Rigtige it-uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigtige it-uddannelser"

Transkript

1 DI ANALYSE Rigtige it-uddannelser Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-kompetencer > > Danske virksomheder har trods finanskrisen forsat vanskeligt ved at få dækket deres behov for personer med de rette it-kompetencer. > > Erhvervslivet efterspørger ofte helt andre it-færdigheder end universiteterne giver de studerende. > > Langt de fleste virksomheder vurderer, at it-uddannede skal udstyres med forretningsmæssige kompetencer, og det er især forståelse for viden om kunder og projektledelse, der efterspørges. > > Virksomhederne efterspørger i stigende grad it-uddannede med viden inden for blandt andet kommunikation og sundhed, men medarbejdere med dybe tekniske kompetencer er også fortsat efterspurgte. 1 Forord 2 Sammenfatning 9 Formål og metode 14 Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Sundhed Miljø & energi Logistik Offentlig digital forvaltning Kommunikation 32 Efterspørgsel efter forretningsmæssige it-kompetencer Prioritering af forretningsmæssige it-kompetencer 41 Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Prioritering af specialiserede it-kompetencer 48 Generelle betragtninger og opmærksomhedspunkter

2 Indhold 1 Forord Sammenfatning Formål og metode Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Sundhed Miljø & energi Logistik Offentlig digital forvaltning Kommunikation Efterspørgsel efter forretningsmæssige it-kompetencer Prioritering af forretningsmæssige it-kompetencer Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Prioritering af specialiserede it-kompetencer Generelle betragtninger og opmærksomhedspunkter Udgivet af DI og KU Tryk: DI ISBN I

3 1 Forord Danske virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation er inde i en forrygende udvikling, hvor viden om kundernes behov og nye globale markeder er afgørende for virksomhedernes udvikling og overlevelse. Virksomhederne overlever ikke ved kun at udvikle nye it-løsninger, for markedet stiller krav om, at de nye løsninger er tilpasset de delmarkeder, som f.eks. miljø/energi og sundhed, hvor løsningerne skal anvendes. Det stiller store krav til medarbejderne i virksomhederne, og det stiller store krav til, at universiteterne uddanner it-kandidater med de rigtige kompetencer. Denne rapport afdækker de behov som virksomhederne stiller til medarbejdernes itkompetencer. Dermed er rapporten også en opfordring fra DI ITEKs medlemsvirksomheder til danske universiteter om at sikre, at uddannelserne i højere grad matcher de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Rapporten besvarer flere presserende spørgsmål: Er der fortsat et udækket og stigende behov for it-kandidater? Og hvis der er, er det så en særlig type it-kompetencer, der er behov for? Rapporten viser, at mange virksomheder har vanskeligt ved at finde it-uddannede med de rette kompetencer. Rapporten viser dernæst, at selv om virksomhederne stadig efterspørger ittekniske kompetencer, så er der et stigende behov for at kombinere de tekniske kompetencer med viden inden for bl.a. forretningsudvikling og projektledelse. Endelig efterlyses kompetencer til at udvikle f.eks. sundhedssektoren og kommunikationsbranchen ved hjælp af innovativ it. Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess på opdrag af DI ITEK og Københavns Universitet. Hermed er bolden givet op til, at alle landets universiteter indretter fremtidens it-uddannelser rigtigt. April 2009 Tom Togsverd DI ITEK Finn Kensing Københavns Universitet, Center for IT Innovation Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 1

4 2 Sammenfatning For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterat få kortlagt efter- spørgsel, ønsker DI og Københavns Universitet med denne undersøgelse spørgslen efter it-kompetencer og færdigheder med særlig fokus på domæner og anvendelsesområder. Der fokuseres på efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder, forretnings- mæssige it-kompetencer samt specialiserede it-kompetencer. På den baggrund har undersø- gelsen til formål at afdække og præsentere erhvervslivets behov for it-kompetencer med særlig fokus på at afklare behovsudviklingen inden for de ovennævnte kompetenceområder samt at afdække erhvervslivets specifikke behov for domænekompetencer på ikt-området. Undersøgelsen søger at forholde sig til en række hypoteser; en række spørgsmål relateret til behovet for it-uddannede, behovet for kompetencesammensætninger, behovet for medarbejdere med forretningsmæssige kompetencer samt uddannelsesniveau. Hypoteserne og under- søgelsens svar herpå fremgår af figur 2.1.: Figur 2.1 Besvarelse af hypoteser Der er gennemført to typer dataindsamlinger i forbindelse med undersøgelsen: Dels en spør- geskemabaseret online-undersøgelse foretaget af DI, dels en række uddybende, kvalitative interview med it-, tele-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder samt brugervirksomhe- der. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 2

5 Undersøgelsen fokuserer på tre områder: Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Dette vedrører it-kompetencer, hvor it går i samspil med anvendelsesområder - fx sundhed, logistik, kommunikation, miljø & energi. Efterspørgsel efter forretningsmæssige kompetencer Har virksomhederne som et supplement til mere generelle it-kompetencer et stigende behov for, at nyuddannede medarbejdere også har en stor forretningsmæssig forståelse? Forretningsmæssige kompetencer er tæt knyttet til den integrerede it-anvendelse, hvor it spiller sammen med forretning og innovation samt organisation og udvikling. Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Er der fortsat behov for medarbejdere med dybe, tekniske it-kompetencer, herunder fx datalogbaggrund? Det vil sige folk som skal varetage meget specialiserede opgaver i virksomhederne. Undersøgelsen afdækker i hvilket omfang de specialiserede itkompetencer er centrale for virksomhederne. Specifikke it-kompetencer er primært orienteret mod at producere it. Undersøgelsens hovedkonklusioner er nuanceret nedenfor. I forbindelse med onlineundersøgelsen blev virksomhederne bedt om at tage stilling til, hvilke kompetencer virksomheden generelt set prioriterer som vigtigst fremover (5 års sigt). Virksomhederne skulle med andre ord foretage en overordnet prioritering mellem domænekompetencer (anvendelsesområder), forretningsmæssige it-kompetencer og specialiserede itkompetencer. Resultatet ses af nedenstående figur: Figur 2.2 Overordnet prioritering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overordnet prioritering mellem anvendelsesområder, forretningsmæssige- og specialiserede it-kompetencer 36% 16% 26% 22% Anvendelsesområder (anvendelsesområder som f.eks. sundhed, logistik, kommunikation, offentlig digital forvaltning, spil, energi, miljø mv.) 31% 5% 21% 43% Forretningsmæssige itkompetencer (integreret itanvendelse, hvor it spiller sammen med forretning og innovation) 40% 32% 17% 11% Specialiserede itkompetencer (specialiserede itkompetencer er primært orienteret mod at producere it) Ikke besvaret Prioritet 3 Prioritet 2 Prioritet 1 Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 3

6 43 % af de adspurgte virksomheder prioriterer forretningsmæssige it-kompetencer højest. Dette er jævnt fordelt mellem de respektive brancher, og denne overordnede prioritering genfindes i store træk hos størstedelen af de virksomheder med hvem der er gennemført kvalitative interview. Heroverfor prioriterer 22 % af virksomhederne domænekompetencer og anvendelsesområder højest, mens 11 % prioriterer specialiserede it-kompetencer højest. Én af de overordnede konklusioner på undersøgelsen er således, at de adspurgte virksomheder i størst grad efterspørger medarbejdere med forretningsmæssige it-kompetencer. Virksomhederne ønsker i denne kontekst medarbejdere med en stor grad af forretningsmæssig forståelse, hvor it-kompetencer spiller sammen med forståelse for og kompetencer indenfor forretning og innovation. Det er især kompetencer vedrørende kundeforståelse og generel forretningsforståelse der efterspørges og til dels også projektledelse og innovationsevne. Virksomhederne efterspørger endvidere en række domænekompetencer (anvendelsesområder) dog ikke i helt samme grad som de forretningsmæssige it-kompetencer. Der er en række domæner og anvendelsesområder, som er i vækst, og hvor efterspørgslen løbende øges. Efterspørgslen efter specifikke domænekompetencer og anvendelsesområder vedrører følgende: Indenfor det sundhedsmæssige område er det især kompetencer vedrørende fælles infrastruktur og services samt viden om it i hospitalssektoren som efterspørges. På miljø- og energiområdet efterspørges især kompetencer inden for virtuel tilstedeværelse samt energistyring i huse. Kompetencer relateret til indkøbsplanlægning og lagerstyring er den mest efterspurgte kompetence indenfor domænet/anvendelsesområdet logistik. For så vidt angår offentlig digital forvaltning efterspørger 3 ud af 4 virksomheder itkompetencer kombineret med viden om offentlig administration, herunder blandt andet viden om offentlig organisation, forvaltningsvirksomhed, offentligt rettede ESDHsystemer mv. På kommunikationsområdet efterspørges især kompetencer inden for medier (trykt og digital presse, forlagsindustri) samt PR og reklameindustri og i mindre grad kompetencer i relation til spil til forskellige platforme. Mulighederne for at rekruttere det fornødne antal medarbejdere med de ønskede kompetencer koblet med it, samt hvordan virksomhedens behov for og efterspørgsel efter medarbejdere forventes at udvikle sig inden for de kommende år (ca. 5 år frem) er ligeledes blevet undersøgt: Hvad angår de forretningsmæssige kompetencer vurderer langt størstedelen (70 %) af de adspurgte virksomheder, at det for nærværende er muligt at rekruttere medarbejdere med de fornødne forretningsmæssige kompetencer i kombination med it-faglighed. Virksomhederne forventer dog samtidig en kraftig stigning i efterspørgslen efter disse kompetenceprofiler (forretningsforståelse, innovationsevne/-forståelse, kundeforståelse samt projektledelse og projektledelsesdiscipliner) i de kommende år. Også forventningerne til efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer på visse domæne- og anvendelsesområder forventes at stige mærkbart de kommende år. Dette gælder især følgende områder: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 4

7 o o o 75 % af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet sundhed mener, at behovet for medarbejdere med it-kompetencer og viden om sundhedsmæssige aspekter vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. I relation til logistikområdet forventer over halvdelen af virksomhederne en stig- ning i behovene for de logistiske it-kompetencer forbundet med it. Godt halvdelen af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet offentlig fentlig digital forvaltning mener, at behovet for medarbejdere med disse kompetencer vil være stigende eller er stærkt stigende inden for en femårig horisont. Det skal endvidere bemærkes, at 2/3 af de adspurgte virksomheder forventer et sti- gende behov for medarbejdere med specialiserede 1 it-kompetencer. Ovenstående områder er i vækst, hvilket forventningerne til efterspørgselsudviklingen underbygger. Situationen er den, at virksomhederne ikke i alle tilfælde kan rekruttere de ønskede medarbejdere samtidig med, at der forventes en forholdsvis kraftig vækst i efterspørgslen ef- ter medarbejdere med forretningsmæssige it-kompetencer og domænekompetencer (anvendelsesområder). I denne sammenhæng understreger flere af de virksomheder, der er blevet interviewet, at der for både de forretningsmæssige it-kompetencer samt mere specifikke kompetencer indenfor domæner og anvendelsesområder gælder, at der blandt potentielle medarbejdere skal være et vist it-mæssigt fundament; et it-mæssigt grundlag, hvorpå mere forretnings- og domæne- mæssige kompetencer kan bygges, altså it før domæne. Undersøgelsen efterlader det indtryk, at det virksomhederne i virkeligheden efterspørger, er højtuddannede it-folk med dybe it-kompetencer og som efterfølgende har opnået erfaring inden for et domæne. Af flere interviews fremgår det dog, at domæneviden eller forretningsmæssige kompetencer kan indbygges i eksisterende uddannelse på tilvalgsniveau efter følgende model: Figur 2.3 Model-illustration I 1 I modsætning til onlineundersøgelsen har en række kvalitative interview påpeget behovet for specialiserede kompetencer. I den forbindelses skal det nævnes, at de kvalitative interview hovedsageligt er gennemført med relativt store virksomheder, mens størstedelen af virksomhederne i onlineundersøgelsen er mindre virksomheder. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 5

8 Atter andre forudser, at fremtiden sætter fokus på it som noget dybt integreret i domæne- /anvendelseskompetencerne, hvor værdikædebetragtninger og i den sammenhæng it i de for- skellige led af værdikæden skal afspejles i uddannelsesstrukturen fx efter følgende model: Figur 2.4 Model-illustration II En yderligere konklusion i undersøgelsen er, at virksomhederne ønsker medarbejdere med lange, videregående uddannelser: nelser: 3 ud af 4 af de adspurgte virksomheder er af den opfattelse, at de fremover (på 5 års sigt) hovedsageligt vil prioritere medarbejdere med lange videregåresultater af kortlægningen af ende uddannelser. Nedenfor fremgår uddybende bemærkninger til de overordnede efterspørgslen efter it-kompetencer: Domænet/anvendelsesområdet sundhed På især to områder efterspørger de adspurgte virksomheder it-sundhedsmæssige kompetencer: 68 % af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad brug for at koble it- kompetencer med viden om fælles infrastruktur og services (national it-arkitektur, standardisering, sikkerhed og privacy) samt viden om it i hospitalssektoren. Omkring 75 % af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domæ- net sundhed mener, at behovet for medarbejdere med it-kompetencer og viden om sundhedsmæssige aspekter vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. Domænet/anvendelsesområdet miljø & energi Virksomhederne efterspørger især kompetencer inden for virtuel tilstedeværelse samt energistyring i huse. Over halvdelen af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad et behov for kompetencer inden for disse områder. Efterspørgslen efter miljø- og energikompetencer forventes at stige i den kommende årrække. Mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer stigende eller stærkt stigende behov for de miljø- og energimæssige kompetencer kombineret med it. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 6

9 Domænet/anvendelsesområdet logistik It-kompetencer relateret til indkøbsplanlægning og lagerstyring er den mest efterspurgte kompetence. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer en stigning i behovene for de logistiske it-kompetencer forbundet med it. Domænet/anvendelsesområdet offentlig digital forvaltning Omkring 3 ud af 4 virksomheder efterspørger (i høj eller i meget høj grad) itkompetencer kombineret med viden om offentlig administration. Virksomhederne oplyser, at it-kompetencer kombineret med en indgående viden om offentlig organisation, funktion, forvaltningsvirksomhed, offentligt rettede ESDH-systemer mv. er særlig efterspurgte. Godt halvdelen af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet offentlig digital forvaltning mener, at behovet for medarbejdere med disse kompetencer vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. Domænet/anvendelsesområdet kommunikation Kompetenceområdet for spil til forskellige platforme efterspørges kun i ringe grad, mens efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer inden for medier (trykt og digital presse, forlagsindustri) samt PR og reklameindustri efterspørges i højere grad. Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer uændrede behov for de kommunikative kompetencer forbundet med it, mens næsten ingen forventer, at den vil være faldende. Forretningsmæssige it-kompetencer Langt størstedelen (ca. 70 %) af de adspurgte virksomheder vurderer, at det i nogen grad er muligt for dem at rekruttere medarbejdere med de fornødne forretningsmæssige kompetencer i kombination med it-faglighed. Virksomhederne forventer samtidig en kraftig stigning i efterspørgslen efter lige netop disse kompetenceprofiler i de kommende år. Virksomhederne anfører følgende primære kompetencehuller p.t. blandt nyuddannede: Forståelsen for forretningen (også samspillet mellem teori og praksis), forståelse for kundens behov, værdikædeforståelse, tænke i helhed samt kunne indgå i projektorganisering. Kompetencerne kundeforståelse og generel forretningsforståelse efterspørges i størst grad og til dels også projektledelse og innovationsevne. Derimod tegner der sig ikke et billede af en generel efterspurgt kompetence, hvad angår kompetencerne global projektledelse, kommerciel it-projektledelse og især e-handel. For så vidt angår prioritering mellem de forretningsmæssige it-kompetencer fokuserer de adspurgte virksomheder især på fire kompetenceområder i relation til de forretningsmæssige it-kompetencer: Forretningsforståelse, innovationsevne/-forståelse, kundeforståelse samt projektledelse og projektledelsesdiscipliner. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 7

10 Specialiserede it-kompetencer En overvægt af virksomheder svarer, at de i nogen grad kan rekruttere det fornødne antal medarbejdere med specialiserede it-kompetencer, mens andelen af virksomheder der enten i høj grad eller i ringe grad kan rekruttere det fornødne antal er nogenlunde lige stor. 2/3 af virksomhederne forventer et stigende behov, mens kun 3 % forventer at behovet vil falde. Betragtes de konkrete kompetencer inden for de specialiserede it-områder, som virksomhederne efterspørger, er billedet noget broget. Dette kan skyldes, at det er meget varierende fra branche til branche, hvilken type it-specialist virksomhederne har brug for. Således er der nogle brancher, hvor primært én af kompetencerne er efterspurgt, mens denne vurderes som værende irrelevant i andre. For nogle branchers vedkommende kan den forholdsvis jævne spredning mellem efterspørgslen af de specialiserede it-kompetencer omvendt indikere, at virksomhederne leder efter en bred vifte kompetencer, frem for en eller to. For så vidt angår prioritering mellem de specialiserede it-kompetencer fokuserer de adspurgte virksomheder især på fire kompetenceområder i relation til de specialiserede itkompetencer: Systemmodellering/teknisk design af systemarkitektur, brugergrænsefladedesign, behovsanalyser samt programmeringssprog (.net, Java, Visual Studio, etc.). Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 8

11 3 Formål og metode Der sker en løbende udvikling i Itek-erhvervets behov for nye kompetencer. Hertil kommer en diskussion om uddannelsesinstitutioner skal give de studerende enten dybere tekniske kompetencer, bredere kompetencer inden for fx forretningsforståelse eller fokusere på domæner og anvendelsesområder. Det er nødvendigt for Itek-erhvervet løbende at være i dialog med og stille krav til uddannelsesinstitutionerne og samlet sætte ord på de kvalifikationer, som efterspørges blandt nyuddannede kandidater. For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterspørgsel, ønsker DI og Københavns Universitet på denne baggrund at få kortlagt efterspørgslen på it-kompetencer med særlig fokus på domæner og anvendelsesområder. Itek-erhvervet har gennem de senere år arbejdet med forskellige modeller for fremtidens ituddannelse herunder Career Space-modellen 2, der netop fokuserede på fordelingen af henholdsvis dybe, tekniske og brede it-kompetencer. Modellen har været forsøgt implementeret på DTU, og herudover har andre tiltag i forhold til it-uddannelser præget feltet fx cand.it.- uddannelserne på ITU i København, samt i universitetsbyerne Århus og Odense. Cand.it.- uddannelsen kombinerer en bred it-forståelse med de tekniske kompetencer. Århus Universitet har endvidere lanceret en it-arkitekt-uddannelse, som ligeledes er en kombinationsuddannelse, der har et bredt fokus, mens Københavns Universitet udbyder kombinationsuddannelser på bachelorniveau i it og sundhed samt it og kommunikation. For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterspørgsel, er der behov for at få kortlagt og præsenteret den generelle efterspørgsel efter itkompetencer. Undersøgelsen fokuserer på tre områder: Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Dette vedrører it-kompetencer, hvor it går i samspil med anvendelsesområder - fx sundhed, logistik, kommunikation, miljø & energi. Efterspørgsel efter forretningsmæssige kompetencer Virksomhederne har som et supplement til mere generelle it-kompetencer et stigende behov for, at nyuddannede medarbejdere også har en stor forretningsmæssig forståelse. Denne efterspørgsel er tæt knyttet til den integrerede it-anvendelse, hvor it spiller sammen med forretning og innovation samt organisation og udvikling. Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Det er vigtigt, at der uddannes studerende med dybe, tekniske it-profiler, herunder fx datalogi. De skal varetage meget specialiserede opgaver i virksomhederne. Det er væsentligt at afdække i hvilket omfang de specialiserede it-kompetencer er centrale for virksomhederne for at sikre det rette fordeling af forskellige typer af uddannelser i Danmark. Specifikke it-kompetencer er primært orienteret mod at producere it. Undersøgelsen har med dette udgangspunkt til formål at afdække og præsentere erhvervslivets behov for it-kompetencer med særlig fokus på: at afklare behovsudviklingen inden for de ovennævnte kompetenceområder samt at afdække erhvervslivets specifikke behov for domænekompetencer på ikt-området 2 Modellen Career Space blev udviklet af EICTA (European Information and Communication Technologies Association) og 11 større IKT-virksomheder i Europa (BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A. and Thales). Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 9

12 Dataindsamlingen har været tofold i denne undersøgelse: Dels en spørgeskemabaseret seret onlineundersøgelse foretaget af DI Dels 22 uddybende, kvalitative interview af it-, tele-, elektronik- og kommunikations- virksomheder samt brugervirksomheder Onlineundersøgelsen blev sendt ud til 322 medlemsvirksomheder, som fik stillet en række spørgsmål om efterspørgslen efter domænekompetencer og anvendelsesområder, forret- ningsmæssige it-kompetencer samt specialiserede it-kompetencer. Af bruttostikprøven på 322 virksomheder deltog i alt 98 virksomheder i undersøgelsen, hvilket svarer til en besvarelses- procent på ca. 30. De 98 virksomheder er fordelt (procentuelt) således på brancher: Figur 3.1 Fordeling på brancher Virksomhedernes fordeling på brancher 50% 45% 40% 45% 35% 30% 25% 20% 29% 15% 10% 5% 12% 14% 0% It Tele Elektronik Kommunikation Der er en relativ overvægt af it-virksomhedesomheder og kommunikationsvirksomheder er relativ lav svarende til 12 hhv. 13 virksomhe- i denne undersøgelse, mens antallet af televirkder. Det skal bemærkes, at de i alt 98 virksomheders besvarelse af spørgeskemaet i onlineundersøgelsen har varieret alt efter emne og kategori. Antallet af virksomheder, som har besvaret det respektive dele af spørgeskemaet fremgår af nedenstående tabel: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 10

13 Tabel 3.1 Antal besvarelser fordelt på kategori Kategori Antal besvarelser i onlineundersøgelsen Domænekompetencer - sundhed 22 Domænekompetencer miljø & energi 27 Domænekompetencer logistik 30 Domænekompetencer offentlig digital forvaltning 29 Domænekompetencer kommunikation 35 Forretningsmæssige it-kompetencer 73 Specialiserede it-kompetencer 70 Øvrige spørgsmål 70 Nedenfor beskrives antallet af medarbejdere i de interviewede virksomheder ud fra antal ansatte herhjemme og i udlandet, og derudover skildres hvilken stillingsbetegnelserne for de respektive informanter i virksomhederne. De 98 virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet online fordeler sig således hvad angår antal ansatte i Danmark: Figur 3.2 Antal ansatte i Danmark Antal ansatte i Danmark 15% 11% 3% 9% 42% < 20% Der er en overvægt af virksomheder med mellem 0-50 ansatte, med hovedvægten på 0-15 ansatte. Derudover kan det nævnes at 15 % af virksomhederne har over 501 ansatte i Danmark. Undersøgelsen dækker altså bredt og repræsentativt, hvad angår virksomhedsstørrelse. Betragtes antal ansatte i udlandet hos de virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet er billedet som følger: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 11

14 Figur 3.3 Antal ansatte i udlandet Antal ansatte i udenlandet 29% 1% 3% 2% 4% 61% < Som det kan ses har størstedelen af de besvarende virksomheder blot 0-15 ansatte i udlandet. Den anden store gruppe af virksomheder findes ved mere end 501 ansatte: Her placerer næsten 1/3 af virksomhederne sig. Stillingsbetegnelserne for informanterne i de i onlineundersøgelsen deltagende virksomheder fremgår af nedenstående figur: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 12

15 Figur 3.4 Stillingsbetegnelser Stillingsbetegnelser på respondenter 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 Direktør el. tilsvarende: It-chef el.tilsvarende Teknisk-og udviklingschef el. tilsvarende HR-chef el. tilsvarende Andet Som det fremgår af ovenstående er størstedelen af de personer, som har besvaret undersøgel- sens spørgeskema direktører eller lignende. Derudover findes en nogenlunde ligelig fordeling mellem it-chefer, tekniske chefer, HR-chefer og andre. I tillæg til den kvantitative onlineundersøgelse er der gennemført 22 uddybende, kvalitative interview med it-, tele-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder samt brugervirksomheder. Det personlige interview er særligt velegnet til belysning af mere komplekse problemstil- linger og anvendes her som et selvstændigt dataindsamlingsredskab til belysning af efterspørgsel og behov. Med udgangspunkt i ovenstående skal det samlet set understreges, at denne undersøgelse anvender en kombineret metodetilgang en summativ undersøgelse, hvor såvel kvantitative som kvalitative metoder anvendes med henblik på at kortlægge virksomhedernes efterspørgsel efter forskellige it-kompetencer. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 13

16 4 Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Domæner og anvendelsesområder er kompetenceområder, hvor it kobles med fagområder som fx sundhed, logistik, kommunikation, offentlig digital forvaltning, spil, energi, miljø mv. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen har virksomhederne anført, hvilke domæner og anvendelsesområder, der er relevante. Figur 4.1 nedenfor viser en forholdsvis jævn fordeling af relevante domæner og anvendelsesområder: Figur 4.1 Hvilke domæner/anvendelsesområder er relevante for din virksomhed? Ingen 15% Øvrige anvendelsesområder 36% Kommunikation 47% Offentlig digital forvaltning 35% Logistik 35% Miljø & energi 35% Sundhed 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det skal bemærkes, at én virksomhed godt kan anføre, at flere domæner og anvendelsesområder er relevant. I de efterfølgende afsnit gennemgås de enkelte domæne-/anvendelsesområder nærmere. 4.1 Sundhed Et væsentligt anvendelses-/domæneområde er informationsteknologien inden for sundhedsområdet. Her vedrører samspillet mellem it og sundhed blandt andet udviklingen af nye metoder til undersøgelse og behandling af patienter samt kommunikation mellem patienter og personale, herunder overvågning, diagnostik og behandling. Der er ca. 22 virksomheder, som i onlineundersøgelsen har tilkendegivet, at de efterspørger itkompetencer indenfor domænet/anvendelsesområdet sundhed. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvilke anvendelsesområder de i dag har behov for at koble med it-kompetencer: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 14

17 Fælles infrastruktur og services (national it-arkitektur, standardisering, sikkerhed og privacy) It og patienten/borgeren It i stat, regioner og kommuner It i hospitalssektoren It i praksissektoren Herudover har virksomhederne svaret på, om de på nuværende tidspunkt kan rekruttere det fornødne antal medarbejdere med ovenstående kompetencer koblet med it, samt hvordan virksomhedens behov for og efterspørgsel af medarbejdere med kompetencer koblet med it forventes at udvikle sig inden for de kommende år (ca. 5 år frem). Figuren nedenfor viser virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer i relation til domænet/anvendelsesområdet sundhed: Figur 4.2 Efterspurgte kompetencer indenfor domænet/anvendelsesområdet sundhed Efterspurgte kompetencer inden for domænet sundhed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 18% 68% 32% 18% 29% 50% 52% 19% 14% 18% 68% 36% 23% 41% I ringe eller meget ringe grad I nogen grad I høj eller meget høj grad På især to områder efterspørger de adspurgte virksomheder it-kompetencer: 68 % af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad brug for at koble it-kompetencer med viden om fælles infrastruktur og services (national it-arkitektur, standardisering, sikkerhed og privacy) samt viden om it i hospitalssektoren. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 15

18 Størstedelen af virksomhederne omkring halvdelen - efterspørger ligeledes i høj eller i meget høj grad medarbejdere, hvor en vidensmæssig kobling mellem it og patienten/borgeren hhv. stat/region/kommune er til stede. I figuren nedenfor fremgår virksomhedernes vurdering af de nuværende rekrutteringsmuligheder: Figur 4.3 Rekrutteringsmuligheder Kan virksomheden på nuværende tidspunkt rekruttere det fornødne antal medarbejdere med sundhedsompetencer koblet med it? 4% 22% I høj eller meget høj grad 30% I nogen grad I ringe eller meget ringe grad Spørgsmålet er ikke relevant for min virksomhed 44% 2 ud af 3 af de adspurgte virksomheder formår p.t. (i nogen grad eller over) at rekruttere medarbejdere med it-kompetencer kombineret med viden om sundhed. Samtidig kan ca. hver tredje virksomhed kun i ringe eller i meget ringe grad ansætte de ønskede medarbejdere. De adspurgte virksomheder er meget overbeviste om, at behovet for og efterspørgslen efter medarbejdere med sundhedskompetencer koblet med it vil være stærkt stigende de kommende år: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 16

19 Figur 4.4 Udviklingen i efterspørgslen efter it-medarbejdere med domæneviden sundhed Hvordan forventes virksomhedens behov for og efterspørgsel af medarbejdere med sundhedskompetencer koblet med it at udvikle sig inden for de kommende år? (ca. 5 år frem) 9% 17% Stigende eller stærkt stigende Uændret Faldende eller stærkt faldende 74% Omkring 75 % af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet (anvendelsesområdet) sundhed mener, at behovet for medarbejdere med it-kompetencer og viden om sundhedsmæssige aspekter vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. Omkring 17 % af de adspurgte virksomheder forventer et uændret efterspørgselsmønster. 4.2 Miljø & energi 27 virksomheder har i onlineundersøgelsen angivet miljø- og energiområdet som relevant. Der er fokuseret på tre områder: Energistyring i huse Vedrører styring af varme og forbrugsmåling i forskellige boliger og bygninger Energistyring i transportsektoren Vedrører energieffektivitet fx ved at forbedre bilernes brændstoføkonomi, udvikle markeder for renere biler, sørge for, at der køres med korrekt dæktryk, øge effektiviteten i by-, jernbane-, sø- og flytransportsystemerne, samt ved at ændre transportadfærden. Virtuel tilstedeværelse kommunikation Vedrører kommunikationsteknologi, som gør det muligt at arbejde et andet sted end hvor man er. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 17

20 Området vedrører således grøn it, som kan defineres som forskningen i og anvendelsen af it på en effektiv og miljørigtig måde. Grøn it-tilgangsvinklen kan omfatte flere forskellige faser af et produkts livscyklus både udvikling, produktion, anvendelse og bortskaffelse af it. Udvikling skal have miljøhensyn for øje, produktionen skal foregå med miljøvenlige produktionsmetoder, it-løsningerne skal anvendes miljømæssigt hensigtsmæssigt, og endelig skal der ske en miljørigtig bortskaffelse af it-affald. Virksomhedernes besvarelser fordeler sig som vist i nedenstående figur: Figur 4.5 Efterspurgte it-kompetencer inden for domænet/anvendelsesområdet miljø & energi 100% 90% 80% 70% 60% Efterspurgte kompetencer inden for domænet miljø & energi 25% 25% 37% 11% 26% 50% 40% 30% 20% 10% 50% 22% 30% 56% I ringe eller meget ringe grad I nogen grad I høj eller meget høj grad 0% Energistyring i huse Energistyring i transportsektoren Virtuel tilstedeværelse - kommunikation Ovenstående diagram illustrerer efterspørgslen hos de adspurgte virksomheder for hver af de tre kompetenceområder inden for miljø & energi forbundet med it. Det fremgår således, at især kompetencer inden for virtuel tilstedeværelse samt energistyring i huse efterspørges. Over halvdelen af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad et behov for kompetencer inden for disse områder. Ved online-spørgeskemaundersøgelsen svarede virksomhederne også på spørgsmål omhandlende rekruttering og udviklingen af behovet: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 18

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet - En behovsanalyse Juni 2001 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet En behovsanalyse Juni 2001 Forord Industriel videnbeskyttelse også

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8.

Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm. En regional IKT-analyse. Working paper nr. 8. Working paper nr. 8 Forudsætninger og muligheder for den fremtidige IKT-udvikling på Bornholm En regional IKT-analyse af Jesper Manniche Bornholms Forskningscenter Stenbrudsvej 55 3730 Nexø Telefon: 56

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 2 Salget mod 2020 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 Resume... 8 Baggrund for analysen... 11 Formål... 12 1.0 Metode og datagrundlag... 13 1.1.1 Deskstudy af relevante

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere