Rigtige it-uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigtige it-uddannelser"

Transkript

1 DI ANALYSE Rigtige it-uddannelser Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-kompetencer > > Danske virksomheder har trods finanskrisen forsat vanskeligt ved at få dækket deres behov for personer med de rette it-kompetencer. > > Erhvervslivet efterspørger ofte helt andre it-færdigheder end universiteterne giver de studerende. > > Langt de fleste virksomheder vurderer, at it-uddannede skal udstyres med forretningsmæssige kompetencer, og det er især forståelse for viden om kunder og projektledelse, der efterspørges. > > Virksomhederne efterspørger i stigende grad it-uddannede med viden inden for blandt andet kommunikation og sundhed, men medarbejdere med dybe tekniske kompetencer er også fortsat efterspurgte. 1 Forord 2 Sammenfatning 9 Formål og metode 14 Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Sundhed Miljø & energi Logistik Offentlig digital forvaltning Kommunikation 32 Efterspørgsel efter forretningsmæssige it-kompetencer Prioritering af forretningsmæssige it-kompetencer 41 Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Prioritering af specialiserede it-kompetencer 48 Generelle betragtninger og opmærksomhedspunkter

2 Indhold 1 Forord Sammenfatning Formål og metode Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Sundhed Miljø & energi Logistik Offentlig digital forvaltning Kommunikation Efterspørgsel efter forretningsmæssige it-kompetencer Prioritering af forretningsmæssige it-kompetencer Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Prioritering af specialiserede it-kompetencer Generelle betragtninger og opmærksomhedspunkter Udgivet af DI og KU Tryk: DI ISBN I

3 1 Forord Danske virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation er inde i en forrygende udvikling, hvor viden om kundernes behov og nye globale markeder er afgørende for virksomhedernes udvikling og overlevelse. Virksomhederne overlever ikke ved kun at udvikle nye it-løsninger, for markedet stiller krav om, at de nye løsninger er tilpasset de delmarkeder, som f.eks. miljø/energi og sundhed, hvor løsningerne skal anvendes. Det stiller store krav til medarbejderne i virksomhederne, og det stiller store krav til, at universiteterne uddanner it-kandidater med de rigtige kompetencer. Denne rapport afdækker de behov som virksomhederne stiller til medarbejdernes itkompetencer. Dermed er rapporten også en opfordring fra DI ITEKs medlemsvirksomheder til danske universiteter om at sikre, at uddannelserne i højere grad matcher de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Rapporten besvarer flere presserende spørgsmål: Er der fortsat et udækket og stigende behov for it-kandidater? Og hvis der er, er det så en særlig type it-kompetencer, der er behov for? Rapporten viser, at mange virksomheder har vanskeligt ved at finde it-uddannede med de rette kompetencer. Rapporten viser dernæst, at selv om virksomhederne stadig efterspørger ittekniske kompetencer, så er der et stigende behov for at kombinere de tekniske kompetencer med viden inden for bl.a. forretningsudvikling og projektledelse. Endelig efterlyses kompetencer til at udvikle f.eks. sundhedssektoren og kommunikationsbranchen ved hjælp af innovativ it. Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess på opdrag af DI ITEK og Københavns Universitet. Hermed er bolden givet op til, at alle landets universiteter indretter fremtidens it-uddannelser rigtigt. April 2009 Tom Togsverd DI ITEK Finn Kensing Københavns Universitet, Center for IT Innovation Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 1

4 2 Sammenfatning For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterat få kortlagt efter- spørgsel, ønsker DI og Københavns Universitet med denne undersøgelse spørgslen efter it-kompetencer og færdigheder med særlig fokus på domæner og anvendelsesområder. Der fokuseres på efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder, forretnings- mæssige it-kompetencer samt specialiserede it-kompetencer. På den baggrund har undersø- gelsen til formål at afdække og præsentere erhvervslivets behov for it-kompetencer med særlig fokus på at afklare behovsudviklingen inden for de ovennævnte kompetenceområder samt at afdække erhvervslivets specifikke behov for domænekompetencer på ikt-området. Undersøgelsen søger at forholde sig til en række hypoteser; en række spørgsmål relateret til behovet for it-uddannede, behovet for kompetencesammensætninger, behovet for medarbejdere med forretningsmæssige kompetencer samt uddannelsesniveau. Hypoteserne og under- søgelsens svar herpå fremgår af figur 2.1.: Figur 2.1 Besvarelse af hypoteser Der er gennemført to typer dataindsamlinger i forbindelse med undersøgelsen: Dels en spør- geskemabaseret online-undersøgelse foretaget af DI, dels en række uddybende, kvalitative interview med it-, tele-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder samt brugervirksomhe- der. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 2

5 Undersøgelsen fokuserer på tre områder: Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Dette vedrører it-kompetencer, hvor it går i samspil med anvendelsesområder - fx sundhed, logistik, kommunikation, miljø & energi. Efterspørgsel efter forretningsmæssige kompetencer Har virksomhederne som et supplement til mere generelle it-kompetencer et stigende behov for, at nyuddannede medarbejdere også har en stor forretningsmæssig forståelse? Forretningsmæssige kompetencer er tæt knyttet til den integrerede it-anvendelse, hvor it spiller sammen med forretning og innovation samt organisation og udvikling. Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Er der fortsat behov for medarbejdere med dybe, tekniske it-kompetencer, herunder fx datalogbaggrund? Det vil sige folk som skal varetage meget specialiserede opgaver i virksomhederne. Undersøgelsen afdækker i hvilket omfang de specialiserede itkompetencer er centrale for virksomhederne. Specifikke it-kompetencer er primært orienteret mod at producere it. Undersøgelsens hovedkonklusioner er nuanceret nedenfor. I forbindelse med onlineundersøgelsen blev virksomhederne bedt om at tage stilling til, hvilke kompetencer virksomheden generelt set prioriterer som vigtigst fremover (5 års sigt). Virksomhederne skulle med andre ord foretage en overordnet prioritering mellem domænekompetencer (anvendelsesområder), forretningsmæssige it-kompetencer og specialiserede itkompetencer. Resultatet ses af nedenstående figur: Figur 2.2 Overordnet prioritering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overordnet prioritering mellem anvendelsesområder, forretningsmæssige- og specialiserede it-kompetencer 36% 16% 26% 22% Anvendelsesområder (anvendelsesområder som f.eks. sundhed, logistik, kommunikation, offentlig digital forvaltning, spil, energi, miljø mv.) 31% 5% 21% 43% Forretningsmæssige itkompetencer (integreret itanvendelse, hvor it spiller sammen med forretning og innovation) 40% 32% 17% 11% Specialiserede itkompetencer (specialiserede itkompetencer er primært orienteret mod at producere it) Ikke besvaret Prioritet 3 Prioritet 2 Prioritet 1 Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 3

6 43 % af de adspurgte virksomheder prioriterer forretningsmæssige it-kompetencer højest. Dette er jævnt fordelt mellem de respektive brancher, og denne overordnede prioritering genfindes i store træk hos størstedelen af de virksomheder med hvem der er gennemført kvalitative interview. Heroverfor prioriterer 22 % af virksomhederne domænekompetencer og anvendelsesområder højest, mens 11 % prioriterer specialiserede it-kompetencer højest. Én af de overordnede konklusioner på undersøgelsen er således, at de adspurgte virksomheder i størst grad efterspørger medarbejdere med forretningsmæssige it-kompetencer. Virksomhederne ønsker i denne kontekst medarbejdere med en stor grad af forretningsmæssig forståelse, hvor it-kompetencer spiller sammen med forståelse for og kompetencer indenfor forretning og innovation. Det er især kompetencer vedrørende kundeforståelse og generel forretningsforståelse der efterspørges og til dels også projektledelse og innovationsevne. Virksomhederne efterspørger endvidere en række domænekompetencer (anvendelsesområder) dog ikke i helt samme grad som de forretningsmæssige it-kompetencer. Der er en række domæner og anvendelsesområder, som er i vækst, og hvor efterspørgslen løbende øges. Efterspørgslen efter specifikke domænekompetencer og anvendelsesområder vedrører følgende: Indenfor det sundhedsmæssige område er det især kompetencer vedrørende fælles infrastruktur og services samt viden om it i hospitalssektoren som efterspørges. På miljø- og energiområdet efterspørges især kompetencer inden for virtuel tilstedeværelse samt energistyring i huse. Kompetencer relateret til indkøbsplanlægning og lagerstyring er den mest efterspurgte kompetence indenfor domænet/anvendelsesområdet logistik. For så vidt angår offentlig digital forvaltning efterspørger 3 ud af 4 virksomheder itkompetencer kombineret med viden om offentlig administration, herunder blandt andet viden om offentlig organisation, forvaltningsvirksomhed, offentligt rettede ESDHsystemer mv. På kommunikationsområdet efterspørges især kompetencer inden for medier (trykt og digital presse, forlagsindustri) samt PR og reklameindustri og i mindre grad kompetencer i relation til spil til forskellige platforme. Mulighederne for at rekruttere det fornødne antal medarbejdere med de ønskede kompetencer koblet med it, samt hvordan virksomhedens behov for og efterspørgsel efter medarbejdere forventes at udvikle sig inden for de kommende år (ca. 5 år frem) er ligeledes blevet undersøgt: Hvad angår de forretningsmæssige kompetencer vurderer langt størstedelen (70 %) af de adspurgte virksomheder, at det for nærværende er muligt at rekruttere medarbejdere med de fornødne forretningsmæssige kompetencer i kombination med it-faglighed. Virksomhederne forventer dog samtidig en kraftig stigning i efterspørgslen efter disse kompetenceprofiler (forretningsforståelse, innovationsevne/-forståelse, kundeforståelse samt projektledelse og projektledelsesdiscipliner) i de kommende år. Også forventningerne til efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer på visse domæne- og anvendelsesområder forventes at stige mærkbart de kommende år. Dette gælder især følgende områder: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 4

7 o o o 75 % af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet sundhed mener, at behovet for medarbejdere med it-kompetencer og viden om sundhedsmæssige aspekter vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. I relation til logistikområdet forventer over halvdelen af virksomhederne en stig- ning i behovene for de logistiske it-kompetencer forbundet med it. Godt halvdelen af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet offentlig fentlig digital forvaltning mener, at behovet for medarbejdere med disse kompetencer vil være stigende eller er stærkt stigende inden for en femårig horisont. Det skal endvidere bemærkes, at 2/3 af de adspurgte virksomheder forventer et sti- gende behov for medarbejdere med specialiserede 1 it-kompetencer. Ovenstående områder er i vækst, hvilket forventningerne til efterspørgselsudviklingen underbygger. Situationen er den, at virksomhederne ikke i alle tilfælde kan rekruttere de ønskede medarbejdere samtidig med, at der forventes en forholdsvis kraftig vækst i efterspørgslen ef- ter medarbejdere med forretningsmæssige it-kompetencer og domænekompetencer (anvendelsesområder). I denne sammenhæng understreger flere af de virksomheder, der er blevet interviewet, at der for både de forretningsmæssige it-kompetencer samt mere specifikke kompetencer indenfor domæner og anvendelsesområder gælder, at der blandt potentielle medarbejdere skal være et vist it-mæssigt fundament; et it-mæssigt grundlag, hvorpå mere forretnings- og domæne- mæssige kompetencer kan bygges, altså it før domæne. Undersøgelsen efterlader det indtryk, at det virksomhederne i virkeligheden efterspørger, er højtuddannede it-folk med dybe it-kompetencer og som efterfølgende har opnået erfaring inden for et domæne. Af flere interviews fremgår det dog, at domæneviden eller forretningsmæssige kompetencer kan indbygges i eksisterende uddannelse på tilvalgsniveau efter følgende model: Figur 2.3 Model-illustration I 1 I modsætning til onlineundersøgelsen har en række kvalitative interview påpeget behovet for specialiserede kompetencer. I den forbindelses skal det nævnes, at de kvalitative interview hovedsageligt er gennemført med relativt store virksomheder, mens størstedelen af virksomhederne i onlineundersøgelsen er mindre virksomheder. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 5

8 Atter andre forudser, at fremtiden sætter fokus på it som noget dybt integreret i domæne- /anvendelseskompetencerne, hvor værdikædebetragtninger og i den sammenhæng it i de for- skellige led af værdikæden skal afspejles i uddannelsesstrukturen fx efter følgende model: Figur 2.4 Model-illustration II En yderligere konklusion i undersøgelsen er, at virksomhederne ønsker medarbejdere med lange, videregående uddannelser: nelser: 3 ud af 4 af de adspurgte virksomheder er af den opfattelse, at de fremover (på 5 års sigt) hovedsageligt vil prioritere medarbejdere med lange videregåresultater af kortlægningen af ende uddannelser. Nedenfor fremgår uddybende bemærkninger til de overordnede efterspørgslen efter it-kompetencer: Domænet/anvendelsesområdet sundhed På især to områder efterspørger de adspurgte virksomheder it-sundhedsmæssige kompetencer: 68 % af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad brug for at koble it- kompetencer med viden om fælles infrastruktur og services (national it-arkitektur, standardisering, sikkerhed og privacy) samt viden om it i hospitalssektoren. Omkring 75 % af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domæ- net sundhed mener, at behovet for medarbejdere med it-kompetencer og viden om sundhedsmæssige aspekter vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. Domænet/anvendelsesområdet miljø & energi Virksomhederne efterspørger især kompetencer inden for virtuel tilstedeværelse samt energistyring i huse. Over halvdelen af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad et behov for kompetencer inden for disse områder. Efterspørgslen efter miljø- og energikompetencer forventes at stige i den kommende årrække. Mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer stigende eller stærkt stigende behov for de miljø- og energimæssige kompetencer kombineret med it. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 6

9 Domænet/anvendelsesområdet logistik It-kompetencer relateret til indkøbsplanlægning og lagerstyring er den mest efterspurgte kompetence. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer en stigning i behovene for de logistiske it-kompetencer forbundet med it. Domænet/anvendelsesområdet offentlig digital forvaltning Omkring 3 ud af 4 virksomheder efterspørger (i høj eller i meget høj grad) itkompetencer kombineret med viden om offentlig administration. Virksomhederne oplyser, at it-kompetencer kombineret med en indgående viden om offentlig organisation, funktion, forvaltningsvirksomhed, offentligt rettede ESDH-systemer mv. er særlig efterspurgte. Godt halvdelen af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet offentlig digital forvaltning mener, at behovet for medarbejdere med disse kompetencer vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. Domænet/anvendelsesområdet kommunikation Kompetenceområdet for spil til forskellige platforme efterspørges kun i ringe grad, mens efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer inden for medier (trykt og digital presse, forlagsindustri) samt PR og reklameindustri efterspørges i højere grad. Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer uændrede behov for de kommunikative kompetencer forbundet med it, mens næsten ingen forventer, at den vil være faldende. Forretningsmæssige it-kompetencer Langt størstedelen (ca. 70 %) af de adspurgte virksomheder vurderer, at det i nogen grad er muligt for dem at rekruttere medarbejdere med de fornødne forretningsmæssige kompetencer i kombination med it-faglighed. Virksomhederne forventer samtidig en kraftig stigning i efterspørgslen efter lige netop disse kompetenceprofiler i de kommende år. Virksomhederne anfører følgende primære kompetencehuller p.t. blandt nyuddannede: Forståelsen for forretningen (også samspillet mellem teori og praksis), forståelse for kundens behov, værdikædeforståelse, tænke i helhed samt kunne indgå i projektorganisering. Kompetencerne kundeforståelse og generel forretningsforståelse efterspørges i størst grad og til dels også projektledelse og innovationsevne. Derimod tegner der sig ikke et billede af en generel efterspurgt kompetence, hvad angår kompetencerne global projektledelse, kommerciel it-projektledelse og især e-handel. For så vidt angår prioritering mellem de forretningsmæssige it-kompetencer fokuserer de adspurgte virksomheder især på fire kompetenceområder i relation til de forretningsmæssige it-kompetencer: Forretningsforståelse, innovationsevne/-forståelse, kundeforståelse samt projektledelse og projektledelsesdiscipliner. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 7

10 Specialiserede it-kompetencer En overvægt af virksomheder svarer, at de i nogen grad kan rekruttere det fornødne antal medarbejdere med specialiserede it-kompetencer, mens andelen af virksomheder der enten i høj grad eller i ringe grad kan rekruttere det fornødne antal er nogenlunde lige stor. 2/3 af virksomhederne forventer et stigende behov, mens kun 3 % forventer at behovet vil falde. Betragtes de konkrete kompetencer inden for de specialiserede it-områder, som virksomhederne efterspørger, er billedet noget broget. Dette kan skyldes, at det er meget varierende fra branche til branche, hvilken type it-specialist virksomhederne har brug for. Således er der nogle brancher, hvor primært én af kompetencerne er efterspurgt, mens denne vurderes som værende irrelevant i andre. For nogle branchers vedkommende kan den forholdsvis jævne spredning mellem efterspørgslen af de specialiserede it-kompetencer omvendt indikere, at virksomhederne leder efter en bred vifte kompetencer, frem for en eller to. For så vidt angår prioritering mellem de specialiserede it-kompetencer fokuserer de adspurgte virksomheder især på fire kompetenceområder i relation til de specialiserede itkompetencer: Systemmodellering/teknisk design af systemarkitektur, brugergrænsefladedesign, behovsanalyser samt programmeringssprog (.net, Java, Visual Studio, etc.). Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 8

11 3 Formål og metode Der sker en løbende udvikling i Itek-erhvervets behov for nye kompetencer. Hertil kommer en diskussion om uddannelsesinstitutioner skal give de studerende enten dybere tekniske kompetencer, bredere kompetencer inden for fx forretningsforståelse eller fokusere på domæner og anvendelsesområder. Det er nødvendigt for Itek-erhvervet løbende at være i dialog med og stille krav til uddannelsesinstitutionerne og samlet sætte ord på de kvalifikationer, som efterspørges blandt nyuddannede kandidater. For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterspørgsel, ønsker DI og Københavns Universitet på denne baggrund at få kortlagt efterspørgslen på it-kompetencer med særlig fokus på domæner og anvendelsesområder. Itek-erhvervet har gennem de senere år arbejdet med forskellige modeller for fremtidens ituddannelse herunder Career Space-modellen 2, der netop fokuserede på fordelingen af henholdsvis dybe, tekniske og brede it-kompetencer. Modellen har været forsøgt implementeret på DTU, og herudover har andre tiltag i forhold til it-uddannelser præget feltet fx cand.it.- uddannelserne på ITU i København, samt i universitetsbyerne Århus og Odense. Cand.it.- uddannelsen kombinerer en bred it-forståelse med de tekniske kompetencer. Århus Universitet har endvidere lanceret en it-arkitekt-uddannelse, som ligeledes er en kombinationsuddannelse, der har et bredt fokus, mens Københavns Universitet udbyder kombinationsuddannelser på bachelorniveau i it og sundhed samt it og kommunikation. For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterspørgsel, er der behov for at få kortlagt og præsenteret den generelle efterspørgsel efter itkompetencer. Undersøgelsen fokuserer på tre områder: Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Dette vedrører it-kompetencer, hvor it går i samspil med anvendelsesområder - fx sundhed, logistik, kommunikation, miljø & energi. Efterspørgsel efter forretningsmæssige kompetencer Virksomhederne har som et supplement til mere generelle it-kompetencer et stigende behov for, at nyuddannede medarbejdere også har en stor forretningsmæssig forståelse. Denne efterspørgsel er tæt knyttet til den integrerede it-anvendelse, hvor it spiller sammen med forretning og innovation samt organisation og udvikling. Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Det er vigtigt, at der uddannes studerende med dybe, tekniske it-profiler, herunder fx datalogi. De skal varetage meget specialiserede opgaver i virksomhederne. Det er væsentligt at afdække i hvilket omfang de specialiserede it-kompetencer er centrale for virksomhederne for at sikre det rette fordeling af forskellige typer af uddannelser i Danmark. Specifikke it-kompetencer er primært orienteret mod at producere it. Undersøgelsen har med dette udgangspunkt til formål at afdække og præsentere erhvervslivets behov for it-kompetencer med særlig fokus på: at afklare behovsudviklingen inden for de ovennævnte kompetenceområder samt at afdække erhvervslivets specifikke behov for domænekompetencer på ikt-området 2 Modellen Career Space blev udviklet af EICTA (European Information and Communication Technologies Association) og 11 større IKT-virksomheder i Europa (BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A. and Thales). Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 9

12 Dataindsamlingen har været tofold i denne undersøgelse: Dels en spørgeskemabaseret seret onlineundersøgelse foretaget af DI Dels 22 uddybende, kvalitative interview af it-, tele-, elektronik- og kommunikations- virksomheder samt brugervirksomheder Onlineundersøgelsen blev sendt ud til 322 medlemsvirksomheder, som fik stillet en række spørgsmål om efterspørgslen efter domænekompetencer og anvendelsesområder, forret- ningsmæssige it-kompetencer samt specialiserede it-kompetencer. Af bruttostikprøven på 322 virksomheder deltog i alt 98 virksomheder i undersøgelsen, hvilket svarer til en besvarelses- procent på ca. 30. De 98 virksomheder er fordelt (procentuelt) således på brancher: Figur 3.1 Fordeling på brancher Virksomhedernes fordeling på brancher 50% 45% 40% 45% 35% 30% 25% 20% 29% 15% 10% 5% 12% 14% 0% It Tele Elektronik Kommunikation Der er en relativ overvægt af it-virksomhedesomheder og kommunikationsvirksomheder er relativ lav svarende til 12 hhv. 13 virksomhe- i denne undersøgelse, mens antallet af televirkder. Det skal bemærkes, at de i alt 98 virksomheders besvarelse af spørgeskemaet i onlineundersøgelsen har varieret alt efter emne og kategori. Antallet af virksomheder, som har besvaret det respektive dele af spørgeskemaet fremgår af nedenstående tabel: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 10

13 Tabel 3.1 Antal besvarelser fordelt på kategori Kategori Antal besvarelser i onlineundersøgelsen Domænekompetencer - sundhed 22 Domænekompetencer miljø & energi 27 Domænekompetencer logistik 30 Domænekompetencer offentlig digital forvaltning 29 Domænekompetencer kommunikation 35 Forretningsmæssige it-kompetencer 73 Specialiserede it-kompetencer 70 Øvrige spørgsmål 70 Nedenfor beskrives antallet af medarbejdere i de interviewede virksomheder ud fra antal ansatte herhjemme og i udlandet, og derudover skildres hvilken stillingsbetegnelserne for de respektive informanter i virksomhederne. De 98 virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet online fordeler sig således hvad angår antal ansatte i Danmark: Figur 3.2 Antal ansatte i Danmark Antal ansatte i Danmark 15% 11% 3% 9% 42% < 20% Der er en overvægt af virksomheder med mellem 0-50 ansatte, med hovedvægten på 0-15 ansatte. Derudover kan det nævnes at 15 % af virksomhederne har over 501 ansatte i Danmark. Undersøgelsen dækker altså bredt og repræsentativt, hvad angår virksomhedsstørrelse. Betragtes antal ansatte i udlandet hos de virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet er billedet som følger: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 11

14 Figur 3.3 Antal ansatte i udlandet Antal ansatte i udenlandet 29% 1% 3% 2% 4% 61% < Som det kan ses har størstedelen af de besvarende virksomheder blot 0-15 ansatte i udlandet. Den anden store gruppe af virksomheder findes ved mere end 501 ansatte: Her placerer næsten 1/3 af virksomhederne sig. Stillingsbetegnelserne for informanterne i de i onlineundersøgelsen deltagende virksomheder fremgår af nedenstående figur: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 12

15 Figur 3.4 Stillingsbetegnelser Stillingsbetegnelser på respondenter 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 Direktør el. tilsvarende: It-chef el.tilsvarende Teknisk-og udviklingschef el. tilsvarende HR-chef el. tilsvarende Andet Som det fremgår af ovenstående er størstedelen af de personer, som har besvaret undersøgel- sens spørgeskema direktører eller lignende. Derudover findes en nogenlunde ligelig fordeling mellem it-chefer, tekniske chefer, HR-chefer og andre. I tillæg til den kvantitative onlineundersøgelse er der gennemført 22 uddybende, kvalitative interview med it-, tele-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder samt brugervirksomheder. Det personlige interview er særligt velegnet til belysning af mere komplekse problemstil- linger og anvendes her som et selvstændigt dataindsamlingsredskab til belysning af efterspørgsel og behov. Med udgangspunkt i ovenstående skal det samlet set understreges, at denne undersøgelse anvender en kombineret metodetilgang en summativ undersøgelse, hvor såvel kvantitative som kvalitative metoder anvendes med henblik på at kortlægge virksomhedernes efterspørgsel efter forskellige it-kompetencer. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 13

16 4 Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Domæner og anvendelsesområder er kompetenceområder, hvor it kobles med fagområder som fx sundhed, logistik, kommunikation, offentlig digital forvaltning, spil, energi, miljø mv. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen har virksomhederne anført, hvilke domæner og anvendelsesområder, der er relevante. Figur 4.1 nedenfor viser en forholdsvis jævn fordeling af relevante domæner og anvendelsesområder: Figur 4.1 Hvilke domæner/anvendelsesområder er relevante for din virksomhed? Ingen 15% Øvrige anvendelsesområder 36% Kommunikation 47% Offentlig digital forvaltning 35% Logistik 35% Miljø & energi 35% Sundhed 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det skal bemærkes, at én virksomhed godt kan anføre, at flere domæner og anvendelsesområder er relevant. I de efterfølgende afsnit gennemgås de enkelte domæne-/anvendelsesområder nærmere. 4.1 Sundhed Et væsentligt anvendelses-/domæneområde er informationsteknologien inden for sundhedsområdet. Her vedrører samspillet mellem it og sundhed blandt andet udviklingen af nye metoder til undersøgelse og behandling af patienter samt kommunikation mellem patienter og personale, herunder overvågning, diagnostik og behandling. Der er ca. 22 virksomheder, som i onlineundersøgelsen har tilkendegivet, at de efterspørger itkompetencer indenfor domænet/anvendelsesområdet sundhed. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvilke anvendelsesområder de i dag har behov for at koble med it-kompetencer: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 14

17 Fælles infrastruktur og services (national it-arkitektur, standardisering, sikkerhed og privacy) It og patienten/borgeren It i stat, regioner og kommuner It i hospitalssektoren It i praksissektoren Herudover har virksomhederne svaret på, om de på nuværende tidspunkt kan rekruttere det fornødne antal medarbejdere med ovenstående kompetencer koblet med it, samt hvordan virksomhedens behov for og efterspørgsel af medarbejdere med kompetencer koblet med it forventes at udvikle sig inden for de kommende år (ca. 5 år frem). Figuren nedenfor viser virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer i relation til domænet/anvendelsesområdet sundhed: Figur 4.2 Efterspurgte kompetencer indenfor domænet/anvendelsesområdet sundhed Efterspurgte kompetencer inden for domænet sundhed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 18% 68% 32% 18% 29% 50% 52% 19% 14% 18% 68% 36% 23% 41% I ringe eller meget ringe grad I nogen grad I høj eller meget høj grad På især to områder efterspørger de adspurgte virksomheder it-kompetencer: 68 % af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad brug for at koble it-kompetencer med viden om fælles infrastruktur og services (national it-arkitektur, standardisering, sikkerhed og privacy) samt viden om it i hospitalssektoren. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 15

18 Størstedelen af virksomhederne omkring halvdelen - efterspørger ligeledes i høj eller i meget høj grad medarbejdere, hvor en vidensmæssig kobling mellem it og patienten/borgeren hhv. stat/region/kommune er til stede. I figuren nedenfor fremgår virksomhedernes vurdering af de nuværende rekrutteringsmuligheder: Figur 4.3 Rekrutteringsmuligheder Kan virksomheden på nuværende tidspunkt rekruttere det fornødne antal medarbejdere med sundhedsompetencer koblet med it? 4% 22% I høj eller meget høj grad 30% I nogen grad I ringe eller meget ringe grad Spørgsmålet er ikke relevant for min virksomhed 44% 2 ud af 3 af de adspurgte virksomheder formår p.t. (i nogen grad eller over) at rekruttere medarbejdere med it-kompetencer kombineret med viden om sundhed. Samtidig kan ca. hver tredje virksomhed kun i ringe eller i meget ringe grad ansætte de ønskede medarbejdere. De adspurgte virksomheder er meget overbeviste om, at behovet for og efterspørgslen efter medarbejdere med sundhedskompetencer koblet med it vil være stærkt stigende de kommende år: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 16

19 Figur 4.4 Udviklingen i efterspørgslen efter it-medarbejdere med domæneviden sundhed Hvordan forventes virksomhedens behov for og efterspørgsel af medarbejdere med sundhedskompetencer koblet med it at udvikle sig inden for de kommende år? (ca. 5 år frem) 9% 17% Stigende eller stærkt stigende Uændret Faldende eller stærkt faldende 74% Omkring 75 % af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet (anvendelsesområdet) sundhed mener, at behovet for medarbejdere med it-kompetencer og viden om sundhedsmæssige aspekter vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. Omkring 17 % af de adspurgte virksomheder forventer et uændret efterspørgselsmønster. 4.2 Miljø & energi 27 virksomheder har i onlineundersøgelsen angivet miljø- og energiområdet som relevant. Der er fokuseret på tre områder: Energistyring i huse Vedrører styring af varme og forbrugsmåling i forskellige boliger og bygninger Energistyring i transportsektoren Vedrører energieffektivitet fx ved at forbedre bilernes brændstoføkonomi, udvikle markeder for renere biler, sørge for, at der køres med korrekt dæktryk, øge effektiviteten i by-, jernbane-, sø- og flytransportsystemerne, samt ved at ændre transportadfærden. Virtuel tilstedeværelse kommunikation Vedrører kommunikationsteknologi, som gør det muligt at arbejde et andet sted end hvor man er. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 17

20 Området vedrører således grøn it, som kan defineres som forskningen i og anvendelsen af it på en effektiv og miljørigtig måde. Grøn it-tilgangsvinklen kan omfatte flere forskellige faser af et produkts livscyklus både udvikling, produktion, anvendelse og bortskaffelse af it. Udvikling skal have miljøhensyn for øje, produktionen skal foregå med miljøvenlige produktionsmetoder, it-løsningerne skal anvendes miljømæssigt hensigtsmæssigt, og endelig skal der ske en miljørigtig bortskaffelse af it-affald. Virksomhedernes besvarelser fordeler sig som vist i nedenstående figur: Figur 4.5 Efterspurgte it-kompetencer inden for domænet/anvendelsesområdet miljø & energi 100% 90% 80% 70% 60% Efterspurgte kompetencer inden for domænet miljø & energi 25% 25% 37% 11% 26% 50% 40% 30% 20% 10% 50% 22% 30% 56% I ringe eller meget ringe grad I nogen grad I høj eller meget høj grad 0% Energistyring i huse Energistyring i transportsektoren Virtuel tilstedeværelse - kommunikation Ovenstående diagram illustrerer efterspørgslen hos de adspurgte virksomheder for hver af de tre kompetenceområder inden for miljø & energi forbundet med it. Det fremgår således, at især kompetencer inden for virtuel tilstedeværelse samt energistyring i huse efterspørges. Over halvdelen af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad et behov for kompetencer inden for disse områder. Ved online-spørgeskemaundersøgelsen svarede virksomhederne også på spørgsmål omhandlende rekruttering og udviklingen af behovet: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 18

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen

DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen 2001-05-01 DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen Baggrund DBR har tidligere taget initiativ til undersøgelsen Analyse af betonbranchens behov og ønsker

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere