Rigtige it-uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigtige it-uddannelser"

Transkript

1 DI ANALYSE Rigtige it-uddannelser Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-kompetencer > > Danske virksomheder har trods finanskrisen forsat vanskeligt ved at få dækket deres behov for personer med de rette it-kompetencer. > > Erhvervslivet efterspørger ofte helt andre it-færdigheder end universiteterne giver de studerende. > > Langt de fleste virksomheder vurderer, at it-uddannede skal udstyres med forretningsmæssige kompetencer, og det er især forståelse for viden om kunder og projektledelse, der efterspørges. > > Virksomhederne efterspørger i stigende grad it-uddannede med viden inden for blandt andet kommunikation og sundhed, men medarbejdere med dybe tekniske kompetencer er også fortsat efterspurgte. 1 Forord 2 Sammenfatning 9 Formål og metode 14 Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Sundhed Miljø & energi Logistik Offentlig digital forvaltning Kommunikation 32 Efterspørgsel efter forretningsmæssige it-kompetencer Prioritering af forretningsmæssige it-kompetencer 41 Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Prioritering af specialiserede it-kompetencer 48 Generelle betragtninger og opmærksomhedspunkter

2 Indhold 1 Forord Sammenfatning Formål og metode Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Sundhed Miljø & energi Logistik Offentlig digital forvaltning Kommunikation Efterspørgsel efter forretningsmæssige it-kompetencer Prioritering af forretningsmæssige it-kompetencer Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Prioritering af specialiserede it-kompetencer Generelle betragtninger og opmærksomhedspunkter Udgivet af DI og KU Tryk: DI ISBN I

3 1 Forord Danske virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation er inde i en forrygende udvikling, hvor viden om kundernes behov og nye globale markeder er afgørende for virksomhedernes udvikling og overlevelse. Virksomhederne overlever ikke ved kun at udvikle nye it-løsninger, for markedet stiller krav om, at de nye løsninger er tilpasset de delmarkeder, som f.eks. miljø/energi og sundhed, hvor løsningerne skal anvendes. Det stiller store krav til medarbejderne i virksomhederne, og det stiller store krav til, at universiteterne uddanner it-kandidater med de rigtige kompetencer. Denne rapport afdækker de behov som virksomhederne stiller til medarbejdernes itkompetencer. Dermed er rapporten også en opfordring fra DI ITEKs medlemsvirksomheder til danske universiteter om at sikre, at uddannelserne i højere grad matcher de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Rapporten besvarer flere presserende spørgsmål: Er der fortsat et udækket og stigende behov for it-kandidater? Og hvis der er, er det så en særlig type it-kompetencer, der er behov for? Rapporten viser, at mange virksomheder har vanskeligt ved at finde it-uddannede med de rette kompetencer. Rapporten viser dernæst, at selv om virksomhederne stadig efterspørger ittekniske kompetencer, så er der et stigende behov for at kombinere de tekniske kompetencer med viden inden for bl.a. forretningsudvikling og projektledelse. Endelig efterlyses kompetencer til at udvikle f.eks. sundhedssektoren og kommunikationsbranchen ved hjælp af innovativ it. Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess på opdrag af DI ITEK og Københavns Universitet. Hermed er bolden givet op til, at alle landets universiteter indretter fremtidens it-uddannelser rigtigt. April 2009 Tom Togsverd DI ITEK Finn Kensing Københavns Universitet, Center for IT Innovation Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 1

4 2 Sammenfatning For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterat få kortlagt efter- spørgsel, ønsker DI og Københavns Universitet med denne undersøgelse spørgslen efter it-kompetencer og færdigheder med særlig fokus på domæner og anvendelsesområder. Der fokuseres på efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder, forretnings- mæssige it-kompetencer samt specialiserede it-kompetencer. På den baggrund har undersø- gelsen til formål at afdække og præsentere erhvervslivets behov for it-kompetencer med særlig fokus på at afklare behovsudviklingen inden for de ovennævnte kompetenceområder samt at afdække erhvervslivets specifikke behov for domænekompetencer på ikt-området. Undersøgelsen søger at forholde sig til en række hypoteser; en række spørgsmål relateret til behovet for it-uddannede, behovet for kompetencesammensætninger, behovet for medarbejdere med forretningsmæssige kompetencer samt uddannelsesniveau. Hypoteserne og under- søgelsens svar herpå fremgår af figur 2.1.: Figur 2.1 Besvarelse af hypoteser Der er gennemført to typer dataindsamlinger i forbindelse med undersøgelsen: Dels en spør- geskemabaseret online-undersøgelse foretaget af DI, dels en række uddybende, kvalitative interview med it-, tele-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder samt brugervirksomhe- der. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 2

5 Undersøgelsen fokuserer på tre områder: Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Dette vedrører it-kompetencer, hvor it går i samspil med anvendelsesområder - fx sundhed, logistik, kommunikation, miljø & energi. Efterspørgsel efter forretningsmæssige kompetencer Har virksomhederne som et supplement til mere generelle it-kompetencer et stigende behov for, at nyuddannede medarbejdere også har en stor forretningsmæssig forståelse? Forretningsmæssige kompetencer er tæt knyttet til den integrerede it-anvendelse, hvor it spiller sammen med forretning og innovation samt organisation og udvikling. Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Er der fortsat behov for medarbejdere med dybe, tekniske it-kompetencer, herunder fx datalogbaggrund? Det vil sige folk som skal varetage meget specialiserede opgaver i virksomhederne. Undersøgelsen afdækker i hvilket omfang de specialiserede itkompetencer er centrale for virksomhederne. Specifikke it-kompetencer er primært orienteret mod at producere it. Undersøgelsens hovedkonklusioner er nuanceret nedenfor. I forbindelse med onlineundersøgelsen blev virksomhederne bedt om at tage stilling til, hvilke kompetencer virksomheden generelt set prioriterer som vigtigst fremover (5 års sigt). Virksomhederne skulle med andre ord foretage en overordnet prioritering mellem domænekompetencer (anvendelsesområder), forretningsmæssige it-kompetencer og specialiserede itkompetencer. Resultatet ses af nedenstående figur: Figur 2.2 Overordnet prioritering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overordnet prioritering mellem anvendelsesområder, forretningsmæssige- og specialiserede it-kompetencer 36% 16% 26% 22% Anvendelsesområder (anvendelsesområder som f.eks. sundhed, logistik, kommunikation, offentlig digital forvaltning, spil, energi, miljø mv.) 31% 5% 21% 43% Forretningsmæssige itkompetencer (integreret itanvendelse, hvor it spiller sammen med forretning og innovation) 40% 32% 17% 11% Specialiserede itkompetencer (specialiserede itkompetencer er primært orienteret mod at producere it) Ikke besvaret Prioritet 3 Prioritet 2 Prioritet 1 Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 3

6 43 % af de adspurgte virksomheder prioriterer forretningsmæssige it-kompetencer højest. Dette er jævnt fordelt mellem de respektive brancher, og denne overordnede prioritering genfindes i store træk hos størstedelen af de virksomheder med hvem der er gennemført kvalitative interview. Heroverfor prioriterer 22 % af virksomhederne domænekompetencer og anvendelsesområder højest, mens 11 % prioriterer specialiserede it-kompetencer højest. Én af de overordnede konklusioner på undersøgelsen er således, at de adspurgte virksomheder i størst grad efterspørger medarbejdere med forretningsmæssige it-kompetencer. Virksomhederne ønsker i denne kontekst medarbejdere med en stor grad af forretningsmæssig forståelse, hvor it-kompetencer spiller sammen med forståelse for og kompetencer indenfor forretning og innovation. Det er især kompetencer vedrørende kundeforståelse og generel forretningsforståelse der efterspørges og til dels også projektledelse og innovationsevne. Virksomhederne efterspørger endvidere en række domænekompetencer (anvendelsesområder) dog ikke i helt samme grad som de forretningsmæssige it-kompetencer. Der er en række domæner og anvendelsesområder, som er i vækst, og hvor efterspørgslen løbende øges. Efterspørgslen efter specifikke domænekompetencer og anvendelsesområder vedrører følgende: Indenfor det sundhedsmæssige område er det især kompetencer vedrørende fælles infrastruktur og services samt viden om it i hospitalssektoren som efterspørges. På miljø- og energiområdet efterspørges især kompetencer inden for virtuel tilstedeværelse samt energistyring i huse. Kompetencer relateret til indkøbsplanlægning og lagerstyring er den mest efterspurgte kompetence indenfor domænet/anvendelsesområdet logistik. For så vidt angår offentlig digital forvaltning efterspørger 3 ud af 4 virksomheder itkompetencer kombineret med viden om offentlig administration, herunder blandt andet viden om offentlig organisation, forvaltningsvirksomhed, offentligt rettede ESDHsystemer mv. På kommunikationsområdet efterspørges især kompetencer inden for medier (trykt og digital presse, forlagsindustri) samt PR og reklameindustri og i mindre grad kompetencer i relation til spil til forskellige platforme. Mulighederne for at rekruttere det fornødne antal medarbejdere med de ønskede kompetencer koblet med it, samt hvordan virksomhedens behov for og efterspørgsel efter medarbejdere forventes at udvikle sig inden for de kommende år (ca. 5 år frem) er ligeledes blevet undersøgt: Hvad angår de forretningsmæssige kompetencer vurderer langt størstedelen (70 %) af de adspurgte virksomheder, at det for nærværende er muligt at rekruttere medarbejdere med de fornødne forretningsmæssige kompetencer i kombination med it-faglighed. Virksomhederne forventer dog samtidig en kraftig stigning i efterspørgslen efter disse kompetenceprofiler (forretningsforståelse, innovationsevne/-forståelse, kundeforståelse samt projektledelse og projektledelsesdiscipliner) i de kommende år. Også forventningerne til efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer på visse domæne- og anvendelsesområder forventes at stige mærkbart de kommende år. Dette gælder især følgende områder: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 4

7 o o o 75 % af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet sundhed mener, at behovet for medarbejdere med it-kompetencer og viden om sundhedsmæssige aspekter vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. I relation til logistikområdet forventer over halvdelen af virksomhederne en stig- ning i behovene for de logistiske it-kompetencer forbundet med it. Godt halvdelen af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet offentlig fentlig digital forvaltning mener, at behovet for medarbejdere med disse kompetencer vil være stigende eller er stærkt stigende inden for en femårig horisont. Det skal endvidere bemærkes, at 2/3 af de adspurgte virksomheder forventer et sti- gende behov for medarbejdere med specialiserede 1 it-kompetencer. Ovenstående områder er i vækst, hvilket forventningerne til efterspørgselsudviklingen underbygger. Situationen er den, at virksomhederne ikke i alle tilfælde kan rekruttere de ønskede medarbejdere samtidig med, at der forventes en forholdsvis kraftig vækst i efterspørgslen ef- ter medarbejdere med forretningsmæssige it-kompetencer og domænekompetencer (anvendelsesområder). I denne sammenhæng understreger flere af de virksomheder, der er blevet interviewet, at der for både de forretningsmæssige it-kompetencer samt mere specifikke kompetencer indenfor domæner og anvendelsesområder gælder, at der blandt potentielle medarbejdere skal være et vist it-mæssigt fundament; et it-mæssigt grundlag, hvorpå mere forretnings- og domæne- mæssige kompetencer kan bygges, altså it før domæne. Undersøgelsen efterlader det indtryk, at det virksomhederne i virkeligheden efterspørger, er højtuddannede it-folk med dybe it-kompetencer og som efterfølgende har opnået erfaring inden for et domæne. Af flere interviews fremgår det dog, at domæneviden eller forretningsmæssige kompetencer kan indbygges i eksisterende uddannelse på tilvalgsniveau efter følgende model: Figur 2.3 Model-illustration I 1 I modsætning til onlineundersøgelsen har en række kvalitative interview påpeget behovet for specialiserede kompetencer. I den forbindelses skal det nævnes, at de kvalitative interview hovedsageligt er gennemført med relativt store virksomheder, mens størstedelen af virksomhederne i onlineundersøgelsen er mindre virksomheder. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 5

8 Atter andre forudser, at fremtiden sætter fokus på it som noget dybt integreret i domæne- /anvendelseskompetencerne, hvor værdikædebetragtninger og i den sammenhæng it i de for- skellige led af værdikæden skal afspejles i uddannelsesstrukturen fx efter følgende model: Figur 2.4 Model-illustration II En yderligere konklusion i undersøgelsen er, at virksomhederne ønsker medarbejdere med lange, videregående uddannelser: nelser: 3 ud af 4 af de adspurgte virksomheder er af den opfattelse, at de fremover (på 5 års sigt) hovedsageligt vil prioritere medarbejdere med lange videregåresultater af kortlægningen af ende uddannelser. Nedenfor fremgår uddybende bemærkninger til de overordnede efterspørgslen efter it-kompetencer: Domænet/anvendelsesområdet sundhed På især to områder efterspørger de adspurgte virksomheder it-sundhedsmæssige kompetencer: 68 % af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad brug for at koble it- kompetencer med viden om fælles infrastruktur og services (national it-arkitektur, standardisering, sikkerhed og privacy) samt viden om it i hospitalssektoren. Omkring 75 % af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domæ- net sundhed mener, at behovet for medarbejdere med it-kompetencer og viden om sundhedsmæssige aspekter vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. Domænet/anvendelsesområdet miljø & energi Virksomhederne efterspørger især kompetencer inden for virtuel tilstedeværelse samt energistyring i huse. Over halvdelen af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad et behov for kompetencer inden for disse områder. Efterspørgslen efter miljø- og energikompetencer forventes at stige i den kommende årrække. Mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer stigende eller stærkt stigende behov for de miljø- og energimæssige kompetencer kombineret med it. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 6

9 Domænet/anvendelsesområdet logistik It-kompetencer relateret til indkøbsplanlægning og lagerstyring er den mest efterspurgte kompetence. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer en stigning i behovene for de logistiske it-kompetencer forbundet med it. Domænet/anvendelsesområdet offentlig digital forvaltning Omkring 3 ud af 4 virksomheder efterspørger (i høj eller i meget høj grad) itkompetencer kombineret med viden om offentlig administration. Virksomhederne oplyser, at it-kompetencer kombineret med en indgående viden om offentlig organisation, funktion, forvaltningsvirksomhed, offentligt rettede ESDH-systemer mv. er særlig efterspurgte. Godt halvdelen af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet offentlig digital forvaltning mener, at behovet for medarbejdere med disse kompetencer vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. Domænet/anvendelsesområdet kommunikation Kompetenceområdet for spil til forskellige platforme efterspørges kun i ringe grad, mens efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer inden for medier (trykt og digital presse, forlagsindustri) samt PR og reklameindustri efterspørges i højere grad. Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer uændrede behov for de kommunikative kompetencer forbundet med it, mens næsten ingen forventer, at den vil være faldende. Forretningsmæssige it-kompetencer Langt størstedelen (ca. 70 %) af de adspurgte virksomheder vurderer, at det i nogen grad er muligt for dem at rekruttere medarbejdere med de fornødne forretningsmæssige kompetencer i kombination med it-faglighed. Virksomhederne forventer samtidig en kraftig stigning i efterspørgslen efter lige netop disse kompetenceprofiler i de kommende år. Virksomhederne anfører følgende primære kompetencehuller p.t. blandt nyuddannede: Forståelsen for forretningen (også samspillet mellem teori og praksis), forståelse for kundens behov, værdikædeforståelse, tænke i helhed samt kunne indgå i projektorganisering. Kompetencerne kundeforståelse og generel forretningsforståelse efterspørges i størst grad og til dels også projektledelse og innovationsevne. Derimod tegner der sig ikke et billede af en generel efterspurgt kompetence, hvad angår kompetencerne global projektledelse, kommerciel it-projektledelse og især e-handel. For så vidt angår prioritering mellem de forretningsmæssige it-kompetencer fokuserer de adspurgte virksomheder især på fire kompetenceområder i relation til de forretningsmæssige it-kompetencer: Forretningsforståelse, innovationsevne/-forståelse, kundeforståelse samt projektledelse og projektledelsesdiscipliner. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 7

10 Specialiserede it-kompetencer En overvægt af virksomheder svarer, at de i nogen grad kan rekruttere det fornødne antal medarbejdere med specialiserede it-kompetencer, mens andelen af virksomheder der enten i høj grad eller i ringe grad kan rekruttere det fornødne antal er nogenlunde lige stor. 2/3 af virksomhederne forventer et stigende behov, mens kun 3 % forventer at behovet vil falde. Betragtes de konkrete kompetencer inden for de specialiserede it-områder, som virksomhederne efterspørger, er billedet noget broget. Dette kan skyldes, at det er meget varierende fra branche til branche, hvilken type it-specialist virksomhederne har brug for. Således er der nogle brancher, hvor primært én af kompetencerne er efterspurgt, mens denne vurderes som værende irrelevant i andre. For nogle branchers vedkommende kan den forholdsvis jævne spredning mellem efterspørgslen af de specialiserede it-kompetencer omvendt indikere, at virksomhederne leder efter en bred vifte kompetencer, frem for en eller to. For så vidt angår prioritering mellem de specialiserede it-kompetencer fokuserer de adspurgte virksomheder især på fire kompetenceområder i relation til de specialiserede itkompetencer: Systemmodellering/teknisk design af systemarkitektur, brugergrænsefladedesign, behovsanalyser samt programmeringssprog (.net, Java, Visual Studio, etc.). Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 8

11 3 Formål og metode Der sker en løbende udvikling i Itek-erhvervets behov for nye kompetencer. Hertil kommer en diskussion om uddannelsesinstitutioner skal give de studerende enten dybere tekniske kompetencer, bredere kompetencer inden for fx forretningsforståelse eller fokusere på domæner og anvendelsesområder. Det er nødvendigt for Itek-erhvervet løbende at være i dialog med og stille krav til uddannelsesinstitutionerne og samlet sætte ord på de kvalifikationer, som efterspørges blandt nyuddannede kandidater. For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterspørgsel, ønsker DI og Københavns Universitet på denne baggrund at få kortlagt efterspørgslen på it-kompetencer med særlig fokus på domæner og anvendelsesområder. Itek-erhvervet har gennem de senere år arbejdet med forskellige modeller for fremtidens ituddannelse herunder Career Space-modellen 2, der netop fokuserede på fordelingen af henholdsvis dybe, tekniske og brede it-kompetencer. Modellen har været forsøgt implementeret på DTU, og herudover har andre tiltag i forhold til it-uddannelser præget feltet fx cand.it.- uddannelserne på ITU i København, samt i universitetsbyerne Århus og Odense. Cand.it.- uddannelsen kombinerer en bred it-forståelse med de tekniske kompetencer. Århus Universitet har endvidere lanceret en it-arkitekt-uddannelse, som ligeledes er en kombinationsuddannelse, der har et bredt fokus, mens Københavns Universitet udbyder kombinationsuddannelser på bachelorniveau i it og sundhed samt it og kommunikation. For at sikre at fremtidens it-uddannelsesprofiler bedst muligt matcher erhvervslivets efterspørgsel, er der behov for at få kortlagt og præsenteret den generelle efterspørgsel efter itkompetencer. Undersøgelsen fokuserer på tre områder: Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Dette vedrører it-kompetencer, hvor it går i samspil med anvendelsesområder - fx sundhed, logistik, kommunikation, miljø & energi. Efterspørgsel efter forretningsmæssige kompetencer Virksomhederne har som et supplement til mere generelle it-kompetencer et stigende behov for, at nyuddannede medarbejdere også har en stor forretningsmæssig forståelse. Denne efterspørgsel er tæt knyttet til den integrerede it-anvendelse, hvor it spiller sammen med forretning og innovation samt organisation og udvikling. Efterspørgsel efter specialiserede it-kompetencer Det er vigtigt, at der uddannes studerende med dybe, tekniske it-profiler, herunder fx datalogi. De skal varetage meget specialiserede opgaver i virksomhederne. Det er væsentligt at afdække i hvilket omfang de specialiserede it-kompetencer er centrale for virksomhederne for at sikre det rette fordeling af forskellige typer af uddannelser i Danmark. Specifikke it-kompetencer er primært orienteret mod at producere it. Undersøgelsen har med dette udgangspunkt til formål at afdække og præsentere erhvervslivets behov for it-kompetencer med særlig fokus på: at afklare behovsudviklingen inden for de ovennævnte kompetenceområder samt at afdække erhvervslivets specifikke behov for domænekompetencer på ikt-området 2 Modellen Career Space blev udviklet af EICTA (European Information and Communication Technologies Association) og 11 større IKT-virksomheder i Europa (BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A. and Thales). Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 9

12 Dataindsamlingen har været tofold i denne undersøgelse: Dels en spørgeskemabaseret seret onlineundersøgelse foretaget af DI Dels 22 uddybende, kvalitative interview af it-, tele-, elektronik- og kommunikations- virksomheder samt brugervirksomheder Onlineundersøgelsen blev sendt ud til 322 medlemsvirksomheder, som fik stillet en række spørgsmål om efterspørgslen efter domænekompetencer og anvendelsesområder, forret- ningsmæssige it-kompetencer samt specialiserede it-kompetencer. Af bruttostikprøven på 322 virksomheder deltog i alt 98 virksomheder i undersøgelsen, hvilket svarer til en besvarelses- procent på ca. 30. De 98 virksomheder er fordelt (procentuelt) således på brancher: Figur 3.1 Fordeling på brancher Virksomhedernes fordeling på brancher 50% 45% 40% 45% 35% 30% 25% 20% 29% 15% 10% 5% 12% 14% 0% It Tele Elektronik Kommunikation Der er en relativ overvægt af it-virksomhedesomheder og kommunikationsvirksomheder er relativ lav svarende til 12 hhv. 13 virksomhe- i denne undersøgelse, mens antallet af televirkder. Det skal bemærkes, at de i alt 98 virksomheders besvarelse af spørgeskemaet i onlineundersøgelsen har varieret alt efter emne og kategori. Antallet af virksomheder, som har besvaret det respektive dele af spørgeskemaet fremgår af nedenstående tabel: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 10

13 Tabel 3.1 Antal besvarelser fordelt på kategori Kategori Antal besvarelser i onlineundersøgelsen Domænekompetencer - sundhed 22 Domænekompetencer miljø & energi 27 Domænekompetencer logistik 30 Domænekompetencer offentlig digital forvaltning 29 Domænekompetencer kommunikation 35 Forretningsmæssige it-kompetencer 73 Specialiserede it-kompetencer 70 Øvrige spørgsmål 70 Nedenfor beskrives antallet af medarbejdere i de interviewede virksomheder ud fra antal ansatte herhjemme og i udlandet, og derudover skildres hvilken stillingsbetegnelserne for de respektive informanter i virksomhederne. De 98 virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet online fordeler sig således hvad angår antal ansatte i Danmark: Figur 3.2 Antal ansatte i Danmark Antal ansatte i Danmark 15% 11% 3% 9% 42% < 20% Der er en overvægt af virksomheder med mellem 0-50 ansatte, med hovedvægten på 0-15 ansatte. Derudover kan det nævnes at 15 % af virksomhederne har over 501 ansatte i Danmark. Undersøgelsen dækker altså bredt og repræsentativt, hvad angår virksomhedsstørrelse. Betragtes antal ansatte i udlandet hos de virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet er billedet som følger: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 11

14 Figur 3.3 Antal ansatte i udlandet Antal ansatte i udenlandet 29% 1% 3% 2% 4% 61% < Som det kan ses har størstedelen af de besvarende virksomheder blot 0-15 ansatte i udlandet. Den anden store gruppe af virksomheder findes ved mere end 501 ansatte: Her placerer næsten 1/3 af virksomhederne sig. Stillingsbetegnelserne for informanterne i de i onlineundersøgelsen deltagende virksomheder fremgår af nedenstående figur: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 12

15 Figur 3.4 Stillingsbetegnelser Stillingsbetegnelser på respondenter 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 Direktør el. tilsvarende: It-chef el.tilsvarende Teknisk-og udviklingschef el. tilsvarende HR-chef el. tilsvarende Andet Som det fremgår af ovenstående er størstedelen af de personer, som har besvaret undersøgel- sens spørgeskema direktører eller lignende. Derudover findes en nogenlunde ligelig fordeling mellem it-chefer, tekniske chefer, HR-chefer og andre. I tillæg til den kvantitative onlineundersøgelse er der gennemført 22 uddybende, kvalitative interview med it-, tele-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder samt brugervirksomheder. Det personlige interview er særligt velegnet til belysning af mere komplekse problemstil- linger og anvendes her som et selvstændigt dataindsamlingsredskab til belysning af efterspørgsel og behov. Med udgangspunkt i ovenstående skal det samlet set understreges, at denne undersøgelse anvender en kombineret metodetilgang en summativ undersøgelse, hvor såvel kvantitative som kvalitative metoder anvendes med henblik på at kortlægge virksomhedernes efterspørgsel efter forskellige it-kompetencer. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 13

16 4 Efterspørgsel efter domænekompetencer/anvendelsesområder Domæner og anvendelsesområder er kompetenceområder, hvor it kobles med fagområder som fx sundhed, logistik, kommunikation, offentlig digital forvaltning, spil, energi, miljø mv. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen har virksomhederne anført, hvilke domæner og anvendelsesområder, der er relevante. Figur 4.1 nedenfor viser en forholdsvis jævn fordeling af relevante domæner og anvendelsesområder: Figur 4.1 Hvilke domæner/anvendelsesområder er relevante for din virksomhed? Ingen 15% Øvrige anvendelsesområder 36% Kommunikation 47% Offentlig digital forvaltning 35% Logistik 35% Miljø & energi 35% Sundhed 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det skal bemærkes, at én virksomhed godt kan anføre, at flere domæner og anvendelsesområder er relevant. I de efterfølgende afsnit gennemgås de enkelte domæne-/anvendelsesområder nærmere. 4.1 Sundhed Et væsentligt anvendelses-/domæneområde er informationsteknologien inden for sundhedsområdet. Her vedrører samspillet mellem it og sundhed blandt andet udviklingen af nye metoder til undersøgelse og behandling af patienter samt kommunikation mellem patienter og personale, herunder overvågning, diagnostik og behandling. Der er ca. 22 virksomheder, som i onlineundersøgelsen har tilkendegivet, at de efterspørger itkompetencer indenfor domænet/anvendelsesområdet sundhed. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvilke anvendelsesområder de i dag har behov for at koble med it-kompetencer: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 14

17 Fælles infrastruktur og services (national it-arkitektur, standardisering, sikkerhed og privacy) It og patienten/borgeren It i stat, regioner og kommuner It i hospitalssektoren It i praksissektoren Herudover har virksomhederne svaret på, om de på nuværende tidspunkt kan rekruttere det fornødne antal medarbejdere med ovenstående kompetencer koblet med it, samt hvordan virksomhedens behov for og efterspørgsel af medarbejdere med kompetencer koblet med it forventes at udvikle sig inden for de kommende år (ca. 5 år frem). Figuren nedenfor viser virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer i relation til domænet/anvendelsesområdet sundhed: Figur 4.2 Efterspurgte kompetencer indenfor domænet/anvendelsesområdet sundhed Efterspurgte kompetencer inden for domænet sundhed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14% 18% 68% 32% 18% 29% 50% 52% 19% 14% 18% 68% 36% 23% 41% I ringe eller meget ringe grad I nogen grad I høj eller meget høj grad På især to områder efterspørger de adspurgte virksomheder it-kompetencer: 68 % af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad brug for at koble it-kompetencer med viden om fælles infrastruktur og services (national it-arkitektur, standardisering, sikkerhed og privacy) samt viden om it i hospitalssektoren. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 15

18 Størstedelen af virksomhederne omkring halvdelen - efterspørger ligeledes i høj eller i meget høj grad medarbejdere, hvor en vidensmæssig kobling mellem it og patienten/borgeren hhv. stat/region/kommune er til stede. I figuren nedenfor fremgår virksomhedernes vurdering af de nuværende rekrutteringsmuligheder: Figur 4.3 Rekrutteringsmuligheder Kan virksomheden på nuværende tidspunkt rekruttere det fornødne antal medarbejdere med sundhedsompetencer koblet med it? 4% 22% I høj eller meget høj grad 30% I nogen grad I ringe eller meget ringe grad Spørgsmålet er ikke relevant for min virksomhed 44% 2 ud af 3 af de adspurgte virksomheder formår p.t. (i nogen grad eller over) at rekruttere medarbejdere med it-kompetencer kombineret med viden om sundhed. Samtidig kan ca. hver tredje virksomhed kun i ringe eller i meget ringe grad ansætte de ønskede medarbejdere. De adspurgte virksomheder er meget overbeviste om, at behovet for og efterspørgslen efter medarbejdere med sundhedskompetencer koblet med it vil være stærkt stigende de kommende år: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 16

19 Figur 4.4 Udviklingen i efterspørgslen efter it-medarbejdere med domæneviden sundhed Hvordan forventes virksomhedens behov for og efterspørgsel af medarbejdere med sundhedskompetencer koblet med it at udvikle sig inden for de kommende år? (ca. 5 år frem) 9% 17% Stigende eller stærkt stigende Uændret Faldende eller stærkt faldende 74% Omkring 75 % af virksomhederne, som har besvaret spørgsmålene relateret til domænet (anvendelsesområdet) sundhed mener, at behovet for medarbejdere med it-kompetencer og viden om sundhedsmæssige aspekter vil være stigende eller stærkt stigende inden for en femårig horisont. Omkring 17 % af de adspurgte virksomheder forventer et uændret efterspørgselsmønster. 4.2 Miljø & energi 27 virksomheder har i onlineundersøgelsen angivet miljø- og energiområdet som relevant. Der er fokuseret på tre områder: Energistyring i huse Vedrører styring af varme og forbrugsmåling i forskellige boliger og bygninger Energistyring i transportsektoren Vedrører energieffektivitet fx ved at forbedre bilernes brændstoføkonomi, udvikle markeder for renere biler, sørge for, at der køres med korrekt dæktryk, øge effektiviteten i by-, jernbane-, sø- og flytransportsystemerne, samt ved at ændre transportadfærden. Virtuel tilstedeværelse kommunikation Vedrører kommunikationsteknologi, som gør det muligt at arbejde et andet sted end hvor man er. Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 17

20 Området vedrører således grøn it, som kan defineres som forskningen i og anvendelsen af it på en effektiv og miljørigtig måde. Grøn it-tilgangsvinklen kan omfatte flere forskellige faser af et produkts livscyklus både udvikling, produktion, anvendelse og bortskaffelse af it. Udvikling skal have miljøhensyn for øje, produktionen skal foregå med miljøvenlige produktionsmetoder, it-løsningerne skal anvendes miljømæssigt hensigtsmæssigt, og endelig skal der ske en miljørigtig bortskaffelse af it-affald. Virksomhedernes besvarelser fordeler sig som vist i nedenstående figur: Figur 4.5 Efterspurgte it-kompetencer inden for domænet/anvendelsesområdet miljø & energi 100% 90% 80% 70% 60% Efterspurgte kompetencer inden for domænet miljø & energi 25% 25% 37% 11% 26% 50% 40% 30% 20% 10% 50% 22% 30% 56% I ringe eller meget ringe grad I nogen grad I høj eller meget høj grad 0% Energistyring i huse Energistyring i transportsektoren Virtuel tilstedeværelse - kommunikation Ovenstående diagram illustrerer efterspørgslen hos de adspurgte virksomheder for hver af de tre kompetenceområder inden for miljø & energi forbundet med it. Det fremgår således, at især kompetencer inden for virtuel tilstedeværelse samt energistyring i huse efterspørges. Over halvdelen af virksomhederne har i høj eller i meget høj grad et behov for kompetencer inden for disse områder. Ved online-spørgeskemaundersøgelsen svarede virksomhederne også på spørgsmål omhandlende rekruttering og udviklingen af behovet: Rigtige it-uddannelser: Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-færdigheder 18

Rigtige it-uddannelser

Rigtige it-uddannelser DI ANALYSE Rigtige it-uddannelser Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-kompetencer > > Danske virksomheder har trods finanskrisen forsat vanskeligt ved at få dækket deres behov for personer med de

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og ITkompetencer Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer 1 Virksomhedens IT-medarbejdere 1. Hvor mange medarbejdere

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Resultater af ikt-barometer 2011

Resultater af ikt-barometer 2011 Resultater af ikt-barometer 11 Baggrund om undersøgelsen BrainsBusiness ICTNORCOM har i samarbejde med de øvrige regionale it-fora samt IT-Branchen i februar 11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Januar 2017 Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet 2017 Højbjerre

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere