Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004"

Transkript

1 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 1 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Aquaculture Account Statistics 2004 København 2005

2 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker, giver ingen mening eller udeladt af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Symbols - Nil or less than half the final digit shown Not applicable.. Available information not conclusive or not disclosable Data not available Horizontal or vertical line indicates break in series, which means that data before and after break in series are not fully comparable Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. 2 Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

3 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 Akvakulturerhvervet Dambrug... 7 Dambrug - Produktionsformer... 8 Dambrug - Økonomiske størrelsesklasser Andre typer af dambrugsanlæg Havbrug Ålebrug Andre anlæg Virksomhedsniveauet Tabelfortegnelse Sammenligning med anden statistik Materialeudvælgelse og beregningsmetode Ordforklaring English Abstract: Danish Aquaculture Revisorfirmaer m.v., der har bidraget med regnskaber Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 3

4 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

5 Forord Den foreliggende regnskabsstatistik er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra 176 anlægsregnskaber, hvilket svarer til 51 pct. af den samlede population på 348 akvakulturanlæg. 33 pct. af regnskaberne er indhentet fra revisorer efter tilsagn fra de medvirkende anlægsejere, mens 18 pct. er hentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som supplement til de frivillige indberetninger. De indsamlede regnskaber dækker 76 pct. af det samlede bruttoudbytte i erhvervet. Som følge af at statistikken er baseret på en delmængde af samtlige regnskaber, er resultaterne behæftet med en vis usikkerhed. De 348 anlæg er fordelt på 209 virksomheder. For virksomheder, der ikke anvender kalenderåret som regnskabsår, er anvendt regnskaber, som er afsluttet i Statistikken omhandler kun aktive, kommercielle anlæg. Regnskabsstatistikken er grupperet efter anlægstype, produktionsform og økonomisk størrelsesklasse. Da statistikken er den første af sin slags, og endnu ikke har fundet sin endelige form, vil der være mulighed for at ændre og forbedre statistikken i de kommende år. Hvis der opnås en større opbakning end i 2004 i form af flere tilsagn fra erhvervet om deltagelse i statistikken, vil det betyde, at flere mindre grupper vil kunne præsenteres særskilt i statistikken. Statistikken vil fra primo 2006 være tilgængelig i mere detaljeret form på Fødevareøkonomisk Instituts hjemmeside I tilknytning til statistikken er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervet, Dansk Akvakultur, Fiskeridirektoratet samt erhvervets revisorer. Gruppen bringes herved en tak for dens medvirken, ligesom der rettes en tak til de akvakulturejere, der har stillet deres regnskab til rådighed, og til de revisorer, der har stået for indberetning til instituttet. Projektet er finansieret af den Europæiske Unions Fiskeriprogram FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv. Rasmus Nielsen og Hans Kristian Rømer Westh har stået for regnskabsbearbejdning, databehandling og udarbejdelse af publikationen, bistået af statistikchef Vøgg Løwe Nielsen. Elsebeth Vidø har stået for tekstbehandling og layout. Fødevareøkonomisk Institut, december Søren E. Frandsen Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 5

6 Akvakulturerhvervet anlæg I år 2004 var der 348 aktive akvakulturanlæg i Danmark. De 348 anlæg var fordelt på 209 virksomheder. De enkeltmandsejede virksomheder udgjorde mere end halvdelen af virksomhederne, men virksomhederne i selskabsform bidrog mest til det samlede bruttoudbytte. Samlet bruttoudbytte på 886 mio. kr. Det samlede bruttoudbytte udgjorde 886 mio. kr., mens erhvervets samlede driftsomkostninger var på 819 mio. kr. Afskrivningerne var på 40 mio. kr., hvilket gav et driftsresultat før renter på 26 mio. kr. Nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære indtægter udgjorde henholdsvis 25 og 8 mio. kr. Det samlede driftsresultat for hele akvakultursektoren blev således et overskud på 9 mio. kr., jf. tabel 1.1 og 1.2. Figur 1 Fordeling af anlæg i populationen og deres andel af det samlede bruttoudbytte 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal anlæg Bruttoudbytte Andre Ålebrug Havbrug Dambrug Kilde: Tabel 1.1. Driftsresultat på 27 t. kr. pr. anlæg Det gennemsnitlige bruttoudbytte pr. anlæg var på 2,5 mio. kr., mens de tilsvarende driftsomkostninger udgjorde 2,4 mio. kr. Afskrivningerne var på 116 t. kr., hvilket resulterede i et positivt driftsresultat før renter på 76 t. kr. pr. anlæg. Nettorenteudgifter 6 Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

7 samt selskabsskat og ekstraordinære indtægter udgjorde henholdsvis 71 og 22 t. kr. Det samlede driftsresultat for det gennemsnitlige akvakulturanlæg blev således et overskud på 27 t. kr., jf. tabel 1.3. og 1.4. Driftsresultatet for enkeltmandsejede virksomheder skal også dækker aflønning af ejerens arbejde De gennemsnitlige investeringer pr. anlæg udgjorde 170 t. kr. Man skal være opmærksom på, at der er forskel på driftsresultatet for selskaber og enkeltmandsejede virksomheder. Forskellen består i, at driftsresultatet for enkeltmandsejede virksomheder skal dække både aflønning af ejerens arbejdsindsats samt forrente egenkapitalen, mens driftsresultatet for selskaber kun skal forrente egenkapitalen. De gennemsnitlige aktiver pr. anlæg udgjorde 3,5 mio. kr., hvor varebeholdning samt grunde og bygninger var de største poster med henholdsvis 1,2 og 1,1 mio. kr., svarende til 33 og 31 pct. Af passiverne udgjorde den kortfristede gæld og egenkapitalen de største poster på henholdsvis 1,8 og 0,9 mio. kr. svarende til 50 og 26 pct., jf. tabel 1.4. De gennemsnitlige investeringer pr. anlæg var på 170 t. kr., hvor havbrug og ålebrug havde de største investeringer med henholdsvis 0,6 og 0,5 mio. kr. pr. anlæg. Gruppen af andre anlæg havde en gennemsnitlig investering på 239 t. kr., hvilket i høj grad skyldes investeringerne i de nye skaldyrsanlæg. Dambrugene havde en gennemsnitlig investering på 127 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel 1.4. Dambrug 303 dambrug Den mest almindelige anlægstype er det traditionelle dambrug, hvor hovedparten af anlæggene producerer regnbueørreder på mellem 200 til 500 gram til konsum. Omkring 80 pct. af produktionen går til eksport, hvor Tyskland er hovedaftager. I populationen indgår 303 dambrugsanlæg fordelt på 178 virksomheder, som alle er placeret i Jylland Det samlede bruttoudbytte fra dambrugene udgjorde 529 mio. kr., hvoraf 383 mio. kr. svarende til 73 pct. var fra fisk produce- Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 7

8 Bruttoudbytte på 529 mio. kr. for dambrugene ret til konsum. Den producerede mængde var på ton. Værdien af produktionen af yngel og sættefisk var på 56 mio. kr. svarende til 11 pct. af det samlede bruttoudbytte i dambrugene, jf. tabel 2.1. Dambrugene er desuden opdelt på produktionsform og økonomiske størrelsesklasse. Det er kun for dambrugene, at dette har været muligt, da der ikke for de andre anlægstyper er tilstrækkeligt materiale for 2004 til at præsentere sådanne grupperinger. Dambrug - Produktionsformer Da der i dambrugene bliver produceret flere forskellige produkter, er dambrugene opdelt efter produktionsformerne: Konsum, yngel og sættefisk, sættefisk til havbrug, udsætning i frivand, udsætning til Put & Take, anden produktion af fisk, samt produktion af rogn og æg. 2 produktionsformer 249 anlæg producerede overvejende konsum Foder udgjorde 37 pct. af driftsomkostningerne Det har desværre ikke været muligt, at præsentere alle disse grupper i 2004, da de enkelte grupper enten er for små, eller fordi tilslutningen til at indberette til statistikken har været for lille, hvorfor de 8 produktionsformer er blevet lagt sammen til: Konsum m.v. og æg og sættefisk m.v. Konsum m.v. Konsum m.v. består af anlæg, der hovedsagelig producerer fisk til konsum, udsætning frivand, udsætning til Put & Take samt anden produktion af fisk. I konsum m.v. indgår 249 dambrugsanlæg. Den samlede produktion var på ton til en værdi af 453 mio. kr., jf. tabel 2.1. Driftsomkostninger var på t. kr. pr. anlæg. Herunder var de største udgiftsposter omkostningerne til foder, som gennemsnitligt udgjorde 650 t. kr. pr. anlæg, hvilket svarer til 37 pct. af driftsomkostningerne. Af andre betydelige udgiftsposter skal nævnes personaleomkostninger, omkostninger til fisk samt omkostninger til drift og vedligeholdelse, som udgjorde henholdsvis 19, 16 og 9 pct. Afskrivningerne udgjorde 84 t. kr., hvorefter 8 Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

9 driftsresultatet før renter viser et underskud på 1 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel 2.3. Negativt driftsresultat på 17 t. kr. pr. anlæg Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære indtægter blev det samlede driftsresultatet til et underskud på 17 t. kr. pr. anlæg for konsum m.v. jf. tabel 2.4. Figur 2 Fordeling af driftsomkostninger for konsum m.v. Administration 3% Drift, ejendomme 5% Personale 19% Salgs- og distribution 5% Fisk 16% Drift og vedligehold af anlæg og materiel 9% Andre variable omk. 5% Foder m.v. 37% Kilde: Tabel anlæg producerer overvejende sættefisk Æg og sættefisk m.v. Æg og sættefisk m.v. består af anlæg, der hovedsagelig producerer yngel og sættefisk, sættefisk til havbrug, samt rogn og æg. I æg og sættefisk m.v. indgår 54 dambrugsanlæg. Den samlede produktion var på ton til en værdi af 76 mio. kr., jf. tabel 2.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i æg og sættefisk m.v. var på t. kr., hvoraf 789 t. kr. svarende til 56 pct. kom fra produktionen af yngel og sættefisk, og 281 t. kr. svarende til 20 pct. kom fra produktionen af sættefisk til havbrug, jf. tabel 2.3. Foder udgjorde 44 pct. af driftsomkostningerne Driftsomkostninger var på t. kr. pr. anlæg. Heraf udgjorde omkostningerne til foder 543 t. kr. pr. anlæg, hvilket svarede til 44 pct. af driftsomkostningerne. Af andre betydelige udgiftspo- Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 9

10 ster skal nævnes personaleomkostninger, omkostninger til fisk samt omkostninger til drift og vedligeholdelse, som udgjorde henholdsvis 21, 8 og 8 pct. Figur 3 Fordeling af driftsomkostninger for æg og sættefisk m.v. Administration 3% Drift, ejendomme 8% Personale 21% Salgs- og distribution 0% Fisk 8% Drift og vedligehold af anlæg og materiel 8% Andre variable omk. 7% Foder m.v. 44% Kilde: Tabel 2.3 Positivt driftsresultat på 73 t. kr. for æg og sættefisk m.v. Afskrivningerne udgjorde 85 t. kr., hvilket gav et positivt driftsresultat før renter på 96 t. kr. pr. anlæg. Efter nettorenteudgifter samt selskabsskat og ekstraordinære indtægter blev det samlede driftsresultatet et overskud på 73 t. kr. pr. anlæg for æg og sættefisk m.v., jf. tabel 2.3 og 2.4. Dambrug - Økonomiske størrelsesklasser Størrelsen på de enkelte dambrugsanlæg varierer meget. For at tage højde for evt. stordriftsfordele ved produktion af større mængder er dambrugene blevet opdelt efter økonomisk størrelse i 4 klasser, baseret på deres bruttoudbytte fra fisk, æg og rogn. Klasse 1 producerede 7 pct. af bruttoudbyttet Økonomisk størrelsesklasse 1 (fra 0 til 699 t. kr.) Klasse 1 omfatter 102 dambrugsanlæg, hvilket svarer til 34 pct. af dambrugsanlæggene, men klasse 1 står blot for produktionen af ton, svarende til 6 pct. af dambrugenes samlede produktion. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 37 mio. kr. svarende til 7 pct. af det samlede bruttoudbytte, jf. tabel Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

11 Figur 4 Fordeling af anlæg på økonomiske størrelsesklasser og deres andel af det samlede bruttoudbytte 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal anlæg Bruttoudbytte Kilde: Tabel 3.1 Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 1 var på 360 t. kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger udgjorde henholdsvis 379 t. kr. og 19 t. kr. Driftsresultatet før renter blev således et underskud på 37 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel 3.3. Underskud pr. anlæg på 16 t. kr. i klasse 1 Klasse 2 producerede 14 pct. af det samlede bruttoudbyttet Nettorenteudgifterne var på 29 t. kr., mens selskabsskat og ekstraordinære indtægter bidrog positivt til det endelige driftsresultat, som blev et underskud på 16 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel 3.4. Økonomisk størrelsesklasse 2 (fra 700 til t. kr.) Klasse 2 omfatter 69 dambrugsanlæg, hvilket gør det til den næststørste af de økonomiske klasser svarende til 23 pct. af dambrugsanlæggene. Klasse 2 står for ton svarende til 14 pct. af dambrugenes samlede produktion. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 73 mio. kr. svarende til 14 pct., jf. tabel 3.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 2 var på t. kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger udgjorde henholdsvis 970 t. kr. og 66 t. kr. Driftsresultatet før renter blev således positivt med 25 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel 3.3. Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 11

12 Underskud pr. anlæg på 23 t. kr. i klasse 2 Klasse 3 producerede 25 pct. af bruttoudbyttet Nettorenteudgifterne var på 52 t. kr., mens selskabsskat og ekstraordinære indtægter bidrog positivt til det endelige driftsresultat, som blev et underskud på 23 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel 3.4. Økonomisk størrelsesklasse 3 (fra til t. kr.) Klasse 3 omfatter 67 dambrugsanlæg svarende til 22 pct. af dambrugsanlæggene. Produktionen i klasse 3 udgjorde ton, svarende til 26 pct. af dambrugenes samlede produktion. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 132 mio. kr. svarende til 25 pct. af det samlede bruttoudbytte, jf. tabel 3.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 3 var på t. kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger udgjorde henholdsvis t. kr. og 103 t. kr. Driftsresultatet før renter blev således negativt med 16 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel 3.3. Overskud pr. anlæg på 5 t. kr. i klasse 3 Klasse 4 producerede 54 pct. af det samlede bruttoudbyttet Nettorenteudgifterne var på 43 t. kr., mens selskabsskat og ekstraordinære indtægter bidrog positivt til det endelige driftsresultat, som blev et overskud på 5 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel 3.4. Økonomisk størrelsesklasse 4 (fra t. kr. og derover) Den økonomiske størrelsesklasse 4 omfatter 65 dambrugsanlæg, hvilket svarer til 21 pct. af dambrugsanlæggene, men deres produktion udgjorde ton, svarende til 53 pct. af dambrugenes samlede produktion. Bruttoudbyttet i gruppen udgjorde 286 mio. kr. svarende til 54 pct. af det samlede bruttoudbytte, jf. tabel 3.1. Bruttoudbyttet pr. anlæg i klasse 4 var på t. kr., mens driftsomkostningerne og afskrivninger udgjorde henholdsvis t. kr. og 186 t. kr. Driftsresultatet før renter blev således positivt med 125 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel 3.3. Overskud pr. anlæg på 39 t. kr. i klasse 4 Nettorenteudgifterne var på 135 t. kr., mens selskabsskat og ekstraordinære indtægter samlet bidrog positivt til det endelige driftsresultat, som blev et overskud på 39 t. kr. pr. anlæg, jf. tabel Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

13 Figur 5 Fordeling af driftsomkostninger på økonomiske størrelsesklasser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Personale Administration Drift, ejendomme Drift og vedligehold af anlæg og materiel Andre variable omk. Foder m.v. Fisk Salgs- og distributionsomk. Kilde: Tabel 3.3. Alle dambrug sammenlignet med konsum m.v. Hvis man sammenligner alle dambrugsanlæg med de anlæg, der kun tilhører konsum m.v. fordelt på økonomiske størrelsesklasser, er der kun meget små forskelle på de forskellige størrelsesklasser, jf. tabel 3.3, 3.4 og 4.3, 4.4. Dette skyldes, at konsum m.v. udgør 82 pct. af alle dambrugsanlæg. De mest synlige forskelle er, at anlæggene i klasse 1 der producerer konsum m.v. har et positivt driftsresultat på 4 t. kr. mod et negativt driftsresultat for alle dambrugsanlæg på 16 t. kr. pr. anlæg. Det modsatte gør sig gældende i klasse 3 og 4, hvor et overskud på henholdsvis 5 og 39 t. kr. for alle dambrugsanlæg bliver til et underskud på 4 og 43 t. kr. pr. anlæg for dambrugsanlæg der kun producerer konsum m.v., jf. tabel 3.4 og 4.4. Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 13

14 Andre typer af dambrugsanlæg Indenfor gruppen af dambrug kunne man lave andre opdelinger på anlægstyper som for eksempel: Delvist recirkulerede dambrug, modeldambrug, økologiske dambrug. Hvis disse mindre grupper af anlæg, som har en anden udformning og produktion, skal kunne vises selvstændigt i statistikken, kræver det, at der er fuld tilslutning til statistikken fra disse grupper, da det statistiske grundlag for tallene ellers vil blive for usikkert. 9 delvist recirkulerede anlæg Delvist recirkulerede dambrug Under anlægstypen dambrug indgår en gruppe af anlæg, som er blevet klassificeret som delvist recirkulerede dambrug. Klassificeringen er sket på baggrund af oplysninger fra Fiskeridirektoratets register og Dansk Akvakultur. Da gruppen på nuværende tidspunkt ikke indeholder mere end 9 anlæg, og fordi der ikke er en fast defineret grænse for, hvornår et anlæg er delvist recirkuleret, vil denne gruppe foreløbig indgå i statistikken sammen med de øvrige dambrug. Modeldambrug 8 modeldambrug I materialet indgår der på nuværende tidspunkt 8 modeldambrug, som har været under op- og ombygning i løbet af 2004 og Det vil derfor først fra regnskabsåret 2006 være muligt at se den fulde økonomiske effekt af de ombyggede anlæg, hvorfor de i 2004 indgår sammen med de øvrige dambrug. 3 økologiske dambrug Økologiske dambrug Der var ved udgangen af økologiske dambrug. De indgår sammen med de almindelige dambrug, da de først fra slutningen af 2005 er begyndt at levere økologiske fisk, og derfor endnu ikke har et fuldt driftsår som økologiske dambrug. 14 Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

15 Havbrug 19 havbrug I 2004 var der 19 havbrugsanlæg fordelt på 6 virksomheder. Havbrugene opdrætter regnbueørreder i net-bure i havet. Regnbueørrederne sættes ud om foråret og høstes igen i oktober og november, hvor de har en størrelse på mellem 2 og 4 kg. En meget vigtig del af havbrugsproduktionen er produktionen af rogn. Mere end 90 pct. af produktionen fra havbrugene eksporteres. Bruttoudbytte på 224 mio. kr. i havbrugene Det samlede bruttoudbytte fra havbrugene udgjorde 224 mio. kr., hvoraf 122 mio. kr. svarende til 55 pct. af det samlede bruttoudbytte var fisk til konsum, jf. tabel 1.1. Den producerede mængde til konsum var på ton. Værdien af produktionen af rogn var på 85 mio. kr. svarende til 38 pct. af bruttoudbyttet i havbrugene, jf. tabel 1.1 Figur 6 Fordeling af driftsomkostninger for havbrug Drift og vedligehold af anlæg og materiel 5% Andre variable omk. 1% Drif t, ejendomme 1% Administration 3% Personale 7% Salgs- og distribution 19% Foder m.v. 29% Fisk 37% Kilde: Tabel 1.3. Overskud på 0,4 mio. kr. i havbrugene Det gennemsnitlige havbrug havde et samlet bruttoudbytte på 11,8 mio. kr. Driftsomkostningerne udgjorde 10,9 mio. kr., hvoraf udgifterne til køb af fisk og foder var de væsentligste poster, og udgjorde henholdsvis 4,0 og 3,2 mio. kr. svarende 37 og Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 15

16 29 pct. af de samlede omkostninger. Afskrivningerne var på 0,3 mio. kr., hvilket gav et positivt driftsresultat før renter på 0,5 mio. kr. Nettorenteudgifterne var på 0,1 mio. kr., mens selskabsskat og ekstraordinære indtægter bidrog negativt med 0,2 mio. kr., hvilket gav et gennemsnitligt driftsresultat på 0,4 mio. kr. for hvert af de 19 havbrugsanlæg, jf. tabel 1.3. og 1.4. Ålebrug 11 ålebrug Der var i ålebrug fordelt på 11 virksomheder. Ålebrugenes produktion foregår i recirkulerede anlæg, og produktionen er næsten udelukkende ål til konsum, hvoraf ca. 95 pct. eksporteres. I anlægstypen ålebrug indgår nogle få anlæg, der også producerer en mindre mængde af andre arter. Disse anlæg er placeret under ålebrug, da ål er den værdimæssigt mest betydningsfulde art af anlæggenes produktion, og fordi det ikke har været muligt at fordele omkostningerne på de forskellige arter i produktionen. Bruttoudbytte på 112 mio. kr. for ålebrugene Overskud på 0,7 mio. kr. i ålebrugene Værdien af det samlede bruttoudbytte for ålebrugene var i 2004 på 112 mio. kr., hvoraf 78 pct. var ål til konsum. Den samlede producerede mængde var på ton, hvoraf ton var ål til konsum, svarende til 86 pct. af den producerede mængde, jf. tabel 1.1. Det gennemsnitlige ålebrug havde et bruttoudbytte på 10,2 mio. kr. Driftsomkostningerne udgjorde 8,1 mio. kr., hvoraf udgifterne til køb af foder og fisk var de væsentligste poster, og udgjorde henholdsvis 2,3 og 2,0 mio. kr. svarende til 28 og 25 pct. af de samlede omkostninger. Afskrivningerne var på 0,5 mio. kr., hvorved driftsresultatet før renter blev på 1,5 mio. kr. Nettorenteudgifterne udgjorde 0,6 mio. kr., mens selskabsskat og andre ekstraordinære indtægter bidrog negativt med 0,2 mio. kr. Det endelige driftsresultat blev således et gennemsnitligt overskud på 0,7 mio. kr. for hver af de 11 ålebrug, jf. tabel 1.3 og Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

17 Figur 7 Fordeling af driftsomkostninger for ålebrug Administration 3% Drif t, ejendomme 2% Personale 16% Salgs- og distribution 1% Fisk 25% Drift og vedligehold af anlæg og materiel 8% Andre variable omk. 18% Foder m.v. 28% Kilde: Tabel 1.3. Andre anlæg 15 andre anlæg I segmentet af andre anlæg indgår 3 typer af anlæg: recirkulerede anlæg, indpumpningsanlæg og skaldyrsanlæg, som ikke har kunnet præsenteres selvstændigt for Tilsammen dækker disse 3 grupper 15 anlæg. Bruttoudbytte på 21,5 mio. kr. for andre anlæg Det samlede bruttoudbytte for de 3 anlægstyper var i 2004 på 21,5 mio. kr., heraf var 10,3 mio. kr. produktion til konsum og 7,0 mio. kr. produktion af yngel og sættefisk. Den øvrige produktion bestod af fisk til udsætning, Put & Take samt andet, jf. tabel 1.1. Da skaldyrsanlæggene er i en opstartsfase og stort set ikke havde indtægter i regnskabsåret 2004 bliver en gennemsnitsbetragtning på anlægsniveau i gruppen af andre anlæg mindre relevant. 6 recirkulerede anlæg Recirkulerede anlæg I 2004 var der 6 aktive recirkulerede anlæg, som havde en anden produktion end ål. Anlæggene producerer blandt andet regnbueørred, helt, gedde, sandart, aborre og pighvar. Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 17

18 3 indpumpningsanlæg Indpumpningsanlæg I populationen indgår 8 indpumpningsanlæg, men i år 2004 var kun de 3 af anlæggene aktive. Dette skyldes, at flere anlæg var inaktive på grund af de lave priser på regnbueørred, samt at flere anlæg var under afvikling. De 3 anlæg kan ikke præsenteres selvstændigt, og de indgår derfor i gruppen af andre anlæg. Skaldyrsanlæg 6 skaldyrsanlæg I 2003 begyndte Fiskeridirektoratet at udstede tilladelser til at drive skaldyrsopdræt. Det er derfor først fra regnskabsåret 2004, at de første skaldyrsanlæg er blevet oprettet. I populationen er der registreret i alt 24 skaldyrsanlæg, hvoraf kun 6 var aktive, mens 18 var inaktive i At anlæggene er registreret som inaktive skyldes, at der ikke har været registreret en produktion på anlæggene i året. Det forventes, at skaldyrsanlæggene vil kunne offentliggøres som en selvstændig del af statistikken fra regnskabsåret 2005 eller 2006, hvis der er den fornødne opbakning til regnskabsindberetningen. Virksomhedsniveauet 209 virksomheder På virksomhedsniveauet vil det kun være dambrug og havbrug, der bliver kommenteret, da ålebrugsvirksomhederne er identisk med anlægsniveauet og gennemsnitsbetragtningen af gruppen af andre anlæg ikke er meningsfuld, da skaldyrsanlæggene ikke har indtægter i I alt var der 209 virksomheder. Når anlæggene samles på virksomhedsniveau, er der 2 virksomheder, som dækker 2 forskellige anlægstyper. Disse anlæg er på virksomhedsniveau samlet under den anlægstype, der har størst økonomisk betydning. Dette betyder, at ét af disse dambrug indgår under havbrugsvirksomhederne, og ét andet anlæg indgår under dambrugsvirksomhederne. Dambrugsvirksomheder Det gennemsnitlige bruttoudbytte for dambrugsvirksomhederne var på 3 mio. kr., hvoraf 73 pct. kom fra produktionen af fisk til 18 Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

19 konsum og 10 pct. fra produktionen af yngel og sættefisk. Den producerede mængde pr. virksomhed var på 182 ton, jf. tabel 5.3. Negativt driftsresultat på 3 t. kr. pr. dambrugsvirksomhed Driftsomkostningerne udgjorde gennemsnitligt 2,8 mio. kr., mens afskrivningerne udgjorde 143 t kr., hvilket gav et positivt driftsresultat før renter på 28 t. kr. pr. virksomhed. Nettorenteudgifterne udgjorde 102 t. kr., mens selskabsskat og ekstraordinære indtægter bidrog positivt med 72 t. kr., hvilket gav et gennemsnitligt negativt driftsresultat på 3 t. kr. for de 178 dambrugsvirksomheder, jf. tabel 5.3 og 5.4. Figur 8 Fordeling af bruttoudbytte for dambrugsvirksomheder Konsum 73% Yngel/sættefisk 10% Sættefisk til havbrug 3% Udsætning frivand 0% Udsætning (Put & Take) 4% Andre indtægter 5% Øjenæg 1% Administration 3% Anden prod. af fisk 1% Kilde: Tabel 5.3. Havbrugsvirksomheder I 2004 var der 6 havbrugsvirksomheder. Bruttoudbytte på 38 mio. kr. pr. havbrugsvirksomhed Det gennemsnitlige bruttoudbytte for de 6 havbrugsvirksomheder var på 38 mio. kr., hvoraf 54 pct. kom fra produktionen af fisk til konsum og 38 pct. fra produktionen af rogn. Den producerede mængde pr. virksomhed var på ton, jf. tabel 5.3. Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 19

20 Driftsresultat på 1,4 mio. kr. for havbrugsvirksomheder Driftsomkostningerne udgjorde 35 mio. kr., mens afskrivningerne var på 1,1 mio. kr., hvilket gav et positivt driftsresultat før renter på 1,6 mio. kr. pr. virksomhed. Nettorenteudgifterne var på 0,2 mio. kr., mens selskabsskat og ekstraordinære indtægter bidrog negativt med 0,5 mio. kr., hvilket gav et positivt driftsresultat på 1,4 mio. kr. for hver af de 6 havbrugsvirksomheder, jf. tabel 5.3 og Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

21 Tabelfortegnelse Alle anlæg. 1.1 Produktion og omkostninger. Total. 1.2 Driftsresultat, aktiver og passiver. Total. 1.3 Produktion og omkostninger. Gns. pr. anlæg. 1.4 Driftsresultat, aktiver og passiver. Gns. pr. anlæg. Dambrug. Produktionsformer. 2.1 Produktion og omkostninger. Total. 2.2 Driftsresultat, aktiver og passiver. Total. 2.3 Produktion og omkostninger. Gns. pr. anlæg. 2.4 Driftsresultat, aktiver og passiver. Gns. pr. anlæg. Dambrug. Økonomiske størrelsesklasser. 3.1 Produktion og omkostninger. Total. 3.2 Driftsresultat, aktiver og passiver. Total. 3.3 Produktion og omkostninger. Gns. pr. anlæg. 3.4 Driftsresultat, aktiver og passiver. Gns. pr. anlæg. Dambrug. Økonomiske størrelsesklasser. Konsum m.v. 4.1 Produktion og omkostninger. Total. 4.2 Driftsresultat, aktiver og passiver. Total. 4.3 Produktion og omkostninger. Gns. pr. anlæg. 4.4 Driftsresultat, aktiver og passiver. Gns. pr. anlæg. Alle virksomheder. 5.1 Produktion og omkostninger. Total. 5.2 Driftsresultat, aktiver og passiver. Total. 5.3 Produktion og omkostninger. Gns. pr. virksomhed. 5.4 Driftsresultat, aktiver og passiver. Gns. pr. virksomhed. Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 21

22 Tabel 1.1. Alle anlæg. Produktion og omkostninger. Total. Production and costs. Total, all farms. Dambrug Havbrug Ål Andre I alt 1 Antal anlæg i populationen Antal anlæg i stikprøven ton Produktion i ton Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Døde, kasserede og undslupne Anden produktion af fisk stk Rogn Øjenæg kr Bruttoudbytte Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Anden produktion af fisk Rogn Øjenæg Andre indtægter Driftsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Omkostninger til fisk Omkostninger til foder m.v Andre variable omkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg og materiel Drift, ejendomme Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat før renter Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

23 Tabel 1.2. Alle anlæg. Driftsresultat, aktiver og passiver. Total. Net result, assets and liabilities. Total, all farms. Dambrug Havbrug Ål Andre I alt kr Nettorenteudgifter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Selskabsskat Driftsresultat Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde, bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opbygning Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Passiver Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Investeringer Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 23

24 Tabel 1.3. Alle anlæg. Produktion og omkostninger. Gns. pr. anlæg. Production and costs. Average, all farms. Dambrug Havbrug Ål Andre I alt 1 Antal anlæg i populationen Antal anlæg i stikprøven ton pr. anlæg Produktion i ton Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Døde, kasserede og undslupne Anden produktion af fisk stk. pr. anlæg Rogn Øjenæg kr. pr. anlæg Bruttoudbytte Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Anden produktion af fisk Rogn Øjenæg Andre indtægter Driftsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Omkostninger til fisk Omkostninger til foder m.v Andre variable omkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg og materiel Drift, ejendomme Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat før renter Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

25 Tabel 1.4. Alle anlæg. Driftsresultat, aktiver og passiver. Gns. pr. anlæg. Net result, assets and liabilities. Average, all farms. Dambrug Havbrug Ål Andre I alt kr. pr. anlæg Nettorenteudgifter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Selskabsskat Driftsresultat Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde, bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opbygning Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Passiver Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Investeringer Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 25

26 Tabel 2.1. Dambrug. Produktionsformer. Produktion og omkostninger. Total. Production and costs. Total, type of production. Trout farms. Konsum m.v. Æg og sættefisk m.v. I alt 1 Antal anlæg i populationen Antal anlæg i stikprøven ton Produktion i ton Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Døde, kasserede og undslupne Anden produktion af fisk stk Rogn Øjenæg kr Bruttoudbytte Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Anden produktion af fisk Rogn Øjenæg Andre indtægter Driftsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Omkostninger til fisk Omkostninger til foder m.v Andre variable omkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg og materiel Drift, ejendomme Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat før renter Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

27 Tabel 2.2. Dambrug. Produktionsformer. Driftsresultat, aktiver og passiver. Total. Net result, assets and liabilities. Total, type of production. Trout farms. Konsum m.v. Æg og sættefisk m.v. I alt kr Nettorenteudgifter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Selskabsskat Driftsresultat Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde, bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opbygning Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Passiver Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Investeringer Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 27

28 Tabel 2.3. Dambrug. Produktionsformer. Produktion og omkostninger. Gns. pr. anlæg. Production and costs. Average, type of production. Trout farms. Konsum m.v. Æg og sættefisk m.v. I alt 1 Antal anlæg i populationen Antal anlæg i stikprøven ton pr. anlæg Produktion i ton Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Døde, kasserede og undslupne Anden produktion af fisk stk. pr. anlæg Rogn Øjenæg kr. pr. anlæg Bruttoudbytte Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Anden produktion af fisk Rogn Øjenæg Andre indtægter Driftsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Omkostninger til fisk Omkostninger til foder m.v Andre variable omkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg og materiel Drift, ejendomme Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat før renter Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

29 Tabel 2.4. Dambrug. Produktionsformer. Driftsresultat, aktiver og passiver. Gns. pr. anlæg. Net result, assets and liabilities. Average, type of production. Trout farms. Konsum m.v. Æg og sættefisk m.v. I alt kr. pr. anlæg Nettorenteudgifter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Selskabsskat Driftsresultat Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde, bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opbygning Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Passiver Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Investeringer Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 29

30 Tabel 3.1. Dambrug. Økonomiske størrelsesklasser. Produktion og omkostninger. Total. Production and costs. Total, economic size. Trout farms. Udbytte fra fisk, æg og rogn i kr I alt 1 Antal anlæg i populationen Antal anlæg i stikprøven ton Produktion i ton Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Døde, kasserede og undslupne Anden produktion af fisk stk Rogn Øjenæg kr Bruttoudbytte Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Anden produktion af fisk Rogn Øjenæg Andre indtægter Driftsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Omkostninger til fisk Omkostninger til foder m.v Andre variable omkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg og materiel Drift, ejendomme Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat før renter Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

31 Tabel 3.2. Dambrug. Økonomiske størrelsesklasser. Driftsresultat, aktiver og passiver. Total. Net result, assets and liabilities. Total, economic size. Trout farms. Udbytte fra fisk, æg og rogn i kr I alt kr Nettorenteudgifter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Selskabsskat Driftsresultat Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde, bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opbygning Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Passiver Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Investeringer Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 31

32 Tabel 3.3. Dambrug. Økonomiske størrelsesklasser Produktion og omkostninger. Gns. pr. anlæg. Production and costs. Average, economic size. Trout farms. Udbytte fra fisk, æg og rogn i kr I alt 1 Antal anlæg i populationen Antal anlæg i stikprøven ton pr. anlæg Produktion i ton Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Døde, kasserede og undslupne Anden produktion af fisk stk. pr. anlæg Rogn Øjenæg kr. pr. anlæg Bruttoudbytte Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Anden produktion af fisk Rogn Øjenæg Andre indtægter Driftsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Omkostninger til fisk Omkostninger til foder m.v Andre variable omkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg og materiel Drift, ejendomme Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat før renter Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

33 Tabel 3.4. Dambrug. Økonomiske størrelsesklasser Driftsresultat, aktiver og passiver. Gns. pr. anlæg. Net result, assets and liabilities. Average, economic size. Trout farms. Udbytte fra fisk, æg og rogn i kr I alt kr. pr. anlæg Nettorenteudgifter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Selskabsskat Driftsresultat Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde, bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opbygning Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Passiver Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Investeringer Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 33

34 Tabel 4.1. Dambrug. Økonomiske størrelsesklasser. Konsum mv. Produktion og omkostninger. Total. Production and costs. Total, economic size, type of production. Trout farms. Udbytte fra fisk, æg og rogn i kr I alt 1 Antal anlæg i populationen Antal anlæg i stikprøven ton Produktion i ton Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Døde, kasserede og undslupne Anden produktion af fisk stk Rogn Øjenæg kr Bruttoudbytte Konsum Yngel/sættefisk Sættefisk til havbrug Udsætning frivand Udsætning (Put & Take) Anden produktion af fisk Rogn Øjenæg Andre indtægter Driftsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger Omkostninger til fisk Omkostninger til foder m.v Andre variable omkostninger Drift og vedligeholdelse af anlæg og materiel Drift, ejendomme Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat før renter Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI

35 Tabel 4.2. Dambrug. Økonomiske størrelsesklasser. Konsum mv. Driftsresultat, aktiver og passiver. Total. Net result, assets and liabilities. Total, economic size, type of production. Trout farms. Udbytte fra fisk, æg og rogn i kr I alt kr Nettorenteudgifter Renteindtægter Renteudgifter Resultat før skat og ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Selskabsskat Driftsresultat Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde, bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opbygning Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Passiver Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Investeringer Regnskabsstatistik for akvakultur 2004, FOI 35

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Aquaculture Account Statistics 2007 København 2008 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 FOI 1 Signatur- - Nul eller mindre

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008"

Projektrapport vedrørende Projekt Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008" Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut Dansk Akvakultur Den 12. januar 2011

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur Lovtidende A Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur I medfør af 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af

Læs mere

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014 Skema 1: Identifikationsoplysninger anlæg: Anlæggets identifikationsnummer Anlæggets navn Lokalsted/Postboks Identifikationsoplysninger anlæg: Anlægsnummer Anlæggets navn Virksomhed/Ejer (navn) Virksomhed/Ejer

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 26 Gartneriregnskabsstatistik 2005 Horticultural Account Statistics 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 28 Gartneriregnskabsstatistik 2007 Horticultural Account Statistics 2007 København 2008 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion 0.1 Navn Akvakultur, struktur og produktion 0.2 Emnegruppe Landbrug 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. NaturErhvervstyrelsen Center

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg

Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg pmcewtfrhouse(ajpfrs ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsak'tieselskab Hjaltesvej 16, Postboks 1443 7500 Holstebro E-mail: holstebro(êpwc.dk Telefon 96 II is 00 Telefax 96 II 1900 Projekt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET SKATTEBETALING VEDR. SELSKABSSKAT 2 ordninger: a) A conto skattebetaling. Tilnærmelsesvis samtidighedsskat (svarer til kildeskat). Obligatorisk for nye virksomheder.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskabsstatistik for akvakultur 2013

Statistikdokumentation for Regnskabsstatistik for akvakultur 2013 Statistikdokumentation for Regnskabsstatistik for akvakultur 2013 1 / 12 1 Indledning Formålet med Regnskabsstatistik for Akvakultur er at belyse økonomien i dansk fiskeopdræt. Herudover er regnskabsstatistikken

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr BIOGAS UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr. 32266266 BIOGAS INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 UDGIVER Maabjerg Energy

Læs mere

Produktivitetsanalyse af danske dambrug

Produktivitetsanalyse af danske dambrug Fødevareøkonomisk Institut Bilag 7 Faggruppe for Miljø- og Naturressourceøkonomi Rasmus Nielsen September 2010 Produktivitetsanalyse af danske dambrug Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri Projektet

Læs mere

Akvakultur årsindberetning 2015

Akvakultur årsindberetning 2015 Akvakultur årsindberetning 2015 Indsendes inden 1. marts 2016 til NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att: Data- og Risikoanalyser Generelle anlægsoplysninger * Anlægsnr. CVR-nr. (eller

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (små) 2007 17100 Nordea Invest Fund Management A/S Balance 2007 1.000 Aktiver A. Immaterielle anlægsaktiver 6.872 B. Materielle anlægsaktiver

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/01/2014 Niels Erik Pedersen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Grindsted Vandværk

Ordinær Generalforsamling Grindsted Vandværk Ordinær Generalforsamling 2016 Grindsted Vandværk Grindsted Vandværk Ordinær Generalforsamling 2016 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse 4. Valg af medlemmer

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT

KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/02/2013 Jens A Kristensen

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for Investeringsselskaber (små)

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for Investeringsselskaber (små) Tabel 4.2 Balanceoplysninger for Investeringsselskaber (små) 17100 Nordea Invest Fund Management A/S Balance 2008-1.000 kr. Aktiver A. Immaterielle anlægsaktiver 6.017 B. Materielle anlægsaktiver 3.333

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SEMPER AVANTI ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SEMPER AVANTI ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01/2015 Klaus Kjær Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. Stærehusvej 100, 5270 Odense N CVR-nr. 12 49 96 12 82. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere