Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012."

Transkript

1 VIA / Digitaliseringsstyrelsen Landgreven København K Att.: Chefkonsulent Charlotte Gall H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Dok.nr. D november 2012 Vedr.: Høring over standardkontrakten K03 Danske Advokater afgiver hermed høringssvar vedrørende K03 med tilhørende bilag. Dette høringsvar er udarbejdet af Danske Advokater i samarbejde med Danske IT-advokater, som er brancheorganisation for advokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med it og telekommunikation, samt er fagudvalg under Danske Advokater vedrørende it-juridiske forhold. Danske Advokater og Danske IT-advokater benævnes i det følgende samlet som "DITA". Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november DITA forventer, at Digitaliseringsstyrelsen vil modtage et stort antal detaljerede høringssvar fra andre interessenter vedrørende kontraktens afspejling af den agile metode kontra vandfaldsmodellen, balancen mellem leverandør- og kundesideinteresser m.v. Den valgte vinkel i nærværende høringssvar er derfor primært den advokatfaglige, herunder: (i) (ii) Er kontrakten egnet til at forebygge og undgå tvister? Er kontrakten egnet til at give parterne et præcist (og samme) billede af hver parts ansvar og beføjelser i forbindelse med udbud, tilbudsafgivelse og eventuel forhandling af kontrakten, og dermed en nem og hurtig proces for samme? (iii) Er kontrakten forståelig for og vil den vinde generel accept hos markedets aktører og praktikere? 1 https://bdkv2.borger.dk/lovgivning/hoeringsportalen/sider/fakta.aspx?hpid=

2 (iv) Understøtter kontrakten målsætningen om bedre offentlige itprojekter? (v) Allokerer kontrakten risikoen for et givent forhold hos den part, der er nærmest til at afværge og håndtere risikoen? (vi) Er kontrakten velegnet også på det private marked? Baggrunden for (i) - (v) er åbenbar. Baggrunden for (vi) er, at erfaringen med de tidligere K-kontrakter var, at de i varierende grad også vandt stor udbredelse uden for det statslige område. DITA anbefaler, at K03 i videst muligt omfang gøres egnet til anvendelse på det private område, herunder som oversat til engelsk og i forhold til leverandører, hvis referenceramme er internationale kontrakter. Den vejledning til kontrakten og tjekliste for it-projektmodellen, der er bebudet fra Digitaliseringsstyrelsens side, foreligger ikke på tidspunktet for høringssvarets udarbejdelse. Disse dokumenter vil være væsentlige for K03- kontraktens udbredelse og succes. Som det er sædvanligt for høringssvar ligger vægten i dette svar på de elementer, som, vi anbefaler, bliver ændret. Dette bør ikke tage fokus fra, at DITA overordnet set anser høringsversionen som et velgennemarbejdet kontraktgrundlag, som kan danne grundlag for agile udviklingsprojekter. Nedenfor behandler DITA de væsentligste bemærkninger og forslag, som høringsversionen giver anledning til. Som bilag hertil er endvidere vedlagt en version af K03-kontrakten med en række mindre væsentlige bemærkninger indarbejdet i form af dokumentkommentarer. Punkt 1 indeholder de bemærkninger, som er generelle for kontrakten, mens punkt 2-7 indeholder kommentarer til specifikke kontraktemner. Den korte høringsperiode indebærer, at DITA ikke kan kommentere bilagene, bortset fra bemærkningerne nedenfor under punkt Generelle bemærkninger 1.1. Behovet for en standardkontrakt for agile projekter Behovet for en standardkontrakt for agile projekter på det danske marked er stort. I Danmark har kontrakter om agile projekter hidtil været baseret på tilretninger af den norske PS2000, K02, K02i eller leverandørsidens kontrakter. Der har været en tendens fra nogle aktører til at argumentere for, at en agil metode er uforenelig med sanktionering af mangler eller forsinkelse i det hele taget, hvilket ikke er tilfældet og hvilket en standardkontrakt vil gøre op med. K03 er et bedre egnet grundlag for agile projekter end de nævnte kontrakter Struktur og præcision. Kontrakten er i vidt omfang struktureret på samme måde som K02, hvilket er en god struktur. Kontrakten er indholdsmæssigt ikke bundet til en bestemt agil metode, men egnet til flere modeller. Behovet for tilretning af kontrakten efter valgt metode vil være mindst for de agile metoder, der udover 2/9

3 udviklingsarbejdet omfatter projektledelse og programorganisation (f.eks. Atern). Med de undtagelser, der følger af bemærkningerne nedenfor og af de vedhæftede dokumentkommentarer, er kontrakten egnet til at give parterne et præcist (og samme) billede af hver parts ansvar og beføjelser samt en nem proces under kontraktindgåelsesfasen Kommissoriets målsætninger - Agreed document Målsætningen i Digitaliseringsstyrelsens (dengang IT- og Telestyrelsens) kommissorium 2 var, at K03 skulle være et aftalt dokument mellem arbejdsgruppens parter (Staten samt DIT, ITB/ ITEK). På tidspunktet for høringssvaret afgivelse er det tvivlsomt, om denne målsætning vil blive nået. K18 og K33 var standardkontrakter ensidigt udarbejdet af kundesiden (Staten), hvilket havde som konsekvens, (i) at der blev taget et større antal forbehold, (ii) at leverandørsiden vedtog vejledende fælles forbehold og (iii) at aftaleindgåelsesprocessen generelt var mere tidskrævende. K01 og K02 var agreed documents, hvilket havde som konsekvens, at et antal bestemmelser var udtryk for mindre klare og/eller vanskeligt administrerbare kompromiser. DITA's holdning er imidlertid, at fordelene oversteg ulemperne. IT-kontraktområdet har således ikke nået det niveau som f.eks. entrepriseområdet i Danmark har, hvor AB 92 er en meget veletableret aftalt kontraktstandard. DITA anser det for et tilbageslag, hvis K03 ikke bliver et agreed document. DITA vil foretrække en lidt længere proces, hvis dette kan medføre et aftaledokument, som vil have den større accept i markedet som et agreed document giver Kommissoriets målsætninger - Modulær opbygning Kommissoriet udtrykte yderligere som målsætning, at dele af K03 skulle udgøre "kontraktuelle moduler, der gør det muligt at bruge standardkontraktens bestemmelser ad hoc og alternativt i relevant omfang alt afhængig af it-projektets størrelse, økonomiske og tidsmæssige rammer samt kontraktens genstand (it-leverance, it-rådgivning, it-projektledelse)." Denne målsætning er ikke nået, hvilket DITA beklager. Det er DITA's forventning, at der i anvendelsen af K03 i højere grad end for K02 og især K01, vil være behov for tilretning til det konkrete projekt. Agile projekter på det danske marked varierer meget i kompleksitet, omfang, forhold vedrørende en eventuel underliggende applikation samt valg af metode. Den manglende modularitet medfører et forholdsvist stort behov for tilretning af K03 og dertil hørende rådgivning. Dette gør sig særligt gældende for emner som Afhængigheder og prismodel, jf. henholdsvis punkt 2.3 og 4 nedenfor. 2 Kommissorium for arbejdet med udvikling af en agil standardkontrakt, 16. december /9

4 1.5. Forholdet til udbudsreglerne m.v. Ifølge høringsmaterialet skal K03 tage højde for den økonomiske ramme, der gælder for Staten samt for udbudsreglerne. Kontrakten adresserer på en hensigtsmæssig måde, hvordan overdragelse af kontrakten og en eventuel kendelse om uden virkning skal håndteres under iagttagelse af udbudsreglerne. Efter udbudsdirektivet skal underliggende specifikationer give tilbudsgivere lige muligheder og være så præcise, at tilbudsgiverne kan "identificere kontraktens genstand". DITA forventer, at en eventuel senere vejledning til K03 (i stil med hvad der findes til K01) vil adressere, hvordan en udbyder sikrer ligebehandling, når det på tildelingstidspunktet er uvist, hvor stor en del af kundens behov, der vil blive opfyldt. Det er den offentlige kunde, der er nærmest til afværge de risici, som udspringer af udbudsreglerne. Der er enkelte bestemmelser med relation til udbudsreglerne, hvor dette princip ikke er fuldt ud reflekteret og som er kommenteret i bilaget til dette høringssvar under punkterne og , men bortset herfra anser DITA vilkårene for hensigtsmæssige. Høringsudkastet er baseret på fast pris og tid men variabelt ydelsesomfang. Dette kan være den rigtige model for et stort antal projekter, men en forkert model for andre projekter. Det begrundes ikke i høringsmaterialet, hvorfor fast pris og tid skulle være dikteret af offentligretlige krav, og forholdet kan være udtryk for et valg. Der henvises til de mere detaljerede bemærkninger under punkt 4 nedenfor Egnethed på det private marked og i en international kontekst Som anført ovenfor er tidligere K-kontrakter i et vist omfang blevet standarder også på det private marked. Dette er hensigtsmæssigt og der har blandt it-advokater udviklet sig erfaring og normer for, hvilke bestemmelser, der tilpasses på det private marked. Den kommende vejledning vil relativt let kunne angive, hvor tilpasningsbehovet er. Der er således få problemer med anvendelsen af K-kontrakterne på det rent danske private marked, idet vilkårene dog i større eller mindre grad i praksis er blevet tilpasset. Problemet er, at der på det private marked stort set ikke findes rent danske, større agile udviklingsprojekter. På kundesiden har et stort antal danske virksomheder i dag engelsk som koncernsprog og på leverandørsiden er kontraktnormerne internationale. Det er DITA's holdning, at de hidtidige engelske oversættelser af K-kontrakterne har været af for dårlig kvalitet, og at en lang række vilkår i K-kontrakterne (som går igen i K03) er unødvendigt "skræmmende" med internationale øjne og medfører unødige forbehold og forhandlinger. Dette kan ændres uden at balancen og substansen i kontraktvilkårene ændres. Dette gælder generelt for det store antal henvisninger til dansk rets almindelige regler og konkret for f.eks. vilkåret om, at det kan være en mangel, hvis ydelserne ikke lever op til, hvad "kunden med føje kunne forvente [...]". Også af hensyn til kontrakten som sikring af, 4/9

5 at parterne har samme billede af ansvar og beføjelser, anbefaler DITA en mere præcis beskrivelse under de vilkår, hvor der henvises til dansk rets almindelige regler. Dette udelukker ikke en Remedies Cumulative bestemmelse, som vil være sædvanlig i en international kontekst og som vil give samme materielle sikring af kundens retsstilling. Dette vil give en lidt længere kontrakt, men DITA er af den opfattelse, at fordelene opvejer denne mindre ulempe. 2. Ydelsesbeskrivelsen 2.1. Business Case Det er en nyskabelse for K-kontrakterne og en væsentlig forbedring, at business casen (i høringsversionen kaldet Forretningsmæssige Mål og Behov) indgår i ydelsesbeskrivelsen. DITA anser også vilkårene vedrørende business casens placering i ydelsesbeskrivelsens struktur som hensigtsmæssig Absolutte Krav / Øvrige Krav Sondringen mellem Absolutte Krav og Øvrige Krav er et omdrejningspunkt for K03. Uanset at agile "purister" må forventes at anføre, at modellen strider mod et agilt hovedprincip, anser DITA sondringen for nødvendig. Det anføres i høringsmaterialet, at maksimalt 60% af kravene bør være Absolutte Krav. Kontrakten kan ikke i sig selv løse dette forhold, men agile projekter på basis af K03 vil aldrig blive en succes, hvis forholdene på kundesiden udvikler sig således, at op imod 60% af de samlede krav af kunden defineres som Absolutte Krav, uanset om kravene reelt er kritiske succeskriterier under business casen, eller hvis forholdene på leverandørsiden udvikler sig således, at estimater alene baseres på Absolutte Krav. Vejledningen og tjeklisten for it-projektmodellen vil skulle give præcise anvisninger vedrørende udmøntningen af sondringen og modenhedskrav i denne sammenhæng Afhængigheder Kontrakten fastsætter i punkt 13.2 og 26.1, at der kan være krydsende misligholdelsesbeføjelser mellem Delleverancer, hvis dette skyldes Afhængigheder mellem Absolutte Krav. Det må forventes, at leverandørsiden vil have den opfattelse, at kunden dermed opnår fordelene ved en faseopdelt leverance med løbende levering af fungerende software, der kan og må sættes i produktion, mens leverandørsidens risikoprofil, primært i relation til ophævelse, ikke er tilsvarende ændret. På den anden side skal alle sådanne Afhængigheder være eksplicit specificeret af kunden på kontraktindgåelsestidspunktet, hvilket kan være en praktisk udfordring. Om K03's vilkår vedrørende Afhængigheder indebærer en rimelig risikoallokering vil bero på det konkrete projekt, værdien og brugsomfanget af allerede (betinget) overtagede Delleverancer, projektets tidsmæssige udstrækning, tilgængeligheden af udviklingsressourcer hos andre leverandører til færdiggørelse m.v. DITA henstiller, at vejledningen indeholder anvisninger vedrørende kriterierne for den rimelige risikoallokering på dette punkt. 5/9

6 3. Systemansvar og/eller indsats- og kvalitetsforpligtelse K03 er den første K-kontrakt uden et klart systemansvar 3 for leverandøren. Med hensyn til afvejningen mellem et systemansvar og en indsats- og kvalitetsforpligtelse havde K33, K18 og til dels K01 udelukkende fokus på systemansvaret, hvilket havde den uhensigtsmæssige konsekvens, at kodekvalitet, udviklingsressourcer, projektledelse m.v. indenfor kontraktens rammer kunne være af halvdårlig kvalitet og ske uden evaluering eller opfølgning undervejs, så længe kravspecifikationen endte med at blive opfyldt. DITA er enig i den afvejning mellem systemansvar og indsats- og kvalitetsforpligtelser som K03 indeholder, herunder i at systemansvaret er begrænset og kun knyttet til Absolutte Krav. Kontrakten afspejler også, at valget mellem et systemansvar og en indsats- og kvalitetsforpligtelse ikke er et enten-eller, hvilket ind imellem ses gjort gældende. Kontrakten indeholder mekanismer om begge forhold, hvilket DITA støtter. Kontrakten giver grundlag for at gennemføre f.eks. kodereviews med henblik på at vurdere bl.a. maintainability, hvilket indebærer en forbedring i forhold til tidligere kontrakter. Kontraktens vilkår vedrørende personelle ressourcer er også forbedrede, men der findes og anvendes i markedet kontraktmodeller, der giver endnu bedre indsigt i kvalitet, output og værditilvækst fra de enkelte udviklingsteams. I visse kontrakter er denne evaluering koblet med rapporteringskrav til timeforbrug m.v. DITA anbefaler, at tilsvarende mekanismer indarbejdes i K03. DITA anbefaler dog, at kontrakten ændres på følgende punkt: K03 indeholder i punkt 10.2, sidste afsnit, samme vilkår som K02, punkt 5.4, hvorefter kundens deltagelse og forpligtelser også omfatter hvad "man med føje kan forvente i et projekt af denne karakter og af dette omfang". Den tilsvarende bestemmelse i K02 har givet anledning til tvister, og der sker en bedre sikring af den fælles forståelse mellem parterne - og dermed bedre projekter - med en model, hvor kundens deltagelse specificeres detaljeret enten på opgave- eller ressourceindsatsniveau. 4. Prismodel DITA er af den opfattelse, at høringsudkastets væsentligste mangel er, at kontrakten er baseret på fast pris 4 og tid, men variabel ydelse. En agil projektmodel (f.eks. modellen Extreme Programming) kan være den bedst egnede til projekter med meget høje krav til kodekvalitet og sikkerhed (f.eks. medicinske eller militære projekter, som selvsagt er mest relevante for 3 Systemansvar defineres ikke i K-kontrakterne, men indebærer, at leverandøren har en resultatforpligtelse i forhold til en leverancebeskrivelse, projektledelsesansvaret og elementer af et totalleverandøransvar, der bl.a. omfatter ansvar for alle underleverandører. 4 K03 er forberedt på incitamentsmodeller, men den grundlæggende model er fast pris, jf. K03, punkt 20. Høringsudkastets bilag 14 er mindre klart, idet det pdes. anføres, at projektets budget ligger fast, mens det pdas. anføres, at K03 ikke definerer en bestemt vederlagsmodel. 6/9

7 offentlige systemanskaffelser), men hvor tid og pris er underordnet, eller til projekter, hvor tid er centralt (f.eks. compliance-krav, der skal opfyldes fra en bestemt dato, eller - på det private marked - it-understøttede produkter, der skal lanceres på et bestemt tidspunkt), men prisen er mindre væsentlig. Høringsudkastet vil kun kunne anvendes på sådanne projekter med væsentlige tilretninger. Prismodellen har sammenhæng med krav til og niveau for kravlisten. Hvis den valgte prismodel i henhold til vejledningen og i praksis bliver udmøntet således, at der skal foreligge detaljerede krav, som er egnet til fastprisprojekter, går gevinsterne ved en agil model muligvis helt tabt. DITA anbefaler, at prismodellen ændres, ideelt set ved gennemførelse af den model, der er beskrevet i kommissoriet, d.v.s. en modulært opbygget kontrakt med alternative bestemmelser. En af de store gevinster ved en agil metode er den løbende opfølgning på output af fungerende software fra udviklingsteams m.v. sammenholdt med tidsforbrug og dermed omkostninger. Høringsudkastets (herunder bilag 14's) foreslåede vilkår om måling og rapportering vedrørende tids- og ressourceforbrug er utilstrækkelige på dette punkt. Høringsudkastet indeholder en sondring mellem Egentlige Ændringer og Agil Tilpasning, som er forståelig for it-advokater og udbudsretligt betinget. DITA forventer imidlertid, at markedet og praktikere vil finde sondringen kunstig og udtryk for en reintroduktion af noget af den kontraktadministration, som en agil metode har til hensigt at minimere. 5. Kundens opsigelsesadgang Som et blandt flere elementer i det "fast to failure"5 princip, som høringsudkastene er baseret på, indeholder K03 i punkt 33.1 en udtrædelsesadgang for kunden mod betaling af det aftalte vederlag indtil opsigelsen. Vilkår om kundens opsigelsesmulighed, i forskellige afskygninger, har været udbredt på det private område i en længere årrække. Vilkåret har en række fordele (opsigelse i modsætning til ophævelse kan forhindre en tvist, leverandørens erstatningskrav for positiv opfyldelsesinteresse i tilfælde af påstået uberettiget ophævelse begrænses m.v.). På dette punkt har offentlige it-indkøbere igennem længere tid været ringere stillet end itindkøbere på det private marked. Forholdet var omtalt allerede i DITA's høringssvar til K02, men blev ikke implementeret i K02. DITA anser det for hensigtsmæssigt, at vilkåret nu findes i en K-kontrakt. Vejledningen bør beskrive, at store initialinvesteringer ikke må medføre, at opsigelsesmuligheden bliver illusorisk. I praksis vil der i alle større kundeorganisationer også bestå en udfordring i forhold til ejerskab/ansvar for et fejlvalg, som kontrakten kun i begrænset omfang (i givet fald i bilaget om program- eller projektorganisation) kan medvirke til at løse. 5 Jf. Executive Summary, p. 7. Princippet udtrykt som "Test early, fail fast" eller blot "Fail fast" er veletableret for agile metoder. 7/9

8 6. Garantikatalog DITA anser det for en svaghed ved K-kontrakterne og dermed ved kontraktgrundlaget for størstedelen af danske systemanskaffelser, at der kun meget langsomt i udviklingen af K-kontrakterne, og fortsat utilstrækkeligt, opereres med specifikke garantikataloger. Få og generelle garantier er også usædvanligt i en international it-kontekst og ville være utænkeligt på en række andre danske kontrakttunge retsområder 6. Jo mere specifik en garanti er, jo mere værdifuld vil den være, primært fordi parterne i forbindelse med kontraktindgåelsen forholder sig til og får en fælles forståelse af garantivilkåret. Specifikke garantier reducerer antallet af tvister. Garantierne vil til dels være forskellige fra projekt til projekt, men i det store antal projekter, som vedrører konfigurering/parametrisering af og udvikling ovenpå standardapplikationer, bør en standardkontrakt indeholde specifikke garantier vedrørende f.eks. overensstemmelse med applikationsproducentens retningslinjer, mulighed for versionsløft m.v. Dette udelukker ikke, at der fortsat kan være opsamlingsgarantier vedrørende god it-skik eller tilsvarende. Endvidere må det forventes, at de meget generelle garantier, som høringsversionen lægger op til, vil give anledning til en række forbehold eller til at relevante leverandører ikke byder på udbudte opgaver på grund af de uspecificerede og brede garantikrav. Også på dette punkt ville en modulær opbygning af K03 have været en fordel, ligesom Digitaliseringsstyrelsen bør overveje selve indholdet af garantikataloget. 7. Skadesløsholdelse, direkte og indirekte tab DITA anbefaler, at K03 får en mere specifik regulering af, hvilke tab og krav, der skal resultere i en skadesløsholdelsesforpligtelse og hvilke tabstyper, der skal anses for direkte henholdsvis indirekte. Dansk rets almindelige regler eller en voldgiftsrets forventede vurdering er ikke klare på dette punkt, og forholdet har under de hidtidige K-kontrakter givet anledning til tvister. Der er i det vedhæftede bilag tilføjet et antal specifikke kommentarer, herunder til indeståelsen for, at det leverede ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, hvilket tilsyneladende ikke udløser skadesløsholdelse, hvilket ellers er sædvanligt. 8. Bilag Som anført i indledningen har den korte høringsfrist ikke givet mulighed for en tilstrækkelig gennemgang af høringsudkastets bilag. Bilagene følger så 6 På f.eks. virksomhedsoverdragelsesområdet er der en lang og velindarbejdet tradition for specifikke garantier, som sælger gives mulighed for at kvalificere konkret, hvilket giver køber et højere vidensniveau; parallellen til K-kontrakternes garantimodel ville, lettere forsimplet, være, at sælger alene garanterede at have opfyldt sin loyale oplysningspligt. 8/9

9 vidt ses K02's model med kravlister og vejledning til bilagene. I praksis var K01's model (m.h.t. form) med modelbilag mere praktisk for markedet at arbejde med end de omfattende kravlister til K02, hvis udmøntning i det endelige bilags tekst ikke altid er klar og som ses anvendt ukritisk i et antal udbud, herunder uden hensyntagen til definerede begreber, som forudsat anvendt i medfør af kontrakten. DITA anbefaler, at der udarbejdes kommenterede modelbilag til kontrakten. For så vidt angår licenser er der i bilag 16 valgt en model med svar og oplysninger til en række spørgsmål. DITA anser ikke denne model for hensigtsmæssig, dels fordi spørgsmål/svarene næppe vil dække de relevante tvivlstilfælde og ikke bør erstatte kundens gennemgang af og stillingtagen til, om licensaftalens indhold er acceptabelt, dels fordi modellen vil være usædvanlig i en international kontekst. Generelt må det forventes, at punkt 30 i kontrakten og samspillet med bilag 16 (licensbetingelser) vil være det punkt, hvor kontrakten vil finde mindst accept i markedet. * * * Som anført i indledningen finder DITA, at arbejdet med udarbejdelse af en standardkontrakt for agile projekter er meget værdifuldt, og DITA håber, at Digitaliseringsstyrelsen finder dette høringssvar brugbart for den endelige version af K03 og den tilhørende vejledning. Såfremt Digitaliseringsstyrelsen måtte have spørgsmål til dette høringssvar, står DITA naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse. Med venlig hilsen Søren Skibsted Formand for Danske IT-advokater Helle Hübertz Krogsøe Vicedirektør i Danske Advokater 9/9

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring over K03 kontrakt og bilag

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring over K03 kontrakt og bilag Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring over K03 kontrakt og bilag 20. december 2012 - standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode 1. Indledning K03 med tilhørende

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008

IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008 IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008 Lau Normann Jørgensen LNJ@kromannreumert.com Tlf.: +45 20 44 21 94 Page 1 9 gode råd 1. Skriv den gode kontrakt, d.v.s. en der bl.a. 2. indeholder

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag DAu-konference, 14. september 2011

Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag DAu-konference, 14. september 2011 Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag DAu-konference, 14. september 2011 Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag Udvalgte emner: Indledning: Hvorfor går softwaredelen ofte galt? Udbudsretlige forhold

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

(i) Hvilke kontraktuelle mekanismer er egnede til at forebygge og undgå tvister?

(i) Hvilke kontraktuelle mekanismer er egnede til at forebygge og undgå tvister? Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K chaga@digst.dk H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V Vedr. Digitaliseringsstyrelsens anmodning om anbefalinger til modernisering

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

D a n s k e I T - a d v o k a t e r

D a n s k e I T - a d v o k a t e r IT- og Telestyrelsen Bredgade 43 1260 København K KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 30. september 2007 J.NR.: REF.: Høringssvar vedrørende K02 - standardkontrakt

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Dias 1. Ændringsrisikoen

Dias 1. Ændringsrisikoen Dias 1 Ændringsrisikoen Problemstillingen og begreb To grundlæggende udfordringer ved it-udvikling Vanskelighederne ved at specificere systemet Vanskelighederne ved at afdække brugerbehovene => Kundebehov

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet Præsentation af ITCM-website

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER Alene til undervisningsbrug, kan ikke benyttes som selvstændig retskilde ved Henrik Fausing Nogle væsentlige juridiske begreber: - Hændelighed: Fravær af skyld; der er ingen at bebrejde. (I det indbyrdes

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater. Vejledning til ansøgningsskemaet

Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater. Vejledning til ansøgningsskemaet Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater Vejledning til ansøgningsskemaet Ad pkt. 2 Oplysninger om erfaring Det følger af vedtægterne for Danske IT-advokater, 2, at certificerede

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 pr. 21. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning

Spørgsmål / Svar 1 pr. 21. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning Spørgsmål / Svar 1 pr. 21. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 39-063362 Udbud af bankydelser med option på kapitalforvaltning Spørgsmål 1: Jeg vil høre om det er muligt, at byde på kapitalforvaltningsdelen

Læs mere

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter Dato Nummer Spørgsmål Svar 16.02.2015 1 Hvor mange læringsforløb forventer I cirka, at det skal afholdes? Hvor langt tid skal de cirka strække sig over? Og hvor mange personer forventer I cirka, at der

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

SPØRGSMÅL / S VAR U D B U D OM FØ RSTE ETAP E AF U DD AN N E L SE AF G RØ N BO LIGKONTRAK T S AK T Ø R E R

SPØRGSMÅL / S VAR U D B U D OM FØ RSTE ETAP E AF U DD AN N E L SE AF G RØ N BO LIGKONTRAK T S AK T Ø R E R SPØRGSMÅL / S VAR U D B U D OM FØ RSTE ETAP E AF U DD AN N E L SE AF G RØ N BO LIGKONTRAK T S AK T Ø R E R 30. oktober 2013 Ref. cvf/kgr/lko R EVIDE RE T 22/10-13 SPØRGSMÅL O G SV AR 2-14 TI L FØJE T R

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere