Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november 2012."

Transkript

1 VIA / Digitaliseringsstyrelsen Landgreven København K Att.: Chefkonsulent Charlotte Gall H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Dok.nr. D november 2012 Vedr.: Høring over standardkontrakten K03 Danske Advokater afgiver hermed høringssvar vedrørende K03 med tilhørende bilag. Dette høringsvar er udarbejdet af Danske Advokater i samarbejde med Danske IT-advokater, som er brancheorganisation for advokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med it og telekommunikation, samt er fagudvalg under Danske Advokater vedrørende it-juridiske forhold. Danske Advokater og Danske IT-advokater benævnes i det følgende samlet som "DITA". Høringssvaret knytter sig til høringsversionen af kontrakten med bilag som offentliggjort på borger.dk 1 den 8. november DITA forventer, at Digitaliseringsstyrelsen vil modtage et stort antal detaljerede høringssvar fra andre interessenter vedrørende kontraktens afspejling af den agile metode kontra vandfaldsmodellen, balancen mellem leverandør- og kundesideinteresser m.v. Den valgte vinkel i nærværende høringssvar er derfor primært den advokatfaglige, herunder: (i) (ii) Er kontrakten egnet til at forebygge og undgå tvister? Er kontrakten egnet til at give parterne et præcist (og samme) billede af hver parts ansvar og beføjelser i forbindelse med udbud, tilbudsafgivelse og eventuel forhandling af kontrakten, og dermed en nem og hurtig proces for samme? (iii) Er kontrakten forståelig for og vil den vinde generel accept hos markedets aktører og praktikere? 1 https://bdkv2.borger.dk/lovgivning/hoeringsportalen/sider/fakta.aspx?hpid=

2 (iv) Understøtter kontrakten målsætningen om bedre offentlige itprojekter? (v) Allokerer kontrakten risikoen for et givent forhold hos den part, der er nærmest til at afværge og håndtere risikoen? (vi) Er kontrakten velegnet også på det private marked? Baggrunden for (i) - (v) er åbenbar. Baggrunden for (vi) er, at erfaringen med de tidligere K-kontrakter var, at de i varierende grad også vandt stor udbredelse uden for det statslige område. DITA anbefaler, at K03 i videst muligt omfang gøres egnet til anvendelse på det private område, herunder som oversat til engelsk og i forhold til leverandører, hvis referenceramme er internationale kontrakter. Den vejledning til kontrakten og tjekliste for it-projektmodellen, der er bebudet fra Digitaliseringsstyrelsens side, foreligger ikke på tidspunktet for høringssvarets udarbejdelse. Disse dokumenter vil være væsentlige for K03- kontraktens udbredelse og succes. Som det er sædvanligt for høringssvar ligger vægten i dette svar på de elementer, som, vi anbefaler, bliver ændret. Dette bør ikke tage fokus fra, at DITA overordnet set anser høringsversionen som et velgennemarbejdet kontraktgrundlag, som kan danne grundlag for agile udviklingsprojekter. Nedenfor behandler DITA de væsentligste bemærkninger og forslag, som høringsversionen giver anledning til. Som bilag hertil er endvidere vedlagt en version af K03-kontrakten med en række mindre væsentlige bemærkninger indarbejdet i form af dokumentkommentarer. Punkt 1 indeholder de bemærkninger, som er generelle for kontrakten, mens punkt 2-7 indeholder kommentarer til specifikke kontraktemner. Den korte høringsperiode indebærer, at DITA ikke kan kommentere bilagene, bortset fra bemærkningerne nedenfor under punkt Generelle bemærkninger 1.1. Behovet for en standardkontrakt for agile projekter Behovet for en standardkontrakt for agile projekter på det danske marked er stort. I Danmark har kontrakter om agile projekter hidtil været baseret på tilretninger af den norske PS2000, K02, K02i eller leverandørsidens kontrakter. Der har været en tendens fra nogle aktører til at argumentere for, at en agil metode er uforenelig med sanktionering af mangler eller forsinkelse i det hele taget, hvilket ikke er tilfældet og hvilket en standardkontrakt vil gøre op med. K03 er et bedre egnet grundlag for agile projekter end de nævnte kontrakter Struktur og præcision. Kontrakten er i vidt omfang struktureret på samme måde som K02, hvilket er en god struktur. Kontrakten er indholdsmæssigt ikke bundet til en bestemt agil metode, men egnet til flere modeller. Behovet for tilretning af kontrakten efter valgt metode vil være mindst for de agile metoder, der udover 2/9

3 udviklingsarbejdet omfatter projektledelse og programorganisation (f.eks. Atern). Med de undtagelser, der følger af bemærkningerne nedenfor og af de vedhæftede dokumentkommentarer, er kontrakten egnet til at give parterne et præcist (og samme) billede af hver parts ansvar og beføjelser samt en nem proces under kontraktindgåelsesfasen Kommissoriets målsætninger - Agreed document Målsætningen i Digitaliseringsstyrelsens (dengang IT- og Telestyrelsens) kommissorium 2 var, at K03 skulle være et aftalt dokument mellem arbejdsgruppens parter (Staten samt DIT, ITB/ ITEK). På tidspunktet for høringssvaret afgivelse er det tvivlsomt, om denne målsætning vil blive nået. K18 og K33 var standardkontrakter ensidigt udarbejdet af kundesiden (Staten), hvilket havde som konsekvens, (i) at der blev taget et større antal forbehold, (ii) at leverandørsiden vedtog vejledende fælles forbehold og (iii) at aftaleindgåelsesprocessen generelt var mere tidskrævende. K01 og K02 var agreed documents, hvilket havde som konsekvens, at et antal bestemmelser var udtryk for mindre klare og/eller vanskeligt administrerbare kompromiser. DITA's holdning er imidlertid, at fordelene oversteg ulemperne. IT-kontraktområdet har således ikke nået det niveau som f.eks. entrepriseområdet i Danmark har, hvor AB 92 er en meget veletableret aftalt kontraktstandard. DITA anser det for et tilbageslag, hvis K03 ikke bliver et agreed document. DITA vil foretrække en lidt længere proces, hvis dette kan medføre et aftaledokument, som vil have den større accept i markedet som et agreed document giver Kommissoriets målsætninger - Modulær opbygning Kommissoriet udtrykte yderligere som målsætning, at dele af K03 skulle udgøre "kontraktuelle moduler, der gør det muligt at bruge standardkontraktens bestemmelser ad hoc og alternativt i relevant omfang alt afhængig af it-projektets størrelse, økonomiske og tidsmæssige rammer samt kontraktens genstand (it-leverance, it-rådgivning, it-projektledelse)." Denne målsætning er ikke nået, hvilket DITA beklager. Det er DITA's forventning, at der i anvendelsen af K03 i højere grad end for K02 og især K01, vil være behov for tilretning til det konkrete projekt. Agile projekter på det danske marked varierer meget i kompleksitet, omfang, forhold vedrørende en eventuel underliggende applikation samt valg af metode. Den manglende modularitet medfører et forholdsvist stort behov for tilretning af K03 og dertil hørende rådgivning. Dette gør sig særligt gældende for emner som Afhængigheder og prismodel, jf. henholdsvis punkt 2.3 og 4 nedenfor. 2 Kommissorium for arbejdet med udvikling af en agil standardkontrakt, 16. december /9

4 1.5. Forholdet til udbudsreglerne m.v. Ifølge høringsmaterialet skal K03 tage højde for den økonomiske ramme, der gælder for Staten samt for udbudsreglerne. Kontrakten adresserer på en hensigtsmæssig måde, hvordan overdragelse af kontrakten og en eventuel kendelse om uden virkning skal håndteres under iagttagelse af udbudsreglerne. Efter udbudsdirektivet skal underliggende specifikationer give tilbudsgivere lige muligheder og være så præcise, at tilbudsgiverne kan "identificere kontraktens genstand". DITA forventer, at en eventuel senere vejledning til K03 (i stil med hvad der findes til K01) vil adressere, hvordan en udbyder sikrer ligebehandling, når det på tildelingstidspunktet er uvist, hvor stor en del af kundens behov, der vil blive opfyldt. Det er den offentlige kunde, der er nærmest til afværge de risici, som udspringer af udbudsreglerne. Der er enkelte bestemmelser med relation til udbudsreglerne, hvor dette princip ikke er fuldt ud reflekteret og som er kommenteret i bilaget til dette høringssvar under punkterne og , men bortset herfra anser DITA vilkårene for hensigtsmæssige. Høringsudkastet er baseret på fast pris og tid men variabelt ydelsesomfang. Dette kan være den rigtige model for et stort antal projekter, men en forkert model for andre projekter. Det begrundes ikke i høringsmaterialet, hvorfor fast pris og tid skulle være dikteret af offentligretlige krav, og forholdet kan være udtryk for et valg. Der henvises til de mere detaljerede bemærkninger under punkt 4 nedenfor Egnethed på det private marked og i en international kontekst Som anført ovenfor er tidligere K-kontrakter i et vist omfang blevet standarder også på det private marked. Dette er hensigtsmæssigt og der har blandt it-advokater udviklet sig erfaring og normer for, hvilke bestemmelser, der tilpasses på det private marked. Den kommende vejledning vil relativt let kunne angive, hvor tilpasningsbehovet er. Der er således få problemer med anvendelsen af K-kontrakterne på det rent danske private marked, idet vilkårene dog i større eller mindre grad i praksis er blevet tilpasset. Problemet er, at der på det private marked stort set ikke findes rent danske, større agile udviklingsprojekter. På kundesiden har et stort antal danske virksomheder i dag engelsk som koncernsprog og på leverandørsiden er kontraktnormerne internationale. Det er DITA's holdning, at de hidtidige engelske oversættelser af K-kontrakterne har været af for dårlig kvalitet, og at en lang række vilkår i K-kontrakterne (som går igen i K03) er unødvendigt "skræmmende" med internationale øjne og medfører unødige forbehold og forhandlinger. Dette kan ændres uden at balancen og substansen i kontraktvilkårene ændres. Dette gælder generelt for det store antal henvisninger til dansk rets almindelige regler og konkret for f.eks. vilkåret om, at det kan være en mangel, hvis ydelserne ikke lever op til, hvad "kunden med føje kunne forvente [...]". Også af hensyn til kontrakten som sikring af, 4/9

5 at parterne har samme billede af ansvar og beføjelser, anbefaler DITA en mere præcis beskrivelse under de vilkår, hvor der henvises til dansk rets almindelige regler. Dette udelukker ikke en Remedies Cumulative bestemmelse, som vil være sædvanlig i en international kontekst og som vil give samme materielle sikring af kundens retsstilling. Dette vil give en lidt længere kontrakt, men DITA er af den opfattelse, at fordelene opvejer denne mindre ulempe. 2. Ydelsesbeskrivelsen 2.1. Business Case Det er en nyskabelse for K-kontrakterne og en væsentlig forbedring, at business casen (i høringsversionen kaldet Forretningsmæssige Mål og Behov) indgår i ydelsesbeskrivelsen. DITA anser også vilkårene vedrørende business casens placering i ydelsesbeskrivelsens struktur som hensigtsmæssig Absolutte Krav / Øvrige Krav Sondringen mellem Absolutte Krav og Øvrige Krav er et omdrejningspunkt for K03. Uanset at agile "purister" må forventes at anføre, at modellen strider mod et agilt hovedprincip, anser DITA sondringen for nødvendig. Det anføres i høringsmaterialet, at maksimalt 60% af kravene bør være Absolutte Krav. Kontrakten kan ikke i sig selv løse dette forhold, men agile projekter på basis af K03 vil aldrig blive en succes, hvis forholdene på kundesiden udvikler sig således, at op imod 60% af de samlede krav af kunden defineres som Absolutte Krav, uanset om kravene reelt er kritiske succeskriterier under business casen, eller hvis forholdene på leverandørsiden udvikler sig således, at estimater alene baseres på Absolutte Krav. Vejledningen og tjeklisten for it-projektmodellen vil skulle give præcise anvisninger vedrørende udmøntningen af sondringen og modenhedskrav i denne sammenhæng Afhængigheder Kontrakten fastsætter i punkt 13.2 og 26.1, at der kan være krydsende misligholdelsesbeføjelser mellem Delleverancer, hvis dette skyldes Afhængigheder mellem Absolutte Krav. Det må forventes, at leverandørsiden vil have den opfattelse, at kunden dermed opnår fordelene ved en faseopdelt leverance med løbende levering af fungerende software, der kan og må sættes i produktion, mens leverandørsidens risikoprofil, primært i relation til ophævelse, ikke er tilsvarende ændret. På den anden side skal alle sådanne Afhængigheder være eksplicit specificeret af kunden på kontraktindgåelsestidspunktet, hvilket kan være en praktisk udfordring. Om K03's vilkår vedrørende Afhængigheder indebærer en rimelig risikoallokering vil bero på det konkrete projekt, værdien og brugsomfanget af allerede (betinget) overtagede Delleverancer, projektets tidsmæssige udstrækning, tilgængeligheden af udviklingsressourcer hos andre leverandører til færdiggørelse m.v. DITA henstiller, at vejledningen indeholder anvisninger vedrørende kriterierne for den rimelige risikoallokering på dette punkt. 5/9

6 3. Systemansvar og/eller indsats- og kvalitetsforpligtelse K03 er den første K-kontrakt uden et klart systemansvar 3 for leverandøren. Med hensyn til afvejningen mellem et systemansvar og en indsats- og kvalitetsforpligtelse havde K33, K18 og til dels K01 udelukkende fokus på systemansvaret, hvilket havde den uhensigtsmæssige konsekvens, at kodekvalitet, udviklingsressourcer, projektledelse m.v. indenfor kontraktens rammer kunne være af halvdårlig kvalitet og ske uden evaluering eller opfølgning undervejs, så længe kravspecifikationen endte med at blive opfyldt. DITA er enig i den afvejning mellem systemansvar og indsats- og kvalitetsforpligtelser som K03 indeholder, herunder i at systemansvaret er begrænset og kun knyttet til Absolutte Krav. Kontrakten afspejler også, at valget mellem et systemansvar og en indsats- og kvalitetsforpligtelse ikke er et enten-eller, hvilket ind imellem ses gjort gældende. Kontrakten indeholder mekanismer om begge forhold, hvilket DITA støtter. Kontrakten giver grundlag for at gennemføre f.eks. kodereviews med henblik på at vurdere bl.a. maintainability, hvilket indebærer en forbedring i forhold til tidligere kontrakter. Kontraktens vilkår vedrørende personelle ressourcer er også forbedrede, men der findes og anvendes i markedet kontraktmodeller, der giver endnu bedre indsigt i kvalitet, output og værditilvækst fra de enkelte udviklingsteams. I visse kontrakter er denne evaluering koblet med rapporteringskrav til timeforbrug m.v. DITA anbefaler, at tilsvarende mekanismer indarbejdes i K03. DITA anbefaler dog, at kontrakten ændres på følgende punkt: K03 indeholder i punkt 10.2, sidste afsnit, samme vilkår som K02, punkt 5.4, hvorefter kundens deltagelse og forpligtelser også omfatter hvad "man med føje kan forvente i et projekt af denne karakter og af dette omfang". Den tilsvarende bestemmelse i K02 har givet anledning til tvister, og der sker en bedre sikring af den fælles forståelse mellem parterne - og dermed bedre projekter - med en model, hvor kundens deltagelse specificeres detaljeret enten på opgave- eller ressourceindsatsniveau. 4. Prismodel DITA er af den opfattelse, at høringsudkastets væsentligste mangel er, at kontrakten er baseret på fast pris 4 og tid, men variabel ydelse. En agil projektmodel (f.eks. modellen Extreme Programming) kan være den bedst egnede til projekter med meget høje krav til kodekvalitet og sikkerhed (f.eks. medicinske eller militære projekter, som selvsagt er mest relevante for 3 Systemansvar defineres ikke i K-kontrakterne, men indebærer, at leverandøren har en resultatforpligtelse i forhold til en leverancebeskrivelse, projektledelsesansvaret og elementer af et totalleverandøransvar, der bl.a. omfatter ansvar for alle underleverandører. 4 K03 er forberedt på incitamentsmodeller, men den grundlæggende model er fast pris, jf. K03, punkt 20. Høringsudkastets bilag 14 er mindre klart, idet det pdes. anføres, at projektets budget ligger fast, mens det pdas. anføres, at K03 ikke definerer en bestemt vederlagsmodel. 6/9

7 offentlige systemanskaffelser), men hvor tid og pris er underordnet, eller til projekter, hvor tid er centralt (f.eks. compliance-krav, der skal opfyldes fra en bestemt dato, eller - på det private marked - it-understøttede produkter, der skal lanceres på et bestemt tidspunkt), men prisen er mindre væsentlig. Høringsudkastet vil kun kunne anvendes på sådanne projekter med væsentlige tilretninger. Prismodellen har sammenhæng med krav til og niveau for kravlisten. Hvis den valgte prismodel i henhold til vejledningen og i praksis bliver udmøntet således, at der skal foreligge detaljerede krav, som er egnet til fastprisprojekter, går gevinsterne ved en agil model muligvis helt tabt. DITA anbefaler, at prismodellen ændres, ideelt set ved gennemførelse af den model, der er beskrevet i kommissoriet, d.v.s. en modulært opbygget kontrakt med alternative bestemmelser. En af de store gevinster ved en agil metode er den løbende opfølgning på output af fungerende software fra udviklingsteams m.v. sammenholdt med tidsforbrug og dermed omkostninger. Høringsudkastets (herunder bilag 14's) foreslåede vilkår om måling og rapportering vedrørende tids- og ressourceforbrug er utilstrækkelige på dette punkt. Høringsudkastet indeholder en sondring mellem Egentlige Ændringer og Agil Tilpasning, som er forståelig for it-advokater og udbudsretligt betinget. DITA forventer imidlertid, at markedet og praktikere vil finde sondringen kunstig og udtryk for en reintroduktion af noget af den kontraktadministration, som en agil metode har til hensigt at minimere. 5. Kundens opsigelsesadgang Som et blandt flere elementer i det "fast to failure"5 princip, som høringsudkastene er baseret på, indeholder K03 i punkt 33.1 en udtrædelsesadgang for kunden mod betaling af det aftalte vederlag indtil opsigelsen. Vilkår om kundens opsigelsesmulighed, i forskellige afskygninger, har været udbredt på det private område i en længere årrække. Vilkåret har en række fordele (opsigelse i modsætning til ophævelse kan forhindre en tvist, leverandørens erstatningskrav for positiv opfyldelsesinteresse i tilfælde af påstået uberettiget ophævelse begrænses m.v.). På dette punkt har offentlige it-indkøbere igennem længere tid været ringere stillet end itindkøbere på det private marked. Forholdet var omtalt allerede i DITA's høringssvar til K02, men blev ikke implementeret i K02. DITA anser det for hensigtsmæssigt, at vilkåret nu findes i en K-kontrakt. Vejledningen bør beskrive, at store initialinvesteringer ikke må medføre, at opsigelsesmuligheden bliver illusorisk. I praksis vil der i alle større kundeorganisationer også bestå en udfordring i forhold til ejerskab/ansvar for et fejlvalg, som kontrakten kun i begrænset omfang (i givet fald i bilaget om program- eller projektorganisation) kan medvirke til at løse. 5 Jf. Executive Summary, p. 7. Princippet udtrykt som "Test early, fail fast" eller blot "Fail fast" er veletableret for agile metoder. 7/9

8 6. Garantikatalog DITA anser det for en svaghed ved K-kontrakterne og dermed ved kontraktgrundlaget for størstedelen af danske systemanskaffelser, at der kun meget langsomt i udviklingen af K-kontrakterne, og fortsat utilstrækkeligt, opereres med specifikke garantikataloger. Få og generelle garantier er også usædvanligt i en international it-kontekst og ville være utænkeligt på en række andre danske kontrakttunge retsområder 6. Jo mere specifik en garanti er, jo mere værdifuld vil den være, primært fordi parterne i forbindelse med kontraktindgåelsen forholder sig til og får en fælles forståelse af garantivilkåret. Specifikke garantier reducerer antallet af tvister. Garantierne vil til dels være forskellige fra projekt til projekt, men i det store antal projekter, som vedrører konfigurering/parametrisering af og udvikling ovenpå standardapplikationer, bør en standardkontrakt indeholde specifikke garantier vedrørende f.eks. overensstemmelse med applikationsproducentens retningslinjer, mulighed for versionsløft m.v. Dette udelukker ikke, at der fortsat kan være opsamlingsgarantier vedrørende god it-skik eller tilsvarende. Endvidere må det forventes, at de meget generelle garantier, som høringsversionen lægger op til, vil give anledning til en række forbehold eller til at relevante leverandører ikke byder på udbudte opgaver på grund af de uspecificerede og brede garantikrav. Også på dette punkt ville en modulær opbygning af K03 have været en fordel, ligesom Digitaliseringsstyrelsen bør overveje selve indholdet af garantikataloget. 7. Skadesløsholdelse, direkte og indirekte tab DITA anbefaler, at K03 får en mere specifik regulering af, hvilke tab og krav, der skal resultere i en skadesløsholdelsesforpligtelse og hvilke tabstyper, der skal anses for direkte henholdsvis indirekte. Dansk rets almindelige regler eller en voldgiftsrets forventede vurdering er ikke klare på dette punkt, og forholdet har under de hidtidige K-kontrakter givet anledning til tvister. Der er i det vedhæftede bilag tilføjet et antal specifikke kommentarer, herunder til indeståelsen for, at det leverede ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, hvilket tilsyneladende ikke udløser skadesløsholdelse, hvilket ellers er sædvanligt. 8. Bilag Som anført i indledningen har den korte høringsfrist ikke givet mulighed for en tilstrækkelig gennemgang af høringsudkastets bilag. Bilagene følger så 6 På f.eks. virksomhedsoverdragelsesområdet er der en lang og velindarbejdet tradition for specifikke garantier, som sælger gives mulighed for at kvalificere konkret, hvilket giver køber et højere vidensniveau; parallellen til K-kontrakternes garantimodel ville, lettere forsimplet, være, at sælger alene garanterede at have opfyldt sin loyale oplysningspligt. 8/9

9 vidt ses K02's model med kravlister og vejledning til bilagene. I praksis var K01's model (m.h.t. form) med modelbilag mere praktisk for markedet at arbejde med end de omfattende kravlister til K02, hvis udmøntning i det endelige bilags tekst ikke altid er klar og som ses anvendt ukritisk i et antal udbud, herunder uden hensyntagen til definerede begreber, som forudsat anvendt i medfør af kontrakten. DITA anbefaler, at der udarbejdes kommenterede modelbilag til kontrakten. For så vidt angår licenser er der i bilag 16 valgt en model med svar og oplysninger til en række spørgsmål. DITA anser ikke denne model for hensigtsmæssig, dels fordi spørgsmål/svarene næppe vil dække de relevante tvivlstilfælde og ikke bør erstatte kundens gennemgang af og stillingtagen til, om licensaftalens indhold er acceptabelt, dels fordi modellen vil være usædvanlig i en international kontekst. Generelt må det forventes, at punkt 30 i kontrakten og samspillet med bilag 16 (licensbetingelser) vil være det punkt, hvor kontrakten vil finde mindst accept i markedet. * * * Som anført i indledningen finder DITA, at arbejdet med udarbejdelse af en standardkontrakt for agile projekter er meget værdifuldt, og DITA håber, at Digitaliseringsstyrelsen finder dette høringssvar brugbart for den endelige version af K03 og den tilhørende vejledning. Såfremt Digitaliseringsstyrelsen måtte have spørgsmål til dette høringssvar, står DITA naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse. Med venlig hilsen Søren Skibsted Formand for Danske IT-advokater Helle Hübertz Krogsøe Vicedirektør i Danske Advokater 9/9

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring over K03 kontrakt og bilag

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring over K03 kontrakt og bilag Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring over K03 kontrakt og bilag 20. december 2012 - standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode 1. Indledning K03 med tilhørende

Læs mere

(i) Hvilke kontraktuelle mekanismer er egnede til at forebygge og undgå tvister?

(i) Hvilke kontraktuelle mekanismer er egnede til at forebygge og undgå tvister? Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K chaga@digst.dk H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V Vedr. Digitaliseringsstyrelsens anmodning om anbefalinger til modernisering

Læs mere

IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008

IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008 IT-projektlederseminar, Teknologisk Institut, 27. februar 2008 Lau Normann Jørgensen LNJ@kromannreumert.com Tlf.: +45 20 44 21 94 Page 1 9 gode råd 1. Skriv den gode kontrakt, d.v.s. en der bl.a. 2. indeholder

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag DAu-konference, 14. september 2011

Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag DAu-konference, 14. september 2011 Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag DAu-konference, 14. september 2011 Udbudsmateriale, forløb og aftalegrundlag Udvalgte emner: Indledning: Hvorfor går softwaredelen ofte galt? Udbudsretlige forhold

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Dias 1. Ændringsrisikoen

Dias 1. Ændringsrisikoen Dias 1 Ændringsrisikoen Problemstillingen og begreb To grundlæggende udfordringer ved it-udvikling Vanskelighederne ved at specificere systemet Vanskelighederne ved at afdække brugerbehovene => Kundebehov

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater. Vejledning til ansøgningsskemaet

Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater. Vejledning til ansøgningsskemaet Ansøgning om certificering som IT-advokat under Danske IT-advokater Vejledning til ansøgningsskemaet Ad pkt. 2 Oplysninger om erfaring Det følger af vedtægterne for Danske IT-advokater, 2, at certificerede

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Iterative projekter og kontraktgrundlaget Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 It-kontrakter 2012/2013 Undersøgelse af problemstillinger ved it-kontrakter set fra kunde, leverandør og rådgiver perspektiv Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Advokat Jesper Fabricius, Oplæg på FOPS-møde den 23. november 2011 Det klassiske udgangspunkt Udbudsreglerne angår procedurer for indgåelse af kontrakt,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere