It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen"

Transkript

1 It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011

2

3 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10 BEC bruger erfaren arbejdskraft...12 Intern læring er centralt for Danske Bank Group it Nordea it tænker nordisk...18 Saxo Bank efterspørger flere it-specialister...21 SimCorp kigger både nationalt og internationalt...24 Cellpoint Mobile forventer mere udvikling...29 VP Securities foretrækker de nyuddannede...32 FDC fokuserer mere på veluddannet arbejdskraft...35 Nykredit it-udvikling holder fokus på det danske arbejdsmarked

4

5 Indledning Både den finansielle sektor og it-sektoren udgør i dag nogle af de vigtigste grundpiller i Øresundsregionens samfundsmæssige infrastruktur og konkurrenceevne. It spiller i dag en afgørende rolle for de fleste finansielle virksomheders innovations- og konkurrenceevne, og i takt med, at finanssektoren i stigende grad udbyder mere standardiserede produkter og services, er brugen af it-løsninger blevet en grundsten for finansvirksomhederne. Krydsfeltet mellem it og finans er således opstået gennem en transformationsproces, som er blevet muliggjort af den hastige udvikling inden for it. Således er det typisk it-virksomhederne, som spotter en tendens eller et behov, hvorefter de udvikler løsninger til finansvirksomhederne med et kommercielt sigte. Som i så mange andre sektorer er det naturligvis altafgørende for it-finans virksomhederne, at de har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Finans-it s store beskæftigelses- og samfundsmæssige betydning er dog i dag ikke videre kendt i offentligheden i Øresundsregionen, og der findes reelt set ingen uddannelser, der er direkte rettet mod det hastigt voksende forretningsområde. Det er bl.a. derfor at projektet Job og kompetencer i Øresundsregionen ønsker at få belyst it-finans virksomhedernes kompetencebehov og rekrutteringssituation i Øresundsregionen. Oxford Research har på denne baggrund udarbejdet ni casestudier af kompetencebehovet med fokus på en række virksomheder, der på forskellig vis arbejder i krydsfeltet mellem it og finans. De tværgående konklusioner for de 9 casestudier kan kategoriseres i følgende overskrifter: It-finans virksomheder benytter sig af højtuddannet arbejdskraft: Størstedelen af medarbejderne inden for it-finans har en lang videregående uddannelse. De er ofte uddannede som dataloger, it-ingeniører, matematik-økonomer, økonomer og cand.merc.dat. De ansatte i it-finans arbejder primært med it-udvikling og projektledelse: It-udvikling og projektledelse er centrale funktioner i it-finansvirksomhederne, og det er inden for disse områder, at hovedparten af de ansatte er beskæftiget. Branchekendskab og forretningsforståelse er vigtige kompetencer: Foruden at kunne mestre det rent it-tekniske skal medarbejderne, der er ansat i it-finansvirksomhederne, besidde evnen til at sætte det teknologiske ind i en forretningsmæssig kontekst. Det betyder, at de skal have kendskab til den finansielle sektor samt en god forretningsforståelse og forståelse for kundernes behov. Uddannelsesinstitutionerne kan overordnet set indfri erhvervslivets behov: Generelt er it-finans virksomhederne positive stemt over for det danske uddannelsessystem, og det er i særlig grad uddannelsessteder som CBS, DTU og Ingeniørhøjskolen, de gør brug af. Overordnet set har it-finansvirksomhederne pt. ikke vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 5

6 Udenlandsk arbejdskraft vil uden tvivl blive vigtigere i fremtiden: Flere af it-finans virksomhederne har udviklingsaktiviteter i udlandet. Foruden at outsource, henter en række af dem også specialiseret udenlandsk arbejdskraft fra de større internationale finanscentre til Danmark. I forhold til at rekruttere specialister har udenlandsk arbejdskraft en voksende betydning. It-finans virksomheder kigger efter svenske medarbejdere over Sundet: Svenske medarbejdere fra Region Skåne er en eftertragtet ressource i de it-finans virksomheder, som er placeret i Hovedstadsregionen. Samtidigt er der mange it-uddannede svenskere i Skåne med interesse for finanssektoren, som ser efter job i Danmark, da der er meget få it-finans job i den svenske del af Øresundsregionen. I de enkelte casestudier nuanceres billedet for hver virksomhed, hvorved den enkelte virksomheds unikke kompetencebehov, rekrutteringsmetoder samt kompetenceudviklingsstrategier belyses. Denne rapport er udarbejdet af Oxford Research for projekt Job og kompetencer i Øresundsregionen. Oxford Research og projektet, og ikke de respektive partnere, har det fulde ansvar for indholdet. 6

7 Resume Som de enkelte casestudier viser, er it-finans virksomhederne placeret i forskellige led af innovationskæden, hvilket betyder, at de ikke efterspørger helt de samme kompetencer, og følgelig rekrutterer og kompetenceudvikler de forskelligt. Imidlertid er der også ligheder at spore mellem virksomhederne, og på den baggrund er der blevet identificeret nogle tværgående temaer og pointer, som går på tværs af de ni casestudier: It-finans virksomheder benytter sig af højtuddannet arbejdskraft: Størstedelen af medarbejderne inden for it-finans er højtuddannede med en lang videregående uddannelse. De er ofte uddannede som dataloger, it-ingeniører, matematik-økonomer, økonomer og cand.merc.dat. At virksomhederne bruger højtuddannet arbejdskraft, skyldes, at de højtuddannede ofte har en høj grad af specialisering samtidigt med, at de er læringsparate. Derved er de løbende i stand til at tilegne sig de kompetencer, som virksomhederne har brug for. De korte videregående uddannelser er også udbredt blandt it-finans virksomhederne, og det er særligt datamatiker uddannelsen, som virksomhederne gør brug af. I fremtiden er it-finans virksomhederne indstillet på, at de sandsynligvis vil få et endnu større behov for højtuddannet arbejdskraft. Det vil være konsekvensen af, at virksomhederne bevæger sig mere i retning mod det første trin i værdikæden, som er den mest udviklingsorienterede og derfor kræver medarbejdere, der kan tænke i innovative løsninger. De ansatte i it-finans arbejder primært med it-udvikling og projektledelse: It-udvikling og projektledelse er centrale funktioner i it-finansvirksomhederne, og det er inden for de områder, at hovedparten af de ansatte er beskæftiget. It-udvikling er væsentlig, fordi det er virksomhedernes kerneforretningsområde og derfor udgør det første primære led, før it-løsningerne kommer ud på markedet. Inden for it-udvikling er der flere led, hvor it-arkitektur og design af software er det første led i udviklingsprocessen. Herefter følger programmering og tests af den nye software. I den sammenhæng er projektledelse vigtig, fordi udviklingen af it-løsningerne er forretningsdrevet. Derfor har virksomhederne brug for projektledere, som kan styre udviklingsprocesserne i forhold til at få udviklet løsninger, der er tilpasset kundens behov. Projektledernes rolle er at koordinere internt med udviklingsafdelingen, men også kommunikere eksternt med virksomhedens kunder. Blandt virksomhederne er der en generel forventning om, at der i fremtiden vil blive et større behov for medarbejdere, som arbejder med det første primære led i it-udviklingen it-arkitektur og it-design, som procentuelt vil vokse i forhold til de andre funktioner i virksomhederne. Ved at have udviklet gode softwareløsninger helt fra starten af, vil det for eksempel betyde, at programmeringsdelen bliver mere simpel og derfor ikke så ressourcekrævende. Branchekendskab og forretningsforståelse er vigtige kompetencer: Foruden at kunne mestre det rent it-tekniske skal medarbejderne, der er ansat i it-finansvirksomhederne, besidde evnen til at sætte det teknologiske ind i en forretningsmæssig kontekst. Det betyder, at de skal have 7

8 kendskab til den finansielle sektor samt en god forretningsforståelse og forståelse for kundernes behov. Da de to sektorer it og finans i fremtiden forventes at blive mere integrerede, vurderes det af virksomhederne som plausibelt, at branchekendskab og forretningsforståelse vil fortsætte med at spille en vigtig rolle. Specialiseret arbejdskraft er i høj grad efterspurgt: Arbejde inden for krydsfeltet mellem it og finans kræver ofte en høj grad af specialisering. Således kan itfinans anskues som en overkategori for mere specialiserede underkategorier såsom eksempelvis krydsfeltet mellem asset management og it. Som en konsekvens af, at it-finans er et nyt krydsfelt, der stadig er konvergerende, opstår der i denne proces nye arbejdsdifferentieringer, specialiseringer og derigennem nye kompetencebehov hos virksomhederne. Blandt andet fordi den specialiserede arbejdskraft er så efterspurgt hos virksomhederne, ser virksomhederne efter erfarne medarbejdere, som gennem flere år på arbejdsmarkedet er blevet specialiserede inden for særlige områder. Ydermere har de erfarne medarbejdere typisk opbygget et solidt kendskab til branchen, som de nyuddannede kandidater af gode grunde endnu ikke har fået opøvet. Da det ofte kræver certificeringer og virksomhedsspecifikke kompetencer at varetage et job i en it-finans virksomhed, har mange af virksomhederne fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne både internt og eksternt. Af eksterne udbydere, gør virksomhederne både brug af private konsulenthuse og offentlige uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutionerne kan overordnet set indfri erhvervslivets behov: Generelt er it-finans virksomhederne positive stemt over for det danske uddannelsessystem, og det er i særlig grad uddannelsessteder som CBS, DTU og Ingeniørhøjskolen, de gør brug af. Vurderingen fra flere af virksomhedernes side er, at der inden for de senere år har været en tendens til, at de højere læreanstalter er blevet bedre til at imødekomme erhvervslivets behov. Det er særligt de danske kandidaters samarbejdsevner, tværfaglighed og holistiske tankegang, der af virksomhederne vurderes som værdifulde for deres forretning. På den mindre positive side fremhæves det, at de danske kandidater særligt dem med it-kompetencer ikke har en tilstrækkelig forretningsforståelse. En anden fremført kritik er, at de danske uddannelser favner for bredt, hvilket i værste fald vil kunne gå ud over kernefagligheden. På spørgsmålet, om der skal etableres en uddannelse i krydsfeltet mellem it og finans, udtrykker virksomhederne delte meninger. En række af virksomhederne hilser det velkommen som et potentielt godt initiativ, fordi en sådan uddannelse giver mening set i lyset af den tiltagende integration mellem it og finans. Andre virksomheder er mere skeptiske og bange for, at en sådan uddannelse kunne gå hen og blive for bred og derfor i bund og grund ikke kunne indfri virksomhedernes specialiserede og ofte meget forskellige kompetencebehov. Udenlandsk arbejdskraft vil uden tvivl blive vigtigere i fremtiden: Flere af it-finans virksomhederne har udviklingsaktiviteter i udlandet, hvor særligt Østeuropa, herunder Polen og Ukraine, vælges som destination for outsourcing af arbejdskraft. Der er blandt it-finans virksomhederne en oplevelse af, at den østeuropæiske arbejdskraft er kvalificeret og kan levere ydelser på et højt internationalt niveau. Det er både drift og udvikling, som outsources. Udviklingsopgaverne er typisk centreret omkring test og programmeringstunge opgaver. Virksomhederne vurderer, at internationaliseringen vil tage til i de kommende år, selvom den primære it-udvikling nok stadig vil være 8

9 placeret i Danmark. Flere af virksomhederne begrunder dette med, at det kræver en vis indsigt i den danske finanssektor at kunne udvikle it-løsninger til de danske finansvirksomheder. Som virksomhederne bliver mere globalt orienterede, vil det ifølge virksomhederne få den betydning, at der i højere grad vil komme en efterspørgsel på danske medarbejdere med international erfaring og gode kommunikative evner. Foruden at outsource henter en række af it-finans virksomhederne specialiseret udenlandsk arbejdskraft fra de større internationale finanscentre såsom London til Danmark. Det skyldes fortrinsvis, at den meget specialiserede arbejdskraft inden for finans-it kan være svær at finde i Øresundsregionen særligt på et højt internationalt niveau. Imidlertid angiver virksomhederne, at de ellers ikke oplever væsentlige problemer i forhold til at ansætte folk til de ledige stillinger, men at det vil ændre sig i fremtiden, hvor udenlandsk arbejdskraft vil blive en central rekrutteringskilde forstærket af en tiltagende mangel på arbejdskraft i Danmark samt en øget specialisering på it-finans området. Blandt it-finans virksomhederne er der lidt uenighed omkring de danske rammebetingelser i forhold til at gøre det attraktivt for udlændinge at komme til Danmark. Nogle af virksomhederne nævner, at det lave udbud af internationale skoler samt det høje skattetryk udgør væsentlige barrierer, mens andre er mere positivt indstillede over for de danske vilkår og mener, at Danmark i høj grad kan tilbyde, hvad udlændingene efterspørger. It-finans virksomheder kigger efter svenske medarbejdere over Sundet: Svenske medarbejdere fra Region Skåne er en eftertragtet ressource i de it-finans virksomheder, som er placeret i Hovedstadsregionen. De svenske medarbejdere rekrutteres hovedsagelig fra afdelingen for elektronik og it ved Lunds Universitet. Som det påpeges af flere af virksomhederne, skyldes tilstrømningen af svenske medarbejdere, at kandidaterne fra de skånske uddannelsesinstitutioner kan finde arbejde i enten Stockholm eller København, da der i Region Skåne er et fåtal af virksomheder, som er specialiserede inden for it-finans. Hvis de vælger at blive bosiddende i Skåne, betyder det, at de finder job i København, fordi de har mulighed for at pendle. It-finansvirksomhederne opsøger også aktivt de svenske medarbejdere, hvor blandt andet deltagelsen på karrieremessen ved Lunds Universitet for nogle af virksomhedernes vedkommende danner grundlag for ansættelsen af nye medarbejdere. 9

10 Udvælgelse af casestudier En vigtig pointe med casestudierne er, at de kan sige noget mere generelt om typer af virksomheders behov for kompetencer, rekrutteringsadfærd og kompetenceudvikling. Således vil et casestudie af en stor bankvirksomhed kunne gøre os klogere på andre lignende bankvirksomheder, fordi de deler mange af de samme karakteristika. De følgende selektionskriterier er blevet anvendt for at sikre, at de ni casestudier har kunnet give nogle generelle indsigter for virksomheder inden it-finans: Virksomhedstype: Dette udvælgelseskriterium er medtaget, fordi det er vigtigt at sikre sig, at der både er it-virksomheder og finansvirksomheder med. Forretningsområde: Med dette udvælgelseskriterium nuanceres it-finans virksomhederne i forhold til niche og specialisering. Det sikrer en repræsentativitet af it-finans virksomheder på baggrund af forretningsområde. Lokalisering i Øresundsregionen: Gennem udvælgelsen af virksomheder med forskellig lokalisering i Øresundsregionen, er det muligt at identificere de kompetencebehov, der er i de forskellige områder i regionen. På baggrund af de tre selektionskriterier udarbejdede Oxford Research en long list med forskellige it-finans virksomheder. Derudover har Oxford Research været i tæt dialog med CFIR sekretariatet (Copenhagen Finance It Region) i forhold til at få kontaktoplysninger på de centrale medarbejdere i virksomhederne, som har konkret indsigt i undersøgelsesfeltet. Derudover har CFIR sekretariatet kunnet supplere med flere itfinans virksomheder med relevans for undersøgelsen. For de to selektionskriterier, virksomhedstype og forretningsområde var det relativ enkelt at udvælge virksomhederne og derved sikre en repræsentativitet af virksomheder. I forhold til det sidste kriterium lokalisering i Øresundsregionen, viste det sig som forventet, at klart størstedelen af it-finans virksomhederne findes i Region Hovedstaden. Der var enkelte i Region Sjælland, men ingen i Region Skåne. Det var i udgangspunktet hensigten at udarbejde mindst et casestudie med en svensk it-finans virksomhed beliggende i Region Skåne for netop at sikre en geografisk fordeling af virksomheder inden for Øresundsregionen. På baggrund af desk research blev den Malmø-baserede it- og televirksomhed Teleca AB identificeret. Teleca AB udvikler mobilløsninger til blandt andet banksektoren, men da Teleca AB desværre ikke ønskede at deltage i undersøgelsen, blev der taget kontakt til Gunnar Zetterström, som er itarkitekt i SWEDBANK it, formand for den svenske medlemsorganisation Datafolket samt medlem af Nordic Financial ICT Union. Det er Gunnar Zetterströms vurdering, at klart størstedelen af de svenske it-finans aktiviteter ligger i Stockholm. SWEDBANK har eksempelvis mindre it-afdelinger i Göteborg og Umeå, men altså ingen it-aktiviteter i Region Skåne det samme gør sig ifølge Gunnar Zetterström gældende for de andre store banker som Nordea, Handelsbanken og SEB. Ligeledes har vi spurgt de danske it-finans virksomheder om deres kendskab til it-finans sektoren i Region Skåne, som heller ikke kender til nogle itfinans virksomheder i regionen. Det tyder altså ikke på, at it-finans sektoren står særlig stærkt i Region Skåne. 10

11 Sideløbende med processen med at finde en svensk it-finans virksomhed, blev der afholdt og booket interview med de danske it-finans virksomheder. Da mange medarbejdere i disse virksomheder har en travl hverdag, var den store udfordring at få koordineret og afsat den nødvendige tid til interview, som både blev afholdt personligt og telefonisk. På trods af denne udfordring lykkedes det til sidst at få alle interviewaftaler i stand med forskellige typer af virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Tabel 1 giver en oversigt over de ni it-finans virksomheder, der er blevet udvalgt til casestudierne. Endvidere tjener tabellen det formål at give læseren et overblik over de ni separate casestudier med fokus på virksomhedstype, geografisk placering, forretningsområde og hvilke medarbejdertyper, der primært er ansat i virksomhederne: Tabel 1. Oversigt over casevirksomheder Virksomhedsnavn Virksomhedstype Forretningsområde Medarbejdertyper BEC Region Sjælland Full service it-virksomhedstype Udvikler og sælger en bred palet af itløsninger til SMV er i banksektoren Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: Størstedelen er datamatikere, bankuddannede % er dataloger, it-ingeniører. Danske Bank Group it Region Hovedstaden Stor bank- og finansieringsvirksomhed It er placeret back office Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: 1/3 er cand.merc., datalog, matematik-økonom eller ingeniør. De resterende har korte videregående uddannelser, herunder datamatikere. Nordea it Region Hovedstaden Stor bank- og finansieringsvirksomhed It er placeret back office Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: Størstedelen er cand.merc., it-ingeniør, datalog, cand.polit./cand.oecon. Saxo Bank Region Hovedstaden It-baseret bank- og finansieringsvirksomhed Specialiseret inden for online handel og investering Er beskæftigede inden for it-udvikling og drift: Hovedsageligt længere videregående uddannelser inden for datalogi, cand.merc.dat, matematikøkonomi, civilingeniører. Derudover er der en del ansatte med korte eller mellemlange videregående uddannelser. SimCorp Region Hovedstaden Specialiseret it- virksomhed Udvikler investeringssoftware, der er målrettet den finansielle sektor Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: 80 % af medarbejderne i virksomheden har en lang videregående uddannelse typisk som cand.merc., datalog, matematik-økonom eller ingeniør. Cellpoint Mobile Region Hovedstaden Specialiseret it-virksomhed Specialiseret sig i mobilteknologi inden for blandt andet finans Er beskæftigede inden for it-udvikling og salg: Har primært ansatte, som er uddannet dataloger eller itingeniører det gælder både i salgsafdelingen og udviklingsafdelingen VP Securities Region Hovedstaden It-baseret bank- og finansieringsvirksomhed Central for registrering af værdipapirer i Danmark Er beskæftigede inden for it-udvikling og drift: Størstedelen af VP Securities ansatte har korte videregående uddannelser. Det er i særlig grad uddannelsen som datamatiker, der er udbredt. De indgår i både drifts- og udviklingsafdelingen. FDC Region Hovedstaden Full service it-virksomhed Udvikler og sælger en bred palet af itløsninger til forsikrings- og pensionsbranchen Er beskæftigede inden for it-udvikling, drift og salg: Der er både medarbejdere med lange og korte videregående uddannelser. Af lange videregående uddannelser er det aktuarer, cand.merc.dat, matematik-økonomer, dataloger og ingeniører. Af de korte videregående uddannelser, er det primært datamatikere, som FDC har ansat. Nykredit Region Hovedstaden Stor bank- og finansieringsvirksomhed It er placeret back office Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: Størstedelen af de ansatte har en lang videregående uddannelse såsom såsom ingeniører, dataloger og økonomer Kilde: Oxford Research 11

12 BEC bruger erfaren arbejdskraft Bankernes EDB central (BEC) er en dansk full service it-virksomhed med hovedkontor i Roskilde og er med sine 600 ansatte den største it-virksomhed i Region Sjælland. BEC udvikler og sælger it-løsninger til en bred kundeportefølje af primært små og mellemstore danske pengeinstitutter samt pensionsselskaber og understøtter de forskellige segmenter for retail, private, corporate og investment banking. BEC tilbyder en kombination af it-udvikling og købeløsninger på baggrund af dialog med deres kunder. BEC s forretning er koncentreret omkring it-udvikling, herunder programmering og implementering. Størstedelen af medarbejderne er uddannet som datamatikere eller uddannet fra banksektoren. Mellem % af medarbejderne har lange videregående uddannelser og er uddannede som dataloger eller itingeniører. Det vurderes, at der fremtidigt nok vil blive flere ansatte akademikere i virksomheden, men at antallet af akademikere nok ikke vil vokse markant, da de nuværende medarbejdertyper fint vil kunne imødekomme BEC s kompetencebehov. Nærværende casestudie baserer sig på et personligt interview med Hans Laurits Thaning, som er HR direktør i BEC og Ann Ilsøe Hvid, som er udviklingsdirektør i BEC. De har besvaret spørgsmål i relation til hvilke typer af medarbejdere, BEC har ansat, og hvilke overvejelser, BEC gør sig i forhold til de nuværende og fremtidige kompetencebehov. Yderligere har de i interviewet forholdt sig til de rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategier, BEC gør brug af for at imødekomme sine behov, og ligeledes, hvad der efter deres vurdering kan gøres i forhold til at løse eventuelle strukturelle problemstillinger. På baggrund af interviewet, kan følgende overordnede konklusioner udledes fra casestudiet: Som et resultat af finanskrisen har BEC oplevet en kraftig reduktion i medarbejderstaben og har måttet afskedige omkring 130 medarbejdere. Samtidig har BEC valgt at flytte al it-drift ud til JN Data. Dermed har 188 tidligere BEC-medarbejdere fået ansættelse ved JN Data. BEC koncentrerer sig nu udelukkende omkring it-udvikling. For BEC s forretning i krydsfeltet mellem finans og it er det centralt, at deres medarbejdere har både forretningsforståelse og erfaring inden for projektledelse. Når BEC skal rekruttere nye medarbejdere, kigger de i høj grad efter medarbejdere med erfaring, da de netop gennem deres mange år på arbejdsmarkedet har erhvervet sig nogle af de kompetencer, BEC har brug for. Det er BEC s erfaring, at det danske uddannelsessystem har kunnet tilbyde, hvad virksomheden har efterspurgt, men da BEC ikke har rekrutteret så mange nye medarbejdere inden for de sidste år, har virksomheden ikke fulgt den seneste udvikling på uddannelsesområdet. BEC vurderer, at det er en styrke for virksomheden at være beliggende i Roskilde, da det er en central placering på Sjælland og giver mulighed for at få tiltrukket arbejdskraft, som er uddannet i København og har valgt at bosætte sig i sjællandsområdet. Kraftig reduktion af medarbejdere Inden for de sidste to år er medarbejderantallet i BEC reduceret ret kraftigt. Finanskrisen har haft en klar negativ indvirkning på BEC s forretning, som i 2009 måtte lukke deres polske it-udviklingsafdeling og afskedige 30 medarbejdere, og i 2010 yderligere afskedige knap 100 medarbejdere. Endvidere valgte BEC i 2010 at udflytte al drift og it-infrastruktur til den danske it-driftsvirksomhed JN Data, hvilket på medarbejderfronten har betydet, at 188 tidligere BEC medarbejdere har fået ansættelse i JN Data. I samme 12

13 ombæring åbnede JN Data et kontor i Roskilde ved siden af BEC. I dag er BEC s forretning udelukkende koncentreret omkring it-udvikling, herunder programmering og implementering. I løbet af det seneste to og et halvt år, er det ifølge Hans Laurits Thaning og Ann Ilsøe Hvid minimalt, hvad der er tilført af ny arbejdskraft til BEC. Samtidig bliver medarbejderne relativt længe i virksomheden, hvilket betyder, at BEC s medarbejdere har oppebåret en gennemsnitlig anciennitet på 8 år. Derudover er BEC s medarbejdere med en gennemsnitsalder på 45 år ret erfarne både fra andre it-finansvirksomheder, men også gennem deres ansættelse i BEC. Forretningsforståelse og projektledelse er kernekompetencer Udviklingen af BEC s systemer er forretningsdrevet, og BEC kortlægger i samarbejde med deres kunder forretningsprocesserne i de enkelte pengeinstitutter. Derfor er det en central aktivitet for BEC at afholde møder med kunderne for at få tilstrækkelig indsigt i den forretningsmæssige del. BEC har i den sammenhæng indført et system med tre værkstedsbanker, som repræsenterer de andre bankers interesser, og som har it-mæssige udfordringer, der er sammenlignelige med de andre banker. Hans Laurits Thaning ser det tætte forretningskendskab, der er mellem EDB-centralerne og bankerne som en ret unik konstruktion, der fordrer to primære kompetencer hos BEC s medarbejdere - forretningsforståelse og projektledelse. Det har en høj prioritet for BEC at have medarbejdere ansat, som har forretningsforståelse, da det er grundlæggende for virksomhedens forretning, at deres medarbejdere forstår kundernes forretningsmæssige behov. Denne kompetence kan ses i sammenhæng med projektledelse, fordi medarbejderne i BEC ligeledes skal være i stand til at kunne styre projekterne hen imod nogle anvendelige it-løsninger, som skal bruges i bankerne. Typisk er et projekt i BEC-regi opbygget med en projektleder på toppen, som skal rådgive og guide it-udviklerne i forhold til, hvad kunderne efterspørger. Da projektlederfunktionen er så væsentlig for BEC, er der etableret et projektledercenter med 30 projektledere, som Ann Ilsøe Hvid er ansvarlig for. Formålet er at sætte rammen for fokusset for det lærende faglige miljø og vidensdelingen samt at give mulighed for sparring, evaluering og karriereudvikling. Endvidere er der fokus på at bemande BEC s projekter med den rette projektleder og derudover sikre, at projektlederne kommer ud i forskellige projekttyper og skiftende forretningsområder for blandt andet at styrke deres forretningsforståelse. Det er Ann Ilsøe Hvids vurdering, at forretningsforståelse i fremtiden vil blive mere vigtig for BEC. Det er et af BEC s langsigtede mål, at medarbejderne får en så god forretningsforståelse, at de vil kunne matche eller overgå medarbejderne i bankerne. På rekrutteringssiden vurderer Hans Laurits Thaning og Ann Ilsøe Hvid, at dette potentielt vil kunne få den betydning, at BEC kommer i skarpere konkurrence med deres egne kunder om mange af de samme kompetencer. Kigger efter erfaring På trods af de seneste par års krisestemning hos BEC, er virksomheden langsomt ved at indstille sig på nye tider og har planer om at skulle ansætte igen inden for en overskuelig fremtid. I forhold til rekruttering, kigger BEC mest efter medarbejdere med erfaring. Det skyldes ifølge Ann Ilsøe Hvid, at de erfarne medarbejdere gennem flere år på arbejdsmarkedet er blevet mere specialiserede og derfor i højere grad kan tilbyde, hvad BEC efterspørger. Selvom BEC har fokus på de mere erfarne kandidater, betyder det ikke, at BEC ikke kompetenceudvikler deres medarbejdere blandt andet er det centralt for BEC, at deres medarbejdere får et kendskab til Cobol, som er et programmeringssprog til main fraim programmering, da 13

14 der slet ikke undervises i dette på uddannelsesinstitutionerne. Som Ann Ilsøe Hvid fastslår: Følger BEC løbende op på, hvad der er af kompetencebehov i virksomheden, og målretter efter disse behov nogle interne kompetenceforløb. Kompetenceudviklingen er indrettet på en måde, der sikrer en kombination af læring og praktisk erfaring, og hvor det er medarbejderne selv, der står for at vidensdele og undervise de andre medarbejdere. Projektledercenteret er et eksempel på et forum med fokus på denne type af kompetenceudvikling. I forhold til rekruttering af nye medarbejdere bruger BEC medarbejderne som ambassadører for virksomheden. Det er Hans Laurits Thanings vurdering, at BEC tidligere opfordrede medarbejderne til at være mere opsøgende, end de er i dag. Tidligere tog de ud på uddannelsesinstitutionerne og holdt oplæg, mens de i dag i højere grad bruger deres netværk blandt andet de sociale medier på nettet. I forhold til rekruttering til lederstillinger gør BEC brug af mere formaliserede kanaler såsom rekrutteringsfirmaer. Da BEC i stort omfang både har en medarbejderstab, der er erfaren, og ser efter erfarne medarbejdere i forhold til rekruttering, mærker hverken Hans Laurits Thaning eller Ann Ilsøe Hvidt meget til, hvad det danske uddannelsessystem pt. kan tilbyde. Deres oplevelse indtil videre er dog, at uddannelserne gennem tiden har kunnet bidrage til BEC s behov. Der mener derfor ikke, at der er behov for nogle markante ændringer på uddannelsesområdet. Hans Laurtis Thaning mener blandt andet, at det danske uddannelsessystem er stærkt i forhold til at fremme samarbejdsevner og tværfaglighed og roser steder som CBS og RUC for at prioritere netop disse kompetencer. På trods af denne umiddelbare tilfredshed med det danske uddannelsessystem, kan begge godt kan se en potentiel fordel for BEC i, at der på sigt blev etableret en uddannelse i krydsfeltet mellem it og finans. En fordel at ligge i Roskilde Både Hans Laurits Thaning og Ann Ilsøe Hvid ser det som en styrke for BEC, at virksomheden er placeret i Roskilde. De anfører, at det er en hensigtsmæssig geografisk placering i forhold til at få tiltrukket erfaren arbejdskraft, som er uddannet i København, men som sidenhen har valgt at bosætte sig i sjællandsområdet. Hans Laurits Thaning konstaterer, at der er gode pendlingsmuligheder til Roskilde, da byen ligger centralt placeret på Sjælland. Der er ganske få medarbejdere, der pendler fra København til Roskilde, og BEC s eneste svenske medarbejder pendler fra Skåne til Roskilde. At BEC ligger i Øresundsregionen spiller derfor på nuværende tidspunkt ikke en særlig vigtig strategisk rolle for BEC. I forhold til udenlandsk arbejdskraft har BEC ikke gjort sig de store erfaringer med det. Hverken Hans Laurits Thaning eller Ann Ilsøe Hvid tror, at det i fremtiden vil blive aktuelt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, da BEC primært servicerer danske kunder og i høj grad efterspørger medarbejdere med en forståelse for de danske bankers forretningsområder. Tidligere har BEC gjort sig gode erfaringer med at bruge udenlandsk arbejdskraft til mere specialiseret it-programmering, som de outsourcede til Polen. Ifølge Hans Laurits Thaning fungerede denne model udmærket, og BEC havde faktisk planer om at fortsætte med det, indtil de grundet finanskrisen måtte lukke afdelingen. Hans Laurits Thaning afviser dog, at BEC foreløbig vil genoptage at outsource funktioner til udlandet. BEC har imidlertid andre planer i forhold til den fremtidige organisering og tog det første skridt i 2009, hvor de indgik i et samarbejde med Skandinavisk Data Center (SDC) i Ballerup i regi af et fælles selskab kaldet Nordisk Finans It, hvor de allerede nu udfører projekter sammen. Det er planen, at de to selskaber på sigt skal fusioneres fuldstændig i et samlet selskab, da SDC leverer de samme ydelser og har mange af de samme kunder, som BEC har. 14

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet - En behovsanalyse Juni 2001 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet En behovsanalyse Juni 2001 Forord Industriel videnbeskyttelse også

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien 12/3-2015 Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring 16

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere