It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen"

Transkript

1 It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011

2

3 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10 BEC bruger erfaren arbejdskraft...12 Intern læring er centralt for Danske Bank Group it Nordea it tænker nordisk...18 Saxo Bank efterspørger flere it-specialister...21 SimCorp kigger både nationalt og internationalt...24 Cellpoint Mobile forventer mere udvikling...29 VP Securities foretrækker de nyuddannede...32 FDC fokuserer mere på veluddannet arbejdskraft...35 Nykredit it-udvikling holder fokus på det danske arbejdsmarked

4

5 Indledning Både den finansielle sektor og it-sektoren udgør i dag nogle af de vigtigste grundpiller i Øresundsregionens samfundsmæssige infrastruktur og konkurrenceevne. It spiller i dag en afgørende rolle for de fleste finansielle virksomheders innovations- og konkurrenceevne, og i takt med, at finanssektoren i stigende grad udbyder mere standardiserede produkter og services, er brugen af it-løsninger blevet en grundsten for finansvirksomhederne. Krydsfeltet mellem it og finans er således opstået gennem en transformationsproces, som er blevet muliggjort af den hastige udvikling inden for it. Således er det typisk it-virksomhederne, som spotter en tendens eller et behov, hvorefter de udvikler løsninger til finansvirksomhederne med et kommercielt sigte. Som i så mange andre sektorer er det naturligvis altafgørende for it-finans virksomhederne, at de har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Finans-it s store beskæftigelses- og samfundsmæssige betydning er dog i dag ikke videre kendt i offentligheden i Øresundsregionen, og der findes reelt set ingen uddannelser, der er direkte rettet mod det hastigt voksende forretningsområde. Det er bl.a. derfor at projektet Job og kompetencer i Øresundsregionen ønsker at få belyst it-finans virksomhedernes kompetencebehov og rekrutteringssituation i Øresundsregionen. Oxford Research har på denne baggrund udarbejdet ni casestudier af kompetencebehovet med fokus på en række virksomheder, der på forskellig vis arbejder i krydsfeltet mellem it og finans. De tværgående konklusioner for de 9 casestudier kan kategoriseres i følgende overskrifter: It-finans virksomheder benytter sig af højtuddannet arbejdskraft: Størstedelen af medarbejderne inden for it-finans har en lang videregående uddannelse. De er ofte uddannede som dataloger, it-ingeniører, matematik-økonomer, økonomer og cand.merc.dat. De ansatte i it-finans arbejder primært med it-udvikling og projektledelse: It-udvikling og projektledelse er centrale funktioner i it-finansvirksomhederne, og det er inden for disse områder, at hovedparten af de ansatte er beskæftiget. Branchekendskab og forretningsforståelse er vigtige kompetencer: Foruden at kunne mestre det rent it-tekniske skal medarbejderne, der er ansat i it-finansvirksomhederne, besidde evnen til at sætte det teknologiske ind i en forretningsmæssig kontekst. Det betyder, at de skal have kendskab til den finansielle sektor samt en god forretningsforståelse og forståelse for kundernes behov. Uddannelsesinstitutionerne kan overordnet set indfri erhvervslivets behov: Generelt er it-finans virksomhederne positive stemt over for det danske uddannelsessystem, og det er i særlig grad uddannelsessteder som CBS, DTU og Ingeniørhøjskolen, de gør brug af. Overordnet set har it-finansvirksomhederne pt. ikke vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 5

6 Udenlandsk arbejdskraft vil uden tvivl blive vigtigere i fremtiden: Flere af it-finans virksomhederne har udviklingsaktiviteter i udlandet. Foruden at outsource, henter en række af dem også specialiseret udenlandsk arbejdskraft fra de større internationale finanscentre til Danmark. I forhold til at rekruttere specialister har udenlandsk arbejdskraft en voksende betydning. It-finans virksomheder kigger efter svenske medarbejdere over Sundet: Svenske medarbejdere fra Region Skåne er en eftertragtet ressource i de it-finans virksomheder, som er placeret i Hovedstadsregionen. Samtidigt er der mange it-uddannede svenskere i Skåne med interesse for finanssektoren, som ser efter job i Danmark, da der er meget få it-finans job i den svenske del af Øresundsregionen. I de enkelte casestudier nuanceres billedet for hver virksomhed, hvorved den enkelte virksomheds unikke kompetencebehov, rekrutteringsmetoder samt kompetenceudviklingsstrategier belyses. Denne rapport er udarbejdet af Oxford Research for projekt Job og kompetencer i Øresundsregionen. Oxford Research og projektet, og ikke de respektive partnere, har det fulde ansvar for indholdet. 6

7 Resume Som de enkelte casestudier viser, er it-finans virksomhederne placeret i forskellige led af innovationskæden, hvilket betyder, at de ikke efterspørger helt de samme kompetencer, og følgelig rekrutterer og kompetenceudvikler de forskelligt. Imidlertid er der også ligheder at spore mellem virksomhederne, og på den baggrund er der blevet identificeret nogle tværgående temaer og pointer, som går på tværs af de ni casestudier: It-finans virksomheder benytter sig af højtuddannet arbejdskraft: Størstedelen af medarbejderne inden for it-finans er højtuddannede med en lang videregående uddannelse. De er ofte uddannede som dataloger, it-ingeniører, matematik-økonomer, økonomer og cand.merc.dat. At virksomhederne bruger højtuddannet arbejdskraft, skyldes, at de højtuddannede ofte har en høj grad af specialisering samtidigt med, at de er læringsparate. Derved er de løbende i stand til at tilegne sig de kompetencer, som virksomhederne har brug for. De korte videregående uddannelser er også udbredt blandt it-finans virksomhederne, og det er særligt datamatiker uddannelsen, som virksomhederne gør brug af. I fremtiden er it-finans virksomhederne indstillet på, at de sandsynligvis vil få et endnu større behov for højtuddannet arbejdskraft. Det vil være konsekvensen af, at virksomhederne bevæger sig mere i retning mod det første trin i værdikæden, som er den mest udviklingsorienterede og derfor kræver medarbejdere, der kan tænke i innovative løsninger. De ansatte i it-finans arbejder primært med it-udvikling og projektledelse: It-udvikling og projektledelse er centrale funktioner i it-finansvirksomhederne, og det er inden for de områder, at hovedparten af de ansatte er beskæftiget. It-udvikling er væsentlig, fordi det er virksomhedernes kerneforretningsområde og derfor udgør det første primære led, før it-løsningerne kommer ud på markedet. Inden for it-udvikling er der flere led, hvor it-arkitektur og design af software er det første led i udviklingsprocessen. Herefter følger programmering og tests af den nye software. I den sammenhæng er projektledelse vigtig, fordi udviklingen af it-løsningerne er forretningsdrevet. Derfor har virksomhederne brug for projektledere, som kan styre udviklingsprocesserne i forhold til at få udviklet løsninger, der er tilpasset kundens behov. Projektledernes rolle er at koordinere internt med udviklingsafdelingen, men også kommunikere eksternt med virksomhedens kunder. Blandt virksomhederne er der en generel forventning om, at der i fremtiden vil blive et større behov for medarbejdere, som arbejder med det første primære led i it-udviklingen it-arkitektur og it-design, som procentuelt vil vokse i forhold til de andre funktioner i virksomhederne. Ved at have udviklet gode softwareløsninger helt fra starten af, vil det for eksempel betyde, at programmeringsdelen bliver mere simpel og derfor ikke så ressourcekrævende. Branchekendskab og forretningsforståelse er vigtige kompetencer: Foruden at kunne mestre det rent it-tekniske skal medarbejderne, der er ansat i it-finansvirksomhederne, besidde evnen til at sætte det teknologiske ind i en forretningsmæssig kontekst. Det betyder, at de skal have 7

8 kendskab til den finansielle sektor samt en god forretningsforståelse og forståelse for kundernes behov. Da de to sektorer it og finans i fremtiden forventes at blive mere integrerede, vurderes det af virksomhederne som plausibelt, at branchekendskab og forretningsforståelse vil fortsætte med at spille en vigtig rolle. Specialiseret arbejdskraft er i høj grad efterspurgt: Arbejde inden for krydsfeltet mellem it og finans kræver ofte en høj grad af specialisering. Således kan itfinans anskues som en overkategori for mere specialiserede underkategorier såsom eksempelvis krydsfeltet mellem asset management og it. Som en konsekvens af, at it-finans er et nyt krydsfelt, der stadig er konvergerende, opstår der i denne proces nye arbejdsdifferentieringer, specialiseringer og derigennem nye kompetencebehov hos virksomhederne. Blandt andet fordi den specialiserede arbejdskraft er så efterspurgt hos virksomhederne, ser virksomhederne efter erfarne medarbejdere, som gennem flere år på arbejdsmarkedet er blevet specialiserede inden for særlige områder. Ydermere har de erfarne medarbejdere typisk opbygget et solidt kendskab til branchen, som de nyuddannede kandidater af gode grunde endnu ikke har fået opøvet. Da det ofte kræver certificeringer og virksomhedsspecifikke kompetencer at varetage et job i en it-finans virksomhed, har mange af virksomhederne fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne både internt og eksternt. Af eksterne udbydere, gør virksomhederne både brug af private konsulenthuse og offentlige uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutionerne kan overordnet set indfri erhvervslivets behov: Generelt er it-finans virksomhederne positive stemt over for det danske uddannelsessystem, og det er i særlig grad uddannelsessteder som CBS, DTU og Ingeniørhøjskolen, de gør brug af. Vurderingen fra flere af virksomhedernes side er, at der inden for de senere år har været en tendens til, at de højere læreanstalter er blevet bedre til at imødekomme erhvervslivets behov. Det er særligt de danske kandidaters samarbejdsevner, tværfaglighed og holistiske tankegang, der af virksomhederne vurderes som værdifulde for deres forretning. På den mindre positive side fremhæves det, at de danske kandidater særligt dem med it-kompetencer ikke har en tilstrækkelig forretningsforståelse. En anden fremført kritik er, at de danske uddannelser favner for bredt, hvilket i værste fald vil kunne gå ud over kernefagligheden. På spørgsmålet, om der skal etableres en uddannelse i krydsfeltet mellem it og finans, udtrykker virksomhederne delte meninger. En række af virksomhederne hilser det velkommen som et potentielt godt initiativ, fordi en sådan uddannelse giver mening set i lyset af den tiltagende integration mellem it og finans. Andre virksomheder er mere skeptiske og bange for, at en sådan uddannelse kunne gå hen og blive for bred og derfor i bund og grund ikke kunne indfri virksomhedernes specialiserede og ofte meget forskellige kompetencebehov. Udenlandsk arbejdskraft vil uden tvivl blive vigtigere i fremtiden: Flere af it-finans virksomhederne har udviklingsaktiviteter i udlandet, hvor særligt Østeuropa, herunder Polen og Ukraine, vælges som destination for outsourcing af arbejdskraft. Der er blandt it-finans virksomhederne en oplevelse af, at den østeuropæiske arbejdskraft er kvalificeret og kan levere ydelser på et højt internationalt niveau. Det er både drift og udvikling, som outsources. Udviklingsopgaverne er typisk centreret omkring test og programmeringstunge opgaver. Virksomhederne vurderer, at internationaliseringen vil tage til i de kommende år, selvom den primære it-udvikling nok stadig vil være 8

9 placeret i Danmark. Flere af virksomhederne begrunder dette med, at det kræver en vis indsigt i den danske finanssektor at kunne udvikle it-løsninger til de danske finansvirksomheder. Som virksomhederne bliver mere globalt orienterede, vil det ifølge virksomhederne få den betydning, at der i højere grad vil komme en efterspørgsel på danske medarbejdere med international erfaring og gode kommunikative evner. Foruden at outsource henter en række af it-finans virksomhederne specialiseret udenlandsk arbejdskraft fra de større internationale finanscentre såsom London til Danmark. Det skyldes fortrinsvis, at den meget specialiserede arbejdskraft inden for finans-it kan være svær at finde i Øresundsregionen særligt på et højt internationalt niveau. Imidlertid angiver virksomhederne, at de ellers ikke oplever væsentlige problemer i forhold til at ansætte folk til de ledige stillinger, men at det vil ændre sig i fremtiden, hvor udenlandsk arbejdskraft vil blive en central rekrutteringskilde forstærket af en tiltagende mangel på arbejdskraft i Danmark samt en øget specialisering på it-finans området. Blandt it-finans virksomhederne er der lidt uenighed omkring de danske rammebetingelser i forhold til at gøre det attraktivt for udlændinge at komme til Danmark. Nogle af virksomhederne nævner, at det lave udbud af internationale skoler samt det høje skattetryk udgør væsentlige barrierer, mens andre er mere positivt indstillede over for de danske vilkår og mener, at Danmark i høj grad kan tilbyde, hvad udlændingene efterspørger. It-finans virksomheder kigger efter svenske medarbejdere over Sundet: Svenske medarbejdere fra Region Skåne er en eftertragtet ressource i de it-finans virksomheder, som er placeret i Hovedstadsregionen. De svenske medarbejdere rekrutteres hovedsagelig fra afdelingen for elektronik og it ved Lunds Universitet. Som det påpeges af flere af virksomhederne, skyldes tilstrømningen af svenske medarbejdere, at kandidaterne fra de skånske uddannelsesinstitutioner kan finde arbejde i enten Stockholm eller København, da der i Region Skåne er et fåtal af virksomheder, som er specialiserede inden for it-finans. Hvis de vælger at blive bosiddende i Skåne, betyder det, at de finder job i København, fordi de har mulighed for at pendle. It-finansvirksomhederne opsøger også aktivt de svenske medarbejdere, hvor blandt andet deltagelsen på karrieremessen ved Lunds Universitet for nogle af virksomhedernes vedkommende danner grundlag for ansættelsen af nye medarbejdere. 9

10 Udvælgelse af casestudier En vigtig pointe med casestudierne er, at de kan sige noget mere generelt om typer af virksomheders behov for kompetencer, rekrutteringsadfærd og kompetenceudvikling. Således vil et casestudie af en stor bankvirksomhed kunne gøre os klogere på andre lignende bankvirksomheder, fordi de deler mange af de samme karakteristika. De følgende selektionskriterier er blevet anvendt for at sikre, at de ni casestudier har kunnet give nogle generelle indsigter for virksomheder inden it-finans: Virksomhedstype: Dette udvælgelseskriterium er medtaget, fordi det er vigtigt at sikre sig, at der både er it-virksomheder og finansvirksomheder med. Forretningsområde: Med dette udvælgelseskriterium nuanceres it-finans virksomhederne i forhold til niche og specialisering. Det sikrer en repræsentativitet af it-finans virksomheder på baggrund af forretningsområde. Lokalisering i Øresundsregionen: Gennem udvælgelsen af virksomheder med forskellig lokalisering i Øresundsregionen, er det muligt at identificere de kompetencebehov, der er i de forskellige områder i regionen. På baggrund af de tre selektionskriterier udarbejdede Oxford Research en long list med forskellige it-finans virksomheder. Derudover har Oxford Research været i tæt dialog med CFIR sekretariatet (Copenhagen Finance It Region) i forhold til at få kontaktoplysninger på de centrale medarbejdere i virksomhederne, som har konkret indsigt i undersøgelsesfeltet. Derudover har CFIR sekretariatet kunnet supplere med flere itfinans virksomheder med relevans for undersøgelsen. For de to selektionskriterier, virksomhedstype og forretningsområde var det relativ enkelt at udvælge virksomhederne og derved sikre en repræsentativitet af virksomheder. I forhold til det sidste kriterium lokalisering i Øresundsregionen, viste det sig som forventet, at klart størstedelen af it-finans virksomhederne findes i Region Hovedstaden. Der var enkelte i Region Sjælland, men ingen i Region Skåne. Det var i udgangspunktet hensigten at udarbejde mindst et casestudie med en svensk it-finans virksomhed beliggende i Region Skåne for netop at sikre en geografisk fordeling af virksomheder inden for Øresundsregionen. På baggrund af desk research blev den Malmø-baserede it- og televirksomhed Teleca AB identificeret. Teleca AB udvikler mobilløsninger til blandt andet banksektoren, men da Teleca AB desværre ikke ønskede at deltage i undersøgelsen, blev der taget kontakt til Gunnar Zetterström, som er itarkitekt i SWEDBANK it, formand for den svenske medlemsorganisation Datafolket samt medlem af Nordic Financial ICT Union. Det er Gunnar Zetterströms vurdering, at klart størstedelen af de svenske it-finans aktiviteter ligger i Stockholm. SWEDBANK har eksempelvis mindre it-afdelinger i Göteborg og Umeå, men altså ingen it-aktiviteter i Region Skåne det samme gør sig ifølge Gunnar Zetterström gældende for de andre store banker som Nordea, Handelsbanken og SEB. Ligeledes har vi spurgt de danske it-finans virksomheder om deres kendskab til it-finans sektoren i Region Skåne, som heller ikke kender til nogle itfinans virksomheder i regionen. Det tyder altså ikke på, at it-finans sektoren står særlig stærkt i Region Skåne. 10

11 Sideløbende med processen med at finde en svensk it-finans virksomhed, blev der afholdt og booket interview med de danske it-finans virksomheder. Da mange medarbejdere i disse virksomheder har en travl hverdag, var den store udfordring at få koordineret og afsat den nødvendige tid til interview, som både blev afholdt personligt og telefonisk. På trods af denne udfordring lykkedes det til sidst at få alle interviewaftaler i stand med forskellige typer af virksomheder inden for forskellige forretningsområder. Tabel 1 giver en oversigt over de ni it-finans virksomheder, der er blevet udvalgt til casestudierne. Endvidere tjener tabellen det formål at give læseren et overblik over de ni separate casestudier med fokus på virksomhedstype, geografisk placering, forretningsområde og hvilke medarbejdertyper, der primært er ansat i virksomhederne: Tabel 1. Oversigt over casevirksomheder Virksomhedsnavn Virksomhedstype Forretningsområde Medarbejdertyper BEC Region Sjælland Full service it-virksomhedstype Udvikler og sælger en bred palet af itløsninger til SMV er i banksektoren Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: Størstedelen er datamatikere, bankuddannede % er dataloger, it-ingeniører. Danske Bank Group it Region Hovedstaden Stor bank- og finansieringsvirksomhed It er placeret back office Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: 1/3 er cand.merc., datalog, matematik-økonom eller ingeniør. De resterende har korte videregående uddannelser, herunder datamatikere. Nordea it Region Hovedstaden Stor bank- og finansieringsvirksomhed It er placeret back office Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: Størstedelen er cand.merc., it-ingeniør, datalog, cand.polit./cand.oecon. Saxo Bank Region Hovedstaden It-baseret bank- og finansieringsvirksomhed Specialiseret inden for online handel og investering Er beskæftigede inden for it-udvikling og drift: Hovedsageligt længere videregående uddannelser inden for datalogi, cand.merc.dat, matematikøkonomi, civilingeniører. Derudover er der en del ansatte med korte eller mellemlange videregående uddannelser. SimCorp Region Hovedstaden Specialiseret it- virksomhed Udvikler investeringssoftware, der er målrettet den finansielle sektor Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: 80 % af medarbejderne i virksomheden har en lang videregående uddannelse typisk som cand.merc., datalog, matematik-økonom eller ingeniør. Cellpoint Mobile Region Hovedstaden Specialiseret it-virksomhed Specialiseret sig i mobilteknologi inden for blandt andet finans Er beskæftigede inden for it-udvikling og salg: Har primært ansatte, som er uddannet dataloger eller itingeniører det gælder både i salgsafdelingen og udviklingsafdelingen VP Securities Region Hovedstaden It-baseret bank- og finansieringsvirksomhed Central for registrering af værdipapirer i Danmark Er beskæftigede inden for it-udvikling og drift: Størstedelen af VP Securities ansatte har korte videregående uddannelser. Det er i særlig grad uddannelsen som datamatiker, der er udbredt. De indgår i både drifts- og udviklingsafdelingen. FDC Region Hovedstaden Full service it-virksomhed Udvikler og sælger en bred palet af itløsninger til forsikrings- og pensionsbranchen Er beskæftigede inden for it-udvikling, drift og salg: Der er både medarbejdere med lange og korte videregående uddannelser. Af lange videregående uddannelser er det aktuarer, cand.merc.dat, matematik-økonomer, dataloger og ingeniører. Af de korte videregående uddannelser, er det primært datamatikere, som FDC har ansat. Nykredit Region Hovedstaden Stor bank- og finansieringsvirksomhed It er placeret back office Er primært beskæftigede inden for it-udvikling: Størstedelen af de ansatte har en lang videregående uddannelse såsom såsom ingeniører, dataloger og økonomer Kilde: Oxford Research 11

12 BEC bruger erfaren arbejdskraft Bankernes EDB central (BEC) er en dansk full service it-virksomhed med hovedkontor i Roskilde og er med sine 600 ansatte den største it-virksomhed i Region Sjælland. BEC udvikler og sælger it-løsninger til en bred kundeportefølje af primært små og mellemstore danske pengeinstitutter samt pensionsselskaber og understøtter de forskellige segmenter for retail, private, corporate og investment banking. BEC tilbyder en kombination af it-udvikling og købeløsninger på baggrund af dialog med deres kunder. BEC s forretning er koncentreret omkring it-udvikling, herunder programmering og implementering. Størstedelen af medarbejderne er uddannet som datamatikere eller uddannet fra banksektoren. Mellem % af medarbejderne har lange videregående uddannelser og er uddannede som dataloger eller itingeniører. Det vurderes, at der fremtidigt nok vil blive flere ansatte akademikere i virksomheden, men at antallet af akademikere nok ikke vil vokse markant, da de nuværende medarbejdertyper fint vil kunne imødekomme BEC s kompetencebehov. Nærværende casestudie baserer sig på et personligt interview med Hans Laurits Thaning, som er HR direktør i BEC og Ann Ilsøe Hvid, som er udviklingsdirektør i BEC. De har besvaret spørgsmål i relation til hvilke typer af medarbejdere, BEC har ansat, og hvilke overvejelser, BEC gør sig i forhold til de nuværende og fremtidige kompetencebehov. Yderligere har de i interviewet forholdt sig til de rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategier, BEC gør brug af for at imødekomme sine behov, og ligeledes, hvad der efter deres vurdering kan gøres i forhold til at løse eventuelle strukturelle problemstillinger. På baggrund af interviewet, kan følgende overordnede konklusioner udledes fra casestudiet: Som et resultat af finanskrisen har BEC oplevet en kraftig reduktion i medarbejderstaben og har måttet afskedige omkring 130 medarbejdere. Samtidig har BEC valgt at flytte al it-drift ud til JN Data. Dermed har 188 tidligere BEC-medarbejdere fået ansættelse ved JN Data. BEC koncentrerer sig nu udelukkende omkring it-udvikling. For BEC s forretning i krydsfeltet mellem finans og it er det centralt, at deres medarbejdere har både forretningsforståelse og erfaring inden for projektledelse. Når BEC skal rekruttere nye medarbejdere, kigger de i høj grad efter medarbejdere med erfaring, da de netop gennem deres mange år på arbejdsmarkedet har erhvervet sig nogle af de kompetencer, BEC har brug for. Det er BEC s erfaring, at det danske uddannelsessystem har kunnet tilbyde, hvad virksomheden har efterspurgt, men da BEC ikke har rekrutteret så mange nye medarbejdere inden for de sidste år, har virksomheden ikke fulgt den seneste udvikling på uddannelsesområdet. BEC vurderer, at det er en styrke for virksomheden at være beliggende i Roskilde, da det er en central placering på Sjælland og giver mulighed for at få tiltrukket arbejdskraft, som er uddannet i København og har valgt at bosætte sig i sjællandsområdet. Kraftig reduktion af medarbejdere Inden for de sidste to år er medarbejderantallet i BEC reduceret ret kraftigt. Finanskrisen har haft en klar negativ indvirkning på BEC s forretning, som i 2009 måtte lukke deres polske it-udviklingsafdeling og afskedige 30 medarbejdere, og i 2010 yderligere afskedige knap 100 medarbejdere. Endvidere valgte BEC i 2010 at udflytte al drift og it-infrastruktur til den danske it-driftsvirksomhed JN Data, hvilket på medarbejderfronten har betydet, at 188 tidligere BEC medarbejdere har fået ansættelse i JN Data. I samme 12

13 ombæring åbnede JN Data et kontor i Roskilde ved siden af BEC. I dag er BEC s forretning udelukkende koncentreret omkring it-udvikling, herunder programmering og implementering. I løbet af det seneste to og et halvt år, er det ifølge Hans Laurits Thaning og Ann Ilsøe Hvid minimalt, hvad der er tilført af ny arbejdskraft til BEC. Samtidig bliver medarbejderne relativt længe i virksomheden, hvilket betyder, at BEC s medarbejdere har oppebåret en gennemsnitlig anciennitet på 8 år. Derudover er BEC s medarbejdere med en gennemsnitsalder på 45 år ret erfarne både fra andre it-finansvirksomheder, men også gennem deres ansættelse i BEC. Forretningsforståelse og projektledelse er kernekompetencer Udviklingen af BEC s systemer er forretningsdrevet, og BEC kortlægger i samarbejde med deres kunder forretningsprocesserne i de enkelte pengeinstitutter. Derfor er det en central aktivitet for BEC at afholde møder med kunderne for at få tilstrækkelig indsigt i den forretningsmæssige del. BEC har i den sammenhæng indført et system med tre værkstedsbanker, som repræsenterer de andre bankers interesser, og som har it-mæssige udfordringer, der er sammenlignelige med de andre banker. Hans Laurits Thaning ser det tætte forretningskendskab, der er mellem EDB-centralerne og bankerne som en ret unik konstruktion, der fordrer to primære kompetencer hos BEC s medarbejdere - forretningsforståelse og projektledelse. Det har en høj prioritet for BEC at have medarbejdere ansat, som har forretningsforståelse, da det er grundlæggende for virksomhedens forretning, at deres medarbejdere forstår kundernes forretningsmæssige behov. Denne kompetence kan ses i sammenhæng med projektledelse, fordi medarbejderne i BEC ligeledes skal være i stand til at kunne styre projekterne hen imod nogle anvendelige it-løsninger, som skal bruges i bankerne. Typisk er et projekt i BEC-regi opbygget med en projektleder på toppen, som skal rådgive og guide it-udviklerne i forhold til, hvad kunderne efterspørger. Da projektlederfunktionen er så væsentlig for BEC, er der etableret et projektledercenter med 30 projektledere, som Ann Ilsøe Hvid er ansvarlig for. Formålet er at sætte rammen for fokusset for det lærende faglige miljø og vidensdelingen samt at give mulighed for sparring, evaluering og karriereudvikling. Endvidere er der fokus på at bemande BEC s projekter med den rette projektleder og derudover sikre, at projektlederne kommer ud i forskellige projekttyper og skiftende forretningsområder for blandt andet at styrke deres forretningsforståelse. Det er Ann Ilsøe Hvids vurdering, at forretningsforståelse i fremtiden vil blive mere vigtig for BEC. Det er et af BEC s langsigtede mål, at medarbejderne får en så god forretningsforståelse, at de vil kunne matche eller overgå medarbejderne i bankerne. På rekrutteringssiden vurderer Hans Laurits Thaning og Ann Ilsøe Hvid, at dette potentielt vil kunne få den betydning, at BEC kommer i skarpere konkurrence med deres egne kunder om mange af de samme kompetencer. Kigger efter erfaring På trods af de seneste par års krisestemning hos BEC, er virksomheden langsomt ved at indstille sig på nye tider og har planer om at skulle ansætte igen inden for en overskuelig fremtid. I forhold til rekruttering, kigger BEC mest efter medarbejdere med erfaring. Det skyldes ifølge Ann Ilsøe Hvid, at de erfarne medarbejdere gennem flere år på arbejdsmarkedet er blevet mere specialiserede og derfor i højere grad kan tilbyde, hvad BEC efterspørger. Selvom BEC har fokus på de mere erfarne kandidater, betyder det ikke, at BEC ikke kompetenceudvikler deres medarbejdere blandt andet er det centralt for BEC, at deres medarbejdere får et kendskab til Cobol, som er et programmeringssprog til main fraim programmering, da 13

14 der slet ikke undervises i dette på uddannelsesinstitutionerne. Som Ann Ilsøe Hvid fastslår: Følger BEC løbende op på, hvad der er af kompetencebehov i virksomheden, og målretter efter disse behov nogle interne kompetenceforløb. Kompetenceudviklingen er indrettet på en måde, der sikrer en kombination af læring og praktisk erfaring, og hvor det er medarbejderne selv, der står for at vidensdele og undervise de andre medarbejdere. Projektledercenteret er et eksempel på et forum med fokus på denne type af kompetenceudvikling. I forhold til rekruttering af nye medarbejdere bruger BEC medarbejderne som ambassadører for virksomheden. Det er Hans Laurits Thanings vurdering, at BEC tidligere opfordrede medarbejderne til at være mere opsøgende, end de er i dag. Tidligere tog de ud på uddannelsesinstitutionerne og holdt oplæg, mens de i dag i højere grad bruger deres netværk blandt andet de sociale medier på nettet. I forhold til rekruttering til lederstillinger gør BEC brug af mere formaliserede kanaler såsom rekrutteringsfirmaer. Da BEC i stort omfang både har en medarbejderstab, der er erfaren, og ser efter erfarne medarbejdere i forhold til rekruttering, mærker hverken Hans Laurits Thaning eller Ann Ilsøe Hvidt meget til, hvad det danske uddannelsessystem pt. kan tilbyde. Deres oplevelse indtil videre er dog, at uddannelserne gennem tiden har kunnet bidrage til BEC s behov. Der mener derfor ikke, at der er behov for nogle markante ændringer på uddannelsesområdet. Hans Laurtis Thaning mener blandt andet, at det danske uddannelsessystem er stærkt i forhold til at fremme samarbejdsevner og tværfaglighed og roser steder som CBS og RUC for at prioritere netop disse kompetencer. På trods af denne umiddelbare tilfredshed med det danske uddannelsessystem, kan begge godt kan se en potentiel fordel for BEC i, at der på sigt blev etableret en uddannelse i krydsfeltet mellem it og finans. En fordel at ligge i Roskilde Både Hans Laurits Thaning og Ann Ilsøe Hvid ser det som en styrke for BEC, at virksomheden er placeret i Roskilde. De anfører, at det er en hensigtsmæssig geografisk placering i forhold til at få tiltrukket erfaren arbejdskraft, som er uddannet i København, men som sidenhen har valgt at bosætte sig i sjællandsområdet. Hans Laurits Thaning konstaterer, at der er gode pendlingsmuligheder til Roskilde, da byen ligger centralt placeret på Sjælland. Der er ganske få medarbejdere, der pendler fra København til Roskilde, og BEC s eneste svenske medarbejder pendler fra Skåne til Roskilde. At BEC ligger i Øresundsregionen spiller derfor på nuværende tidspunkt ikke en særlig vigtig strategisk rolle for BEC. I forhold til udenlandsk arbejdskraft har BEC ikke gjort sig de store erfaringer med det. Hverken Hans Laurits Thaning eller Ann Ilsøe Hvid tror, at det i fremtiden vil blive aktuelt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, da BEC primært servicerer danske kunder og i høj grad efterspørger medarbejdere med en forståelse for de danske bankers forretningsområder. Tidligere har BEC gjort sig gode erfaringer med at bruge udenlandsk arbejdskraft til mere specialiseret it-programmering, som de outsourcede til Polen. Ifølge Hans Laurits Thaning fungerede denne model udmærket, og BEC havde faktisk planer om at fortsætte med det, indtil de grundet finanskrisen måtte lukke afdelingen. Hans Laurits Thaning afviser dog, at BEC foreløbig vil genoptage at outsource funktioner til udlandet. BEC har imidlertid andre planer i forhold til den fremtidige organisering og tog det første skridt i 2009, hvor de indgik i et samarbejde med Skandinavisk Data Center (SDC) i Ballerup i regi af et fælles selskab kaldet Nordisk Finans It, hvor de allerede nu udfører projekter sammen. Det er planen, at de to selskaber på sigt skal fusioneres fuldstændig i et samlet selskab, da SDC leverer de samme ydelser og har mange af de samme kunder, som BEC har. 14

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it debat Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Indhold 5 Udfordring 1: Sikre et sammenhængende finans-it uddannelsessystem

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

3C Salesforce Support

3C Salesforce Support 3C Salesforce Support www.3cconsult.dk Salesforce Cloud Alliance Partner Salesforce support Hvem peger flaskehalsen på hos jer? - Er din Salesforce medarbejder 4 personer i 1? - Vil han gerne holde fri,

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere