Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER Svendborg Kommunes afgørelse af 19. oktober 2011 OM godkendelse af projektforslag for opførelse af et halmfyr på 3 MW ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup J.nr TML EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen NÆVNETS AFGØRELSE Svendborg Kommunes afgørelse af 19. oktober 2011 ophæves. Energiklagenævnet har fra Svendborg Kommune den 30. november 2011 modtaget Naturgas Fyn Distribution A/S klage af 16. november Klagen drejer sig om Svendborg Kommunes afgørelse af 19. oktober Ved afgørelsen godkendte kommunen et projektforslag for opførelse af et halmfyr på 3 MW ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Naturgas Fyn Distribution A/S er repræsenteret af advokat Christine Jansby, Bruun & Hjejle, (herefter klager). Gymnastikhøjskolen i Ollerup (herefter gymnastikhøjskolen), som er ansvarlig for projektforslaget, er under sagens behandling repræsenteret af advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø. Sagens baggrund Gymnastikhøjskolen har udarbejdet et projektforslag for opførelse af et halmfyr på 3 MW. Fyret skal suppleres af en 2 MW oliekedel, når halmfyret i perioder skal efterses. Halmfyret skal ejes og drives af gymnastikhøjskolen. Det fremgår af projektforslaget, at halmfyret er tiltænkt at skulle forsyne gymnastikhøjskolen, Den Frie Lærerskole, Ollerup Efterskole, Ollerup Plejehjem og Ollerup Friskole. Halmfyret skal således forsyne fem ejendomme i Ollerup.

2 Det fremgår af projektforslaget, at ejendommene har nedennævnte eksisterende opvarmningsformer og varmebehov: Ejendom Nettovarmebehov MWh Nuværende opvarmningsform Gymnastikhøjskolen i Ollerup 2054 Naturgas (kedel og motor) Den Frie Lærerskole 3108 Træflis + en mindre del elvarme Ollerup Efterskole 781 Træpiller Ollerup Plejehjem 324 Naturgas Ollerup Friskole 190 Olie Total 6456 Side 2 af 14 Det fremgår af projektforslaget, at det forventede produktionsbehov ved spidslast vil være 2,1 MW. Alle ejendomme er beliggende i et område, der er udlagt til individuel naturgasforsyning, og klager er naturgasdistributør i området. Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger var ved fremsendelsen af projektet til kommunen baseret på Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra , men er i forbindelse med Svendborg Kommunes behandling af projektforslaget blevet opdateret til Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra 2011, som blev udsendt i april I henhold til beregningsforudsætningerne fra 2010 udviste projektet en samfundsøkonomisk fordel på kr. over en 20-årig periode. Efter beregningsforudsætningerne fra 2011 er den samfundsøkonomiske fordel ved projektet på 5,8 mio. kr. over en 20-årig periode. Projektforslaget anvender ejendommenes nuværende forsyningsform som reference, og i de seneste beregninger er anvendt en kalkulationsrente på 5 %. Projektforslaget medfører endvidere en væsentlig reduktion i CO 2-udledningen, en reduktion i anvendelsen af fossile brændsler samt en lavere varmeudgift for de involverede institutioner. Den påklagede afgørelse Af kommunens afgørelse af 19. oktober 2011 fremgår bl.a. følgende: [ ] 1. Ændring af områdeafgrænsning og samfundsøkonomiske beregninger Projektforslaget forudsætter en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Lovhjemlen til at ændre findes i 1 Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, april 2005 og Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, april 2010.

3 Projektbekendtgørelsens 7, hvor en ændring kan ske, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde den gældende områdeafgrænsning, og ændringen kan ske, uden at de berørte parters økonomiske forhold forrykkes væsentligt jf. Projektbekendtgørelsens 7.2. I høringssvar fra NGFD konstaterer NGFD at projektforslaget med de anvendte forudsætninger og beregningsmetode udviser en marginal positiv samfundsøkonomi. Et overskud på kr. over en 20-årig periode i forhold til en samlet samfundsøkonomisk omkostning på ca. 38 mio. kr. findes særdeles marginalt. NGFD finder ikke at robustheden i projektet i tilstrækkelig grad er eftervist i forslaget. For at områdegrænsen kan ændres, er der et skærpet krav til det samfundsøkonomiske resultat og ikke blot et krav om positiv samfundsøkonomi. NGFD finder ikke dette krav opfyldt i projektforslaget. Den samfundsøkonomiske fordel som projektforslaget udviser på 1,5 % vurderes som meget beskeden under hensyntagen til usikkerhederne i projektet. NGFD finder, at der bør udarbejdes følsomhedsanalyser for ændrede investeringsog driftsomkostninger for at teste resultaternes robusthed. Side 3 af 14 Det beskedne samfundsøkonomiske resultat samlet set for varmeforsyningen af de fem ejendomme nødvendiggør desuden marginalberegninger som viser, hvorvidt de enkelte ejendomme bidrager positivt til det samfundsøkonomiske resultat. Kommentar til høringssvar Ved en investering på ca. 7,8 mio. kr. opnås over 20 år en samfundsøkonomisk besparelse på ca kr., hvilket svarer til en intern rente ved projektet på 6,1 %. En rente på projektet på 6,1 % vurderes som et godt projekt og væsentligt over kravet på 5 %. Derudover er beregningerne i projektforslaget foretaget med Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, fra april Energistyrelsen opdaterede deres forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet umiddelbart efter projektforslaget blev indsendt til kommunen. En opdateret samfundsøkonomisk analyse med forudsætningerne fra april 2011 viser et samfundsøkonomisk overskud på 5,8 mio. kr. og en intern rente på 14,7 %. Det betyder, at ved en investering på ca. 7,8 mio. kr. opnås et samfundsmæssigt overskud over 20 år på 5,8 mio. kr.

4 Det konstateres, at den opdaterede samfundsøkonomiske analyse klart viser, at der er en stor samfundsøkonomisk gevinst ved projektet som helhed, og at de ejendomme, der tilsluttes udgør et naturligt og afrundet forsyningsområde samt en enkelt større ejendom (Ollerup Friskole), der i kraft af størrelsen kan forsynes med fordel. Projektet kan derfor godkendes efter Projektbekendtgørelsens Blokvarmecentral Efter høringsperioden har NGFD den 21. juli 2011 fremsendt supplerende høringssvar omhandlende blokvarmecentraler. I høringssvaret fra NGFD angives, at projektforslaget ikke kan godkendes, da Ollerup Gymnastikhøjskole ligger i et naturgasområde, og derfor er omfattet af reglerne i projektbekendtgørelsens 19 og dermed har aftagepligt til naturgas, som eneste mulige brændsel. Der kan dermed ikke godkendes projekter, der erstatter naturgas eller fjernvarme med eksempelvis biomasse (halmkedel). Side 4 af 14 Kommentar til høringssvar Et projektforslag, der ændrer områdegrænsen mellem fjernvarme og naturgas, kan godkendes, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde en områdeafgrænsning. J.fr. Projektbekendtgørelsens 19 har anlægget aftagepligt til naturgas. Dette er gældende indtil et nyt projekt er godkendt, hvor aftagepligten ændres fra naturgas til fjernvarme. I forbindelse med projektgodkendelsen vil de omfattende ejendomme således være beliggende i et fjernvarmeområde, og de kan derfor tilslutte sig nabovarmeanlægget. Det vurderes derfor, at projektforslaget er i overensstemmelse med Projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, da samfundsøkonomien taler for, at områdeafgrænsningen skal ændres fra naturgas til fjernvarme og dermed er blokvarmecentralen beliggende i godkendt fjernvarmeområde. 3. Konklusion J.fr. Projektbekendtgørelsens 24 skal kommunen, inden der kan meddeles en godkendelse, foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21.1 nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærk-

5 ninger. Desuden skal kommunen ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, hvoraf det fremgår, at lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Svendborg Byråd har den 11. oktober 2011 i henhold til Projektbekendtgørelsens 24 foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet og finder, at projektet lever op til lovens krav og viser en samfundsøkonomi, væsentlig reduktion i emissionen af CO2, reduktion i anvendelse af fossile brændsler samt reduktion i varmeudgift for alle deltagende parter. Projektet lever i høj grad op til Varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den mest samfundsøkonomiske, og herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. [ ] Side 5 af 14 Klagers synspunkter og bemærkninger Det er klagers opfattelse, at projektforslaget ikke kan godkendes efter projektbekendtgørelsens 2 7, stk. 2, om ændring af områdeafgrænsningen. Projektforslaget opfylder endvidere ikke projektbekendtgørelsens 19, stk. 1, om blokvarmecentraler. Det er på den baggrund ikke muligt at godkende projektforslaget, og Svendborg Kommunes afgørelse af 19. oktober 2011 bør derfor ophæves. Alternativt bør kommunens afgørelse ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Projektforslaget kan ikke godkendes efter projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, om ændring af områdeafgrænsningen. Projektbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, omhandler udelukkende projekter, der ændrer distributionsnettet, og dermed ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Projektforslaget for nabovarme i Ollerup vedrører en 3 MW halmfyret blokvarmecentral beliggende inden for et naturgasforsynet område. Projektet indebærer ikke en konvertering af et område til kollektiv forsyning af fjernvarme, men 2 Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

6 derimod alene omlægning til individuel produktion af varme ved hjælp af en blokvarmecentral og forsyning af et mindre antal ejendomme via stikledninger. Såfremt Energiklagenævnet måtte finde, at projektforslaget indebærer en konvertering af et naturgasforsynet område til fjernvarme, er det klagers opfattelse, at Svendborg Kommune ikke har hjemmel i projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, til at godkende projektet, da betingelsen om, at samfundsøkonomiske hensyn skal tale imod at opretholde områdeafgrænsningen, ikke er opfyldt. Projektforslagets halmfyr er en blokvarmecentral. En blokvarmecentral er karakteriseret ved, at centralen forsyner en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere, hvorimod et varmeproducerende anlæg er karakteriseret ved at være tilsluttet et kollektivt forsyningsnet, samt være åbent for tilslutning inden for det område, som forsyningsnettet dækker. Formålet med etablering af et varmeproducerende anlæg vil derfor typisk være at forsyne en bredere kreds af ejendomme, i modsætning til, hvad der typisk er formålet med en blokvarmecentral. Formålet med at etablere nabovarmeanlægget i Ollerup er at forsyne en lukket kreds af ejendomme, og halmfyret må derfor betegnes som en blokvarmecentral. Da halmfyret udelukkende skal forsyne et begrænset, forudbestemt antal ejendomme, kan fyret ikke godkendes som et varmeproducerende anlæg efter projektbekendtgørelsens 9, stk. 1. I relation til blokvarmecentraler stilles der i projektbekendtgørelsen ikke krav til, at en blokvarmecentral udelukkende kan forsyne bygninger indenfor et snævert geografisk område, ligesom der heller ikke ses at være krav om, at en blokvarmecentral udelukkende kan forsyne bygninger, der har den samme ejer. Side 6 af 14 Da projektforslaget omhandler en blokvarmecentral, kan projektforslaget kun godkendes, såfremt den opfylder betingelserne herfor i projektbekendtgørelsens 19. Da blokvarmecentralen skal opføres i et område, der er udlagt til naturgas, men ikke skal forsynes med naturgas, er betingelserne i projektbekendtgørelsens 19 ikke opfyldte. Da der i den foreliggende sag endvidere ikke er hjemmel til at ændre områdeafgrænsningen, vil blokvarmecentralen fortsat være beliggende i et område, der er udlagt til naturgas. Der vil herefter ikke være hjemmel i 19, stk. 1, til at godkende projektet. Selvom projektforslaget skulle behandles efter projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, så bygger det på forudsætninger, som er meget usikre. Af de fem ejendomme, der er omfattet af projektforslaget, er det udelukkende Gymnastikhøjskolen i Ollerup, der har givet tilsagn om

7 deltagelse i projektet. Herudover har Ollerup Efterskole tilkendegivet interesse, men har ved brev af 29. juni 2011 opstillet en række væsentlige betingelser for skolens deltagelse i projektet. De tre øvrige mulige parter i projektet har ligeledes ikke givet tilsagn om, at de vil tilslutte sig projektet. Samlet har alene én ud af fem ejendomme givet tilsagn. Svendborg Kommune har derfor godkendt projektet om nabovarme i Ollerup på baggrund af nogle samfundsøkonomiske beregninger, der ikke bygger på faktuelle oplysninger, men udelukkende på formodninger om, at de pågældende ejendomme vil tilslutte sig projektet. Såfremt en eller flere af ejendommene ikke tilslutter sig projektet, må de samfundsøkonomiske beregninger, der har dannet grundlag for kommunens afgørelse, formodes at få et ganske andet udfald. Kommunen burde i medfør af officialprincippet have sikret sig, at det grundlag, som kommunen traf afgørelse på var tilstrækkeligt oplyst og byggede på faktuelle oplysninger. Side 7 af 14 Gymnastikhøjskolens synspunkter og bemærkninger Det er gymnastikhøjskolens opfattelse, at Svendborg Kommunes afgørelse af 19. oktober 2011 bør stadfæstes. Alternativt bør kommunens afgørelse hjemvises med henblik på, at kommunen kan behandle projektforslaget efter projektbekendtgørelsens 9, stk. 1, om varmeproducerende anlæg, og 16, nr. 1, for så vidt angår brændselsvalget, samt at distributionsdelen af projektforslaget behandles efter 7, stk. 2, om ændring af områdeafgrænsningen. Til støtte herfor har gymnastikhøjskolen navnlig anført følgende: Projektforslaget omhandler ikke opførelsen af en blokvarmecentral og skal derfor ikke behandles efter reglerne for blokvarmecentraler i projektbekendtgørelsens 19. I projektbekendtgørelsens 2, nr. 3, er en blokvarmecentral bl.a. defineret som en varmecentral, der er etableret i forbindelse med opførelsen af ét større byggeri. Halmfyret i projektforslaget skal imidlertid forsyne ikke bare ét, men fem forskellige byggerier med forskellige ejere og placeret på forskellige matrikler. De fem byggerier omfatter hver især adskillige mindre bygninger og har egne varmecentraler med tilhørende interne distributionsanlæg. Det samlede forsyningsområde er endvidere også ganske omfattende. Selvom kommunen bl.a. har anvendt projektbekendtgørelsens 19 om blokvarmecentraler, ændrer dette ikke ved, at projektets nabovarmeanlæg skal betragtes som et varmeproducerende fjernvarmeanlæg og ikke en blokvarmecentral. Fjernvarmeanlægget i projektforslaget skal godkendes efter projektbekendtgørelsens 9, stk. 1, for så vidt angår produktionsformen, og efter 16, nr. 1, for så vidt angår brændselsvalget. Betingelsen i 9, stk. 1, om anlæg, der kun er varmeproducerende, er, at anlægget skal

8 være mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end et kraftvarmeanlæg. Rambøll har på gymnastikhøjskolens vegne udarbejdet et notat med beregninger, hvor fjernvarme baseret på halm sammenlignes med et kraftvarmealternativ samt referencen i projektforslaget. Beregningerne viser, at det varmeproducerende halmfyr har væsentlig lavere samfundsøkonomiske omkostninger. Betingelser for at godkende anlægget efter projektbekendtgørelsens 9, stk. 1, er derfor opfyldte. Da anlægget skal forsyne et nyetableret distributionsnet, der således ikke allerede forsynes med naturgasbaseret varme eller kraftvarme, kan biomasse godkendes som brændsel efter projektbekendtgørelsens 16, nr. 1. Da halmfyret i projektforslaget skal betragtes som et fjernvarmeanlæg, skal den del af projektforslaget, der omhandler etablering af distributionsledninger til de tilsluttede byggerier, godkendes efter projektbekendtgørelsens 7 som et projekt for et distributionsnet. Projektforslaget omhandler ikke stikledninger, men to hoveddistributionsledninger etableret henholdsvis nord og syd for halmfyret med separate stik til de tilsluttede byggerier, hvorfra varmen via varmecentraler og byggeriernes interne distributionsnet fordeles til de enkelte bygninger. Distributionsdelen af projektforslaget forudsætter, at det eksisterende naturgasforsynede område konverteres til forsyning med fjernvarme fra halmfyret og skal behandles efter projektbekendtgørelsens 7, stk. 2. Betingelserne anses for opfyldte, da projektforslaget har en positiv samfundsøkonomi, og da klagers økonomi ikke efter det af klager oplyste forrykkes væsentligt. Side 8 af 14 Projektforslagets forudsætninger om de øvrige institutioners tilslutning til projektet er tilstrækkeligt grundlag for de samfundsøkonomiske beregninger. Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger forudsætter, at alle fem institutioner indgår i projektet. Kommunen har vurderet, at forudsætningen om tilslutninger er opfyldt. Godkendelsen kan ikke forudsætte bindende tilsagn fra alle institutioner. Gymnastikhøjskolen har over for kommunen tilbudt at udbygge de samfundsøkonomiske beregninger med følsomhedsberegninger, der tager højde for en mindre tilslutningsgrad, men kommunen har ikke anset det for nødvendigt. Svendborg Kommunes udtalelse til sagen Det er Svendborg Kommunes opfattelse, at projektforslaget kan godkendes efter projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, om ændring af områdeafgrænsningen, og at blokvarmecentralen herefter kan godkendes efter projektbekendtgørelsens 19, stk. 1, om blokvarmecentraler. Kommunen henholder sig til afgørelsen af 19. oktober 2011 samt til det notat, der er udarbejdet i forbindelse

9 med den politiske behandling af projektforslaget. Kommunen har herudover anført følgende: Projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, giver mulighed for at ændre områdeafgrænsningen fra naturgas og fjernvarmeområde og dermed også mulighed for konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. Disse betingelser er opfyldte i denne sag. Det er endvidere kommunens opfattelse, at betingelserne i projektbekendtgørelsens 19, stk. 1, er opfyldte, da der netop i henhold til 7 er hjemmel til at ændre områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme og hermed bliver blokvarmecentralen beliggende i et område udlagt til fjernvarme. Retsgrundlag Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i varmeforsyningsloven 3 og projektbekendtgørelsen. Projektbekendtgørelsens definition af en blokvarmecentral fremgår af bekendtgørelsens 2, nr. 3: Side 9 af 14 [ ] 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 3) Blokvarmecentral: Varme- eller kraft-varme-central, der er etableret i forbindelse med et større byggeri, hvis formål er at forsyne en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere med energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. [ ] For så vidt angår projekter for distributionsnet og transmissionsnet, der ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning fremgår følgende af bekendtgørelsens 7: [ ] Projekter for distributionsnet og transmissionsnet 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Nugældende lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning.

10 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1 og 2, ikke godkende etablering af naturgasforsyning i eksisterende mindre bysamfund uden for kollektivt forsynede områder. Disse byer skal friholdes til biomassebaseret fjernvarme, kraft-varme eller tilsvarende miljøvenlig forsyning. [ ] Om produktionsformen på anlæg, der skal godkendes efter bekendtgørelsens regler, fremgår følgende i bekendtgørelsens 9: Side 10 af 14 [ ] Projekter for varme- og kraft-varme-produktionsanlæg Produktionsform 9. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, hvis projekterne indrettes som kraft-varme-anlæg. Det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Hvis et varmeproducerende anlæg er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt, kan der etableres et varmeanlæg. Stk. 2. Et projektforslag efter stk. 1 skal normalt dimensioneres til en dækningsgrad på 90 pct. af værkets samlede årlige varmeproduktion, medmindre andre dækningsgrader er samfundsøkonomisk mere fordelagtige. Om brændselsvalg for varmeproduktionsanlæg fremgår følgende af bekendtgørelsens 16: [ ] 16. Ved projekter for varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der ikke forsynes med naturgasbaseret kraft-varme eller varme, kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne 1) biomasse, 2) biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse eller 3) affald. [ ]

11 For så vidt angår projekter for blokvarmecentraler fremgår endvidere følgende af bekendtgørelsens 19: [ ] 19. For blokvarmecentraler beliggende i eller i nærheden af naturgasforsynede områder kan kommunalbestyrelsen kun godkende projekter, hvis blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Stk. 2. Biomassebaserede blokvarmecentraler, der er etableret eller godkendt senest den 14. juni 1990, kan uanset stk. 1 fortsætte med biomasseanvendelsen på det pågældende anlæg. Stk. 3. Ved afgørelsen af, om blokvarmecentralen er beliggende i nærheden af et naturgasforsynet område, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om samfundsøkonomiske hensyn efter en konkret vurdering taler for at udvide forsyningsområdet. Stk. 4. For projektforslag efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen for blokvarmecentraler over 3 MW varme, der er forsynet med naturgas, kun godkende projekter, hvis blokvarmecentralen etableres som kraft-varme-producerende anlæg, det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Hvis et varmeproducerende anlæg er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt, kan der etableres et varmeanlæg. Ved udvidelse af varmebehov på eller under 3 MW varme kan kommunalbestyrelsen godkende projekter, hvor denne udvidelse dækkes af ren varmeproduktion. [ ] Side 11 af 14 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Projektbekendtgørelsen fastlægger de nærmere regler for, hvornår et projektforslag kan godkendes. Kommunalbestyrelsen kan således alene godkende et projektforslag, hvis projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen. Projektbekendtgørelsens 2 definerer, hvad der i bekendtgørelsens forstand forstås ved bl.a. kollektive varmeforsyningsanlæg, centrale kraftvarmeanlæg samt blokvarmecentraler. Det er nærmere defineret i projektbekendtgørelsens 2, nr. 3, hvornår et varme- eller kraftvarmeanlæg kan karakteriseres som en blokvarmecentral. Det fremgår heraf, at en blokvarmecentral er et varme- eller kraftvarmeanlæg, der er etableret i forbindelse med et større byggeri, hvis formål er at forsyne en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere med energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Forarbejderne til varmeforsyningsloven angiver herudover ikke andre kriterier for, hvornår

12 der er tale om en blokvarmecentral. Litteraturen 4 angiver, at der bl.a. kan ses på, om blokvarmecentralen leverer varme til andre end egne brugere. Denne sondring anvendes dog i relation til, om blokvarmecentralen er omfattet af varmeforsyningslovens kapitel fire om anmeldelse af priser m.v., og ikke som et kriterium for, om der er tale om en blokvarmecentral. En blokvarmecentral er således karakteriseret ved, at være etableret i forbindelse med et større byggeri og have til formål at forsyne en lukket kreds af brugere eller et forudbestemt antal brugere. Det fremgår af projektforslaget, at det omhandler opførelsen af et varmeproducerende halmfyr på 3 MW, som skal ejes og drives af gymnastikhøjskolen. Halmfyret skal forsyne gymnastikhøjskolen samt tre andre navngivne skoler og et plejehjem, som i dag har hvert deres individuelle forsyningsanlæg. Halmfyret skal som anført opføres ved gymnastikhøjskolen og skal, udover at forsyne selve skolen, alene forsyne fire andre brugere. Det fremgår af projektforslaget, at tre af brugernes områder grænser op til gymnastikhøjskolen, mens den sidste bruger (Ollerup Friskole) ligger ca. 200 meter fra gymnastikhøjskolen. Halmfyret skal således opføres i forbindelse med et større byggeri gymnastikhøjskolen og har til formål at forsyne selve gymnastikhøjskolen samt en forudbestemt, klart defineret, lukket kreds af brugere, som er beliggende i relativt nær tilknytning til gymnastikhøjskolen. Energiklagenævnet finder derfor efter en konkret vurdering, at det i projektforslaget beskrevne varmeproducerende halmfyr på 3 MW er en blokvarmecentral. Energiklagenævnet finder, at det i relation hertil som udgangspunkt er uden betydning, om der inden for den lukkede kreds af brugere er forskellige ejere af de omhandlende ejendomme. Denne forståelse er endvidere også i overensstemmelse med tidligere praksis fra Monopoltilsynet. Energiklagenævnet finder herefter, at projektforslaget skal behandles efter projektbekendtgørelsens regler for opførelse af blokvarmecentraler, og ikke efter reglerne om bl.a. ændring af områdeafgrænsningen i projektbekendtgørelsens 7. Side 12 af 14 Projektbekendtgørelsens indeholder de nærmere regler for godkendelse af opførelse af blokvarmecentraler. Bestemmelserne er opdelt efter, om blokvarmecentralen ønskes opført i eller i nærheden af fjernvarmeforsynede områder, i eller i nærheden af naturgasforsynede områder eller uden for kollektivt forsynede områder. Det sikres hermed, at der ikke inden for et område, der er udlagt til f.eks. naturgasforsyning, etableres blokvarmecentraler, som forsynes individuelt med f.eks. biomasse. 4 Der kan læses nærmere herom i Varmeforsyningsloven med kommentarer af Pernille Aagaard Truelsen og Bent Ole Gram Mortensen, Forlaget Thomson, 1. udgave, 1. oplag, 2003, side, 49 ff.

13 Projektforslaget omhandler en blokvarmecentral, der ønskes opført i et område, som er udlagt til naturgasforsyning. Opførelsen af sådanne blokvarmecentraler er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsens 19. Det fremgår af 19, stk. 1, at for blokvarmecentraler beliggende i eller i nærheden af naturgasforsynede områder kan kommunalbestyrelsen kun godkende projekter, hvis blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Kommunalbestyrelsen har således kun mulighed for at godkende en blokvarmecentral, der skal opføres i eller i nærheden af et naturgasforsynet område, såfremt den anvender naturgas som brændsel. Det i projektforslaget omhandlede varmeproducerende anlæg skal imidlertid anvende halm som brændsel. Energiklagenævnet finder på den baggrund, at betingelserne i projektbekendtgørelsens 19, stk. 1, ikke er opfyldte. Svendborg Kommune har således ikke haft hjemmel til at godkende projektforslaget om det halmfyrede varmeproduktionsanlæg. Energiklagenævnet ophæver på denne baggrund kommunens afgørelse af 19. oktober Side 13 af 14 Projektforslaget kan herefter alene godkendes, hvis Energistyrelsen i henhold til projektbekendtgørelsens 28 meddeler dispensation fra projektbekendtgørelsens 19 om valg af brændsel for blokvarmecentraler, der opføres i naturgasforsynede områder. En sådan dispensation ses ikke at foreligge. En dispensation kræver ansøgning fra den kommune, der skal godkende projektforslaget, dvs. Svendborg Kommune. En eventuel dispensationsansøgning skal indgives til Energistyrelsen. Energiklagenævnets afgørelse Svendborg Kommunes afgørelse af 19. oktober 2011 ophæves. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til projektbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4.

14 Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Tina Maria Alander Lindfors Fuldmægtig, cand.jur. Side 14 af 14

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. [XXX] Kastrupvej 41 A Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises.

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Fyn Distribution A/S over Middelfart

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse:

AFGØRELSE. (Varmeforsyning) Høje-Taastrup Kommunes afgørelse Høje-Taastrup Kommune meddelte den 17. maj 2001 følgende afgørelse: ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 15. november 2001 J.nr. 97-2311-0096 HJD AFGØRELSE (Varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Haderslev Kommunes afgørelse af 8. november 2012 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Haderslev

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere