Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA"

Transkript

1 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor i stillingsstrukturen. Dette skal indebære: Forskellige men sammenlignelige muligheder for at avancere mulighed for i den daglige praksis at kunne løfte de samme opgaver sammen og på ens vilkår på tværs af de to spor mulighed for at skifte spor efter nærmere fastsatte procedurer. Man kan skifte spor flere gange i et karriereforløb. Nedenfor opstilles karrieretrinene i de to spor samt de kriterier, medarbejderne vurderes i forhold til. Det skal understregs, at en given medarbejder ikke behøver at tilfredsstille alle kriterier fuldt ud for at komme i betragtning til en stillingskategori, idet det beror på en helhedsvurdering af, i hvor høj grad medarbejderen besidder de tilstrækkelige kvalifikationer: Forskersporet Projektledersporet Projektmedarbejder/videnskabelig assistent Stillingen anvendes til vidensmedarbejdere med kandidatgrad, som er inde i et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at kunne varetage projektledelsen af typiske KORA-. Som udgangspunkt er man medarbejder på andres. Efterhånden oplæres man til selv at forestå større dele af fra problemformulering og design over analyse til afrapportering/publicering. Ligeledes oplæres man undervejs til at udforme tilbud, byde på opgaver og have kontakt til rekvirenter og samarbejdspartnere. Hvis ansættelsen sker som videnskabelig assistent er det typisk med henblik på udvikling hen i mod et ph.d.-forløb. I så fald oplæres man også i skrivning af videnskabelige artikler og i design af længerevarende forsknings. Stillingen kan være tidsbegrænset og i givet fald benyttes betegnelsen videnskabelig assistent. Ph.d.-studerende Det kræver, at man skal kunne indskrives på et universitet. Derudover skal projektet bidrage med viden til KORA inden for centrale analytiske prioriteter. Forsker Stillingen forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau (svarende til adjunktniveau på universiteter). Forskere kan varetage projektledelsen på typiske KORA- og: - hjemtage opgaver gennem forskningsråd, fonde mv. - designe, gennemføre og afrapportere analyse- og forskningsopgaver - formidle analyse- og forskningsresultater - indgå som medarbejder på andres Projektleder chefgruppen. Ansættelse som projektleder forudsætter, at pågældende har opnået erfaring, opgave-cv og kompetencer, som gør, at de selvstændigt kan varetage projektledelsen på typiske KORA og: - hjemtage opgaver gennem udbud - hjemtage opgaver gennem kontakter til rekvirenter og netværk - designe, gennemføre og afrapportere analyse- og forskningsopgaver 1

2 - skrive artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter. Forskere forventes at udvikle sig til at: - kunne hjemtage opgaver gennem udbud - kunne projektlede grupper af medarbejdere - kunne formidle praksisnært i relevante fora samt medier, som når KORAs målgruppe - have et sektorkendskab eller særlige tværsektorielle kompetencer. - indgå som medarbejder på andres - projektlede grupper af medarbejdere - formidle praksisnært til relevante fora samt medier, som når KORAs målgruppe - har enten et sektorkendskab eller særlige tværsektorielle kompetencer. Seniorforsker Ansættelsen som seniorforsker forudsætter, at pågældende af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg er bedømt kvalificeret på seniorforskerniveau (seniorforskerbedømmelsen svarer niveaumæssigt til universiteternes lektorbedømmelse). Det forudsættes, at ansøgeren har: - dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau - demonstreret sektorkendskab eller tværsektorielle kompetencer inden for områder af central betydning for KORA. Forskeren kan anmode om seniorforskerbedømmelse, når vedkommende i samråd med sin chef vurderer, at der er udsigt til at kunne opnå en positiv seniorforskerbedømmelse. Seniorforskeren kan det samme som forskeren, men herudover skal vedkommende også kunne: - varetage projektledelsen af særligt krævende KORA- (ud fra størrelse, eksterne interessenter mv.) - trække bevillinger hjem fra forskningsråd, fonde mv. via et stærkt cv og gode relationer til stærke forskere i andre forskningsmiljøer - vejlede yngre forskere og projektledere med analyse- og forskningsopgaver samt Sformidling. Desuden skal vedkommende: - typisk have en specialistkompetence på et særligt område, som personen kan være spydspids på for KORA såvel internt som eksternt - forestå sparring, der løfter KORA- til et højere kvalitetsniveau - forestå sparring, der løfter KORA-artikler til et internationalt niveau - skaffe finansiering til mindst sig selv over en periode - have et stærkt netværk hos interessenter, kende kernemålgruppernes vidensbehov og evne at formidle målrettet til dem. Seniorprojektleder chefgruppen, hvor der lægges vægt på: - erfaring med analyseopgaver på højt niveau - erfaring med projektledelse af større - sektorkendskab eller tværsektorielle kompetencer inden for områder af central betydning for KORA - indsigt i centrale styringsproblematikker i den offentlige sektor. - Fokus på aktualitet og relevans af KORAs. Seniorprojektlederen kan det samme som projektlederen, men herudover skal vedkommende også kunne: - varetage projektledelsen af særligt krævende KORA- (pga. størrelse, eksterne interessenter mv.) - trække rekvirerede opgaver hjem via et stærkt opgave-cv og gode relationer blandt centrale rekvirenter - vejlede yngre forskere og projektledere med projektopgaver og formidling. Desuden skal vedkommende : - have en specialistkompetence og praksiskendskab på et særligt område, som personen kan være spydspids på for KORA såvel internt som eksternt - forestå sparring, der løfter alle KORA til et højt kvalitetsniveau - skaffe finansiering til mindst sig selv over en periode - have et stærkt netværk hos interessenter, kende kernemålgruppernes vidensbehov og evne at formidle målrettet til dem. Seniorprojektlederen forventes at kunne opbygge og vedligeholde strategisk væsentlige områder via netværk og gennem hjemtagning af. Seniorforskeren forventes at kunne opbygge og 2

3 vedligeholde strategisk væsentlige områder via netværk og gennem hjemtagning af. Forskningsprofessor Professortitlen kan erhverves som en fast stilling eller som tidsbegrænset professor MSO. Ansættelse sker på basis af indstilling fra et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder har videreudviklet fagområdet. Herudover lægges der vægt på varetagelse af sektorspecifikke og/eller tværsektorielle opgaver på et højt fagligt niveau, og på en vurdering af vedkommendes varetagelse af forskningsledelse og evt. ledelsesfunktioner i relation til KORAs eksterne samarbejde. Forskningsprofessorer skal i KORA sikre, at analyser og forskning i forhold til især prioriterede områder skal være på et højt internationalt niveau ved bl.a.: - at professoren selv gennemfører analyser og forskning på højt internationalt niveau - at professoren har en stor vejledningsforpligtelse i forhold til de øvrige medarbejdere - at professoren også skal indgå i arbejdet med at tiltrække analyse- og forskningsopgaver på KORAs område, så der kan etableres stærke faglige miljøer på prioriterede felter - at professoren deltager i den offentlige debat på grundlag af KORAs analyse- og forskningsopgaver. Projektchef chefgruppen. Projektchefen kan det samme som seniorprojektleder. Derudover skal projektchefen være med til at sikre, at analyser til især prioriterede områder skal være på et højt niveau, både hvad angår faglig dybde og sektorkendskab. Det kan ske ved: - at projektchefen selv gennemfører analyser på højt niveau - at projektchefen har en stor vejledningsforpligtelse i forhold til de øvrige medarbejdere - at projektchefen skal have særlige kompetencer med at tiltrække analyseopgaver på KORAs område, så der kan etableres stærke faglige miljøer på prioriterede felter - at projektchefen deltager i den offentlige debat på grundlag af KORAs analyse- og forskningsopgaver. Herudover lægges der vægt på varetagelse af sektorspecifikke og/eller tværsektorielle opgaver på et højt fagligt niveau og på en vurdering af vedkommendes varetagelse af evt. ledelsesfunktioner i relation til KORAs eksterne samarbejde. 3

4 I overgangsfasen KORA er resultatet af en fusion og arver en række titler, ligesom en række titler er automatisk konverteret. Vi har valgt IKKE at ændre på arvede eller konverterede titler. Titler kan ændres i dialog med den enkelte medarbejder, men ingen vil blive tvunget til at ændre titel. Stillingsstrukturen ovenfor tjener tre formål: 1. I forhold til de medarbejdere, der arbejder i KORA nu, viser den, hvilke kompetencer vi ønsker, og som vi ønsker den enkelte medarbejder kompetenceudvikler sig i forhold til i samarbejde med nærmeste chef. Afhængigt af, hvor man er indplaceret. 2. I forhold til de medarbejdere, der arbejder i KORA nu, viser den, hvad der skal til, hvis man ønsker at avancere eller skifte spor. 3. I forhold til nye medarbejdere angiver den, hvilket niveau og med hvilke titler den enkelte nyansatte vil blive indplaceret. Programledere Ved siden af stillingsstrukturen opererer KORA fremadrettet med en funktionsbetinget titel som programleder. Programledertitlen er en tillægstitel, der kan knyttes til alle de øvrige stillingskategorier i henholdsvis forsker- og projektledersporet. Fremadrettet knyttes titlen til en særlig funktion og et udviklingsarbejde, som er strategisk vigtigt for KORA. Udover titlen UkanU der tilknyttes et funktionstillæg. Programledertitler og funktioner kan således fremadrettet nedlægges. Programledere udpeges af ledelsen. Programlederen vil typisk have stor faglig og personlig gennemslagskraft. Programlederen har ansvaret for at styrke og udvikle KORAs analyser og forskning inden for det udvalgte område, som KORA ønsker at prioritere. Programlederens funktion beskrives særskilt i forhold til et konkret program, men en programleder vil typisk have ansvaret for: - at bidrage til at sætte mål for aktiviteter inden for området og udvikle området ved hjemtagning af - at forestå faglig ledelse af medarbejdere inden for området og styrke fokus på aktualitet og relevans - at styrke faglighed og synlighed af det prioriterede område. Overenskomstmæssige titler (skyggetitler) i projektledersporet Titler i projektledersporet er KORA-titler. Personer i projektledersporet har dog også overenskomstmæssige titler, der svarer til titlerne i staten. Der er dog en tæt sammenhæng mellem KORA-titler og de overenskomstmæssige titler: - Projektmedarbejdernes overenskomstmæssige titler er altid fuldmægtige. - Projektledere er også altid fuldmægtige. - Seniorprojektledere er altid specialkonsulenter. - Projektchefer er altid chefkonsulenter. 4

5 Titler for administrativt personale Personale i administrative funktioner er i udgangspunktet ansat efter overenskomsterne for HK, AC ere, DJØF, Magistre og Journalister. Her indplaceres medarbejdere efter de gældende overenskomster mellem staten og AC, HK eller eksempelvis Journalistforbundet. Der er for administrativt personale ikke de samme forløb som i projektleder- og forskersporet. Heraf følger, at bl.a. løndannelse følger af en løbende vurdering af kvalifikationer og ansvar. Man ansættes med de af den gældende overenskomst fastsatte titler. Herudover er der behov for en vurdering af relevante titler i de respektive administrative funktioner. Der er i nedenstående taget højde for eksisterende titler, som også vil være relevante fremadrettet, og der er sigtet mod en harmonisering af titler. For det administrative område vil der udover nedenstående være behov for en mere konkret vurdering af den enkeltes titel. Nedenstående eksempler på titler er således alene eksempler. Kvalitetssikring - Informationsspecialist kan også benævnes som bibliotekar. Varetager opgaver ifm. litteratursøgninger, sikring af adgang til relevante søgemedier mv. - Kvalitetssikringsmedarbejder varetager opgaver vedrørende korrektur, opsætning, oversættelse mv. - Konkrete titler vil afhænge af den konkrete jobfunktion. Eks administrator, publikationskoordinator o. lign. Økonomi og regnskab - Økonomimedarbejder varetager opgaver i regnskab, budgetopfølgning mv. Eksempler på konkrete titler vil være Økonomiassistent og Projektcontroller IT-området - IT-medarbejder varetager løbende IT-support - IT-ansvarlig er systemansvarlig for KORA. - IT-konsulent Sekretærområdet - Direktionssekretær varetager sekretæropgaver for direktøren - Chefsekretær varetager sekretæropgaver for ledelsen - Sekretariatsmedarbejder varetager opgaver i relation til bestyrelse, departement mv. - Receptionist varetager receptionsfunktioner. Kommunikation - Kommunikationskonsulent varetager kommunikationsopgaver i kommunikationsenheden - Webredaktør varetager generelle kommunikationsopgaver og opgaver i relation til hjemmeside mv. 5

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Aftale indgået mellem repræsentanter fra følgende organisationer

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB December 2007 Stiftelsesdokument for det nye REG LAB 1. Indledning REG LAB har eksisteret i tre år som medlemsbaseret forening, som dog juridisk er organiseret som projekt ejet af konsulentfirmaet Inside

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere