Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N"

Transkript

1 Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi med udbud i København. Undervisningen vil finde sted på Lygten 16. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder alle de kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi, nr. 689, 2001 (vedlægges som bilag). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette kapitel hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Københavns Erhvervsakademis ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Lars Zwisler, HD og cand.merc. i afsætning og kommunikation, uddannelsesleder på professionsbacheloruddannelsen i beredskab, katastrofe- og risikomanagement på Professionshøjskolen Metropol. Har undervist på erhvervsakademiuddannelserne til datamatiker, multimedie designer, handelsøkonom og finansøkonom. Varetager undervisning i projektledelse, projektstyring og internationalt samfund på Institut for interkulturel 5

6 marketing ved Copenhagen Business School. Har tidligere akkrediteringsvurderet udbud af professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi. Steen Michael Hejndorf, cand.oecon og cand.scient.pol., lektor og underviser i organisation, global økonomi og HR på Erhvervsakademiet Lillebælt, Vejle Handelsskole. Ekstern lektor og underviser på masteruddannelsen i corporate communication på Aarhus Universitet. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Julia Salado-Rasmussen og evalueringsmedarbejder Maria Sacha Aagaard fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Derudover har Julia Salado-Rasmussen sammen med projektleder Christian Moldt haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 1. 6

7 7. Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det geografiske område hvori udbuddet tænkes at dække arbejdsmarkedets behov, er Sjælland og øerne. Københavns Erhvervsakademi (KEA) har redegjort for hvilke brancher og virksomheder uddannelsesudbuddet giver jobmuligheder inden for, og undersøgt behovet for udbuddets dimittender i udbuddets geografiske dækningsområde. Ansøgeren redegør for at dimittenderne kan finde ansættelse inden for en lang række erhvervs- eller it-virksomheder og varetage jobfunktioner som fx it-projektleder, it-medarbejder eller it-salgskonsulent. Dokumentationen består bl.a. af en analyse af it-beskæftigelsen i Danmark som viser at it-sektorens andel af beskæftigelsen i den private sektor er særligt stor i Region Hovedstaden. Ansøgeren henviser ligeledes til en analyse af efterspørgslen på dimittender fra erhvervsakademiuddannelser inden for forretningsrettet it fra Rambøll Management (2007) og til KEA s egen virksomhedsanalyse af it-specialister (2009) som viser at it får en stadig større betydning for virksomhedernes forretningsstrategiske beslutninger. Selvom ekspertpanelet vurderer at dokumentationen for behovet er af lidt generel karakter, er det overbevist om at der er et stort behov for udbuddet. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at det nye udbud kan bidrage til at løfte det generelle videnniveau inden for økonomi og it i erhvervslivet og derved sikre den nødvendige integration af virksomhedernes strategiske mål med it. 8

9 På baggrund af information fra uddannelsesguiden.dk redegør ansøgeren desuden for at der kan være behov for dimittender med en professionsbacheloruddannelse i økonomi og informationsteknologi i finanssektoren. Ekspertpanelet er dog ikke overbevist om at der vil være et behov for dimittenderne i finanssektoren. Det vurderes positivt at ansøgeren har bred kontakt til aftagere som vil sikre udbuddets relevans, herunder at ansøgeren allerede samarbejder med virksomheder som er relevante for det nye udbud. Det vurderes positivt at ansøgeren har en konkret plan for arbejdet i uddannelsesudvalget som dækker KEA s medie- og it-uddannelser, og at udvalgsmedlemmerne udpeges af virksomheder inden for bl.a. it-branchen. Ansøgeren vil desuden nedsætte et advisory board for uddannelsesudbuddet som skal give sparring på udbuddets tilrettelæggelse og bistå ved den årlige revision af studieordningen. Dette advisory board skal desuden løbende evaluere udbuddets praktikpladsmuligheder, deltage i netværksarrangementer med de studerende, deltage i undervisningen, forbedre undervisernes muligheder for erhvervspraktik, deltage i virksomhedsbesøg og foretage virksomheds- og brancheanalyser. Dette advisory board vil bestå af fem til ti medlemmer som mødes to til fire gange årligt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1.1.1: Undersøgelse blandt større SMV er i Danmark vedr. efterspørgsel på dimittender fra erhvervsakademiuddannelser inden for forretningsrettet IT, Rambøll Management, 2007 Bilag 1.1.2: IT-specialister, KEA, 2009 Bilag 1.1.3: Notat: Arbejdskraftbehovet for professionsbachelorer i it, PROSA, 2008 Bilag 1.1.4: Danske virksomheders brug af it 2008, Danmarks Statistik, 2009 Bilag 1.1.5: IT-uddannelser de studerendes vurdering og frafald, AKF, 2008 Bilag 1.1.6: Nyt om uddannelse, Finansrådet, 2009 Bilag 1.2.1: IT-Branchen, 2009 Bilag 1.2.2: De private virksomheders forventning til beskæftigelsen i Østdanmark, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2009 Bilag 1.4.1: Kvalitetskoncept, KEA, 2010 Bilag 1.4.2: Udviklingskontrakt, KEA,

10 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for udbuddets behov for 50 praktikpladser om året. Ansøgeren angiver at institutionen gennem aktive markedsføringsaktiviteter har gode erfaringer med at skaffe de studerende praktikpladser, fx ved at udarbejde marketingkampagner, udføre telemarketing og foretage opsøgende virksomhedsbesøg. Ansøgeren har også en praktikkoordinator og har i den forbindelse vedlagt en udførlig praktikguide fra designteknologuddannelsen og en plan for løbende information fra multimediedesigneruddannelsen til den studerende om praktik. Denne plan vil danne udgangspunkt for det nye udbud. Gennem disse aktiviteter har ansøgeren erfaring med at få op mod 95 % af de studerende på andre uddannelser i arbejdspladspraktik. Hvis der ikke kan tilvejebringes arbejdspladspraktik, vil ansøgeren anvende projektorienteret praktik, delt praktik, krydsdisciplinære grupper eller fleksible praktikformer. På baggrund af ovenstående vurderes det positivt at KEA har planlagt en række initiativer for praktikkens organisering som sandsynliggør at de studerende kan få en praktikplads. Desuden vurderes det positivt at KEA har erfaringer med praktik fra beslægtede it-uddannelser, og at 22 respondenter i forbindelse med KEA s virksomhedsanalyse om it-specialister har angivet at de er interesserede i at modtage praktikanter. Ekspertpanelet har diskuteret om det er en svaghed at ansøgeren vil benytte de samme virksomheder til praktikanter på flere uddannelsesniveauer, fx fra både erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ekspertpanelet er dog kommet frem til at det ikke er et problem hvis ansøgeren er i stand til at formidle klart til virksomhederne og de studerende at der er forskellige læringsmål for praktikken på de forskellige uddannelser. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2.1: Internship Co-operation projects, 2010, Spring. 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at udbuddet tilrettelægges efter udbydernes fælles studieordning. Uddannelsesudbuddet er bygget op om fagområderne økonomi og informationsteknologi og udgør 210 ECTS-point. Ansøgeren redegør for det pædagogiske udgangspunkt for hvert enkelt element på udbuddet. Undervisningen vil veksle imellem forelæsning, klasseundervisning og selvstændigt arbejde. Det er en mindre svaghed at det ikke tydeligt fremgår af redegørelsen hvordan de pædagogiske metoder vil understøtte integrationen af de to fagområder økonomi og informationsteknologi. Denne svaghed er dog tillagt mindre betydning i vurderingen af kriteriet, da ansøgerens redegørelse for udbuddets tilrettelæggelse samlet set er tilfredsstillende. Det vurderes positivt at det er muligt for den studerende at gennemføre et hvilket som helst semester i udlandet så længe der er foretaget en forhåndsmeritering. Det vurderes ligeledes positivt at KEA har lavet en plan for indsatsen på internationaliseringsområdet. Planen indeholder bl.a. aktiviteter som en international dag hvor udrejsemulighederne markedsføres af studerende der har været på udveksling, og markedsføres internt gennem hjemmesider, plakater og flyers på dansk og engelsk. Det vurderes ligeledes positivt at KEA på nuværende tidspunkt har 28 aftaler under Erasmusprogrammet og 6 samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner i oversøiske lande. Ansøgeren fremhæver samarbejdsaftalerne med Fachhochschule Kiel i Tyskland og Griffith College Dublin i Irland som særligt relevante, da de omhandler medie og it. Ekspertpanelet vurderer samlet set at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation. 11

12 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren beskriver at virksomhedsrepræsentanter vil blive inddraget i undervisningen, og at de studerende herigennem vil få indblik i hvordan arbejdet foregår ude i virksomhederne, og underviserne vil få inspiration til den daglige undervisning. Ansøgeren redegør derudover for at der vil tilgå udbuddet viden fra beskæftigelsesområderne gennem uddannelsesudvalgene og udbuddets advisory board. Ekspertpanelet vurderer det positivt at ansøgeren har erfaring med kvalitative afdækninger og analyser, herunder at ansøgeren udarbejder brancheanalyser hvert år. Det vurderes ligeledes positivt at de kommende undervisere fra udbuddet vil blive inddraget i relevante netværk, herunder netværket for datamatiker- og multimediedesigneruddannelserne, New Media Days og FDIH Foreningen for Distance- og Internethandel. Derudover vurderes det positivt at KEA har partherskabsaftaler med Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol som inkluderer beslægtede uddannelser. Ekspertpanelet vurderer desuden at det er positivt at der er afsat 14 dages efteruddannelse pr. år til alle undervisere. Det er dog en mindre svaghed at den vedlagte konferenceliste er af generel og national karakter, da den med fordel kunne have været mere fokuseret på udbuddets kernefaglighed og da gerne i international retning. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 4.1: Virksomhedsanalyse I tråd med tiden, 2008 Bilag 4.2: Brancheanalyse Guldet ligger i værdikæden 2009 Bilag 4.3: Behovsanalyse Velfærdsteknologi, 2009 Bilag 4.4: Samarbejdsaftale med UCN Bilag 4.5: Partnerskabsaftale med UCC Bilag 4.6: Partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Metropol Bilag 4.7: Oplægsholdere på Lygten Efterår

13 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren oplyser at der på nuværende tidspunkt er 110 studerende på udbudsstedet, fordelt på bl.a. erhvervsakademiuddannelserne til it-teknolog og datamatiker, og professionsbacheloruddannelserne i softwareudvikling og webudvikling. Erhvervsakademiuddannelsen til datamatiker er på nuværende tidspunkt placeret på en anden adresse, men flyttes til KEA medie/it i efteråret Ansøgeren har vedlagt en liste over potentielle undervisere på det nye udbud som allerede har hovedbeskæftigelse på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen har de relevante akademiske kompetencer og erfaringer. Ekspertpanelet vurderer desuden at det er positivt at der er en omfattende uddannelsesaktivitet på beslægtede uddannelser inden for it på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer derimod at det faglige miljø fremstår lidt svagere på det merkantile område. Her vejer det positivt at ansøgeren redegør for at det faglige miljø på det merkantile område sikres igennem tværfagligt samarbejde mellem de uddannelser på KEA som har sammenfald med det merkantile indhold i professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi. Samarbejdet omfatter bl.a. erhvervsakademiuddannelsen til multimediedesigner og professionsbacheloruddannelsen i e-konceptudvikling. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5.1: Liste over undervisere på bacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi. 13

14 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at udbudsstedet, KEA medie/it på Lygten 16, råder over it-faciliteter som muliggør at it er en integreret del af undervisningen. Ansøgeren redegør herunder for at alle lokaler har planmonteret lyd koblet til trådløse mikrofoner, og at der minimum er én interaktiv tavle i alle undervisnings- og mødelokaler. Ansøgeren redegør desuden for udbudsstedets softwarepakke, herunder Adobe Master Collection CS4 og 3D Studio MAX, og for et evt. indkøb af planlægningsværktøjet SAP. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren har sandsynliggjort at de nødvendige faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation. 14

15 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøgeren har udviklet et omfattende kvalitetssikringssystem som omfatter alle uddannelser, og at der vil blive udviklet et lokalt tilpasset koncept for det enkelte uddannelsesudbud. Kvalitetssikringsaktiviteterne er systematisk fordelt i et årshjul. Årshjulet indeholder evalueringer og trivselsundersøgelser blandt medarbejdere og studerende, herunder undervisningsevaluering og studenter- og medarbejdertrivselsevalueringer. Derudover inddrager kvalitetssikringssystemet eksterne interessenter gennem dimittendundersøgelser, aftageranalyser, praktikpladsundersøgelser og virksomhedsanalyser. Ekspertpanelet vurderer det som en mindre svaghed at ansøgeren ikke redegør mere udfoldet for hvordan konkrete aftagere vil blive inddraget i forhold til uddannelsesudbuddet. Ekspertpanelet vurderer dog samlet set at kvalitetssikringssystemet vil sikre kvaliteten af det ansøgte udbud. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 og følgende bilag: Bilag 7.1: Anonymiseret undervisningsevaluering. 15

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere