Kommuneplan for Langeland Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune"

Transkript

1 Kommuneplan for Langeland Kommune

2 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål, boliger og lign. Butikker må kun etableres i bebyggelsens stueetage. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen i facadebebyggelse. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Sammenhængende facadebebyggelse i gadelinie, som skal opføres forud for anden bebyggelse. Bebyggelse skal i øvrigt placeres og udformes i overensstemmelse med de generelle bybygningsprincipper, jf. de generelle rammebestemmelser for bevaring af bygninger og bymiljøer. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 60 for området som helhed og maks. 70 for et delområde. Husdybden for facadebebyggelse må højst være 12 m og for områdets øvrige bebyggelse højst 10 m. Bebyggelsens etageantal og højde Facadebebyggelse må ikke opføres med mere end 2½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige 12,5 m. Højden skal tilpasses nabobebyggelsen, og det skal være muligt at fravige bestemmelserne, hvis helhedshensynet taler herfor. Side- og baghuse må kun opføres i 1½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Sidebygninger kan opføres i 2 etager, såfremt særlige driftshensyn nødvendiggør det. Opholds- og friarealer Opholdsareal til den enkelte ejendom skal mindst svare til 50% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet. Veje, stier og parkering Parkeringspladser: Min. 1 pr. 25 m 2 butiksareal. Min. 1 pr. 50 m 2 erhvervsareal i øvrigt. Min. 1 pr. bolig. Antallet kan i særlige tilfælde reduceres - f.eks. ved dobbeltudnyttelse. Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. Beplantning og hegn Vigtige træer og beplantning skal bevares. Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 128 Al bebyggelse er omfattet af kommuneplanens foreløbige udpegning af bevaringsværdig bebyggelse og må ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. reglerne i bygningsfredningslovens kap. 5. I alt 3 bygninger/bygningsanlæg er fredede, og flere bygninger er omfattet af bevaringsdeklaration og bevarende lokalplan. Maks. butiksstørrelse: Dagligvarebutikker: m 2 Udvalgsvarebutikker: m 2 * Samlet arealramme til nyt butiksareal i område 1.C.1-1.C.3: m 2 ** * Mulighed for 2 udvalgsvarebutikker på m 2 i område 1.C.1-1.C.3 under et. **Restrummelighed i gældende lokalplaner: m 2. Disponibel rummelighed: m 2 Lokalplan 6: Centerområde ved Østerport. Lokalplan 61: Centerområde ved Ahlefeldtsgade. Lokalplan 77: Bevarende lokalplan for Rudkøbing bymidte.

3 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.2 Engdraget Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, offentlige formål og boliger.. Bebyggelsen skal udgøre en helhed, der spiller sammen med bymidtens eksisterende bebyggelse. Bebyggelsesprocent maks. 50 for området som helhed og maks. 70 for den enkelte ejendom øst for Engdraget. Maks. 2 etager. Opholdsareal til den enkelte ejendom skal mindst svare til 50% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet. Parkeringspladser: Min. 1 pr. 25 m 2 butiksareal. Min. 1 pr. 50 m 2 erhvervsareal i øvrigt. Min. 1 pr. bolig. Antallet kan i særlige tilfælde reduceres. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. 1.C.1 Mod det åbne land skal opretholdes en beplantning, der er afstemt med områdets arkitektoniske udtryk, således at byens profil styrkes. 1.C.2 Der henvises til bestemmelser for område 1.C.1 om maks. butiksstørrelse og samlet arealramme til nyt butiksareal i område 1.C.1-1.C.3. Tilsvarende bestemmelser gælder for område 1.C.2. Lokalplan 15: Centerformål ved Engdraget. Lokalplan 77: Bevarende lokalplan for Rudkøbing bymidte. 129

4 1. Rudkøbing Centerområder 1.C C.3.2 Brogade og Nørrebro Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål, boliger og lign. Butikker må kun etableres i bebyggelsens stueetage. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Sammenhængende facadebebyggelse i gadelinie, som skal opføres forud for anden bebyggelse. Bebyggelse skal i øvrigt placeres og udformes i overensstemmelse med de generelle bybygningsprincipper, jf. de generelle rammebestemmelser for bevaring af bygninger og bymiljøer. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent maks. 60 for området som helhed og maks. 70 for et delområde. Husdybden for facadebebyggelse må højst være 12 m, og for områdets øvrige bebyggelse højst 10 m. Bebyggelsens etageantal og højde Facadebebyggelse må ikke opføres med mere end 2½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige 12,5 m. Højden skal tilpasses nabobebyggelsen, og det skal være muligt at fravige bestemmelserne, hvis helhedshensynet taler herfor. Side- og baghuse må kun opføres i 1½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Sidebygninger kan opføres i 2 etager, såfremt særlige driftshensyn nødvendiggør det. Opholds- og friarealer Opholdsareal til den enkelte ejendom skal mindst svare til 50% af boligetagearealet og 25% af erhvervsetagearealet. Veje, stier og parkering Parkeringspladser: Min. 1 pr. 25 m 2 butiksareal. Min. 1 pr. 50 m 2 erhvervsareal i øvrigt. Min. 1 pr. bolig. Antallet kan i særlige tilfælde reduceres - f.eks. ved dobbeltudnyttelse. Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. Beplantning og hegn Vigtige træer og beplantning skal bevares. Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 130 Al bebyggelse er omfattet af kommuneplanens foreløbige udpegning af bevaringsværdig bebyggelse og må ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. reglerne i bygningsfredningslovens kap. 5. I alt 5 bygninger/bygningsanlæg er fredede, og flere bygninger er omfattet af bevaringsdeklaration og bevarende lokalplan. Der henvises til bestemmelser for område 1.C.1 om maks. butiksstørrelse og samlet arealramme til nyt butiksareal i område 1.C.1-1.C.3. Tilsvarende bestemmelser gælder for område 1.C.3. Der er registreret 1 forurenet grund i området (Østergade 68). Lokalplan 77: Bevarende lokalplan for Rudkøbing bymidte.

5 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.4 Strandgården Boligformål (helårs og ferieboliger), liberalt erhverv og andre erhvervsvirksomheder i miljøklasse I. Sammenhængende facadebebyggelse i gadelinie. Bebyggelse i øvrigt skal med hensyn til placering, formgivning, materialer og farver tilpasses bebyggelsens helhedspræg. Bebyggelsesprocent maks. 100 for området som helhed. Maks. 2½ etager. Maks. 11,5 m bygningshøjde. Parkeringspladser: Min. 1 pr. bolig. Min. 1 pr. 50 m 2 erhvervsareal. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Midtlangeland Fjernvarme. Forbud mod el-opvarmning. 1.C.4 1.C C.3.2 Bygninger og friarealer med særlig værdi på grund af alder, arkitektur, kulturhistorie eller betydning for miljøet er udpeget i forslag til lokalplan nr. 70 og skal bevares. Lokalplan 70: Bolig og erhvervsområde ved Brogade, Strandgården. 131

6 2. Lohals Centerområder Fremtidig anvendelse 2.C.1 Østergade m.m. Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål, boliger og lign. 2.C.2 Houvej Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål, boliger og lign. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Maks. 40 for den enkelte erhvervsejendom. Maks. 40 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 132 Området er omfattet af skovbyggelinie. Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 2.000m 2 Udvalgsvarebutikker: 500m 2 Samlet butiksareal: 1.448m 2 Samlet arealramme til nye butiksformål: 1.000m 2 Lokalplan 2.01: Lohals By Lokalplan 2.07: Nordvestlige Lohals Lokalplan 2.08: Områder til ferieformål i Lohals. Lokalplan 2.10: Område ved Smedegade i Lohals. Området er omfattet af skovbyggelinie. En del af området er beskyttet af kirkefredningsdeklarationer/kendelser. Der henvises til bestemmelser for område 2.C.1 om maks. butiksstørrelse og samlet arealramme til nyt butiksareal. Tilsvarende bestemmelser gælder for område 2.C.2. Lokalplan 2.01: Lohals By Lokalplan 2.07: Nordvestlige Lohals Lokalplan 2.08: Områder til ferieformål i Lohals.

7 2. Lohals Centerområder 2.C.3 Østergade Dagligvareforretning. Maks. 40 for den enkelte erhvervsejendom. 2. Maks. 1 etage. 2.C.1 Parkeringsarealer: 1 pr. 25 m 2 erhvervsareal. Eksisterende beplantning skal så vidt muligt bevares eller også plantes på ny. 2.C.2 2.C.3 Området er omfattet af skovbyggelinie. Der henvises til bestemmelser for område 2.C.1 om maks. butiksstørrelse og samlet arealramme til nyt butiksareal. Tilsvarende bestemmelser gælder for område 2.C.3. Lokalplan 2.09: Område til centerformål i Lohals. 133

8 3. Snøde Stoense Centerområder 3.C.1 Snødevej Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål, boliger og lign. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Maks. 40 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 134 En del af området er omfattet af skovbyggelinie. En del af området er beskyttet af kirkefredningsdeklarationer/kendelser. Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 500m 2 Udvalgsvarebutikker: 200m 2 Arealramme til nyt butiksareal: 500m 2 Landzone. Lokalplan 11.01: Snøde By.

9 3. Snøde Stoense Centerområder 3.C.1 135

10 4. Lejbølle Centerområder 4.C.1 Lejbøllevej Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål samt enkelte boliger. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Maks. 40 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 136 Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 500m 2 Udvalgsvarebutikker: 200m 2 Arealramme til nyt butiksareal: 500m 2 Lokalplan 5.02: Lejbølle.

11 4. Lejbølle Centerområder 4.C.1 137

12 5. Tranekær Centerområder 5.C.1 Slotsgade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål samt enkelte boliger. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Maks. 40 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 1½ etage. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 138 En del af området er omfattet af skovbyggelinie. En del af området er beskyttet af kirkefredningsdeklarationer/kendelser. Bevarende lokalplan, fastsætter rammer til bevaring af bygningernes kulturhistoriske, historiske og arkitektoniske værdier samt bebyggelsens miljømæssige sammenhæng. Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 500m 2 Udvalgsvarebutikker: 200m 2 Arealramme til nyt butiksareal: 500m 2 Lokalplan 3.03: For bevaring af værdifulde bygninger og miljøer i Tranekær.

13 5. Tranekær Centerområder 5.C.1 139

14 6 Tullebølle Centerområder Fremtidig anvendelse 6.C.1 Bygaden Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål, boliger og lign. 6.C.2 Annexstræde Butikker til detailhandel, liberalt erhverv. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Maks. 40 for den enkelte erhvervsejendom. Maks. 40 for området som helhed. Bebyggelsens etageantal og højde Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Der er tilslutningspligt til fjernvarme. Der må ikke etableres olietanke. Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 140 En del af området er beskyttet af kirkefredningsdeklarationer/kendelser. Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 2.000m 2 Udvalgsvarebutikker: 500m 2 Samlet butiksareal: 1.667m 2 Samlet arealramme til nye butiksformål: 1.000m 2 Byzone/landzone. En del af området er omfattet af lokalplan 1.09: For plejecenter, ældrekollektiver og ældreboliger i Tullebølle. Området er beskyttet af kirkefredningsdeklarationer/kendelser. Der henvises til bestemmelser for område 6.C.1 om maks. butiksstørrelse og samlet arealramme til nyt butiksareal. Tilsvarende bestemmelser gælder for område 6.C.2. Landzone.

15 6. Tullebølle Centerområder 6.C.2 6.C.1 141

16 7. Spodsbjerg Centerområder 7.C.1 Spodsbjergvej Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål, boliger og lign. Butikker må kun etableres i bebyggelsens stueetage. Åben-lav bebyggelse. Den eksisterende bebyggelses karakter af randbebyggelse med forhaver langs Spodsbjergvej skal fastholdes og styrkes. Bebyggelsens omfang Maks. 40 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 1½ etage. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Parkeringsarealer: Min. 2 pr. bolig. Min. 1 pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 142 Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 2.000m 2 Udvalgsvarebutikker: 500m 2 Samlet butiksareal: 921m 2 Samlet arealramme til nye butiksformål: 1.000m 2 Landzone. Skal ved lokalplan overføres til byzone. Matr. 6m og 6e Spodsbjergvej ligger i byzone.

17 7. Spodsbjerg Centerområder 7.C.1 143

18 8. Lindelse Centerområder 8.C.1 Langegade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås. Bebyggelsens omfang Maks. 50 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 2 etage. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 144 En del af området er omfattet af skovbyggelinie. En del af området er beskyttet af kirkefredningsdeklarationer/kendelser. Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 1.000m 2 Udvalgsvarebutikker: 500m 2 Samlet butiksareal: 504m 2 Samlet arealramme til nye butiksformål: 500m 2 Området er omfattet af Bygningsvedtægt for Sydlangeland Kommune.

19 8. Lindelse Centerområder 8.C.1 145

20 9. Humble Centerområder Fremtidig anvendelse 9.C.1 Hovedgaden Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. 9.C.2 Hovedgaden Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås. Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås. Bebyggelsens omfang Maks. 50 for den enkelte erhvervsejendom. Maks. 50 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 2 etage. Maks. 2 etage. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 146 En lille del af området er omfattet af skovbyggelinie. Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 2.000m 2 Udvalgsvarebutikker: 500m 2 Samlet butiksareal: 2.765m 2 Samlet arealramme til nye butiksformål: 1.000m 2 Området er omfattet af Bygningsvedtægt for Sydlangeland kommune. Der henvises til bestemmelser for område 9.C.1 om maks. butiksstørrelse og samlet arealramme til nyt butiksareal. Tilsvarende bestemmelser gælder for område 9.C.2. Området er omfattet af lokalplan 2.19.

21 9. Humble Centerområder 9.C.3 Ristingevej Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås. Maks. 50 for den enkelte erhvervsejendom. Maks. 2 etage. 9.C.2 9.C.1 9.C.3 Der henvises til bestemmelser for område 9.C.1 om maks. butiksstørrelse og samlet arealramme til nyt butiksareal. Tilsvarende bestemmelser gælder for område 9.C.3. Området er omfattet af lokalplan

22 9. Humble Centerområder Fremtidig anvendelse 9.C.4 Eggertsvej Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. 9.C.5 Kædebyvej Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås. Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås. Bebyggelsens omfang Maks. 50 for den enkelte erhvervsejendom. Maks. 50 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 2 etage. Maks. 2 etage. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 148 Der henvises til bestemmelser for område 9.C.1 om maks. butiksstørrelse og samlet arealramme til nyt butiksareal. Tilsvarende bestemmelser gælder for område 9.C.4. Området er omfattet af lokalplan Der henvises til bestemmelser for område 9.C.1 om maks. butiksstørrelse og samlet arealramme til nyt butiksareal. Tilsvarende bestemmelser gælder for område 9.C.5. Området er omfattet af Bygningsvedtægt for Sydlangeland kommune.

23 9. Humble Centerområder 9.C.4 9.C.5 149

24 10. Tryggelev Centerområder 10.C.1 Tryggelev Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås. Bebyggelsens omfang Maks. 50 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 2 etage. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 150 Området er beskyttet af kirkefredningsdeklarationer/kendelser. Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 500m 2 Udvalgsvarebutikker: 200m 2 Arealramme til nyt butiksareal: 500m 2 Matr.nr. 10u ligger i landzone. Området er omfattet af Bygningsvedtægt for Sydlangeland kommune.

25 10. Tryggelev Centerområder 10.C.1 151

26 11. Bagenkop Centerområder 11.C.1 Bagenkop Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås. Bebyggelsens omfang Maks. 50 for den enkelte erhvervsejendom. Bebyggelsens etageantal og højde Maks. 2 etage. Opholds- og friarealer Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beplantning og hegn Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold Lokalplaner og byplanvedtægter 152 En del af området er beskyttet af kirkefredningsdeklarationer/kendelser. Der kan planlægges for butikker op til følgende størrelser: Dagligvarebutikker: 2.000m 2 Udvalgsvarebutikker: 500m 2 Samlet butiksareal: 1.430m 2 Samlet arealramme til nye butiksformål: 1.000m 2 Området er omfattet af Bygningsvedtægt for Sydlangeland kommune.

27 11. Bagenkop Centerområder 11.C.1 153

28

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.D.1 Havnepladsen Bolig og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, rekreative

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

1. Rudkøbing Erhvervsområder

1. Rudkøbing Erhvervsområder 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og kontorvirksomheder samt butikker med særligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Ferie og fritidsområder 1.F.2 Rudkøbing Skudehavn Fremtidig anvendelse Ferie og fritidsformål: Hotel, kursus og individuelle rekreative ferielejligheder.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 til 3.C.03 Karréen Magasingården, Kerteminde juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

1. Rudkøbing Ferie og fritidsområder

1. Rudkøbing Ferie og fritidsområder 1. Rudkøbing Ferie og fritidsområder 1.F.2 Rudkøbing Skudehavn Fremtidig anvendelse Ferie og fritidsformål: Hotel, kursus og individuelle rekreative ferielejligheder. Bebyggelsens art og ydre fremtræden

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG

6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6 Distrikt Ravnsborg 194 DISTRIKT RAVNSBORG 6.1 Centerby - Horslunde DISTRIKT RAVNSBORG 195 Rammenr.: 379-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Horslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 RAMMEBESTEMMELSER Erhvervsområde Outrup område 02E2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formål 21

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Erhvervsområde Falkevej 1, Dybvad

Kommuneplantillæg nr Erhvervsområde Falkevej 1, Dybvad Kommuneplantillæg nr. 09.33 Erhvervsområde Falkevej 1, Dybvad August 2012 DDO, Copyright COWI Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Landinspektørfirmaet

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev

Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Vedtaget Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev 30. juni 2016

Læs mere

FOR ET OMRÅDE TIL KØBMANDS-SUPERMARKED

FOR ET OMRÅDE TIL KØBMANDS-SUPERMARKED ASSENS KOMMUNE I LOKALPLAN NR. I - C 101 - - FOR ET OMRÅDE TIL KØBMANDS-SUPERMARKED ~ -7 ~--~ -~--=- -~ ----- - -- - ---~-- ~- ~TEbØSYÉRGA~ÈJ~ÅSS~ OKTOBER 1985 LIDT OM LOKALPLANER HVEM LAVER LOKALPLANER?

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 85 til Rammeområde 31.C1 og 31.C2 Område udlagt til centerområde i Hammerum Fremlægges fra xx. måned 2012 til xx. måned 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv.

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. I arbejdet med Politik for Skanderborg midtby er det vurderet, at der kan byfortættes ved at bygge højere på udvalgte steder

Læs mere

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 53 til Rammeområde 41.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgadez, Herning Fremlægges fra 2. december 2015 til 27. januar 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY

3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3 Distrikt Højreby 46 DISTRIKT HØJREBY 3.1 Centerby - Søllested DISTRIKT HØJREBY 47 Rammenr.: 359-1.C.1 Rammenavn: Lokalcenter i Søllested Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm.

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm. Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 2B12, SYDLIGE DEL AF GREVE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 61 Boligbyggeri Skolegade/Nørregade LOKALPLAN NR. 61 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej er sendt i offentlig høring fra den 16. december 2014 til den

Læs mere

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt.

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt. 10E 1.11 Plannummer 10E 1.11 Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25 specifik Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde Bebyggelsesprocent 50 Max. bygningshøjde 9,5 Forslag 2 / 395 10C 1.7 Plannummer 10C

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 72. For et centerområde i bymidten i Præstø

Lokalplan nr. 72. For et centerområde i bymidten i Præstø Lokalplan nr. 72 For et centerområde i bymidten i Præstø Præstø Kommune April 06 INDHOLDSFORTEGNELSE #66 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 6 Lokalplanens

Læs mere

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Hjemmel 1 Formål Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Vej, sti og parkeringsforhold 9 Øvrige ubebyggede områder

Læs mere

Havndal - lokalplanrammer

Havndal - lokalplanrammer Havndal - lokalplanrammer Industriområde Sommerhusområde Teknisk anlæg Byudviklingsområde I.1 O.1 E.3 R.1 E.1 B.1 B.4 O.2 E.2 B.2 C.1 B.3 B.5 O.3 R.2 90 H.C.1 Centerområde Fra Jydestien til Vellinggårdsvej

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Juni 2005. Lokalplan 10.63.1-1 Det centrale byområde, Hotel Norden

Juni 2005. Lokalplan 10.63.1-1 Det centrale byområde, Hotel Norden Juni 2005 Lokalplan 10.63.1-1 Det centrale byområde, Hotel Norden 1 LOKALPLAN 10.63.1-1, DET CENTRALE BYOMRÅDE, HOTEL NORDEN Storegade Østerbro Indre Dam Haderslev Dam Indhold Lokalplanområdets beliggenhed

Læs mere

1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B.

1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B. 1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B.28 1.B.29 1.B.3 1.B.30 1.B.31 1.B.32 1.B.33 1.B.34 1.B.35 1.B.36

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde B8 og C7 For et område ved Holstebrovej og Ydunsvej i Tjørring Fremlagt 11. november 2009 til 6. januar 2010 (begge dage incl.) 1. Tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade Salgsprospekt for udviklingsejendommen Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 720 m² Grundareal i h.t.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplan 2013 2025 for Langeland Kommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2013 2025 for Langeland Kommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Kommuneplan 2013 2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 18 4 Kommuneplantillæggets formål

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade Februar 2009 Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 FOR UDVIDELSE AF DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere