KonjunkturNYT - uge 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 8"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne i. kvartal Uændret høj forbrugertillid i februar Lille stigning i detailsalget i januar Lavere oliepriser trak producent- og importpriserne ned i januar Internationalt USA: Fald i forbrugertilliden og uændret industriproduktion Euroområdet: Stigende forbrugertillid og erhvervstillid Tyskland: Stigende erhvervstillid Storbritannien: Ledigheden og detailsalget faldt, mens beskæftigelsen steg Japan: BNP-vækst på, pct. i. kvartal Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of Japan fastholder styringsrenten Internationale aktiekurser i fremgang Olieprisen (målt i USD) er faldet svagt siden sidste fredag Den danske krone er generelt svækket den sidste uge Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Beskæftigelsen steg ifølge AKU-statistikken med. personer i. kvartal i forhold til. kvartal. Det kommer efter to kvartaler med endnu kraftigere stigninger, og i forhold til samme tidspunkt året før er AKU-beskæftigelsen 8. personer højere i. kvartal, jf. figur.. AKU-beskæftigelsen udviser generelt ret store udsving, også væsentligt større end andre, registerbaserede statistikker. I gennemsnit var beskæftigelsen ifølge AKU ca. 8. personer højere i end året før. AKU-ledigheden var omtrent uændret i. kvartal i forhold til. kvartal. Det dækker over en stigning i antallet af øvrige AKU-ledige (som omfatter personer, der hverken er bruttoledige eller studerende), mens antallet af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt AKU-ledige studerende faldt (egen sæsonkorrektion), jf. figur.. Udviklingen i AKU-ledigheden har generelt været på linje med bruttoledigheden, og begge statistikker er overordnet set aftaget siden midten af. For som helhed er AKU-ledigheden aftaget med. personer i forhold til året før, mens den registerbaserede bruttoledighed er faldet med 8. personer. Det større fald i bruttoledigheden skyldes især, at den er påvirket af regelændringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen. AKU-ledigheden ligger generelt noget højere end bruttoledigheden, fordi den blandt andet inkluderer studerende, efterlønsmodtagere og andre modtagere af overførselsindkomster, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et job, uanset om de kun ønsker få timers beskæftigelse. AKU-ledigheden er i modsætning til bruttoledigheden ikke påvirket af tekniske ændringer i forbindelse med fx kontanthjælpsreformen. Figur. AKU-beskæftigelse Figur. AKU-ledighed efter ledighedsstatus. personer. personer.7.7. personer. personer Øvrige AKU-ledige Aktiverede Studerende Dagpenge eller kontanthj. Anm.: Øvrige AKU-ledige er personer, der ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate), men er uden beskæftigelse og svarer, at de aktivt søger et job og kan tiltræde inden for uger. Kilde: Danmarks Statistik.

3 Uændret lønstigningstakt i. kvartal Den årlige stigningstakt i timelønnen (inkl. genetillæg) var,7 pct. i. kvartal for hele DA-området ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik. Lønstigningstakten er dermed uændret sammenlignet med. kvartal og er fortsat moderat historisk set, jf. figur.. Lønstigningstakten skal dog ses i lyset af den meget lave inflation, og der er således tale om en reallønsstigning på, pct. I gennemsnit udgjorde lønstigningstakten i, pct., svarende til en reallønsstigning på, pct. Lønstigningstakten steg inden for serviceprægede erhverv med, pct.-point til,9 pct. For bygge- og anlæg faldt lønstigningstakten med, pct.-point til, pct., mens den inden for fremstilling faldt med, pct.-point til, pct. Det er første gang siden. kvartal, at fremstilling ikke har den højeste lønstigningstakt af de tre hovedbrancher. Lønstigningstakten inden for det særligt konkurrenceudsatte fremstillingserhverv har været lavere i Danmark end i udlandet i de seneste tre år, jf. figur.. Det skal dog ses i lyset af, at den danske lønfremgang var væsentligt højere i det forudgående årti. Der foreligger endnu ikke tal for lønstigningstakten i udlandet i. kvartal. Figur. Årlig ændring i timefortjenesten fordelt på hovedbrancher (inkl. genetillæg) Figur. Årlig lønstigningstakt i fremstilling DA-området Fremstilling Bygge og anlæg Service Forskel Danmark Udlandet - Kilde: DA s KonjunkturStatistik.

4 Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne i. kvartal Lønstigningstakterne for ansatte i den offentlige sektor var,9 pct. for statsansatte,, pct. for ansatte i regionerne og,9 pct. for kommunalt ansatte i. kvartal, jf. figur.. Lønstigningstakterne for statsansatte var omtrent uændret fra. til. kvartal, mens de for ansatte i regioner og kommuner blev øget med henholdsvis, og,8 pct.-point. Den stigende lønstigningstakt for kommunalt ansatte og ansatte i regionerne skyldes en stigning i alle brancher. Sædvanligvis følger den faktiske lønstigningstakt i den offentlige sektor profilerne fra den aftalte lønstigningstakt i overenskomstaftalerne. Det var også overordnet set tilfældet i. kvartal. Danmarks Statistik har ikke endnu offentliggjort tal for lønudviklingen i den private sektor for. kvartal, men i. kvartal var lønstigningerne i den private sektor lidt højere end i den offentlige sektor. Figur. Faktiske lønstigninger Privat Stat Kommuner Regioner Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Uændret høj forbrugertillid i februar Den samlede forbrugertillidsindikator var omtrent uændret i februar på 9,, jf. figur.. Indikatoren er dermed fortsat ikke langt fra niveauet i august, der var det højeste siden 7. Forbrugertilliden har generelt ligget højt gennem det seneste års tid i forhold til perioden efter tilbagefaldet i 8 og ligger fortsat over det historiske gennemsnit. Den høje forbrugertillid afspejler en mere positiv vurdering af både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag i forhold til for et år siden sammenlignet med samme vurdering lavet sidste år. Samtidig forventes både familiernes såvel som Danmarks økonomiske situation at være styrket yderligere om et år. Der er et flertal iblandt de adspurgte forbrugere, der forventer, at ledigheden er lavere om et år. Dette flertal steg både i januar og februar, efter det faldt i løbet af efteråret, jf. figur.7. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur.7 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur.7 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Lille stigning i detailsalget i januar Mængdeindekset for detailomsætningen (korrigeret for normale sæsonudsving) steg fra december til januar med, pct., jf. figur.8. Sammenlignes tremåneders perioden fra november til januar med de foregående tre måneder, steg detailsalget med,9 pct. Detailsalget har generelt været stigende igennem, hvilket synes at fortsætte. Således var detailsalget, pct. højere i januar sammenlignet med januar. Fremgangen i detailomsætningen understøttes af de lave oliepriser og den generelt svage prisudvikling. Dette afspejles også i forbrugertilliden, hvor flertallet af de adspurgte forbrugere mener, at priserne er lavere eller uændrede i dag i forhold til for et år siden. Stigningen i januar skyldes især en fremgang i salget af andre forbrugsvarer på,9 pct. Omvendt trak både salget af fødevarer og andre dagligvarer og beklædning mv. ned med fald på henholdsvis, og, pct., jf. figur.9. Figur.8 Mængdeindeks for detailomsætning Figur.9 Detailomsætningens underkomponenter (=) (=) Kilde: Danmarks Statistik. (=) (=) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer

7 Lavere oliepriser trak producent- og importpriserne ned i januar Priserne på danskproducerede varer faldt med, pct. i januar, jf. figur.. Dette skyldes især et fortsat fald i priserne inden for råstofindvinding på, pct., mens priserne inden for fremstillingsvirksomhed steg med, pct. Set over det sidste år er priserne på danskproducerede varer aftaget med, pct., hvilket primært afspejler et fald inden for råstofindvinding på, pct. Udviklingen i producentpriserne afspejles også i forbrugerprisindekset, der er aftaget det seneste år som følge af faldende varepriser. Priserne på importvarer faldt med, pct. i januar, hvilket ligeledes er drevet af et fald inden for råstofindvinding på, pct. Overordnet har der været en relativt flad udvikling i importprisindekset det seneste halve år, hvilket skal ses i lyset af, at den generelt svage prisudvikling hos Danmarks samhandelspartnere til dels afbødes af en svækket effektiv kronekurs, som trækker importpriserne op. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning, der afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms, faldt med, pct. i januar, jf. figur.. et har gennemgående været faldende siden efteråret. Det seneste år er det faldet med, pct. Figur. Producent- og importprisindeks Figur. Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (=) (=) (M=) Samlet dansk produktion Import Årstigningstakt (h. akse) Prisindeks Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Producentprisindekset for dansk produktion afspejler producentpriserne på den samlede danske produktion inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed samt energi- og vandforsyning. Importprisindekset afspejler importpriserne inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed, energi- og vandforsyning. 7

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Forbrugertilliden, målt ved Michigan-indikatoren, faldt med, point til indeks 9, i februar, jf. figur.. Det skyldes både et fald i forbrugernes vurdering af den nuværende situation og deres forventninger til fremtiden. Der kan dog være store månedlige udsving i Michigan-indikatoren, så det seneste fald skal fortolkes forsigtigt. Forbrugertilliden er steget betydeligt siden sommeren og befinder sig stadig væsentligt over det historiske gennemsnit på trods af faldet i februar. Industriproduktionen var omtrent uændret fra december til januar, jf. figur.. Produktionen i fremstillingserhvervene steg svagt, mens produktionen inden for råstofudvindingen (fx olieproduktionen) faldt med pct. Siden september, hvor oliepriserne er faldet kraftigt, har olieproduktionen vist udsving fra måned til måned. Samlet set over perioden har olieproduktionen dog været omtrent uændret. Det sker efter en lang periode med stigende produktion. Produktionen i fremstillingserhvervene var generelt stigende gennem og havde en gennemsnitlig månedlig vækstrate på, pct., hvilket er den højeste siden. Figur. Figur. Forbrugertillid (Michigan), USA Industriproduktion, USA (7M=) (7M=) Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Historisk gennemsnit Kilde: Reuters EcoWin. Euroområdet DG ECFIN s foreløbige opgørelse af forbrugertilliden i euroområdet steg,8 point til indeks -,7 i februar, jf. figur.. Det er. måned i træk, at forbrugertilliden er steget. Forbrugertilliden befinder sig nu pænt over det historiske gennemsnit efter at have ligget tæt på gennemsnittet i efteråret. Det indikerer, at fremgangen i privatforbruget er fortsat i starten af. Forbrugertilliden for februar er endnu ikke blevet offentliggjort på landeniveau, men blandt de største lande i euroområdet steg forbrugertilliden særligt i Spanien og Italien i december og januar, mens den er steget mere moderat i Frankrig og Tyskland. Erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, steg med,9 point til indeks, i februar ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Erhvervstilliden var omtrent uændret i fremstillingserhvervene, mens den steg betydeligt i serviceerhvervene. Begge indeks ligger fortsat over den neutrale værdi på indeks. Det er. måned i træk, at erhvervstilliden er steget i serviceerhvervene, mens den kun er steget svagt i fremstillingserhvervene over samme periode. Stigningen i erhvervstilliden over perioden har særligt været drevet af både større produktion, ordreindgang og beskæftigelse. 8

9 Figur. Forbrugertillid, euroområdet Figur. Erhvervstillid, euroområdet Forbrugertillid Kilde: Reuters EcoWin. Historisk gnst. 98 til seneste opgørelse PMI fremstilling PMI service Tyskland I februar viste ZEW-indikatoren en markant forbedring af de finansielle analytikeres forventninger til de kommende måneder, mens vurderingen af den nuværende situation var svagt forbedret, jf. figur.. Vurderingen af den nuværende situation skal formenligt ses i sammenhæng med Tysklands høje BNP-vækst i. kvartal og Den Europæiske Centralbanks annoncering af kvantitative lempelser i euroområdet. Begge indikatorer har været stigende siden november, og de finansielle analytikere tror således på fortsat fremgang i den tyske økonomi ind i. Figur. Erhvervstillid (ZEW), Tyskland Nuværende situation Forventninger til de kommende måneder Kilde: Reuters EcoWin. 9

10 Storbritannien Ledigheden faldt til,7 pct. af arbejdsstyrken i december, og beskæftigelsen steg markant med. personer i samme måned, jf. figur.. Gennem steg beskæftigelsen med 8. personer, mens ledigheden var, pct.-point lavere i december i forhold til samme måned året forinden. Ledigheden befinder sig dermed nu tæt på niveauet før tilbageslaget i 8-9. Det er i høj grad den indenlandske efterspørgsel, som har trukket væksten i Storbritannien i. Detailsalget faldt med, pct. i januar (realt), jf. figur.7. Salget af benzin steg betydeligt, og detailsalget ekskl. benzinsalg faldt således med, pct. Detailsalget er steget væsentligt det seneste par år efter at have været nogenlunde konstant i perioden 7-. Figur. Ledighed, Storbritannien Figur.7 Detailsalg, Storbritannien af arbejdsstyrken. personer ( = ) ( = ) Ændring i beskæftigelsen (højre akse) Ledighed Kilde: Reuters EcoWin. Japan Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet steg BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.8. Væksten skyldes hovedsageligt det private forbrug og eksporten. For hele var BNP omtrent uændret. Figur.8 BNP-vækst, Japan (k/k) (k/k) Kilde: Reuters EcoWin.

11 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Bank of Japan valgte på rentemødet d. 8. februar at fastholde styringsrenten og fortsætte deres opkøbsprogram. Siden sidste fredag har der været fremgang på de ledende internationale aktiekurser, hvor OMXC har haft den kraftigste fremgang på, pct. Olieprisen (målt i USD) er faldet med,7 USD pr. tønde. Den danske krone er siden sidste fredag svækket i forhold til den amerikanske dollar, den svenske og norske krone og det britiske pund. Den er derimod styrket i forhold til schweiziske frank. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,78 -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,, pct.point Sverige (repo) -, -, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån, -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,,7 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Tyskland,9, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,8, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -,7 -, pct.point USD/JPY 8,9,9 pct. Langt (-årigt): -,, pct.point GBP/USD,88 -, pct. EUR/USD, -, pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = ) 8,9, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 97, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 8, pct. EUR/DKK 7,, pct. USD/DKK,8,9 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 7, pct. SEK/DKK 77,7, pct. Storbritannien, FTSE 889, pct. NOK/DKK 8,,9 pct. GBP/DKK 9,77,7 pct. JPY/DKK, -, pct. Oliepriser: CHE/DKK 89,8 -, pct. Brent (USD) 9,8 -,7 USD Brent (DKK) 9 -, DKK Effektiv kronekursindeks (98 = ),, point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

12 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland 7 7, -point, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -,,,,,,, -,, -, -, -, -, -,8 -, -, feb jun okt feb jun okt feb -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar - - nov mar jul nov mar jul nov Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland feb jun okt feb jun okt feb Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser (=) (=) feb jun okt feb jun okt feb USD/EUR USD/JPY,9,9,8,8,7 9,7 8, 7 feb jun okt feb jun okt feb Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8. september 9. september Danmark Fald i producentpriser og uændrede importpriser i august Hovedrevision af nationalregnskabet Internationalt OECD s interim assessment, september USA:

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere