Akkorderings- folderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkorderings- folderen"

Transkript

1 Akkorderings- folderen tidl. "VEJLE-FOLDEREN" (Opdateret marts 2011) Hjælp til brug ved udarbejdelse af akkorderinger m.v. Der skal gøres opmærksom på, at det er ca. priser fra standardbyggeri og at priserne kan blive både billigere og dyrere ved faktisk opmåling. Udarbejdet af bygningsgruppen 3F i henhold til BYG-overenskomstens 31 stk. 2, og DST-overenskomstens 33 stk. 2 Priseksempler 2011 Regler for arbejdets betaling i akkord Stk. 1 Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver tid mellem Byggeriets Arbejdsgivere og Forbundet 3F i Danmark gældende prislister samt tilhørende bestemmelser. Akkordens omfang fastlægges skriftligt, før arbejdet påbegyndes. Stk. 2 Såfremt parterne ønsker aftale om standardpriser, fremsættes forslag hertil - baseret på prislisterne og/eller akkorderingsforslag - skriftlig til modparten, inden halvdelen af arbejdet, der forhandles om, er udført. Modparten kvitterer for modtagelsen og skal i løbet af 10 arbejdsdage svare skriftligt på forslaget. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Herefter forhandles forslag og svar mellem parterne. Svares der ikke inden for den nævnte frist, er forslaget gældende. Opnåes der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til regler for behandling af faglig strid. Stk. 3 En akkord mellem mester og svende er gensidigt bindende, og mesteren kan ikke uden påviselig grund afskedige svende, før arbejdet er fuldført. Sker dette, skal svendene have akkordbeløbet fuldt udbetalt. Pas nu på..! Se mere på de næste sider... 1

2 Pas nu på..! Alt for mange snedkere og tømrere får en arbejdsskade. Det kan ses sort på hvidt i den ene efter den anden opgørelse fra Arbejdstilsynet. Det skal seivfølgeiig ikke være farligt at gå på arbejde. Her i prisfolderen finder du en række eksempler, hvor vi kort og godt skriver hvordan forholdene skal være iflg. reglerne. Det er arbejdsgiveren der har ansvaret for, at arbejdet udføres både sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men det hjæiper jo ikke ret meget, hvis du kommer til skade, så er det dig alene og familien der står med smerterne og lidelserne. Hvis sikkerhedsreglerne tilsidesættes og forholdene ikke er som de skal være så må du/i gøre opmærksom på dette og få det rettet. HUSK på du er din egen sikkerhedsrepræsentant, så HUSK det når du er på arbejde, og PAS GODT PÅ DIG SELV. TJEKLISTE! SIKKERHEDSREPRÆSENTANT - Når den samme arbejdsgiver beskæftiger 5 mand eller derover. Sikkerhedsrepræsentanten skal deltage I byggepladsens sikkerhedsmøder. ARBEJDSPLADSVURDERING - Alle byggefirmaer skal lave en skriftlig APV. Det er arbejdsgiveren der har ansvaret for at APV bliver udarbejdet. De ansatte skal inddrages enten gennem sikkerhedsrepræsentanten, eller hvor en sådan ikke findes, den enkelte medarbejder. OPSTART på BYGGEPLADSEN - Byggepladsplanen skal være udleveret og være i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Planen skal omhandle alle forordninger vedrørende fæliesforanstaltninger. Skurvogn og velfærdsforanstaitninger skal være på plads og i orden. På pladser over 5 ansatte fra samme firma skal der væiges en sikkerhedsrepræsentant. HUSK at ringe til din afdeling og fortælle hvem der er valgt som sikkerhedsrepræsentant. 2

3 STIGER Stiger må kun benyttes til følgende arbejde af kortere varighed. Må ikke overstige 1/3 af den daglige arbejdstid. Den enkelte arbejdsperiode må ikke overstige 30 minutter. Kun til arbejde der kan udføres med én hånd. Bruges stiger over 5,00 m., skal der være en fodmand, hvis stigen ikke fastgøres foroven. Kun som adgangsvej for personer med lettere håndværktøj, og der skal være håndfæstning 1,00 m. over øverste niveau. Ved arbejde på tage med en hældning på 34 eller mere, skal der anvendes tagstiger. Tagstiger skal være forsynet med en rygningsbøjle. STILLADSER Stilladser skal altid overholde gældende regler/bestemmelser og følgende grundregler: Stilladser over 2,00 m. skal forsynes med rækværker: hånd-, knæ- og fodlis te. På stilladser over 3,00 m. skal der altid være et skilt om anvendelse, max. belastning, dato for opstilling. Evt. ændnnger, hvilket firma og personer der har stået for opstillingen, om stilladsmaterialet er i orden f.eks. om der er huller eller revner i stilladset, så skal det udskiftes. Facadestilladser skal fastgøres. Stilladser må ikke have en afstand på over 30 cm. imod mur/væg. For rullestilladser der anvendes udendørs, må højden højst være 3 x den smalleste bredde. For rullestilladser der anvendes indendørs, må højden højst være 4 x den smalleste bredde. StigestiIIadser af 60 cm. bredde må ikke bruges ved tagarbejde eller ved arbejde hvor der arbejdes med tunge materialer. Personer der opstiller, ændrer opstilling af, eller nedtager stilladser over 3,00 m., skal have gennemgået en særiig uddannelse der gør dem kvalificeret til at arbejde med den pågældende stilladstype. Det gælder både facade- og rullestilladser. PERSONLØFTERE (Bemærk..! Ændrede regler pr. 1/1 2008) - Personløftere og lifte anvendes i stigende omfang indenfor vort fag. Personløftere kan være en god erstatning for stiger og i visse situationer erstatte brugen af stilladser. 3

4 En række ulykker viser, at personeløftere kan være farlige, hvis de ikke be tjenes eller vedligeholdes rigtigt. Dansk brugervejledning skal være tilstede. Der skal foretages instruktion inden brugen. Personer under 18 år må ikke betjene personiøftere. Der skal være en person tilstede, der ved driftstop kan sænke platformen. Det er forbudt at bruge stiger eller lignende fra kurv. TAGARBEJDE - Taghældning under 15 : Hvor tag er mere end 3,5 m. over terræn, skal der opsættes rækværker. Ved arbejde ved gavl og 2,00 m. inde på taget, skal der altid opsættes geiænder ved tagkant. TaghæIdning over 15 : Når tagkanten er mere end 2,00 m. over terræn, skal der opsættes faldsikring ved tagfoden, enten en skærm på mindst 1,00 m. i højden, eller stillads ved tagfoden. Huller i dæk skal afspærres for nedstyrtning. På våde og glatte tage skal der altid anvendes tagstiger. Taghældning over 34 : Hvis taget er mere end 5,00 m. fra terræn til kip, skal der yderligere etableres en skærm pr. påbegyndt 5,00 m. Taghældning over 60 : Der skal etableres skærm pr. på begyndt 2,00 m. HUSK AFPRØVNING - En skærm skal kunne holde en rulle tagpap (90 kg.) ved fald på 5,00 m. SIKKERHEDSLINE I SELER Må højst bruges 4 timer til konkret opgave. Ved opgaver over 4 timer, skal anden form for sikkerhed etableres. BYGGEPLADSSTøV Byggepladsstøv (kvartsstøv) der fremkommer fra beton, mursten, træ, gips, mineraluld m.m. er så fint, at det kan trænge ud i lungernes yderste forgreninger, med det resultat, at der kan udvikle sig stenlunger, silikose, bronkitis eller Iungekræft. Støv fjernes ved kilden. Der skal monteres afsugning på bore- og skæremaskiner. 4

5 Al rengøring skal foretages med støvsuger med de rigtige microfiltre. Ved anvendelse af støvmasker skal anvendes P2 flltre. Støvmasker må kun anvendes i 3 timer pr. arbejdsdag. FORHOLDSREGLER VED ASBESTARBEJDE - Der skal udarbejdes en arbejdsplan, så arbejdet kan tilrettelægges og udføres, således at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for asbestholdigt støv. Arbejdstilsynet skal lave planen inden arbejdet igangsættes. Er du i tvivl så henvend dig i din afdeling. TUNGE LØFT - Tunge Iøft og ubekvemme arbejdsstillinger er årsag til varige rygskader. Sundhedsskadelige Iøft kan undgås ved en fornuftig planiægning og tiirettelæggeise, samt ved brug af egnede hjælpemidler. Rygskader som følge af tunge løft, kan undgås hvis: Én håndsiøft og løft fra siden undgås. At der anvendes tekniske hjælpemidler, og at der er gode pladsforhold. At underlaget er jævnt, ryddeligt, stabilt og skridsikkert, samt en god belysning. Håndtering af vinduer og yderdøre, en grundlæggende forudsætning herfor, bl.a. at man har kendskab til elementernes vægt, hvorfor der er stillet krav om, at leverandørerne forsyner disse med en vægtangivelse. Endvidere skal Ieverandørerne påhæfte disse en anvisning med eksempel på en forsvarlig løftemetode, hvis løft I selve elementet ikke kan anses for at være forsvarligt. Branchevejledningen er udarbejdet af BSR 2 Bygge & Anlæg juli 96. HVOR MEGET Må DU LøfTE I 3/4 arms afstand ca. 6 kg. I underarms afstand ca. 12 kg. Med byrden tæt ved krop ca. 20 kg. ARBEJDSULYKKER - Er ulykken sket, ring efter en ambulance, ring 112, kør aldrig selv uanset hvor du skal hen. Hvis der er vidner, HUSK at få deres navne og adresser skrevet op. Ring til din afdeling for at orientere dem om, at der er sket en arbejdsulykke. Arbejdsskader over 1 dags fravær skal anmeldes til Arbejdstilsynet. HUSK at få en kopi af anmeldelsen. 5

6 Er der problemer vedrerende sikkerhedsfodtøj støj over 85 DB op Iøs nings midier-, skur- og veifærdsforhold, eller problemer vedrøren de arbejdsmiijø på din arbejdspiads. Henvend dig i din afdeling. Forudsætningerne for efterføigende prisforslag er, at foranstående miijøog sikkerhedsregler er overholdt. Tømrerarbejde Priserne forudsætter fortløbende arbejde på samme arbejdsplads. Materialet leveres på en sådan måde, at længder og dimensioner let kan overses. Endvidere er det meningen, at mesteren til svendene udarbejder og afleverer en specificeret fortegnelse over de forskellige længders anvendelse. Arbejdet, der ikke er anført I nærværende prisliste, henvises til betaling efter andre prislisteafsnit eller til akkordering, jf. overenskomstens regler herfor. Ved skift mellem ud- og indvendigt arbejde, skal der i givet fald aftales en betaling for omstillingen. Parcelhuse Gasbeton / træskellet Kvm. priserne er incl. alm. tilskæring og spartling over samlinger: 75mm gasbeton opstillet... m² 100mm gasbeton opstillet... m² Kendte aftalepriser uden spartling af vægge... m² 150mm gasbeton opstillet... m² 100mm multigasbeton opstillet... m² Opstilling af multiplader (kendte aftalepriser)... m² 100mm multigasbeton gavl... m² Multiplader opført som gavle (kendte aftalepriser)... m² Stillads til opstilling af gasbeton... m Understøbning af gasbeton... m Opbygning af træskellet Opbygning af udv. vægge... m² Bekln. indv. af udv. vægge... m² Skillevægge samlet & beklædt... m² 69,50 kr. 72,22 kr. 61,80 kr. 81,26 kr. 110,30 kr. 97,85 kr. 144,05 kr. 154,50 kr. 14,51 kr. 17,46 kr. 93,29 kr. 105,55 kr. 184,02 kr. 6

7 Rejsning af vægge Bundrem m/krydsmål... m Udv. elementer optil 30 cm... m² Indv. elementer optil 15 cm... m² Samling af elementer (hjørner)...stk. Tagkessetter oplagt m. kran... m² Opbygget vægge i carport Træskellet samlet/opsat... m² Vindpap og lister... m² Isolering og dampspærre... m² Udv. klinkbeklædning... m² Indv. pladebeklædning... m² Tilsætning v/vinduer & døre...stk. Tagarbejde Rejsning af tagværker 40,53 kr. 29,01 kr. 23,05 kr. 48,61 kr. 31,25 kr. 70,15 kr. 18,38 kr. 20,00 kr. 55,32 kr. 34,16 kr. 119,80 kr. Ved rejsning af fabriksfremstillede spær leverer mesteren de nødvendige an givelser for placering af konstruktionen. Bliver sådanne materialer modtagne og opmagasinerede, forinden de be nyt tes, akkorderes dette arbejde særligt. Alle priser er incl. stillads. Rejsning af længehus... m² 28,45 kr. Rejsning af vinkelhus... m² 31,57 kr. Rejsning af længehus afv... m² 39,54 kr. Rejsning af vinkelhus afv... m² 45,54 kr. Rejsning af længehus 1 sal... m² 46,00 kr. Rejsning af vinkelhus 1 sal... m² 49,31 kr. Tagkonstruktion på bygn. m. flad tag... m² 122,88 kr. Halvvalm på 1 sal...stk. 1475,80 kr. Limankre/bolte i gavle...stk. 36,33 kr. Spærtræ tildannet & opsat...stk. 23,53 kr. Trempler eller skråbånd...stk. 46,64 kr. Jernbjælker Limtræ Kvist Oplægn. af jernbjælke... m² Oplægn. af limtræ... m² Opsætning af stolper/limtræ...stk. Opbygget kvist...stk. Indv. beklædning i kvist...stk. Montering af leveret kviste, hvor der foretages udveksling...stk. Tagværk m. "Kerto-bjælker"... m² Ekstra stillads... m. 63,55 kr. 46,56 kr. 165,17 kr. 3961,38 kr. 2030,44 kr. 2432,70 kr. 36,19 kr. 36,75 kr. 7

8 Undertag Undertag på længehus... m² Undertag på vinkelhus... m² Undertag på længehus afv... m² Undertag på vinkelhus afv... m² Undertag af tagbrædder... m² Undertag af masonit/gipspl... m² Undertag af tacovæv/cobord... m² Lægter Lægter på længehus... m² Lægter på vinkelhus... m² Lægter på længehus afv... m² Lægter på vinkelhus afv... m² Lægter til bølgeeternit... m² Skotrender Velux Udveksling for velux/trappe...stk. Skotrende/brædder m/zink... m Skotrende/plader m/zink... m Velux ilagt m/inddækn...stk. Indv. lysning m/bundplade...stk. Tagbeklædning Betontagsten pålagt... m² Skæring af grater... m Skæring af skotrender... m Rygning med bånd... m Eternit/Decra tag længehus... m² Eternit/decra tag vinkelhus... m² Tillæg for grater... m Udhæng Stern & Underbrædder m/galger... m Stern & Underbrædder u/galger... m Underbrædder over 75 cm... m² Eternitstern & Underbr... m Stern & Underbr. lige gavl... m Endelukning v/udhæng...stk. 22,32 kr. 25,21 kr. 25,65 kr. 28,70 kr. 31,07 kr. 31,62 kr. 2,97 kr. 20,39 kr. 22,18 kr. 25,78 kr. 28,54 kr. 17,50 kr. 333,97 kr. 92,04 kr. 218,44 kr. 575,08 kr. 889,05 kr. 38,86 kr. 148,36 kr. 155,21 kr. 37,33 kr. 27,49 kr. 31,62 kr. 61,02 kr. 115,50 kr. 99,40 kr. 76,24 kr. 135,04 kr. 145,67 kr. 196,48 kr. 8

9 Tagrender Plastiktagrender opsat... m Plastiknedløb opsat...stk. Metaltagrender opsat... m Metalnedløb opsat...stk. Fodplader Fodplade uden udsk... m Fodplade med udsk... m Fodplade på gesims... m Vindplader Lodret vindplade m/fuge...stk. Lodret skrå vindplade m/fuge...stk. Skrå vindplade m/fuge...stk. Vindplade af isolering... m Win-Win Stop, opsat...stk. Gavlbeklædninger Brandvægsbeklædning... m² Brandkam i tagkonstruktion... m² Tømmerkonst. i gavle... m² Klinkbel. i gavle... m² Eternitbekl. i gavle... m² Tillæg for vinduer i gavle...stk. Gangbro Gitterdrager under gangbro... m Tømmer under gangbro... m Gangbro af brædder... m Gangbro af plader... m Underlag under gangbro... m Hjælpespær Hjælpespær v/forsk... m 28,90 kr. 95,92 kr. 36,71 kr. 126,58 kr. 19,63 kr. 38,99 kr. 53,49 kr. 23,55 kr. 52,07 kr. 53,75 kr. 63,93 kr. 49,60 kr. 107,64 kr. 245,25 kr. 69,27 kr. 89,99 kr. 107,70 kr. 248,44 kr. 76,51 kr. 97,91 kr. 31,33 kr. 40,24 kr. 17,11 kr. 36,40 kr. 9

10 Isolering 100mm isolering udlagt... m² 8,35 kr. Tillæg pr. 25 mm isolering... m² 1,90 kr. Op til 400 mm. udlagt... m² 36,72 kr. Forskalling Påforing under spær... m² 13,44 kr. 45x70 mm underlag pr. 30 samt 45 mm isol opsat... m² 36,72 kr. Forskalling pr m² 20,26 kr. Forskalling pr m² 17,72 kr. Forskalling pr m² 15,45 kr. Tråd mell. forsk... m² 5,44 kr. Nedstropn. m/lasker... m 15,17 kr. Forskalling langs alle vægge... m² 7,68 kr. Dampspærre med tæthedskrav... m² 21,26 kr. Loft 5 rustiklofter med udsk... m² 52,21 kr. 4 rustiklofter med udsk... m² 54,16 kr. Gipslofter 90x m² 37,05 kr. Gipslofter 60x m² 45,94 kr. Ekstra lag gips... m² 16,43 kr. Pind-up gipslofter... m² 49,09 kr. Tillæg for skrå loft... m² 23,74 kr. Skyggelister opsat... m 9,83 kr. Loftlem m/udveksling...stk. 281,17 kr. Gulve Bøgeparket på strøer... m² 95,40 kr. Bøgeparket på beton... m² 57,17 kr. Spånpl. gulv på strøer... m² 82,97 kr. Spånpl. gulv på bjælker... m² 35,13 kr. Vægge på 1. sal 200 mm isolering & dampspærre... m² 44,81 kr. 45x45 mm underlag & 45 mm isol... m² 26,87 kr. Forskalling & gipsplader... m² 50,70 kr. Tillæg for rustik... m² 22,53 kr. Skunklem mont...stk. 167,48 kr. Skillevægge på 1 sal... m² 102,16 kr. Ekstra lag gips på vægge... m² 13,35 kr. OSB-plader som 1. lag... m² 22,06 kr. 10

11 Snedkerarbejde Opstart på snedkerarbejde... pr. mand Afbrydelser... pr. mand Udvendig Vinduer og døre isat...stk. Karme afdækket m/plast...stk. Plastik af taget senere...stk. Stopning eller skumning...stk. Fugning eller illmodbånd...stk. Vindueslister Lister incl. tilsk... pr. karm Vindueslysning Lysning m. beklædning og stopning...stk. Vindueslysning (fermacell)... pr. karm Kapper/inddækning over karme Isolering - dampspærre og 2 stk. beklædning... m Vinduesplader m. stopn. og undlag Plader ilagt...stk. Indvendig INDVENDIGE DØRE Indv. dør isat m/greb...stk. Skydedør mont...stk. Blændkarm m/indfatn...stk. Foldedør mont. i karm...stk. Dobb. fransk dør isat...stk. Tillæg for branddøre...stk. Tillæg for dørpumper...stk. fodpaneler Fodpanel påsat... m Fodpanel påsat mur... m Plastik fodpanel tillægges... m Sandlister monteret... m Fejlister & overgangslister...stk. Afrensning af vægge... m 216,45 kr. 108,23 kr. 212,93 kr. 35,00 kr. 17,50 kr. 17,16 kr. 49,44 kr. 40,88 kr. 146,14 kr. 282,37 kr. 135,45 kr. 73,55 kr. 291,11 kr. 510,28 kr. 195,91 kr. 190,05 kr. 479,77 kr. 49,35 kr. 98,69 kr. 12,08 kr. 21,31 kr. 4,68 kr. 6,49 kr. 38,86 kr. 2,37 kr. 11

12 Inventar Opstilling af skabe...stk. Bordplader incl. skurlister...stk. Tillæg for vaske m/udsk...stk. Opstilling af højskabe...stk. Opstilling af teknikskab...stk. Opstilling af dobb. samleskab...stk. Skabe med skydelåger... m Halbyggeri Åse Åser på halbyggeri... m² Tagbeklædning B9 tagplader på halbyggeri... m² Ovenlysplader på halbyggeri... m² Ovenlyskuppel på halbyggeri...stk. Trædesikkertnet på halbyggeri... m² Stålplader på træåser... m² Stålplader på Z-åser tillæg... m² Tagkant opbygget mod udv. murværk... m Tagbeklædningsfiner uden hældning... m² Tagbeklædningsfiner med hældning... m² Vandrende u. tagfod... m Beklædningssider udvendig Sideåser på halbyggeri... m² Udv. stålbekl. på halbyggeri... m² Tillæg for vinduer & døre...stk. Tillæg for stålpl. i mønster... m² Eternitbekl. på halbyggeri... m² Beklædningssider indv. Isol. plastik, forsk. og gips... m² Tillæg for fibergips... m² Tillæg for træbeton... m² Loft Isol., plastik, forsk. træbeton... m² Tillæg for ovenlys...stk. Isolering, dampspærre & lister... m² Lofter mellem åser m/ isol... m² 111,38 kr. 93,14 kr. 158,78 kr. 142,60 kr. 535,84 kr. 369,60 kr. 657,39 kr. 17,56 kr. 24,76 kr. 63,40 kr. 547,15 kr. 11,98 kr. 27,53 kr. 4,38 kr. 130,67 kr. 23,18 kr. 26,25 kr. 73,20 kr. 22,46 kr. 54,04 kr. 193,59 kr. 36,82 kr. 67,00 kr. 71,14 kr. 17,00 kr. 13,33 kr. 79,80 kr. 356,94 kr. 55,47 kr. 79,85 kr. 12

13 Isol., forsk. plastik og gips... m² Ekstra lag gips/brand... m² Isolering over 150 mm (pr. 25 mm... m² Efterisolering af loft i hal... m² Lydisolering under betondæk... m² 69,63 kr. 19,97 kr. 2,05 kr. 106,81 kr. 49,48 kr. Boligblokke Inddækninger 2 sider... m Inddækninger 3 sider... m Inddækninger 4 sider... m... Gipsvægge Gipsvægge til og med m² Gipsvægge over m² Gipsvægge til og med m² Gipsvægge over m² Gipsvægge lydvæg tillæg... m² Gipsvægge vådrum (tillæg)... m² Gipsvægge overvægge... m Gipsvægge teleskoptop... m 123,90 kr. 196,08 kr. 269,40 kr. 97,09 kr. 80,81 kr. 123,19 kr. 106,17 kr. 10,51 kr. 18,72 kr. 334,51 kr. 37,67 kr. Udskæring Danogipsvægge udskæring over 100 cm...stk. Danogipsvægge udskæring under 100 cm...stk. Dampa & rockfonlofter Ophængt i skinne systemer + strop i beton... m² 99,56 kr. 53,66 kr. 66,11 kr. Vinduesskiftning Udtagning af vinduer/døre...stk. Isætning af vinduer/døre i beboet...stk. Isætning af lysninger i beboet...stk. Isætning af bundstykker i beboet...stk. Isætning af BS-ståldøre...stk. 139,77 kr. 244,87 kr. 168,00 kr. 84,58 kr. 381,81 kr. 13

14 10 bud for sjakledere - (akkordindehavere) 1. Kontakt afdelingskontoret straks når en akkord. Hvis afdelingen skal lave regnskabet: Send bud effer opmåleren så tidligt som muligt, når akkorden skal gøres op. Husk, at der kun er 15 arbejdsdage til at lave rengskabet i, fra arbejdets afslutning. 2. Få fastslået, hvilket og hvor meget arbejde, I er tildelt. Husk at en sådan tildeling skal underskrives af mester eller anden kompetent person. 3. Få diskuteret om arbejdet helt eller delvist findes i prislisterne. 4. Hvis noget af arbejdet, gener, nye metoder, transport og stillads skal akkorderes, få det gjort så tidligt som muligt, heist inden arbejdet påbegyndes. 5. Rekvirer akkorderingssedler i afdelingen. 6. Hold nøje kontrol på timerne. Hold akkordtimer og daglønstimer skarpt adskilt både i skurbog og på ugesedler. HUSK: Forklarende tekst ud for daglønstimer. 7. Mål op under arbejdets gang, hold kontrol med mængder og antal, skriv ned på en opmålerliste. (kontakt opmålerne). Spild ikke opmålernes tid med dette og snyd ikke jer selv med glemte mængder eller antal. Lav eventuelt en skitse med mål og dimensioner. 8. Få stilladsforholdende i orden. 9. Husk 24 timers reglen for bestilling af nye og manglende materialer, også til stillads. 10. HUSK! Al optagning, transport over 40 m. og al transport på terræn i forbindelse med: Gulve, lofter, vægge, inventar og snedkerarbejde, er Mesters arbejde. Skal du gøre det, skal det akkordereslaftales særskiit. 14

15 Akkordering For arbejder, som ikke kan udledes af prisfortegnelsen, prislisten eller priskuranten, kan der, såfremt en af parterne ønsker det, indgås akkorderingsaftale. Forslag herom fremsættes skriftlig til modparten, der i løbet af 5 arbejdsdage skal svare skriftligt på forslaget, hvorefter forslag og svar forhandles mellem parterne. Svares der ikke inden for de nævnte 5 arbejdsdage, betragtes forslaget som godkendt. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Opnåes der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Såfremt forslag eller svar ikke kan gives personligt, kan det ske ved anbefalet skrivelse, afsendt inden for den nævnte tidsfrist. Til notater: 15

16 HUSK! - til en god arbejdsplads skal der være en god skurvogn! Når opgaven på pladsen starter, skal der altid være skurfaciliteter. - Og der skal være plads til alle ansatte! Adskilt omklædning og spiserum Bad og toilet 2 skabe til hver Omklædning og bad sammenhængende med direkte adgang mellem faciliteterne 16

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten Akkordering og prislistens generelle bestemmelser Bygningsoverenskomsten April 2008 30 Akkordgrundlag Akkord 1. Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Akkorderings-folderen. Priseksempler 2016

Akkorderings-folderen. Priseksempler 2016 Akkorderings-folderen "VEJLE-FOLDEREN" (Opdatere marts 2016) Hjælp til brug ved udarbejdelse af akkorderinger m.v. Der skal gøres opmærksom på, at det er ca. priser fra standardbyggeri og at priserne kan

Læs mere

Akkordhåndbog for snedkere og tømrere

Akkordhåndbog for snedkere og tømrere Akkordhåndbog for snedkere og tømrere Denne pjece er lavet af klubberne fra: Jakon, P. Winther Jespersen, Timbra, Kornerup, Deko, Jönsson, Enemærke & Petersen, Hans Henning Nielsen, BGB, Intern, Dahls

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning Byggepladsen Mobil arbejdsplatform Dørhul Montage af altandør Indvendig arbejder Opsætning af altan Opsætning

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering 24.januar2011 Arbejdspladsvurdering B E Stål A/S Januar 2011 SLIBNING Vinkelsliber: Høre- og øjenværn skal benyttes. Skærme skal være monteret. Ledninger skal udskiftes ved ar i beskyttelses

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2012-05-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL-

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL- BRANCHEVEJLEDNING OM N ÅBRANCHEVEJLEDNING R D U S T Ø D E OM R P Å OPLÆGNING ASBEST AF AF BETON- OG B R A N C H E - TAGSTEN BETON- OG TEGL- TEGL- TAGSTEN V E J L E D N I N G BRANCHEVEJLEDNING OM OPLÆGNING

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

En sikker og sund arbejdsplads!

En sikker og sund arbejdsplads! En sikker og sund arbejdsplads! Hvorfor denne folder? Det er Sølund Musik- Festivals målsætning, at Sølund Musik- Festival til stadighed skal være en sikker og sund arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø forudsætter,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Tunge løft Vejledning 5

Tunge løft Vejledning 5 Tunge løft Vejledning 5 Byggekomponentbrugsanvisning for tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd JANUAR 2006 Tunge løft 1 Vejledning 5 Indledning Denne vejledning omhandler håndtering af tagpap på flade tage

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører

stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører Forbund: Gruppe: Afgørelsestype: Tema: SiD T.S. Faglig Voldgift stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører Virksomhed: MK-Stilladser A/S 13108382-0000 Vingelodden

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Nyholm Byg ApS. Referencer senest opdateret juni 2013

Nyholm Byg ApS. Referencer senest opdateret juni 2013 Referencer senest opdateret juni 2013 Nyholm Byg ApS Nedenstående arbejde er udført af Nyholm Byg i perioden 2002 til 2013. Ønsker du en udtalelse fra en af vore kunder på et af nedenstående projekter,

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg Denne PowerPoint er udgivet i håbet om, at alle faglærere vil medvirke til at vi kan få knækket den fortsat stigende kurve i Danmark af asbest relaterede sygdomme Alle billeder af bygninger er taget af

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Underkonstruktion til nordlys

Underkonstruktion til nordlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til nordlys Underkonstruktion til nordlys med 40-90 hældning ovenlysmoduler monteres i en nordlysløsning på en underkonstruktion udført i stål, træ eller beton, som afsluttes

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere