Akkorderings- folderen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkorderings- folderen"

Transkript

1 Akkorderings- folderen tidl. "VEJLE-FOLDEREN" (Opdateret marts 2011) Hjælp til brug ved udarbejdelse af akkorderinger m.v. Der skal gøres opmærksom på, at det er ca. priser fra standardbyggeri og at priserne kan blive både billigere og dyrere ved faktisk opmåling. Udarbejdet af bygningsgruppen 3F i henhold til BYG-overenskomstens 31 stk. 2, og DST-overenskomstens 33 stk. 2 Priseksempler 2011 Regler for arbejdets betaling i akkord Stk. 1 Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver tid mellem Byggeriets Arbejdsgivere og Forbundet 3F i Danmark gældende prislister samt tilhørende bestemmelser. Akkordens omfang fastlægges skriftligt, før arbejdet påbegyndes. Stk. 2 Såfremt parterne ønsker aftale om standardpriser, fremsættes forslag hertil - baseret på prislisterne og/eller akkorderingsforslag - skriftlig til modparten, inden halvdelen af arbejdet, der forhandles om, er udført. Modparten kvitterer for modtagelsen og skal i løbet af 10 arbejdsdage svare skriftligt på forslaget. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Herefter forhandles forslag og svar mellem parterne. Svares der ikke inden for den nævnte frist, er forslaget gældende. Opnåes der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til regler for behandling af faglig strid. Stk. 3 En akkord mellem mester og svende er gensidigt bindende, og mesteren kan ikke uden påviselig grund afskedige svende, før arbejdet er fuldført. Sker dette, skal svendene have akkordbeløbet fuldt udbetalt. Pas nu på..! Se mere på de næste sider... 1

2 Pas nu på..! Alt for mange snedkere og tømrere får en arbejdsskade. Det kan ses sort på hvidt i den ene efter den anden opgørelse fra Arbejdstilsynet. Det skal seivfølgeiig ikke være farligt at gå på arbejde. Her i prisfolderen finder du en række eksempler, hvor vi kort og godt skriver hvordan forholdene skal være iflg. reglerne. Det er arbejdsgiveren der har ansvaret for, at arbejdet udføres både sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men det hjæiper jo ikke ret meget, hvis du kommer til skade, så er det dig alene og familien der står med smerterne og lidelserne. Hvis sikkerhedsreglerne tilsidesættes og forholdene ikke er som de skal være så må du/i gøre opmærksom på dette og få det rettet. HUSK på du er din egen sikkerhedsrepræsentant, så HUSK det når du er på arbejde, og PAS GODT PÅ DIG SELV. TJEKLISTE! SIKKERHEDSREPRÆSENTANT - Når den samme arbejdsgiver beskæftiger 5 mand eller derover. Sikkerhedsrepræsentanten skal deltage I byggepladsens sikkerhedsmøder. ARBEJDSPLADSVURDERING - Alle byggefirmaer skal lave en skriftlig APV. Det er arbejdsgiveren der har ansvaret for at APV bliver udarbejdet. De ansatte skal inddrages enten gennem sikkerhedsrepræsentanten, eller hvor en sådan ikke findes, den enkelte medarbejder. OPSTART på BYGGEPLADSEN - Byggepladsplanen skal være udleveret og være i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Planen skal omhandle alle forordninger vedrørende fæliesforanstaltninger. Skurvogn og velfærdsforanstaitninger skal være på plads og i orden. På pladser over 5 ansatte fra samme firma skal der væiges en sikkerhedsrepræsentant. HUSK at ringe til din afdeling og fortælle hvem der er valgt som sikkerhedsrepræsentant. 2

3 STIGER Stiger må kun benyttes til følgende arbejde af kortere varighed. Må ikke overstige 1/3 af den daglige arbejdstid. Den enkelte arbejdsperiode må ikke overstige 30 minutter. Kun til arbejde der kan udføres med én hånd. Bruges stiger over 5,00 m., skal der være en fodmand, hvis stigen ikke fastgøres foroven. Kun som adgangsvej for personer med lettere håndværktøj, og der skal være håndfæstning 1,00 m. over øverste niveau. Ved arbejde på tage med en hældning på 34 eller mere, skal der anvendes tagstiger. Tagstiger skal være forsynet med en rygningsbøjle. STILLADSER Stilladser skal altid overholde gældende regler/bestemmelser og følgende grundregler: Stilladser over 2,00 m. skal forsynes med rækværker: hånd-, knæ- og fodlis te. På stilladser over 3,00 m. skal der altid være et skilt om anvendelse, max. belastning, dato for opstilling. Evt. ændnnger, hvilket firma og personer der har stået for opstillingen, om stilladsmaterialet er i orden f.eks. om der er huller eller revner i stilladset, så skal det udskiftes. Facadestilladser skal fastgøres. Stilladser må ikke have en afstand på over 30 cm. imod mur/væg. For rullestilladser der anvendes udendørs, må højden højst være 3 x den smalleste bredde. For rullestilladser der anvendes indendørs, må højden højst være 4 x den smalleste bredde. StigestiIIadser af 60 cm. bredde må ikke bruges ved tagarbejde eller ved arbejde hvor der arbejdes med tunge materialer. Personer der opstiller, ændrer opstilling af, eller nedtager stilladser over 3,00 m., skal have gennemgået en særiig uddannelse der gør dem kvalificeret til at arbejde med den pågældende stilladstype. Det gælder både facade- og rullestilladser. PERSONLØFTERE (Bemærk..! Ændrede regler pr. 1/1 2008) - Personløftere og lifte anvendes i stigende omfang indenfor vort fag. Personløftere kan være en god erstatning for stiger og i visse situationer erstatte brugen af stilladser. 3

4 En række ulykker viser, at personeløftere kan være farlige, hvis de ikke be tjenes eller vedligeholdes rigtigt. Dansk brugervejledning skal være tilstede. Der skal foretages instruktion inden brugen. Personer under 18 år må ikke betjene personiøftere. Der skal være en person tilstede, der ved driftstop kan sænke platformen. Det er forbudt at bruge stiger eller lignende fra kurv. TAGARBEJDE - Taghældning under 15 : Hvor tag er mere end 3,5 m. over terræn, skal der opsættes rækværker. Ved arbejde ved gavl og 2,00 m. inde på taget, skal der altid opsættes geiænder ved tagkant. TaghæIdning over 15 : Når tagkanten er mere end 2,00 m. over terræn, skal der opsættes faldsikring ved tagfoden, enten en skærm på mindst 1,00 m. i højden, eller stillads ved tagfoden. Huller i dæk skal afspærres for nedstyrtning. På våde og glatte tage skal der altid anvendes tagstiger. Taghældning over 34 : Hvis taget er mere end 5,00 m. fra terræn til kip, skal der yderligere etableres en skærm pr. påbegyndt 5,00 m. Taghældning over 60 : Der skal etableres skærm pr. på begyndt 2,00 m. HUSK AFPRØVNING - En skærm skal kunne holde en rulle tagpap (90 kg.) ved fald på 5,00 m. SIKKERHEDSLINE I SELER Må højst bruges 4 timer til konkret opgave. Ved opgaver over 4 timer, skal anden form for sikkerhed etableres. BYGGEPLADSSTøV Byggepladsstøv (kvartsstøv) der fremkommer fra beton, mursten, træ, gips, mineraluld m.m. er så fint, at det kan trænge ud i lungernes yderste forgreninger, med det resultat, at der kan udvikle sig stenlunger, silikose, bronkitis eller Iungekræft. Støv fjernes ved kilden. Der skal monteres afsugning på bore- og skæremaskiner. 4

5 Al rengøring skal foretages med støvsuger med de rigtige microfiltre. Ved anvendelse af støvmasker skal anvendes P2 flltre. Støvmasker må kun anvendes i 3 timer pr. arbejdsdag. FORHOLDSREGLER VED ASBESTARBEJDE - Der skal udarbejdes en arbejdsplan, så arbejdet kan tilrettelægges og udføres, således at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for asbestholdigt støv. Arbejdstilsynet skal lave planen inden arbejdet igangsættes. Er du i tvivl så henvend dig i din afdeling. TUNGE LØFT - Tunge Iøft og ubekvemme arbejdsstillinger er årsag til varige rygskader. Sundhedsskadelige Iøft kan undgås ved en fornuftig planiægning og tiirettelæggeise, samt ved brug af egnede hjælpemidler. Rygskader som følge af tunge løft, kan undgås hvis: Én håndsiøft og løft fra siden undgås. At der anvendes tekniske hjælpemidler, og at der er gode pladsforhold. At underlaget er jævnt, ryddeligt, stabilt og skridsikkert, samt en god belysning. Håndtering af vinduer og yderdøre, en grundlæggende forudsætning herfor, bl.a. at man har kendskab til elementernes vægt, hvorfor der er stillet krav om, at leverandørerne forsyner disse med en vægtangivelse. Endvidere skal Ieverandørerne påhæfte disse en anvisning med eksempel på en forsvarlig løftemetode, hvis løft I selve elementet ikke kan anses for at være forsvarligt. Branchevejledningen er udarbejdet af BSR 2 Bygge & Anlæg juli 96. HVOR MEGET Må DU LøfTE I 3/4 arms afstand ca. 6 kg. I underarms afstand ca. 12 kg. Med byrden tæt ved krop ca. 20 kg. ARBEJDSULYKKER - Er ulykken sket, ring efter en ambulance, ring 112, kør aldrig selv uanset hvor du skal hen. Hvis der er vidner, HUSK at få deres navne og adresser skrevet op. Ring til din afdeling for at orientere dem om, at der er sket en arbejdsulykke. Arbejdsskader over 1 dags fravær skal anmeldes til Arbejdstilsynet. HUSK at få en kopi af anmeldelsen. 5

6 Er der problemer vedrerende sikkerhedsfodtøj støj over 85 DB op Iøs nings midier-, skur- og veifærdsforhold, eller problemer vedrøren de arbejdsmiijø på din arbejdspiads. Henvend dig i din afdeling. Forudsætningerne for efterføigende prisforslag er, at foranstående miijøog sikkerhedsregler er overholdt. Tømrerarbejde Priserne forudsætter fortløbende arbejde på samme arbejdsplads. Materialet leveres på en sådan måde, at længder og dimensioner let kan overses. Endvidere er det meningen, at mesteren til svendene udarbejder og afleverer en specificeret fortegnelse over de forskellige længders anvendelse. Arbejdet, der ikke er anført I nærværende prisliste, henvises til betaling efter andre prislisteafsnit eller til akkordering, jf. overenskomstens regler herfor. Ved skift mellem ud- og indvendigt arbejde, skal der i givet fald aftales en betaling for omstillingen. Parcelhuse Gasbeton / træskellet Kvm. priserne er incl. alm. tilskæring og spartling over samlinger: 75mm gasbeton opstillet... m² 100mm gasbeton opstillet... m² Kendte aftalepriser uden spartling af vægge... m² 150mm gasbeton opstillet... m² 100mm multigasbeton opstillet... m² Opstilling af multiplader (kendte aftalepriser)... m² 100mm multigasbeton gavl... m² Multiplader opført som gavle (kendte aftalepriser)... m² Stillads til opstilling af gasbeton... m Understøbning af gasbeton... m Opbygning af træskellet Opbygning af udv. vægge... m² Bekln. indv. af udv. vægge... m² Skillevægge samlet & beklædt... m² 69,50 kr. 72,22 kr. 61,80 kr. 81,26 kr. 110,30 kr. 97,85 kr. 144,05 kr. 154,50 kr. 14,51 kr. 17,46 kr. 93,29 kr. 105,55 kr. 184,02 kr. 6

7 Rejsning af vægge Bundrem m/krydsmål... m Udv. elementer optil 30 cm... m² Indv. elementer optil 15 cm... m² Samling af elementer (hjørner)...stk. Tagkessetter oplagt m. kran... m² Opbygget vægge i carport Træskellet samlet/opsat... m² Vindpap og lister... m² Isolering og dampspærre... m² Udv. klinkbeklædning... m² Indv. pladebeklædning... m² Tilsætning v/vinduer & døre...stk. Tagarbejde Rejsning af tagværker 40,53 kr. 29,01 kr. 23,05 kr. 48,61 kr. 31,25 kr. 70,15 kr. 18,38 kr. 20,00 kr. 55,32 kr. 34,16 kr. 119,80 kr. Ved rejsning af fabriksfremstillede spær leverer mesteren de nødvendige an givelser for placering af konstruktionen. Bliver sådanne materialer modtagne og opmagasinerede, forinden de be nyt tes, akkorderes dette arbejde særligt. Alle priser er incl. stillads. Rejsning af længehus... m² 28,45 kr. Rejsning af vinkelhus... m² 31,57 kr. Rejsning af længehus afv... m² 39,54 kr. Rejsning af vinkelhus afv... m² 45,54 kr. Rejsning af længehus 1 sal... m² 46,00 kr. Rejsning af vinkelhus 1 sal... m² 49,31 kr. Tagkonstruktion på bygn. m. flad tag... m² 122,88 kr. Halvvalm på 1 sal...stk. 1475,80 kr. Limankre/bolte i gavle...stk. 36,33 kr. Spærtræ tildannet & opsat...stk. 23,53 kr. Trempler eller skråbånd...stk. 46,64 kr. Jernbjælker Limtræ Kvist Oplægn. af jernbjælke... m² Oplægn. af limtræ... m² Opsætning af stolper/limtræ...stk. Opbygget kvist...stk. Indv. beklædning i kvist...stk. Montering af leveret kviste, hvor der foretages udveksling...stk. Tagværk m. "Kerto-bjælker"... m² Ekstra stillads... m. 63,55 kr. 46,56 kr. 165,17 kr. 3961,38 kr. 2030,44 kr. 2432,70 kr. 36,19 kr. 36,75 kr. 7

8 Undertag Undertag på længehus... m² Undertag på vinkelhus... m² Undertag på længehus afv... m² Undertag på vinkelhus afv... m² Undertag af tagbrædder... m² Undertag af masonit/gipspl... m² Undertag af tacovæv/cobord... m² Lægter Lægter på længehus... m² Lægter på vinkelhus... m² Lægter på længehus afv... m² Lægter på vinkelhus afv... m² Lægter til bølgeeternit... m² Skotrender Velux Udveksling for velux/trappe...stk. Skotrende/brædder m/zink... m Skotrende/plader m/zink... m Velux ilagt m/inddækn...stk. Indv. lysning m/bundplade...stk. Tagbeklædning Betontagsten pålagt... m² Skæring af grater... m Skæring af skotrender... m Rygning med bånd... m Eternit/Decra tag længehus... m² Eternit/decra tag vinkelhus... m² Tillæg for grater... m Udhæng Stern & Underbrædder m/galger... m Stern & Underbrædder u/galger... m Underbrædder over 75 cm... m² Eternitstern & Underbr... m Stern & Underbr. lige gavl... m Endelukning v/udhæng...stk. 22,32 kr. 25,21 kr. 25,65 kr. 28,70 kr. 31,07 kr. 31,62 kr. 2,97 kr. 20,39 kr. 22,18 kr. 25,78 kr. 28,54 kr. 17,50 kr. 333,97 kr. 92,04 kr. 218,44 kr. 575,08 kr. 889,05 kr. 38,86 kr. 148,36 kr. 155,21 kr. 37,33 kr. 27,49 kr. 31,62 kr. 61,02 kr. 115,50 kr. 99,40 kr. 76,24 kr. 135,04 kr. 145,67 kr. 196,48 kr. 8

9 Tagrender Plastiktagrender opsat... m Plastiknedløb opsat...stk. Metaltagrender opsat... m Metalnedløb opsat...stk. Fodplader Fodplade uden udsk... m Fodplade med udsk... m Fodplade på gesims... m Vindplader Lodret vindplade m/fuge...stk. Lodret skrå vindplade m/fuge...stk. Skrå vindplade m/fuge...stk. Vindplade af isolering... m Win-Win Stop, opsat...stk. Gavlbeklædninger Brandvægsbeklædning... m² Brandkam i tagkonstruktion... m² Tømmerkonst. i gavle... m² Klinkbel. i gavle... m² Eternitbekl. i gavle... m² Tillæg for vinduer i gavle...stk. Gangbro Gitterdrager under gangbro... m Tømmer under gangbro... m Gangbro af brædder... m Gangbro af plader... m Underlag under gangbro... m Hjælpespær Hjælpespær v/forsk... m 28,90 kr. 95,92 kr. 36,71 kr. 126,58 kr. 19,63 kr. 38,99 kr. 53,49 kr. 23,55 kr. 52,07 kr. 53,75 kr. 63,93 kr. 49,60 kr. 107,64 kr. 245,25 kr. 69,27 kr. 89,99 kr. 107,70 kr. 248,44 kr. 76,51 kr. 97,91 kr. 31,33 kr. 40,24 kr. 17,11 kr. 36,40 kr. 9

10 Isolering 100mm isolering udlagt... m² 8,35 kr. Tillæg pr. 25 mm isolering... m² 1,90 kr. Op til 400 mm. udlagt... m² 36,72 kr. Forskalling Påforing under spær... m² 13,44 kr. 45x70 mm underlag pr. 30 samt 45 mm isol opsat... m² 36,72 kr. Forskalling pr m² 20,26 kr. Forskalling pr m² 17,72 kr. Forskalling pr m² 15,45 kr. Tråd mell. forsk... m² 5,44 kr. Nedstropn. m/lasker... m 15,17 kr. Forskalling langs alle vægge... m² 7,68 kr. Dampspærre med tæthedskrav... m² 21,26 kr. Loft 5 rustiklofter med udsk... m² 52,21 kr. 4 rustiklofter med udsk... m² 54,16 kr. Gipslofter 90x m² 37,05 kr. Gipslofter 60x m² 45,94 kr. Ekstra lag gips... m² 16,43 kr. Pind-up gipslofter... m² 49,09 kr. Tillæg for skrå loft... m² 23,74 kr. Skyggelister opsat... m 9,83 kr. Loftlem m/udveksling...stk. 281,17 kr. Gulve Bøgeparket på strøer... m² 95,40 kr. Bøgeparket på beton... m² 57,17 kr. Spånpl. gulv på strøer... m² 82,97 kr. Spånpl. gulv på bjælker... m² 35,13 kr. Vægge på 1. sal 200 mm isolering & dampspærre... m² 44,81 kr. 45x45 mm underlag & 45 mm isol... m² 26,87 kr. Forskalling & gipsplader... m² 50,70 kr. Tillæg for rustik... m² 22,53 kr. Skunklem mont...stk. 167,48 kr. Skillevægge på 1 sal... m² 102,16 kr. Ekstra lag gips på vægge... m² 13,35 kr. OSB-plader som 1. lag... m² 22,06 kr. 10

11 Snedkerarbejde Opstart på snedkerarbejde... pr. mand Afbrydelser... pr. mand Udvendig Vinduer og døre isat...stk. Karme afdækket m/plast...stk. Plastik af taget senere...stk. Stopning eller skumning...stk. Fugning eller illmodbånd...stk. Vindueslister Lister incl. tilsk... pr. karm Vindueslysning Lysning m. beklædning og stopning...stk. Vindueslysning (fermacell)... pr. karm Kapper/inddækning over karme Isolering - dampspærre og 2 stk. beklædning... m Vinduesplader m. stopn. og undlag Plader ilagt...stk. Indvendig INDVENDIGE DØRE Indv. dør isat m/greb...stk. Skydedør mont...stk. Blændkarm m/indfatn...stk. Foldedør mont. i karm...stk. Dobb. fransk dør isat...stk. Tillæg for branddøre...stk. Tillæg for dørpumper...stk. fodpaneler Fodpanel påsat... m Fodpanel påsat mur... m Plastik fodpanel tillægges... m Sandlister monteret... m Fejlister & overgangslister...stk. Afrensning af vægge... m 216,45 kr. 108,23 kr. 212,93 kr. 35,00 kr. 17,50 kr. 17,16 kr. 49,44 kr. 40,88 kr. 146,14 kr. 282,37 kr. 135,45 kr. 73,55 kr. 291,11 kr. 510,28 kr. 195,91 kr. 190,05 kr. 479,77 kr. 49,35 kr. 98,69 kr. 12,08 kr. 21,31 kr. 4,68 kr. 6,49 kr. 38,86 kr. 2,37 kr. 11

12 Inventar Opstilling af skabe...stk. Bordplader incl. skurlister...stk. Tillæg for vaske m/udsk...stk. Opstilling af højskabe...stk. Opstilling af teknikskab...stk. Opstilling af dobb. samleskab...stk. Skabe med skydelåger... m Halbyggeri Åse Åser på halbyggeri... m² Tagbeklædning B9 tagplader på halbyggeri... m² Ovenlysplader på halbyggeri... m² Ovenlyskuppel på halbyggeri...stk. Trædesikkertnet på halbyggeri... m² Stålplader på træåser... m² Stålplader på Z-åser tillæg... m² Tagkant opbygget mod udv. murværk... m Tagbeklædningsfiner uden hældning... m² Tagbeklædningsfiner med hældning... m² Vandrende u. tagfod... m Beklædningssider udvendig Sideåser på halbyggeri... m² Udv. stålbekl. på halbyggeri... m² Tillæg for vinduer & døre...stk. Tillæg for stålpl. i mønster... m² Eternitbekl. på halbyggeri... m² Beklædningssider indv. Isol. plastik, forsk. og gips... m² Tillæg for fibergips... m² Tillæg for træbeton... m² Loft Isol., plastik, forsk. træbeton... m² Tillæg for ovenlys...stk. Isolering, dampspærre & lister... m² Lofter mellem åser m/ isol... m² 111,38 kr. 93,14 kr. 158,78 kr. 142,60 kr. 535,84 kr. 369,60 kr. 657,39 kr. 17,56 kr. 24,76 kr. 63,40 kr. 547,15 kr. 11,98 kr. 27,53 kr. 4,38 kr. 130,67 kr. 23,18 kr. 26,25 kr. 73,20 kr. 22,46 kr. 54,04 kr. 193,59 kr. 36,82 kr. 67,00 kr. 71,14 kr. 17,00 kr. 13,33 kr. 79,80 kr. 356,94 kr. 55,47 kr. 79,85 kr. 12

13 Isol., forsk. plastik og gips... m² Ekstra lag gips/brand... m² Isolering over 150 mm (pr. 25 mm... m² Efterisolering af loft i hal... m² Lydisolering under betondæk... m² 69,63 kr. 19,97 kr. 2,05 kr. 106,81 kr. 49,48 kr. Boligblokke Inddækninger 2 sider... m Inddækninger 3 sider... m Inddækninger 4 sider... m... Gipsvægge Gipsvægge til og med m² Gipsvægge over m² Gipsvægge til og med m² Gipsvægge over m² Gipsvægge lydvæg tillæg... m² Gipsvægge vådrum (tillæg)... m² Gipsvægge overvægge... m Gipsvægge teleskoptop... m 123,90 kr. 196,08 kr. 269,40 kr. 97,09 kr. 80,81 kr. 123,19 kr. 106,17 kr. 10,51 kr. 18,72 kr. 334,51 kr. 37,67 kr. Udskæring Danogipsvægge udskæring over 100 cm...stk. Danogipsvægge udskæring under 100 cm...stk. Dampa & rockfonlofter Ophængt i skinne systemer + strop i beton... m² 99,56 kr. 53,66 kr. 66,11 kr. Vinduesskiftning Udtagning af vinduer/døre...stk. Isætning af vinduer/døre i beboet...stk. Isætning af lysninger i beboet...stk. Isætning af bundstykker i beboet...stk. Isætning af BS-ståldøre...stk. 139,77 kr. 244,87 kr. 168,00 kr. 84,58 kr. 381,81 kr. 13

14 10 bud for sjakledere - (akkordindehavere) 1. Kontakt afdelingskontoret straks når en akkord. Hvis afdelingen skal lave regnskabet: Send bud effer opmåleren så tidligt som muligt, når akkorden skal gøres op. Husk, at der kun er 15 arbejdsdage til at lave rengskabet i, fra arbejdets afslutning. 2. Få fastslået, hvilket og hvor meget arbejde, I er tildelt. Husk at en sådan tildeling skal underskrives af mester eller anden kompetent person. 3. Få diskuteret om arbejdet helt eller delvist findes i prislisterne. 4. Hvis noget af arbejdet, gener, nye metoder, transport og stillads skal akkorderes, få det gjort så tidligt som muligt, heist inden arbejdet påbegyndes. 5. Rekvirer akkorderingssedler i afdelingen. 6. Hold nøje kontrol på timerne. Hold akkordtimer og daglønstimer skarpt adskilt både i skurbog og på ugesedler. HUSK: Forklarende tekst ud for daglønstimer. 7. Mål op under arbejdets gang, hold kontrol med mængder og antal, skriv ned på en opmålerliste. (kontakt opmålerne). Spild ikke opmålernes tid med dette og snyd ikke jer selv med glemte mængder eller antal. Lav eventuelt en skitse med mål og dimensioner. 8. Få stilladsforholdende i orden. 9. Husk 24 timers reglen for bestilling af nye og manglende materialer, også til stillads. 10. HUSK! Al optagning, transport over 40 m. og al transport på terræn i forbindelse med: Gulve, lofter, vægge, inventar og snedkerarbejde, er Mesters arbejde. Skal du gøre det, skal det akkordereslaftales særskiit. 14

15 Akkordering For arbejder, som ikke kan udledes af prisfortegnelsen, prislisten eller priskuranten, kan der, såfremt en af parterne ønsker det, indgås akkorderingsaftale. Forslag herom fremsættes skriftlig til modparten, der i løbet af 5 arbejdsdage skal svare skriftligt på forslaget, hvorefter forslag og svar forhandles mellem parterne. Svares der ikke inden for de nævnte 5 arbejdsdage, betragtes forslaget som godkendt. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Opnåes der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Såfremt forslag eller svar ikke kan gives personligt, kan det ske ved anbefalet skrivelse, afsendt inden for den nævnte tidsfrist. Til notater: 15

16 HUSK! - til en god arbejdsplads skal der være en god skurvogn! Når opgaven på pladsen starter, skal der altid være skurfaciliteter. - Og der skal være plads til alle ansatte! Adskilt omklædning og spiserum Bad og toilet 2 skabe til hver Omklædning og bad sammenhængende med direkte adgang mellem faciliteterne 16

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten

Akkordering og prislistens generelle bestemmelser. Bygningsoverenskomsten Akkordering og prislistens generelle bestemmelser Bygningsoverenskomsten April 2008 30 Akkordgrundlag Akkord 1. Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Nyholm Byg ApS. Referencer senest opdateret juni 2013

Nyholm Byg ApS. Referencer senest opdateret juni 2013 Referencer senest opdateret juni 2013 Nyholm Byg ApS Nedenstående arbejde er udført af Nyholm Byg i perioden 2002 til 2013. Ønsker du en udtalelse fra en af vore kunder på et af nedenstående projekter,

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Uddrag af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F 2012

Uddrag af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F 2012 Uddrag af overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F 2012 Bygningsoverenskomsten Kapitel 6 Akkord/lønsystemer 31 Akkordgrundlag Akkord 1. Såfremt en af parterne ønsker det, udføres alt nyt arbejde i akkord

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk Danmarks måske billigste typehuse KHS HUSE har bygget parcelhuse i mere end 35 år Siden 1970 har KHS HUSE stået bag mere en 1.000 byggerier, så vore huse er så at sige kvalitetstestet og godkendt af selveste

Læs mere

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 AKKORDERING H v o r d a n s ka l j e g a k ko r d e r e? Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 I n d h o l d s f o r te g n e l s e Forsiden 1 Indholdsfortegnelse 2 FACADEARBEJDE 3 FACADEARBEJDE forts...

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere