Akkorderings- folderen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkorderings- folderen"

Transkript

1 Akkorderings- folderen tidl. "VEJLE-FOLDEREN" (Opdateret marts 2011) Hjælp til brug ved udarbejdelse af akkorderinger m.v. Der skal gøres opmærksom på, at det er ca. priser fra standardbyggeri og at priserne kan blive både billigere og dyrere ved faktisk opmåling. Udarbejdet af bygningsgruppen 3F i henhold til BYG-overenskomstens 31 stk. 2, og DST-overenskomstens 33 stk. 2 Priseksempler 2011 Regler for arbejdets betaling i akkord Stk. 1 Alt nyt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udføres i akkord og betales efter de til enhver tid mellem Byggeriets Arbejdsgivere og Forbundet 3F i Danmark gældende prislister samt tilhørende bestemmelser. Akkordens omfang fastlægges skriftligt, før arbejdet påbegyndes. Stk. 2 Såfremt parterne ønsker aftale om standardpriser, fremsættes forslag hertil - baseret på prislisterne og/eller akkorderingsforslag - skriftlig til modparten, inden halvdelen af arbejdet, der forhandles om, er udført. Modparten kvitterer for modtagelsen og skal i løbet af 10 arbejdsdage svare skriftligt på forslaget. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Herefter forhandles forslag og svar mellem parterne. Svares der ikke inden for den nævnte frist, er forslaget gældende. Opnåes der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til regler for behandling af faglig strid. Stk. 3 En akkord mellem mester og svende er gensidigt bindende, og mesteren kan ikke uden påviselig grund afskedige svende, før arbejdet er fuldført. Sker dette, skal svendene have akkordbeløbet fuldt udbetalt. Pas nu på..! Se mere på de næste sider... 1

2 Pas nu på..! Alt for mange snedkere og tømrere får en arbejdsskade. Det kan ses sort på hvidt i den ene efter den anden opgørelse fra Arbejdstilsynet. Det skal seivfølgeiig ikke være farligt at gå på arbejde. Her i prisfolderen finder du en række eksempler, hvor vi kort og godt skriver hvordan forholdene skal være iflg. reglerne. Det er arbejdsgiveren der har ansvaret for, at arbejdet udføres både sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men det hjæiper jo ikke ret meget, hvis du kommer til skade, så er det dig alene og familien der står med smerterne og lidelserne. Hvis sikkerhedsreglerne tilsidesættes og forholdene ikke er som de skal være så må du/i gøre opmærksom på dette og få det rettet. HUSK på du er din egen sikkerhedsrepræsentant, så HUSK det når du er på arbejde, og PAS GODT PÅ DIG SELV. TJEKLISTE! SIKKERHEDSREPRÆSENTANT - Når den samme arbejdsgiver beskæftiger 5 mand eller derover. Sikkerhedsrepræsentanten skal deltage I byggepladsens sikkerhedsmøder. ARBEJDSPLADSVURDERING - Alle byggefirmaer skal lave en skriftlig APV. Det er arbejdsgiveren der har ansvaret for at APV bliver udarbejdet. De ansatte skal inddrages enten gennem sikkerhedsrepræsentanten, eller hvor en sådan ikke findes, den enkelte medarbejder. OPSTART på BYGGEPLADSEN - Byggepladsplanen skal være udleveret og være i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Planen skal omhandle alle forordninger vedrørende fæliesforanstaltninger. Skurvogn og velfærdsforanstaitninger skal være på plads og i orden. På pladser over 5 ansatte fra samme firma skal der væiges en sikkerhedsrepræsentant. HUSK at ringe til din afdeling og fortælle hvem der er valgt som sikkerhedsrepræsentant. 2

3 STIGER Stiger må kun benyttes til følgende arbejde af kortere varighed. Må ikke overstige 1/3 af den daglige arbejdstid. Den enkelte arbejdsperiode må ikke overstige 30 minutter. Kun til arbejde der kan udføres med én hånd. Bruges stiger over 5,00 m., skal der være en fodmand, hvis stigen ikke fastgøres foroven. Kun som adgangsvej for personer med lettere håndværktøj, og der skal være håndfæstning 1,00 m. over øverste niveau. Ved arbejde på tage med en hældning på 34 eller mere, skal der anvendes tagstiger. Tagstiger skal være forsynet med en rygningsbøjle. STILLADSER Stilladser skal altid overholde gældende regler/bestemmelser og følgende grundregler: Stilladser over 2,00 m. skal forsynes med rækværker: hånd-, knæ- og fodlis te. På stilladser over 3,00 m. skal der altid være et skilt om anvendelse, max. belastning, dato for opstilling. Evt. ændnnger, hvilket firma og personer der har stået for opstillingen, om stilladsmaterialet er i orden f.eks. om der er huller eller revner i stilladset, så skal det udskiftes. Facadestilladser skal fastgøres. Stilladser må ikke have en afstand på over 30 cm. imod mur/væg. For rullestilladser der anvendes udendørs, må højden højst være 3 x den smalleste bredde. For rullestilladser der anvendes indendørs, må højden højst være 4 x den smalleste bredde. StigestiIIadser af 60 cm. bredde må ikke bruges ved tagarbejde eller ved arbejde hvor der arbejdes med tunge materialer. Personer der opstiller, ændrer opstilling af, eller nedtager stilladser over 3,00 m., skal have gennemgået en særiig uddannelse der gør dem kvalificeret til at arbejde med den pågældende stilladstype. Det gælder både facade- og rullestilladser. PERSONLØFTERE (Bemærk..! Ændrede regler pr. 1/1 2008) - Personløftere og lifte anvendes i stigende omfang indenfor vort fag. Personløftere kan være en god erstatning for stiger og i visse situationer erstatte brugen af stilladser. 3

4 En række ulykker viser, at personeløftere kan være farlige, hvis de ikke be tjenes eller vedligeholdes rigtigt. Dansk brugervejledning skal være tilstede. Der skal foretages instruktion inden brugen. Personer under 18 år må ikke betjene personiøftere. Der skal være en person tilstede, der ved driftstop kan sænke platformen. Det er forbudt at bruge stiger eller lignende fra kurv. TAGARBEJDE - Taghældning under 15 : Hvor tag er mere end 3,5 m. over terræn, skal der opsættes rækværker. Ved arbejde ved gavl og 2,00 m. inde på taget, skal der altid opsættes geiænder ved tagkant. TaghæIdning over 15 : Når tagkanten er mere end 2,00 m. over terræn, skal der opsættes faldsikring ved tagfoden, enten en skærm på mindst 1,00 m. i højden, eller stillads ved tagfoden. Huller i dæk skal afspærres for nedstyrtning. På våde og glatte tage skal der altid anvendes tagstiger. Taghældning over 34 : Hvis taget er mere end 5,00 m. fra terræn til kip, skal der yderligere etableres en skærm pr. påbegyndt 5,00 m. Taghældning over 60 : Der skal etableres skærm pr. på begyndt 2,00 m. HUSK AFPRØVNING - En skærm skal kunne holde en rulle tagpap (90 kg.) ved fald på 5,00 m. SIKKERHEDSLINE I SELER Må højst bruges 4 timer til konkret opgave. Ved opgaver over 4 timer, skal anden form for sikkerhed etableres. BYGGEPLADSSTøV Byggepladsstøv (kvartsstøv) der fremkommer fra beton, mursten, træ, gips, mineraluld m.m. er så fint, at det kan trænge ud i lungernes yderste forgreninger, med det resultat, at der kan udvikle sig stenlunger, silikose, bronkitis eller Iungekræft. Støv fjernes ved kilden. Der skal monteres afsugning på bore- og skæremaskiner. 4

5 Al rengøring skal foretages med støvsuger med de rigtige microfiltre. Ved anvendelse af støvmasker skal anvendes P2 flltre. Støvmasker må kun anvendes i 3 timer pr. arbejdsdag. FORHOLDSREGLER VED ASBESTARBEJDE - Der skal udarbejdes en arbejdsplan, så arbejdet kan tilrettelægges og udføres, således at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for asbestholdigt støv. Arbejdstilsynet skal lave planen inden arbejdet igangsættes. Er du i tvivl så henvend dig i din afdeling. TUNGE LØFT - Tunge Iøft og ubekvemme arbejdsstillinger er årsag til varige rygskader. Sundhedsskadelige Iøft kan undgås ved en fornuftig planiægning og tiirettelæggeise, samt ved brug af egnede hjælpemidler. Rygskader som følge af tunge løft, kan undgås hvis: Én håndsiøft og løft fra siden undgås. At der anvendes tekniske hjælpemidler, og at der er gode pladsforhold. At underlaget er jævnt, ryddeligt, stabilt og skridsikkert, samt en god belysning. Håndtering af vinduer og yderdøre, en grundlæggende forudsætning herfor, bl.a. at man har kendskab til elementernes vægt, hvorfor der er stillet krav om, at leverandørerne forsyner disse med en vægtangivelse. Endvidere skal Ieverandørerne påhæfte disse en anvisning med eksempel på en forsvarlig løftemetode, hvis løft I selve elementet ikke kan anses for at være forsvarligt. Branchevejledningen er udarbejdet af BSR 2 Bygge & Anlæg juli 96. HVOR MEGET Må DU LøfTE I 3/4 arms afstand ca. 6 kg. I underarms afstand ca. 12 kg. Med byrden tæt ved krop ca. 20 kg. ARBEJDSULYKKER - Er ulykken sket, ring efter en ambulance, ring 112, kør aldrig selv uanset hvor du skal hen. Hvis der er vidner, HUSK at få deres navne og adresser skrevet op. Ring til din afdeling for at orientere dem om, at der er sket en arbejdsulykke. Arbejdsskader over 1 dags fravær skal anmeldes til Arbejdstilsynet. HUSK at få en kopi af anmeldelsen. 5

6 Er der problemer vedrerende sikkerhedsfodtøj støj over 85 DB op Iøs nings midier-, skur- og veifærdsforhold, eller problemer vedrøren de arbejdsmiijø på din arbejdspiads. Henvend dig i din afdeling. Forudsætningerne for efterføigende prisforslag er, at foranstående miijøog sikkerhedsregler er overholdt. Tømrerarbejde Priserne forudsætter fortløbende arbejde på samme arbejdsplads. Materialet leveres på en sådan måde, at længder og dimensioner let kan overses. Endvidere er det meningen, at mesteren til svendene udarbejder og afleverer en specificeret fortegnelse over de forskellige længders anvendelse. Arbejdet, der ikke er anført I nærværende prisliste, henvises til betaling efter andre prislisteafsnit eller til akkordering, jf. overenskomstens regler herfor. Ved skift mellem ud- og indvendigt arbejde, skal der i givet fald aftales en betaling for omstillingen. Parcelhuse Gasbeton / træskellet Kvm. priserne er incl. alm. tilskæring og spartling over samlinger: 75mm gasbeton opstillet... m² 100mm gasbeton opstillet... m² Kendte aftalepriser uden spartling af vægge... m² 150mm gasbeton opstillet... m² 100mm multigasbeton opstillet... m² Opstilling af multiplader (kendte aftalepriser)... m² 100mm multigasbeton gavl... m² Multiplader opført som gavle (kendte aftalepriser)... m² Stillads til opstilling af gasbeton... m Understøbning af gasbeton... m Opbygning af træskellet Opbygning af udv. vægge... m² Bekln. indv. af udv. vægge... m² Skillevægge samlet & beklædt... m² 69,50 kr. 72,22 kr. 61,80 kr. 81,26 kr. 110,30 kr. 97,85 kr. 144,05 kr. 154,50 kr. 14,51 kr. 17,46 kr. 93,29 kr. 105,55 kr. 184,02 kr. 6

7 Rejsning af vægge Bundrem m/krydsmål... m Udv. elementer optil 30 cm... m² Indv. elementer optil 15 cm... m² Samling af elementer (hjørner)...stk. Tagkessetter oplagt m. kran... m² Opbygget vægge i carport Træskellet samlet/opsat... m² Vindpap og lister... m² Isolering og dampspærre... m² Udv. klinkbeklædning... m² Indv. pladebeklædning... m² Tilsætning v/vinduer & døre...stk. Tagarbejde Rejsning af tagværker 40,53 kr. 29,01 kr. 23,05 kr. 48,61 kr. 31,25 kr. 70,15 kr. 18,38 kr. 20,00 kr. 55,32 kr. 34,16 kr. 119,80 kr. Ved rejsning af fabriksfremstillede spær leverer mesteren de nødvendige an givelser for placering af konstruktionen. Bliver sådanne materialer modtagne og opmagasinerede, forinden de be nyt tes, akkorderes dette arbejde særligt. Alle priser er incl. stillads. Rejsning af længehus... m² 28,45 kr. Rejsning af vinkelhus... m² 31,57 kr. Rejsning af længehus afv... m² 39,54 kr. Rejsning af vinkelhus afv... m² 45,54 kr. Rejsning af længehus 1 sal... m² 46,00 kr. Rejsning af vinkelhus 1 sal... m² 49,31 kr. Tagkonstruktion på bygn. m. flad tag... m² 122,88 kr. Halvvalm på 1 sal...stk. 1475,80 kr. Limankre/bolte i gavle...stk. 36,33 kr. Spærtræ tildannet & opsat...stk. 23,53 kr. Trempler eller skråbånd...stk. 46,64 kr. Jernbjælker Limtræ Kvist Oplægn. af jernbjælke... m² Oplægn. af limtræ... m² Opsætning af stolper/limtræ...stk. Opbygget kvist...stk. Indv. beklædning i kvist...stk. Montering af leveret kviste, hvor der foretages udveksling...stk. Tagværk m. "Kerto-bjælker"... m² Ekstra stillads... m. 63,55 kr. 46,56 kr. 165,17 kr. 3961,38 kr. 2030,44 kr. 2432,70 kr. 36,19 kr. 36,75 kr. 7

8 Undertag Undertag på længehus... m² Undertag på vinkelhus... m² Undertag på længehus afv... m² Undertag på vinkelhus afv... m² Undertag af tagbrædder... m² Undertag af masonit/gipspl... m² Undertag af tacovæv/cobord... m² Lægter Lægter på længehus... m² Lægter på vinkelhus... m² Lægter på længehus afv... m² Lægter på vinkelhus afv... m² Lægter til bølgeeternit... m² Skotrender Velux Udveksling for velux/trappe...stk. Skotrende/brædder m/zink... m Skotrende/plader m/zink... m Velux ilagt m/inddækn...stk. Indv. lysning m/bundplade...stk. Tagbeklædning Betontagsten pålagt... m² Skæring af grater... m Skæring af skotrender... m Rygning med bånd... m Eternit/Decra tag længehus... m² Eternit/decra tag vinkelhus... m² Tillæg for grater... m Udhæng Stern & Underbrædder m/galger... m Stern & Underbrædder u/galger... m Underbrædder over 75 cm... m² Eternitstern & Underbr... m Stern & Underbr. lige gavl... m Endelukning v/udhæng...stk. 22,32 kr. 25,21 kr. 25,65 kr. 28,70 kr. 31,07 kr. 31,62 kr. 2,97 kr. 20,39 kr. 22,18 kr. 25,78 kr. 28,54 kr. 17,50 kr. 333,97 kr. 92,04 kr. 218,44 kr. 575,08 kr. 889,05 kr. 38,86 kr. 148,36 kr. 155,21 kr. 37,33 kr. 27,49 kr. 31,62 kr. 61,02 kr. 115,50 kr. 99,40 kr. 76,24 kr. 135,04 kr. 145,67 kr. 196,48 kr. 8

9 Tagrender Plastiktagrender opsat... m Plastiknedløb opsat...stk. Metaltagrender opsat... m Metalnedløb opsat...stk. Fodplader Fodplade uden udsk... m Fodplade med udsk... m Fodplade på gesims... m Vindplader Lodret vindplade m/fuge...stk. Lodret skrå vindplade m/fuge...stk. Skrå vindplade m/fuge...stk. Vindplade af isolering... m Win-Win Stop, opsat...stk. Gavlbeklædninger Brandvægsbeklædning... m² Brandkam i tagkonstruktion... m² Tømmerkonst. i gavle... m² Klinkbel. i gavle... m² Eternitbekl. i gavle... m² Tillæg for vinduer i gavle...stk. Gangbro Gitterdrager under gangbro... m Tømmer under gangbro... m Gangbro af brædder... m Gangbro af plader... m Underlag under gangbro... m Hjælpespær Hjælpespær v/forsk... m 28,90 kr. 95,92 kr. 36,71 kr. 126,58 kr. 19,63 kr. 38,99 kr. 53,49 kr. 23,55 kr. 52,07 kr. 53,75 kr. 63,93 kr. 49,60 kr. 107,64 kr. 245,25 kr. 69,27 kr. 89,99 kr. 107,70 kr. 248,44 kr. 76,51 kr. 97,91 kr. 31,33 kr. 40,24 kr. 17,11 kr. 36,40 kr. 9

10 Isolering 100mm isolering udlagt... m² 8,35 kr. Tillæg pr. 25 mm isolering... m² 1,90 kr. Op til 400 mm. udlagt... m² 36,72 kr. Forskalling Påforing under spær... m² 13,44 kr. 45x70 mm underlag pr. 30 samt 45 mm isol opsat... m² 36,72 kr. Forskalling pr m² 20,26 kr. Forskalling pr m² 17,72 kr. Forskalling pr m² 15,45 kr. Tråd mell. forsk... m² 5,44 kr. Nedstropn. m/lasker... m 15,17 kr. Forskalling langs alle vægge... m² 7,68 kr. Dampspærre med tæthedskrav... m² 21,26 kr. Loft 5 rustiklofter med udsk... m² 52,21 kr. 4 rustiklofter med udsk... m² 54,16 kr. Gipslofter 90x m² 37,05 kr. Gipslofter 60x m² 45,94 kr. Ekstra lag gips... m² 16,43 kr. Pind-up gipslofter... m² 49,09 kr. Tillæg for skrå loft... m² 23,74 kr. Skyggelister opsat... m 9,83 kr. Loftlem m/udveksling...stk. 281,17 kr. Gulve Bøgeparket på strøer... m² 95,40 kr. Bøgeparket på beton... m² 57,17 kr. Spånpl. gulv på strøer... m² 82,97 kr. Spånpl. gulv på bjælker... m² 35,13 kr. Vægge på 1. sal 200 mm isolering & dampspærre... m² 44,81 kr. 45x45 mm underlag & 45 mm isol... m² 26,87 kr. Forskalling & gipsplader... m² 50,70 kr. Tillæg for rustik... m² 22,53 kr. Skunklem mont...stk. 167,48 kr. Skillevægge på 1 sal... m² 102,16 kr. Ekstra lag gips på vægge... m² 13,35 kr. OSB-plader som 1. lag... m² 22,06 kr. 10

11 Snedkerarbejde Opstart på snedkerarbejde... pr. mand Afbrydelser... pr. mand Udvendig Vinduer og døre isat...stk. Karme afdækket m/plast...stk. Plastik af taget senere...stk. Stopning eller skumning...stk. Fugning eller illmodbånd...stk. Vindueslister Lister incl. tilsk... pr. karm Vindueslysning Lysning m. beklædning og stopning...stk. Vindueslysning (fermacell)... pr. karm Kapper/inddækning over karme Isolering - dampspærre og 2 stk. beklædning... m Vinduesplader m. stopn. og undlag Plader ilagt...stk. Indvendig INDVENDIGE DØRE Indv. dør isat m/greb...stk. Skydedør mont...stk. Blændkarm m/indfatn...stk. Foldedør mont. i karm...stk. Dobb. fransk dør isat...stk. Tillæg for branddøre...stk. Tillæg for dørpumper...stk. fodpaneler Fodpanel påsat... m Fodpanel påsat mur... m Plastik fodpanel tillægges... m Sandlister monteret... m Fejlister & overgangslister...stk. Afrensning af vægge... m 216,45 kr. 108,23 kr. 212,93 kr. 35,00 kr. 17,50 kr. 17,16 kr. 49,44 kr. 40,88 kr. 146,14 kr. 282,37 kr. 135,45 kr. 73,55 kr. 291,11 kr. 510,28 kr. 195,91 kr. 190,05 kr. 479,77 kr. 49,35 kr. 98,69 kr. 12,08 kr. 21,31 kr. 4,68 kr. 6,49 kr. 38,86 kr. 2,37 kr. 11

12 Inventar Opstilling af skabe...stk. Bordplader incl. skurlister...stk. Tillæg for vaske m/udsk...stk. Opstilling af højskabe...stk. Opstilling af teknikskab...stk. Opstilling af dobb. samleskab...stk. Skabe med skydelåger... m Halbyggeri Åse Åser på halbyggeri... m² Tagbeklædning B9 tagplader på halbyggeri... m² Ovenlysplader på halbyggeri... m² Ovenlyskuppel på halbyggeri...stk. Trædesikkertnet på halbyggeri... m² Stålplader på træåser... m² Stålplader på Z-åser tillæg... m² Tagkant opbygget mod udv. murværk... m Tagbeklædningsfiner uden hældning... m² Tagbeklædningsfiner med hældning... m² Vandrende u. tagfod... m Beklædningssider udvendig Sideåser på halbyggeri... m² Udv. stålbekl. på halbyggeri... m² Tillæg for vinduer & døre...stk. Tillæg for stålpl. i mønster... m² Eternitbekl. på halbyggeri... m² Beklædningssider indv. Isol. plastik, forsk. og gips... m² Tillæg for fibergips... m² Tillæg for træbeton... m² Loft Isol., plastik, forsk. træbeton... m² Tillæg for ovenlys...stk. Isolering, dampspærre & lister... m² Lofter mellem åser m/ isol... m² 111,38 kr. 93,14 kr. 158,78 kr. 142,60 kr. 535,84 kr. 369,60 kr. 657,39 kr. 17,56 kr. 24,76 kr. 63,40 kr. 547,15 kr. 11,98 kr. 27,53 kr. 4,38 kr. 130,67 kr. 23,18 kr. 26,25 kr. 73,20 kr. 22,46 kr. 54,04 kr. 193,59 kr. 36,82 kr. 67,00 kr. 71,14 kr. 17,00 kr. 13,33 kr. 79,80 kr. 356,94 kr. 55,47 kr. 79,85 kr. 12

13 Isol., forsk. plastik og gips... m² Ekstra lag gips/brand... m² Isolering over 150 mm (pr. 25 mm... m² Efterisolering af loft i hal... m² Lydisolering under betondæk... m² 69,63 kr. 19,97 kr. 2,05 kr. 106,81 kr. 49,48 kr. Boligblokke Inddækninger 2 sider... m Inddækninger 3 sider... m Inddækninger 4 sider... m... Gipsvægge Gipsvægge til og med m² Gipsvægge over m² Gipsvægge til og med m² Gipsvægge over m² Gipsvægge lydvæg tillæg... m² Gipsvægge vådrum (tillæg)... m² Gipsvægge overvægge... m Gipsvægge teleskoptop... m 123,90 kr. 196,08 kr. 269,40 kr. 97,09 kr. 80,81 kr. 123,19 kr. 106,17 kr. 10,51 kr. 18,72 kr. 334,51 kr. 37,67 kr. Udskæring Danogipsvægge udskæring over 100 cm...stk. Danogipsvægge udskæring under 100 cm...stk. Dampa & rockfonlofter Ophængt i skinne systemer + strop i beton... m² 99,56 kr. 53,66 kr. 66,11 kr. Vinduesskiftning Udtagning af vinduer/døre...stk. Isætning af vinduer/døre i beboet...stk. Isætning af lysninger i beboet...stk. Isætning af bundstykker i beboet...stk. Isætning af BS-ståldøre...stk. 139,77 kr. 244,87 kr. 168,00 kr. 84,58 kr. 381,81 kr. 13

14 10 bud for sjakledere - (akkordindehavere) 1. Kontakt afdelingskontoret straks når en akkord. Hvis afdelingen skal lave regnskabet: Send bud effer opmåleren så tidligt som muligt, når akkorden skal gøres op. Husk, at der kun er 15 arbejdsdage til at lave rengskabet i, fra arbejdets afslutning. 2. Få fastslået, hvilket og hvor meget arbejde, I er tildelt. Husk at en sådan tildeling skal underskrives af mester eller anden kompetent person. 3. Få diskuteret om arbejdet helt eller delvist findes i prislisterne. 4. Hvis noget af arbejdet, gener, nye metoder, transport og stillads skal akkorderes, få det gjort så tidligt som muligt, heist inden arbejdet påbegyndes. 5. Rekvirer akkorderingssedler i afdelingen. 6. Hold nøje kontrol på timerne. Hold akkordtimer og daglønstimer skarpt adskilt både i skurbog og på ugesedler. HUSK: Forklarende tekst ud for daglønstimer. 7. Mål op under arbejdets gang, hold kontrol med mængder og antal, skriv ned på en opmålerliste. (kontakt opmålerne). Spild ikke opmålernes tid med dette og snyd ikke jer selv med glemte mængder eller antal. Lav eventuelt en skitse med mål og dimensioner. 8. Få stilladsforholdende i orden. 9. Husk 24 timers reglen for bestilling af nye og manglende materialer, også til stillads. 10. HUSK! Al optagning, transport over 40 m. og al transport på terræn i forbindelse med: Gulve, lofter, vægge, inventar og snedkerarbejde, er Mesters arbejde. Skal du gøre det, skal det akkordereslaftales særskiit. 14

15 Akkordering For arbejder, som ikke kan udledes af prisfortegnelsen, prislisten eller priskuranten, kan der, såfremt en af parterne ønsker det, indgås akkorderingsaftale. Forslag herom fremsættes skriftlig til modparten, der i løbet af 5 arbejdsdage skal svare skriftligt på forslaget, hvorefter forslag og svar forhandles mellem parterne. Svares der ikke inden for de nævnte 5 arbejdsdage, betragtes forslaget som godkendt. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist. Opnåes der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Såfremt forslag eller svar ikke kan gives personligt, kan det ske ved anbefalet skrivelse, afsendt inden for den nævnte tidsfrist. Til notater: 15

16 HUSK! - til en god arbejdsplads skal der være en god skurvogn! Når opgaven på pladsen starter, skal der altid være skurfaciliteter. - Og der skal være plads til alle ansatte! Adskilt omklædning og spiserum Bad og toilet 2 skabe til hver Omklædning og bad sammenhængende med direkte adgang mellem faciliteterne 16

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Murer og murerarbejdsmænd. Tillidsmandsmappen. - Håndbogen for byggefolk

Murer og murerarbejdsmænd. Tillidsmandsmappen. - Håndbogen for byggefolk Murer og murerarbejdsmænd Tillidsmandsmappen - Håndbogen for byggefolk Indhold 1 Vigtige telefonnumre og adresser 2 Satser - Kørepenge, værktøjspenge, skurpenge og meget mere 3 Timelønsarbejde 4 Akkordarbejde

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Værktøj for akkordholdere

Værktøj for akkordholdere Oversigt over opmålere: Fællessekretariatet BLIK OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK METALARBEJDERFORBUND Opmåler Nordjylland: Gert Zacho Andersen Tlf. 98 16 08 66 Mobil: 23 48 34 67 E-mail: gza01@blikroer.dk

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem PRISKURANT af 1. marts 2009 for MURERARBEJDE I PROVINSEN gældende mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Murerarbejde Afsnit 2 Tagarbejde Afsnit 3 Fugearbejde Afsnit

Læs mere