Estimering af internet-løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Estimering af internet-løsninger"

Transkript

1 Estimering af internet-løsninger Estimering af internet-løsninger af cand.it. Klaus Nielsen og lektor Kim Viborg Andersen, Handelshøjskolen i København 1. Indledning Den lette hånd, erfaring og intuition Skandaler og høj søgang Fejlestimering har to sider Estimeringsmetoder anvendes med let hånd i danske virksomheder. Overvejelser om tidsplanlægning, omkostninger og indhold af internetløsninger sker på baggrund af erfaring og intuition, snarere end anvendelsen af formelle metoder. Der findes mange metoder der kan hjælpe estimeringsprocessen, men stort set ingen af disse anvendes. Topscoren er de ustrukturerede metoder der både har størst tilslutning og bevarer sin berettigelse gennem hele udviklings- og implementeringsprocessen. Og dette på trods af at behovet for mere viden om estimeringsteknikker synes at være der. Indikatorer på dette behov er de store statslige it-skandaler der stadig synes at dukke op og de mange mindre it projekter i private og offentlige virksomheder der sættes i stille vand men ofte kommer i høj søgang. Underestimering er den umiddelbare bekymring, men overestimering kan være et mindst lige så stort problem. I tilbudssager kan overestimering betyde at firmaet ikke får opgaven, da opgaven er for dyr. Hvis opgaven projekteres med flere ressourcer end nødvendigt, så vil man ofte anvende flere ressourcer end ellers på administration, hvilket giver et unødvendigt ressourcespild. Samtidig har der været tilfælde med overestimering, hvor arbejdet alligevel fylder den afsatte tid, hvilket betyder at overestimering bidrager til langsommere udviklingstider. Estimeringen af internetløsninger stilles overfor nye udfordringer konstant. Heldigvis da. Under dot.com-eventyret var det tiden der var en afgørende faktor. Det gjaldt om at være først på markedet og reagere endog meget hurtigt. 1/Januar 2003 Internethåndbogen 1

2 Estimering af internet-løsninger Metoder som time boxing flyttede fokus fra indhold og ressourcer til tid. Konsolideringen af it-markedet og ikke mindst tilrettelægggelsen af de næste bølger af it-anskaffelser i danske virksomheder sker nu mere velovervejet. Mangel på procesværktøjer og koordineringsværktøjer, overflod af stop-and-go I dette afsnit belyses hvilke estimeringsmetoder en række danske virksomheder anvender til estimering ved udvikling af web-projekter. Udfordringen for estimeringsprocessen er, at metoderne kan søge at tage højde for alle tænkelige situationer. Samtidig findes der ganske få procesværktøjer og koordineringsværktøjer, blot en række enkeltstående estimeringsredskaber og -metoder, som kan være vanskelige at anvende og vurdere brugbarheden af. Kombinationen af den uoverstigelige opgave med at tage højde for fremtidige mulige forløb og de få sammenhængende proces/koordinationsværktøjer, kan være baggrunden for at formelle estimeringsmetoder ikke er særligt udbredte i dag. 2. Udvikling og implementering en mekanisk proces Den mekaniske opfattelse af itprojekter Vi har for nemheds skyld her fremstillet it-projektledelse som en relativ mekanisk process (vandfaldsmodellen), der forløber forudsigeligt og som kan måles og vejes. Det er naturligvis ikke opfyldt i virkelighedens verden. Litteraturen om it-projektledelse, heruder web-projekter, er stort set fyldt med beviser på at vandfaldsmodellen hverken anvendes eller er en hensigtsmæsig måde at ønske sig itprojektudvikling på. Der er også mange bidrag der fremhæver at den mekaniske model ikke evner at indfange det interessante ved it-projekter og at den (fejlagtigt) foregiver en naturlig fremdrift der kan styrkes, måles og kontrolleres. Vi er enige i alle disse udsagn, men har alligevel taget vandfaldsmodellen til indtægt her, da det letter argumentationen. Det er vores opfattelse at andre, konkurrerende og formentligt mere dækkende beskrivelser af projektledelse af internetløsninger ikke mindsker behovet for estimering, men blot accenturerer det yderligere. Succes: projekter der leveres til tiden, indenfor budgettet og af passende kvalitet I en mekanisk opfattelse er den første del af et it-projekt typisk planlægning og en vigtig del af projektlederens opgave er, at estimere projektets omfang, da man kan betragte succesfulde projekter, som de projekter, som leveres til tiden, indenfor budgettet og af passende kvalitet. 2 Internethåndbogen 1/Januar 2003

3 Estimering af internet-løsninger Nedenstående figur 1 beskriver risikoen for usikre estimater i estimeringsprocessens forskellige faser. Det fremgår, at der indledningsvis vil være en del uklare parametre, som kan resultere i usikre estimater. I takt med at projektet gennemføres og informationsniveauet stiger, vil estimaterne tilsvarende blive mere sikre. Figur 1. Konceptuelt, funktionelt og implementeringsorienterede estimationsteknikker og graden af præcision. Kilde. Roetzheim (2000) I en undersøgelse blandt amerikanske Fortune 500 virksomheder i 1998 nåede kun hver fjerde projekt i mål i forhold til ovenstående succeskriterier (Standish Group, 1999). Andre hævder, at budgetoverskridelser på 100%-200% ikke er unormalt (Kemerer, 1997). Der findes endog eksempler, hvor der er sket estimeringsoverskridelser på hele 1400% (Lederer & Prasad, 1991). Samtidig er det et interessant fænomen, at langt størstedelen (2/3 jf. Lederer & Prasad, 1992a, b) af de større budgetoverskridelser skyldes ekstrem optimistisk estimering, som ofte er udført manuelt. 3. Hovedresultaterne I efteråret 2002 gennemførte vi en undersøgelse via , hvor 348 respondenter med kendskab til estimering af webprojekter blev adspurgt. Blandt disse fik vi 33 besvarelser, hvor en stor del var aktive medlemmer af DANSK-IT. Svarprocenten er altså ganske ringe (mindre end 10%), men ikke usædvanelig for sådanne typer undersøgelser. Definering, analyse, design, implementering Formålet var at belyse anvendelsen af it-estimeringsmetoder og især i forhold til de forskellige faser af projektet. Med faser refereres til den klassiske forløbsmodel ( vandfaldsmodellen ) med faser som definering, analyse, design, implementering, produktion og vedligeholdelse. Undersøgelsen viste at en stor del anvender to estimeringsmetoder i 1/Januar 2003 Internethåndbogen 3

4 Estimering af internet-løsninger definerings- og analysefasen samt en estimeringsmetode i de resterende faser, jvf. tabel 1. Mere end en tredjedel anvender to metoder Tretten af de 33 adspurgte virksomheder anvender to estimeringsmetoder. En stor del af de adspurgte anvender mere end to metoder, dog hyppigst i definerings-, analyse- og designfasen, hvilket tyder på at estimeringsfokus ligger på de første faser af projektet. Samtidig ses en vis mængde virksomheder, som anvender blot en estimeringsmetode. De fleste af de adspurgte virksomheder anvender analoge metoder, successiv kalkulation og ustrukturerede metoder (ofte strukturerede metoder som de analoge metoder og Delphi metoden, blot anvendt mere ustruktureret), mens metoder som CoCoMo er forholdsvis ukendte. Næste spørgsmål var derfor at undersøge om billedet var det samme for mindre virksomheder, som for større virksomheder. Tabel 1. Estimeringsmetoder i de enkelte faser af den klassisk-mekaniske model Antal af estimeringsmetoder Definering Analyse Design Implementering Produktion Vedligeholdelse Netop én metode To metoder Tre metoder Fire metoder Flere end fire metoder I alt Tabel 2 krydser antallet af anvendte estimeringsmetoder med virksomhedens størrelse. Her tegner sig et billede, hvor de mindre virksomheder typisk anvender en eller to metoder, dog tre i visse tilfælde. Det er dog værd at bemærke at de større virksomheder (100+ ansatte) anvender to eller flere estimeringsmetoder. Samtidig ses en interessant tendens da de ustrukturerede metoder anvendes hyppigere blandt mindre virksomheder. 4 Internethåndbogen 1/Januar 2003

5 Estimering af internet-løsninger Tabel 2. Virksomhedens størrelse krydset med antal estimeringsmetoder der anvendes Antal af estimeringsmetoder Antal ansatte Under og flere I alt Netop en metode To metoder Tre metoder Fire metoder Flere end fire metoder I alt Vores tolkning af det sparsomme data materiale er at de mindre virksomheder med færre end 100 ansatte anvender fortrinsvis en til to estimeringsmetoder i definerings- og analysefasen samt en metode i de resterende faser, mens de større virksomheder anvender to til tre metoder i alle faser, dog med klar vægt på de første faser. Hel- og halvprofessionelle estimeringsprocesser En af de vigtige indsigter er at estimeringen ikke altid foretages af professionelle. Estimeringen foretages af alle funktioner i virksomheden, lige fra den overordnede ledelse, projektlederen, teknikeren, salgsfolk m.fl. Samtidig foretages estimeringen ofte af enkeltpersoner til trods for at et holdbart resultat ofte burde kræve en kombination af kompetencer. De personer i projektet, som foretager estimeringen vil meget ofte mangle de nødvendige evner, kompetencer og erfaring. I de følgende afsnit vil vi uddybe baggrunden og indholdet i de forskellige estimeringsmetoder refereret til ovenfor i undersøgelsesresultaterne. 4. Estimeringsmetoder Sandsynlig vurdering, den mest positive forudsigelse eller intervaller Estimering kan anskues på mange måder, men den typiske antagelse er at et estimat er en forudsigelse, som baserer sig på en sandsynlig vurdering (DeMarco, 1982). Alternativt kan estimater ifølge DeMarco (1982) anskues som den mest positive forudsigelse, som ingen chance har for at blive 1/Januar 2003 Internethåndbogen 5

6 Estimering af internet-løsninger nået eller et estimat er en forudsigelse, som sandsynligvis vil ligge over eller under det aktuelle resultat. Opnå fælles forståelse/enighed blandt de involverede Komplementære metoder, snarere end substituerbare Forudsætningen for god estimeringspraksis er en fælles forståelse for meningen med et estimat, hvilket er baggrunden for disse mange bud på en definition af estimeringsbegrebet. Durrenberger fremhæver at enkelttal estimater er problematiske. Alle estimater burde indeholde et interval, da realistiske estimater skal afspejle eksempelvis både første og seneste sandsynlige dato for færdiggørelse af opgaven (Durrenberger, 1999). Ingen estimeringsmetode er pr. natur bedre end andre, men styrker og svagheder fra en metode er ofte komplementær med andre. For eksempel er den algoritmiske metodes styrker en svaghed i ekspertmetoden og visa versa (Boehm, 1981). Vi skal i de kommende afsnit se nærmere på en række estimeringsmetoder. l Figur 2. Klassifikation af estimeringsmetoder Kodelinier (SLOC) Funktionspoint Objektpoint Øvrige Algoritmisk metode Analog metode CoCoMo-metoden Ekspertmetoden (Delphi) Traditionel metode Real-Time Varianter Banker / SEER SEM PRICE Successiv kalkulation Ustrukturerede metoder Kilde. Ferens (1999) Algoritmiske metoder Algoritmiske metoder kaldes også estimering ved hjælp af parametre, da metoden anvender en række matematiske algoritmer (empiriske eller matematiske relationer/data) til estimering af en given løsning. Fælles for alle algoritmiske metoder er en algoritmisk sammenhæng mellem størrelsen af systemet og estimatet i timer/kroner. Metoden gør typisk brug af en mængde aggregerede data (Long, 1999) kombineret med en eller flere af nedenstående algoritmer (Boehm, 1981): Lineær model Multiplikationsmodellen Analysemodellen 6 Internethåndbogen 1/Januar 2003

7 Estimering af internet-løsninger Tabularmodellen Den sammensatte model Parametre Metoden anvendes typisk sammen med en anden metode, som anvendes til at finde størrelsen af en løsning for eksempel ved at tælle kodelinier, som bl.a. kendes fra CoCoMo metoden. Når løsningens størrelse er kendt beregnes hastigheden af produktionen, hvorefter ressourcerne kan udledes. Metoden kompliceres med en række parametre om for eksempel fysiske forhold som vægt og volumen eller kvalitets forhold, herunder hastighed, produktion og kraft. Denne metode kan anvendes meget tidligt i estimeringsfasen for eksempel ved tilbudsgivning (Nicholas, 2001). Metodens klare styrke er dens objektivet og analytiske tilgang, som fungerer effektivt og objektivt i forhold til for eksempel erfaringer. Metodens svagheder er det subjektive input, kalibreringen i forhold til fortiden frem for fremtiden, hvilket betyder at metoden har vanskeligheder med at forholde sig til nye løsninger, da den bygger på gamle data. Samtidig kan man sætte spørgsmål ved anvendelsen af den lineære model, som ikke er særlig præcis, da der er for mange ikke lineære interaktioner i en løsning (Boehm, 1981). Analoge metoder De analoge metoder er de ældste og mest pålidelige metoder i tilfælde, hvor firmaet tidligere har udført lignende projekter, da metoden kan give et hurtigt estimat. Grundlæggende bygger den analoge metode på en case-baseret tilgang, hvor man identificerer en kilde case, som sammenholdes med den kommende løsning målcase. Derefter ser man på ligheder og forskellighederne mellem de valgte cases, hvorefter der foretages en række tilpasninger. Metoden forudsætter, at alle nye løsninger stammer fra tidligere løsninger, hvilket giver grundlag for sammenligning af elementerne. Disse tilpasninger bygger på nedbrydningen og sammenligningen (teknologi, metode, kompleksitet, struktur etc.) af casene, som giver en skalering i forhold til størrelse, pris, varighed, da et dobbelt så stort projekt ikke nødvendigvis betyder dobbelt varighed og omkostninger. For at kunne anvende metoden korrekt er det ydermere nødvendigt at undersøge typen af opgaven, størrelsen af applikationen, funktionaliteten samt den tekniske metode, herunder programmeringssproget. Den analoge metodes styrke er den store erfaring, som metoden kan gøre brug af, 1/Januar 2003 Internethåndbogen 7

8 Estimering af internet-løsninger såfremt der er historiske eller statistiske data, men alligevel ofte ikke nok til at træffe en endelig konklusion. De store problemer med den analoge metode er dels, hvordan ovenstående metode anvendes, dels det faktum at der meget ofte er få ligheder med det indledende estimat og den senere virkelighed samt styrken/svagheden i at bygge på tidligere data/ erfaringer. CoCoMo Constructive Cost Model Constructive Cost Model (CoCoMo) blev udviklet af Barry W. Boehm i slutningen af 1970 erne som en åben (alle forudsætninger og definitioner er offentlige og dokumenteret) omkostningsestimeringsmodel baseret på statistiske modeller og justeringsmetoder ud fra et studie af 63 projekter. Metoden kom oprindelig i tre udgaver, Basis CoCoMo, Intermediate CoCoMo, Detailed CoCoMo og er senere kommet i en relancering CoCoMo 2.0 i Basis CoCoMo er en hurtig og god metode til at fremkomme med et overordnet estimat på prisen, men begrænset, da den beregner ressourceforbruget ud fra en enkel variabel, nemlig antallet af kodelinier (Boehm, 1981). Intermediate CoCoMo metoden indeholder en række mere avancerede udvidelser til basis CoCoMo, som inddeler 15 variationer på 4 kategorier: Produkt attributer. (RELY DATA CPLX) Computer attributter. (TIME STOR VIRT TURN) Menneskelige attributter. (ACAP AEXP PCAP VEXP LEXP) Projekt attributer. (MODP TOOL SCED) Grundlæggende bygger CoCoMo metoden på, at man som udgangspunkt tæller kodelinier (KDSI), selvom det kan være forholdsvis upræcist at tælle linier af kode. Metodens styrke ligger i sin åbenhed, som giver en objektiv model fremfor lukkede proprietære modeller. Modellen kan nemt efterprøves, gentages og vigtigst at alt kan CoCoMo kalibreres, så den afspejler egne erfaringer uden at det går ud over åbenheden. Svagheden er at metoden er vanskelig at anvende, hvor der må formodes at ligge en del usikkerhed gemt i forbindelse med at tælle kodelinier, som ligger til grund for metoden. CoCoMo anvender kodelinier, som rummer en række svagheder, herunder at den er softwareafhængig og at mangelfuldt systemdesign kan give flere kodelinier, kodelængden tager ikke højde for funktionalitet og 8 Internethåndbogen 1/Januar 2003

9 Estimering af internet-løsninger kompleksitet af koden. Samtidig kan det være vanskeligt for brugerne at forstå, hvordan de skal tælle kodelinierne. Ekspertmetoden Delphi metoden Ekspertmetoden er den metode, hvor man adspørger eksperterne, som er vidende indenfor området, hvor lang tid det vil tage at udføre opgaven. Den vil ofte blive brugt i situationer, hvor der skal ændres en del af løsningen for eksempel nyt layout på sitet. Eksperterne bruger en kombination af tidligere indsamlet information (de analoge metoder) sammen med den eksisterende viden om projektet, hvilket giver en effektanalyse kombineret med ekspertens erfaring og ekspertise indenfor feltet (Hughes & Cotterell, 2000). Alternativt kan ekspertmetoden anvendes til kvalificerede gæt, når projektet mangler information, projektet er dårligt defineret eller unikt (Nicholas, 2001). Man kan vælge at gå et skridt videre og bede en række eksperter komme med et estimat og anvende disse til et samlet estimat, Delphi metoden, som er en hjælpeteknik til ekspertmetoden. Delphi metoden gennemløber typisk tre trin: udvikling af spørgsmål, udvælgelse og kontakt til eksperterne og ekspertbesvarelser, hvorefter proceduren kan gennemløbes igen og igen (Delbecq et al, 1975). Delphi metoden baserer sig på, at deltagerne har forskellig erfaring og indsigt, som udnyttes ved at indhente flere estimater, der sammenkoges til et estimat, som eksperterne igen estimerer. Ekspertmetoden har en klar styrke med brugen af menneskelige erfaringer, herunder ukendte situationer. Svagheden er dog at det kan være problematisk at skelne mellem tidligere erfaringer, nye teknikker, arkitekturer og øvrige specielle forhold. Samtidig er det vanskeligt at vurdere om eksperten er optimistisk, pessimistisk etc. Metoden forudsætter, at deltagerne har den nødvendige tid, rette egenskaber i skriftlig fremstilling og høj motivation (Delbrecq et al., 1975). Det måske mest problematiske for ekspertmetoden er, hvordan man udvælger eksperterne (Welty, 1971). Hvordan ved man at personen er en ekspert? Ekspertmetoden har, som de analoge metoder ingen direkte bud på, hvordan de mange faldgrupper undgås. Funktionspoint metoden Funktionspointmetoden (FP) er grundlæggende en målemetode anvendt til anskueliggørelse af et softwareprodukts kompleksitet. The Internationale Function Point User Group (IFPUG) har oprettet certificering for Function Point tællere, 1/Januar 2003 Internethåndbogen 9

10 Estimering af internet-løsninger som søger at sikre kvalitet i anvendelsen af denne forholdsvis komplicerede estimeringsmetode. FP er retteligt en kombination af flere af de øvrige metoder. FP anvender den analoge metode med dertil hørende erfaringstal fra tidligere projekter og vejningsmetoder, som evaluerer påvirkningerne. Typer og forudsætninger Bruger typer Det første skridt i FP er planlægningen af estimeringsprocessen, som fastlægger typerne (udvikling, forbedring og applikationer, som alle er relateret) og forudsætningerne. De næste skridt i processen er en beregning af værdi-tilpasset-faktorer (VAF), optælling af data funktionstyper (ILF og EIF). Herefter identificeres komponenterne eller bruger typer. Disse fem komponenter omfatter Ekstern input type. Input transaktioner, som opdaterer interne filer. Ekstern output type. Transaktioner, hvor output er data til brugerne for eksempel en udskreven rapport. Logisk interne fil typer. Gruppering af data, som for eksempel alle har med indkøb af gøre. Ekstern interface fil typer. Håndterer dataudveksling mellem interne og eksterne filer for eksempel regnskabsdata fra en afdeling til en anden. Eksterne forespørgselstyper. Forespørgsel, som giver information til brugeren, men som ikke opdaterer systemet. Man udfører efterfølgende en beregning, hvor ovennævnte fem komponenter klassificeres (justeres) som simple, mellem eller komplekse (værdier fra 0 5), hvilket giver en række uændrede Function Points (UFP). Derudover gennemføres de tekniske overvejelser, så som brugervenlighed, vedligeholdelse etc. som igen giver en række justeringsfaktorer, kaldet justeret Function Points (APP(PCA)). Disse 2 sæt (UFP & PCA) multipliceres og giver så de faktiske funktionspoint. Beregningsresultatet giver en indikation af størrelsen (omfanget af løsningen) og kan omregnes til øvrige ressourcer for eksempel tid eller kapital. Processen lyder kompleks, men en øvet medarbejder kan gennemtælle 100 FP på en time (IFPUG, manualen). Metoden giver basalt set en kompleksitets beskrivelse af systemet og et produktivitetstal. Metoden har ligesom CoCoMo metoden en række stærke sider med en meget strukturel proces, som potentielt kan 10 Internethåndbogen 1/Januar 2003

11 Estimering af internet-løsninger sikre høj kvalitet. Metoden har dog fået kritik (Hughes & Cotterell, 2000) ligesom CoCoMo metoden, da metoden inkluderer en række subjektive vurderinger. Successiv kalkulation Successiv kalkulation søger at give et pålideligt estimat trods en usikker situation og helst et seriøst resultat på kort tid (Lichtenberg, 2002). Metoden tager udgangspunkt i statistiske forhold, som anvendes i forhold til projektets nedbrydning og for hvert projektelement gives et såkaldt 3- skøn, henholdsvis A (optimistisk skøn), B (sandsynligt skøn) og C (pessimistisk skøn) over det nødvendige tidsforbrug. Det giver middelværdi (M = (A+3B+C)/5) og standardafvigelsen (S = (C-A)/5). Herefter beregnes et interval omkring middelværdien M således Nedre intervalgrænse (D = M - 2*S). og øvre intervalgrænse (E = M + 2*S). Den person, typisk projektlederen, som foretager estimeringen kan nu straks vurdere om estimatet er sikkert nok eller teknikken synliggør aktiviteter med stor usikkerhed (varians større end 10) (Lichtenberg, 2002) hvilket betyder at der skal foretages en videre nedbrydning. Tabel 3. Eksempel på successiv kalkulation Delopgave A B C M=(A+3B+C)/5 S=(C-A)/5 V = S*S D E Opgave # ,4 2,4 5,76 11,6 21,2 Opgave # , ,6 23,6 Opgave #3 Sum 34 14,76 S 3,84 D & E 26,3 2 41,6 8 Kilde. IBM (2001) Metodens styrker er, at den forholdsvis simpelt giver en indikation om estimatet er korrekt ud fra variansen samtidig med, at metoden styrer nedbrydningen. Estimering med successiv kalkulation sætter fokus på udviklingsaktiviteterne, da hver enkel aktivitet vurderes ud fra tre værdier. Metoden kræver ingen erfaringstal, kan hurtigt give et estimat på et overordnet niveau og anvendes på baggrund af dette i en række større virksomheder for eksempel IBM. Svagheden ved metoden er at den person som foretager estimeringen skal have flere års erfaring med modellen før den kan anvendes hensigtsmæssigt. 1/Januar 2003 Internethåndbogen 11

12 Estimering af internet-løsninger Ustrukturerede metoder COTS, COBRA Estimeringen sker ikke som det første, de ustrukturede metoder bevarer sin berettigelse De ustrukturerede metoder tager ofte udgangspunkt i erfaringstal fra egne projekter, men indeholder typisk en række tommelfinger regler samt egne tilpasninger. Blandt de subjektivt kendte ustrukturerede metoder kan nævnes i flæng, slag på tasken med eller uden systematisk fejlgætning, begrebs- eller emneorienterede estimater, letvægtsestimat ud fra FP samt en række værktøjsmetoder, som i større eller mindre grad bygger på eksisterende strukturerede metoder. En variant af disse metoder går også under betegnelsen COTS (Eng. Commercial Off The Shelf) og dækker over en række standardprodukter, som hurtigt kan give et estimat ud fra en beregning, som ikke kan afledes af modellen jf. Black box (Agarwal et al., 2001). Alternativt til de ustrukturerede metoder, men alligevel udenfor den gense klassifikation findes en række hybrider eller kloner for eksempel COBRA (Briand et al, 1998). Cobra baserer sig dels på omkostningsestimering (CO), benchmarching (B) og risikostyring (RA). I nedenstående tabel 4 har vi opgjort resultaterne af hvordan respondenterne i vores undersøgelse anvender de forskellige estimteringsmetoder fordelt på faserne i den klassiske, instrumentelle model. Det er overraskende at estimeringsforsøgene ikke sker tidligere i modellen og at ustrukturerede metoder tilsyneladende bevarer sin berettigelse gennem hele forløbet. Tabel 4. Anvendelse af estimeringsmetoder i de respektive faser af den instrumentelle model Definering Analyse Design Implementering Produktion Vedligeholdelse Algoritmiske metoder Analoge metoder CoCoMo Ekspert/Delphi Funktionspoint Successiv kalkulation Ustrukturerede metoder Øvrige Internethåndbogen 1/Januar 2003

13 Estimering af internet-løsninger 5. Konklusioner Ustrukturerede metoder fra vugge til grav Forretningsmæssig forankring og realitetssans Dette afsnit har gennemgået resultaterne fra en undersøgelse af estimeringsmetodernes anvendelse i danske virksomheder. Hovedkonklusionen er at raffineringen af de metodiske indslag i estimeringsprocessen af it-projekter er ringe og at de ustrukturerede metoder tillægges betydning fra vugge-til-grav af it-projekter. Hovedparten af respondenterne anvender en eller to metoder. Blandt de der anvender formelle estimeringsmetoder anvender de større virksomheder to metoder. Dette afsnit har forhåbenligt bidraget til reflektioner over hvordan det igangværende eller sidste it-projekt faktisk blev omkostningsfastsat. Budskabet her er at der ofte er rum for udvidelse af redskaberne til at foretage estimering og at de også har en berettiget placering i web- og it-projekter. Budskabet er ikke at alle skal kunne bruge eller faktisk skal bruge alle estimeringsmetoderne til alle fremtidige projekter. Listen over mulige estimeringsværktøjer er lang. Det må naturligvis ikke ske på bekostning af andre og mere vigtige ting som forretningsmæssig forankring og realitet i løsningerne. Man skal desuden hele tiden holde for øje at hvert minut der går med estimeringsprocessen, går fra at lave selve indholdet og udbredelsen af dette. Estimeringsprocessen er grundlæggende overheadomkostninger. Endelig skal man holde sig klart at estimeringen ikke skal være it-projektets liv. Det skal indholdet og brugen af it-projektet. 6. Referencer Agarwal, R., Kumar, M., Mallick, S., Bharadwaj, R.M., & Anantwar, D. (2001). Estimating Software Projects. Software Engineering notes, vol. 26, nr. 4, side Boehm, B. W. (1981). Software engineering economics (1st ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Delbecq, A.L., Van de Ven, A.H., & Gustafson, D.H. (1975). Group Techniques for Program Planning (1st ed.) Glenview. DeMarco, T. (1982). Controlling software projects (1st ed.). New York: Prentice-Hall. Durrenberger, M. R. (1999). True Estimates reduce Project Risk, PM Network, May 1999, side /Januar 2003 Internethåndbogen 13

14 Estimering af internet-løsninger Ferens, D.V. (1999). Software size Estimation. National Estimator. Winter, side Hughes, B., & Cottrell M. (2000). Software Project Management (2rd ed.). Pittsburgh: McGraw-Hill. IFPUG (1994). Function Point Counting Practices Manual (release 4.0). International Function Point Users Group. Jones, C. (1998). Estimating Software Costs (1st ed.). Pittsburgh: McGraw-Hill. Kemerer, C. F. (1997). Software Project Management (1st ed.). Pittsburgh: McGraw-Hill. Lederer, A. L., & Prasad, J. (1991). The Validation of a Political Model of Information Systems Development Cost Estimating. ACM Conference Paper. Lederer, A. L.. & Prasad, J. (1992a). Better Cost estimating. Communications of the ACM, Vol. 35, nr. 2. Lederer, A. L., & Prasad, J. (1992b). Nine Management Guidelines for Better Cost Estimating. Communication of the ACM, Vol. 11, side Lichtenberg, S. (2002). Estimering. Dansk Dataforening. Long, J. A. (1999). Parametric Cost Estimating in the new Millennium. ACM, PRICE Systems, side Nicholas, J. M. (2001). Project Management for Business and Technology (2nd ed.) Chicago: Prentice-Hall. Roetzheim, W. H. (2000). Estimating Internet and Intranet Development Effort. Trends in Software Management, issue 1 4, Standish Group. (1999). Estimating: Art or Science? Welty, G. (1971). A Critique of some Long-Range Forecasting Developments. Bulletin of the International Statistical institute, vol.44, book 2, side Internethåndbogen 1/Januar 2003

Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter

Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter Praktiske erfaringer fra estimering med usikkerhed i IT projekter Estimering af IT projekter har gennem tiderne altid været en særdeles vanskelig disciplin, og der findes næppe den eller de metoder der

Læs mere

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 Baggrund: Risk Management (RM) er i dag et væsentligt fundament for at kunne håndtere store og komplekse projekter - herunder at kunne

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Bilag 7. SFA-modellen

Bilag 7. SFA-modellen Bilag 7 SFA-modellen November 2016 Bilag 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-650-2

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata 1 Intoduktion Før man springer ud i en øvelse om paneldata og panelmodeller, kan det selvfølgelig være rart at have en fornemmelse af, hvorfor de er så vigtige i moderne mikro-økonometri, og hvorfor de

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt.

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. Sammenhængsanalyser Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. rygevaner som 45 årig * helbred som 51 årig Crosstabulation rygevaner

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Økonometri 1. Dagens program. Den simple regressionsmodel 15. september 2006

Økonometri 1. Dagens program. Den simple regressionsmodel 15. september 2006 Dagens program Økonometri Den simple regressionsmodel 5. september 006 Den simple lineære regressionsmodel (Wooldridge kap.4-.6) Eksemplet fortsat: Løn og uddannelse på danske data Funktionel form Statistiske

Læs mere

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Risikostyring Barrierer for succesfuld implementering Porteføljetænkning omkring risici Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere samarbejdet

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi INDHOLD Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved

Læs mere

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser 87 Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser Jacob Stæhr Mose, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det er relevant for både pengepolitiske og investeringsmæssige beslutninger at have et

Læs mere

Estimation og usikkerhed

Estimation og usikkerhed Estimation og usikkerhed = estimat af en eller anden ukendt størrelse, τ. ypiske ukendte størrelser Sandsynligheder eoretisk middelværdi eoretisk varians Parametre i statistiske modeller 1 Krav til gode

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi FORMÅL Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved at

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Note om Monte Carlo metoden

Note om Monte Carlo metoden Note om Monte Carlo metoden Kasper K. Berthelsen Version 1.2 25. marts 2014 1 Introduktion Betegnelsen Monte Carlo dækker over en lang række metoder. Fælles for disse metoder er, at de anvendes til at

Læs mere

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2 Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 11. september 2006 Dagens program Den simple regressionsmodel SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4) Motivation for gennemgangen af SLR Definition

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden d. 6.10.2016 De Økonomiske Råds Sekretariat Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden Dette notat redegør for de stabilitetstest af forskellige tidsserier vedrørende investeringsadfærden i

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Sandsynlighedsregning og lagerstyring Normalfordelingen og Monte

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Sammenligning af metoder

Sammenligning af metoder Sammenligning af metoder Hvorfor sammenligne? Den ideelle metode Generelle frameworks (NIMSAD/Andersen) Wood-Harper framework til sammenligning Problemer med sammenligning af metoder Hvorfor sammenligne?

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Skriftlig eksamen Science statistik- ST501

Skriftlig eksamen Science statistik- ST501 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR MATEMATIK OG DATALOGI Skriftlig eksamen Science statistik- ST501 Torsdag den 21. januar Opgavesættet består af 5 opgaver, med i alt 13 delspørgsmål, som vægtes ligeligt.

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: - Kompetenceudvikling Side 1 af 5 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -Kompetenceudvikling...1 Kompetenceudvikling:...3

Læs mere

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetsrevisor Henning Sams Har være ansat hos TDC siden 1976 og har arbejdet med kvalitet i ca. 10 år, primært som QAér og Proceskonsulent. Underviser bl.a på

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 19, 2016 1/26 Kursusindhold: Sandsynlighedsregning og lagerstyring

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Estimation Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev herefter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Er det frugtbart at anskue datalogi som "ingeniørvidenskab"? Digital Forvaltning 2. kursusgang 10.9.03

Er det frugtbart at anskue datalogi som ingeniørvidenskab? Digital Forvaltning 2. kursusgang 10.9.03 Er det frugtbart at anskue datalogi som "ingeniørvidenskab"? Mindre vigtigt: begrebet "ingeniørvidenskab", alternativt: ingeniørfag eller -disciplin Vigtigt videnskab/fag/disciplin hvor det konstruktionsorienterede

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

Projekt Planlægning: PERT/CPM

Projekt Planlægning: PERT/CPM Chapter 10: Projekt Planlægning: PERT/CPM -> Planlægning og koordinering af aktiviteter, der tilsammen definerer et helt projekt, så projektet færdiggøres indenfor en planlagt tidsramme. Aktiviteterne

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere