Estimering af internet-løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Estimering af internet-løsninger"

Transkript

1 Estimering af internet-løsninger Estimering af internet-løsninger af cand.it. Klaus Nielsen og lektor Kim Viborg Andersen, Handelshøjskolen i København 1. Indledning Den lette hånd, erfaring og intuition Skandaler og høj søgang Fejlestimering har to sider Estimeringsmetoder anvendes med let hånd i danske virksomheder. Overvejelser om tidsplanlægning, omkostninger og indhold af internetløsninger sker på baggrund af erfaring og intuition, snarere end anvendelsen af formelle metoder. Der findes mange metoder der kan hjælpe estimeringsprocessen, men stort set ingen af disse anvendes. Topscoren er de ustrukturerede metoder der både har størst tilslutning og bevarer sin berettigelse gennem hele udviklings- og implementeringsprocessen. Og dette på trods af at behovet for mere viden om estimeringsteknikker synes at være der. Indikatorer på dette behov er de store statslige it-skandaler der stadig synes at dukke op og de mange mindre it projekter i private og offentlige virksomheder der sættes i stille vand men ofte kommer i høj søgang. Underestimering er den umiddelbare bekymring, men overestimering kan være et mindst lige så stort problem. I tilbudssager kan overestimering betyde at firmaet ikke får opgaven, da opgaven er for dyr. Hvis opgaven projekteres med flere ressourcer end nødvendigt, så vil man ofte anvende flere ressourcer end ellers på administration, hvilket giver et unødvendigt ressourcespild. Samtidig har der været tilfælde med overestimering, hvor arbejdet alligevel fylder den afsatte tid, hvilket betyder at overestimering bidrager til langsommere udviklingstider. Estimeringen af internetløsninger stilles overfor nye udfordringer konstant. Heldigvis da. Under dot.com-eventyret var det tiden der var en afgørende faktor. Det gjaldt om at være først på markedet og reagere endog meget hurtigt. 1/Januar 2003 Internethåndbogen 1

2 Estimering af internet-løsninger Metoder som time boxing flyttede fokus fra indhold og ressourcer til tid. Konsolideringen af it-markedet og ikke mindst tilrettelægggelsen af de næste bølger af it-anskaffelser i danske virksomheder sker nu mere velovervejet. Mangel på procesværktøjer og koordineringsværktøjer, overflod af stop-and-go I dette afsnit belyses hvilke estimeringsmetoder en række danske virksomheder anvender til estimering ved udvikling af web-projekter. Udfordringen for estimeringsprocessen er, at metoderne kan søge at tage højde for alle tænkelige situationer. Samtidig findes der ganske få procesværktøjer og koordineringsværktøjer, blot en række enkeltstående estimeringsredskaber og -metoder, som kan være vanskelige at anvende og vurdere brugbarheden af. Kombinationen af den uoverstigelige opgave med at tage højde for fremtidige mulige forløb og de få sammenhængende proces/koordinationsværktøjer, kan være baggrunden for at formelle estimeringsmetoder ikke er særligt udbredte i dag. 2. Udvikling og implementering en mekanisk proces Den mekaniske opfattelse af itprojekter Vi har for nemheds skyld her fremstillet it-projektledelse som en relativ mekanisk process (vandfaldsmodellen), der forløber forudsigeligt og som kan måles og vejes. Det er naturligvis ikke opfyldt i virkelighedens verden. Litteraturen om it-projektledelse, heruder web-projekter, er stort set fyldt med beviser på at vandfaldsmodellen hverken anvendes eller er en hensigtsmæsig måde at ønske sig itprojektudvikling på. Der er også mange bidrag der fremhæver at den mekaniske model ikke evner at indfange det interessante ved it-projekter og at den (fejlagtigt) foregiver en naturlig fremdrift der kan styrkes, måles og kontrolleres. Vi er enige i alle disse udsagn, men har alligevel taget vandfaldsmodellen til indtægt her, da det letter argumentationen. Det er vores opfattelse at andre, konkurrerende og formentligt mere dækkende beskrivelser af projektledelse af internetløsninger ikke mindsker behovet for estimering, men blot accenturerer det yderligere. Succes: projekter der leveres til tiden, indenfor budgettet og af passende kvalitet I en mekanisk opfattelse er den første del af et it-projekt typisk planlægning og en vigtig del af projektlederens opgave er, at estimere projektets omfang, da man kan betragte succesfulde projekter, som de projekter, som leveres til tiden, indenfor budgettet og af passende kvalitet. 2 Internethåndbogen 1/Januar 2003

3 Estimering af internet-løsninger Nedenstående figur 1 beskriver risikoen for usikre estimater i estimeringsprocessens forskellige faser. Det fremgår, at der indledningsvis vil være en del uklare parametre, som kan resultere i usikre estimater. I takt med at projektet gennemføres og informationsniveauet stiger, vil estimaterne tilsvarende blive mere sikre. Figur 1. Konceptuelt, funktionelt og implementeringsorienterede estimationsteknikker og graden af præcision. Kilde. Roetzheim (2000) I en undersøgelse blandt amerikanske Fortune 500 virksomheder i 1998 nåede kun hver fjerde projekt i mål i forhold til ovenstående succeskriterier (Standish Group, 1999). Andre hævder, at budgetoverskridelser på 100%-200% ikke er unormalt (Kemerer, 1997). Der findes endog eksempler, hvor der er sket estimeringsoverskridelser på hele 1400% (Lederer & Prasad, 1991). Samtidig er det et interessant fænomen, at langt størstedelen (2/3 jf. Lederer & Prasad, 1992a, b) af de større budgetoverskridelser skyldes ekstrem optimistisk estimering, som ofte er udført manuelt. 3. Hovedresultaterne I efteråret 2002 gennemførte vi en undersøgelse via , hvor 348 respondenter med kendskab til estimering af webprojekter blev adspurgt. Blandt disse fik vi 33 besvarelser, hvor en stor del var aktive medlemmer af DANSK-IT. Svarprocenten er altså ganske ringe (mindre end 10%), men ikke usædvanelig for sådanne typer undersøgelser. Definering, analyse, design, implementering Formålet var at belyse anvendelsen af it-estimeringsmetoder og især i forhold til de forskellige faser af projektet. Med faser refereres til den klassiske forløbsmodel ( vandfaldsmodellen ) med faser som definering, analyse, design, implementering, produktion og vedligeholdelse. Undersøgelsen viste at en stor del anvender to estimeringsmetoder i 1/Januar 2003 Internethåndbogen 3

4 Estimering af internet-løsninger definerings- og analysefasen samt en estimeringsmetode i de resterende faser, jvf. tabel 1. Mere end en tredjedel anvender to metoder Tretten af de 33 adspurgte virksomheder anvender to estimeringsmetoder. En stor del af de adspurgte anvender mere end to metoder, dog hyppigst i definerings-, analyse- og designfasen, hvilket tyder på at estimeringsfokus ligger på de første faser af projektet. Samtidig ses en vis mængde virksomheder, som anvender blot en estimeringsmetode. De fleste af de adspurgte virksomheder anvender analoge metoder, successiv kalkulation og ustrukturerede metoder (ofte strukturerede metoder som de analoge metoder og Delphi metoden, blot anvendt mere ustruktureret), mens metoder som CoCoMo er forholdsvis ukendte. Næste spørgsmål var derfor at undersøge om billedet var det samme for mindre virksomheder, som for større virksomheder. Tabel 1. Estimeringsmetoder i de enkelte faser af den klassisk-mekaniske model Antal af estimeringsmetoder Definering Analyse Design Implementering Produktion Vedligeholdelse Netop én metode To metoder Tre metoder Fire metoder Flere end fire metoder I alt Tabel 2 krydser antallet af anvendte estimeringsmetoder med virksomhedens størrelse. Her tegner sig et billede, hvor de mindre virksomheder typisk anvender en eller to metoder, dog tre i visse tilfælde. Det er dog værd at bemærke at de større virksomheder (100+ ansatte) anvender to eller flere estimeringsmetoder. Samtidig ses en interessant tendens da de ustrukturerede metoder anvendes hyppigere blandt mindre virksomheder. 4 Internethåndbogen 1/Januar 2003

5 Estimering af internet-løsninger Tabel 2. Virksomhedens størrelse krydset med antal estimeringsmetoder der anvendes Antal af estimeringsmetoder Antal ansatte Under og flere I alt Netop en metode To metoder Tre metoder Fire metoder Flere end fire metoder I alt Vores tolkning af det sparsomme data materiale er at de mindre virksomheder med færre end 100 ansatte anvender fortrinsvis en til to estimeringsmetoder i definerings- og analysefasen samt en metode i de resterende faser, mens de større virksomheder anvender to til tre metoder i alle faser, dog med klar vægt på de første faser. Hel- og halvprofessionelle estimeringsprocesser En af de vigtige indsigter er at estimeringen ikke altid foretages af professionelle. Estimeringen foretages af alle funktioner i virksomheden, lige fra den overordnede ledelse, projektlederen, teknikeren, salgsfolk m.fl. Samtidig foretages estimeringen ofte af enkeltpersoner til trods for at et holdbart resultat ofte burde kræve en kombination af kompetencer. De personer i projektet, som foretager estimeringen vil meget ofte mangle de nødvendige evner, kompetencer og erfaring. I de følgende afsnit vil vi uddybe baggrunden og indholdet i de forskellige estimeringsmetoder refereret til ovenfor i undersøgelsesresultaterne. 4. Estimeringsmetoder Sandsynlig vurdering, den mest positive forudsigelse eller intervaller Estimering kan anskues på mange måder, men den typiske antagelse er at et estimat er en forudsigelse, som baserer sig på en sandsynlig vurdering (DeMarco, 1982). Alternativt kan estimater ifølge DeMarco (1982) anskues som den mest positive forudsigelse, som ingen chance har for at blive 1/Januar 2003 Internethåndbogen 5

6 Estimering af internet-løsninger nået eller et estimat er en forudsigelse, som sandsynligvis vil ligge over eller under det aktuelle resultat. Opnå fælles forståelse/enighed blandt de involverede Komplementære metoder, snarere end substituerbare Forudsætningen for god estimeringspraksis er en fælles forståelse for meningen med et estimat, hvilket er baggrunden for disse mange bud på en definition af estimeringsbegrebet. Durrenberger fremhæver at enkelttal estimater er problematiske. Alle estimater burde indeholde et interval, da realistiske estimater skal afspejle eksempelvis både første og seneste sandsynlige dato for færdiggørelse af opgaven (Durrenberger, 1999). Ingen estimeringsmetode er pr. natur bedre end andre, men styrker og svagheder fra en metode er ofte komplementær med andre. For eksempel er den algoritmiske metodes styrker en svaghed i ekspertmetoden og visa versa (Boehm, 1981). Vi skal i de kommende afsnit se nærmere på en række estimeringsmetoder. l Figur 2. Klassifikation af estimeringsmetoder Kodelinier (SLOC) Funktionspoint Objektpoint Øvrige Algoritmisk metode Analog metode CoCoMo-metoden Ekspertmetoden (Delphi) Traditionel metode Real-Time Varianter Banker / SEER SEM PRICE Successiv kalkulation Ustrukturerede metoder Kilde. Ferens (1999) Algoritmiske metoder Algoritmiske metoder kaldes også estimering ved hjælp af parametre, da metoden anvender en række matematiske algoritmer (empiriske eller matematiske relationer/data) til estimering af en given løsning. Fælles for alle algoritmiske metoder er en algoritmisk sammenhæng mellem størrelsen af systemet og estimatet i timer/kroner. Metoden gør typisk brug af en mængde aggregerede data (Long, 1999) kombineret med en eller flere af nedenstående algoritmer (Boehm, 1981): Lineær model Multiplikationsmodellen Analysemodellen 6 Internethåndbogen 1/Januar 2003

7 Estimering af internet-løsninger Tabularmodellen Den sammensatte model Parametre Metoden anvendes typisk sammen med en anden metode, som anvendes til at finde størrelsen af en løsning for eksempel ved at tælle kodelinier, som bl.a. kendes fra CoCoMo metoden. Når løsningens størrelse er kendt beregnes hastigheden af produktionen, hvorefter ressourcerne kan udledes. Metoden kompliceres med en række parametre om for eksempel fysiske forhold som vægt og volumen eller kvalitets forhold, herunder hastighed, produktion og kraft. Denne metode kan anvendes meget tidligt i estimeringsfasen for eksempel ved tilbudsgivning (Nicholas, 2001). Metodens klare styrke er dens objektivet og analytiske tilgang, som fungerer effektivt og objektivt i forhold til for eksempel erfaringer. Metodens svagheder er det subjektive input, kalibreringen i forhold til fortiden frem for fremtiden, hvilket betyder at metoden har vanskeligheder med at forholde sig til nye løsninger, da den bygger på gamle data. Samtidig kan man sætte spørgsmål ved anvendelsen af den lineære model, som ikke er særlig præcis, da der er for mange ikke lineære interaktioner i en løsning (Boehm, 1981). Analoge metoder De analoge metoder er de ældste og mest pålidelige metoder i tilfælde, hvor firmaet tidligere har udført lignende projekter, da metoden kan give et hurtigt estimat. Grundlæggende bygger den analoge metode på en case-baseret tilgang, hvor man identificerer en kilde case, som sammenholdes med den kommende løsning målcase. Derefter ser man på ligheder og forskellighederne mellem de valgte cases, hvorefter der foretages en række tilpasninger. Metoden forudsætter, at alle nye løsninger stammer fra tidligere løsninger, hvilket giver grundlag for sammenligning af elementerne. Disse tilpasninger bygger på nedbrydningen og sammenligningen (teknologi, metode, kompleksitet, struktur etc.) af casene, som giver en skalering i forhold til størrelse, pris, varighed, da et dobbelt så stort projekt ikke nødvendigvis betyder dobbelt varighed og omkostninger. For at kunne anvende metoden korrekt er det ydermere nødvendigt at undersøge typen af opgaven, størrelsen af applikationen, funktionaliteten samt den tekniske metode, herunder programmeringssproget. Den analoge metodes styrke er den store erfaring, som metoden kan gøre brug af, 1/Januar 2003 Internethåndbogen 7

8 Estimering af internet-løsninger såfremt der er historiske eller statistiske data, men alligevel ofte ikke nok til at træffe en endelig konklusion. De store problemer med den analoge metode er dels, hvordan ovenstående metode anvendes, dels det faktum at der meget ofte er få ligheder med det indledende estimat og den senere virkelighed samt styrken/svagheden i at bygge på tidligere data/ erfaringer. CoCoMo Constructive Cost Model Constructive Cost Model (CoCoMo) blev udviklet af Barry W. Boehm i slutningen af 1970 erne som en åben (alle forudsætninger og definitioner er offentlige og dokumenteret) omkostningsestimeringsmodel baseret på statistiske modeller og justeringsmetoder ud fra et studie af 63 projekter. Metoden kom oprindelig i tre udgaver, Basis CoCoMo, Intermediate CoCoMo, Detailed CoCoMo og er senere kommet i en relancering CoCoMo 2.0 i Basis CoCoMo er en hurtig og god metode til at fremkomme med et overordnet estimat på prisen, men begrænset, da den beregner ressourceforbruget ud fra en enkel variabel, nemlig antallet af kodelinier (Boehm, 1981). Intermediate CoCoMo metoden indeholder en række mere avancerede udvidelser til basis CoCoMo, som inddeler 15 variationer på 4 kategorier: Produkt attributer. (RELY DATA CPLX) Computer attributter. (TIME STOR VIRT TURN) Menneskelige attributter. (ACAP AEXP PCAP VEXP LEXP) Projekt attributer. (MODP TOOL SCED) Grundlæggende bygger CoCoMo metoden på, at man som udgangspunkt tæller kodelinier (KDSI), selvom det kan være forholdsvis upræcist at tælle linier af kode. Metodens styrke ligger i sin åbenhed, som giver en objektiv model fremfor lukkede proprietære modeller. Modellen kan nemt efterprøves, gentages og vigtigst at alt kan CoCoMo kalibreres, så den afspejler egne erfaringer uden at det går ud over åbenheden. Svagheden er at metoden er vanskelig at anvende, hvor der må formodes at ligge en del usikkerhed gemt i forbindelse med at tælle kodelinier, som ligger til grund for metoden. CoCoMo anvender kodelinier, som rummer en række svagheder, herunder at den er softwareafhængig og at mangelfuldt systemdesign kan give flere kodelinier, kodelængden tager ikke højde for funktionalitet og 8 Internethåndbogen 1/Januar 2003

9 Estimering af internet-løsninger kompleksitet af koden. Samtidig kan det være vanskeligt for brugerne at forstå, hvordan de skal tælle kodelinierne. Ekspertmetoden Delphi metoden Ekspertmetoden er den metode, hvor man adspørger eksperterne, som er vidende indenfor området, hvor lang tid det vil tage at udføre opgaven. Den vil ofte blive brugt i situationer, hvor der skal ændres en del af løsningen for eksempel nyt layout på sitet. Eksperterne bruger en kombination af tidligere indsamlet information (de analoge metoder) sammen med den eksisterende viden om projektet, hvilket giver en effektanalyse kombineret med ekspertens erfaring og ekspertise indenfor feltet (Hughes & Cotterell, 2000). Alternativt kan ekspertmetoden anvendes til kvalificerede gæt, når projektet mangler information, projektet er dårligt defineret eller unikt (Nicholas, 2001). Man kan vælge at gå et skridt videre og bede en række eksperter komme med et estimat og anvende disse til et samlet estimat, Delphi metoden, som er en hjælpeteknik til ekspertmetoden. Delphi metoden gennemløber typisk tre trin: udvikling af spørgsmål, udvælgelse og kontakt til eksperterne og ekspertbesvarelser, hvorefter proceduren kan gennemløbes igen og igen (Delbecq et al, 1975). Delphi metoden baserer sig på, at deltagerne har forskellig erfaring og indsigt, som udnyttes ved at indhente flere estimater, der sammenkoges til et estimat, som eksperterne igen estimerer. Ekspertmetoden har en klar styrke med brugen af menneskelige erfaringer, herunder ukendte situationer. Svagheden er dog at det kan være problematisk at skelne mellem tidligere erfaringer, nye teknikker, arkitekturer og øvrige specielle forhold. Samtidig er det vanskeligt at vurdere om eksperten er optimistisk, pessimistisk etc. Metoden forudsætter, at deltagerne har den nødvendige tid, rette egenskaber i skriftlig fremstilling og høj motivation (Delbrecq et al., 1975). Det måske mest problematiske for ekspertmetoden er, hvordan man udvælger eksperterne (Welty, 1971). Hvordan ved man at personen er en ekspert? Ekspertmetoden har, som de analoge metoder ingen direkte bud på, hvordan de mange faldgrupper undgås. Funktionspoint metoden Funktionspointmetoden (FP) er grundlæggende en målemetode anvendt til anskueliggørelse af et softwareprodukts kompleksitet. The Internationale Function Point User Group (IFPUG) har oprettet certificering for Function Point tællere, 1/Januar 2003 Internethåndbogen 9

10 Estimering af internet-løsninger som søger at sikre kvalitet i anvendelsen af denne forholdsvis komplicerede estimeringsmetode. FP er retteligt en kombination af flere af de øvrige metoder. FP anvender den analoge metode med dertil hørende erfaringstal fra tidligere projekter og vejningsmetoder, som evaluerer påvirkningerne. Typer og forudsætninger Bruger typer Det første skridt i FP er planlægningen af estimeringsprocessen, som fastlægger typerne (udvikling, forbedring og applikationer, som alle er relateret) og forudsætningerne. De næste skridt i processen er en beregning af værdi-tilpasset-faktorer (VAF), optælling af data funktionstyper (ILF og EIF). Herefter identificeres komponenterne eller bruger typer. Disse fem komponenter omfatter Ekstern input type. Input transaktioner, som opdaterer interne filer. Ekstern output type. Transaktioner, hvor output er data til brugerne for eksempel en udskreven rapport. Logisk interne fil typer. Gruppering af data, som for eksempel alle har med indkøb af gøre. Ekstern interface fil typer. Håndterer dataudveksling mellem interne og eksterne filer for eksempel regnskabsdata fra en afdeling til en anden. Eksterne forespørgselstyper. Forespørgsel, som giver information til brugeren, men som ikke opdaterer systemet. Man udfører efterfølgende en beregning, hvor ovennævnte fem komponenter klassificeres (justeres) som simple, mellem eller komplekse (værdier fra 0 5), hvilket giver en række uændrede Function Points (UFP). Derudover gennemføres de tekniske overvejelser, så som brugervenlighed, vedligeholdelse etc. som igen giver en række justeringsfaktorer, kaldet justeret Function Points (APP(PCA)). Disse 2 sæt (UFP & PCA) multipliceres og giver så de faktiske funktionspoint. Beregningsresultatet giver en indikation af størrelsen (omfanget af løsningen) og kan omregnes til øvrige ressourcer for eksempel tid eller kapital. Processen lyder kompleks, men en øvet medarbejder kan gennemtælle 100 FP på en time (IFPUG, manualen). Metoden giver basalt set en kompleksitets beskrivelse af systemet og et produktivitetstal. Metoden har ligesom CoCoMo metoden en række stærke sider med en meget strukturel proces, som potentielt kan 10 Internethåndbogen 1/Januar 2003

11 Estimering af internet-løsninger sikre høj kvalitet. Metoden har dog fået kritik (Hughes & Cotterell, 2000) ligesom CoCoMo metoden, da metoden inkluderer en række subjektive vurderinger. Successiv kalkulation Successiv kalkulation søger at give et pålideligt estimat trods en usikker situation og helst et seriøst resultat på kort tid (Lichtenberg, 2002). Metoden tager udgangspunkt i statistiske forhold, som anvendes i forhold til projektets nedbrydning og for hvert projektelement gives et såkaldt 3- skøn, henholdsvis A (optimistisk skøn), B (sandsynligt skøn) og C (pessimistisk skøn) over det nødvendige tidsforbrug. Det giver middelværdi (M = (A+3B+C)/5) og standardafvigelsen (S = (C-A)/5). Herefter beregnes et interval omkring middelværdien M således Nedre intervalgrænse (D = M - 2*S). og øvre intervalgrænse (E = M + 2*S). Den person, typisk projektlederen, som foretager estimeringen kan nu straks vurdere om estimatet er sikkert nok eller teknikken synliggør aktiviteter med stor usikkerhed (varians større end 10) (Lichtenberg, 2002) hvilket betyder at der skal foretages en videre nedbrydning. Tabel 3. Eksempel på successiv kalkulation Delopgave A B C M=(A+3B+C)/5 S=(C-A)/5 V = S*S D E Opgave # ,4 2,4 5,76 11,6 21,2 Opgave # , ,6 23,6 Opgave #3 Sum 34 14,76 S 3,84 D & E 26,3 2 41,6 8 Kilde. IBM (2001) Metodens styrker er, at den forholdsvis simpelt giver en indikation om estimatet er korrekt ud fra variansen samtidig med, at metoden styrer nedbrydningen. Estimering med successiv kalkulation sætter fokus på udviklingsaktiviteterne, da hver enkel aktivitet vurderes ud fra tre værdier. Metoden kræver ingen erfaringstal, kan hurtigt give et estimat på et overordnet niveau og anvendes på baggrund af dette i en række større virksomheder for eksempel IBM. Svagheden ved metoden er at den person som foretager estimeringen skal have flere års erfaring med modellen før den kan anvendes hensigtsmæssigt. 1/Januar 2003 Internethåndbogen 11

12 Estimering af internet-løsninger Ustrukturerede metoder COTS, COBRA Estimeringen sker ikke som det første, de ustrukturede metoder bevarer sin berettigelse De ustrukturerede metoder tager ofte udgangspunkt i erfaringstal fra egne projekter, men indeholder typisk en række tommelfinger regler samt egne tilpasninger. Blandt de subjektivt kendte ustrukturerede metoder kan nævnes i flæng, slag på tasken med eller uden systematisk fejlgætning, begrebs- eller emneorienterede estimater, letvægtsestimat ud fra FP samt en række værktøjsmetoder, som i større eller mindre grad bygger på eksisterende strukturerede metoder. En variant af disse metoder går også under betegnelsen COTS (Eng. Commercial Off The Shelf) og dækker over en række standardprodukter, som hurtigt kan give et estimat ud fra en beregning, som ikke kan afledes af modellen jf. Black box (Agarwal et al., 2001). Alternativt til de ustrukturerede metoder, men alligevel udenfor den gense klassifikation findes en række hybrider eller kloner for eksempel COBRA (Briand et al, 1998). Cobra baserer sig dels på omkostningsestimering (CO), benchmarching (B) og risikostyring (RA). I nedenstående tabel 4 har vi opgjort resultaterne af hvordan respondenterne i vores undersøgelse anvender de forskellige estimteringsmetoder fordelt på faserne i den klassiske, instrumentelle model. Det er overraskende at estimeringsforsøgene ikke sker tidligere i modellen og at ustrukturerede metoder tilsyneladende bevarer sin berettigelse gennem hele forløbet. Tabel 4. Anvendelse af estimeringsmetoder i de respektive faser af den instrumentelle model Definering Analyse Design Implementering Produktion Vedligeholdelse Algoritmiske metoder Analoge metoder CoCoMo Ekspert/Delphi Funktionspoint Successiv kalkulation Ustrukturerede metoder Øvrige Internethåndbogen 1/Januar 2003

13 Estimering af internet-løsninger 5. Konklusioner Ustrukturerede metoder fra vugge til grav Forretningsmæssig forankring og realitetssans Dette afsnit har gennemgået resultaterne fra en undersøgelse af estimeringsmetodernes anvendelse i danske virksomheder. Hovedkonklusionen er at raffineringen af de metodiske indslag i estimeringsprocessen af it-projekter er ringe og at de ustrukturerede metoder tillægges betydning fra vugge-til-grav af it-projekter. Hovedparten af respondenterne anvender en eller to metoder. Blandt de der anvender formelle estimeringsmetoder anvender de større virksomheder to metoder. Dette afsnit har forhåbenligt bidraget til reflektioner over hvordan det igangværende eller sidste it-projekt faktisk blev omkostningsfastsat. Budskabet her er at der ofte er rum for udvidelse af redskaberne til at foretage estimering og at de også har en berettiget placering i web- og it-projekter. Budskabet er ikke at alle skal kunne bruge eller faktisk skal bruge alle estimeringsmetoderne til alle fremtidige projekter. Listen over mulige estimeringsværktøjer er lang. Det må naturligvis ikke ske på bekostning af andre og mere vigtige ting som forretningsmæssig forankring og realitet i løsningerne. Man skal desuden hele tiden holde for øje at hvert minut der går med estimeringsprocessen, går fra at lave selve indholdet og udbredelsen af dette. Estimeringsprocessen er grundlæggende overheadomkostninger. Endelig skal man holde sig klart at estimeringen ikke skal være it-projektets liv. Det skal indholdet og brugen af it-projektet. 6. Referencer Agarwal, R., Kumar, M., Mallick, S., Bharadwaj, R.M., & Anantwar, D. (2001). Estimating Software Projects. Software Engineering notes, vol. 26, nr. 4, side Boehm, B. W. (1981). Software engineering economics (1st ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Delbecq, A.L., Van de Ven, A.H., & Gustafson, D.H. (1975). Group Techniques for Program Planning (1st ed.) Glenview. DeMarco, T. (1982). Controlling software projects (1st ed.). New York: Prentice-Hall. Durrenberger, M. R. (1999). True Estimates reduce Project Risk, PM Network, May 1999, side /Januar 2003 Internethåndbogen 13

14 Estimering af internet-løsninger Ferens, D.V. (1999). Software size Estimation. National Estimator. Winter, side Hughes, B., & Cottrell M. (2000). Software Project Management (2rd ed.). Pittsburgh: McGraw-Hill. IFPUG (1994). Function Point Counting Practices Manual (release 4.0). International Function Point Users Group. Jones, C. (1998). Estimating Software Costs (1st ed.). Pittsburgh: McGraw-Hill. Kemerer, C. F. (1997). Software Project Management (1st ed.). Pittsburgh: McGraw-Hill. Lederer, A. L., & Prasad, J. (1991). The Validation of a Political Model of Information Systems Development Cost Estimating. ACM Conference Paper. Lederer, A. L.. & Prasad, J. (1992a). Better Cost estimating. Communications of the ACM, Vol. 35, nr. 2. Lederer, A. L., & Prasad, J. (1992b). Nine Management Guidelines for Better Cost Estimating. Communication of the ACM, Vol. 11, side Lichtenberg, S. (2002). Estimering. Dansk Dataforening. Long, J. A. (1999). Parametric Cost Estimating in the new Millennium. ACM, PRICE Systems, side Nicholas, J. M. (2001). Project Management for Business and Technology (2nd ed.) Chicago: Prentice-Hall. Roetzheim, W. H. (2000). Estimating Internet and Intranet Development Effort. Trends in Software Management, issue 1 4, Standish Group. (1999). Estimating: Art or Science? Welty, G. (1971). A Critique of some Long-Range Forecasting Developments. Bulletin of the International Statistical institute, vol.44, book 2, side Internethåndbogen 1/Januar 2003

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Simpel Lineær Regression

Simpel Lineær Regression Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Vi antager at sammenhængen mellem y og x er beskrevet ved y = β 0 + β 1 x + u. y: Afhængige

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression Statistik II 4. Lektion Logistisk regression Logistisk regression: Motivation Generelt setup: Dikotom(binær) afhængig variabel Kontinuerte og kategoriske forklarende variable (som i lineær reg.) Eksempel:

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Projektarbejde med scrum- metoden

Projektarbejde med scrum- metoden Projektarbejde med scrum- metoden Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Roller og terminologi i scrum... 3 Opgavestilleren... 3 Scrum Masteren... 3 Projektgruppen... 3 Sprint... 3 3 Møder... 3 Planlægningsmødet...

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere