El,n"rgimærkning for følgende ejendom:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El,n"rgimærkning for følgende ejendom:"

Transkript

1 SIDE I AF 9 ^ô. El,n"rgimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gyldigt 1O år fra: Programversion: Bommerlundvej Rødd ng EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bo$ek Haderslev,taLlli*,, L, Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget, Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Energimærke ' Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 30 skov rummeter brænde 2260 kwh elvarme Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m,m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild DeÉor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varmeregnrnger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på Høit forbrug Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Fors ag til forbedring Arlig besparelse i energienheder Arlig besparelse i kr. Skønnet Tilbageinvestering betalingstid 1 Isolering af varmerør samt af automatik til natsænkning. 2 Udskiftning afvarmtvandsbeholder 2.8 skov rummeter Brænde, 30 kwh el -1.7 skov rummeter 2260 kwh Elvarme 1430 kr 1210 kr 0.8 år 3660 kr kr. 2.2 år 3 Montering af termostatventiler. 4 Konvertering til jordvarmeanlæ9. 0,1 skov rummeter Brænde 31 Brænde (Skr) Elvarme, 282 kwh el 50 kr 7770 kr 250 kr kr. 5ar r5. år 5 Isolering af væg mod uopvarmet 1,4 skov rummeter Brænde 750 kr kr rum âr Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.

2 SIDE 2 AF 9 -ôlil Gyldigt 1O år fra: Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energ end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fiernvarme. E kse m pel p3 be reg n i n g a f ti I ba gebeta I i n gsti d : Investering = 100:OO0 kr. Besparelse = kr. per år. Tilbagebetalingstid = LOO/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne vè e enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man Uåde får en mere effektiv varmekilde og isolering. Samlet bes relse - her nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:. Samlet besparelse på varme: 85OO kr'lâr. Samlet besparelse på el: 5oO kr,/âr. Samlet besparetse på vand: 0 kr./år. Besparelser i alt: 9OO0 kr.lâr. Investeringsbehov: t4946o kr. Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer, Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil detforbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved om ntn o Ved ombygning 09 renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde

3 SIDE 3 AF 9 ^ôril 'l låfl+- * ;-L ' Gyldigt 1O år fra: Maftin Holst betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dklbr08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering Forslag til forbedring Ârlig besparelse i energienheder Ârlig besparelse i kr. 6 Udskiftning af cirkulationspumpe. 7 Efterisolering af vandret loft. I Efterisolering af massiv ydervægge 9 Efterisolering af terrændæk. 10 Udskiftning af vinduer og døre. 11 Efterisolering af hul ydervæg. 118 kwh el 2,7 skov rummeter Brænde, 29 kwh el 1.9 skov rummeter Brænde, 20 kwh el 2,6 skov rummeter Brænde, 29 kwh el 1 skov rummeter Brænde 0.4 skov rummeter Brænde 190 kr kr. 970 kr kr. 520 kr. 230 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Forslag nr. 4 og 5, har en tilbagebetalingstid på mere end ti år. Det er i den forbindelse v gtigt at være opmæiksom på, at energimæssige forbedringer både har betydning for bygningens energiforbrug og den daglige komfort, samt for en enventuel gensalgsværdi for ejendommen. Såfremt fyrrum ønskes fuldt udnyttet, skal dette iagttages inden efterfølgende forbedringer udføres. Ved fuld udnyttelse af fyrrum skal bygningsreglementets krav til isolering iagttages. Ejendommen er fra 1867 og har gennemgået en del ombygning og efterisoleringsarbejde. Bygn ngen anvendes som helårsbeboelse og er i BBR registreret som sådan. Der foreligger ingen tegninger. Enkelte bygningsdele kan afvige fra de i beregningerne anvendte Der foreligger oplysninger fra sælger vedrørende gulve, vægge og loft. Fyrrum medregnes ikke til det opvarmede areal, Energikonsulentens nrngsgen n Bygni. Tag og loft

4 SIDE.I AF 9 Energimærkning nr Gyldigt lo år fra: Mart n Holst Firma: Bogek Haderslev Isoleringsforhold er baseret på visuel kontrol. Taget er en traditionel gitterspærskonstruktion, hvor der er foretaget isolering imellem spårfødderne. Der er foretaget isolering i en tykkelse af gennemsnitlig 125 mm. På siden vendende mod beboelsesrum er der fortaget forskalling og beklædning med gips og træpaneler Adgang til tagrum er fra garage. Tag er cementbaseret bølgeplader. Forslag 7: Vandret loft foreslås efterisoleret op til 350 mm i alt.. Ydervægge Ydervæg er dels en 300 mm hulmur med udvendig gasbeton og indvendig gasbeton, Hulmuren er isoleret med 100 mm isolering i alt. Ydervæg består også af en massiv helstensmur. Indvendig isoleret med 10 mm polystyren og 50 mm letbeton. Ydermur mod udestuen er ca, 350 mm bestående af 200 mm gasbeton + indvendig 100 mm letbeton. Ydervæg mod garage er en letvæg som ilg. sælger er isoleret med 200 mm og en 100 mm massiv letbeton mod fyrrum. Forslag 5: Ved væg mod uopvarmet rum foreslås indvendig eller udvendig isolering med 100 mm isolering Ved indvendig isolering afsluttes med pladebeklædning. Ved udvendig isolering afsluttes med facadepuds. Forslag 8: Ved massiv ydervægge foreslås indvendig eller udvendig isolering med 100 mm isolering. Ved indvendig isolering afsluttes med pladebeklædning. Ved udvendig isolering afsluttes med facadepuds. Forslag 11: Ved ydervæg med hulmur foreslås indvendig eller udvendig isolering med 100 mm isolering. Ved indvendig isolering afsluttes med pladebeklædning. Ved udvendig isolering afsluttes med facadepuds. 'V nduer, døre, ovenlys mv. Beskrivelse af vinduer og døre er baseret på visuel kontrol og ejeroplysninger. Vinduer og dørelsidepartier er traditionelle med tolags termoruder og 1 lag glas med henholdsvis faste og gående rammer i trækonstruktion. Døre er massiv u soleret. Forslag 1O: Vinduer og døre foreslås udskiftet med nye vinduer og døre med energitermoruder. Det er vigtigt ved valg af leverandør at stille krav om lav u-værdi på glas og glas med varm ka nt. Udskiftningen af vinduer og døre er umiddelbart ikke rentabelt, og i økonomisk øjemed ville det være en fordel kun at skifte ruderne frem for hele vinduer og døre. 'Gulve og terrændæk Isoleringsforhold er baseret på ejeroplysninger

5 SIDE 5 AF 9 t I at"jld,-.,, -Ë ' Gyldigt lo år fra: Gulve er traditionelle terrændæk støbt i beton og isoleret med 100 mm leca Gulvbelægninger er tæpper, træ, vinyl og klinker. Der er gulvvarme i badevaerelse. Gulv i værelse mod nordøst er iflg. sælger isoleret med 75 mm polystyren. Forslag 9: Terrændæk foreslås isoleret med mindst 200 mm terrænbatts, hvis der udføres gulvvarme, skal gulvet isoleres med mindst 260 mm terrænbatts. Ventilation 'Vent lat on Huset er med naturlig ventilation og vurderes at være et tæt hus, dog har enkelte fuger små revner og krakeleringer, Varme 'Varmeanlaeg Varmekilden i huset er fastbrændsel. Installationen er placeret i isoleret fyrrum. Kedlen er en ældre fastbrændselkedel, mærke Salamander, Der forefindes også en gammel oliekedel, som iflg. sælger ikke har været i brug siden funktionsdygtigheden kendes ikke og indgår derfor ikke i beregningen. Forslag 4: Der foreslås konvertering til jordvarmeanlæg. Be-06 data for anlægget, som er anvendt i beregningen er standardværdier, som må anses som værende retningsgivende, Prisen er inklusiv nedtagning af eksisterende varmeanlæg, udlægning/nedpløjning af jordvarmeslanger, samt opst lling og tilslutning af varmepumpe, men eksklusiv reetablering af udenoms areal. 'Varmt vand Varmt brugsvandsforsyning sker gennem en ca. 100 liters vægmonteret varmtvandsbeholder, mærke Metro, som er placeret i isoleret, uopvarmet fyrrum, Beholderen er udelukkende eldrevet, Der foreslås en ny varmtvandsbeholder i forbindelse med konvertering til jordvarmeanlæ9. Dette indgår ikke i beregningen. Forslag 2: I forbindelse med konvertering til jordvarmeanlæg foreslås det at udskiftet varmtvandsbeholderen. ' Fordel ngssystem Varmerør til radiatorer/gulvvarmen skønnes udført som fordelingssystem 2-strengs, trukket i paneler mellem gulv og væg i den opvarmet del af boligen. Der er synlig rørføring som er placeret i paneler mellem gulv/væg i den opvarmet del af boligen som er uisoleret og der er synlig rørtøring i fyrrum som er uisoleret. Installationen er med 3-trins cirkulationspumpe af mærket Grundfoss.

6 SIDE 6 AF 9 Gyldigt 1O år fra: Maftin Holst Installationen er uden automatik til natsænkning og uden udetemperaturskompensation Forslag 1: Uisoleret varmerør i fyrrum foreslås isoleret med 30 mm samt montering af automatik til natsænkning, 'Armaturer Armaturer vurderes at have et lavt vandforbrug og er et-grebs Ved bruser er der termostatarmatur. 'Automat k Der er termostawentiler på f f ud af 12 radiatorer Gulvvarmen er manuelt styret i badeværelse. Forslag 3 Der foreslås montering af termostatventiler på rad atorer som ikke er med termostawentil.. Pumper varme Forslag 6: Der foreslås udskiftning af cirkulationspumpen til en A+ pumpe med automatik/modulerende drift. 'Hårde hvidevarer Køleskab uden frost er over 10 år. El-komfur er over 10 år og emhætte er 5-10 år. I forbindelse med anskaffelse af nye elapparater, kan det oplyses, at hårde hvidevarer er EUmærket med hensyn til energiforbrug. Skalaen går fra A++ til G, med A++ som det med det laveste energiforbrug. Elselskabet har en liste over de elapparater, der er på markedet, hvor der både oplyses om elforbruget og om eventuelt vandforbrug. Informationen er gratis. Der henvises i øvrigt til Vand. Vand Vedvarende 'Solvarme Toilet er med almindelig lav cisterne og med mulighed for lille o9 stort skyl på henholdsvis 3 og 6 liter. I Der er ingen solvarme til varmt brugsvand. Ved etablering af nyt varmeanlæg kan solvarme til varmt brugsvand med fordel indgå som en del af renover ngen.. varmepumpe Der er ingen varmepumpe.

7 SIDE 7 AF 9 rllj.,,tl -* r'l'i Energimeerkning nr.: Gyldigt 10 år fra: 'Solceller Der er ingen solceller. Udgifter inkl. moms og afgift:. Forbrug: 0 kr./år 0 skov rummeter brænde/år. Aflæst periode: Kommentar: Der foreligger ikke oplysninger om el-forbruget specifik til opvarmning af varmt vand. El-forbruget til varmt vand indgår dog i beregningen. Prisen på kløvet leveret brænde, som i beregningen af energim-ærket er sat til 500 kr,pr.m3, kan være meget forskeliig, og kan variere en del efer lokale forhold. Det kan således godt betale sig at ofre lidt tid på at finde frem til billigste leverandør af brænde. Det kan oplyses, at for hver grad temperaturen kan sænkes, falder varmeforbruget 5-10 o/o. Beregningen på varmeforbruget er graddøgnsreguleret, hvilket medfører at såfremt fyringsperioden var varmere en gennemsnitligt beregnet, vil beregnede forbrug altid ligge højere end det faktuelle forbrug. Bygnin sbeskrivelse. Opførelsesår: L867. Âr for væsentlig renovering: 0. Varme: Brænde (Skr.). Supplerende opvarmning: Ingen. Boligareal følge BBR: 158 m2. Erhvervsareal følge BBR: 0 mz. Opvarmet areal: 168 m2. Anvendetse ifølge BBR: 120 Enfamiliehus. Kommentar t l BBR-oplysninger: Det registrerede opvarmede areal stemmer ikke overens med BBR-oplysningerne. Det opmålte areal er 10 m2 større end som angivet i BBR.

8 SIDE 8 AF 9 -ô- If;I Energimaerkning nr.: Gyldigt 10 år fra: Anvendt energipris inkl. afgifter: 500 kr./skov varme: rummete Fast afgift på varme: O kr./âr El: 1.65 kr./kwh 45 kr.lmz Vand:

9 SIDE 9 AF 9 Energ mærkning nr.: Gyldigt 10 år fra: '. > 'I lj-llå- '^ i--l Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet, Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen admin streres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. EN.' RGI Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering, Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Lees mere Adresse: Maftin Holst Rådhuscentret Vojens Firma: Telefon: Dato for bygningsgennemgang: ZOLL Bo$ek Haderslev Energikonsulent nr.: 25t357 Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere