Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration"

Transkript

1 Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration MBA-Økonomistyring og finans 8100 Aarhus C Resumé Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt ændringer til budget- og regnskabssystem for kommuner. Ændringerne har til formål dels at muliggøre en Sagsnr. 12/ Journalnr. Sagsbeh. Claus Sørensen opgørelse af de udgifter, der bruges på ledelse og administration på kommunens serviceområder (hovedkonto 0 og 2-5), dels at få en mere detaljeret/specificeret opgørelse af de udgifter, som budgetteres og bogføres på hovedkonto seks (administration). Kommunerne har påpeget, at ændringerne ikke indebærer en administrativ forenkling, og at der tvært imod er tale om en meropgave. Kommunerne er imidlertid ikke blevet kompenseret økonomisk for opgaven. I forlængelse heraf foreslås det, at der i Aarhus Kommune vælges administrativt enkle princip- Telefon Direkte telefon Fax per, så ændringerne kan implementeres med mindst muligt ressourceforbrug. Med afsæt heri samt de muligheder som er anført fra ministeriets side - foreslås det, at Aarhus Kommune ved implementeringen af ændringerne konkret benytter følgende principper: På områder, hvor der i forvejen anvendes tidsregistrering, benyttes denne til registrering af udgifter vedr. generel ledelse og administration på hovedkonto 0 og 2-5. På øvrige områder anvendes princippet om, at udgifter ifht. ledere og medarbejdere, der anvender mere end 50 procent af deres tid på ledelse og administration, skal føres som en administrativ udgift under hovedkonto 0 og 2-5. Tilsvarende føres udgifter ifht. medarbejdere, der anvender mere end 50 procent af arbejdstiden på en anden jobfunktion (f.eks. undervisning og pædagogik) fuldt ud som en ikke-administrativ udgift.

2 I de foreslåede principper for udmøntning er der lagt vægt på, at stillinger med ensartet indhold tilstræbes behandlet på samme måde. Budgetmæssigt vil ændringerne vil først blive fuldt implementeret i forbindelse med budgetlægningen for 2014, forstået på den måde, at det i budget 2013 alene vil være muligt at opgøre udgifterne efter de nye regler på overordnet niveau. Regnskabsmæssigt vil det være muligt at følge op på forbrug efter de nye budget- og regnskabsregler fra og med regnskab Baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriet har d. 5. juli 2012 offentliggjort 25. omgang af rettelsessider til Det kommunale budget- og regnskabssystem. De udmeldte ændringer indebærer bl.a., at der udmøntes nye regler for opgørelse af udgifterne til administration og ledelse. De væsentligste ændringer ifht. budget og regnskab vedr. administration er: 1. Der indføres på en række funktioner under hovedkonto 0 og 2-5 en ny tværgående gruppering 200, hvorpå udgifterne til decentral ledelse og administration skal opgøres. 2. Der gennemføres på funktion en opdeling af udgifterne til myndighedsopgørelse og øvrig administration ved anvendelse af to grupperinger. 3. Der oprettes to nye funktioner og til kontering af udgifter til ledelse og administration vedr. voksen, ældre- og handicapområdet samt det specialiserede børneområde. 4. Der oprettes en ny funktion for Fælles IT og Telefoni. 5. Der oprettes en ny funktion til Byggesagsbehandling. I det følgende beskrives hovedindholdet i ændringerne, samt de principper, som i Aarhus Kommune vil blive anvendt til at implementere ændringerne. Borgmesterens Afdeling og de øvrige afdelinger er enige om, at disse overordnede principper er omdrejningspunktet for at implementeringen af ændringerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Ad. 1. Ny tværgående gruppering 200 for hovedkonto 0 og 2-5 vedr. udgifter til administration og ledelse Målet med indførelsen af den nye gruppering er at opdele decentrale udgifter, som vedrører ledelse og administration, fra udgifter vedr. faglige opgaver på konto 0 og 2-5. Decentrale udgifter til ledelse omfatter eks. decentrale enheders højere ledelsesniveauer (ledere med et egentligt ledelses- og personalemæssigt ansvar, der udfører opgaver med den overordnede styring og koordinering af institutionen som f.eks. strategisk planlægning og budgetlægning) samt hertil direkte henførbare udgifter, eks. til rejser, kurser, repræsentation m.v. Endvidere omfattes opgaver vedr. eks. strategisk planlægning, handlingsplaner, budgetter m.v.

3 Decentrale udgifter til administration omfatter eks. personale- og økonomiadministration samt anden administrativ drift. Opgørelsen af udgifter til ledelse og administration på konto 0 og 2-5 vanskeliggøres ved, at nogle ledere og medarbejdere varetager både ledelsesmæssige og administrative opgaver såvel som faglige opgaver. Budget- og regnskabssystem for kommuner giver kommunerne forskellige håndtag/værktøjer, til at udskille udgifterne til decentral ledelse og administration på gruppering 200: 1. Tidsregistrering 2. Fordeling af lønudgifterne efter skøn (ved aflæggelse af regnskabet) 3. Alternativt kan lønudgiften for medarbejdere, der i overvejende grad arbejder med ledelse og administration, dvs. mere end 50 procent af arbejdstiden anvendes på ledelse og administration, fuldt ud konteres som en administrativ udgift. Tilsvarende kan lønudgiften for medarbejdere, der anvender mere end 50 procent af arbejdstiden på en anden jobfunktion (f.eks. undervisning og pædagogik) fuldt ud konteres som en ikkeadministrativ udgift. På områder, hvor der allerede foretages tidsregistrering over, hvilke opgaver ledere og medarbejdere udfører, foreslås det første princip til udmøntning af de nye bestemmelser om gruppering 200 anvendt i Aarhus Kommune. For områder, hvor der ikke foretages tidsregistrering, foreslås det tredje princip anvendt. Årsagerne hertil er: Der tilstræbes anvendelse af enkle og ensartede principper på tværs af kommunen, herunder tilstræbes, at stillinger med ensartet indhold behandles ensartet. Der tilstræbes en metode, som på længere sigt vurderes at være den mindst ressourcekrævende i forhold til at få skønnet, hvornår medarbejdere anvender deres tid til ledelse og administration, og hvornår de anvender deres tid på faglige opgaver. Der tilstræbes en metode, som på længere sigt vurderes at være den mindst ressourcekrævende i forhold til at vedligeholde de administrative systemer mhp. at kunne opfylde lovens krav. Der tilstræbes en metode, som over år giver det mindst mulige behov for diskretionære skøn, og som dermed vurderes at give de bedst sammenlignelige data på tværs af år. Afdelingerne i Aarhus Kommune arbejder for nærværende med at belyse, hvad de anvendte principper betyder i forhold til, hvordan udgifterne til forskellige stillingstyper skal budgetteres og regnskabsføres. I det følgende gøres kort status for afdelingernes vurderinger over, hvad ændringerne kommer til at indebære.

4 Sociale Forhold og Beskæftigelse vurderer, at centerchefer samt visse afdelingsledere vil blive budgetteret og bogført på den nye gruppering for administrative udgifter, mens underliggende ledelsesniveauer vil blive bogført som ikke administrativt personale Sundhed og Omsorg vurderer, at teamledere ud fra de anførte principper vil blive budgetteret og bogført som ikke-administrativt personale, mens overliggende ledelsesniveauer forventes at blive budgetteret og bogført på den nye gruppering for administrative udgifter. Børn og Unge vurderer på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af decentrale administrative og ledelsesudgifter, at dagtilbudsledere, skoleledelserne undtaget pædagogiske ledere, FU og vicefuledere samt decentrale administrative medarbejdere fremover skal konteres på nye tværgående gruppering 200, mens øvrige decentrale stillinger med ledelsesmæssige beføjelser som f.eks. pædagogiske ledere i dagtilbud og på skolerne og fritidspædagogiske ledere i dagtilbud ikke medtages. De øvrige afdelinger er fortsat i gang med at vurdere, hvordan principperne vil skulle udmøntes i budgetter og regnskab. Trods indførelsen af de nye budget- og regnskabsprincipper, er det vurderingen, at der fortsat vil være en betydelig usikkerhed forbundet med at foretage sammenligninger af udgifter på tværs af kommuner og på tværs af enheder inden for en kommune, bl.a. fordi der i budget- og regnskabssystemet gives forskellige muligheder/håndtag, som kommuner og enheder vil kunne benytte sig af. Det vurderes, at ændringen af kontoplanen først vil være fuldt implementeret i budget I regnskab 2013 vil det være muligt at opgøre bogførte udgifter på den nye tværgående gruppering. Ad. 2. Ændring af hovedkonto 6 med særligt fokus på opdeling af udgifterne på funktion på grupperinger vedr. myndighedsopgaver og vedr. øvrig administration I forhold til hovedkonto 6 gennemføres med 25. omgang rettelsesblade en del justeringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Med henblik på at skabe større gennemsigtighed i kommunernes administrative udgifter på funktion tilføjes til funktionen to nye grupperinger, som skal gøre det muligt at skelne mellem udgifternes karakter: 001 Myndighedsudøvelse 002 Øvrig administration.

5 Myndighedsudøvelse er de opgaver, hvor kommunens medarbejdere med hjemmel i specifik lov (og/eller beslutning i kommunalbestyrelsen) træffer afgørelse med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. Myndighedsudøvelse omfatter både opgaver vedr. sagsbehandling i bred forstand og opgaver vedr. selve afgørelserne samt opgaver i tilknytning hertil. Øvrig administration omfatter de funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. I ændringerne til budget- og regnskabssystemet anføres ikke specifikke kriterier for, hvordan opdelingen kan gennemføres i de tilfælde, hvor en medarbejder eks. varetager opgaver vedr. såvel myndighedsudøvelse som øvrige administrative opgaver. Aarhus Kommune har været i kontakt med KL s medarbejder på ændringerne af det kommunale budget- og regnskabssystem, som oplyser at metoderne beskrevet i forhold til den tværgående gruppering 200 også må forventes at kunne anvendes i forhold til opdelingen af myndighedsopgaver og øvrig administration, hvis der er tvivl om, hvorvidt en opgave vedrører myndighedsopgaver eller øvrig administration. Ad. 3. Nye funktioner for administration på voksen-, ældre og handicapområdet samt det specialiserede børneområde. Nogle af udgifterne på funktion udskilles til selvstændige funktioner for administration på voksen-, ældre- og handicapområdet ( ) samt det specialiserede børneområde ( ). For begge funktioners vedkommende kan der eksempelvis være tale om udgifter til myndighedsudøvelse samt overordnet planlægning, rådgivning og visitation. Tilsvarende skal administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der er rettet mod de to områder, konteres på nye funktioner. Ad. 4. Oprettelse af ny funktion vedr. Fælles It og telefoni Der oprettes en ny funktion ( ), hvorpå konteres udgifter til It og telefoni, som besluttes centralt, eksempelvis anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder datalinjer, softwareudgifter til fællesprogrammel samt intern It-rådgivning og It-projektledelse vedr. Fælles IT og telefoni. Det fremhæves i rettelsesbladene, at såfremt It og telefoni indkøbes centralt i kommunen, skal det sikres, at udgifterne endeligt registreres på det driftsområde, hvor forbruget finder sted. For Aarhus Kommune vil den nye funktion blive benyttet til budgettering og bogføring af udgifter, som afholdes fælles for hele kommunen. Det vil alt overvejende være udgifter som knytter sig til IT-afdelingen i Borgmesterens Afdeling. Ad. 5. Oprettelse af ny funktion til Byggesagsbehandling

6 Der er variation kommunerne imellem i størrelsen af byggesagsgebyrerne. Med henblik på i højere grad at synliggøre udgifterne, der kan danne baggrund for opkrævningen af gebyrer for byggetilladelse, udskilles udgifterne til sagsbehandling vedr. byggetilladelser til en ny selvstændig funktion Byggesagsbehandling.

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere