FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDER- SKAB OG ORLOV"

Transkript

1 FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 4. udgave (juni 2009) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse i regnbuefamilier 1. Der er mange forskellige slags regnbuefamilier, og der er forskellige slags forældre: De genetiske forældre har lagt kønsceller (ægcelle og sædcelle) til barnet. Den fødende mor er som regel også genetisk mor til barnet, og som fællesbetegnelse benyttes biologiske forældre. De sociale forældre er dem, der tager vare på og drager omsorg for barnet. I regnbuefamilier kan der være flere sociale forældre, den ene eller begge de biologiske forældre og disses eventuelle partnere. De juridiske forældre er dem, der juridisk set er beslægtet med barnet. Det er forskelligt, hvad man vælger, men det er typisk den biologiske mor og hendes partner eller de biologiske forældre sammen. Der kan højest være 2 juridiske forældre til et barn. Børn og unge er under forældremyndighed. Den der har forældremyndighed er forpligtet til at drage omsorg for barnet og kan træffe beslutninger på barnets vegne. Det er typisk de juridiske forældre, der har forældremyndigheden. Pjecen beskæftiger sig med det juridiske forælderskab. Lovene omtaler ikke seksuel orientering, men alene køn. Da der højest kan være to juridiske forældre til et barn, og da den biologiske mor altid vil blive den ene af disse, er de tre forælderkombinationer, der kan være tale om Den biologiske mor og en mand Den biologiske mor alene Den biologiske mor og en kvinde Landsforeningen for bøsser og lesbiske Pjecen forklarer blot reglerne for de forskellige familietyper. Der er ingen rådgivning eller lignende om planlægning af familieforøgelse mv udgave af pjecen udkom i foråret Se Regnbuefamiliers forhold 2008, nbuefamiliers_forhold_2008.pdf

2 2 Forælderskab Den biologiske mor og en mand Fødes et barn af en ugift kvinde, anses en mand som far til barnet, hvis han og moderen skriftligt erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Sådan står der i børneloven 3. En mand kan også anerkende faderskabet før barnets fødsel, ved at han og moderen indsender en erklæring til statsforvaltningen om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet 4. Dette er de almindelige bestemmelser for par af modsat køn, altså når en kvinde og en mand ønsker at vedgå forældreskabet. Det er de samme bestemmelser, der gælder for de regnbuefamilier, hvor man har valgt, at faderen skal registreres. Den biologiske mor alene Hvis moderen ikke kan eller ikke vil oplyse faderens identitet, vil der i almindelighed blive rejst en faderskabssag, se nedenfor. Hvis der ikke herunder findes en far, får barnet kun én juridisk forælder. Dette sker i de regnbuefamilier, hvor der er anvendt anonym donorsæd, eller hvor man har valgt, at faderen ikke skal registreres. Moderen og en kvinde Den anerkendelsesprocedure, som par af modsat køn kan benytte, kan ikke bruges af et par af samme køn. Den eneste måde, en medmor kan opnå forælderskab, er ved stedbarnsadoption. Der vil i almindelighed skulle rejses faderskabssag, med mindre der er benyttet anonym donorsæd og klinik, se nedenfor. Faderskabssag Hvis der ikke oplyses en far til barnet, vil der i almindelighed blive startet en faderskabssag. 6 måneders reglen Der kan rejses faderskabssag indenfor de første 6 3 Børneloven, 2, stk.1 (Børnelov, Lov nr. 460 af 07/06/2001) måneder efter barnets fødsel. Sagen kan rejses af faderen, moderen eller statsforvaltningen. En medmor eller medfar kan ikke rejse en faderskabssag. Hvis der ikke oplyses navnet på en far, vil statsforvaltningen i almindelighed rejse en faderskabssag (se dog regler ved kunstig befrugtning nedenfor). Det var tidligere en politisag, men efter revisionen af børneloven i 2002, skal sagerne føres ved retten. Sanktionsrammen er dog stadig den samme, det vil sige en mindre bøde. Overordnet set er hensigten med en sådan faderskabssag at identificere faderen og idømme ham faderskabet. Kan faderen ikke identificeres, afsluttes sagen som uoplyst. Det er det biologiske slægtskab, der er afgørende, og det krævede bevis er af retsmedicinsk karakter, nemlig en dna-test. Kunstig befrugtning Frafald: Hvis barnet er undfanget ved kunstig befrugtning, og det kan dokumenteres, dels at dette er tilfældet, dels at den anvendte sæd er doneret i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om kunstig befrugtning (bestemmelser om sædbankers virke) og i børneloven (bestemmelser om sæddonorer), så kan faderskabssag frafaldes, og sagen kan henlægges af Statsforvaltningen som uoplyst. Jordemoderklinikker Fra 1. oktober 1997 til 31. december 2006 var det forbudt for læger at medvirke ved kunstig befrugtning til lesbiske og enlige. Det fik i 1999 jordemoder Nina Stork til at åbne en inseminationsklinik. Da hun ikke var læge, var hun ikke underlagt forbuddet. Siden fulgte flere klinikker, der blev drevet af jordemødre. Før revisionen af børneloven i 2002 havde Civilretsdirektoratet fastlagt en praksis, at i de tilfælde, hvor et barn blev født af en kvinde i et lesbisk parforhold som resultat af kunstig befrugtning (man taler om planlagt familieforøgelse), kunne statsamterne henlægge sagerne som uoplyste. Efter revisionen af børneloven måtte der gennemføres en række retssager med henblik på at fastslå, om bestemmelserne om sæddonation er overholdt for børn undfanget ved insemination på en jordemoderklinik. Som resultat heraf har 4 Se mere om faderskab på Familiestyrelsens hjemmeside,

3 3 Civilretsdirektoratet fastlagt en praksis, jfr. cirkulæret herom 5. Hvis du er blevet gravid ved insemination på en jordemoderklinik behøver du blot henvise til dette cirkulære, hvorefter statsamtet kan henlægge sagen som uoplyst uden at indbringe den for retten. Fertilitetsklinik Siden 1. januar 2007 har lesbiske igen kunnet blive behandlet på almindelige fertilitetsklinikker. Også herfra skal vises dokumentation, hvorefter statsforvaltningen kan henlægge faderskabssagen som uoplyst. Hjemmeinsemination Ved hjemmeinsemination kan faderskabssagerne normalt ikke henlægges. Hjemmeinsemination kan juridisk ikke skelnes fra samleje og betragtes derfor ikke juridisk som kunstig befrugtning. Ved hjemmeinsemination foretager man selv inseminationen med sæd fra en privat sæddonor eller evt. med sæd købt i udlandet. Private kan ikke rekvirere sæd fra sædbanker i Danmark. Situationen med en privat donor beskrives i følgende afsnit: Både moderen og sæddonoren kan rejse en faderskabssag. Faderskabssag rejst af statsforvaltningen Hvis der ikke oplyses nogen far til et barn, vil statsforvaltningen rejse en faderskabssag, medmindre der er tale om et barn fra en jordemoderklinik eller fertilitetsklinik. Faderskabssager behandles af byretten. Der er typisk afsat 10 minutter til en sådan sag. Her vil moderen blive spurgt om, hvem der kan være far til barnet. Såfremt retten identificerer, hvem den biologiske far er, vil han blive idømt faderskabet. Privat sæddonor Ikke-registreret far: Hvis der er tale om, at de biologiske forældre har aftalt, at faderen ikke skal registreres som far, må hans identitet altså hemmeligholdes, da han ellers vil blive idømt 5 Faderskab og kunstig befrugtning, cirkulæreskrivelse af 11/06/2003, Civilretsdirektoratet faderskabet. Er faderen idømt faderskabet, kan han selvfølgelig give tilsagn til stedbarnsadoption, såfremt moderens partner ønsker at adoptere barnet. Statsforvaltningen vil indbringe sagen for retten, og der er eksempler på, at retten har idømt bøder, fordi moderen har hemmeligholdt faderens identitet. I sidste ende er sagerne dog blevet frafaldet. Registreret far: Det vil være muligt at undgå en faderskabssag, hvis faderen bliver registreret ved den almindelige procedure og siden giver samtykke til, at moderens partner stedbarnsadopterer barnet. En medvirkende årsag til at vælge en sådan løsning kunne være at sikre, at barnet kan få faderens navn. Det er vigtigt at bemærke, at det er umuligt at indgå en bindende aftale om, at faderen skal bortadoptere sit barn, ligesom det vil være umuligt at indgå en bindende aftale om, at moderens partner skal stedbarnsadoptere. Der har i foråret 2009 været eksempler på, at statsforvaltningen krævede 2 -årsreglen (se nedenfor) overholdt. Det betyder, at stedbarnsadoptionen i så fald ikke kan finde sted de første 2 år. (Afgørelse på ankesag afventer.) Faderskabssag rejst af faderen Med børneloven af 2002 kan en far rejse en faderskabssag. Det kan han dog ikke, såfremt en mand allerede har anerkendt faderskabet ved en erklæring i statsforvaltningen. Den situation vil dog næppe forekomme i regnbuefamilierne. Muligheden er en væsentlig beskyttelse af faderen, idet moderen ikke længere kan berøve ham hans mulighed for at udøve sit faderskab. Hvis moderen efter barnets fødsel oplyser til statsforvaltningen, at faderen er ukendt, kan faderen rejse en faderskabssag og få sit faderskab. Moderen kan altså ikke reducere manden fra at være kendt far til at være sæddonor. Hvis de biologiske forældre på forhånd aftaler, at faderen ikke skal registreres, så løber moderen den risiko, at faderen ombestemmer sig, og så vil han altid kunne få sit faderskab. Moderen kunne altså have forventning om at have en sæddonor men ende med at have en far til sit barn. Faderskabssag kan, som nævnt, rejses indtil 6 måneder efter barnets fødsel. Herefter kan der

4 4 ikke længere rejses faderskabssag. Faderskabssag rejst af moderen En mor kan rejse faderskabssag. Også her gælder 6-måneders-reglen, så det er kun muligt at rejse faderskabssag indtil 6 måneder efter fødslen. Moderen kan dermed få idømt faderen faderskabet. Det betyder, at faderen ikke kan undslå sig sit faderskab. Hvis faderen og moderen aftaler, at han skal registreres, og han efter fødslen alligevel ikke ønsker at blive registreret, kan moderen få ham idømt faderskabet. Modsat er det en risiko for den biologiske far, såfremt han og moderen har aftalt, han ikke skal registreres som far. Hvis moderen ombestemmer sig, kan hun få faderen idømt faderskabet. Han kunne altså have en forventning om at være sæddonor, men ende med at være far til barnet. Moderen kan starte faderskabssagen ved statsforvaltningen allerede under graviditeten. Dette er særligt relevant, hvis du er blevet gravid ved insemination på klinik. Som beskrevet ovenfor kan statsforvaltningen i så fald henlægge faderskabssagen som uoplyst. Er sagen startet under graviditeten, kan statsforvaltningen henlægge sagen så snart der er modtaget fødselsanmeldelse. Stedbarnsadoption Den måde, man som medmor eller medfar kan opnå forælderskab, er ved stedbarnsadoption. Stedbarnsadoption er en familieadoption, hvor ansøgeren adopterer ægtefællens/ den registrerede partners barn. Ved familieadoption gælder andre regler end for international adoption. Ved en stedbarnsadoption skal forældrene til barnet give samtykke til adoptionen. Hvis der ikke er registreret en far, er det kun moderen, der skal give samtykke. Stedbarnsadoption er en gammel konstruktion, som er blevet til lang tid før nogen talte om regnbuefamilier. Det blev tidligere oftest brugt i sammenbragte familier med større børn. Der er nogle betingelser, der skal opfyldes, for at man kan stedbarnsadoptere. De fleste regler gælder dog ikke længere for lesbiske par, der har benyttet kunstig befrugtning. Reglen om registreret partnerskab 6 Det er en forudsætning for at kunne stedbarnsadoptere, at der er indgået registreret partnerskab. 25 års reglen 7 For at kunne adoptere, skal man være fyldt 25 år. Hvis særlige grunde taler derfor, kan der dog dispenseres fra reglen. Det at man er et lesbisk par, anses ikke for at være en sådan særligt grund. Frafald: Ved revideringen af adoptionsloven i indførtes særlige regler for regnbuefamilier. Reglen frafaldes således, hvis adoptanten ønsker at adoptere sin registrerede partners barn, der antages at være blevet til ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd, og hvis partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning. Ved hjemmeinsemination vil reglen ikke blive frafaldet. 3 måneders reglen 9 3-måneders-reglen siger, at samtykke ikke kan modtages før tre måneder efter barnets fødsel, med mindre ganske særlige forhold foreligger. At man er et lesbisk parforhold betyder ikke, at et sådant særligt forhold foreligger. Frafald: Ligesom med 25-årsreglen bortfalder 3- månedersteglen hvis adoptanten ønsker at adoptere sin registrerede partners barn, der antages at være blevet til ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd, og hvis partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning. (Bestemmelsen træder i kraft 1. juli 2009 og gælder for børn født herefter. Justitsministeriet har dog meddelt, at for børn født før1. juli vil denne overgangsfase være et ganske særligt forhold, der gør, at det vil være muligt at 6 Lov om registreret partnerskab, 4, stk. 1 (Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, Lov nr. 360 af 02/06/1999) 7 Adoptionsloven, 4 8 Lovforslag saml. L Adoptionsloven, 8, stk. 2 (Bekendtgørelse af adoptionsloven, LBK nr af 16/12/1999)

5 5 dispensere fra de gældende regler 10.) 2½ års reglen 2½-års-reglen siger, at det er en forudsætning for stedbarnsadoption, at moderen og ansøger på ansøgningstidspunktet har samlevet i mindst 2½ år. Der behøver ikke have været tale om registreret partnerskab. Egentligt sagde reglen, at samlivet også skal have omfattet barnet, men når der var tale om en planlagt familieforøgelse hos et lesbisk par, gjordes der en undtagelse fra den del af reglen 11. Første del af reglen opretholdes altså. Derfor skal moderen og hendes partner have haft mindst 2½ års samliv, før der kan ansøges om stedbarnsadoption. 2½-års-reglen er ikke en lovbestemt regel, men en praksis fastslået af Familiestyrelsen (dengang Civilretsdirektoratet). Frafald: I begyndelsen af 2008 ændrede Familiestyrelsen praksis i forhold til lesbiske par i forbindelse med kunstig befrugtning, så der nu kun stilles krav om samliv på befrugtningstidspunktet måneders reglen Som nævnt i afsnittet om faderskabssag vil der kunne rejses faderskabssag indtil 6 måneder efter barnets fødsel. Denne regel betyder, at der sandsynligvis ikke vil blive bevilget stedbarnsadoption før efter denne frist. 6-måneders-reglen er uden betydning, såfremt faderskabssagen er henlagt som uoplyst. Som beskrevet ovenfor i afsnittet 'Faderskabssag rejst af moderen' kan dette ske tidligt, hvis du er blevet gravid ved insemination på jordemoderklinik eller fertilitetsklinik. 10 Justitsministeriet, brev, sagsnr Cirkulæreskrivelse om varigheden af samlivet mellem ægtefæller og varigheden af samlivet mellem ansøgeren og barnet ved stedbarnsadoption, Civilretsdirektoratet 22. maj 2001, J.nr II L 67 spm. 1, svar fra justitsministeren (sagsnr , Dok. BBO40707) Børnetestamente Lesbiske par Nogle vælger at lave et børnetestamente, som redegør for forholdet mellem barnet og medmoderen og intentionen med familien. Børnetestamentet kommer i brug, hvis den biologiske mor skulle afgå ved døden inden stedbarnsadoptionen er gennemført. Andre regnbuefamilier Familier med mere end to sociale forældre, f.eks. de biologiske forældre og disses partnere, kan også bruge børnetestamente til at angive, at medforældrene skal tillægges forældreskabet, såfremt de biologiske forældre dør. Et børnetestamente er ikke noget juridisk bindende dokument. Dog vil det blive tillagt betydelig vægt i en retssag som en indikation af de juridiske forældres vilje. Orlov Hovedprincippet om barselsorlov er, at moderen og faderen har i alt 52 ugers orlov, som fordeles således: Moderens 4 uger før fødslen Faderens 2 uger efter fødslen eller adoptionen (fædreorlov) Moderens 14 uger efter fødslen eller adoptionen Den fælles 32-ugersperiode. De to ugers fædreorlov skal afholdes indenfor de første 14 uger efter fødslen. De 32 uger i den efterfølgende periode kan fordeles frit mellem de to forældre. For at kunne få orlov er det en forudsætning, at man er anerkendt som forælder, altså er juridisk forælder. Det betyder, at en biologisk far, der ikke er registreret af myndighederne som far, ikke kan få orlov. Det betyder også, at en medmor, der endnu ikke har gennemført en stedbarnsadoption, ikke kan få fædreorlov. Hun kan derimod godt få del i orloven i 32-ugers-perioden, såfremt stedbarnsadoption er gennemført. Med de nye (juli 2009) regler om stedbarnsadoption kan medmødre få, hvad der svarer til fædrerlov. Hvis de juridiske forældre er af hvert sit køn, gælder de almindelige regler det er kun køn, der er relevant, ikke seksuel orientering.

6 6 8 ugers anmeldelsesfristen Man skal inden de første 8 uger efter fødslen meddele sin arbejdsgiver, hvordan man vil afholde sin orlov. Her skal man oplyse, hvordan man ønsker at fordele orloven i 32-ugersperioden. Skal der laves en stedbarnsadoption, så gå ud fra, at den gennemføres, og planlæg orloven ud fra dette. Hvis det af en eller anden grund ikke lykkes at gennemføre adoptionen, vil dette betragtes som force majeure, og fordelingen kan laves om, så moderen får alle 32 uger. Der har ikke været nogen retssager vedr. dette, men det er Beskæftigelsesministeriets opfattelse, at det forholder sig sådan. Som nævnt vil en stedbarnsadoption tidligst kunne godkendes 6 måneder efter barnets fødsel. Spørg i statsforvaltningen, hvor lang behandlingstid, der skal forventes, og planlæg orloven ud fra dette. som kan placeres efter 14-ugersperioden, dog inden 46 uger efter fødslen. Overenskomsten taler kun om fædre, men ifølge Beskæftigelsesministeriet må aftalen også omfatte medmødre 14. Det vil derfor være muligt for en medmor at afholde den udvidede fædreorlov på et tidspunkt, hvor stedbarnsadoptionen er gennemført. For at en medmor skal kunne få adgang til en udvidet fædreorlov er det imidlertid nødvendigt, at statsforvaltningen, når de behandler adoptionsansøgningen, afgør, at adoptanten skal opholde sig i hjemmet i en periode 15. Gør selv statsforvaltningen opmærksom på dette, da det ikke er sikkert, de er opmærksomme på det. Fædreorlov Tidligere var det et problem for medmødre at få, hvad der svarer til fædreorlov, idet 3- månedersreglen gjorde, at de ikke var juridiske forældre i den periode, denne orlov skulle afholdes. Dette er imidlertid ændret pr. 1 juli 2009, hvor også 3-månedersreglenn bortfalder for stedbarnsadoption for lesbiske par, der har anvendt kunstig befrugtning på klinik. Ved stedbarnsadoption af registreret partners barn har medmor ret til 2 sammenhængende uger efter fødslen. Udvidet fædreorlov tjek din overenskomst Hvis du er medmor og er ansat under en overenskomst, skal du tjekke din overenskomst. Visse overenskomster indeholder en udvidet fædreorlov 13. Reglerne for den udvidede fædreorlov, som altså er en del af overenskomsten, er anderledes end reglerne for den almindelige fædreorlov, som er lovbestemt. For eksempel opererer KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte i sin overenskomst med en udvidet fædreorlov, der består i to ugers orlov, 13 F.eks. de offentlige overenskomster og overenskomster med Coop Danmark A/S Hjælp LBL med at give den bedste rådgivning Hvis du har erfaringer, som er anderledes end beskrevet her, eller hvis du i øvrigt har erfaringer med forælderskab og orlov, som andre familier kunne have gavn af, så skriv gerne til LBL på 14 Brev af fra Beskæftigelsesministeriet til KTO, ministeriets sagsnr Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, 14, stk. 1 (LBK nr 761 af 11/09/2002)

7 7 Her finder du oplysninger Landsforeningen for bøsser og lesbiske familier.lbl.dk Borger.dk Familiestyrelsen hvad siger reglerne Statsforvaltningerne vejledninger, blanketter Denne pjece er udgivet af Landsforeningen for bøsser og lesbiske 3. udgave maj 2008 Tekst: Søren Laursen Landsforeningen for bøsser og lesbiske Postboks København K -

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 3. udgave (maj 2008) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Høringen kan ses på Folketingets TV:

Høringen kan ses på Folketingets TV: Kommenterede slides fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalgs høring den 18. september 2012 i Landstingssalen, Christiansborg. Høringen kan ses på Folketingets TV: http://www.ft.dk/webtv/video/20111/suu/h1.aspx?as=1#pv

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arkalo Abelsen, Søren Rendal

Arkalo Abelsen, Søren Rendal NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Allakkiaq Notat Uunga Til Arkalo Abelsen, Søren Rendal 30.01.2007 J.nr. Assinga uunga Kopi til

Læs mere

Regnbuefamiliers forhold 2008

Regnbuefamiliers forhold 2008 Regnbuefamiliers forhold 2008 Empirisk undersøgelse af danske børnefamilier, hvor forældrene er homo-, bi- eller transseksuelle Landsforeningen for bøsser og lesbiske Søren Laursen Maj 2008 Resumé...3

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012 Partiledere Social- og integrationsminister Helle Thorning-Schmidt Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen Karen Hækkerup Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING 2012 INDHOLD 1. RESUMÉ 3 2. INDLEDNING 5 3. BØRNELOVENS REGLER 9 3.1. Baggrund 9 3.2. Faderskab 10 3.2.1. FADERSKAB TIL BØRN FØDT

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse

Justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K 1. august 2008 Justitsministerens manglende svar vedr. forvaltningsretlige aspekter af manglende adgang til kirkelig vielse Landsforeningen for bøsser

Læs mere

Registreret partnerskab og ægteskab

Registreret partnerskab og ægteskab Landsforeningen for bøsser og lesbiske Forbundet af 1948, Landssekretariatet Teglgårdsstræde 13 - Postboks 1023-1007 København K Tlf. 3313 1948 - Fax 3336 0083 - www.lbl.dk - lbl@lbl.dk CVR 23 07 25 13

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Forslag. til. (Medmoderskab m.v.)

2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Forslag. til. (Medmoderskab m.v.) 2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsministeriet, j.nr. 2012-9136 Fremsat den 10. april 2013 af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1570000- CBW UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Afsagt den 24. november 2017 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Katja Høegh og Cecilie Boel Winther (kst.)). 16. afd. nr. B-1570-17:

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Udkast til. 1. Indledning

Udkast til. 1. Indledning Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn Udkast til 18. november 2013 Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab 1. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Nyt om donorsæd Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Oktober 2014 Oversigt Hvem har brug for donorsæd Nye regler for anvendelse af donorsæd Faderskab/medmoderskab Klinikkernes ansvar Rådgivning

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1323 af 27/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin.,

Læs mere

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Vedr. 2005-06 - L 151: Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. L

Læs mere

JURIDISK FORÆLDRESKAB

JURIDISK FORÆLDRESKAB JURIDISK FORÆLDRESKAB EN ANALYSE AF PROBLEMSTILLINGERNE I FAMILIEKONSTELLATIONER MED TRE FORÆLDRE LOTTE ELISABETH BERTINUS BENDTSEN & LOUISE LINDEGAARD HANSEN JURIDISK KANDIDATSPECIALE AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

"Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn"

Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede regler for sæddonation) 1 I lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Det registrerede partnerskab

Det registrerede partnerskab Det registrerede partnerskab Det registrerede partnerskab (1989) En rigtig firserklassiker. Da den kom frem, var den nyskabende, og den er siden blevet genindspillet i mange andre lande. Den havde en lang

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 392 af 22/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2438 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Indholdsfortegnelse Indledning Del I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Låsby den 22. oktober 2008 Velfærdsministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. e-mail til: gbo@vfm.dk Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens

Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens Brev vedrørende dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre") (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om rugemødre

Det Etiske Råds udtalelse om rugemødre Det Etiske Råds udtalelse om rugemødre I denne udtalelse vurderer Det Etiske Råds medlemmer, om anvendelsen af rugemødre kan anses for etisk acceptabel, og om den danske lovgivning på området bør bevares

Læs mere

Notat om ændring af børneloven, folketingsåret

Notat om ændring af børneloven, folketingsåret Notat om ændring af børneloven, folketingsåret 1999-2000 Søren Laursen, 15.11.99 Indledning Børnelovsændringen Børneloven står anført i årets lovkatalog under Udvikling af den offentlige service og valgmuligheder.

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

L 138 Forslag 1 »Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.« » 6 b. 10. 11. » 5 a. 12.

L 138 Forslag 1 »Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.« » 6 b. 10. 11. » 5 a. 12. Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Pia Olsen Dyhr, fg) Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation Familiedannelse efter sæd- eller ægdonation 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 6 Donationsformer 8 Antal behandlinger efter donation i Danmark 10 Om at anvende donorsæd 12 Hvad siger loven om faderskab

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere