STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE"

Transkript

1 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011

2 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN 3 3. STATISTISKE OPLYSNINGER FOR DET FØRSTE ÅR 4 4. FORÆLDREMYNDIGHED OG BARNETS BOPÆL 5 5. SAMVÆR 7 6. BARNETS PERSPEKTIV 10

3 1. BAGGRUND Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober 2007, var der mellem aftalepartierne enighed om, at: der er behov for at følge lovens anvendelse og implementering særligt for så vidt angår effekten af de nye muligheder i loven. Ministeriet iværksætter derfor et forskningsprojekt, der ca. 3 år efter lovens ikrafttræden skal afgive en evalueringsrapport. Den skal bl.a. belyse omfanget og virkningen af afgørelser om fælles forældremyndighed, betydningen af fokus på barnets perspektiv og inddragelse af barnet samt virkningerne af forældrenes fælles ansvar for barnet. Samtidig skal eksisterende statistikker udbygges, så der tilvejebringes løbende oplysninger om børns familieforhold. De afgørelser, som statsforvaltningerne træffer efter loven, og den sagsbehandling, som foregår i statsforvaltningerne på lovens område, belyses af indsamlingen af statistiske oplysninger fra statsforvaltningerne. Indsamlingen af disse oplysninger blev iværksat den 1. februar Familiestyrelsen behandlede i forsommeren 2010 indsamlede data for perioden 1. februar til 30. april Der er udarbejdet en rapport herom, som kan findes på styrelsens hjemmeside. I denne rapport behandles data for 1 år. De behandlede oplysninger er indsamlet i perioden 1. februar 2010 til 31. januar KORT OM STATISTIKKEN 1 Indsamlingen af oplysningerne om lovens virkninger på statsforvaltningens område har et overordnet, kvantitativt og kvalitativt sigte. Det har således ikke været hensigten at gøre det muligt at belyse det fulde sagsforløb i hvert enkelt tilfælde, ligesom statistikken ikke siger noget om statsforvaltningernes ressourceforbrug på lovens område. Statistikken dækker alle ansøgninger vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, som afsluttes i statsforvaltningerne, og tegner dermed det samlede billede af, hvilke ansøgninger og altså også hvilke typer uenighed mellem forældrene statsforvaltningerne behandler. Statistikken indeholder ikke oplysninger om retternes behandling af sager efter loven, og den har hovedsagligt et kvantita- 1 Det system, der bruges til indsamlingen af de relevante oplysninger, er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik. Statsforvaltningerne indrapporterer oplysningerne direkte til Danmarks Statistik, som overfører oplysningerne til en statistikbank, som Familiestyrelsen har adgang til. F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 3

4 tivt sigte i forhold til sagerne om forældremyndighed og barnets bopæl, hvor statsforvaltningerne ikke har den endelig kompetence. Med statistikken kan der bl.a. redegøres for, hvor mange ansøgninger om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær statsforvaltningerne afslutter, og hvad ansøgningerne vedrører. Statistikken vil også kunne afdække, i hvor stort omfang forældrene selv finder egne løsninger på deres uenighed, eller om sagen henholdsvis sendes i retten eller afsluttes med en afgørelse fra statsforvaltningen. Indholdet af en aftale eller en afgørelse vil også fremgå af de statistiske oplysninger. Særligt i forhold til samværssagerne, hvor statsforvaltningerne har kompetence til at træffe endelig afgørelse, vil det være muligt at redegøre mere detaljeret for sagernes indhold. For så vidt angår belysningen af sagsbehandlingen i statsforvaltningen vil de indhentede oplysninger kunne belyse, hvilke mødeformer eller forligsbestræbelser der har været anvendt i tilfælde, hvor forældrene bliver enige. Samtidig er også oplysninger om belysningen af barnets perspektiv centralt for indsamlingen af oplysninger. 3. STATISTISKE OPLYSNINGER FOR DET FØRSTE ÅR Indsamlingen af oplysninger fra statsforvaltningerne blev iværksat den 1. februar 2010 med henblik på, at der kan foreligge data for et år, når loven i år skal evalueres. Denne afrapportering sker derfor som et led i belysningen af evalueringens temaer og for at understøtte de kommende politiske drøftelser af loven. Statsforvaltningerne har i perioden fra den 1. februar 2010 til den 31. januar 2011 afsluttet i alt ca ansøgninger (herefter sager ). Disse ca sager dækker over afslutningen af ca ansøgninger om forældremyndighed og barnets bopæl, og afslutningen af ca ansøgninger om samvær. Det bemærkes i den forbindelse, at der både er afsluttet rene samværs-, forældremyndigheds- og bopælssager, men at der også er afsluttet en et antal sager, hvor disse spørgsmål er behandlet i forskellig kombination. Det samlede antal ansøgninger omfattede i alt ca børn. I ca. 2/3 af tilfældene var der tale om sager vedrørende 1 barn, mens der i godt 1/4 af tilfældene var tale om sager, der vedrørte 2 børn. F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 4

5 4. FORÆLDREMYNDIGHED OG BARNETS BOPÆL Ud af de ca sager om forældremyndighed og barnets bopæl indgik forældrene en aftale i ca. 28 pct. af sagerne. Derudover blev ca. 22 pct. af sagerne afsluttet efter, at statsforvaltningerne havde afholdt møde med forældrene eller gennemført andre forligsbestræbelser, uden at forældrene i den forbindelse nåede frem til en aftale. Det kan dog med nogen forsigtighed antages, at den ansøgende forælder i disse sager i et vist omfang har frafaldet sin ansøgning, eller at forældrene har nået en eller anden form for enighed om eller accept af situationen. Det bemærkes i forlængelse heraf, at ud af de ca afsluttede sager har statsforvaltningerne afsluttet ca. 7 pct. ved at sende dem direkte i retten, fordi der tidligere har været afholdt møde eller udfoldet forligsbestræbelser, uden at forældrene nåede frem til en egentlig aftale i statsforvaltningen. Endelig kan det fremhæves, at ca. 18 pct. af sagerne blev henlagt af andre grunde, hvilket bl.a. dækker over, at ansøgeren tilbagekalder sin ansøgning eller forholder sig passiv, inden der har været afholdt møde i statsforvaltningen. Fordelingen af måderne, hvorpå de ca sager er afsluttet, fremgår nedenfor af fig. 1. Fig. 1 F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 5

6 Særligt om forældrenes aftaler, så viser de indsamlede data, at forældrene i de tilfælde, hvor der var en påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed, indgik en aftale om fortsat fælles forældremyndighed i ca. 66 pct. af tilfældene, og i ca. 29 pct. af tilfældene aftalte de, at moren skulle have forældremyndigheden alene. Faren fik i disse situationer forældremyndigheden alene efter aftale i ca. 3 pct. af tilfældene. De indsamlede data viser også, at forældrene i ca. 6 pct. af de tilfælde, hvor en forælder havde søgt om at få del i forældremyndigheden, indgik en aftale herom. Det er således fortsat billedet, at forældrene i ganske udstrakt grad er i stand at indgå aftaler om forældremyndighed, herunder også om at fortsætte den fælles forældremyndighed eller etablere en sådan. For så vidt angår aftaler om barnets bopæl, så har forældrene i ca. 17 pct. af sagerne aftalt, at bopælen skulle flyttes til moren, og de har i samme omfang aftalt, at bopælen skulle flyttes til faren. I ca. 48 pct. af sagerne aftalte de, at bopælen skulle forblive hos moren, mens den i ca. 15 pct. af tilfældene efter aftale fortsat var hos faren. I omkring sager om forældremyndighed og barnets bopæl blev der gennemført forligsbestræbelser i statsforvaltningen. Der blev gennemført et møde med sagsbehandleren alene i ca. 54 pct. af sagerne, mens der blev afholdt tværfagligt møde i ca. 37 pct. af sagerne og givet børnesagkyndig rådgivning i knap 3 pct. Forældrene tog imod et tilbud om konfliktmægling i ca. 30 ud af de sager. Hertil kommer nogle sager, hvor det er angivet, at der ikke er afholdt møde. Forældrene indgik som nævnt ovenfor aftale om forældremyndighed eller barnets bopæl i ca. 28 pct. af alle sager om forældremyndighed og barnets bopæl, svarende til ca sager. Der blev i omkring halvdelen af disse sager afholdt møde med sagsbehandleren alene, mens der blev afholdt tværfagligt møde i ca. 40 pct. af sagerne og givet børnesagkyndig rådgivning i ca. 4 pct. I 11 sager tog forældrene imod et tilbud om konfliktmægling. Hertil kommer nogle sager, hvor det er angivet, at der ikke er afholdt møde. Som det også er nævnt i den tidligere gennemgang af indsamlede oplysninger for de første 3 måneders data, så understøtter tallene, at den tværfaglige metode har en afsmittende virkning på de møder, hvor alene sagsbehandleren deltager. Det tværfaglige arbejde synes at gøre det muligt for sagsbehandleren at inddrage aspekter og viden herfra og derved opnå en højere forligsgrad. Denne metodeafsmitning fra det tværfaglige møde til møder alene med sagsbehandleren var også et af de resultater, som forsøget med tværfaglige samværsmøder i højkonfliktsager ifølge midtvejsevalueringen fra april 2009 kunne fremvise. Om konfliktniveauet i aftalesagerne fremgår det af de indsamlede oplysninger, at der i ca. 49 pct. af sagerne efter sagsbehandlerens opfattelse var et lavt konfliktniveau, mens konfliktniveauet var højt i ca. 38 pct. af sagerne. Til sammenligning var konfliktniveauet i de sager, der blev indbragt for retten i forbindelse med forligsbestræbelser, lavt i ca. 21 pct. af sagerne og højt i ca. 63 pct. F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 6

7 De forligsbestræbelser, der blev gennemført i forhold til sager, som blev indbragt for retten i forbindelse med et møde, var for ca. 37 pct. vedkommende tværfaglige møder og for ca. 63 pct. vedkommende møder med sagsbehandleren. Der blev kun truffet midlertidig afgørelse om forældremyndighed og barnets bopæl i ganske få af de ca sager om forældremyndighed og barnets bopæl, hvor statsforvaltningerne gennemførte forligsbestræbelser. Der er således truffet ca. 240 afgørelser om midlertidig forældremyndighed og ca. 180 midlertidige afgørelser om barnets bopæl. 5. SAMVÆR Statsforvaltningerne afsluttede som nævnt ovenfor ca sager om samvær i perioden. Langt størstedelen blev afsluttet i statsforvaltningen, mens kun et meget lille antal, svarende til ca. 5 pct. af alle sager, blev indbragt for retten sammen med en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl. Fordelingen fremgår nedenfor af fig. 2. Fig. 2 Forældrene indgik i ca. 49 pct. af sagerne en aftale om samvær, mens statsforvaltningerne traf afgørelse om samværet i ca. 23 pct. af sagerne. Hertil kommer, at statsforvaltningerne afviste at behandle ca. 4 pct. af ansøgningerne, fordi det ikke var godtgjort, at der var sådanne væsentlige forandringer, at samværet burde ændres af hensyn til barnet. Derudover blev ca. 19 pct. henlagt af andre grunde, inden der var afholdt møde i statsforvaltningen, jf. også under pkt. 4 ovenfor. Forældrenes aftaler om samvær gik i ca. 53 pct. af sagerne ud på fastsættelse af samvær, mens forældrene i ca. 4 pct. af sagerne aftalte, at der ikke skulle være samvær. Derudover aftalte forældrene i ca. 6 pct. af tilfældene, at der skulle være samvær i form af en deleordning. F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 7

8 En ansøgning om samvær vil i udgangspunktet blive behandlet på et møde i statsforvaltningen. Mødet kan være med sagsbehandleren alene, et tværfagligt møde, børnesagkyndig rådgivning. Der kan også være gennemført konfliktmægling i statsforvaltningen. De forskellige mødeformer kan kombineres under hensyn til, hvad der efter statsforvaltningens vurdering er hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde. Fordelingen af de forligsbestræbelser, som blev gennemført i statsforvaltningerne forud for forældrenes aftale, fremgår nedenfor af fig. 3. Det bemærkes særligt, at den relative fordeling af møder med sagsbehandler og tværfaglige møder ses at være nogenlunde den samme, som i sager om forældremyndighed og barnets bopæl hvor forældrene indgik en aftale i statsforvaltningen. Fig. 3 Sagsbehandlernes oplysninger om forældrenes konfliktniveau viser, at forældrene i aftalesagerne blev vurderet at have et højt konfliktniveau i ca. 38 pct. af sagerne, mens konfliktniveauet i ca. halvdelen af sagerne blev vurderet som lavt. Statsforvaltningen tog i knap en fjerdedel af sagerne stilling til samværet ved afgørelse, jf. fig. 2 ovenfor. I ca. 26 pct. af disse sager fastsatte statsforvaltningen samvær, mens samvær blev ophævet eller afslået i ca. 23 pct. af sagerne. Statsforvaltningen traf ca. 84 endelige afgørelser om deleordning, svarende til godt 2 pct. af alle afgørelser eller under 1 pct. af alle samværssager. Dertil kommer, at der blev truffet ca. 22 afgørelser om midlertidige deleordninger, svarende til under 1 pct. alle afgørelser. Fordelingen af de forligsbestræbelser, som blev gennemført i statsforvaltningerne i forbindelse med de trufne afgørelser, fremgår nedenfor af fig. 4. Det bemærkes, at der blev gennemført konfliktmægling i ca. 18 sager, hvilket udgør mindre end 1 pct. af alle afgørelsessager. Derudover ses det, at billedet af anvendelsen af de forskellige forligsredskaber i afgørelsessagerne i høj grad stemmer overens med aftalesagerne, idet der dog er en klart højere andel af sager, hvor der ikke afholdes møder. F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 8

9 Fig. 4 Om forældrenes konfliktniveau fremgår det af de indhentede data, at det blev vurderet som værende lavt i ca. 19 pct. af afgørelsessagerne og højt i ca. 72 pct. Oplysningerne viser altså ikke overraskende en klart højere forekomst af et højt konfliktniveau mellem forældrene end i forhold til aftalesagerne, hvor ca. 38 pct. af sagerne var kendetegnet ved et højt konfliktniveau. De indsamlede data indeholder også oplysninger om, hvad statsforvaltningen begrunder en samværsafgørelse med. Det fremgår, at de 84 endelige afgørelser om deleordninger hovedsagligt er begrundet i barnets bedste, barnets alder og mening, samt det hidtidige samvær. Afgørelserne om at afslå eller ophæve samvær er udover barnets bedste hovedsagligt begrundet i de nedenfor anførte begrundelser. Det bemærkes, at en afgørelse kan være begrundet i flere forhold. Begrundelsen for at afskære barnets kontakt var i Ca. 22 pct. af afgørelserne barnets alder Ca. 37 pct. af afgørelserne barnets mening Ca. 34 pct. af afgørelserne særlige forhold hos samværsforælderen Ca. 10 pct. af afgørelserne særlige forhold hos barnet Ca. 14 pct. af afgørelserne samværsforælderens ustabilitet i forhold til samvær Ca. 15 pct. af afgørelserne overgreb mod barnet eller andre i barnets bopælsfamilie. Nedenfor i fig. 5 ses antallet af afgørelser om at afslå eller ophæve samværet, som er begrundet med det anførte forhold. Der blev i alt truffet 736 afgørelser om at afslå eller ophæve samværet. F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 9

10 Fig. 5 Særligt om samarbejdschikane ses det af de indsamlede oplysninger, at samarbejdschikane blev anført som baggrunden eller en del af baggrunden 2 for ca. 4 pct. af alle sager om samvær. Videre viser oplysningerne, at ca. 4 pct. af alle afgørelser i samværssager bl.a. var begrundet i samarbejdschikane, og at eksempelvis under 1 pct. af afgørelser om fastsættelse af samvær var begrundet heri, hvilket også gjorde sig gældende for afgørelser om ophævelse af samvær. De indsamlede data viser også, at statsforvaltningerne har behandlet ca. 440 sager, hvor der har været påstand om vold eller andre grænseoverskridende handlinger. Disse sager udgør således ca. 3 pct. alle samværssager. Forældrene indgik i ca. 37 pct. af de 440 sager en aftale om samværet ved 4 ud af 5 af disse aftaler var forældrene enige om, at der skulle være samvær. Statsforvaltningerne traf afgørelse i ca. 63 pct. af de 440 sager, og ved lidt under halvdelen af disse afgørelser blev kontakten mellem barnet og samværsforælderen afskåret, mens der i lidt over halvdelen af sagerne blev truffet afgørelse om, at der skulle være samvær. Statsforvaltningerne har i perioden behandlet 555 ansøgninger, der kun omhandlede transport, og 34 ansøgninger om samvær med andre. 6. BARNETS PERSPEKTIV Det følger af forældreansvarsloven, at barnets perspektiv altid belyses og inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Belysningen af barnets perspektiv kan ske på forskellig vis, ligesom belysningen af det enkelte barns perspektiv kan ske på flere forskellige måder i den samme sag. Der kan eksempelvis både være afholdt tværfagligt møde med forældrene, samtale med barnet og foreligge en udtalelse fra institution til brug for behandling af sagen. 2 De forhold, som forældrene peger på som årsag eller baggrund for en ansøgning, er anbringendet eller anbringenderne bag ansøgningen. F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 10

11 I de sager om forældremyndighed og barnets bopæl, hvor forældrene har været til et møde eller andet i statsforvaltningen dvs. der er gennemført forligsbestræbelser, er belysningen af barnets perspektiv sket på følgende måde: I ca. 94 pct. af sagerne ved forældrenes oplysninger I ca. 18 pct. af sagerne ved forældrenes tidligere aftale I ca. 8 pct. af sagerne ved udtalelse fra institution/skole I ca. 7 pct. af sagerne ved udtalelse fra kommune, herunder ved en 50 undersøgelse og PPR I ca. 3 pct. af sagerne ved udtalelse fra læge/psykolog m.m. I ca. 7 pct. af sagerne ved en samtale med barnet I ca. 1 pct. af sagerne ved en børnesagkyndig undersøgelse I under ca. 1 % af sagerne ved barnets initiativret eller overvåget samvær. Fig. 6 I sager om samvær, som er realitetsbehandlet af statsforvaltningerne dvs. forældrene har indgået en aftale om samværet, der er truffet afgørelse herom eller der er gennemført forligsbestræbelser, er barnets perspektiv belyst på følgende måde: I ca. 94 pct.af sagerne ved forældrenes oplysninger I ca. 18 pct. af sagerne ved forældrenes tidligere aftale I ca. 8 pct. af sagerne ved udtalelse fra institution/skole I ca. 7 pct. af sagerne ved udtalelse fra kommune, herunder ved en 50 undersøgelse og PPR I ca. 3 pct. af sagerne ved udtalelse fra læge/psykolog m.m. I ca. 7 pct. af sagerne ved samtale med barnet I ca. 1 pct. af sagerne ved en børnesagkyndig undersøgelse I ca. 3 pct. af sagerne ved overvåget samvær I under 1 pct. ved barnets initiativret. F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 11

12 Fig. 7 Særligt for så vidt angår anvendelsen af samtale med barnet viser data, at forældrenes konfliktniveau vurderes at være højt i omkring 70 pct. af de tilfælde, hvor der er gennemført en samtale med henblik på belysning af barnets perspektiv, og lavt i ca. 19 pct. Dette gælder både for sager om forældremyndighed/barnets bopæl og samværssager. I de sager, hvor der har været afholdt samtale med barnet, er der i ca. 58 pct. af tilfældene også afholdt et tværfagligt møde med forældrene, mens der i 35 pct. er afholdt møde med sagsbehandleren. I ca. 11 pct. af samtalesagerne er der ikke afholdt møde. F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 12

13 KONTAKTOPLYSNINGER: FAMILIESTYRELSEN Kristineberg Kbh. Ø familiestyrelsen.dk Kontaktperson: Tlf KOLOFON Forfatter Årstal Udgave ISBN nr. Fotograf(er) F O R Æ L D R E A N S V A R S L O V E N S E F F E K T I D E S A G E R, D E R B E H A N D L E S I S T A T S F O R V A L T N N G E R N E 13

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Hjemviste samværssager

Hjemviste samværssager Ankestyrelsens gennemgang af Hjemviste samværssager December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Generelt om Ankestyrelsens prøvelse 4 3 Vurdering af sagsoplysningen 6 3.1 Sagsoplysningens

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Udkast til Vejledning om samvær

Udkast til Vejledning om samvær Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til Vejledning om samvær 1. Indledning 2. Sagens start i statsforvaltningen 2.1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

Vejledning om samvær. 1. Indledning. 2. Sagens start i statsforvaltningen Anmodninger om samvær Blanketter og digital selvbetjening

Vejledning om samvær. 1. Indledning. 2. Sagens start i statsforvaltningen Anmodninger om samvær Blanketter og digital selvbetjening Vejledning om samvær 1. Indledning 2. Sagens start i statsforvaltningen 2.1. Anmodninger om samvær 2.1.1. Blanketter og digital selvbetjening 2.1.2. International kompetence 2.2. Indgivelse af anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER. Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016

UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER. Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 289 Offentligt UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016 MIT OPDRAG: HVAD ER STATE-OF-THE-ART? Hvad kan vi ud fra

Læs mere

EVALUERING AF FORÆLDRE- ANSVARSLOVEN

EVALUERING AF FORÆLDRE- ANSVARSLOVEN 2011 EVALUERING AF FORÆLDRE- ANSVARSLOVEN Udgivet af Familiestyrelsen Kristineberg 6 2100 København Ø Tlf. 72 68 80 00 familiestyrelsen@famstyr.dk November 2011 Evaluering af forældreansvars INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening.

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. Formålet med børnesamtalen I forældreansvarssager er det vigtigste

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste i forbindelse med en skilsmisse er at se børnene blive påvirket af familiebruddet. Det mener et flertal af de danske forældre, der er gået fra

Læs mere

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011.

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 126 Offentligt Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Indledende bemærkninger

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 231 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED EN EVALUERING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN MED X..J HEIDE OT

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

BILAG 1 Punkter til fokusgruppeinterview med børnesagkyndige d tema inddragelse af børn

BILAG 1 Punkter til fokusgruppeinterview med børnesagkyndige d tema inddragelse af børn BILAG 1 Punkter til fokusgruppeinterview med børnesagkyndige d. 19.5.16 Præsentation af mig og mit speciale og fokusgruppeinterviewets temaer - jeg har brug for at lære en masse af jer om jeres arbejdsområde

Læs mere

Kandidatafhandling. Kriterier for fastsættelse af samvær mellem forældre og barn. Afleveret d. 15. maj 2013

Kandidatafhandling. Kriterier for fastsættelse af samvær mellem forældre og barn. Afleveret d. 15. maj 2013 Kandidatafhandling Kriterier for fastsættelse af samvær mellem forældre og barn Afleveret d. 15. maj 2013 Afleveringsdato: 15. maj 2013 Titelblad Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet - AAU Erhvervsjura,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Valby, den 12. marts 2012

Valby, den 12. marts 2012 Valby, den 12. marts 2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Forældreansvarsloven, Retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af Forældreansvarsloven m.v.) Børns Vilkår

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) 2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1887 Fremsat den 13. april 2012 af social- og

Læs mere

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale Familiestyrelsen Kristineberg 6 2100 København Ø HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FAMILIESTYRELSENS RAPPORT OM EVALUERINGEN AF FORÆLDREANSVARSLOVEN Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

SAMARBEJDSCHIKANE EN ANALYSE AF LOV OM ÆNDRING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN OG RETSPLEJELOVEN JURIDISK KANDIDATSPECIALE AALBORG UNIVERSITET 2016

SAMARBEJDSCHIKANE EN ANALYSE AF LOV OM ÆNDRING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN OG RETSPLEJELOVEN JURIDISK KANDIDATSPECIALE AALBORG UNIVERSITET 2016 SAMARBEJDSCHIKANE EN ANALYSE AF LOV OM ÆNDRING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN OG RETSPLEJELOVEN JURIDISK KANDIDATSPECIALE AALBORG UNIVERSITET 2016 UDARBEJDET AF: NICOLINE MIA HANSEN STUDIENUMMER 2011 3980 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl VEJ nr 9110 af 24/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-7751 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Frederiksberg, den 22. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration og Sociale forhold

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Høringssvar til Forældreansvarsloven

Høringssvar til Forældreansvarsloven 2012 Høringssvar til Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Politisk aftale...3 Fælles forældremyndighed...3

Læs mere

EVALUERING AF TVÆRFAGLIGE MØDER I HØJKONFLIKTSAGER MIDTVEJSRAPPORT

EVALUERING AF TVÆRFAGLIGE MØDER I HØJKONFLIKTSAGER MIDTVEJSRAPPORT Til Familiestyrelsen Dokumenttype Midtvejsrapport Dato Onsdag den 22. april 2009 EVALUERING AF TVÆRFAGLIGE MØDER I HØJKONFLIKTSAGER MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF TVÆRFAGLIGE MØDER I HØJKONFLIKTSAGER MIDTVEJSRAPPORT

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser.

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR Hvad gør Statsforvaltningen? Hvad gør Folkeregistret? Hvordan er proceduren i sager om registrering af børns bopæl? Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Giv Forældreansvarsloven en ny start Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Indhold Forord 3 Landsdækkende rådgivning 4 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 6 Forslag til ændring i Straffeloven

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011.

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Indledende bemærkninger Vi fra Bedsteforældrene imod forældreansvarsloven takker

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015. Udkast. Forslag til

Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015. Udkast. Forslag til Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed når

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 En brugerundersøgelse af ansøgernes oplevelse af sagsbehandlingen i statsforvaltningerne i godkendelsessager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Samværssager. Januar 2016

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Samværssager. Januar 2016 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samværssager Januar 206 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 2 Resume og anbefalinger 2 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 2.2 Anbefalinger 5 3 Regelgrundlag 6 3. Reglerne

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love Retsudvalget REU alm. del - Bilag 267 Offentlig Lovforslag nr. L XXX Folketinget 2004-05 Fremsat den XX af ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Henriette Kjær) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Besvarelse af Europaudvalgets samrådsspørgsmål C om Bruxelles

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere