Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen"

Transkript

1 Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling og omstilling på socialområdet for voksne. Som led i denne proces har centret udarbejdet en plan, der samler de initiativer, der skal igangsættes fra Et centralt element i den faglige omstilling er, at Høje-Taastrup Kommune i fremtiden bliver bedre til at dokumentere effektivt og målrettet, til at sætte mål for borgerens udvikling og til at indgå i en evalueringskultur, hvor man systematisk dokumenterer effekten af indsatserne. Af samme grund indgår Dokumentation og effektmåling som et tværgående indsatsområde i Plan for socialområdet for voksne Nærværende projektmandat bygger videre på beskrivelsen af dette indsatsområde i Planen side Projektide: Socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune er allerede, blandt andet med indførelsen af Voksenudredningsmetoden, godt i gang med at effektivisere og forbedre dokumentationspraksissen, men der er behov for yderligere fokus på området. I første omgang skal der arbejdes videre med at udvikle og implementere en fælles, ensartet og kvalificeret dokumentationspraksis på tværs af organisationen. Dette er selve fundamentet for at kunne yde en effektiv og kvalificeret indsats over for den enkelte borger og for at kunne arbejde med mål, effektmåling med videre. Dermed bliver dokumentation også et vigtigt redskab i den faglige styring af området. Derudover skal der arbejdes med øget inddragelse af den enkelte borger i dokumentations- og målsætningsarbejdet. I den forbindelse skal muligheder for at borgeren kan deltage på egne betingelser direkte i systemet undersøges og implementeres i det omfang, det er muligt. Endelig skal Høje-Taastrup Kommune arbejde hen imod at få øget viden om, hvilke metoder og indsatser der virker, for hvem og hvordan. Det ved vi i lighed med de fleste andre kommuner og det øvrige socialområde for lidt om i dag. Øget viden om effekt kan bidrage til en løbende tilpasning, udvikling og/eller omlægning af de faglige indsatser til gavn for såvel borgeren som samfundsøkonomien. Af samme grund er der en tæt sammenhæng mellem indsatsområde Dokumentation og effektmåling og indsatsområde Virksomme faglige metoder. Som det fremgår af Planen vil der især være behov for at have fokus på følgende to områder i relation til dokumentation og effektmåling: 1) Fælles og ensartet dokumentationspraksis og 2) Effektmåling. I henhold til Planens overordnede tidsplan starter 1) Fælles og ensartet dokumentationspraksis i 2014, mens effektmåling starter i I praksis vil arbejdet med effektmåling så småt starte ud allerede i

2 2014, idet det skal tænkes nøje sammen med arbejdet med fælles og ensartet dokumentationspraksis. Egentlige effektmålinger vil dog først blive iværksat efter Fælles og ensartet dokumentationspraksis ( ) Både på myndigheds- og udførerniveau bruges der i dag mange ressourcer på at dokumentere: Myndighed dokumenterer i forbindelse med udredninger, afgørelse og bestillinger af ydelse hos kommunens egne tilbud eller hos eksterne. Tilbuddene udarbejder blandt andet dagbogsnotater, pædagogiske planer (i samspil med borgerne med henblik på at konkretisere myndigheds bestillinger), og statusnotater til myndighedsfunktionen. Der er forskellige formål knyttet til dokumentationsarbejdet. Det kan for eksempel dreje sig om: Sikre dokumentation for at kommunen lever op til lovgivningens krav, overlevering af viden internt blandt kolleger (blandt andet med henblik på at sikre helhed i indsatsen for borgeren), understøtte samarbejde mellem borger, myndighed (bestiller) og udfører, herunder løbende opfølgning på borgeren, læring med henblik på at skaffe sig øget viden om indsatser der virker. For at sikre en ensartet, effektiv og fagligt kvalificeret dokumentationspraksis på tværs af organisationen er det nødvendigt, at alle medarbejdere har en fælles forståelse af hvilke krav, der stilles til dokumentation generelt, og hvordan hver enkelt skal bidrage. Derudover er det nødvendigt, at alle medarbejdere klædes på til at kunne arbejde med målsætninger. Med implementeringen af Voksenudredningsmetoden på socialområdet for voksne er der således kommet øget fokus på, at der altid skal opstilles konkrete mål med en indsats. Målene, som opstilles af myndighedsfunktionen i samspil med borgeren, skal være styrende for den indsats, der ydes på tilbudsniveau, og der skal løbende følges op på, hvorvidt målene nås og/eller hvorvidt, der er behov for justeringer. Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et stykke vej igen inden alle medarbejdere det gælder på myndigheds- såvel som tilbudsniveau er fortrolige med og i stand til at levere den dokumentation, der stilles krav om. Følgelig er der behov for at bruge ressourcer over de kommende år på kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til god dokumentationspraksis og i forhold til at arbejde med mål for den enkelte borger. Derudover skal der etableres og implementeres de nødvendige støtte- og kvalitetssikringssystemer, herunder IT og superbrugerfunktioner på baggrund af en kortlægning af behovet herfor. Effektmåling (2016- ) Gennem de senere år er der kommet øget politisk og forskningsmæssig interesse for at gennemføre effektmålinger på det sociale område. Der er således en voksende efterspørgsel på videnskabeligt funderet viden om, hvorvidt de metoder og indsatstyper, som anvendes på det sociale område, virker efter hensigten. Effektmålinger gør det muligt at sammenholde effekterne af forskellige indsatser, så der efterhånden fremkommer et mønster af, hvorvidt bestemte indsatstyper er mere hensigtsmæssige at anvende end andre. Fokus udvides fra det givne og observerbare til hvad, der ville være sket, hvis en given indsats ikke havde været iværksat. Også socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune er optaget af fremadrettet at få større viden om effekten af de indsatser, der sættes i værk. Effektmåling stiller imidlertid store ressource- og kompetencemæssige krav til organisationen, idet der dels skal indføres arbejdsgange, som sikrer, at de nødvendige informationer tilvejebringes, dels skal der være de nødvendige kompetencer til stede til at kunne analysere på måleresultaterne. Forud for stillingtagen til, hvordan og i hvilket omfang socialområdet for voksne fremadrettet skal arbejde med effektmåling, skal der derfor udarbejdes en kortlægning med fokus på blandt andet følgende: Mulige metoder til effektmåling. Ressourceforbrug forbundet med effektmåling, herunder såvel løbende driftsudgifter (medarbejderressourcer) som engangsudgifter i form af eksempelvis kurser og eventuel ITunderstøttelse. På baggrund af kortlægningen skal der træffes beslutning om, hvorvidt og hvordan Høje-Taastrup 2

3 Kommune skal arbejde med effektmåling. Der skal udvælges en metodisk tilgang, ligesom der skal tages stilling til hvilke konkrete indsatser, der skal effektmåles på og hvordan. Eventuel IT-understøttelse skal indkøbes, og de medarbejdere, der skal arbejde med effektmåling, skal have den nødvendige kompetenceudvikling forud for, at effektmåling kan påbegyndes. Projektets målgruppe: Målgruppe: Primær målgruppe: Medarbejdere og ledere i Social- og handicapcentret Sekundær målgruppe: Borgere som modtager ydelser fra Social- og Handicapcentret Formål og forventede succeskriterier for projektet. Formål Udvikling og implementering af en ensartet og effektiv dokumentationspraksis i Social- og Handicapcentret, som understøtter 1) arbejdet med at sætte mål for den enkelte borgers udvikling og 2) systematisk dokumentation og evaluering af effekten af indsatserne. (Jf. Plan for socialområdet for voksne side 68) Forventede succeskriterier Succesfuld implementering af en metode, som understøtter arbejdet med at skabe progression for den enkelte borger, herunder arbejdet med at sætte mål for den indsats der ydes og følge op derpå. Øget viden om effekten af de metoder og indsatser der benyttes i kommunen Udvikling af en fælles, ensartet og kvalificeret praksis for dokumentation på tværs af områder i organisationen. Dette skal sikre, at kommunen lever op til lovgivningens krav, at der er en god struktur for samarbejdet/ informationsudvekslingen internt i enhederne og på tværs af enhederne, og at sagsbehandlingen er effektiv og målrettet. Mere SMARTE succeskriterier kan udarbejdes, når der er udarbejdet et målhierarki/forandringsteori med dertil hørende milepælsplan for projektet. Overvejelser om projektets overgang til drift: Der er tale om et projekt, der så snart analyse- og planlægningsfasen er afsluttet implementeres direkte i driften. Analyse og planlægningsfasen vil bestå af følgende: 1) For at sikre optimal planlægning af projektet, herunder sikre, at det er overvejende sandsynligt at projektets konkrete aktiviteter medfører den ønskede forandring (lever op til formålet), er det projektejers og projektleders forslag, at projektet kickstartes med en planlægningsworkshop for projektets arbejdsgruppe, hvor der udarbejdes en forandringsteori for projektet. En sådan workshop vil skulle faciliteres af ekstern konsulent. Samtidig kan en sådan workshop være med til at synliggøre over for arbejdsgruppen, hvad det vil sige at arbejde med forandringsteori og derved bidrage til en vurdering af, om forandringsteori-metoden skal implementeres i organisationen. 2) Udarbejdelse af kortlægninger jf. beskrivelsen under projektidé. 3) Tilretning af eksisterende IT-systemer Gennemførelsesfasen: I gennemførelsesfasen vil medarbejderne blive uddannet i de udvalgte metoder og systemer sideløbende med at disse skal implementeret i driften. 3

4 Uddannelsesaktiviteterne forventes gennemført i efteråret 2015, således at projektets del 1) vedr. fælles og ensartet dokumentationspraksis kan implementeres i driften fra begyndelsen af Projektets del 2) effektmålinger igangsættes i løbet af En mere detaljeret milepælsplan vil blive udarbejdet i relation til projektbeskrivelsen. Relation til strategier, politikker og andre projekter Plan for socialområdet for voksne Projektets organisering og ressourceforbrug Styregruppen: Jesper Ulm Jessen, Mette Olsen, Peter Foskjær, Peter Frøby, Henrik Otto og Susanne Strandkjær. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projektleder: Henriette Holmskov Projektgruppen: 1 medarbejder fra hvert udførerområde (4 personer i alt), som udpeges af niveau 3 lederne for de respektive områder; 2 medarbejdere fra myndighed; 2 niveau-4 ledere incl. Jesper (den anden udpeges af Strategisk Ledergruppe) og Henriette fra Projektlab (projektleder). I alt 9 personer Nedenfor følger et estimat på ressourceforbruget i analyse- og planlægningsfasen for projektets nøglepersoner. Beregninger for øvrige faser afventer nærmere indholdsmæssig afklaring og milepælsplan. Rolle Centre SHC Analyse og planlægningsfase Aug 2014 juni 2015 Gennemførselsfase August 2015 Evaluerings og læringsfase [indsæt periode] I alt hele projektet (groft estimat) Projektejer Jesper Ulm Jessen Styregr: 12 timer Projektgr: 74 Projektejeropgaver:8 timer pr mdr = 11x8 = 88 timer I alt 174 timer Projektleder Henriette Holmskov Styregr: 12 timer Projektgr: 74 Projektlederopgaver:8 timer pr mdr = 11x8 = 88 timer I alt 174 timer 4

5 Styregruppen Projektgruppen I alt for alle deltagere Jesper Ulm Jessen, Mette Olsen, Peter Frøby, Peter Foskjær, Henrik Otto og Susanne Strandkjær Henriette Holmskov (referent) Jesper Ulm Jessen, Henriette Holmskov, 1 niv.4 leder fra udføreromr, 1 medarbejder fra hvert udføreromr., 2 medarbejdere fra myndighed 9 personer i alt 1 møde á 2 timer hver 2. måned = 5x2 timer = 10 timer pr person x 5 personer. Ialt 50 timer 1 Heldagsworkshop á 8 timer x 5 personer = 40 timer I 90 timer (Jespers og Henriettes timer er ikke talt med her, de er indregnet i deres timer ovenfor) 1 møde á to timer pr. måned = 22 timer x 7 personer = 154 timer Heldagsworkshop á 8 timer x 7 personer = 56 timer Konkrete opgaver: 4 timer om måneden i gns x 11 mdr x 7 personer = 308 timer (denne er meget vanskelig at estimere ) Formidling til kolleger (1 time om måneden i gns x 11 mdr x7 personer = 77 timer) I alt 595 timer (85 pr person) (Jespers og Henriettes timer er ikke talt med her, de er indregnet i deres timer ovenfor) 1033 timer Økonomi I forbindelse med udarbejdelse af prioriteringsbidrag til brug for budget 2015 forhandlingerne, har administrationen udarbejdet et prioriteringsbidrag Effekten af den faglige omstilling investering, hvori det skønnes, at der i 2015 bør afsættes kr. til kompetenceudvikling inden for områderne dokumentation og effektmåling samt virksomme faglige metoder ud over områdernes eksisterende budgetter til kompetenceudvikling. De kr. forventes at skulle fordeles med kr. ca til kompetenceudvikling i relation til nye faglige tilgange og metoder, og til uddannelse i brug af ITunderstøttende værktøjer. Skønnet hviler på erfaringer fra andre kommuner, som viser, at det kræver en stor og tværgående indsats at implementere nye faglige tilgange, dokumentationspraksisser og metoder, og at det er helt centralt, at så mange medarbejdere som muligt kompetenceudvikles. 5

6 Ligeså var kompetenceudvikling et væsentligt punkt i høringssvarene fra Udsatteråd og Handicapråd, samt fra kommunens MED-udvalg i forbindelse med høringen af Plan for socialområdet for voksne i februar og marts ) Kompetenceudvikling i relation til nye faglige tilgange og metoder: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at redegøre detaljeret for kompetenceudviklingsbehovet, men det vurderes, som ovenfor nævnt, at der i 2015 må forventes udgifter til kompetenceudvikling på kr. ud over områdernes eksisterende budgetter. Det svarer til ca. to dages undervisning og én temadag for 300 medarbejdere. 2) Kompetenceudvikling i relation til IT-understøttende værktøjer: Administrationen vurderer, at der bliver behov for at tilkøbe IT-system(er), som kan understøtte arbejdet med dokumentation og effektmåling. Det rette IT-system vil eksempelvis kunne understøtte bedre dokumentation omkring den enkelte borgers udvikling, nemmere opfølgning på handleplaner, idet sagsbehandleren kan trække statistik på den enkelte borger, samt systematisk dokumentation af effekten af en given indsats. Administrationen kender ikke for nuværende de eksakte omkostninger forbundet med tilkøb af nyt IT-system, idet forskellige muligheder først skal undersøges, men det er vurderet, at der må påregnes udgifter til årlig licens i størrelsesordenen kr. fra og med 2015 samt en éngangsudgift i 2015 til kurser/kompetenceudvikling af medarbejdere i IT-systemet inden for en beløbsramme på kr. Administrationen har således anbefalet, at der i 2015 afsættes et samlet engangsbeløb på kr. til kompetenceudviklingsinitiativer i relation til dokumentation og effektmåling samt virksomme faglige metoder, samt at der afsættes et årligt beløb på kr. til IT-licenser fra og med Administrationen skal, når kortlægningerne er tilendebragt præsentere en mere detaljeret ansøgning om midler til kompetenceudvikling og IT-understøttelse, som skal politisk godkendes. Eventuelle yderligere kompetenceudviklingsbehov efter 2015 foreligger der ikke beregninger på på nuværende tidspunkt, ligesom der ikke er regnet på den enkelte medarbejders timeforbrug ud over timerne til egentlig kompetenceudvikling. Der må påregnes et ekstra timeforbrug til dokumentation i indkøringsfasen, men på længere sigt forventes projektet ikke at medføre øget timeforbrug til dokumentationsarbejde. Som ovenfor nævnt har projekt ejer og projektleder drøftet mulighederne for at kickstarte projektet med en forandringsteoriworkshop for arbejdsgruppen. Ligeledes bør det overvejes, om der bør tilknyttes en ekstern konsulent til projektet, som løbende kan bistå projektgruppen med faglig sparring og kvalitetssikring. Der er ikke for nuværende indhentet tilbud fra en konsulent i relation til disse opgaver. Tidsplan Analyse og planlægningsfase: august 2014 juni 2015 Gennemførelsesfase med uddannelse og implementering af nye dokumentationsmetoder: august 2015 Effektmålingsaktiviteter: Milepælsplan med tidsangivelser for forskellige indsatsområder under projektet udarbejdes i forbindelse med projektbeskrivelsen. Såfremt forslaget om en forandringsteoriworkshop for arbejdsgruppen imødekommes, vil projektbeskrivelsen først kunne udarbejdes efter gennemførelsen af denne. Behandlet af projektejer/direktion Susanne Strandkjær HHO

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere