Brandsikker isolering 2.8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikker isolering 2.8"

Transkript

1 Brandsikker isolering.8

2 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer, hvor Rockwool produkter indgår i forbindelse med opfyldelsen af brand- og lydkrav. Rockwool produkter er fremstillet af naturens eget materiale, sten fra jordskorpen. Den proces, der bruges til at fremstille stenuld, er en menneskeskabt kopi af et af naturens mest imponerende fænomener: Vulkanudbruddet. Under et vulkanudbrud bliver sten fra vulkanens indre udsat for så kraftig varme, at de smelter og slynges op i luften. Inden stenmassen rammer jorden igen, har luftens afkøling forvandlet stenene til uld. Det er denne proces, der hver eneste dag genskabes i Rockwool stenuldproduktion. Rockwool stenuld har unikke brandegenskaber. Sammen med de øvrige produktegenskaber gør de stenuld til det naturlige valg i forbindelse med isolering af alle former for bygningskonstruktioner, og specielt hvor der stilles brandkrav. Brandsikker isolering er en opslagsbog, der henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre byggefagfolk, der medvirker ved projekteringen af konstruktioner. Såfremt De måtte have brug for yderligere information, er De velkommen til at kontakte Rockwool Teknisk Service eller Rockwool Brochuretjeneste på tlf Det er vores håb, at Brandsikker isolering vil blive et nyttigt redskab i Deres arbejde. Rockwool A/S Februar 998

3 Indholdsfortegnelse Indledning Forudsætninger Dokumentation for bygningsdeles brandmodstand Isolering og brandmodstand 6 Lovkrav 8 Ren besparelse for miljøet 8 Loft- og tagkonstruktioner Loftkonstruktioner 0 Stråtage Flade, varme tage 6 Etageadskillelser 0 Vægkonstruktioner Skillevægge, gips/stål Skillevægge, træstolper/ikke bærende Skillevægge, træstolper/bærende 6 Facadeisolering med puds 7 Ventilerede facadebeklædninger 8 Teknisk Isolering Bærende stålkonstruktioner 0 Ventilationskanaler Afløbsrør af plast Sprinklerrør Gennemføringer 6 Diverse Beklædninger og tagdækninger 0 Litteratur

4 Forudsætninger Godkendelser For alle de viste løsninger foreligger der dokumentation i form af MK-godkendelser, brandtekniske afprøvninger, brandtekniske vurderinger eller eksempler fra anerkendte instanser og standarder. Materialet kan således anvendes uden yderligere dokumentation, idet der henvises til Rockwool Brandsikker isolering. Arbejdsvejledning På mange områder har Rockwool A/S udarbejdet arbejdsvejledninger. Disse kan rekvireres og skal følges omhyggeligt under udførelsen. Konstruktionsmål For konstruktionseksemplerne gælder, at de angivne dimensioner på materialekomponenterne er mindste tilladte mål, mens afstandene mellem komponenterne er maksimale tilladte mål. Beklædningsklasse Hvor der er angivet krav til beklædningsklassen, er dette ligeledes mindste tilladte beklædningsklasse. Uanset eksemplerne skal overfladekravene i bygningsreglementerne overholdes. Konstruktionsmål Arbejds vejledning Beklædnings klasse

5 Dokumentation for bygningsdeles brandmodstand De danske bygningsreglementer stiller krav om, at bygningsdele skal have en bestemt brandmodstandsevne i et vist antal minutter. Der skelnes mellem branddrøje (BD) og brandsikre (BS) bygningsdele. I BS bygningsdele må der ikke indgå brændbare materialer, som f.eks. træ eller skumplast. DBI-vurdering Brandteknisk vurdering foretaget af anerkendt instans, f.eks. DBI. Norm Brandteknisk beregning i henhold til de danske konstruktionsnormer. Brandteknisk vejledning 0 Brandteknisk vejledning 0 (afløser bilag i BR-9) anviser en række eksempler på bygningsdele, der kan anvendes uden yderligere dokumentation. Under projekteringen af et byggeri kan der være ønske om at anvende bygningsdele, der ikke er beskrevet i eksempelsamlingen. Den projekterende vil i disse tilfælde ofte kunne hente dokumentation hos producenter af bygningsmaterialer. Dokumentationen kan være i form af: Brandprøvning Brandprøvning foretaget efter DS 0. af anerkendt laboratorium, f.eks. Dansk Brandteknisk Institut (DBI). MK-godkendelse MK-godkendelse udstedt af ETA-Danmark A/S på vegne af Boligministeriet.

6 Isolering og brandmodstand 6 Bygningsmaterialer reagerer vidt forskelligt på høje temperaturer eller brandpåvirkning. Dette gælder også for isoleringsmaterialer. Nogle isoleringsmaterialer er med til at nære en brand, mens andre virker brandhæmmende. Ubrændbar Stor brandmodstand Isoleringsevne For at opnå en stor brandmodstandsevne skal et isoleringsmateriale være ubrændbart, være formstabilt under temperaturstigninger og have en god isoleringsevne ved høje temperaturer. Formstabil Stor brandmodstand Ubrændbar Der er tre faktorer, der skal være tilstede samtidig, for at en brand kan udvikle sig: ilt, varme og brændbart materiale. Brand modstand Ved at anvende Rockwool stenuld brydes denne trekant, idet stenuld er et ubrændbart isoleringsmateriale. Dette skyldes, at stenulden er et uorganisk materiale med en meget lille andel organisk bindemiddel. Således bidrager stenuld ikke med næring af betydning til en brand. Brandtrekant Brændbart materiale Temperatur Temperatur Ilt Ilt Figur : Ved at anvende Rockwool stenuld brydes brandtrekanten, da stenuld er et ubrændbart materiale.

7 Formstabil For at isoleringen kan beskytte bagvedliggende konstruktioner, inventar m.v. er det nødvendigt, at isoleringen opretholder sin form i længst mulig tid. Hvis isoleringen smelter eller brænder væk, kan det være med til at forøge brandens omfang. Isoleringsmaterialers smeltepunkt Skum- og plastmaterialer, ca. min. λ (W/m K) 0,0 0,0 Mineraluld på glasbasis, ca. 7 min. Stenuld smelter først ved temperaturer over 000 C. Ved et brandforløb svarende til standardbrandkurven efter DS 0 går der således ca. timer, inden temperaturen når stenuldens smeltepunkt. Det vil sige, at stenulden beholder sin form og tykkelse i meget lang tid under et brandforløb. Bindemidlet i stenulden vil forsvinde i den zone, hvor temperaturen overstiger 0 C, men de enkelte stenuldstråde forbliver intakte. Den naturlige sammenfiltring af trådene vil derfor holde sammen på produktet, således at det bliver stående og beskytter de bagvedliggende materialer mod flammer og høje temperaturer. Isoleringsevne Stenuld, ca. 0 min. Figur : Søjlerne angiver, hvor lang tid det varer inden forskellige isoleringsmaterialers smeltepunkt nås, når materialerne brandpåvirkes svarende til standardbrandkurven. Brand skjold Rockwool Flexi A-Batts Rockwool Brandbatts Isoleringsevne Et materiale kan både være ubrændbart og formstabilt ved høje temperaturer, og alligevel give en dårlig brandmodstand. Dette sker, hvis materialet har en dårlig isoleringssevne, således at varmen på den brandpåvirkede side hurtigt ledes til den upåvirkede side. Det er derfor vigtigt, at et isoleringsmateriale har en god isoleringsevne også ved høje temperaturer. Stenuldstrådene giver Rockwool produkterne de gode isoleringsegenskaber. Da trådene forbliver intakte selv ved høje temperaturer, har Rockwool stenuld en meget god isoleringsevne også under et brandforløb. Dette sikrer, at temperaturen i lang tid holdes nede på den side af konstruktionen, som ikke er brandpåvirket. Forøges temperaturen med så lidt som C på den ikke brandpåvirkede side, vil en række brændbare materialer kunne antænde, selv om der ikke er fysisk kontakt med den åbne ild. Brandskjold Rockwool stenuld er et ubrændbart materiale, der selv ved høje temperaturer bevarer sin form og gode isoleringsevne. Fastholdt Rockwool stenuld virker derfor som et brandskjold, hvilket udnyttes praktisk i en lang række situationer, herunder: isolering i konstruktioner, hvortil bygningsreglementet stiller brandkrav. brandsikring af stråtage brandisolering af bærende stålkonstruktioner brandisolering af ventilationskanaler og afløbsrør varmeisolering af højtemperaturanlæg 7 0,00 00 Middeltemperatur ( C) Figur : Isoleringsevnen (λ-værdien) for Rockwool Flexi A-Batts og Brandbatts som funktion af middeltemperaturen.

8 Lovkrav 8 Bygningsreglementer Brandkrav til almindelige bygninger står angivet i gældende Bygningsreglement og Småhusreglement. TRÆ 9 Træbranchens Oplysningsråd, TOP (tlf ) har udarbejdet en pjece, TRÆ 9, der på en letforståelig måde illustrerer bygningsreglementernes krav til konstruktioner. DS 8 Brandkrav til ventilationskanaler er anført i DS 8 Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg,. udg., august 986. Tekniske Forskrifter Virksomheder, der klassificeres som brandfarlige, er foruden Bygningsreglementet også underlagt Beredskabslovens paragraf. Brandkravene er specificeret i Tekniske Forskrifter, der udgives af Beredskabsstyrelsen. Eksempler på brandfarlige virksomheder fremgår af figur 8. Ren besparelse for miljøet Isolering reducerer energiforbruget og mindsker derved belastningerne på miljøet. Siden 97 er varmeforbruget pr. kvadratmeter i danske beboelsesbygninger halveret bl.a. på grund af en effektiv isoleringsindsats. Rockwool A/S produktion har en positiv miljøbalance. Det skyldes, at de miljøbelastninger, produktet har forårsaget under produktionen, bliver tjent ind igen i form af energibesparelser ca. uger efter, at produktet er taget i brug. I hele isoleringens levetid betales produktionens miljøbelastning mere end 000 gange tilbage. Rockwool stenuld produkter er med til at spare naturen for: SO (svovldioxid), der forårsager syreregn NO x (kvælstofilter), der forårsager syreregn og smog CO (kuldioxid), der er en af årsagerne til drivhuseffekten. Positiv miljøbalance Figur

9 Loft- og tagkonstruktioner Loftkonstruktioner 0 Stråtage Flade, varme tage 6 Etageadskillelser 0 9 Vægkonstruktioner Skillevægge, gips/stål Skillevægge, træstolper/ikke bærende Skillevægge, træstolper/bærende 6 Facadeisolering med puds 7 Ventilerede facadebeklædninger 8 Teknisk Isolering Bærende stålkonstruktioner 0 Ventilationskanaler Afløbsrør af plast Sprinklerrør Gennemføringer 6 Diverse Beklædninger og tagdækninger 0 Litteratur

10 Loftkonstruktioner I forbindelse med loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum angiver Bygningsreglementet en række krav. BD-0 loft BD-0 kravet gælder alle bygninger opført efter Bygningsreglementet, med undtagelse af avls- og driftsbygninger. U=0, W/m K 0 Lydreduktion Krav til luftlydreduktion gennem væg. Stiller indirekte krav til minimal flanketransmission gennem loft og andre bygningsdele. Brandkam/Brandkamserstatning, BD-60 Kan udelades ved brandsektionsvægge i -etages bygninger under visse forudsætninger. Brandcellevægge, BD-60 Kræves ikke ført til tagdækning Brandsektions-/brandvæg, BS-60/0 Føres op gennem tagrum og afsluttes med brandkam eller brandkamserstatning Figur Småhusreglementet For sammenbyggede boliger opført efter Småhusreglementet gælder, at lejlighedsskel skal udføres mindst som BS- 60 eller BD-90 konstruktion. Væggen skal føres op gennem tagrummet, og slutte tæt til tagdækningen.

11 Loftkonstruktioner BD-0 loft/ mm gipsplade mm gipsplade el. gipsplank Brand- og lydmæssigt er spartling ikke påkrævet. Forskalling 9* x 9 mm c/c max. 0 mm 0, mm PE-folie x 9 mm træspær c/c 000 mm 9 mm Rockwool Flexi A-Batts 6 0 mm Rockwool Flexi A-Batts Samling af loft/væg 7 Brandcellevæg ført 0 mm over loftbeklædning. 8 Akustisk fugemasse 9 Af hensyn til varmeisoleringen anbefales det at lægge en række Batts over væggen, således at isoleringstykkelsen også her er min. 0 mm. 9 6 *) Gipsproducenter kan anbefale kraftigere forskalling. Brand: DBI sag nr. H 0669 Lyd: RAMBØLL sag 9760 En lydreduktion på R w = db kan opnås ved at anvende 0 mm beton, 00 mm letklinkerbeton eller en helstensvæg. Væggens samlinger med flankerende vægge og gulv udføres i overensstemmelse med SBI-anvisning 7 [8]. Figur Ét eller to lag gipsplader? I forbindelse med lejlighedsskel vil der ofte være krav til en lydisolationsevne på db. For at mindske flanketransmission er det hidtil ofte valgt at anvende to lag gipsplader som loftbeklædning. Lydmålinger foretaget af RAMBØLL viser imidlertid, at luftlydisolationen af to lejlighedsskel er den samme, uanset om der er ét eller to lag mm gipsplader som loftsbeklædning. Andet lag gipsplade er således unødvendigt, når kravet til væggen er db. Lydreduktion af væg, Tårnparken, Nyborg db Tilsyneladende reduktionstal R' lag gips på loftet: R'w = db lag gips på loftet: R'w = db 0 Hz Figur 7 Kilde: RAMBØLL, sag 9760

12 Loftkonstruktioner BD-0 loft / mm klasse mm kl. beklædning Forskalling 9* x 00 mm c/c max. 00 mm Alukraft x 9 mm træspær c/c 90 mm 9 mm Rockwool Flexi A-Batts 6 0 mm Rockwool Flexi A-Batts 7 mm ståltråd fastgjort til underside af spærene over hvert forskallingsbræt 6 Brand: DBI sag nr. H 0 *) Gipsproducenter kan anbefale kraftigere forskalling. 7 Figur 8

13 Loftkonstruktioner Brandkamserstatning, BD-60 Brandvægge og brandsektionsvægge skal føres op over taget med brandkam med en højde af mindst 0, m målt vinkelret på tagfladen. Brandkam kan udelades over brandsektionsvægge i -etages bygninger, hvis tagkonstruktionen ikke indeholder brændbare materialer bortset fra tagdækningen samt lægter og spær Brandkammen kan for andre bygningstyper udelades ved at udføre en brandkamserstatning, som skal have en bredde på mindst,0 m på hver side af brandsektionsvæggen. Den viste løsning kan anvendes ved tagdækninger af tegl, beton, fibercementplader og metalpladedækninger. mm brandgipsplade mm gipsplade x 00 mm forskalling c/c 00 mm x mm liste 9 mm imprægneret gipsplade 6 Butylfugebånd 7 00 mm Flexi A-Batts 8 0 mm Rockwool Fugestrimmel mellem afstandsliste og tagbeklædning 9 0 mm Flexi A-Batts i strimler på 0 mm mellem lægter 0 Mørtel Undertag Undertag føres op Strimler af Flexi A-Batts el. Rockwool Fugestrimmel Figur 9 Kilde: TRÆ 8, Træ & brand, Træbranchens Oplysningsråd.

14 Stråtage Lovkrav BD-0 BD-0 Kravene til varmeisolering og brandsikring af stråtage afhænger af, om tagrummet anvendes til beboelse eller ej. Såfremt tagrummet under stråtaget ikke er udnyttet til beboelse, er der krav til selve etageadskillelsen (BD-0), men det vil også være hensigtsmæssigt at brandisolere stråtaget. Hvis tagrummet er udnyttet til beboelse, skal konstruktionen under stråtaget udføres mindst som BD-bygningsdel 0. Gode grunde til brandsikring Selvom der ikke er krav til brandsikring af stråtaget, når tagrummet ikke udnyttes, er der gode grunde til at få udført en brandsikring. Er uheldet ude og stråtaget antændes, vil brandens udbredelseshastighed blive kraftigt reduceret, hvis taget er brandisoleret. Brandafprøvninger senest foretaget i 990 viste, at et uisoleret stråtag nedbrændte totalt på 9 minutter, og at der var begyndende gennembrænding Figur 0a: Uudnyttet tagrum Brandsikring anbefales, men ikke lovkrav Etageadskillelse BD-0, se figur 9. efter kun ca. 0 minutter. I det brandisolerede stråtag varede det 8 minutter, inden der skete lokal gennembrænding, og 80 minutter inden den første beklædningsplade faldt af. Brandvæsenet får altså lettere ved at få ilden under kontrol, og skaderne vil blive begrænset. En korrekt brandsikring vil give tagkonstruktionen en større tæthed mod Figur 0b: Beboet tagrum BD-0 konstruktion under stråtag slukningsvand, hvilket begrænser vandskaderne. En del forsikringsselskaber giver reduktion i forsikringspræmien, såfremt taget er brandisoleret. Det anbefales at kontakte forsikringsselskabet, inden arbejdet påbegyndes. Brandsikring af eksisterende stråtag Rockwool Fugestrimmel mellem spær og strå mm Flexi A-Batts mellem lægter 9 mm imprægneret gipsplade Gummibitumen tætningsmasse mellem gipsplade og spærside Mørtel Ved gavle, mønning og udhæng udfyldes ligeledes med Flexi A-Batts. Figur

15 Stråtage Brandsikring af nyt stråtag 9 mm imprægnerede gipsplader udlægges oven på spærhovede. Montage, samlinger og fugning i h.t. gipspladeproducentens anvisninger. x 0 mm trykimprægneret afstandsliste monteres på gipspladerne over spærhovederne. Taglægter 7 mm Flexi A-Batts i alle lægtefag Strimler af mm Flexi A-Batts over lister Figur BD-0 underlag for stråtag Kravene til brandmodstandsevne og varmeisolering (U=0,0 W/m K) kan opfyldes ved at udbygge de på fig. og viste løsninger på neden for anviste måde. 00 mm Flexi A-Batts Dampspærre 9 x 00 mm forskalling c/c 00 mm Mindst kl. beklædning i mindst mm tykkelse DBI sag H 09 Figur

16 Flade, varme tage Lovkrav Lovkravene for flade tage afhænger af, om bygningen kan opføres efter Bygningsreglementet eller tillige skal opføres efter Tekniske Forskrifter for brandfarlige virksomheder. Endvidere er der forskellige krav afhængig af, om isoleringen er ubrændbar eller brændbar. Rockwool tagisolering er ubrændbar, mens f.eks. skumplast er brændbar isolering. Eksempler på brandfarlige virksomheder fremgår af figur 8, og eksempler på brandmæssigt egnede klasse T tagdækninger fremgår af side 0. 6 Bygningsreglement og ubrændbar isolering Når der anvendes ubrændbar isolering er der kun to brandkrav til tagkonstruktionen. Tagdækningen skal være en klasse T tagdækning, og kravene til de indvendige overflader skal opfyldes. Tagdækninger, som ikke er brandmæssigt egnede klasse T tagdækninger, kan dog benyttes på avls- og driftsbygninger. Tagkonstruktion med ubrændbar isolering Klasse T tagdækning Rockwool tagisolering Dampspærre* Underlag af beton, letbeton, stål eller træ Brandsektionsvæg i -etages bygning *) Ved underlag af stålplader skal der anvendes en speciel aludampspærre, for at konstruktionen kan opfylde kravene til en kl. eller kl. beklædning. Alternativt skal dampspærren ligge 0 mm oppe i isoleringen. Figur : Tagkonstruktion med ubrændbar isolering

17 Flade, varme tage Sektionsafgrænsende vægge Brandvægge og brandsektionsvægge skal føres op over taget med en brandkam, som vist på figur 6. I -etages bygninger kan brandkammen over brandsektionsvægge udelades, når tagkonstruktionen ikke indeholder brændbare materialer, bortset fra tagdækningen samt lægter og spær. I så fald føres væggen helt op og i tæt forbindelse med tagdækningen, som vist på figur. I øvrige tilfælde kan der udføres en brandkamserstatning, som vist på figur, i stedet for en brandkam. Figur : Brandkamserstatning BD-60,0 m BD-60,0 m 7 Brandkamserstatning Klasse T tagdækning Rockwool tagisolering Dampspærre Underlag Brandsektionsvæg/brandvæg. Væggen skal være i tæt forbindelse med tagdækningen. Brandkam Klasse T tagdækning Rockwool tagisolering Dampspærre* Underlag af beton, letbeton, stål eller træ Brandsektionsvæg/brandvæg 6 Forsvarligt afdækket brandkam med en højde på mindst 0, m målt vinkelret på tagfladen 6 min. 0, m *) Se note om dampspærre ved figur. Figur 6: Brandkam Brandsmitte Hvis der ved en brandsektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, kan der være krav om, at taget skal være en BD-bygningsdel 60 i en bredde af,0 m.

18 Flade, varme tage Tekniske Forskrifter og ubrændbar isolering Ved anvendelse af ubrændbar tagisolering på bygninger, der kan klassificeres som brandfarlig virksomhed, er kravet til tagkonstruktionen enslydende med Bygningsreglementet. Dog er der skærpede krav i forbindelse med brandsektionsvægge. Tagkonstruktionen kan således udføres som vist på figur. 8 Sektionsafgrænsende vægge I forbindelse med sektionsafgrænsende vægges tilslutning til tagkonstruktionen skal udføres en brandkam, som vist på figur 6. Dog skal brandkammen have en højde af mindst 0, m målt vinkelret på tagfladen eller 0 m Se afsnittet Udstrækning Brandkammen kan udelades, hvis der i stedet udføres en brandkamserstatning. Brandkamserstatning 8 mm Rockletplader stribeklæbet til tagdækning Brændbar tagdækning (klasse T) Zinkinddækning, min. 00 mm på hver side af væg. Fuge udfyldes med bitumenbaseret polymerfugemasse Mørtel eller stenuld 6 Rockwool tagisolering 7 Dampspærre 8 Underlag 9 Sektionsafgrænsende væg Figur 7: Brandkamserstatning. Den samlede tagkonstruktion skal opbygges som BD-60 tagkonstruktion BD-60 tagkonstruktion Rekvirer arbejdsvejledning hos Rockpanel A/S tlf Udstrækning Såfremt bærende konstruktioner er mindst BD-60, skal brandkamserstatningen have en udstrækning på mindst m. Brandkamserstatningen kan placeres frit i forhold til den sektionsafgrænsende væg. Såfremt bærende konstruktioner ikke er mindst BD-60, skal brandkamserstatningen have en udstrækning på mindst m på hver side af den sektionsafgrænsende væg. Dette kan være tilfældet, hvor begge brandsektioner har bærende konstruktioner af ubeskyttet stål. Brandsmitte Såfremt der ved en sektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, kan der være yderligere krav.

19 Flade, varme tage Eksempler på brandfarlige virksomheder For materialer eller bygningstype Gælder Tekniske Forskrifter for Gælder Tekniske Forskrifter for produktion eller bearbejdning lager og pakkeri Træ > etage eller > 600 m > 600 m eller > 600 m Plast > etage eller > 600 m > 000 m * Korn- og foderstof Siloanlæg > 00 m > etage eller > 600 m Mel, uemballeret > etage eller > 600 m > 00 m Mel, emballeret > etage eller > 600 m > 000 m * Papirvarer > etage eller > 600 m > 000 m * Tekstiler > etage eller > 600 m > 000 m * Tæpper > etage eller > 600 m > 000 m * Gummi > etage eller > 600 m > 000 m * Tobak, uemballeret > etage eller > 600 m > 00 m * Tobak, emballeret > etage eller > 600 m > 000 m * Sukker, uemballeret > etage eller > 600 m > 00 m * 9 Sukker, emballeret > etage eller > 600 m > 000 m * Stearinlys > etage eller > 600 m Tovværk > etage eller > 600 m > 000 m * Tagpap > etage eller > 600 m > 000 m * Asfalt > etage eller > 600 m > 00 tons Tjære > etage eller > 600 m > 00 tons Kolonialvarer > 000 m * Halm eller sphagnum > 000 m ** Smøreolie > liter Terminaler for gods eller post Etageareal > 600 m Lagerhoteller Etageareal > 600 m Fast brændsel ved varmeværker o.lign. Altid Figur 8 Gyldighedskriterier for Tekniske Forskrifter af. februar 990 * gælder ikke butikker ** gælder ikke halmoplag til eget brug ved landbrugsejendomme Brandfarlige virksomheder er underlagt skærpede lovgivningsmæssige krav til udførelse af brandsikring. Her er det ikke nok at arbejde efter Bygningsreglementet alene. Ved projektering af bygninger til brandfarlige virksomheder skal det sikres, at de Tekniske Forskrifter, udarbejdet af Statens Brandinspektion, opfyldes.

20 Etageadskillelser BD-0 x 9 træbjælker c/c 600 mm mm gulvbrædder eller 8 mm spånplade/ krydsfinerplade 9 mm Flexi A-Batts mm ståltråd c/c 00 mm eller 9 x 00 mm forskalling c/c 00 mm mm kl. beklædning 0 Brandteknisk Vejledning 0 Figur 9 BD-60 mm gulvbrædder eller 8 mm spånplade/ krydsfinerplade Træbjælkelag 0 mm indskud af Flexi A-Batts, træbetonplader, ler eller lign. oplagt på 9 mm indskudsbrædder. 9 mm forskalling samt rør og mm kalkpuds. Eller lag mindst kl. beklædning. Den skjulte beklædning i pladeform Brandteknisk Vejledning 0 Figur 0

21 Etageadskillelser BD-60 mm gulvbrædder eller 8 mm spånplade/ krydsfinerplade 9 x 70 mm træbjælker c/c 600 mm 9 mm BD-60 Flexi Batts mm ståltråd c/c 00 mm lag kl. beklædning. Den skjulte beklædning i pladeform Konstruktionen er kun godkendt med stenuld i en rumvægt på mindst 0 kg/m (BD-60 Flexi Batts) Brandteknisk Vejledning 0 Figur

22 Skillevægge, gips/stål BS-60, R W = db x mm gipsplade 70 mm stålprofil mm Flexi A-Batts i / af væghøjden eller / af vægbredden Akustisk fuge i den ene vægside Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Håndbog 99 Figur BS-60, R W = db x mm gipsplade 70 mm stålprofil, forskudt 9 mm top- og bundskinne x mm Flexi A-Batts i hele arealet Akustisk fuge i begge vægsider Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Håndbog 99 Figur

23 Skillevægge, gips/stål BS-60, R W = db x mm gipsplade x 70 mm stålprofil, afstand mellem de to sæt skinner i h.t. gipsproducentens anvisning x mm Flexi A-Batts i hele arealet Akustisk fuge i begge vægsider Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Figur BS-60, R W = 60 db x mm gipsplade x 70 mm stålprofil, min. 0 mm mellem de to sæt skinner x mm Flexi A-Batts i hele arealet Akustisk fuge i begge vægsider Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Figur

24 Skillevægge, træstolper/ikke bærende BD-0 x mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Brandteknisk Vejledning 0 Figur 6 BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning 9 mm BD-60 Flexi Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Konstruktionen er kun godkendt med stenuld i en rumvægt på mindst 0 kg/m (BD-60 Flexi Batts) Brandteknisk Vejledning 0 Figur 7

25 Skillevægge, træstolper/ikke bærende BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning i pladeform mm gipsplade. 9 mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Akustisk fuge Brandteknisk Vejledning 0 Figur 8 Additionsmetoden For andre ikke-bærende vægge med træstolper kan brandmodstandsevnen beregnes ved hjælp af Additionsmetoden. Denne metode er beskrevet nærmere i TRÆ 8.

26 Skillevægge, træstolper/bærende BD-0 x 70 mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning 70 mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Brandteknisk Vejledning 0 Figur 9 6 BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm x mm kl. beklædning, skjulte beklædninger i pladeform 9 mm BD-60 Flexi Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Akustisk fuge Konstruktionen er kun godkendt med stenuld i en rumvægt på mindst 0 kg/m (BD-60 Flexi Batts) Brandteknisk Vejledning 0 Figur 0

27 Skillevægge, træstolper/bærende BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm x mm gipsplade på hver side. 9 mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Akustisk fuge Brandteknisk Vejledning 0 Figur 7 Fastholdelse af isolering I visse af de foregående konstruktionseksempler er det angivet, at isoleringen skal være fastholdt med søm eller ståltråd. Dette udføres på de to viste måder. I konstruktionseksempler, hvor det ikke er angivet, at isoleringen skal fastholdes på den her beskrevne måde, er nedenstående regler ikke gældende. 00 mm Fastholdelse med ståltråd mm ståltråd pr. 00 mm på begge sider af væg. Figur Fastholdelse med søm Søm pr. 00 mm, der når mindst 0 mm ind i træet og mindst mm ud i mineralulden. mm 0 mm Brandteknisk Vejledning 0 Figur

28 Facadeisolering med puds Rockwool FacadeSystem benyttes til isolering og renovering af bygningsfacader på alle ejendomme uanset stilart og anvendelse. Rockwool FacadeSystem bidrager til facadekonstruktioners brandmodstandsevne, idet systemet beskytter bagvedliggende konstruktioner under et brandforløb og bremser brandspredning. 9 Rockwool Facadebatts, Facadenet, Underpuds og Dekorationspuds er ubrændbare materialer. Rockwool Facadedybler er udført af plast, og kan således smelte. Derfor anvendes ved opsætningen tillige en klæber, der fastholder isoleringen, selv under et brandforløb, hvor isoleringsdyblerne evt. smelter væk Væg af f.eks. beton, murværk, porebeton eller evt. træ. Rockwool Facadeklæber Rockwool Facadebatts Rockwool Facadedybel Rockwool Hjørneprofil 6 Rockwool Underpuds 7 Rockwool Facadenet 8 Rockwool Pudsprimer 9 Rockwool Dekorationspuds. 0 Evt. Rockwool Facadefarve Figur : Rockwool FacadeSystem. På udsatte områder udføres altid dobbelt armering og underpuds, som vist på tegningen. Rekvirer projekteringsog udførelsesvejledning.

29 Ventilerede facadebeklædninger I forbindelse med ventilerede facadebeklædninger med bagvedliggende isolering har Rockwool A/S udviklet en speciel isoleringplade, Rockwool Venti-Batts. Venti-Batts består af ubrændbar Rockwool stenuld, og opsat på en BS-konstruktion er det sjældent nødvendigt at indregne stenuldens brandmodstand for at opnå den krævede brandmodstand. Venti-Batts kan derfor opsættes med både plasticdybler og med ståldybler, idet en brandteknisk fastholdelse ikke er påkrævet. Bagvæg udført i murværk, beton, gasbeton el. letklinkervæg. Rockwool Venti-Batts Isoleringsdybler stål eller plast. Ventileret hulrum. Regnskærm Rekvirer arbejdsvejledning. 9 Figur

30 Bærende stålkonstruktioner BS-0 op til BS-0 Conlit anvendes til brandisolering af stålsøjler og -bjælker, og er godkendt i en række lande, herunder MK-godkendt i Danmark. Med Conlit kan stålkonstruktioner opnå klassifikation op til BS-0. Conlit monteres om stålprofilerne med Conlit klæber, der er en vandglasklæber. Conlit kan leveres med glasvæv på den ene side, forberedt til eventuel afsluttende malerbehandling. Dimensionering af Conlit Beklædningstykkelsen findes ud fra de viste kurver og tabeller. Først findes sektionsforholdet (U/A) for det anvendte stålprofil, hvorefter beklædningstykkelsen bestemmes ud fra Dantestkurven. 0 Eksempel Et IPE-profil 0 skal brandbeskyttes svarende til BS-60. Der er behov for tresidet beskyttelse, hvilket giver et sektionsforhold på U/A = 6 m -.På Dantest kurven gås lodret op fra 6 på den vandrette akse. Temperaturkurven mærket 0 skæres ud for ca. ºC. Temperaturkurven mærket skæres ud for ca. 8 ºC. Da det er forudsat, at den maksimale ståltemperatur er 0 ºC, skal den nødvendige beskyttelse min. være 0 mm tyk. Figur 6.a Af udførelsesmæssige årsager bør mindste tykkelse generelt vælges til mm, mens tykkelserne -0 mm kun bør anvendes, hvor der er strenge pladskrav. Dantestkurve Conlit 0 C 60 minutter Ved andre brandkrav som BS-0, -90, -0, henvises til specialbrochure. Udførelse Rekvirer arbejdsvejledning Dokumentation MK godkendelse 6.0/ Sektionsforhold U/A (m - ) U/A Figur 6.b

31 Bærende stålkonstruktioner HE-A Profiler b h Data på stålprofil U/A U/A h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , , , , , , , Figur 6.c Figur 6.f IPE - Profiler b Data på stålprofil U/A U/A h h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , , , , , , , , , , , , HE-B Profiler b Data på stålprofil U/A U/A h h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , , , , Figur 6.d HE-M Profiler b Data på stålprofil U/A U/A h h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , Figur 6.e RHS - Profiler Kvadratisk -sidig isoleret: U/A = b/bs = /s s h -sidig isoleret: U/A = b/bs = /s b Rektangulær h x b (mm) s (mm) F (cm ) U/A (m - ) U/A (m - ) U/A (m - ) 00 x 0, 9, 7 7 8,0, 66 77,0, x 80,0 8, ,, ,0 9, x 00,0, , 9, ,0 7, x 0 6, 8, ,0 7, ,0 8, x 0 6, 8, 66 Figur.g 8,0 60, ,0 7, x 00 6, 60, ,0 76, 0 9 0,0 9, Figur 6.g s b h

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere