Brandsikker isolering 2.8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikker isolering 2.8"

Transkript

1 Brandsikker isolering.8

2 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer, hvor Rockwool produkter indgår i forbindelse med opfyldelsen af brand- og lydkrav. Rockwool produkter er fremstillet af naturens eget materiale, sten fra jordskorpen. Den proces, der bruges til at fremstille stenuld, er en menneskeskabt kopi af et af naturens mest imponerende fænomener: Vulkanudbruddet. Under et vulkanudbrud bliver sten fra vulkanens indre udsat for så kraftig varme, at de smelter og slynges op i luften. Inden stenmassen rammer jorden igen, har luftens afkøling forvandlet stenene til uld. Det er denne proces, der hver eneste dag genskabes i Rockwool stenuldproduktion. Rockwool stenuld har unikke brandegenskaber. Sammen med de øvrige produktegenskaber gør de stenuld til det naturlige valg i forbindelse med isolering af alle former for bygningskonstruktioner, og specielt hvor der stilles brandkrav. Brandsikker isolering er en opslagsbog, der henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre byggefagfolk, der medvirker ved projekteringen af konstruktioner. Såfremt De måtte have brug for yderligere information, er De velkommen til at kontakte Rockwool Teknisk Service eller Rockwool Brochuretjeneste på tlf Det er vores håb, at Brandsikker isolering vil blive et nyttigt redskab i Deres arbejde. Rockwool A/S Februar 998

3 Indholdsfortegnelse Indledning Forudsætninger Dokumentation for bygningsdeles brandmodstand Isolering og brandmodstand 6 Lovkrav 8 Ren besparelse for miljøet 8 Loft- og tagkonstruktioner Loftkonstruktioner 0 Stråtage Flade, varme tage 6 Etageadskillelser 0 Vægkonstruktioner Skillevægge, gips/stål Skillevægge, træstolper/ikke bærende Skillevægge, træstolper/bærende 6 Facadeisolering med puds 7 Ventilerede facadebeklædninger 8 Teknisk Isolering Bærende stålkonstruktioner 0 Ventilationskanaler Afløbsrør af plast Sprinklerrør Gennemføringer 6 Diverse Beklædninger og tagdækninger 0 Litteratur

4 Forudsætninger Godkendelser For alle de viste løsninger foreligger der dokumentation i form af MK-godkendelser, brandtekniske afprøvninger, brandtekniske vurderinger eller eksempler fra anerkendte instanser og standarder. Materialet kan således anvendes uden yderligere dokumentation, idet der henvises til Rockwool Brandsikker isolering. Arbejdsvejledning På mange områder har Rockwool A/S udarbejdet arbejdsvejledninger. Disse kan rekvireres og skal følges omhyggeligt under udførelsen. Konstruktionsmål For konstruktionseksemplerne gælder, at de angivne dimensioner på materialekomponenterne er mindste tilladte mål, mens afstandene mellem komponenterne er maksimale tilladte mål. Beklædningsklasse Hvor der er angivet krav til beklædningsklassen, er dette ligeledes mindste tilladte beklædningsklasse. Uanset eksemplerne skal overfladekravene i bygningsreglementerne overholdes. Konstruktionsmål Arbejds vejledning Beklædnings klasse

5 Dokumentation for bygningsdeles brandmodstand De danske bygningsreglementer stiller krav om, at bygningsdele skal have en bestemt brandmodstandsevne i et vist antal minutter. Der skelnes mellem branddrøje (BD) og brandsikre (BS) bygningsdele. I BS bygningsdele må der ikke indgå brændbare materialer, som f.eks. træ eller skumplast. DBI-vurdering Brandteknisk vurdering foretaget af anerkendt instans, f.eks. DBI. Norm Brandteknisk beregning i henhold til de danske konstruktionsnormer. Brandteknisk vejledning 0 Brandteknisk vejledning 0 (afløser bilag i BR-9) anviser en række eksempler på bygningsdele, der kan anvendes uden yderligere dokumentation. Under projekteringen af et byggeri kan der være ønske om at anvende bygningsdele, der ikke er beskrevet i eksempelsamlingen. Den projekterende vil i disse tilfælde ofte kunne hente dokumentation hos producenter af bygningsmaterialer. Dokumentationen kan være i form af: Brandprøvning Brandprøvning foretaget efter DS 0. af anerkendt laboratorium, f.eks. Dansk Brandteknisk Institut (DBI). MK-godkendelse MK-godkendelse udstedt af ETA-Danmark A/S på vegne af Boligministeriet.

6 Isolering og brandmodstand 6 Bygningsmaterialer reagerer vidt forskelligt på høje temperaturer eller brandpåvirkning. Dette gælder også for isoleringsmaterialer. Nogle isoleringsmaterialer er med til at nære en brand, mens andre virker brandhæmmende. Ubrændbar Stor brandmodstand Isoleringsevne For at opnå en stor brandmodstandsevne skal et isoleringsmateriale være ubrændbart, være formstabilt under temperaturstigninger og have en god isoleringsevne ved høje temperaturer. Formstabil Stor brandmodstand Ubrændbar Der er tre faktorer, der skal være tilstede samtidig, for at en brand kan udvikle sig: ilt, varme og brændbart materiale. Brand modstand Ved at anvende Rockwool stenuld brydes denne trekant, idet stenuld er et ubrændbart isoleringsmateriale. Dette skyldes, at stenulden er et uorganisk materiale med en meget lille andel organisk bindemiddel. Således bidrager stenuld ikke med næring af betydning til en brand. Brandtrekant Brændbart materiale Temperatur Temperatur Ilt Ilt Figur : Ved at anvende Rockwool stenuld brydes brandtrekanten, da stenuld er et ubrændbart materiale.

7 Formstabil For at isoleringen kan beskytte bagvedliggende konstruktioner, inventar m.v. er det nødvendigt, at isoleringen opretholder sin form i længst mulig tid. Hvis isoleringen smelter eller brænder væk, kan det være med til at forøge brandens omfang. Isoleringsmaterialers smeltepunkt Skum- og plastmaterialer, ca. min. λ (W/m K) 0,0 0,0 Mineraluld på glasbasis, ca. 7 min. Stenuld smelter først ved temperaturer over 000 C. Ved et brandforløb svarende til standardbrandkurven efter DS 0 går der således ca. timer, inden temperaturen når stenuldens smeltepunkt. Det vil sige, at stenulden beholder sin form og tykkelse i meget lang tid under et brandforløb. Bindemidlet i stenulden vil forsvinde i den zone, hvor temperaturen overstiger 0 C, men de enkelte stenuldstråde forbliver intakte. Den naturlige sammenfiltring af trådene vil derfor holde sammen på produktet, således at det bliver stående og beskytter de bagvedliggende materialer mod flammer og høje temperaturer. Isoleringsevne Stenuld, ca. 0 min. Figur : Søjlerne angiver, hvor lang tid det varer inden forskellige isoleringsmaterialers smeltepunkt nås, når materialerne brandpåvirkes svarende til standardbrandkurven. Brand skjold Rockwool Flexi A-Batts Rockwool Brandbatts Isoleringsevne Et materiale kan både være ubrændbart og formstabilt ved høje temperaturer, og alligevel give en dårlig brandmodstand. Dette sker, hvis materialet har en dårlig isoleringssevne, således at varmen på den brandpåvirkede side hurtigt ledes til den upåvirkede side. Det er derfor vigtigt, at et isoleringsmateriale har en god isoleringsevne også ved høje temperaturer. Stenuldstrådene giver Rockwool produkterne de gode isoleringsegenskaber. Da trådene forbliver intakte selv ved høje temperaturer, har Rockwool stenuld en meget god isoleringsevne også under et brandforløb. Dette sikrer, at temperaturen i lang tid holdes nede på den side af konstruktionen, som ikke er brandpåvirket. Forøges temperaturen med så lidt som C på den ikke brandpåvirkede side, vil en række brændbare materialer kunne antænde, selv om der ikke er fysisk kontakt med den åbne ild. Brandskjold Rockwool stenuld er et ubrændbart materiale, der selv ved høje temperaturer bevarer sin form og gode isoleringsevne. Fastholdt Rockwool stenuld virker derfor som et brandskjold, hvilket udnyttes praktisk i en lang række situationer, herunder: isolering i konstruktioner, hvortil bygningsreglementet stiller brandkrav. brandsikring af stråtage brandisolering af bærende stålkonstruktioner brandisolering af ventilationskanaler og afløbsrør varmeisolering af højtemperaturanlæg 7 0,00 00 Middeltemperatur ( C) Figur : Isoleringsevnen (λ-værdien) for Rockwool Flexi A-Batts og Brandbatts som funktion af middeltemperaturen.

8 Lovkrav 8 Bygningsreglementer Brandkrav til almindelige bygninger står angivet i gældende Bygningsreglement og Småhusreglement. TRÆ 9 Træbranchens Oplysningsråd, TOP (tlf ) har udarbejdet en pjece, TRÆ 9, der på en letforståelig måde illustrerer bygningsreglementernes krav til konstruktioner. DS 8 Brandkrav til ventilationskanaler er anført i DS 8 Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg,. udg., august 986. Tekniske Forskrifter Virksomheder, der klassificeres som brandfarlige, er foruden Bygningsreglementet også underlagt Beredskabslovens paragraf. Brandkravene er specificeret i Tekniske Forskrifter, der udgives af Beredskabsstyrelsen. Eksempler på brandfarlige virksomheder fremgår af figur 8. Ren besparelse for miljøet Isolering reducerer energiforbruget og mindsker derved belastningerne på miljøet. Siden 97 er varmeforbruget pr. kvadratmeter i danske beboelsesbygninger halveret bl.a. på grund af en effektiv isoleringsindsats. Rockwool A/S produktion har en positiv miljøbalance. Det skyldes, at de miljøbelastninger, produktet har forårsaget under produktionen, bliver tjent ind igen i form af energibesparelser ca. uger efter, at produktet er taget i brug. I hele isoleringens levetid betales produktionens miljøbelastning mere end 000 gange tilbage. Rockwool stenuld produkter er med til at spare naturen for: SO (svovldioxid), der forårsager syreregn NO x (kvælstofilter), der forårsager syreregn og smog CO (kuldioxid), der er en af årsagerne til drivhuseffekten. Positiv miljøbalance Figur

9 Loft- og tagkonstruktioner Loftkonstruktioner 0 Stråtage Flade, varme tage 6 Etageadskillelser 0 9 Vægkonstruktioner Skillevægge, gips/stål Skillevægge, træstolper/ikke bærende Skillevægge, træstolper/bærende 6 Facadeisolering med puds 7 Ventilerede facadebeklædninger 8 Teknisk Isolering Bærende stålkonstruktioner 0 Ventilationskanaler Afløbsrør af plast Sprinklerrør Gennemføringer 6 Diverse Beklædninger og tagdækninger 0 Litteratur

10 Loftkonstruktioner I forbindelse med loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum angiver Bygningsreglementet en række krav. BD-0 loft BD-0 kravet gælder alle bygninger opført efter Bygningsreglementet, med undtagelse af avls- og driftsbygninger. U=0, W/m K 0 Lydreduktion Krav til luftlydreduktion gennem væg. Stiller indirekte krav til minimal flanketransmission gennem loft og andre bygningsdele. Brandkam/Brandkamserstatning, BD-60 Kan udelades ved brandsektionsvægge i -etages bygninger under visse forudsætninger. Brandcellevægge, BD-60 Kræves ikke ført til tagdækning Brandsektions-/brandvæg, BS-60/0 Føres op gennem tagrum og afsluttes med brandkam eller brandkamserstatning Figur Småhusreglementet For sammenbyggede boliger opført efter Småhusreglementet gælder, at lejlighedsskel skal udføres mindst som BS- 60 eller BD-90 konstruktion. Væggen skal føres op gennem tagrummet, og slutte tæt til tagdækningen.

11 Loftkonstruktioner BD-0 loft/ mm gipsplade mm gipsplade el. gipsplank Brand- og lydmæssigt er spartling ikke påkrævet. Forskalling 9* x 9 mm c/c max. 0 mm 0, mm PE-folie x 9 mm træspær c/c 000 mm 9 mm Rockwool Flexi A-Batts 6 0 mm Rockwool Flexi A-Batts Samling af loft/væg 7 Brandcellevæg ført 0 mm over loftbeklædning. 8 Akustisk fugemasse 9 Af hensyn til varmeisoleringen anbefales det at lægge en række Batts over væggen, således at isoleringstykkelsen også her er min. 0 mm. 9 6 *) Gipsproducenter kan anbefale kraftigere forskalling. Brand: DBI sag nr. H 0669 Lyd: RAMBØLL sag 9760 En lydreduktion på R w = db kan opnås ved at anvende 0 mm beton, 00 mm letklinkerbeton eller en helstensvæg. Væggens samlinger med flankerende vægge og gulv udføres i overensstemmelse med SBI-anvisning 7 [8]. Figur Ét eller to lag gipsplader? I forbindelse med lejlighedsskel vil der ofte være krav til en lydisolationsevne på db. For at mindske flanketransmission er det hidtil ofte valgt at anvende to lag gipsplader som loftbeklædning. Lydmålinger foretaget af RAMBØLL viser imidlertid, at luftlydisolationen af to lejlighedsskel er den samme, uanset om der er ét eller to lag mm gipsplader som loftsbeklædning. Andet lag gipsplade er således unødvendigt, når kravet til væggen er db. Lydreduktion af væg, Tårnparken, Nyborg db Tilsyneladende reduktionstal R' lag gips på loftet: R'w = db lag gips på loftet: R'w = db 0 Hz Figur 7 Kilde: RAMBØLL, sag 9760

12 Loftkonstruktioner BD-0 loft / mm klasse mm kl. beklædning Forskalling 9* x 00 mm c/c max. 00 mm Alukraft x 9 mm træspær c/c 90 mm 9 mm Rockwool Flexi A-Batts 6 0 mm Rockwool Flexi A-Batts 7 mm ståltråd fastgjort til underside af spærene over hvert forskallingsbræt 6 Brand: DBI sag nr. H 0 *) Gipsproducenter kan anbefale kraftigere forskalling. 7 Figur 8

13 Loftkonstruktioner Brandkamserstatning, BD-60 Brandvægge og brandsektionsvægge skal føres op over taget med brandkam med en højde af mindst 0, m målt vinkelret på tagfladen. Brandkam kan udelades over brandsektionsvægge i -etages bygninger, hvis tagkonstruktionen ikke indeholder brændbare materialer bortset fra tagdækningen samt lægter og spær Brandkammen kan for andre bygningstyper udelades ved at udføre en brandkamserstatning, som skal have en bredde på mindst,0 m på hver side af brandsektionsvæggen. Den viste løsning kan anvendes ved tagdækninger af tegl, beton, fibercementplader og metalpladedækninger. mm brandgipsplade mm gipsplade x 00 mm forskalling c/c 00 mm x mm liste 9 mm imprægneret gipsplade 6 Butylfugebånd 7 00 mm Flexi A-Batts 8 0 mm Rockwool Fugestrimmel mellem afstandsliste og tagbeklædning 9 0 mm Flexi A-Batts i strimler på 0 mm mellem lægter 0 Mørtel Undertag Undertag føres op Strimler af Flexi A-Batts el. Rockwool Fugestrimmel Figur 9 Kilde: TRÆ 8, Træ & brand, Træbranchens Oplysningsråd.

14 Stråtage Lovkrav BD-0 BD-0 Kravene til varmeisolering og brandsikring af stråtage afhænger af, om tagrummet anvendes til beboelse eller ej. Såfremt tagrummet under stråtaget ikke er udnyttet til beboelse, er der krav til selve etageadskillelsen (BD-0), men det vil også være hensigtsmæssigt at brandisolere stråtaget. Hvis tagrummet er udnyttet til beboelse, skal konstruktionen under stråtaget udføres mindst som BD-bygningsdel 0. Gode grunde til brandsikring Selvom der ikke er krav til brandsikring af stråtaget, når tagrummet ikke udnyttes, er der gode grunde til at få udført en brandsikring. Er uheldet ude og stråtaget antændes, vil brandens udbredelseshastighed blive kraftigt reduceret, hvis taget er brandisoleret. Brandafprøvninger senest foretaget i 990 viste, at et uisoleret stråtag nedbrændte totalt på 9 minutter, og at der var begyndende gennembrænding Figur 0a: Uudnyttet tagrum Brandsikring anbefales, men ikke lovkrav Etageadskillelse BD-0, se figur 9. efter kun ca. 0 minutter. I det brandisolerede stråtag varede det 8 minutter, inden der skete lokal gennembrænding, og 80 minutter inden den første beklædningsplade faldt af. Brandvæsenet får altså lettere ved at få ilden under kontrol, og skaderne vil blive begrænset. En korrekt brandsikring vil give tagkonstruktionen en større tæthed mod Figur 0b: Beboet tagrum BD-0 konstruktion under stråtag slukningsvand, hvilket begrænser vandskaderne. En del forsikringsselskaber giver reduktion i forsikringspræmien, såfremt taget er brandisoleret. Det anbefales at kontakte forsikringsselskabet, inden arbejdet påbegyndes. Brandsikring af eksisterende stråtag Rockwool Fugestrimmel mellem spær og strå mm Flexi A-Batts mellem lægter 9 mm imprægneret gipsplade Gummibitumen tætningsmasse mellem gipsplade og spærside Mørtel Ved gavle, mønning og udhæng udfyldes ligeledes med Flexi A-Batts. Figur

15 Stråtage Brandsikring af nyt stråtag 9 mm imprægnerede gipsplader udlægges oven på spærhovede. Montage, samlinger og fugning i h.t. gipspladeproducentens anvisninger. x 0 mm trykimprægneret afstandsliste monteres på gipspladerne over spærhovederne. Taglægter 7 mm Flexi A-Batts i alle lægtefag Strimler af mm Flexi A-Batts over lister Figur BD-0 underlag for stråtag Kravene til brandmodstandsevne og varmeisolering (U=0,0 W/m K) kan opfyldes ved at udbygge de på fig. og viste løsninger på neden for anviste måde. 00 mm Flexi A-Batts Dampspærre 9 x 00 mm forskalling c/c 00 mm Mindst kl. beklædning i mindst mm tykkelse DBI sag H 09 Figur

16 Flade, varme tage Lovkrav Lovkravene for flade tage afhænger af, om bygningen kan opføres efter Bygningsreglementet eller tillige skal opføres efter Tekniske Forskrifter for brandfarlige virksomheder. Endvidere er der forskellige krav afhængig af, om isoleringen er ubrændbar eller brændbar. Rockwool tagisolering er ubrændbar, mens f.eks. skumplast er brændbar isolering. Eksempler på brandfarlige virksomheder fremgår af figur 8, og eksempler på brandmæssigt egnede klasse T tagdækninger fremgår af side 0. 6 Bygningsreglement og ubrændbar isolering Når der anvendes ubrændbar isolering er der kun to brandkrav til tagkonstruktionen. Tagdækningen skal være en klasse T tagdækning, og kravene til de indvendige overflader skal opfyldes. Tagdækninger, som ikke er brandmæssigt egnede klasse T tagdækninger, kan dog benyttes på avls- og driftsbygninger. Tagkonstruktion med ubrændbar isolering Klasse T tagdækning Rockwool tagisolering Dampspærre* Underlag af beton, letbeton, stål eller træ Brandsektionsvæg i -etages bygning *) Ved underlag af stålplader skal der anvendes en speciel aludampspærre, for at konstruktionen kan opfylde kravene til en kl. eller kl. beklædning. Alternativt skal dampspærren ligge 0 mm oppe i isoleringen. Figur : Tagkonstruktion med ubrændbar isolering

17 Flade, varme tage Sektionsafgrænsende vægge Brandvægge og brandsektionsvægge skal føres op over taget med en brandkam, som vist på figur 6. I -etages bygninger kan brandkammen over brandsektionsvægge udelades, når tagkonstruktionen ikke indeholder brændbare materialer, bortset fra tagdækningen samt lægter og spær. I så fald føres væggen helt op og i tæt forbindelse med tagdækningen, som vist på figur. I øvrige tilfælde kan der udføres en brandkamserstatning, som vist på figur, i stedet for en brandkam. Figur : Brandkamserstatning BD-60,0 m BD-60,0 m 7 Brandkamserstatning Klasse T tagdækning Rockwool tagisolering Dampspærre Underlag Brandsektionsvæg/brandvæg. Væggen skal være i tæt forbindelse med tagdækningen. Brandkam Klasse T tagdækning Rockwool tagisolering Dampspærre* Underlag af beton, letbeton, stål eller træ Brandsektionsvæg/brandvæg 6 Forsvarligt afdækket brandkam med en højde på mindst 0, m målt vinkelret på tagfladen 6 min. 0, m *) Se note om dampspærre ved figur. Figur 6: Brandkam Brandsmitte Hvis der ved en brandsektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, kan der være krav om, at taget skal være en BD-bygningsdel 60 i en bredde af,0 m.

18 Flade, varme tage Tekniske Forskrifter og ubrændbar isolering Ved anvendelse af ubrændbar tagisolering på bygninger, der kan klassificeres som brandfarlig virksomhed, er kravet til tagkonstruktionen enslydende med Bygningsreglementet. Dog er der skærpede krav i forbindelse med brandsektionsvægge. Tagkonstruktionen kan således udføres som vist på figur. 8 Sektionsafgrænsende vægge I forbindelse med sektionsafgrænsende vægges tilslutning til tagkonstruktionen skal udføres en brandkam, som vist på figur 6. Dog skal brandkammen have en højde af mindst 0, m målt vinkelret på tagfladen eller 0 m Se afsnittet Udstrækning Brandkammen kan udelades, hvis der i stedet udføres en brandkamserstatning. Brandkamserstatning 8 mm Rockletplader stribeklæbet til tagdækning Brændbar tagdækning (klasse T) Zinkinddækning, min. 00 mm på hver side af væg. Fuge udfyldes med bitumenbaseret polymerfugemasse Mørtel eller stenuld 6 Rockwool tagisolering 7 Dampspærre 8 Underlag 9 Sektionsafgrænsende væg Figur 7: Brandkamserstatning. Den samlede tagkonstruktion skal opbygges som BD-60 tagkonstruktion BD-60 tagkonstruktion Rekvirer arbejdsvejledning hos Rockpanel A/S tlf Udstrækning Såfremt bærende konstruktioner er mindst BD-60, skal brandkamserstatningen have en udstrækning på mindst m. Brandkamserstatningen kan placeres frit i forhold til den sektionsafgrænsende væg. Såfremt bærende konstruktioner ikke er mindst BD-60, skal brandkamserstatningen have en udstrækning på mindst m på hver side af den sektionsafgrænsende væg. Dette kan være tilfældet, hvor begge brandsektioner har bærende konstruktioner af ubeskyttet stål. Brandsmitte Såfremt der ved en sektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, kan der være yderligere krav.

19 Flade, varme tage Eksempler på brandfarlige virksomheder For materialer eller bygningstype Gælder Tekniske Forskrifter for Gælder Tekniske Forskrifter for produktion eller bearbejdning lager og pakkeri Træ > etage eller > 600 m > 600 m eller > 600 m Plast > etage eller > 600 m > 000 m * Korn- og foderstof Siloanlæg > 00 m > etage eller > 600 m Mel, uemballeret > etage eller > 600 m > 00 m Mel, emballeret > etage eller > 600 m > 000 m * Papirvarer > etage eller > 600 m > 000 m * Tekstiler > etage eller > 600 m > 000 m * Tæpper > etage eller > 600 m > 000 m * Gummi > etage eller > 600 m > 000 m * Tobak, uemballeret > etage eller > 600 m > 00 m * Tobak, emballeret > etage eller > 600 m > 000 m * Sukker, uemballeret > etage eller > 600 m > 00 m * 9 Sukker, emballeret > etage eller > 600 m > 000 m * Stearinlys > etage eller > 600 m Tovværk > etage eller > 600 m > 000 m * Tagpap > etage eller > 600 m > 000 m * Asfalt > etage eller > 600 m > 00 tons Tjære > etage eller > 600 m > 00 tons Kolonialvarer > 000 m * Halm eller sphagnum > 000 m ** Smøreolie > liter Terminaler for gods eller post Etageareal > 600 m Lagerhoteller Etageareal > 600 m Fast brændsel ved varmeværker o.lign. Altid Figur 8 Gyldighedskriterier for Tekniske Forskrifter af. februar 990 * gælder ikke butikker ** gælder ikke halmoplag til eget brug ved landbrugsejendomme Brandfarlige virksomheder er underlagt skærpede lovgivningsmæssige krav til udførelse af brandsikring. Her er det ikke nok at arbejde efter Bygningsreglementet alene. Ved projektering af bygninger til brandfarlige virksomheder skal det sikres, at de Tekniske Forskrifter, udarbejdet af Statens Brandinspektion, opfyldes.

20 Etageadskillelser BD-0 x 9 træbjælker c/c 600 mm mm gulvbrædder eller 8 mm spånplade/ krydsfinerplade 9 mm Flexi A-Batts mm ståltråd c/c 00 mm eller 9 x 00 mm forskalling c/c 00 mm mm kl. beklædning 0 Brandteknisk Vejledning 0 Figur 9 BD-60 mm gulvbrædder eller 8 mm spånplade/ krydsfinerplade Træbjælkelag 0 mm indskud af Flexi A-Batts, træbetonplader, ler eller lign. oplagt på 9 mm indskudsbrædder. 9 mm forskalling samt rør og mm kalkpuds. Eller lag mindst kl. beklædning. Den skjulte beklædning i pladeform Brandteknisk Vejledning 0 Figur 0

21 Etageadskillelser BD-60 mm gulvbrædder eller 8 mm spånplade/ krydsfinerplade 9 x 70 mm træbjælker c/c 600 mm 9 mm BD-60 Flexi Batts mm ståltråd c/c 00 mm lag kl. beklædning. Den skjulte beklædning i pladeform Konstruktionen er kun godkendt med stenuld i en rumvægt på mindst 0 kg/m (BD-60 Flexi Batts) Brandteknisk Vejledning 0 Figur

22 Skillevægge, gips/stål BS-60, R W = db x mm gipsplade 70 mm stålprofil mm Flexi A-Batts i / af væghøjden eller / af vægbredden Akustisk fuge i den ene vægside Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Håndbog 99 Figur BS-60, R W = db x mm gipsplade 70 mm stålprofil, forskudt 9 mm top- og bundskinne x mm Flexi A-Batts i hele arealet Akustisk fuge i begge vægsider Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Håndbog 99 Figur

23 Skillevægge, gips/stål BS-60, R W = db x mm gipsplade x 70 mm stålprofil, afstand mellem de to sæt skinner i h.t. gipsproducentens anvisning x mm Flexi A-Batts i hele arealet Akustisk fuge i begge vægsider Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Figur BS-60, R W = 60 db x mm gipsplade x 70 mm stålprofil, min. 0 mm mellem de to sæt skinner x mm Flexi A-Batts i hele arealet Akustisk fuge i begge vægsider Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Figur

24 Skillevægge, træstolper/ikke bærende BD-0 x mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Brandteknisk Vejledning 0 Figur 6 BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning 9 mm BD-60 Flexi Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Konstruktionen er kun godkendt med stenuld i en rumvægt på mindst 0 kg/m (BD-60 Flexi Batts) Brandteknisk Vejledning 0 Figur 7

25 Skillevægge, træstolper/ikke bærende BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning i pladeform mm gipsplade. 9 mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Akustisk fuge Brandteknisk Vejledning 0 Figur 8 Additionsmetoden For andre ikke-bærende vægge med træstolper kan brandmodstandsevnen beregnes ved hjælp af Additionsmetoden. Denne metode er beskrevet nærmere i TRÆ 8.

26 Skillevægge, træstolper/bærende BD-0 x 70 mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning 70 mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Brandteknisk Vejledning 0 Figur 9 6 BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm x mm kl. beklædning, skjulte beklædninger i pladeform 9 mm BD-60 Flexi Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Akustisk fuge Konstruktionen er kun godkendt med stenuld i en rumvægt på mindst 0 kg/m (BD-60 Flexi Batts) Brandteknisk Vejledning 0 Figur 0

27 Skillevægge, træstolper/bærende BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm x mm gipsplade på hver side. 9 mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Akustisk fuge Brandteknisk Vejledning 0 Figur 7 Fastholdelse af isolering I visse af de foregående konstruktionseksempler er det angivet, at isoleringen skal være fastholdt med søm eller ståltråd. Dette udføres på de to viste måder. I konstruktionseksempler, hvor det ikke er angivet, at isoleringen skal fastholdes på den her beskrevne måde, er nedenstående regler ikke gældende. 00 mm Fastholdelse med ståltråd mm ståltråd pr. 00 mm på begge sider af væg. Figur Fastholdelse med søm Søm pr. 00 mm, der når mindst 0 mm ind i træet og mindst mm ud i mineralulden. mm 0 mm Brandteknisk Vejledning 0 Figur

28 Facadeisolering med puds Rockwool FacadeSystem benyttes til isolering og renovering af bygningsfacader på alle ejendomme uanset stilart og anvendelse. Rockwool FacadeSystem bidrager til facadekonstruktioners brandmodstandsevne, idet systemet beskytter bagvedliggende konstruktioner under et brandforløb og bremser brandspredning. 9 Rockwool Facadebatts, Facadenet, Underpuds og Dekorationspuds er ubrændbare materialer. Rockwool Facadedybler er udført af plast, og kan således smelte. Derfor anvendes ved opsætningen tillige en klæber, der fastholder isoleringen, selv under et brandforløb, hvor isoleringsdyblerne evt. smelter væk Væg af f.eks. beton, murværk, porebeton eller evt. træ. Rockwool Facadeklæber Rockwool Facadebatts Rockwool Facadedybel Rockwool Hjørneprofil 6 Rockwool Underpuds 7 Rockwool Facadenet 8 Rockwool Pudsprimer 9 Rockwool Dekorationspuds. 0 Evt. Rockwool Facadefarve Figur : Rockwool FacadeSystem. På udsatte områder udføres altid dobbelt armering og underpuds, som vist på tegningen. Rekvirer projekteringsog udførelsesvejledning.

29 Ventilerede facadebeklædninger I forbindelse med ventilerede facadebeklædninger med bagvedliggende isolering har Rockwool A/S udviklet en speciel isoleringplade, Rockwool Venti-Batts. Venti-Batts består af ubrændbar Rockwool stenuld, og opsat på en BS-konstruktion er det sjældent nødvendigt at indregne stenuldens brandmodstand for at opnå den krævede brandmodstand. Venti-Batts kan derfor opsættes med både plasticdybler og med ståldybler, idet en brandteknisk fastholdelse ikke er påkrævet. Bagvæg udført i murværk, beton, gasbeton el. letklinkervæg. Rockwool Venti-Batts Isoleringsdybler stål eller plast. Ventileret hulrum. Regnskærm Rekvirer arbejdsvejledning. 9 Figur

30 Bærende stålkonstruktioner BS-0 op til BS-0 Conlit anvendes til brandisolering af stålsøjler og -bjælker, og er godkendt i en række lande, herunder MK-godkendt i Danmark. Med Conlit kan stålkonstruktioner opnå klassifikation op til BS-0. Conlit monteres om stålprofilerne med Conlit klæber, der er en vandglasklæber. Conlit kan leveres med glasvæv på den ene side, forberedt til eventuel afsluttende malerbehandling. Dimensionering af Conlit Beklædningstykkelsen findes ud fra de viste kurver og tabeller. Først findes sektionsforholdet (U/A) for det anvendte stålprofil, hvorefter beklædningstykkelsen bestemmes ud fra Dantestkurven. 0 Eksempel Et IPE-profil 0 skal brandbeskyttes svarende til BS-60. Der er behov for tresidet beskyttelse, hvilket giver et sektionsforhold på U/A = 6 m -.På Dantest kurven gås lodret op fra 6 på den vandrette akse. Temperaturkurven mærket 0 skæres ud for ca. ºC. Temperaturkurven mærket skæres ud for ca. 8 ºC. Da det er forudsat, at den maksimale ståltemperatur er 0 ºC, skal den nødvendige beskyttelse min. være 0 mm tyk. Figur 6.a Af udførelsesmæssige årsager bør mindste tykkelse generelt vælges til mm, mens tykkelserne -0 mm kun bør anvendes, hvor der er strenge pladskrav. Dantestkurve Conlit 0 C 60 minutter Ved andre brandkrav som BS-0, -90, -0, henvises til specialbrochure. Udførelse Rekvirer arbejdsvejledning Dokumentation MK godkendelse 6.0/ Sektionsforhold U/A (m - ) U/A Figur 6.b

31 Bærende stålkonstruktioner HE-A Profiler b h Data på stålprofil U/A U/A h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , , , , , , , Figur 6.c Figur 6.f IPE - Profiler b Data på stålprofil U/A U/A h h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , , , , , , , , , , , , HE-B Profiler b Data på stålprofil U/A U/A h h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , , , , Figur 6.d HE-M Profiler b Data på stålprofil U/A U/A h h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , Figur 6.e RHS - Profiler Kvadratisk -sidig isoleret: U/A = b/bs = /s s h -sidig isoleret: U/A = b/bs = /s b Rektangulær h x b (mm) s (mm) F (cm ) U/A (m - ) U/A (m - ) U/A (m - ) 00 x 0, 9, 7 7 8,0, 66 77,0, x 80,0 8, ,, ,0 9, x 00,0, , 9, ,0 7, x 0 6, 8, ,0 7, ,0 8, x 0 6, 8, 66 Figur.g 8,0 60, ,0 7, x 00 6, 60, ,0 76, 0 9 0,0 9, Figur 6.g s b h

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Brandtætningsskum 2K

Brandtætningsskum 2K Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede tætninger er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørgennemføringer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og etageadæk ETA-11/0206 Tætninger

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. juni 2012. Teknisk isolering Conlit brandsikring. BALLERUP Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 26 06 36 Fax 70 26 34 05

Vejl. prisliste. 1. juni 2012. Teknisk isolering Conlit brandsikring. BALLERUP Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 26 06 36 Fax 70 26 34 05 Vejl. prisliste 1. juni 2012 Teknisk isolering Conlit brandsikring Tempovej 18-22 2750 Ballerup Fax 70 26 34 05 Gejlhavegaard 7-9 6000 Kolding Fax 70 26 03 77 N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld 21 konstruktionsforslag Postbox 1 3400 Hillerød tlf. 48 14 11 88 fax. 48 14 11 85 Forord Fra 1. august 2008 gælder bestemmelserne i BR08.

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

Tid er den vigtigste faktor i en brand

Tid er den vigtigste faktor i en brand Tid er den vigtigste faktor i en brand Tiden før ilden spredes. Tiden før giftig røg når mennesker. Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen og nå ud igen. Den tid grundstrukturen i bygningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere