Brandsikker isolering 2.8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikker isolering 2.8"

Transkript

1 Brandsikker isolering.8

2 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer, hvor Rockwool produkter indgår i forbindelse med opfyldelsen af brand- og lydkrav. Rockwool produkter er fremstillet af naturens eget materiale, sten fra jordskorpen. Den proces, der bruges til at fremstille stenuld, er en menneskeskabt kopi af et af naturens mest imponerende fænomener: Vulkanudbruddet. Under et vulkanudbrud bliver sten fra vulkanens indre udsat for så kraftig varme, at de smelter og slynges op i luften. Inden stenmassen rammer jorden igen, har luftens afkøling forvandlet stenene til uld. Det er denne proces, der hver eneste dag genskabes i Rockwool stenuldproduktion. Rockwool stenuld har unikke brandegenskaber. Sammen med de øvrige produktegenskaber gør de stenuld til det naturlige valg i forbindelse med isolering af alle former for bygningskonstruktioner, og specielt hvor der stilles brandkrav. Brandsikker isolering er en opslagsbog, der henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre byggefagfolk, der medvirker ved projekteringen af konstruktioner. Såfremt De måtte have brug for yderligere information, er De velkommen til at kontakte Rockwool Teknisk Service eller Rockwool Brochuretjeneste på tlf Det er vores håb, at Brandsikker isolering vil blive et nyttigt redskab i Deres arbejde. Rockwool A/S Februar 998

3 Indholdsfortegnelse Indledning Forudsætninger Dokumentation for bygningsdeles brandmodstand Isolering og brandmodstand 6 Lovkrav 8 Ren besparelse for miljøet 8 Loft- og tagkonstruktioner Loftkonstruktioner 0 Stråtage Flade, varme tage 6 Etageadskillelser 0 Vægkonstruktioner Skillevægge, gips/stål Skillevægge, træstolper/ikke bærende Skillevægge, træstolper/bærende 6 Facadeisolering med puds 7 Ventilerede facadebeklædninger 8 Teknisk Isolering Bærende stålkonstruktioner 0 Ventilationskanaler Afløbsrør af plast Sprinklerrør Gennemføringer 6 Diverse Beklædninger og tagdækninger 0 Litteratur

4 Forudsætninger Godkendelser For alle de viste løsninger foreligger der dokumentation i form af MK-godkendelser, brandtekniske afprøvninger, brandtekniske vurderinger eller eksempler fra anerkendte instanser og standarder. Materialet kan således anvendes uden yderligere dokumentation, idet der henvises til Rockwool Brandsikker isolering. Arbejdsvejledning På mange områder har Rockwool A/S udarbejdet arbejdsvejledninger. Disse kan rekvireres og skal følges omhyggeligt under udførelsen. Konstruktionsmål For konstruktionseksemplerne gælder, at de angivne dimensioner på materialekomponenterne er mindste tilladte mål, mens afstandene mellem komponenterne er maksimale tilladte mål. Beklædningsklasse Hvor der er angivet krav til beklædningsklassen, er dette ligeledes mindste tilladte beklædningsklasse. Uanset eksemplerne skal overfladekravene i bygningsreglementerne overholdes. Konstruktionsmål Arbejds vejledning Beklædnings klasse

5 Dokumentation for bygningsdeles brandmodstand De danske bygningsreglementer stiller krav om, at bygningsdele skal have en bestemt brandmodstandsevne i et vist antal minutter. Der skelnes mellem branddrøje (BD) og brandsikre (BS) bygningsdele. I BS bygningsdele må der ikke indgå brændbare materialer, som f.eks. træ eller skumplast. DBI-vurdering Brandteknisk vurdering foretaget af anerkendt instans, f.eks. DBI. Norm Brandteknisk beregning i henhold til de danske konstruktionsnormer. Brandteknisk vejledning 0 Brandteknisk vejledning 0 (afløser bilag i BR-9) anviser en række eksempler på bygningsdele, der kan anvendes uden yderligere dokumentation. Under projekteringen af et byggeri kan der være ønske om at anvende bygningsdele, der ikke er beskrevet i eksempelsamlingen. Den projekterende vil i disse tilfælde ofte kunne hente dokumentation hos producenter af bygningsmaterialer. Dokumentationen kan være i form af: Brandprøvning Brandprøvning foretaget efter DS 0. af anerkendt laboratorium, f.eks. Dansk Brandteknisk Institut (DBI). MK-godkendelse MK-godkendelse udstedt af ETA-Danmark A/S på vegne af Boligministeriet.

6 Isolering og brandmodstand 6 Bygningsmaterialer reagerer vidt forskelligt på høje temperaturer eller brandpåvirkning. Dette gælder også for isoleringsmaterialer. Nogle isoleringsmaterialer er med til at nære en brand, mens andre virker brandhæmmende. Ubrændbar Stor brandmodstand Isoleringsevne For at opnå en stor brandmodstandsevne skal et isoleringsmateriale være ubrændbart, være formstabilt under temperaturstigninger og have en god isoleringsevne ved høje temperaturer. Formstabil Stor brandmodstand Ubrændbar Der er tre faktorer, der skal være tilstede samtidig, for at en brand kan udvikle sig: ilt, varme og brændbart materiale. Brand modstand Ved at anvende Rockwool stenuld brydes denne trekant, idet stenuld er et ubrændbart isoleringsmateriale. Dette skyldes, at stenulden er et uorganisk materiale med en meget lille andel organisk bindemiddel. Således bidrager stenuld ikke med næring af betydning til en brand. Brandtrekant Brændbart materiale Temperatur Temperatur Ilt Ilt Figur : Ved at anvende Rockwool stenuld brydes brandtrekanten, da stenuld er et ubrændbart materiale.

7 Formstabil For at isoleringen kan beskytte bagvedliggende konstruktioner, inventar m.v. er det nødvendigt, at isoleringen opretholder sin form i længst mulig tid. Hvis isoleringen smelter eller brænder væk, kan det være med til at forøge brandens omfang. Isoleringsmaterialers smeltepunkt Skum- og plastmaterialer, ca. min. λ (W/m K) 0,0 0,0 Mineraluld på glasbasis, ca. 7 min. Stenuld smelter først ved temperaturer over 000 C. Ved et brandforløb svarende til standardbrandkurven efter DS 0 går der således ca. timer, inden temperaturen når stenuldens smeltepunkt. Det vil sige, at stenulden beholder sin form og tykkelse i meget lang tid under et brandforløb. Bindemidlet i stenulden vil forsvinde i den zone, hvor temperaturen overstiger 0 C, men de enkelte stenuldstråde forbliver intakte. Den naturlige sammenfiltring af trådene vil derfor holde sammen på produktet, således at det bliver stående og beskytter de bagvedliggende materialer mod flammer og høje temperaturer. Isoleringsevne Stenuld, ca. 0 min. Figur : Søjlerne angiver, hvor lang tid det varer inden forskellige isoleringsmaterialers smeltepunkt nås, når materialerne brandpåvirkes svarende til standardbrandkurven. Brand skjold Rockwool Flexi A-Batts Rockwool Brandbatts Isoleringsevne Et materiale kan både være ubrændbart og formstabilt ved høje temperaturer, og alligevel give en dårlig brandmodstand. Dette sker, hvis materialet har en dårlig isoleringssevne, således at varmen på den brandpåvirkede side hurtigt ledes til den upåvirkede side. Det er derfor vigtigt, at et isoleringsmateriale har en god isoleringsevne også ved høje temperaturer. Stenuldstrådene giver Rockwool produkterne de gode isoleringsegenskaber. Da trådene forbliver intakte selv ved høje temperaturer, har Rockwool stenuld en meget god isoleringsevne også under et brandforløb. Dette sikrer, at temperaturen i lang tid holdes nede på den side af konstruktionen, som ikke er brandpåvirket. Forøges temperaturen med så lidt som C på den ikke brandpåvirkede side, vil en række brændbare materialer kunne antænde, selv om der ikke er fysisk kontakt med den åbne ild. Brandskjold Rockwool stenuld er et ubrændbart materiale, der selv ved høje temperaturer bevarer sin form og gode isoleringsevne. Fastholdt Rockwool stenuld virker derfor som et brandskjold, hvilket udnyttes praktisk i en lang række situationer, herunder: isolering i konstruktioner, hvortil bygningsreglementet stiller brandkrav. brandsikring af stråtage brandisolering af bærende stålkonstruktioner brandisolering af ventilationskanaler og afløbsrør varmeisolering af højtemperaturanlæg 7 0,00 00 Middeltemperatur ( C) Figur : Isoleringsevnen (λ-værdien) for Rockwool Flexi A-Batts og Brandbatts som funktion af middeltemperaturen.

8 Lovkrav 8 Bygningsreglementer Brandkrav til almindelige bygninger står angivet i gældende Bygningsreglement og Småhusreglement. TRÆ 9 Træbranchens Oplysningsråd, TOP (tlf ) har udarbejdet en pjece, TRÆ 9, der på en letforståelig måde illustrerer bygningsreglementernes krav til konstruktioner. DS 8 Brandkrav til ventilationskanaler er anført i DS 8 Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg,. udg., august 986. Tekniske Forskrifter Virksomheder, der klassificeres som brandfarlige, er foruden Bygningsreglementet også underlagt Beredskabslovens paragraf. Brandkravene er specificeret i Tekniske Forskrifter, der udgives af Beredskabsstyrelsen. Eksempler på brandfarlige virksomheder fremgår af figur 8. Ren besparelse for miljøet Isolering reducerer energiforbruget og mindsker derved belastningerne på miljøet. Siden 97 er varmeforbruget pr. kvadratmeter i danske beboelsesbygninger halveret bl.a. på grund af en effektiv isoleringsindsats. Rockwool A/S produktion har en positiv miljøbalance. Det skyldes, at de miljøbelastninger, produktet har forårsaget under produktionen, bliver tjent ind igen i form af energibesparelser ca. uger efter, at produktet er taget i brug. I hele isoleringens levetid betales produktionens miljøbelastning mere end 000 gange tilbage. Rockwool stenuld produkter er med til at spare naturen for: SO (svovldioxid), der forårsager syreregn NO x (kvælstofilter), der forårsager syreregn og smog CO (kuldioxid), der er en af årsagerne til drivhuseffekten. Positiv miljøbalance Figur

9 Loft- og tagkonstruktioner Loftkonstruktioner 0 Stråtage Flade, varme tage 6 Etageadskillelser 0 9 Vægkonstruktioner Skillevægge, gips/stål Skillevægge, træstolper/ikke bærende Skillevægge, træstolper/bærende 6 Facadeisolering med puds 7 Ventilerede facadebeklædninger 8 Teknisk Isolering Bærende stålkonstruktioner 0 Ventilationskanaler Afløbsrør af plast Sprinklerrør Gennemføringer 6 Diverse Beklædninger og tagdækninger 0 Litteratur

10 Loftkonstruktioner I forbindelse med loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum angiver Bygningsreglementet en række krav. BD-0 loft BD-0 kravet gælder alle bygninger opført efter Bygningsreglementet, med undtagelse af avls- og driftsbygninger. U=0, W/m K 0 Lydreduktion Krav til luftlydreduktion gennem væg. Stiller indirekte krav til minimal flanketransmission gennem loft og andre bygningsdele. Brandkam/Brandkamserstatning, BD-60 Kan udelades ved brandsektionsvægge i -etages bygninger under visse forudsætninger. Brandcellevægge, BD-60 Kræves ikke ført til tagdækning Brandsektions-/brandvæg, BS-60/0 Føres op gennem tagrum og afsluttes med brandkam eller brandkamserstatning Figur Småhusreglementet For sammenbyggede boliger opført efter Småhusreglementet gælder, at lejlighedsskel skal udføres mindst som BS- 60 eller BD-90 konstruktion. Væggen skal føres op gennem tagrummet, og slutte tæt til tagdækningen.

11 Loftkonstruktioner BD-0 loft/ mm gipsplade mm gipsplade el. gipsplank Brand- og lydmæssigt er spartling ikke påkrævet. Forskalling 9* x 9 mm c/c max. 0 mm 0, mm PE-folie x 9 mm træspær c/c 000 mm 9 mm Rockwool Flexi A-Batts 6 0 mm Rockwool Flexi A-Batts Samling af loft/væg 7 Brandcellevæg ført 0 mm over loftbeklædning. 8 Akustisk fugemasse 9 Af hensyn til varmeisoleringen anbefales det at lægge en række Batts over væggen, således at isoleringstykkelsen også her er min. 0 mm. 9 6 *) Gipsproducenter kan anbefale kraftigere forskalling. Brand: DBI sag nr. H 0669 Lyd: RAMBØLL sag 9760 En lydreduktion på R w = db kan opnås ved at anvende 0 mm beton, 00 mm letklinkerbeton eller en helstensvæg. Væggens samlinger med flankerende vægge og gulv udføres i overensstemmelse med SBI-anvisning 7 [8]. Figur Ét eller to lag gipsplader? I forbindelse med lejlighedsskel vil der ofte være krav til en lydisolationsevne på db. For at mindske flanketransmission er det hidtil ofte valgt at anvende to lag gipsplader som loftbeklædning. Lydmålinger foretaget af RAMBØLL viser imidlertid, at luftlydisolationen af to lejlighedsskel er den samme, uanset om der er ét eller to lag mm gipsplader som loftsbeklædning. Andet lag gipsplade er således unødvendigt, når kravet til væggen er db. Lydreduktion af væg, Tårnparken, Nyborg db Tilsyneladende reduktionstal R' lag gips på loftet: R'w = db lag gips på loftet: R'w = db 0 Hz Figur 7 Kilde: RAMBØLL, sag 9760

12 Loftkonstruktioner BD-0 loft / mm klasse mm kl. beklædning Forskalling 9* x 00 mm c/c max. 00 mm Alukraft x 9 mm træspær c/c 90 mm 9 mm Rockwool Flexi A-Batts 6 0 mm Rockwool Flexi A-Batts 7 mm ståltråd fastgjort til underside af spærene over hvert forskallingsbræt 6 Brand: DBI sag nr. H 0 *) Gipsproducenter kan anbefale kraftigere forskalling. 7 Figur 8

13 Loftkonstruktioner Brandkamserstatning, BD-60 Brandvægge og brandsektionsvægge skal føres op over taget med brandkam med en højde af mindst 0, m målt vinkelret på tagfladen. Brandkam kan udelades over brandsektionsvægge i -etages bygninger, hvis tagkonstruktionen ikke indeholder brændbare materialer bortset fra tagdækningen samt lægter og spær Brandkammen kan for andre bygningstyper udelades ved at udføre en brandkamserstatning, som skal have en bredde på mindst,0 m på hver side af brandsektionsvæggen. Den viste løsning kan anvendes ved tagdækninger af tegl, beton, fibercementplader og metalpladedækninger. mm brandgipsplade mm gipsplade x 00 mm forskalling c/c 00 mm x mm liste 9 mm imprægneret gipsplade 6 Butylfugebånd 7 00 mm Flexi A-Batts 8 0 mm Rockwool Fugestrimmel mellem afstandsliste og tagbeklædning 9 0 mm Flexi A-Batts i strimler på 0 mm mellem lægter 0 Mørtel Undertag Undertag føres op Strimler af Flexi A-Batts el. Rockwool Fugestrimmel Figur 9 Kilde: TRÆ 8, Træ & brand, Træbranchens Oplysningsråd.

14 Stråtage Lovkrav BD-0 BD-0 Kravene til varmeisolering og brandsikring af stråtage afhænger af, om tagrummet anvendes til beboelse eller ej. Såfremt tagrummet under stråtaget ikke er udnyttet til beboelse, er der krav til selve etageadskillelsen (BD-0), men det vil også være hensigtsmæssigt at brandisolere stråtaget. Hvis tagrummet er udnyttet til beboelse, skal konstruktionen under stråtaget udføres mindst som BD-bygningsdel 0. Gode grunde til brandsikring Selvom der ikke er krav til brandsikring af stråtaget, når tagrummet ikke udnyttes, er der gode grunde til at få udført en brandsikring. Er uheldet ude og stråtaget antændes, vil brandens udbredelseshastighed blive kraftigt reduceret, hvis taget er brandisoleret. Brandafprøvninger senest foretaget i 990 viste, at et uisoleret stråtag nedbrændte totalt på 9 minutter, og at der var begyndende gennembrænding Figur 0a: Uudnyttet tagrum Brandsikring anbefales, men ikke lovkrav Etageadskillelse BD-0, se figur 9. efter kun ca. 0 minutter. I det brandisolerede stråtag varede det 8 minutter, inden der skete lokal gennembrænding, og 80 minutter inden den første beklædningsplade faldt af. Brandvæsenet får altså lettere ved at få ilden under kontrol, og skaderne vil blive begrænset. En korrekt brandsikring vil give tagkonstruktionen en større tæthed mod Figur 0b: Beboet tagrum BD-0 konstruktion under stråtag slukningsvand, hvilket begrænser vandskaderne. En del forsikringsselskaber giver reduktion i forsikringspræmien, såfremt taget er brandisoleret. Det anbefales at kontakte forsikringsselskabet, inden arbejdet påbegyndes. Brandsikring af eksisterende stråtag Rockwool Fugestrimmel mellem spær og strå mm Flexi A-Batts mellem lægter 9 mm imprægneret gipsplade Gummibitumen tætningsmasse mellem gipsplade og spærside Mørtel Ved gavle, mønning og udhæng udfyldes ligeledes med Flexi A-Batts. Figur

15 Stråtage Brandsikring af nyt stråtag 9 mm imprægnerede gipsplader udlægges oven på spærhovede. Montage, samlinger og fugning i h.t. gipspladeproducentens anvisninger. x 0 mm trykimprægneret afstandsliste monteres på gipspladerne over spærhovederne. Taglægter 7 mm Flexi A-Batts i alle lægtefag Strimler af mm Flexi A-Batts over lister Figur BD-0 underlag for stråtag Kravene til brandmodstandsevne og varmeisolering (U=0,0 W/m K) kan opfyldes ved at udbygge de på fig. og viste løsninger på neden for anviste måde. 00 mm Flexi A-Batts Dampspærre 9 x 00 mm forskalling c/c 00 mm Mindst kl. beklædning i mindst mm tykkelse DBI sag H 09 Figur

16 Flade, varme tage Lovkrav Lovkravene for flade tage afhænger af, om bygningen kan opføres efter Bygningsreglementet eller tillige skal opføres efter Tekniske Forskrifter for brandfarlige virksomheder. Endvidere er der forskellige krav afhængig af, om isoleringen er ubrændbar eller brændbar. Rockwool tagisolering er ubrændbar, mens f.eks. skumplast er brændbar isolering. Eksempler på brandfarlige virksomheder fremgår af figur 8, og eksempler på brandmæssigt egnede klasse T tagdækninger fremgår af side 0. 6 Bygningsreglement og ubrændbar isolering Når der anvendes ubrændbar isolering er der kun to brandkrav til tagkonstruktionen. Tagdækningen skal være en klasse T tagdækning, og kravene til de indvendige overflader skal opfyldes. Tagdækninger, som ikke er brandmæssigt egnede klasse T tagdækninger, kan dog benyttes på avls- og driftsbygninger. Tagkonstruktion med ubrændbar isolering Klasse T tagdækning Rockwool tagisolering Dampspærre* Underlag af beton, letbeton, stål eller træ Brandsektionsvæg i -etages bygning *) Ved underlag af stålplader skal der anvendes en speciel aludampspærre, for at konstruktionen kan opfylde kravene til en kl. eller kl. beklædning. Alternativt skal dampspærren ligge 0 mm oppe i isoleringen. Figur : Tagkonstruktion med ubrændbar isolering

17 Flade, varme tage Sektionsafgrænsende vægge Brandvægge og brandsektionsvægge skal føres op over taget med en brandkam, som vist på figur 6. I -etages bygninger kan brandkammen over brandsektionsvægge udelades, når tagkonstruktionen ikke indeholder brændbare materialer, bortset fra tagdækningen samt lægter og spær. I så fald føres væggen helt op og i tæt forbindelse med tagdækningen, som vist på figur. I øvrige tilfælde kan der udføres en brandkamserstatning, som vist på figur, i stedet for en brandkam. Figur : Brandkamserstatning BD-60,0 m BD-60,0 m 7 Brandkamserstatning Klasse T tagdækning Rockwool tagisolering Dampspærre Underlag Brandsektionsvæg/brandvæg. Væggen skal være i tæt forbindelse med tagdækningen. Brandkam Klasse T tagdækning Rockwool tagisolering Dampspærre* Underlag af beton, letbeton, stål eller træ Brandsektionsvæg/brandvæg 6 Forsvarligt afdækket brandkam med en højde på mindst 0, m målt vinkelret på tagfladen 6 min. 0, m *) Se note om dampspærre ved figur. Figur 6: Brandkam Brandsmitte Hvis der ved en brandsektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, kan der være krav om, at taget skal være en BD-bygningsdel 60 i en bredde af,0 m.

18 Flade, varme tage Tekniske Forskrifter og ubrændbar isolering Ved anvendelse af ubrændbar tagisolering på bygninger, der kan klassificeres som brandfarlig virksomhed, er kravet til tagkonstruktionen enslydende med Bygningsreglementet. Dog er der skærpede krav i forbindelse med brandsektionsvægge. Tagkonstruktionen kan således udføres som vist på figur. 8 Sektionsafgrænsende vægge I forbindelse med sektionsafgrænsende vægges tilslutning til tagkonstruktionen skal udføres en brandkam, som vist på figur 6. Dog skal brandkammen have en højde af mindst 0, m målt vinkelret på tagfladen eller 0 m Se afsnittet Udstrækning Brandkammen kan udelades, hvis der i stedet udføres en brandkamserstatning. Brandkamserstatning 8 mm Rockletplader stribeklæbet til tagdækning Brændbar tagdækning (klasse T) Zinkinddækning, min. 00 mm på hver side af væg. Fuge udfyldes med bitumenbaseret polymerfugemasse Mørtel eller stenuld 6 Rockwool tagisolering 7 Dampspærre 8 Underlag 9 Sektionsafgrænsende væg Figur 7: Brandkamserstatning. Den samlede tagkonstruktion skal opbygges som BD-60 tagkonstruktion BD-60 tagkonstruktion Rekvirer arbejdsvejledning hos Rockpanel A/S tlf Udstrækning Såfremt bærende konstruktioner er mindst BD-60, skal brandkamserstatningen have en udstrækning på mindst m. Brandkamserstatningen kan placeres frit i forhold til den sektionsafgrænsende væg. Såfremt bærende konstruktioner ikke er mindst BD-60, skal brandkamserstatningen have en udstrækning på mindst m på hver side af den sektionsafgrænsende væg. Dette kan være tilfældet, hvor begge brandsektioner har bærende konstruktioner af ubeskyttet stål. Brandsmitte Såfremt der ved en sektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, kan der være yderligere krav.

19 Flade, varme tage Eksempler på brandfarlige virksomheder For materialer eller bygningstype Gælder Tekniske Forskrifter for Gælder Tekniske Forskrifter for produktion eller bearbejdning lager og pakkeri Træ > etage eller > 600 m > 600 m eller > 600 m Plast > etage eller > 600 m > 000 m * Korn- og foderstof Siloanlæg > 00 m > etage eller > 600 m Mel, uemballeret > etage eller > 600 m > 00 m Mel, emballeret > etage eller > 600 m > 000 m * Papirvarer > etage eller > 600 m > 000 m * Tekstiler > etage eller > 600 m > 000 m * Tæpper > etage eller > 600 m > 000 m * Gummi > etage eller > 600 m > 000 m * Tobak, uemballeret > etage eller > 600 m > 00 m * Tobak, emballeret > etage eller > 600 m > 000 m * Sukker, uemballeret > etage eller > 600 m > 00 m * 9 Sukker, emballeret > etage eller > 600 m > 000 m * Stearinlys > etage eller > 600 m Tovværk > etage eller > 600 m > 000 m * Tagpap > etage eller > 600 m > 000 m * Asfalt > etage eller > 600 m > 00 tons Tjære > etage eller > 600 m > 00 tons Kolonialvarer > 000 m * Halm eller sphagnum > 000 m ** Smøreolie > liter Terminaler for gods eller post Etageareal > 600 m Lagerhoteller Etageareal > 600 m Fast brændsel ved varmeværker o.lign. Altid Figur 8 Gyldighedskriterier for Tekniske Forskrifter af. februar 990 * gælder ikke butikker ** gælder ikke halmoplag til eget brug ved landbrugsejendomme Brandfarlige virksomheder er underlagt skærpede lovgivningsmæssige krav til udførelse af brandsikring. Her er det ikke nok at arbejde efter Bygningsreglementet alene. Ved projektering af bygninger til brandfarlige virksomheder skal det sikres, at de Tekniske Forskrifter, udarbejdet af Statens Brandinspektion, opfyldes.

20 Etageadskillelser BD-0 x 9 træbjælker c/c 600 mm mm gulvbrædder eller 8 mm spånplade/ krydsfinerplade 9 mm Flexi A-Batts mm ståltråd c/c 00 mm eller 9 x 00 mm forskalling c/c 00 mm mm kl. beklædning 0 Brandteknisk Vejledning 0 Figur 9 BD-60 mm gulvbrædder eller 8 mm spånplade/ krydsfinerplade Træbjælkelag 0 mm indskud af Flexi A-Batts, træbetonplader, ler eller lign. oplagt på 9 mm indskudsbrædder. 9 mm forskalling samt rør og mm kalkpuds. Eller lag mindst kl. beklædning. Den skjulte beklædning i pladeform Brandteknisk Vejledning 0 Figur 0

21 Etageadskillelser BD-60 mm gulvbrædder eller 8 mm spånplade/ krydsfinerplade 9 x 70 mm træbjælker c/c 600 mm 9 mm BD-60 Flexi Batts mm ståltråd c/c 00 mm lag kl. beklædning. Den skjulte beklædning i pladeform Konstruktionen er kun godkendt med stenuld i en rumvægt på mindst 0 kg/m (BD-60 Flexi Batts) Brandteknisk Vejledning 0 Figur

22 Skillevægge, gips/stål BS-60, R W = db x mm gipsplade 70 mm stålprofil mm Flexi A-Batts i / af væghøjden eller / af vægbredden Akustisk fuge i den ene vægside Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Håndbog 99 Figur BS-60, R W = db x mm gipsplade 70 mm stålprofil, forskudt 9 mm top- og bundskinne x mm Flexi A-Batts i hele arealet Akustisk fuge i begge vægsider Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Håndbog 99 Figur

23 Skillevægge, gips/stål BS-60, R W = db x mm gipsplade x 70 mm stålprofil, afstand mellem de to sæt skinner i h.t. gipsproducentens anvisning x mm Flexi A-Batts i hele arealet Akustisk fuge i begge vægsider Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Figur BS-60, R W = 60 db x mm gipsplade x 70 mm stålprofil, min. 0 mm mellem de to sæt skinner x mm Flexi A-Batts i hele arealet Akustisk fuge i begge vægsider Maksimal væghøjde og udførelse i henhold til gipsproducenternes anvisninger. Dano IQ vægsystem, blad nr. -, okt. 996 Gyproc Figur

24 Skillevægge, træstolper/ikke bærende BD-0 x mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Brandteknisk Vejledning 0 Figur 6 BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning 9 mm BD-60 Flexi Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Konstruktionen er kun godkendt med stenuld i en rumvægt på mindst 0 kg/m (BD-60 Flexi Batts) Brandteknisk Vejledning 0 Figur 7

25 Skillevægge, træstolper/ikke bærende BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning i pladeform mm gipsplade. 9 mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Akustisk fuge Brandteknisk Vejledning 0 Figur 8 Additionsmetoden For andre ikke-bærende vægge med træstolper kan brandmodstandsevnen beregnes ved hjælp af Additionsmetoden. Denne metode er beskrevet nærmere i TRÆ 8.

26 Skillevægge, træstolper/bærende BD-0 x 70 mm træstolper c/c 600 mm mm kl. beklædning 70 mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Brandteknisk Vejledning 0 Figur 9 6 BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm x mm kl. beklædning, skjulte beklædninger i pladeform 9 mm BD-60 Flexi Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Akustisk fuge Konstruktionen er kun godkendt med stenuld i en rumvægt på mindst 0 kg/m (BD-60 Flexi Batts) Brandteknisk Vejledning 0 Figur 0

27 Skillevægge, træstolper/bærende BD-60 x 9 mm træstolper c/c 600 mm x mm gipsplade på hver side. 9 mm Flexi A-Batts fastholdt med søm el. ståltråd, som vist på figur og figur. Akustisk fuge Brandteknisk Vejledning 0 Figur 7 Fastholdelse af isolering I visse af de foregående konstruktionseksempler er det angivet, at isoleringen skal være fastholdt med søm eller ståltråd. Dette udføres på de to viste måder. I konstruktionseksempler, hvor det ikke er angivet, at isoleringen skal fastholdes på den her beskrevne måde, er nedenstående regler ikke gældende. 00 mm Fastholdelse med ståltråd mm ståltråd pr. 00 mm på begge sider af væg. Figur Fastholdelse med søm Søm pr. 00 mm, der når mindst 0 mm ind i træet og mindst mm ud i mineralulden. mm 0 mm Brandteknisk Vejledning 0 Figur

28 Facadeisolering med puds Rockwool FacadeSystem benyttes til isolering og renovering af bygningsfacader på alle ejendomme uanset stilart og anvendelse. Rockwool FacadeSystem bidrager til facadekonstruktioners brandmodstandsevne, idet systemet beskytter bagvedliggende konstruktioner under et brandforløb og bremser brandspredning. 9 Rockwool Facadebatts, Facadenet, Underpuds og Dekorationspuds er ubrændbare materialer. Rockwool Facadedybler er udført af plast, og kan således smelte. Derfor anvendes ved opsætningen tillige en klæber, der fastholder isoleringen, selv under et brandforløb, hvor isoleringsdyblerne evt. smelter væk Væg af f.eks. beton, murværk, porebeton eller evt. træ. Rockwool Facadeklæber Rockwool Facadebatts Rockwool Facadedybel Rockwool Hjørneprofil 6 Rockwool Underpuds 7 Rockwool Facadenet 8 Rockwool Pudsprimer 9 Rockwool Dekorationspuds. 0 Evt. Rockwool Facadefarve Figur : Rockwool FacadeSystem. På udsatte områder udføres altid dobbelt armering og underpuds, som vist på tegningen. Rekvirer projekteringsog udførelsesvejledning.

29 Ventilerede facadebeklædninger I forbindelse med ventilerede facadebeklædninger med bagvedliggende isolering har Rockwool A/S udviklet en speciel isoleringplade, Rockwool Venti-Batts. Venti-Batts består af ubrændbar Rockwool stenuld, og opsat på en BS-konstruktion er det sjældent nødvendigt at indregne stenuldens brandmodstand for at opnå den krævede brandmodstand. Venti-Batts kan derfor opsættes med både plasticdybler og med ståldybler, idet en brandteknisk fastholdelse ikke er påkrævet. Bagvæg udført i murværk, beton, gasbeton el. letklinkervæg. Rockwool Venti-Batts Isoleringsdybler stål eller plast. Ventileret hulrum. Regnskærm Rekvirer arbejdsvejledning. 9 Figur

30 Bærende stålkonstruktioner BS-0 op til BS-0 Conlit anvendes til brandisolering af stålsøjler og -bjælker, og er godkendt i en række lande, herunder MK-godkendt i Danmark. Med Conlit kan stålkonstruktioner opnå klassifikation op til BS-0. Conlit monteres om stålprofilerne med Conlit klæber, der er en vandglasklæber. Conlit kan leveres med glasvæv på den ene side, forberedt til eventuel afsluttende malerbehandling. Dimensionering af Conlit Beklædningstykkelsen findes ud fra de viste kurver og tabeller. Først findes sektionsforholdet (U/A) for det anvendte stålprofil, hvorefter beklædningstykkelsen bestemmes ud fra Dantestkurven. 0 Eksempel Et IPE-profil 0 skal brandbeskyttes svarende til BS-60. Der er behov for tresidet beskyttelse, hvilket giver et sektionsforhold på U/A = 6 m -.På Dantest kurven gås lodret op fra 6 på den vandrette akse. Temperaturkurven mærket 0 skæres ud for ca. ºC. Temperaturkurven mærket skæres ud for ca. 8 ºC. Da det er forudsat, at den maksimale ståltemperatur er 0 ºC, skal den nødvendige beskyttelse min. være 0 mm tyk. Figur 6.a Af udførelsesmæssige årsager bør mindste tykkelse generelt vælges til mm, mens tykkelserne -0 mm kun bør anvendes, hvor der er strenge pladskrav. Dantestkurve Conlit 0 C 60 minutter Ved andre brandkrav som BS-0, -90, -0, henvises til specialbrochure. Udførelse Rekvirer arbejdsvejledning Dokumentation MK godkendelse 6.0/ Sektionsforhold U/A (m - ) U/A Figur 6.b

31 Bærende stålkonstruktioner HE-A Profiler b h Data på stålprofil U/A U/A h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , , , , , , , Figur 6.c Figur 6.f IPE - Profiler b Data på stålprofil U/A U/A h h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , , , , , , , , , , , , HE-B Profiler b Data på stålprofil U/A U/A h h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , , , , Figur 6.d HE-M Profiler b Data på stålprofil U/A U/A h h(mm) b(mm) A(cm ) (m - ) (m - ) , , , , Figur 6.e RHS - Profiler Kvadratisk -sidig isoleret: U/A = b/bs = /s s h -sidig isoleret: U/A = b/bs = /s b Rektangulær h x b (mm) s (mm) F (cm ) U/A (m - ) U/A (m - ) U/A (m - ) 00 x 0, 9, 7 7 8,0, 66 77,0, x 80,0 8, ,, ,0 9, x 00,0, , 9, ,0 7, x 0 6, 8, ,0 7, ,0 8, x 0 6, 8, 66 Figur.g 8,0 60, ,0 7, x 00 6, 60, ,0 76, 0 9 0,0 9, Figur 6.g s b h

Brandsikre konstruktioner 2.8

Brandsikre konstruktioner 2.8 Brandsikre konstruktioner.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: August 2006. Erstatter: Blad 890 s.1-12, August 2003 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Hvad sker der ved en

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret juni 2016 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner BETEGNELSE: CE MK EN Godkendelse MK 5./5 MK 6.0/66 EN 50- Udstedt: 0-0-8 Gyldig til: 0-0-0 Udstedt i medfør af byggelovens 8 stk. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vaffelplader type VBSL 0/80 BESKRIVELSE:

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 INDHOLD Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat EI 30 AluCoat, 60 mm. Cirkulære og ovale kanaler... 4 PAROC

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Conlit brandbeskyttelse -en effektiv og godkendt metode

Conlit brandbeskyttelse -en effektiv og godkendt metode Brandbeskyttelse af Stålsøjler, dragere m. klæbet Conlit system 1.1.1 m. Conlit Sømsystem 1.1.10 Træk- og trykstænger 1.2 Stålpladetag BS 60 1.4 Lukning af gennemføringer 1.5 Gasbeholdere 1.8 Gasrør 1.9

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Beskrivelse Lofter Omfatter MK-Godkendte BD 30 og BD 60 loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum. Etagedæk i træ Omfatter BD 30 og BD 60 løsninger til

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10)

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10) Protecta 1 (10) 12 16 Indholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generel montageanvisning; brandisolering af stål Side 2 Brandisolering af stål i facade og gipsvægge Side Brandisolering af stålpladetage

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3

l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 l i n d a b v e n t i l a t i o n Guide til ophæng Revideret brandnorm DS 428.3 Montage af kanaler (Kilde: DS 428.3) DS 428:2009 Figur V3.10.8 Isoleret taggennemføring 3.11 Montage af kanaler (1)P Kanalsystemet

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

5.1 Gyproc Gipsplader

5.1 Gyproc Gipsplader 5.1 5.1 Gyproc Håndbog 9 483 5.1 Indhold... 485 Gyproc GN 13 Normal... 485 Gyproc GNE 13 Normal Ergo... 486 Gyproc GS 6 Super... 487 Gyproc GSE 6 Super Ergo... 488 Gyproc GRE 13 ROBUST TM Ergo... 489 Gyproc

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -L er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af alle typer af stålkonstruktioner. Pladen er lavet af uorganisk kalciumsilikat og

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Projektering / Etagedæk og Lofter / Lofter og Etagedæk i træ. Lofter og Etagedæk i træ

Projektering / Etagedæk og Lofter / Lofter og Etagedæk i træ. Lofter og Etagedæk i træ Projektering / Etagedæk og Lofter / Konstruktionerne i dette afsnit er brandklassificerede og indeholder datablade og typedetaljer på såvel ikkebærende loftkonstruktioner som bærende loftkonstruktioner.

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indhold Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Indhold 2.1 Indervægge...25 2.2 Ydervægge...51 2.3 Etagedæk

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT -H er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø, og i områder hvor der

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Komplettering til konstruktioner Gyproc Håndbog 9 363 Projektering / Komplettering til konstruktioner / er / Typedetaljer er Tilslutning af let dør (kanaldør) i 1-1 væg Typedetalje: -201

Læs mere

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang

Verdenssensation! Protect DEN FLEKSIBLE BRANDSIKRINGSBARRIERE. Armaflex Protect brandsikring og isolering på én gang Verdenssensation! Den sikre brandsikringsbarriere Protect Protect DEN FEKSIBE BRANDSIKRINGSBARRIERE brandsikring og på én gang Protect til stål-, rustfri stål- og kobberrør samt brændbare rør med lukkede

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere