Aftale om registrering af certifikater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om registrering af certifikater"

Transkript

1 Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund EECS European Energy Certificate System er et europæisk samarbejde mellem medlemmer af AIB (Association of Issuing Bodies) og RECS International om certificering af energi. Energinet.dk er Issuing Body, det vil sige certifikatudsteder, for Danmark og medejer af certifikatregisteret CMO.Grexel, som Brugeren i medfør af denne aftale får adgang til. Energinet.dk har intet ansvar for det praktiske arbejde i forbindelse med handel med certifikater. Denne aftale dækker desuden ikke tilpasninger til andre nationale eller internationale certifikatsystemer, som helt eller delvist bygger på AIB s system for udstedelse af certifikater. Ud over denne aftale reguleres Brugerens adgang til CMO.Grexel også af Domain Protocol for Danmark. P360 Dok.løbenr.295, Sagnr. 13/ /6

2 2. Gebyrer Brugeren betaler til Energinet.dk et gebyr for brug af certifikatregisteret. Gebyret dækker brugen af certifikatregisteret for hele det danske domæne. Brugeren får adgang til systemet, når gebyret er betalt. Gebyrerne fastsættes af Energinet.dk. De til enhver til gældende gebyrsatser fremgår af Energinet.dk s hjemmeside der løbende vil blive opdateret, når der foreligger ændringer. Fakturering af løbende gebyrer vil ske én gang om året i februar eller marts måned. Energinet.dk kan ændre rutinerne for hvornår faktureringen vil ske med én måneds varsel. 3. Domain Protocol for Danmark Energinet.dk udsteder certifikater i henhold til Domain Protocol for Danmark som accepteret af Brugeren. Brugeren og Energinet.dk skal til enhver tid optræde i overensstemmelse med Domain Protocol for Danmark og opfylde de krav, rettigheder og pligter der stilles til parterne. Dersom der opstår modstrid mellem bestemmelserne i denne aftale og de til enhver tid gældende bestemmelser i Domain Protocol for Danmark, skal aftalen fraviges for så vidt, det er nødvendigt for at bringe den i overensstemmelse med Domain Protocol for Danmark. Energinet.dk har ret til at foretage handlinger som fraviger denne aftale, dersom hensynet til Domain Protocol for Danmark eller rollen som Issuing Body gør det påkrævet. Handlingerne skal være sagligt begrundede. Energinet.dk skal på forhånd og i god tid informere Brugeren om alle ændringer, som kan være af betydning for Brugeren. 4. Pligt til at informere Begge parter skal bidrage til gennemførelsen af denne aftale. Begge parter skal derfor stille den nødvendige information til rådighed for hinanden uden ugrundet ophold. Hvis informationen om en af Brugerens produktionsenheder ændres, skal Brugeren øjeblikkeligt informere Energinet.dk om ændringerne. 5. Informationssystemer Energinet.dk udsteder EECS-certifikater gennem et elektronisk register. Brugeren skal, for egen regning, sørge for den nødvendige it-arkitektur og grænseflader, som Brugeren har brug for, for at kunne anvende certifikatregisteret. P360 Dok.løbenr.295, Sagnr. 13/ /6

3 Brugeren er ansvarlig for den nødvendige datasikkerhed i forbindelse med brugen af certifikatregisteret. Energinet.dk har ret til at ændre it-forudsætningerne for brug af registeret. Energinet.dk skal skriftligt informere Brugeren om implementering af væsentlige ændringer med et varsel på mindst 30 kalenderdage. Energinet.dk skal desuden skriftligt informere Brugeren om gennemførelse af ændringen snarest muligt. Energinet.dk skal senest 3 dage før, informere Brugeren om planlagte afbrydelser, der forhindrer brugen af registeret. Brugeren skal informeres om andre begrænsninger i anvendelsen af registeret så hurtigt som muligt. Denne information vil blive givet via registeret eller via . Energinet.dk har ret til at forebygge eller begrænse Brugerens anvendelse af registeret, hvis der foreligger misbrug af systemet, eller hvis Brugeren ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til denne aftale. 6. Fejl ved udstedelsen Hvis Energinet.dk eller Brugeren opdager en fejl ved udstedelsen, indløsningen eller behandlingen af et EECS-certifikat, skal dette meddeles den anden part uden ugrundet ophold. Hvis der er en fejl i udstedelsen, indløsningen eller behandlingen af et EECScertifikat, eller en fejl der skyldes uautoriseret adgang til registeret eller en fejl i registeret, skal Energinet.dk og Brugeren samarbejde og i rimeligt omfang bestræbe sig på at sikre, at der ikke sker uretmæssig berigelse som følge af fejlen. Hvis der foreligger en fejl i et certifikat kan EECS-certifikater i Brugerens konto trækkes tilbage eller rettes af Energinet.dk. Hvis der ikke er blevet udstedt nok certifikater, vil Energinet.dk udstede de manglende certifikater hurtigst muligt efter modtagelse af den korrekte information. Hvis det viser sig, at data i et certifikat er upræcis (uanset om dette skyldes en fejl eller undladelse fra registrantens side), er Energinet.dk berettiget til såfremt sådanne certifikater findes, for tidspunktet for tilbagetrækningen, på registrantens konto at tilbagetrække disse certifikater og andre certifikater af samme type. 7. Brugerens konti Når Brugeren er oprettet i certifikatregisteret, får Brugeren adgang til en hovedkonto. Energinet.dk opretter Brugeren, som via CMO.Grexel får et brugernavn og password. Brugeren kan oprette en eller flere underkonti til hovedkontoen. P360 Dok.løbenr.295, Sagnr. 13/ /6

4 Brugeren har ret til på ethvert tidspunkt at råde over egne certifikater på egne konti. Hvis en transaktion gennemføres af Brugeren i certifikatregisteret, er Brugeren bundet af transaktionen. 8. Indsigt på konto Energinet.dk har til enhver tid ret til ubegrænset indsigt i Brugerens konti i certifikatregisteret. Hvis dansk lov, forskrift, offentlige pålæg eller lignende kræver det, skal Energinet.dk have ret til at formidle de oplysninger fra Brugerens konti, som efterspørges. 9. Ansvar Brugeren skal til enhver tid handle i overensstemmelse med reglerne i den danske Domain Protocol. Et medlem af AIB er ikke ansvarligt for tab forvoldt mod Brugeren, medmindre disse tab forsætligt er forvoldt Brugeren. Et medlem af AIB er ikke ansvarligt for indirekte tab eller følgeskader medmindre disse tab skyldes forsæt eller grov uagtsomhed. Hvis Brugeren lider et tab som følge af en forsætlig handling fra et medlem af AIB, må Brugeren rette sit erstatningskrav alene mod det skadevoldende medlem af AIB. AIB, andre medlemmer af AIB og deres repræsentanter er ikke ansvarlige for det skadevoldende medlem af AIB s handlinger. Brugeren har pligt til at begrænse skadens omfang så vidt muligt. Hvis den skadelidende part ikke anvender tilstrækkelige midler for at begrænse skadens omfang, kan erstatningen blive reduceret. Erstatning for enhver skade, tab, omkostning eller udgift, der lides af den anden part, skal begrænses til danske kroner pr. hændelse. 10. Ændring i dansk lovgivning, offentlige påbud og lignende Dersom der opstår modstrid mellem bestemmelser i denne aftale og bestemmelser i dansk lovgivning som får betydning for Brugeren eller Energinet.dk i forbindelse med certifikatregisteret, skal denne aftales bestemmelser fraviges, så vidt det er nødvendigt for at bringe dem i overensstemmelse med lovgivningen. 11. Ændringer i aftalen Energinet.dk har ret til at foretage ændringer i denne aftale med én måneds varsel. Før ændringer foretages, skal Energinet.dk give Brugeren anledning til at kommentere de ændringer som foreslås foretaget. Ændringer i Domain Pro- P360 Dok.løbenr.295, Sagnr. 13/ /6

5 tocol for Danmark kan foretages uden forudgående konsultationer med Brugeren. 12. Udelukkelse som certifikatudsteder Hvis Energinet.dk s ret til at fungere som certifikatudsteder for en EECScertifikattype i forhold til Danmark udløber, har Energinet.dk ret til at overdrage aftalen til en ny certifikatudsteder. Hvis der ikke er en ny certifikatudsteder, har Energinet.dk ret til at ophæve aftalen. Brugeren har i den forbindelse ingen ret til at modtage tilbagebetaling af allerede betalte gebyrer. Hvis Energinet.dk stopper som certifikatudsteder for en EECS-certifikattype, har Brugeren ret til at få udleveret sine data. 13. Misligholdelse Hvis Brugeren misligholder aftalen, inklusiv Brugerens pligt til at betale gebyrerne til Energinet.dk, har Energinet.dk ret til at standse udstedelsen, indløsningen eller anden behandling af certifikaterne samt at ophæve denne aftale. 14. Force majeure I tilfælde af force majeure, har parterne ret til at begrænse leveringen af deres ydelser til hinanden. Force majeure dækker enhver begivenhed, som parterne ikke kunne have forhindret gennem rimelig forsigtighed og som gør det umuligt eller væsentligt svækker ydelserne eller gør dem finansielt eller på anden måde urimelige. Parterne skal informere hinanden om force majeure-begivenhedens indtræden samt afslutning uden ugrundet ophold. 15. Fortrolighed Information af kommerciel eller følsom natur skal behandles som fortrolig information af begge parter. Videregivelse af sådan information kræver forudgående skriftlig godkendelse. 16. Overdragelse og ophør Begge parter kan kun overdrage denne aftale med forudgående skriftlig godkendelse fra den anden part. Sådan godkendelse kan ikke nægtes uden rimelig begrundelse. Begge parter kan dog uden godkendelse til enhver tid overdrage denne aftale til en koncernforbunden virksomhed. Energinet.dk kan til enhver tid uden forudgående accept overdrage denne aftale til den systemansvarlige virksomhed i Danmark. P360 Dok.løbenr.295, Sagnr. 13/ /6

6 Begge parter kan opsige denne aftale med en måneds skriftligt varsel. 17. Lovvalg og tvister Denne aftale reguleres af dansk ret. Eventuelle tvister der udspringer af denne aftale kan indbringes for de danske domstole. Energinet.dk Sted: Aftalepartner Sted: Dato: Dato: Energinet.dk Navn Underskrift Navn Underskrift P360 Dok.løbenr.295, Sagnr. 13/ /6

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere