Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber"

Transkript

1 Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER FUSIONSPLAN OG KREDITORERKLÆRING? I fusioner, hvor kun anpartsselskaber indgår, kan fusionsplanen med fordel fravælges Valg af tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning FUSIONSPLANENS OPLYSNINGER Selskabernes navne og eventuelle binavne, herunder om et ophørende selskabs navn eller binavn skal indgå som binavn for det fortsættende selskab Selskabernes hjemsted Vederlaget for kapitalandele i det ophørende selskab Kapitalforhøjelser Kapitalnedsættelser Tidspunktet fra hvilket de kapitalandele, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte Rettigheder i et fortsættende selskab til eventuelle indehavere af kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i et ophørende selskab Andre foranstaltninger til fordel for indehavere af kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i et ophørende selskab Notering af eventuelle kapitalandele, der ydes som vederlag, samt eventuel udlevering af ejerbeviser Fusionens regnskabsmæssige virkning Enhver særlig fordel, der gives medlemmerne af selskabets ledelse Udkast til vedtægter, jf. 28 og 29, hvis der ved fusionen dannes et nyt aktie- eller anpartsselskab UDARBEJDELSE AF EN KREDITORERKLÆRING ELLER FRAVALG Kreditorerklæringens udformning Kreditorernes anmeldelsesret INDSENDELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN TIL OFFENTLIGGØRELSE DE ØVRIGE FUSIONSDOKUMENTER FUSIONSREDEGØRELSEN MELLEMBALANCEN Mellembalancens udformning VURDERINGSMANDSUDTALELSE OM FUSIONSPLANEN (VEDERLAGSUDTALELSEN) Kapitalejeres krav om godtgørelse Vurderingsmandsudtalelsens udformning (vederlagsudtalelsen) VURDERINGSBERETNING OM APPORTINDSKUD INDEN BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL ERHVERVSSTYRELSENS OFFENTLIGGØRELSE AF MODTAGELSEN AF EN PÅTÆNKT FUSION OG EVENTUEL KREDITORERKLÆRING UGERS VENTETID FRA ERHVERVSSTYRELSENS OFFENTLIGGØRELSE, MEDMINDRE FRISTEN KAN FRAVIGES FREMLÆGGELSE AF FUSIONSDOKUMENTER FØR BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EN FUSION, MEDMINDRE DETTE FRAVÆLGES BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL DET KOMPETENTE ORGAN I DET OPHØRENDE SELSKAB DET KOMPETENTE ORGAN I DET FORTSÆTTENDE SELSKAB DET KOMPETENTE ORGAN VED DANNELSE AF ET NYT SELSKAB ERHVERVSSTYRELSEN 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4.4. VEDTAGELSESKRAV FUSIONENS GENNEMFØRELSE SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED EN EVENTUELT UDARBEJDET FUSIONSPLAN (KUN ANPARTSSELSKABER) FUSIONER, HVOR FUSIONSPLANEN ER FRAVALGT ELLER IKKE OPFYLDER KRAVENE I SELSKABSLOVENS 237, STK Identiske beslutninger ved fusioner, hvor der ikke udarbejdes en fusionsplan VALG AF ØVERSTE LEDELSESORGAN OG FRAVALG AF REVISION ELLER VALG AF REVISOR FOR NYE SELSKABER KREDITORER, DER ANMODER DEROM, SKAL HAVE OPLYSNING OM, HVORNÅR DER TRÆFFES BESLUTNING OM FUSIONENS EVENTUELLE GENNEMFØRELSE EFTER BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL RETSVIRKNINGERNE AF BESLUTNINGERNE OM GENNEMFØRSEL AF EN FUSION OG DERES INDTRÆDEN ANMELDELSE AF BESLUTNINGERNE OM GENNEMFØRSEL AF EN FUSION TIL ERHVERVSSTYRELSEN Selskabsblanketten og hvordan den udfyldes Øvrige bilag, der skal indsendes ved anmeldelsen af gennemførslen Indsendelsesmåder UGERSPERIODE, HVIS KREDITORER HAR RET TIL AT ANMELDE KRAV SAGSBEHANDLINGSTID SÆRLIGE FORHOLD SÆRLIGE FORHOLD AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ VED LODRETTE FUSIONER SÆRLIGE FORHOLD, DER SKAL OVERHOLDES, HVOR ET SELSKAB, DER DELTAGER I EN FUSION ER UNDER STIFTELSE, I LIKVIDATION M.V TYPISKE FEJL TYPISKE FEJL VEDRØRENDE ANMELDELSE OM GENNEMFØRELSE AF TRANSAKTIONEN TYPISKE FEJL VEDRØRENDE TIDSFRISTER TYPISKE FEJL VEDRØRENDE VEDTÆGTERNE DER INDSENDES TYPISKE FEJL VEDRØRENDE STRAKSFUSIONER ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER ILLUSTRATIONER AF EGENTLIGE, UEGENTLIGE, VANDRETTE OG LODRETTE FUSIONER Illustration egentlig fusion Illustration uegentlig fusion Illustration vandret/horisontal (uegentlig) fusion Illustration lodret fusion / omvendt lodret fusion TIDSLINJE FOR VALG AF TIDSPUNKT FOR REGNSKABSMÆSSIG VIRKNING, HVOR FUSIONSPLAN UDARBEJDES (KUN ANPARTSSELSKABER) TIDSLINJE FOR VALG AF TIDSPUNKT FOR REGNSKABSMÆSSIG VIRKNING - FUSIONSPLAN ER FRAVALGT TIDSLINJER I RELATION TIL VALG OMKRING FUSIONSPLANER OG KREDITORERKLÆRINGER (Kun anpartsselskaber) Fusionsplanen er fravalgt men positiv kreditorerklæring udarbejdes (straksfusion) Fusionsplanen udarbejdes og kreditorerklæringen er positiv Fusionsplanen udarbejdes og kreditorerklæringen er negativ eller fravalgt (Kun anpartsselskaber) Fusionsplanen fravalgt og kreditorerklæringen er negativ eller fravalgt PROCESBESKRIVELSER (Kun anpartsselskaber) Fusionsplan er fravalgt men positiv kreditorerklæring udarbejdes mulighed for straksfusion Fusionsplan udarbejdes og kreditorerklæringen er positiv Fusionsplanen udarbejdes og kreditorerklæringen er fravalgt/negativ (Kun anpartsselskaber) Fusionsplanen er fravalgt og kreditorerklæringen er fravalgt/negativ ERHVERVSSTYRELSEN 2

4 9. PARADIGMER PARADIGME TIL FUSIONSPLAN PARADIGME TIL FUSIONSREDEGØRELSE PARADIGME TIL BESLUTNINGSREFERAT FOR FUSION, HVOR FUSIONSPLAN UDARBEJDES PARADIGME TIL BESLUTNINGSREFERAT FOR FUSION, HVOR FUSIONSPLANEN ER FRAVALGT PARADIGME TIL VEDTÆGTER VED NYT SELSKAB ORDLISTE LOV- OG BEKENDTGØRELSESHENVISNINGER...70 SELSKABSLOVEN (SEL) ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN ÅRSREGNSKABSLOVEN BEKENDTGØRELSE OM DELVIS IKRAFTTRÆDEN AF LOV OM ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN M.V LOVFORSLAG ERHVERVSSTYRELSEN 3

5 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING En fusion er en kompliceret transaktion. De fleste fusioner gennemføres derfor ved hjælp af rådgivere, der har en grundlæggende viden herom. Vejledningen er i sin udformning og sprog udarbejdet med disse rådgivere som målgruppe. Vejledningen er omfattende, hvilket er en konsekvens af, at vejledningen forsøger at omtale de fleste problemstillinger i forhold til Selskabsloven, der opstår i forbindelse med gennemførsel af en fusionsproces. Vejledningen er ikke tænkt at skulle læses fra ende til anden, men istedet bruges i relation til det konkrete tidspunkt, som du befinder dig i, i fusionsprocessen. Vejledningen er derfor bygget sådan op, at den belyser de enkelte dele i fusionsprocessen i den rækkefølge, som de optræder. Hvis overskriften indeholder ordene kun anpartsselskaber, kan det i afsnittet beskrevne kun anvendes, hvis alene anpartsselskaber er ophørende og fortsættende selskaber i fusionen. Bagerst i vejledningen er der illustrationer, hvis du har brug for et visuelt overblik. Paradigmer for de dokumenter, der udarbejde af selskaberne i forbindelse med en fusion. Hvis du bruger vejledningen i Acrobat reader er blå tekst hyperlinks. Grå baggrund eller sorte bokse tjener til at fremhæve et særligt vigtigt forhold. Det fremhævede krav skal overholdes for at forhindre ubetinget registreringsnægtelse af det indsendte. ERHVERVSSTYRELSEN 4

6 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER 1.1. Fusionsplan og kreditorerklæring? Fusionsplanen giver en række informationer om den påtænkte fusion. 1 Det drejer sig blandt andet om navn og hjemsted for de deltagende selskaber samt en oplysning om det vederlag, som skal ydes til kapitalejerne i de ophørende selskaber. Planen kan endvidere anvendes som et kommunikationsmiddel i forhold til omverdenen. Ved fusioner, hvor alene anpartsselskaber indgår, er det muligt for anpartshavere i de involverede selskaber at gennemføre en fusion ved en forenklet procedure ved at fravælge fusionsplanen ved enighed herom. 2 Der er heller ikke indholdsmæssige krav til en fusionsplan, hvis alle de deltagende selskaber, dvs. både de ophørende selskaber og det fortsættende selskab, er anpartsselskaber. Begrundelsen for de lempeligere regler er bl.a., at anpartsselskaber ofte er mindre virksomheder med én eller få anpartshavere. Derfor kan anpartshaverne selv bestemme, hvilke dokumenter der er nødvendige for, at en beslutning om fusion kan træffes på et oplyst grundlag I fusioner, hvor kun anpartsselskaber indgår, kan fusionsplanen med fordel fravælges Forudsætningen for fravalget af fusionsplanen er, at alene anpartsselskaber indgår i fusionen, dvs. både ophørende selskaber og det fortsættende selskab er anpartsselskaber. Der er ikke formkrav til, hvordan anpartshaverne skal træffe beslutningen om fravalget af fusionsplanen. Der er dermed ikke krav om, at fravalget sker ved en generalforsamlingsbeslutning. Fravalget åbner op for to scenarier a. Erhvervsstyrelsen orienteres om, at de deltagende anpartsselskaber har udnyttet muligheden for at fravælge udarbejdelsen af en fusionsplan med angivelse af de deltagende anpartsselskabers navne og cvr-numre. Det skal også oplyses, hvilke af selskaberne, der er ophørende selskaber og hvilket selskab, der er det fortsættende selskab. 3 b. Anpartshaverne kan beslutte at alene involvere Erhvervsstyrelsen efter at fusionen er besluttet gennemført ved en såkaldt straksfusion. En straksfusion forudsætter imidlertid, at der i en vurderingsmands erklærinng om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) er konkluderet, at kreditorerne i de involverede selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede. 1 Jf. SEL 237, stk Jf. SEL 237, stk Jf. SEL 244, stk. 2. ERHVERVSSTYRELSEN 5

7 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER Orienteringen, som beskrevet i punkt a. skal ikke underskrives af de centrale ledelsesorganer, der deltager i fusionen. Den, der indsender orienteringen indestår, ligesom ved almindelige henvendelser til Erhvervsstyrelsen, for, at der foreligger behørig fuldmagt hertil, og at der foreligger enstemmighed blandt anpartshaverne. 4 Fravalg af en fusionsplan medfører, at datoen for fusionens regnskabsmæssige virkning, der er beskrevet nærmere nedenfor, kan fastsættes til en dato i en regnskabsperiode, der tidsmæssigt er afsluttet og der endnu ikke er godkendt årsrapporter for denne periode. Gennemførslen af den påtænkte fusion skal blot kunne besluttes og anmeldes inden udløbet af fristen for indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, hvori datoen indgår. Dermed kan anpartsselskaber, der eksempelvis har kalenderåret som regnskabsår, og som derfor i de fleste tilfælde skal indberette årsrapporten inden udgangen af maj måned, indtil udgangen af maj 2014 fusionere med regnskabsmæssig virkning tilbage til 1. januar 2013, forudsat at der endnu ikke er aflagt regnskaber for perioden. Hvis der udarbejdes en fusionsplan i 2014 for selskaber, der har kalenderåret som regnskabsår, kan fusionen derimod kun have en regnskabsmæssig virkning fastsat til tidligst 1. januar Dette skyldes, at en fusionsplan senest skal være underskrevet på en dag i det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. 5 Hvis der udarbejdes en fusionsplan, skal denne indsendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen og være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter underskrivelsen. Kravet gælder også fusioner, hvor alene anpartsselskaber indgår, hvor fusionsplanen således kunne have været fravalgt. 6 Hvis der udarbejdes en fusionsplan, skal denne indsendes til Erhvervsstyrelsen, der offentliggør modtagelsen heraf. En fusionsplan, skal altid underskrives af samtlige medlemmer af de centrale ledelsesorganer i de selskaber, der deltager i fusionen. Fusionsplanen skal for hvert af de bestående selskaber være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. Overskrides fristen, kan modtagelsen af fusionsplanen ikke offentliggøres. 4 Jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens 8, stk Jf. SEL 237, stk Jf. SEL 244, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 6

8 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER I fusioner, hvor alene anpartsselskaber indgår, skal der, i forbindelse med vedtagelsen af fusionens gennemførelse, tages stilling til følgende forhold, medmindre de pågældende oplysninger fremgår af en eventuel fusionsplan: 7 1. anpartsselskabernes navne og eventuelle binavne, herunder om et ophørende anpartsselskabs navn eller binavn skal indgå som binavn for det fortsættende anpartsselskab. 2. vederlaget for anparterne i et ophørende anpartsselskab. 3. tidspunktet, fra hvilket de anparter, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte. 4. tidspunktet, fra hvilket et ophørende anpartsselskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået fusionens regnskabsmæssige virkning. 5. udkast til vedtægter, jf. SEL 28 og 29, hvis der ved fusionen dannes et nyt selskab Valg af tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning Ved en fusion skal tidspunktet for den regnskabsmæssige overgang af rettigheder og forpligtelser (fusionens regnskabsmæssige virkning) fastlægges. Tidspunktet for den regnskabsmæssige overgang afgør regnskabsaflæggelsen for de i fusionen involverede selskaber. Hvis datoen for den regnskabsmæssige virkning for selskaber med kalenderåret som regnskabsår i 2014 er fastlagt til 1. januar 2014 skal og kan der for de ophørende selskaber alene godkendes regnskab for 2013, hvis skal fusionen gennemføres. Rettighederne og forpligtelserne fra de ophørende selskaber indregnes i stedet i det fortsættende selskab regnskab, der omfatter 1. januar Dette skyldes, at tidspunktet afgør om et ophørende selskabs regnskabsår er afsluttet. 8 Hvis der med en fastsat regnskabsmæssig virkning til 1. januar 2014, godkendes et regnskab for 2014 for et ophørende selskab, anses en fusionsplan derfor for bortfaldet. Hvis datoen for den regnskabsmæssige virkning for selskaber med kalenderåret som regnskabsår i 2014 er fastlagt til 1. januar 2015, kan beslutningen om fusionens gennemførsel for de deltagende selskaber tidligst besluttes den 1. januar Baggrunden herfor er, at generalforsamlingen i de ophørende selskaber skal godkende årsrapporten for afsluttede regnskabsperioder senest samtidig med beslutningen om gennemførelsen af fusionen. 9 Hvis der udarbejdes en fusionsplan, skal planen være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. 10 Planen skal endvidere være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 7 Jf. SEL 248, stk. 3 8 Jf. SEL 245, stk Jf. SEL 245, stk Jf. SEL 237, stk. 4. ERHVERVSSTYRELSEN 7

9 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER uger efter underskrivelsen. 11 Overskrides en af fristerne, kan modtagelsen af fusionsplanen ikke offentliggøres og fusionen dermed ikke vedtages. 12 Der kan ikke dispenseres fra fristerne.udarbejdelsen af en fusionsplan udelukker således, at en fusionsplan udarbejdet i 2014 har en regnskabsmæssig virkning fastsat til 1. januar 2013, hvis de deltagende selskaber har kalenderåret som regnskabsår. Ved fusioner af selskaber, der endnu ikke har afsluttet deres første regnskabsår, er det væsentligt, at være opmærksom på, at datoen for den regnskabsmæssige virkning tidligst kan fastsættes til datoen for start af et selskabs første regnskabsår. Ved fusioner, der involverer selskaber, der endnu ikke har afsluttet deres første regnskabsår, kan den regnskabsmæssige virkning derfor tidligst fastsættes til datoen for start af dette selskabs første regnskabsår. Dette betyder, at en fusionsplan i 2014, der omfatter selskaber, der alle har kalenderåret som regnskabsår, men, hvor første regnskabsår for det fortsættende selskab starter 1. april 2014, kan datoen for den regnskabsmæssige virkning tidligst fastsættes til 1. april Kapitel 8.2. og 8.3. indeholder tidslinjer til beskrivelser af grænserne for valg af datoen for den regnskabsmæssige virkning 1.2. Fusionsplanens oplysninger For fusioner, der omfatter aktieselskaber, skal fusionsplanen indeholde bestemte oplysninger, og disse oplysninger gennemgås nedenfor. Fusionsplanen skal være på dansk, norsk eller svensk Selskabernes navne og eventuelle binavne, herunder om et ophørende selskabs navn eller binavn skal indgå som binavn for det fortsættende selskab Selskabernes navne og eventuelle binavne skal angives i en fusionsplan. Planen skal også angive om et ophørende selskabs navn eller binavn skal indgå som binavn for det fortsættende selskab. 14 For at minimere risikoen for, at der tages fejl af, hvilke selskaber, der er involveret i fusionen, anbefales at de involverede selskabers CVR-numre også angives. Det skal her bemærkes, at det antages, at et fortsættende selskab ikke alene kan optage navne og binavne som nye binavne, men også erstatte det eksisterende navn med et navn eller et binavn fra et ophørende selskab. Dette vil imidlertid have den konsekvens i det fortsættende selskab, at generalforsamlingen skal træffe beslutningen om fusionens gennemførsel Jf. SEL 244, stk Jf. SEL 237, stk. 4 og SEL 244, stk Jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens 9, stk. 3, jf. bilag 1, nr Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 247, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 8

10 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER Selskabernes hjemsted De hjemstedskommuner, som selskabernes registrerede hjemstedsadresser tilhører Vederlaget for kapitalandele i det ophørende selskab Kapitalejere i et ophørende selskab skal som udgangspunkt have et vederlag for deres kapitalandele i sit ophørende selskab. Fusionsplanen skal angive vederlaget. 17 Undtagelsen hertil er ved lodrette fusioner, hvor der ikke må ydes noget vederlag for kapitalandele i et ophørende selskab. 18 En vederlæggelse kan ske ved kapitalandele i det fortsættende selskab, kontanter eller en kombination af kapitalandele og kontanter. Kapitalandele kan ikke udstedes til underkurs. 19 Dette betyder, at hvis der som led i en fusion skal foretages en kapitalforhøjelse i det fortsættende selskab på eksempelvis kr., er der krav om, at de nettoaktiver, der overføres til det fortsættende selskab fra de ophørende selskab, har en økonomisk værdi på mindst kr. Hvis der er tale om en fusion mellem to selskaber, hvor det ophørende selskab har en negativ egenkapital, er det som følge heraf ikke muligt at foretage en kapitalforhøjelse i det fortsættende selskab som led i fusionen, og dette gælder, uanset om det fortsættende selskab har frie reserver. 20 Det skal i den forbindelse nævnes, at der ikke er noget selskabsretligt til hinder for, at vederlaget fastsættes til f.eks. 0 kr. Selskabsretligt er dette også et vederlag Kapitalforhøjelser En særlig problemstilling opstår, hvis der i tidsrummet mellem udarbejdelsen af en fusionsplan og inden beslutningen om at gennemføre fusionen sker en kapitalforhøjelse i et af de deltagende selskaber. Fastsættelsen af vederlaget i fusionsplanen vil således bygge på den kapital, der var i de deltagende selskaber på tidspunktet for fusionsplanens udarbejdelse. En efterfølgende kapitalforhøjelse vil således kunne betyde, at vederlaget ikke længere er rimeligt og sagligt begrundet, medmindre der er taget højde for den efterfølgende kapitalforhøjelse ved udarbejdelsen af planen. 16 Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 250, stk Jf. SEL 250, stk. 4, 2. pkt. 20 Jf. bemærkningerne til 1, nr. 112 i forslaget til lov om ændring af selskabsloven m.fl. ERHVERVSSTYRELSEN 9

11 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER Det bør derfor fremgå udtrykkeligt af fusionsplanen, at der i forbindelse med fastsættelsen af vederlaget er taget højde for den kapitalforhøjelse, der skal ske efter planens underskrivelse men forud for den endelige beslutning om fusion. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der være tale om en udvanding af vederlaget til kapitalejerne i det eller de ophørende selskaber. Hvis det ikke fremgår udtrykkeligt af planen, at der er taget højde for en sådan efterfølgende kapitalforhøjelse i det fortsættende selskab, er det som følge heraf Erhvervsstyrelsens praksis at anmode anmelderen om at bekræfte, at der er taget højde for kapitalforhøjelsen i vederlagsfastsættelsen. Hvis anmelder ikke kan bekræfte, at der er taget højde for kapitalforhøjelsen i vederlagsfastsættelsen, kan fusionen ikke gennemføres. Det fremgår udtrykkeligt af selskabsloven at de almindelige regler om stiftelser og kapitalforhøjelser i lovens kapitel 3 og 10 ikke finder anvendelse, hvis et selskab opstår som led i en fusion, eller hvis der sker en kapitalforhøjelse i et bestående selskab som led i en fusion. 21 Dvs. at en kapitalforhøjelse kan foretages som led i en fusion, uden at de almindelige krav til kapitalforhøjelser i lovens kapitel 10 overholdes. Dette gælder dog kun, hvis selskabet opstår som led i selve fusionen, eller hvis kapitalforhøjelse sker som led i vederlæggelsen af kapitalejerne i det/de ophørende selskab(er). Hvis der eksempelvis på den samme generalforsamling, hvor der træffes beslutning om gennemførelse af fusionen, tillige besluttes en fondsforhøjelse, hvorved de eksisterende kapitalejere tildeles yderligere kapitalandele, skal denne kapitalforhøjelse naturligvis opfylde de almindelige regler om kapitalforhøjelser ved fondsforhøjelser. Det eller de ophørende selskab(er) i en fusion opløses altid som led i fusionen, og derfor giver det ikke mening at tale om, at der sker en kapitalforhøjelse i et sådan selskab som led i fusionen. Imidlertid kan der være behov for en kapitalforhøjelse inden en fusion. En sådan forhøjelse skal følge de almindelige regler i selskabsloven Kapitalnedsættelser Hvis der undtagelsesvis som led i en fusion, sker en kapitalnedsættelse i det fortsættende selskab, vil det være de almindelige regler om kapitalnedsættelser, der skal iagttages. 23 Baggrunden herfor er, at fusionsregelsættet er udformet ud fra den forudsætning, at det ophørende selskab ophører som led i fusionen som følge af, at dets aktiver og forpligtelser overføres til det fortsættende selskab mod vederlag til kapitalejerne i det ophørende selskab, og at det fortsættende selskab enten opstår som led i fusionen, at der sker en kapitalforhøjelse i det fortsættende selskab, eller alternativt at der ikke sker ændringer i det fortsættende selskab, hvis der ikke skal ydes 21 Jf. 250, stk Se selskabslovens kapitel Se selskabslovens kapitel 11. ERHVERVSSTYRELSEN 10

12 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER kapitalejerne i det ophørende selskab et vederlag, eksempelvis fordi kapitalejer(ne) er den/de samme som i det fortsættende selskab. Det er således ikke en følge af fusionen, hvis der sker en kapitalnedsættelse i det fortsættende selskab. Det eller de ophørende selskab(er) opløses altid som konsekvens af fusionen. Derfor kan der ikke som led i fusionen ske kapitalnedsættelser i disse Tidspunktet fra hvilket de kapitalandele, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte Fra hvilket tidspunkt kapitalandele, der ydes som vederlag, giver ret til udbytte skal oplyses. 24 Kravet kan opfyldes ved angivelse af en dato eller en objektiv konstaterbar begivenhed, såsom fra datoen for beslutningen om at gennemføre fusionen eller fra datoen for fusionens registrering i Erhvervsstyrelsen Rettigheder i et fortsættende selskab til eventuelle indehavere af kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i et ophørende selskab Hvis der er udstedt konvertible gældsbreve i det ophørende selskab, skal det oplyses, hvilke rettigheder, der tillægges indehaverne af disse kapitalandele, i det fortsættende selskab. 25 Hvis der er kapitalandele i et ophørende selskab, der giver særlige rettigheder til indehaverne, skal det oplyses, hvilke rettigheder, der eventuelt tillægges disse indehavere i det fortsættende selskab. 26 Eksempelvis kan der i det ophørende selskab være kapitalandele, der giver fortrinsret til udbytte, hvor disse rettigheder videreføres i det fortsættende selskab. Hvis der ikke er udstedt kapitalandele eller gældsbreve med særlige rettigheder, er der ingen oplysningspligt Andre foranstaltninger til fordel for indehavere af kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i et ophørende selskab Andre foranstaltninger til fordel for indehavere af kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder skal oplyses. 27 Som eksempel på andre foranstaltninger kan nævnes, at en kreditors stilling skal angives, hvis et ophørende selskab har udstedt et gældsbrev, der ifølge sit indhold forfalder ved en fusion. Hvis der ikke er udstedt kapitalandele eller gældsbreve med særlige rettigheder, er der ingen oplysningspligt. 24 Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 237, stk. 3, nr. 6. ERHVERVSSTYRELSEN 11

13 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER Notering af eventuelle kapitalandele, der ydes som vederlag, samt eventuel udlevering af ejerbeviser Der skal gives oplysning om notering af eventuelle kapitalandele, der ydes som vederlag. 28 Oplysningen kan opfyldes ved angivelse af en dato eller et tidsrum efter en objektiv konstaterbar begivenhed, såsom senest 2 uger efter fusionens registrering i Erhvervsstyrelsen. Ligeledes kan oplysningen om udlevering af eventuelle ejerbeviser, opfyldes ved angivelse af en dato eller et tidsrum efter en objektiv konstaterbar begivenhed. Dette kan f.eks. være senest 2 uger efter fusionens registrering i Erhvervsstyrelsen Fusionens regnskabsmæssige virkning Tidspunktet, fra hvilket et ophørende selskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået skal angives. 29 Tidspunktet for den regnskabsmæssige overgang afgør regnskabsaflæggelsen for de i fusionen involverede selskaber. Tidspunktet skal være en dato i selskabernes igangværende regnskabsår eller en senere specifik dato, hvis der udarbejdes en fusionsplan. Dette skyldes, at en fusionsplan skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. Overskrides fristen, kan modtagelsen af fusionsplanen ikke offentliggøres af Erhvervsstyrelsen og fusionen dermed ikke vedtages. 30 Erhvervsstyrelsen kan således ikke dispensere herfra. Dette betyder, at 1. i en fusionsproces, der indledes i 2014, som omfatter selskaber, der alle har kalenderåret som regnskabsår, kan datoen være en dato i perioden fra 1. januar 2014 og senere. En fusionsplan skal dog dermed være underskrevet senest den 31. december i en fusionsproces, der indledes i 2014, som omfatter selskaber, der alle har et regnskabsår, der løber fra f.eks. 1. maj 30. april, kan datoen angives til at være fra 1. maj 2013 til 30. april En fusionsplan skal dog dermed være underskrevet senest den 30. april i en fusionsproces i 2014, der omfatter selskaber, som har regnskabsår, der løber fra f.eks. 1. maj 30. april og 1. januar til 31. december, kan datoen angives til at være en dato i perioden fra 1. januar 2014 til 30. april En fusionsplan skal dog dermed være underskrevet senest den 30. april Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 244, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 12

14 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER Datoen kan tidligst fastsættes til datoen for start af et selskabs første regnskabsår. Ved fusioner, der involverer selskaber, der endnu ikke har afsluttet deres første regnskabsår, kan den regnskabsmæssige virkning derfor tidligst fastsættes til datoen for start af dette selskabs første regnskabsår. Dette betyder, at en fusionsplan i 2014, der omfatter selskaber, der alle har kalenderåret som regnskabsår, men, hvor første regnskabsår for et eller flere af selskaberne starter 1. april 2014, kan datoen for den regnskabsmæssige virkning tidligst fastsættes til 1. april Hvis datoen for den regnskabsmæssige virkning er en dato, der ligger efter aflutningen af et igangværende regnskabsår, f.eks. januar 2015 for en fusionsplan, der udarbejdes i 2014, kan fusionens gennemførsel for et ophørende selskab tidligst besluttes, når årsrapporten for dette regnskabsår er udarbejdet og er klar til godkendelse på det pågældende selskabs ordinære generalforsamling. Kapitel 8.2. og indeholder tidslinjer til beskrivelser af grænserne for valg af datoen for den regnskabsmæssige virkning Enhver særlig fordel, der gives medlemmerne af selskabets ledelse Fusionsplanen skal angive enhver særlig fordel, der gives medlemmerne af selskabets ledelse. 31 Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at rækkevidden af bestemmelsen ikke skal fortolkes snævert. Et eksempel er, hvor bestyrelsesmedlemmer, der forlader deres poster efter fusionens gennemførsel, tildeles et honorar som led i fusionens gennemførsel Udkast til vedtægter, jf. 28 og 29, hvis der ved fusionen dannes et nyt aktie- eller anpartsselskab Hvis der ved fusionen dannes et nyt aktie- eller anpartsselskab, skal fusionsplanen indeholde udkast til vedtægter for dette selskab. 32 Vedtægterne for et selskab skal indeholde oplysning om: skabets navn og eventuelle binavne, 2. selskabets formål, 3. selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi, 4. kapitalandelenes rettigheder, 5. selskabets ledelsesorganer, 6. indkaldelse til generalforsamling og 7. selskabets regnskabsår. 31 Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 237, stk. 3, nr Jf. SEL 28 og 29. ERHVERVSSTYRELSEN 13

15 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER Vedtægterne for et nyt selskab skal også indeholde yderligere beslutninger, der efter selskabsloven skal optages i vedtægterne. I relation til selskabets regnskabsår, kan selskabets første regnskabsår angives. Hvis første regnskabsår angives, starter første regnskabsår ved tidspunktet fra hvilket de ophørende selskabers rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået til det nye fortsættende selskab. I modsætning til stiftelser af selskaber, skal og må der ikke udarbejdes et stiftelsesdokument for selskaber, der etableres ved fusioner. Vedtægterne må heller ikke underskrives af stiftere idet der ikke er nogen stiftere for selskaber etableret ved en fusion. Vedtægterne skal alene dateres ved den senere beslutning om at gennemføre fusionen Udarbejdelse af en kreditorerklæring eller fravalg En kreditorerklæring (vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling) er en erklæring, der er udarbejdet af en eller flere sagkyndige vurderingsmænd. Erklæringen skal i konklusionen oplyse, hvorvidt kreditorerne i det enkelte selskab, der deltager i en fusion, må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til selskabets nuværende situation. Kreditorerklæringen udspringer bl.a. af, at kreditorers samtykke ikke kræves, selvom at kreditorerne i det eller de ophørende selskaber som led i en fusion eventuelt får et andet selskab som debitor (skyldner). Kreditorerklæringen skal give kreditorerne beskyttelse derved at visse kreditorer har mulighed for at anmelde sine krav, hvis 1. det i erklæringen antages, at kreditorerne ikke vil være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen (negativ kreditorerklæring) i forhold til selskabets nuværende situation, eller 2. kapitalejerne i enighed har fravalgt udarbejdelsen af en kreditorerklæring. Hvis det i kreditorerklæringen antages, at kreditorerne vil være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen (positiv kreditorerklæring), har kreditorer omvendt ikke mulighed for at anmelde krav. Kreditorernes eventuelle anmeldelsesret har som konsekvens, at fusionen ikke kan besluttes gennemført før 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af oplysningen om den negative eller fravalgte kreditorerklæring. Endvidere har det den konsekvens, at beslutningerne om fusionens gennemførelse først kan registreres af Erhvervsstyrelsen, når fristen for kreditorernes anmeldelse af krav er udløbet. ERHVERVSSTYRELSEN 14

16 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER Når der skal tages stilling til, om en kreditorerklæring skal udarbejdes eller ej, skal det derfor bl.a. vurderes, om det er nødvendigt at fusionen gennemføres hurtigst muligt, hvilket en positiv kreditorerklæring muliggør, eller om omkostningerne forbundet med en kreditorerklæring vejer tungere. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der ikke er formkrav til, hvordan beslutningen om fravalget sker. Der er dermed ikke krav om, at fravalget sker ved en generalforsamlingsbeslutning Kreditorerklæringens udformning Kreditorerklæringen skal omfatte samtlige selskaber, der er omfattet af fusionen, dvs. både de ophørende selskaber og det fortsættende selskab. Konklusionen i erklæringen skal være ubetinget og uden forbehold. Erklæringens konklusion skal altså være, at kreditorerne må antages at være tilstrækkeligt sikrede, eller at kreditorerne må antages, at kreditorerne ikke er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til selskabets nuværende situation. Erklæringen skal være på dansk, norsk eller svensk. 34 Erklæringen er en erklæring med høj grad af sikkerhed omfattet af Erklæringsbekendtgørelsen. 35 Hvis der er udarbejdet en fusionsplan, forudsættes det af Erhvervsstyrelsen, at fusionsplanen er inddraget ved udarbejdelsen af kreditorerklæringen. Derfor må kreditorerklæringen tidligst være dateret med samme dato som datoen for underskrivelsen af fusionsplanen Kreditorernes anmeldelsesret Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af erklæringen eller fravalget af kreditorerklæringen, kan senest 4 uger efter at fusionen er besluttet i alle de bestående selskaber, der deltager i fusionen, anmelde deres fordringer. Fordringer, for hvilket der er stillet betryggende sikkerhed, kan dog ikke anmeldes. 36 Anmeldte fordringer, der er forfaldne, kan forlanges indfriet, og for anmeldte fordringer, der er uforfaldne, kan der forlanges betryggende sikkerhed. 37 Medmindre andet godtgøres, er sikkerhedsstillelse ikke fornøden, hvis indfrielse af fordringerne er sikret ved en ordning i henhold til lov Jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens 9, stk. 3, jf. bilag 1, nr Jf. Bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers erklæringer. 36 Jf. SEL 243, stk. 1, 1. pkt. 37 Jf. SEL 243, stk Jf. SEL 243, stk. 3. ERHVERVSSTYRELSEN 15

17 1. INDLEDENDE SELSKABSRETLIGE OVERVEJELSER Er der mellem selskabet og anmeldte kreditorer uenighed om, hvorvidt der skal stilles sikkerhed, eller om, hvorvidt en tilbudt sikkerhed er tilstrækkelig, kan begge parter, senest 2 uger efter at fordringen er anmeldt, indbringe sagen for skifteretten på selskabets hjemsted til afgørelse af spørgsmålet. 39 En kreditor kan ikke med bindende virkning ved den aftale, der ligger til grund for fordringen, frasige sig retten til at forlange sikkerhed Indsendelse til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse Hvis der er udarbejdet en fusionsplan skal denne indsendes til offentliggørelse og være offentliggjort af Erhvervsstyrelsen inden der kan træffes beslutning om gennemførsel af fusionen. 41 Hvis fusionsplanen er fravalgt, skal oplysningen herom som udgangspunkt indsendes til offentliggørelse. En undtagelse hertil findes ved fusioner, hvor alene anpartsselskaber indgår, hvor anpartshaverne kan vælge straksfusionsprocessen. Denne proces forudsætter, at der foreligger en positiv kreditorerklæring, hvor vurderingsmanden konkluderer, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. 42 I straksfusionsprocessen besluttes fusionen gennemført og anmeldes til Erhvervsstyrelsen uden at Erhvervsstyrelsen forudgående har offentliggjort oplysningen om, at fusionsplanen er fravalgt og kreditorerklæringens positive konklusion. 43 Hvis kreditorerklæringen er fravalgt, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og cvr-numre på de selskaber, som deltager i fusionen. 44 Hvis vurderingsmanden konkluderer, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab ikke er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, skal denne indsendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen inden beslutningen om gennemførslen af fusionen. 45 Dette skyldes, at visse kreditorer har ret til, at anmelde deres krav, hvis der ikke foreligger en positiv kreditorerklæring. De pågældende kreditorer kan op til 4 uger efter at fusionen er besluttet i alle de bestående selskaber, der deltager i fusionen, anmelde deres krav. Fusionen kan som følge af anmeldelsesretten først besluttes gennemført 4 uger efter offentliggørelsen af kreditorerklæringen og fravalget af fusionsplanen. 46 Erhvervsstyrelsens modtagelse af oplysninger om en påtænkt fusion og eventuel kreditorerklæring offentliggøres af Erhvervsstyrelsens i registreringstidende på cvr.dk. 47 I gennemsnit sker denne offentliggørelse i løbet af et par dage, såfremt dokumenterne opfylder kravene for at kunne offentliggøres. 39 Jf. SEL 243, stk Jf. SEL 243, stk Jf. SEL 244, stk Jf. SEL 244, stk. 1 og 3 43 Jf. SEL 244, stk Jf. SEL 244, stk Jf. SEL 245, stk Jf. SEL 245, stk. 1 og Jf. SEL 244, stk. 5. ERHVERVSSTYRELSEN 16

18 2. DE ØVRIGE FUSIONSDOKUMENTER 2.1. Fusionsredegørelsen 2. DE ØVRIGE FUSIONSDOKUMENTER Fusionsredegørelsen er en skriftlig redegørelse fra det centrale ledelsesorgan i de bestående selskaber i hvilken den påtænkte fusion, herunder en eventuel fusionsplan, forklares og begrundes. 48 Redegørelsen indeholder oplysninger om fastsættelsen af vederlaget for kapitalandelene i de ophørende selskaber, herunder særlige vanskeligheder forbundet med fastsættelsen. Det skal understreges, at fusionsredegørelsen skal udarbejdes selv, hvis fusionsplanen er fravalgt. 49 Kapitalejerne kan i dog enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsredegørelse. 50 Efter Erhvervsstyrelsens praksis accepteres, at fusionsredegørelsen udarbejdes som en fælles redegørelse for de deltagende bestående selskaber, men den kan også også udarbejdes af ledelserne hver for sig. Det accepteres endvidere, at en fusionsredegørelse og en fusionsplan udarbejdes som et fælles dokument. I så fald skal det på dokumentets forside angives, at dokumentet er både en fusionsplan og en fusionsredegørelse. Der skal ikke udarbejdes en fusionsredegørelse, hvis der er tale om en lodret fusion. 51 Baggrunden herfor er, at der ikke må ydes vederlag i forbindelse med en lodret fusion Mellembalancen En mellembalance skal sikre, at en beslutning om gennemførsel af en fusion træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. En mellembalance er en balance med en opgørelse over det enkelte selskabs aktiver og passiver. Balancen viser, hvorledes selskabets økonomiske status har udvikles sig siden den seneste periode, som selskabets ledelse har aflagt årsrapport for. Hvis en fusionsplan er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører, skal der for det pågældende selskab, der deltager i fusionen, udarbejdes en mellembalance. 53 Hvis fusionens regnskabsmæssige virkning er indeholdt i selskabets nye regnskabsår, stiller Erhvervsstyrelsen efter praksis imidlertid ikke krav om udarbejdelse af en mellembalance, hvis årsrapporten for den mellemliggende periode godkendes af kapitalejerne senest samme dag som 48 Jf. SEL 241, stk Jf. SEL 241, stk. 1, 2. pkt. 50 Jf. SEL 241, stk. 1, sidste pkt. 51 Jf. SEL Jf. SEL 250, stk Jf. SEL 239, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 17

19 2. DE ØVRIGE FUSIONSDOKUMENTER beslutningen om fusionens gennemførsel. I denne situation er oplysningerne om udviklingen af selskabets økonomiske status indeholdt i årsrapporten på generalforsamlingen, hvor der træffes beslutning om fusionens gennemførsel. I en fusion, hvor udarbejdelse af en fusionsplan er fravalgt, skal der for det pågældende selskab, der deltager i fusionen, udarbejdes en mellembalance, hvis beslutningen om fravalg af fusionsplan er truffet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører. 54 Tilsvarende som ved fusionsplaner, vil Erhvervsstyrelsen ikke stille krav om en mellembalance, hvis fusionens planlagte regnskabsmæssige virkning er indeholdt i selskabets nye regnskabsår. Kapitalejerne kan i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en mellembalance. 55 Mellembalancer skal ikke udarbejdes i selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og som har offentliggjort en halvårsrapport i henhold til årsregnskabsloven, hvis halvårsrapporten indeholder et revideret halvårsregnskab for selskabet, og halvårsrapporten gøres tilgængelig for selskabets kapitalejere Mellembalancens udformning En mellembalancen udarbejdes i overensstemmelse med det regelsæt, som selskabet udarbejder årsrapport efter. Balancen må ikke have en opgørelsesdato, der ligger mere end 3 måneder forud for underskrivelsen af eller beslutningen om fravalg af fusionsplanen. Mellembalancen skal være revideret, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt 57 efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning. 58 En mellembalance skal indeholde: en balance en beskrivelse af principper for indregning og måling (anvendt regnskabspraksis) eller henvisning til anvendt regnskabspraksis i den seneste årsrapport, en ledelsespåtegning, en revisorpåtegning, hvis selskabet er omfattet af revisionspligten og de noter, der er nødvendige af hensyn til et retvisende billede. 54 Jf. SEL 239, stk Jf. SEL 239, stk Jf. SEL 239, stk Hvis selskabets årsrapporter revideres selvom, at selskabet kunne have fravalgt revision efter årsregnskabslovens 135, foreligger der ikke revisionspligt. 58 Jf. SEL 257, stk. 3. ERHVERVSSTYRELSEN 18

20 2. DE ØVRIGE FUSIONSDOKUMENTER Et frivilligt fusionsregnskab kan i visse tilfælde erstatte en mellembalance og skal i så fald bestå af: åbningsbalancen for det fortsættende selskab eller det ved fusionen dannede selskab suppleret med ultimobalancer for de fusionerende selskaber og opgørelser over de bevægelser, der er nødvendiggjort af fusionen eller de dispositioner, der skal foretages som følge af fusionsaftalen. 59 Åbningsbalancen suppleres af de noter, der er nødvendige for at give et retvisende billede af den fortsættende eller det ved fusionen dannede selskab, samt de supplerende beretninger, der måtte være besluttet i fusionsplanen. Hvis mellembalancen skulle have været revideret, skal fusionsregnskabet ligeledes være revideret Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen (vederlagsudtalelsen) En vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen (vederlagsudtalelse) er en skriftlig udtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget. 60 Udtalelsen skal indeholde en erklæring om, hvorvidt f.eks. vederlaget for kapitalandele i et ophørende selskab er rimeligt og sagligt begrundet. Vederlagsudtalelsen udarbejdes for hvert af selskaberne, der deltager i fusionen, af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd. Kapitalejerne kan i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en vederlagsudtalelse. 61 Der skal ikke udarbejdes en vederlagsudtalelse, hvis der er tale om en lodret fusion. 62 Dette skyldes, at der ikke må ydes vederlag i forbindelse med en lodret fusion Kapitalejeres krav om godtgørelse Hvis vederlagsudtalelsen fravælges, eller det i erklæringen konkluderes, at vederlaget for kapitalandelene i det eller de ophørende selskaber ikke er rimeligt og sagligt begrundet, kan kapitalejerne i det ophørende selskab kræve godtgørelselse af det ophørende selskab Jf. årsregnskabsloven Jf. SEL 241, stk Jf. SEL 241, stk Jf. SEL 252, stk. 1 modsætningsvist. 63 Jf. SEL 250, stk Jf. SEL 249, stkk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 19

21 2. DE ØVRIGE FUSIONSDOKUMENTER Krav om godtgørelse kræver, at 1. kapitalejerne har taget forbehold herom på generalforsamlingen, hvor der blev truffet beslutning om fusionens gennemførelse. 2. sag om godtgørelse anlægges senest 2 uger efter at fusionen er besluttet i alle de fusionerende selskaber. 65 Er der taget forbehold om vederlaget, kan den vedtagne fusion først registreres efter udløbet af 2- ugersfristen, medmindre vurderingsmændene i deres udtalelse om planen, herunder vederlaget, finder, at vederlaget for kapitalandelene i det ophørende selskab er rimeligt og sagligt begrundet Vurderingsmandsudtalelsens udformning (vederlagsudtalelsen) Vurderingsmandsudtalelsen om en påtænkte fusion, herunder en fusionsplan, skal indeholde en erklæring om, hvorvidt vederlaget for kapitalandele i et ophørende selskab er rimeligt og sagligt begrundet. Vurderingsmandsudtalelsen (vederlagsudtalelsen) udarbejdes for hvert af de bestående selskaber, der deltager i fusionen, af én eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd. Vurderingsmanden udpeges af de centrale ledelsesorganer, og skal være en godkendt revisor, da det centrale ledelsesorgan er at sidestille med henvisningen til stifterne i selskabslovens 37, stk. 1. Selskabslovens 37, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på vurderingsmændenes forhold til samtlige fusionerende selskaber. 66 Udover erklæringen om, hvorvidt vederlaget for kapitalandele i et ophørende selskab er rimeligt og sagligt begrundet, skal erklæringen angive den eller de fremgangsmåder, der er anvendt ved fastsættelsen af vederlaget, og vurdere hensigtsmæssigheden heraf. Erklæringen skal endvidere angive de værdier, som fremgangsmåderne hver for sig fører til, og den betydning, der må tillægges fremgangsmåderne i forhold til hinanden ved værdiansættelsen. Har der været særlige vanskeligheder forbundet med værdiansættelsen, omtales disse i erklæringen. 67 En vederlagsudtalelse skal være en erklæring med høj grad af sikkerhed omfattet af Erklæringsbekendtgørelsen. Erklæringens konklusion må derfor ikke gå på at vurderingsmanden ikke har fundet noget, der taler imod eller afkræfter erklæringens indhold. Konklusionen i erklæringen skal med andre ord være ubetinget og uden forbehold. 65 Jf. SEL 249, stk. 1 og Jf. SEL 241, stk Jf. SEL 241, stk. 4. ERHVERVSSTYRELSEN 20

22 2. DE ØVRIGE FUSIONSDOKUMENTER 2.4. Vurderingsberetning om apportindskud En vurderingsberetning om apportindskud er en beskrivelse af de indskudte aktiver med angivelse af det fastsatte vederlag for aktiverne og en erklæring om, at den ansatte værdi af aktiverne mindst svarer til vederlaget. 68 En vurderingsberetning om apportindskud skal udarbejdes 1. hvis der i forbindelse med en fusion sker en kapitalforhøjelse i et fortsættende aktieselskab. 2. hvis der opstår der et nyt aktieselskab som led i fusionen. 69 Vurderingsberetningen kan undlades, hvis der i stedet udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen (vederlagsudtalelse) eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring). 70 Vurderingsberetningen skal udarbejdes af én eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd. Vurderingsmanden udpeges af de centrale ledelsesorganer, og skal være en godkendt revisor, da det centrale ledelsesorgan er at sidestille med henvisningen til stifterne i selskabslovens 37, stk. 1. Selskabslovens 37, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på vurderingsmændenes forhold til samtlige fusionerende selskaber. 71 Vurderingsberetningen må ikke være udarbejdet mere end 3 måneder før tidspunktet for fusionens eventuelle vedtagelse. Overskrides fristen, kan fusionen ikke gyldigt vedtages. 72 En vurderingsberetning som led i en fusion er en erklæring med høj grad af sikkerhed omfattet af erklæringsbekendtgørelsen. Vurderingsberetningen skal indeholde 1. en beskrivelse af hvert indskud, 2. oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 3. angivelse af det fastsatte vederlag og 4. erklæring om, at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den eventuelle pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes, med tillæg af eventuel overkurs Jf. SEL 240, stk Jf. SEL 240, stk Jf. SEL 240, stk Jf. SEL 240, stk. 1 og Jf. SEL 240, stk Jf. SEL 240, stk. 3. ERHVERVSSTYRELSEN 21

23 3. INDEN BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL 3. INDEN BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL 3.1. Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af en påtænkt fusion og eventuel kreditorerklæring En fusionsplan skal indsendes til offentliggørelse og være offentliggjort af Erhvervsstyrelsen inden der kan træffes beslutning om gennemførsel af fusionen. 74 Hvis fusionsplanen er fravalgt, skal oplysningen herom som udgangspunkt indsendes til offentliggørelse i Erhvervsstyrelsen inden der kan træffes beslutning om gennemførsel af en fusion. 75 En undtagelse hertil findes ved fusioner, hvor alene anpartsselskaber indgår. Undtagelsen kræver, at der er udarbejdet en kreditorerklæring, hvor vurderingsmanden konkluderer, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, en positiv kreditorerklæring. Her kan anpartshaverne vælge straksfusionsprocessen. 76 I straksfusionsprocessen besluttes fusionen gennemført og herefter anmeldes til Erhvervsstyrelsen uden at Erhvervsstyrelsen forudgående har offentliggjort oplysningen om, at fusionsplanen er fravalgt og kreditorerklæringens positive konklusion. 77 Hvis kreditorerklæringen er fravalgt, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og cvr-numre på de selskaber, som deltager i fusionen, medmindre oplysningerne fremgår af en fusionsplan. 78 Det skal samtidig oplyses, hvilket selskab, der er det ophørende selskab, og hvilket selskab, der er det fortsættende selskab, hvis dette ikke fremgår af en fusionsplan. Hvis vurderingsmanden konkluderer, at kreditorerne i det enkelte selskab ikke er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen (en negativ kreditorerklæring), skal denne indsendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen inden beslutningen om gennemførslen af fusionen, selv hvis fusionsplanen er fravalgt. 79 Dette skyldes, at visse kreditorer ved en negativ eller fravalgt kreditorerklæring har ret til, at anmelde deres krav. 80 Oversigter over, hvornår der kan træffes beslutning om gennemførsel af en fusion, finder du sidst i vejledningen i kapitlet med tidslinjer og procesbeskrivelser. 74 Jf. SEL 244, stk Jf. SEL 244, stk Jf. SEL 244, stk. 1 og 3 77 Jf. SEL 244, stk Jf. SEL 244, stk Jf. SEL 245, stk. 3 modsætningsvist. 80 Jf. SEL 243, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 22

24 3. INDEN BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL Erhvervsstyrelsens modtagelse af oplysninger om en påtænkt fusion og eventuel kreditorerklæring offentliggøres af Erhvervsstyrelsens i registreringstidende på cvr.dk. 81 I gennemsnit sker denne offentliggørelse i løbet af et par dage fra modtagelsen, såfremt dokumenterne opfylder kravene for at kunne offentliggøres ugers ventetid fra Erhvervsstyrelsens offentliggørelse, medmindre fristen kan fraviges Beslutningen om at gennemføre en fusion må tidligst træffes 4 uger efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en fusionsplan og kreditorerklæringen eller fravalget af kreditorerklæringen. 82 Hvis offentliggørelserne af fusionsplanen og kreditorerklæringen eller oplysning om fravalg af kreditorerklæringen har fundet sted hver for sig, regnes 4-ugersfristen fra det seneste offentliggørelsestidspunkt. 83 Hvis alene anpartsselskaber er ophørende og fortsættende selskaber i fusionen, og vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige 4-ugersfristen. 84 Hvis der er tale om en fusion, hvor kreditorerne har anmeldelsesret, kan 4- ugersfristen mellem Erhvervsstyrelsen offentliggørelse og beslutningen om fusionens gennemførsel ikke fraviges. Hvis anpartsselskaber fusionerer, og der i forbindelse med fusionen opstår et aktieselskab, kan fristen heller ikke fraviges Fremlæggelse af fusionsdokumenter før beslutning om gennemførelse af en fusion, medmindre dette fravælges For at sikre, at kapitalejerne træffer deres beslutning om eventuel gennemførelse af en fusion på et oplyst grundlag, skal en række dokumenter, hvis de er udarbejdet, stilles til rådighed for kapitalejerne på selskabets hjemsted eller hjemmeside. Dokumenterne skal være til rådighed senest 4 uger før der skal træffes beslutning om gennemførsel af fusionen. Kapitalejerne kan dog ved enighed beslutte, at de pågældende dokumenter ikke skal fremlægges forud for beslutningen Jf. SEL 244, stk Jf. SEL 245, stk Jf. SEL 245, stk Jf. SEL 245, stk Jf. SEL 245, stk. 7. ERHVERVSSTYRELSEN 23

25 3. INDEN BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL Dokumenterne er: 1. Fusionsplanen 2. Hvert af de bestående deltagende selskabers godkendte årsrapporter for de sidste 3 regnskabsår eller den kortere tid, selskabet måtte have bestået. 3. Fusionsredegørelse. 4. Mellembalance. 5. Vurderingsmændenes udtalelser om fusionsplanen, herunder vederlaget. 6. Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling. 7. Vurderingsberetning om apportindskud. Kapitalejerne, der anmoder herom, skal vederlagsfrit have adgang til dokumenterne Jf. SEL 245, stk. 8. ERHVERVSSTYRELSEN 24

26 4. BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL 4. BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL Ved beslutningen om gennemførsel af fusionen i de enkelte selskaber er det væsentligt at være opmærksom på en række ting: 1. At gennemførselsbeslutningen i relation til nye selskaber træffes af de ophørende selskaber. Alene bestående selskaber træffer således beslutning om gennemførslen. 2. Hvilket organ i det enkelte selskab er det kompetente organ? 3. Med hvilken majoritet skal beslutningen træffes? 4. At Erhvervsstyrelsen ikke accepterer fælles beslutningsreferater. 5. Anmeldelse om gennemførelse af fusionen skal senest være modtaget i Erhvervsstyrelsen ved udløbet af fristen for indberetning af den årsrapport, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår, dog senest 1 år efter styrelsens offentliggørelse af en påtænkt fusion, herunder en eventuel fusionsplan Det kompetente organ i det ophørende selskab Det kompetente organ i det ophørende selskab er som udgangspunkt generalforsamlingen. Undtagelse hertil er ved lodrette fusioner. I disse situationer kan beslutning om fusion i det ophørende selskab træffes af det centrale ledelsesorgan Det kompetente organ i det fortsættende selskab Alene bestående selskaber skal træffe beslutning om gennemførsel af en fusion. 88 Hvis det fortsættende selskab er et nyt selskab dannes dette fortsættende selskab på tidspunktet for beslutningerne i de ophørende selskaber, og derfor træffes alene beslutninger i de ophørende selskaber. Selskabsloven forudsætter, som udgangspunkt, at beslutningen om gennemførsel af en fusion træffes af det centrale ledelsesorgan. Dette er tilfældet, medmindre der skal foretages vedtægtsændringer. Optagelse af et ophørende selskabs navn eller binavn som binavn for det fortsættende selskab, der kræver en vedtægtsændring, kan dog vedtages af det centrale ledelsesorgan. 89 En eller flere kapitalejere, der sammen ejer 5 pct. af selskabskapitalen, eller kapitalejere, der ifølge vedtægterne kan forlange generalforsamlingen indkaldt, kan dog kræve, at beslutningen træffes af 87 Jf. SEL Jf. SEL 250, stk. 1, nr Jf. SEL 247, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 25

27 4. BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL generalforsamlingen. Det centrale ledelsesorgan skal, senest 2 uger efter at der er fremsat anmodning herom, indkalde til en generalforsamling. 90 Hvis det er generalforsamlingen, der skal træffe beslutningen i et bestående fortsættende selskab, træffes beslutningen med det flertal, der kræves efter selskabslovens Det kompetente organ ved dannelse af et nyt selskab Dannelse af et nyt selskab ved fusion sker ved beslutningerne i de ophørende selskaber. 92 Det nye selskab skal kun afholde generalforsamling, hvis der ikke foretages valg til det øverste ledelsesorgan og valg af eventuel revisor samtidig med beslutningerne om gennemførslen i de ophørende selskaber Vedtagelseskrav Det centrale ledelsesorgan træffer beslutningen om gennemførsel med sædvanlig majoritet for organets beslutninger, medmindre vedtægterne stiller strengere krav. Hvis det er generalforsamlingen, der skal træffe beslutningen, træffes beslutningen med som udgangspunkt med et flertal bestående af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Hvis selskabslovens 107 eller vedtægterne stiller strengere vedtagelseskrav eller opstiller yderligere krav, skal disse krav overholdes Fusionens gennemførelse skal være i overensstemmelse med en eventuelt udarbejdet fusionsplan Fusionens gennemførelse skal være i overensstemmelse med fusionsplanen, hvis der er udarbejdet en fusionsplan. Vedtages fusionen ikke i overensstemmelse med en eventuel offentliggjort fusionsplan og eventuelle bilag, som fusionsplanen måtte have henvist til, anses forslaget som bortfaldet Jf. SEL 246, stk. 3 og Jf. SEL 247, stk Jf. SEL 250, stk. 1, nr Jf. SEL 250, stk Jf. SEL 247, stk. 2-4, jf. SEL Jf. SEL 245, stk. 6. ERHVERVSSTYRELSEN 26

28 4. BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL 4.6. (Kun anpartsselskaber) Fusioner, hvor fusionsplanen er fravalgt eller ikke opfylder kravene i selskabslovens 237, stk. 3 Ved fusioner, hvor alene anpartsselskaber indgår og, hvor fusionsplanen er fravalgt eller de nedenfor nævnte oplysninger ikke fremgår af fusionsplanen, skal der i forbindelse med vedtagelsen af fusionens gennemførelse tages stilling til følgende forhold: 1. anpartsselskabernes navne og eventuelle binavne, herunder om et ophørende anpartsselskabs navn eller binavn skal indgå som binavn for det fortsættende anpartsselskab. 2. Vederlaget for anparterne i et ophørende selskab. 3. Tidspunktet, fra hvilket de anparter, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte. 4. Tidspunktet, fra hvilket de ophørende anpartsselskabers rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået fusionens regnskabsmæssige virkning. 5. Udkast til vedtægter, jf. 28 og 29, hvis der ved fusionen dannes et nyt anpartsselskab Hvis du har vejledningen i en elektronisk udgave, kan du, for uddybning af punkterne, klikke på den relevante sætning. Uddybning af punkterne findes i afsnittet vedrørende fusionsplanens oplysninger. Medmindre andet angives, finder det i uddybningerne beskrevne også anvendelse i situationer, hvor fusionsplanen er fravalgt Identiske beslutninger ved fusioner, hvor der ikke udarbejdes en fusionsplan Hvis der er tale om en fusion, hvor anpartshaverne i enighed har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan, skal der være truffet identiske beslutninger i samtlige de deltagende bestående anpartsselskaber med hensyn til forholdene, der er nævnt ovenfor. Hvis dette ikke er tilfældet, anses beslutningerne om gennemførelse af en fusion for bortfaldet Valg af øverste ledelsesorgan og fravalg af revision eller valg af revisor for nye selskaber Dannes der ved fusionen et nyt selskab, og foretages ikke valg af det øverste ledelsesorgan umiddelbart efter vedtagelsen af fusionen i de ophørende selskaber, skal der senest 2 uger derefter afholdes generalforsamling i det nye selskab til valg af ledelse. 97 Hvis et nyt selskabs årsrapporter ikke forventes at være underlagt revisionspligt i medfør af årsregnskabslovens 135, og det ønskes, at det nye selskabs årsrapporter ikke skal revideres, kan der på tidspunktet for beslutningen om fusionens gennemførsel i de ophørende selskaber træffes beslutning herom. Hvis revision ikke fravælges, og der ikke vælges en revisor, skal der senest 2 uger efter beslutningen om fusionens gennemførsel afholdes generalforsamling i det nye selskab til beslutning om fravalg af revision eller valg af revisor Jf. SEL 248, stk Jf. SEL 250, stk Jf. SEL 250, stk. 6. ERHVERVSSTYRELSEN 27

29 5. EFTER BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL 4.8. Kreditorer, der anmoder derom, skal have oplysning om, hvornår der træffes beslutning om fusionens eventuelle gennemførelse Kreditorer, der anmoder derom, skal have oplysning om, hvornår der træffes beslutning om fusionens eventuelle gennemførelse EFTER BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL 5.1. Retsvirkningerne af beslutningerne om gennemførsel af en fusion og deres indtræden En fusion anses for gennemført, og et ophørende selskab anses for opløst, og dets rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til det fortsættende selskab, når: 1. fusionen er besluttet i alle de bestående selskaber, der deltager i fusionen. 2. kreditorernes eventuelle krav anmeldt efter 243 er afgjort. 3. kapitalejernes eventuelle krav om godtgørelse efter 249 er afgjort, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kravet. Hvis der er udarbejdet en vurderingsmandsudtalelse om planen (vederlagsudtalelsen), herunder vederlaget, og det i vurderingsmandsudtalelsen antages, at vederlaget er rimeligt og sagligt begrundet, skal vurderingsmændene endvidere have erklæret, at deres udtalelse om vederlaget ikke anfægtes i væsentlig grad. Vurderingsmændene afgør, om sikkerheden er betryggende. 4. valg af medlemmer til det øverste ledelsesorgan og revisor er opfyldt. 5. der er ansat en direktion, hvis der ved fusionens gennemførelse dannes et eller flere nye selskaber, der skal have en ledelsesmodel, hvor det øverste ledelsesorgan enten er en bestyrelse eller et tilsynsråd. 100 Erhvervsstyrelsens registrering af beslutningerne om at gennemføre fusionen er ikke en betingelse for, at et ophørende selskab anses for opløst, og dets rettigheder og forpligtelser anses for overgået som helhed til det fortsættende selskab. Beslutningerne skal dog anmeldes til Erhvervsstyrelsen Anmeldelse af beslutningerne om gennemførsel af en fusion til Erhvervsstyrelsen Hvis fusionen besluttes, skal den anmeldes for hvert af de fusionerende selskaber. De enkelte nmeldelser om gennemførelse af fusionen skal være modtaget i styrelsen senest 2 uger efter, at fusionen er besluttet i alle de deltagende selskaber Jf. SEL 245, stk Jf. SEL 250, stk. 1 og Jf. SEL 251, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 28

30 5. EFTER BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL Anmeldelse om gennemførelse af fusionen skal dog senest være modtaget i Erhvervsstyrelsen 1. ved udløbet af fristen for indberetning af den årsrapport, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. 2. senest 1 år efter styrelsens offentliggørelse af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte fusion, herunder en fusionsplan. Overskrides en af disse to sidstnævnte frister, mister beslutningen om fusionens gennemførelse sin gyldighed, og en eventuelt udarbejdet fusionsplan anses for bortfaldet. 102 Hvis den regnskabsmæssige virkning er fastsat til 1. januar 2014 og fristen for indberetning for årsrapporten for denne periode er 31. maj 2015, skal anmeldelsen af gennemførslen være modtaget senest den 31. maj 2015 for at forhindre, at beslutningerne om fusionens gennemførelse mister sin gyldighed, og en eventuelt udarbejdet fusionsplan bortfalder. Hvis der i samme sag er offentligjort en fusionsplan eller en påtænkt fusion, hvor fusionsplanen er fravalgt inden den 31. maj 2015, f.eks. den 1. marts 2014, skal anmeldelsen af gennemførslen være modtaget den 1. marts Ved anmeldelse af beslutningerne om gennemførsel af en fusion, skal selskabsblanketten anvendes. 103 Selskabsblanketten finder du på virk.dk ved at søge efter selskabsblanketten (Stiftelser og ændringer). 102 Jf. SEL 251, stk Jf. Anmeldelsesbekendtgørelsen 6, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 29

31 5. EFTER BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL Selskabsblanketten og hvordan den udfyldes For alle involverede selskaber skal der indsendes selskabsblanketter. Særligt for fusioner skal der altid krydses af i feltet Fusion (gennemførsel). Hvis der er kapitalforhøjelser og dermed også vedtægtsændringer i et modtagende selskab, skal også disse felter krydses af i blanketten for det modtagende selskab. Ved fusioner til et nyt selskab skal blanketten for det nye selskab udfyldes som ved en stiftelse af et nyt selskab med den forskel, at der ikke skal og ikke må krydses af i feltet Stiftelse da selskabet er etableret ved fusion. Der skal ikke og må heller ikke angives stiftere ved indtrædende personer, da der ikke er nogen stiftere ved selskaber, der etableres ved fusion. ERHVERVSSTYRELSEN 30

32 5. EFTER BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL Under punkt B skal alle felter med en rød stjerne udfyldes. Feltet for adresse, der er markeret med en sort stjerne, er frivilligt, og medfører, at Erhvervsstyrelsens følgeskrivelser og sammenskrevne resuméer, der sendes som følge af registrering af anmeldelsen, sendes til den angivne adresse. Ellers kan anmeldelsen blive sendt til anmelders adresse med almindelig post Under punkt D skal alle felter med en rød stjerne udfyldes. Under punkt E skal datoen for beslutningens gennemførsel indsættes. Hvis der er en kapitalforhøjelse som følge af nye kapitalandele i det fortsættende selskab, skal punkt G 5 udfyldes med angivelse af bestemmelsen, der vedrører selskabskapitalen. Dernæst skal felterne i punkt H 2 i selskabsblanketten udfyldes. Som det er illustreret nedenfor skal både det nominelle beløb ved kapitalforhøjelsen som kursen for kapitalandeles udstedelse angives. Som i andre kapitalforhøjelsessituationer skal denne kurs mindst være 100, og den vil typisk også være over, og er i dette tilfælde Kursen beregnes altid med udgangspunk i 100 kr. for en kapitalandel. Hvis du er i tvivl om beregning af kursen, kan du åbne kursberegneren. Afslutningsvist skal du huske, at 1. krydse af for erklæringen om, at oplysningerne er rigtige, og at ændringer vil blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen. 2. datere og underskrive blanketten. Erhvervsstyrelsen accepterer, at navnet er udfyldt med maskinskrift som illustreret. ERHVERVSSTYRELSEN 31

33 5. EFTER BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL Øvrige bilag, der skal indsendes ved anmeldelsen af gennemførslen Efter beslutningen om gennemførslen af fusionen skal der sammen med selskabsblanketter for alle involverede selskaber indsendes følgende dokumenter, hvis de ikke tidligere er indsendt: Beviser for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrifter). 2. Eventuel fusionsredegørelse. 3. Eventuel mellembalance. 4. Eventuel vurderingsmandudtalelse om fusionsplanen (vederlagsudtalelse). 5. Det fortsættende selskabs ajourførte og daterede vedtægter indsendes, hvis disse ændres som led i fusionen Indsendelsesmåder Selskabsblanketterne og bilagene kan indsendes til Erhvervsstyrelsens adresse Hvis adressen benyttes skal vedhæftede dokumenter være i separate filer. dvs. én fil for selskabsblanketten, én fil for beslutningsreferaterne, én fil for vedtægterne osv. Selskabsblanketterne og bilagene kan også sendes til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø ugersperiode, hvis kreditorer har ret til at anmelde krav Hvis vurderingsmændene i deres erklæring finder, at kreditorerne i det enkelte selskab ikke er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, eller hvis der ikke er udarbejdet en erklæring, har visse kreditorer en ret til at anmelde deres krav til selskabet. Anmeldelsesretten omfatter fordringer, der er stiftet forud for Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af en fusionsplan eller en meddelelse om en påtænkt fusion. Disse kreditorer har ret til at anmelde deres fordringer til selskabet indtil 4 uger efter, at fusionen er besluttet i alle de bestående selskaber. Dette har den konsekvens, at Erhvervsstyrelsen først kan registrere fusionens gennemførelse 4 uger efter, at fusionen er besluttet i alle de bestående selskaber. Erhvervsstyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid medfører, at der typisk vil gå længere tid end 4 uger fra at fusionen er besluttet og anmeldt til at fusionen er registreret. 104 Jf. anmeldelsesbekendtgørelsens 25, stk. 2. ERHVERVSSTYRELSEN 32

34 5. EFTER BESLUTNINGERNE OM FUSIONENS GENNEMFØRSEL 5.4. Sagsbehandlingstid I relation til sagsbehandlingstid i Erhvervsstyrelsen efter anmeldelsen af gennemførslen af fusionen, følger denne sagsbehandlingstiden for andre registreringer af selskaber. Sagsbehandlingstiden er derfor typisk i gennemsnit 8 uger fra modtagelsen. Erhvervsstyrelsens modtagelse af oplysninger om en påtænkt fusion og eventuel kreditorerklæring offentliggøres i registreringstidende i gennemsnit i løbet af nogle dage, såfremt dokumenterne opfylder kravene for offentliggørelse af modtagelsen heraf Jf. SEL 237, stk. 4 og SEL 244, stk. 1. ERHVERVSSTYRELSEN 33

35 6. SÆRLIGE FORHOLD 6. SÆRLIGE FORHOLD 6.1. Særlige forhold at være opmærksom på ved lodrette fusioner Fusionerer et eller flere selskaber med et andet selskab, der ejer samtlige kapitalandele i det/de ophørende selskab, dvs. en lodret fusion, medfører dette, at en eventuel fusionsplan alene skal indeholde oplysninger om 1. selskabernes navne og eventuelle binavne, herunder om et ophørende selskabs navn eller binavn skal indgå som binavn for det fortsættende selskab, 2. selskabernes hjemsted, 3. de rettigheder i et fortsættende selskab, der tillægges eventuelle indehavere af kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i et ophørende selskab, 4. eventuelle andre foranstaltninger til fordel for indehavere af de kapitalandele og gældsbreve med særlige rettigheder i et ophørende selskab 5. tidspunktet, fra hvilket et ophørende selskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået, 6. enhver særlig fordel, der gives medlemmerne af selskabernes ledelse og 7. udkast til vedtægter, jf. 28 og 29, hvis der ved fusionen dannes et nyt selskab. Der kan og må ikke ydes vederlag for kapitalandele i et ophørende selskab, der ejes af de fusionerende selskaber. 106 Beslutningen om fusion i det ophørende selskab kan træffes af det centrale ledelsesorgan. 107 Der skal heller ikke udarbejdes en fusionsredegørelse eller en vederlagsudtalelse, da disse dokumenters primære område er et vederlag, og der må som bekendt ikke ydes et vederlag ved lodrette fusioner Jf. SEL 250, stk Jf. SEL 252, 1. pkt. 108 Jf. SEL 252, 2. pkt. og SEL 250, stk. 4. ERHVERVSSTYRELSEN 34

36 6. SÆRLIGE FORHOLD 6.2. Særlige forhold, der skal overholdes, hvor et selskab, der deltager i en fusion er under stiftelse, i likvidation m.v. Ledelsen i et selskab under stiftelse, i likvidation e.l., kan underskrive en fusionsplan. Der er således fortsat ikke være noget til hinder for, at ledelsen af et selskab under stiftelse underskriver en plan. Dette skyldes, at planen udelukkende har karakter af et forslag til en aftale, der først bliver bindende, når og hvis de deltagende selskabers respektive kompetente organer vedtager at gennemføre transaktionen. Planen kan dog tidligst indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med anmeldelsen om selskabets stiftelse. Hvis der er tale om et selskab, der er stiftet med virkning fremad i tid 109 kan ledelsen først underskrive planen, når virkningstidspunktet er indtrådt. Selskaber under tvangsopløsning vil også kunne deltage i en fusion. Det følger dog af styrelsens praksis, at hvis et selskab er under tvangsopløsning, skal skifteretten eller den af skifteretten udnævnte likvidator godkende planen. Dette fremgår nu udtrykkeligt af bemærkningerne til selskabsloven. Hvis der er tale om en fusion, hvor udarbejdelsen af en plan er fravalgt, er der krav om, at der i forbindelse med anmeldelsen om gennemførelsen af transaktionen indsendes dokumentation for, at skifteretten eller den skifteretsudnævnte likvidator tiltræder transaktionen. Hvis det fortsættende selskab i en fusion er under tvangsopløsning, er der dog krav om, at der senest samtidigt med anmeldelsen om transaktionens gennemførelse indsendes anmeldelse om selskabets genoptagelse i overensstemmelse med de almindelige regler om genoptagelser. Det bemærkes også i den forbindelse, at der ved genoptagelser i forbindelse med tvangsopløsninger er et krav om, at anmeldelse om genoptagelse af selskabet skal være modtaget senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen anmodede skifteretten om at tvangsopløse selskabet. 110 Ved fusioner er der ikke en tilsvarende tidsbegrænsning, og der er derfor selskabsretligt intet til hinder for, at en fusionsplan, hvor et af de deltagende selskaber er under tvangsopløsning, modtages eksempelvis 4 eller 5 måneder efter styrelsens anmodning til skifteretten om tvangsopløsning af selskabet. Hvis det er det fortsættende selskab i en fusion, der er under tvangsopløsning, skal 3 måneders fristen dog naturligvis iagttages, da selskabet som nævnt ovenfor skal genoptages efter de almindelige regler herom senest samtidigt med beslutningen om at gennemføre fusionen. Et selskab under likvidation kan også deltage i en fusion. Gennemførelsen kan dog kun besluttes i et selskab under likvidation, hvis udlodningen til kapitalejerne endnu ikke er påbegyndt, og hvis kapitalejerne samtidig træffer beslutning om at hæve likvidationen Jf. SEL 40, stk. 4 og Jf. SEL 232, stk Jf. SEL 246, stk. 1, 2. pkt. ERHVERVSSTYRELSEN 35

37 6. SÆRLIGE FORHOLD Erhvervsstyrelsen accepterer, at et selskab under konkurs kan deltage i en fusion. Det er dog et krav, at den udmeldte kurator skal give samtykke til fusionen svarende til, hvad der gælder, hvis et eller flere af de deltagende selskaber er under tvangsopløsning, jf. ovenfor. Hvis det er det fortsættende selskab i en fusion, der er under konkurs, er der dog endvidere krav om, at der senest samtidigt med anmeldelsen om transaktionens gennemførelse indsendes anmeldelse om, at konkursbehandlingen af selskabet er ophævet, og at selskabet derfor atter er normalt, jf. de almindelige regler herfor. Selskaber under rekonstruktion vil være underlagt de samme krav som selskaber under konkurs. ERHVERVSSTYRELSEN 36

38 7. TYPISKE FEJL 7. TYPISKE FEJL I Erhvervsstyrelsens behandling af materiale indsendt i forbindelse med fusioner er der fejl, der går igen. Her er en oversigt over de typiske fejl Typiske fejl vedrørende anmeldelse om gennemførelse af transaktionen Der er ikke er indsendt selskabsblanketter for alle de deltagende selskaber eller at de indsendte selskabsblanketter er mangelfulde. Selskabsblanketten for selskaber, hvor der sker kapitalforhøjelser som følge af vederlæggelse i form af nye kapitalandele mangler angivelsen af om den nominelle kapitalforhøjelse og kursen i feltet for fusion. Ved et nyt fortsættende selskab udfyldes selskabsblanketten ofte med markering om, at anmeldelsen vedrører en stiftelse og ikke en fusion (gennemførsel), og det er det sidstnævnte, der er det korrekte. Indtrædende ledelsesmedlemmer eller revisorer i et fortsættende selskab angives fejlagtigt indtrådt med den dato, der gælder for fusionens regnskabsmæssige virkning. Personerne indtræder rettelig på tidspunktet for vedtagelsen af fusionens gennemførsel Typiske fejl vedrørende tidsfrister Beslutningen træffes for tidligt i forhold til, at der skal være en fire ugers periode mellem Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse af modtagelsen af planen og vurderingsmandserklæringen om kreditorernes stilling (kreditorerklæringen) og beslutningen om at gennemføre fusionen. Beslutningen anmeldes efter udløb af fristen for indberetning for årsrapporten for den periode, hvor fusionen skal have regnskabsmæssig virkning. Det afgørende tidspunkt er Erhvervsstyrelsens modtagelse af anmeldelsen. Uanset at følgebrevet er dateret et par dage før fristens udløb, nytter dette derfor ikke noget, hvis anmeldelsen er modtaget eksempelvis én dag efter fristen for modtagelsens udløb. Anmelder tror, at anmeldelsen om gennemførelsen af fusionen kan blive registreret umiddelbart efter, at der i de deltagende selskaber er truffet beslutning herom, uanset konklusionen i kreditorerklæringen er, at kreditorerne ikke vil være tilstrækkeligt sikrede efter transaktionen, eller at kreditorerklæringen er fravalgt. I disse tilfælde har kreditorerne mulighed for at anmelde deres krav indtil 4 uger efter beslutningen om transaktionens gennemførelse, og Erhvervsstyrelsen kan derfor først registrere fusionen når denne frist er udløbet. ERHVERVSSTYRELSEN 37

39 7. TYPISKE FEJL 7.3. Typiske fejl vedrørende vedtægterne der indsendes Vedtægterne er dateret forkert. Vedtægterne skal være dateret med den dato, hvor transaktionen besluttes gennemført i selskaberne. Ved et nyt fortsættende selskab, er vedtægterne fejlagtigt en del af et stiftelsesdokument og underskrevet af stiftere. Der må ikke udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægterne må ikke underskrives af stiftere da der ikke er stiftere når selskaber fusionerer. Vedtægterne skal ikke underskrives, men alene dateres med datoen for vedtagelsen af vedtægterne i forbindelse med gennemførslen af fusionen. Selskabets første regnskabsår er angivet forkert. Hvis første regnskabsår angives i vedtægterne, skal dette have samme tidspunkt som det regnskabsmæssige virkningstidspunkt i planen. Binavne, der optages som led i fusionen angiver forkert selskasbsbetegnelse. Et binavn, der optages i et A/S fra et ApS indeholder fejlagtigt betegnelsen ApS selvom binavnet nu tilhører et A/S og derfor skal indeholde betegnelsen A/S Typiske fejl vedrørende straksfusioner Der er ikke fremlagt en kreditorerklæring ved beslutningen om gennemførslen af fusionen, der konkluderer, at kreditorerne i de enkelte selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. Der er udarbejdet en fusionsplan. En straksfusion forudsætter, at udarbejdelsen af en fusionsplan er fravalgt. ERHVERVSSTYRELSEN 38

40 8. ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER 8.1. Illustrationer af egentlige, uegentlige, vandrette og lodrette fusioner Illustration egentlig fusion En egentlig fusion, hvor to eller flere ophørende selskaber overdrager deres aktiver og forpligtelser til et nyt fortsættende selskab, der opstår som led i fusionen. A + B = C Illustration uegentlig fusion En uegentlig fusion er en fusion, hvor et eller flere ophørende selskaber opløses uden likvidation ved at overdrage selskabets aktiver og forpligtelser til et eksisterende fortsættende selskab. A + B = B Illustration vandret/horisontal (uegentlig) fusion En vandret/horisontal fusion er en fusion, hvor et eller flere ophørende selskaber opløses uden likvidation ved at overdrage selskabets aktiver og forpligtelser til et eksisterende fortsættende selskab, der helt eller delvist har andre ejere. A + B = B ERHVERVSSTYRELSEN 39

41 8. ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER Illustration lodret fusion / omvendt lodret fusion En lodret fusion, som figur a. illustrerer, er en fusion, hvor et eller flere ophørende datterselskaber opløses uden likvidation ved at overdrage selskabets aktiver og forpligtelser til sit moderselskab. Det forsættende selskab ejer til 100 pct. det eller de ophørende selskaber. Hvis en fusion er en lodret fusion må og kan der ikke ydes vederlag for kapitalandelene i det eller de ophørende selskaber. En lodret fusion, hvor der påtænkes ydet vederlag for kapitalandelene, vil ikke lovligt kunne registreres. En omvendt lodret fusion, som figur b. illustrerer, er en fusion, hvor moderselskabr opløses uden likvidation ved at overdrage selskabets aktiver og forpligtelser til sit datterselskab. Hvis en fusion er en omvendt lodret fusion skal der fastsættes et vederlag for kapitalandelene i det ophørende selskab. Vederlaget kan f.eks. bestå i, at kapitalandelene i det ophørende selskab byttes til kapitalandele i det fortsættende selskab. Figur a. Figur b. ERHVERVSSTYRELSEN 40

42 8. ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER 8.2. Tidslinje for valg af tidspunkt for regnskabsmæssig virkning, hvor fusionsplan udarbejdes ERHVERVSSTYRELSEN 41

43 8. ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER 8.3. (Kun anpartsselskaber) Tidslinje for valg af tidspunkt for regnskabsmæssig virkning - fusionsplan er fravalgt ERHVERVSSTYRELSEN 42

44 8. ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER 8.4. Tidslinjer i relation til valg omkring fusionsplaner og kreditorerklæringer Måden, hvorpå en fusion gennemføres på kan være begrundet i at få gennemført fusionen hurtigst muligt eller billigst muligt i forhold til udgifter til advokater og revisorer. En straksfusion er den smidigste og hurtigste måde at gennemføre en fusion på idet der ikke udarbejdes en fusionsplan, som skal offentliggøres via Erhvervsstyrelsen. Omvendt forudsætter en straksfusion, at en vurderingsmand, der typisk er revisor, udarbejder en kreditorerklæring, der konkluderer, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, hvilket kan medføre unødige omkostninger. ERHVERVSSTYRELSEN 43

45 8. ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER (Kun anpartsselskaber) Fusionsplanen er fravalgt men positiv kreditorerklæring udarbejdes (straksfusion) ERHVERVSSTYRELSEN 44

46 8. ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER Fusionsplanen udarbejdes og kreditorerklæringen er positiv ERHVERVSSTYRELSEN 45

47 8. ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER Fusionsplanen udarbejdes og kreditorerklæringen er negativ eller fravalgt ERHVERVSSTYRELSEN 46

48 8. ILLUSTRATIONER, TIDSLINJER OG PROCESBESKRIVELSER (Kun anpartsselskaber) Fusionsplanen fravalgt og kreditorerklæringen er negativ eller fravalgt ERHVERVSSTYRELSEN 47

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1 FUSIONSPLAN OPRETTET MELLEM Columbus A/S (det fortsættende selskab) OG Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) DATERET 30. JUNI 2014 1 FUSIONSPLAN Bestyrelserne i Columbus A/S Lautrupvang 6 2750 Ballerup

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger

Bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger BEK nr 822 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 15/01592 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2013 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vordingborg Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. november 2013 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter på

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere