Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken DK-3460 Birkerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød"

Transkript

1 Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken DK-3460 Birkerød Tlf Fax Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen 26 D Asperg Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

2 Indhold Indhold... 2 Vigtige oplysninger... 2 Piktogrammer... 3 Forklaring på piktogrammerne på diamantfræseren... 3 Forklaring på de i teksten anvendte piktogrammer... 3 Din sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger for elektroværktøj ) Arbejdspladssikkerhed ) Elektrisk sikkerhed ) Personsikkerhed ) Anvendelse og behandling af elektroværktøjet ) Service ) Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger... 6 Krav til betjeningspersonalet... 6 Personligt sikkerhedsudstyr og personsikkerhed... 6 Arbejdsomgivelser... 7 Elektrisk sikkerhed... 7 Farer forårsaget af maskinen... 7 Maskine og tilbehør, service, vedligeholdelse og opbevaring... 8 Tekniske egenskaber... 7 Tekniske data... 7 Maskinens egenskaber... 7 Leveringsomfang... 9 Maskin- og betjeningsdele Værktøj og tilbehør Før arbejdet påbegyndes Tilsigtet anvendelse Drift og betjening Montering hhv. udskiftning af diamanttørskæreskiver Indstilling af skæredybde Tilslutning af støvsuger Start af diamantfræseren og fræsning Afslutning af fræsningen Anbefalet anvendelse af BAIER diamanttørskæreskiver Rengøring Vedligeholdelse Konformitetserklæring Garanti Vigtige oplysninger Før arbejdet med og ved maskinen påbegyndes, skal denne betjeningsvejledning samt sikkerheds- og farehenvisningerne læses omhyggeligt igennem og følges. Opbevar altid denne betjeningsvejledning ved maskinen. 2

3 Piktogrammer Forklaring på piktogrammerne på diamantfræseren CE-mærkningen på et produkt betyder, at produktet opfylder alle gældende europæiske forskrifter, og at det har været underkastet den foreskrevne konformitetsevalueringsproces. Apparat af beskyttelsesklasse II På grund af sin isolering har maskinen ingen metaldele, som kan berøres og i tilfælde af fejl være spændingsførende. Den har ingen jordledning. Bortskaf gammelt udstyr miljørigtigt Gammelt udstyr indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og som skal sendes til genanvendelse. Batterier, smøremidler og lignende stoffer må ikke ledes ud i miljøet. Bortskaf derfor gammelt udstyr til egnede modtagestationer. Forklaring på de i teksten anvendte piktogrammer Fare! Dette symbol angiver en umiddelbart overhængende fare af generel art for personers liv og helbred. Tilsidesættelse af disse henvisninger har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser grænsende til livsfarlig personskader. Denne pil henviser til den sikkerhedsforanstaltning, der kan afvende denne fare. Fare pga. elektricitet! Dette symbol angiver en umiddelbart overhængende fare forårsaget af elektricitet for personers liv og helbred. Tilsidesættelse af disse henvisninger har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser grænsende til livsfarlig personskader. Denne pil henviser til den sikkerhedsforanstaltning, der kan afvende denne fare. OBS! Dette symbol angiver en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af disse henvisninger kan medføre let tilskadekomst eller materielle skader. Denne pil henviser til den sikkerhedsforanstaltning, der kan afvende denne fare. Bemærk! Denne henvisning indeholder anbefalede anvendelser og nyttige tip. 3

4 Din sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger for elektroværktøj ADVARSEL Læs alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger. Hvis sikkerhedshenvisningerne og anvisningerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig tilskadekomst. Gem alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til senere brug. Begrebet "Elektroværktøj", der anvendes i sikkerhedshenvisningerne, refererer til netdrevet elektroværktøj (med netkabel) og batteridrevet værktøj (uden netkabel). 1) Arbejdspladssikkerhed a) Hold arbejdsområdet rent og godt belyst. Rod eller ubelyste arbejdsområder kan medføre ulykker. b) Arbejd ikke med elektroværktøjet i eksplosive miljøer med brændbare væsker, gasser eller støv. Elektroværktøj danner gnister, der kan antænde støvet eller dampene. c) Hold børn og andre personer på afstand, når elektroværktøjet bruges. Hvis du distraheres, kan du miste kontrollen over apparatet. 2) Elektrisk sikkerhed a) Elektroværktøjets tilslutningsstik skal passe i kontakten. Der må ikke foretages ændringer på stikket på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med beskyttelsesjordet elektroværktøj. Uændrede stik og passende stikdåser reducerer risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordede overflader såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, når kroppen er jordforbundet. c) Beskyt elektroværktøj mod regn og væde. Hvis der trænger vand ind i et elektroværktøj, øges risikoen for elektrisk stød. d) Anvend ikke kablet til at bære elektroværktøjet i, til at hænge det op i eller til at trække stikket ud af kontakten. Hold kablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele i apparatet. Beskadigede eller sammenfiltrede kabler øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis du arbejder med elektroværktøj i det fri, må du kun bruge et forlængerkabel, der er egnet til udendørs brug. Risikoen for elektrisk stød reduceres, når der bruges et egnet forlængerkabel til udendørs brug. f) Hvis det ikke kan undgås at bruge elektroværktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et fejlstrømsrelæ. Ved anvendelse af et fejlstrømsrelæ reduceres risikoen for elektrisk stød. 4

5 Din sikkerhed 3) Personsikkerhed a) Vær opmærksom, se efter, hvad du laver, og arbejd fornuftigt med et elektroværktøj. Brug ikke elektroværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elektroværktøjet kan medføre alvorlig tilskadekomst. b) Bær personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Risikoen for tilskadekomst reduceres ved brug af personligt sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn afhængig af elektroværktøjets art og det formål, det anvendes til. c) Undgå, at elektroværktøjet går i gang af sig selv. Kontroller, at elektroværktøjet er slukket, før det sluttes til strømforsyningen eller batteriet, tages op eller bæres. Hvis du holder fingeren på afbryderen, når du bærer elektroværktøjet, eller hvis apparatet er tændt, når det sluttes til strømforsyningen, kan det medføre uheld. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før elektroværktøjet startes. Et værktøj eller en nøgle, der befinder sig i en drejende del i apparatet, kan forårsage tilskadekomst. e) Undgå unormale kropsstillinger. Stå sikkert, og hold hele tiden ligevægten. Dermed kan du bedre styre elektroværktøjet, hvis der opstår en uventet situation. f) Brug egnet beklædning. Bær ikke løsthængende tøj og smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Bevægelige dele kan gribe fat i løst tøj, smykker eller langt hår. g) Kontroller ved montering af støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, at disse er tilsluttet korrekt og anvendes rigtigt. Risici forårsaget af støv kan reduceres, når der anvendes støvudsugning. 4) Anvendelse og behandling af elektroværktøjet a) Overbelast ikke apparatet. Brug det dertil beregnede elektroværktøj til arbejdet. Du arbejder bedre og sikrere i det angivne effektområde med det rigtige elektroværktøj. b) Brug ikke elektroværktøj, der har en defekt kontakt. Et elektroværktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikdåsen, og/eller fjern batteriet, før der foretages indstillinger på apparatet, udskiftes tilbehørsdele, eller apparatet lægges væk. Disse forholdsregler hindrer, at elektroværktøjet starter utilsigtet. d) Opbevar elektroværktøj uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug. Lad ikke personer uden kendskab til apparatet, som ikke er fortroligt med det, eller som ikke har læst denne betjeningsvejledning, bruge apparatet. Elektroværktøj er farligt, hvis det bruges af uerfarne personer. e) Vedligehold elektroværktøjet omhyggeligt. Kontroller, at bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og at dele ikke er knækket eller beskadiget, så maskinens funktion begrænses. Få beskadigede dele repareret, før apparatet bruges. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektroværktøj. 5

6 Din sikkerhed f) Hold skæreværktøj skarpt og rent. Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hyppigt fast og er lettere at føre. g) Brug elektroværktøj, tilbehør, påmonteret værktøj etc. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag højde for arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Det kan medføre farlige situationer, hvis elektroværktøj bruges til andre formål end de tilsigtede. 5) Service a) Få altid elektroværktøj repareret af fagfolk og kun med originale reservedele. Dermed sikres det, at elektroværktøjet bliver ved med at være sikkert at bruge. 6) Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger a) Krav til betjeningspersonalet Personer på under 16 år må ikke bruge maskinen. b) Personligt sikkerhedsudstyr og personsikkerhed Drag omsorg for, at andre personer i umiddelbar nærhed også beskyttes af høreværn samt sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller eller ansigtsværn mod omkringflyvende dele. Bær personligt sikkerhedsudstyr. - Beskyt dig mod omkringflyvende dele vha. sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller eller ansigtsværn og om nødvendigt med et forklæde - Det typiske A-klassificerede lydtryksniveau for dette elektroværktøj ligger på 85 db (A) under arbejde brug høreværn! - Ved en udløsningværdi A (8) for arm-hånd-vibrationer på over 2,5 m/s 2 anbefales brug af antivibrationssikkerhedshandsker. - Arbejde med diamantskiver er en slibeproces, hvorunder der opstår meget fint støv. Ved fræsning af kvartsholdigt materiale er risikoen for silikose meget stor. Derfor skal maskinen altid anvendes sammen med en egnet støvsuger (f.eks. BAIER specialstøvsuger BSS 506). Endvidere skal der bæres en egnet mund-/næsefiltermaske. - Skridsikre sikkerhedssko. 6

7 Din sikkerhed c) Arbejdsomgivelser Gør arbejdsområdet sikkert (også bag gennembrud), så hverken du selv eller andre udsættes for fare. Vær opmærksom på synlige og skjulte strøm-, vand- og gasledninger. Det kan være forbundet med livsfare at beskadige disse. Sørg for tilstrækkelig ventilation og udluftning i lukkede rum. Undgå at personer snubler over kabler. d) Maskinspecifik elektrisk sikkerhed Kontroller altid maskinen, tilslutningsledningen og stikket før ibrugtagning. Beskyt maskinen mod regn og væde. Hvis du arbejder med elektroværktøj i det fri, må du kun bruge et forlængerkabel, der er godkendt til udendørs brug. Tilslut maskiner, der anvendes i det fri, via et fejlstrømsrelæ (FI-afbryder) med en brydestrøm på maks. 10 ma. Hold slidsen til motorens køleluft ren, og tildæk den ikke (tør rengøring i form af udblæsning). Sæt ikke en skruetrækker eller andre genstande ind i slidsen til motorens køleluft. Udsæt ikke elektroværktøj for kraftig varme eller kulde, da dette kan forårsage mekaniske eller elektriske skader. Hvis maskinen har været tabt eller udsat for væde, skal den ubetinget indleveres til kontrol hos vores kundeservice eller et af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH autoriseret værksted, før den tages i brug igen. Maskinen kan slå fra automatisk som følge af udefra kommende elektromagnetiske forstyrrelser (f.eks. svingninger i netspændingen, elektrostatiske afladninger). Sluk i så fald for maskinen, og tænd derefter for den igen. Brug ikke elektroværktøj, der har en defekt kontakt. Et elektroværktøj, der ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres af et af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH autoriseret værksted. e) Farer forårsaget af maskinen Hold altid fast i begge maskinens håndtag, både under start og under arbejde med maskinen. Vær forberedt på maskinens reaktionsmomenter (f.eks. pludselig blokering eller værktøjsbrud) ved start af maskinen og under arbejdet. Læg aldrig maskinen på værktøjet eller kablet. Vent altid, til diamanttørskæreskiverne står stille, før diamantfræseren tages ud af fræsespalten. Værktøj, værktøjsholdere og andre dele i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet kan være meget varme efter brug. Lad delene køle af, før du rører ved dem. Undgå unødig støjudvikling. 7

8 Din sikkerhed f) Maskine og tilbehør, service, vedligeholdelse og opbevaring Reparations- og servicearbejde må kun udføres af et af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH autoriseret værksted. I modsat fald bortfalder enhver form for garanti fra Maschinenfabrik Otto BAIER GmbH's side. Brug ved behov altid kun originale BAIER-reservedele og originalt BAIER-tilbehør. Originaldele fås hos autoriserede forhandlere. Ved anvendelse af uoriginale dele er der risiko for maskinskader og øget fare for tilskadekomst. Vedligehold omhyggeligt maskinen i overensstemmelse med bestemmelserne i betjeningsvejledningen. Kontroller, at bevægelige maskindele fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og at dele ikke er knækket eller så beskadigede, at maskinens funktion begrænses. Der skal udføres regelmæssig service af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH eller af et af vores autoriserede service- og reparationsværksteder. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektroværktøj. Yderligere skilte eller andre dele, der ikke er BAIER-specifikke, må ikke skrues eller nittes på motorhuset, grebet, gearenheden eller beskyttelseshuset. Opbevar elektroværktøj uden for børns rækkevidde. 8

9 Tekniske egenskaber Tekniske data Diamantfræsertype BDN 463 Driftsspænding (V / Hz) ~230 / 50/60 Effektforbrug (Watt) 2150 Omdrejningstal (min -1 ) 8200 Skivediameter (mm) 150 Fræsebredde (mm) 7 35 Fræsedybde (mm) 7 45 Vægt (kg) 5,6 Omdrejningselektronik ja Lpa (lydtryk) db (A) 95 Lpa (lydeffekt) db (A) 106 Arm-hånd-vibrationer udløsningsværdi A (8) m/s 2 3,5 Maskinens egenskaber Maskinerne har en specialudviklet elektronik. Den overvåger omdrejningstallet og er medhjælpende til at opnå en gunstig udvikling i arbejdet og dermed arbejdsbetingelser, der skåner værktøjet, vha. lamperne grøn/rød (position 12 og 13, se illustrationen på side 10. Optisk visning Grøn: Omdrejningstal for optimal fræseeffekt Rød: Omdrejningstal for lavt stop Hvis du ikke er opmærksom på dette advarselssignal, dvs. ikke reducerer fremføringen, slår elektronikken fra ved overbelastning. Tag diamanttørskæreskiverne ud af spalten, når de står stille. Maskinen kan startes igen med det samme. Leveringsomfang Det individuelle leveringsomfang for en kundespecifik bestilling fremgår af følgesedlen. Leveringsomfanget for basisudførelserne fremgår af nedenstående skema. Hvis der mangler dele, eller de er beskadigede, skal du henvende dig til forhandleren. Diamantfr æsetype Basisvalg Id-nr. Diamantf ræser Transportkuffert af metal med værktøj Diamanttørskæreskiver af typen hvid gylden blå BDN x x x x x x 4 x = inkluderet i leveringsomfanget 9

10 Maskin- og betjeningsdele 1 Tænd/sluk-kontakt (elektronisk omdrejningstalregulering) 2 Håndtag 3 Bageste løberulle 4 Studs til tilslutning af støvsuger 5 Pil for omdrejningsretning 6 Trykskive 7 Unbrakoskrue (venstregevind) 8 Diamanttørskæreskive 9 Beskyttelseskappe 10 Forreste løberulle 11 Støttegreb 12 Klemmearm 13 Grøn LED 14 Rød LED Værktøj og tilbehør BAIER diamanttørskæreskiver til mange forskellige formål (se skema til valg af diamanttørskæreskiver på side 15). BAIER gennembrydningsværktøj BAIER mejselhammer BMH 621 BAIER specialstøvsuger BSS 506 Skærpeplade (Id.-nr ) 10

11 Før arbejdet påbegyndes Vær opmærksom på følgende punkter, før arbejdet påbegyndes, så det er sikkert at arbejde med diamantfræseren: Gennemlæs alle sikkerheds- og farehenvisninger i denne betjeningsvejledning. Kontroller, at den på typeskiltet anførte spænding er identisk med netspændingen. Kontroller maskinen, tilslutningsledningen, stikket og at diamantskiverne sidder fast, før maskinen bruges. Brug kun de af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmhB anbefalede diamanttørskæreskiver (se skemaet til valg af diamantskæreskiver med anbefalede anvendelsesområder på side 15) til det pågældende formål. Brug kun diamanttørskæreskiver, der er godkendt til dobbeltskæring. Fare! Risiko for tilskadekomst, hvis diamantskiven springer. Brug kun diamanttørskæreskiver, hvis tilladte omdrejningstal som minimum er så højt som diamantfræserens maksimale omdrejningstal, og følg producentens anvisninger vedrørende montering og anvendelse af diamanttørskæreskiverne. Overhold altid målene på diamantskiverne. Huldiameteren skal passe til drivakslen (Ø 22 mm) uden slør. Der må ikke anvendes reduktioner eller adaptere ved montering af diamantskiver. Kontroller, at diamanttørskæreskiverne er monteret korrekt og sidder fast. Tilslut en egnet støvsuger (f.eks. BAIER specialstøvsuger BSS 506). Brug beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedshjelm, ansigtsværn eller sikkerhedsbriller, sikkerhedshandsker og om nødvendigt et forklæde. Tilsigtet anvendelse Diamantfræseren er kun tilladt til tørskæring i murværk (mursten, kalksandsten, brudsten) og beton. Den må ikke anvendes til vådskæring og skæring i metal, glas, træ etc. Brug aldrig diamanttørskæreskiver til grovslibning. Udsæt ikke diamanttørskæreskiver for sideværts tryk. 11

12 Drift og betjening Montering hhv. udskiftning af diamanttørskæreskiver (ill. 1 og ill. 2) Hvis diamantfræseren bruges med to diamantskiver, skal disse ombyttes med jævne mellemrum for at sikre et jævnt slid. Ujævnt slidte diamantskiver bør ikke kombineres. Diamantfræseren kan også anvendes med kun én diamantskive. Ill. 1 Ill. 2 Sæt diamantskiven (1) på drivakslen (6) (ill. 1) under hensyntagen til pilene for omdrejningsretning på huset (7) og diamantskiven (10) (ill. 2). Sæt afstandsskiver (5) på drivakslen (6) i overensstemmelse med den ønskede spaltebredde (ill. 1). Sæt diamantskiven (2) på drivakslen (6) (ill. 1) under hensyntagen til pilene for omdrejningsretning på huset (7) og diamantskiven (10) (ill. 2). Ved anvendelse af en enkelt diamantskive bortfalder dette trin. Sæt de resterende afstandsskiver (5) på drivakslen (6). Drivakslen (6) skal rage op over afstandsskiverne, så trykskiven (3) kan centreres (ill. 1). Bemærk! Hullet i trykskiven (3) er ikke centreret. Monter trykskiven (3). Sæt hullet i trykskiven (3) over gevindet i drivakslen (6) (ill. 1). Bemærk! Unbrakoskruen (4) har venstregevind. Skru trykskiven (3) på drivakslen (6) med unbrakoskruen (4) (venstregevind) (ill. 1), og spænd den med en gaffelnøgle SW 13 (9) (10 Nm), mens trykskiven (3) fastholdes med stiften (8) (ill. 2). Kontroller, at diamantskiverne sidder fast. Diamantskiverne skal monteres som herover beskrevet og skal kunne dreje frit. Beskadigede, eksede eller vibrerende diamantskiver skal omgående udskiftes. Fare! Risiko for tilskadekomst, hvis diamantskiven springer (omkringflyvende dele) forårsaget af beskadigede, eksede eller vibrerende diamantskiver. Hold diamantskiverne væk fra kroppen, og rør ikke ved dem under prøvekørsel af maskinen. Udfør en prøvekørsel på min. 30 sekunder uden belastning. 12

13 Drift og betjening Indstilling af skæredybde (ill. 3 og ill. 4) Ill. 3 Ill. 4 Arbejdsretning Arbejdsretning Løsn klemmearmen (1) på beskyttelseskappen (2). Indstil fræsedybden (3) ved at dreje beskyttelseskappen (2). Spænd klemmearmen (1) (ill. 3 og ill. 4). Tilslutning af støvsuger (ill. 5) Ill. 5 Kontroller støversugerfunktionen, og sæt derefter støvsugerslangen (3) fast på studsen (2) på beskyttelseskappen (1). Studsen (2) er dimensioneret til støvsugerslangen på BAIER specialstøvsuger BSS 506. Bemærk! Når diamantfræseren er kold, kan det være vanskeligt at montere støvsugerslangen på studsen (2). 13

14 Drift og betjening Start af diamantfræseren og fræsning (ill. 6) Ill. 6 Arbejdsretning Hold altid diamantfræseren med begge hænder på grebene (2 og 6). Sæt den forreste rulle (1) mod muren - diamanttørskæreskiverne må ikke berøre muren. Start diamantfræseren på kontakten (5), og vent, til arbejdsomdrejningstallet er nået den grønne LED (3) lyser. Før diamanttørskæreskiverne ensartet ind i muren - den grønne LED (3) må ikke slukke. Så snart den bageste løberulle (7) ligger an mod væggen, kan diamantfræseren skubbes i retning af den planlagte spalte. Se ill. 6 vedrørende diamantfræserens arbejdsretning. OBS! Diamantskiverne kan blive sløve eller ødelægges ved overophedning. En overophedet (blåt anløbet) diamantskive kan som regel ikke skærpes igen. Fremføringen kan kun indstilles så højt, som diamantskiverne kan fjerne materialet. Udøv derfor ikke et for kraftigt tryk på diamantskiverne, og undgå at skråstille dem. Hvis fremføringen er for hurtig, lyser den røde LED (4). Reducer da omgående fremføringen, til den grønne LED (3) lyser igen (ill. 6). Hvis du ikke er opmærksom på dette advarselssignal, dvs. ikke reducerer fremføringen, slår elektronikken fra ved overbelastning. Fare! Risiko for tilskadekomst pga. ukontrolleret tilbageslag af diamantfræseren forårsaget af en skråstilling af diamantfræseren i fræsespalten. Vent altid, til diamanttørskæreskiverne står stille, før diamantfræseren tages ud af fræsespalten. Fræsningen kan derefter påbegyndes og fortsættes som beskrevet herover (Start af diamantfræseren og fræsning). Bemærk! Hvis diamantskiven ikke har tilstrækkelig skæreeffekt, slår diamantfræseren også fra. Kontroller i så fald, om der er valgt den rigtige diamantskive til formålet (se skemaet til valg af diamanttørskæreskiver på side 15). 14

15 Drift og betjening Afslutning af fræsningen Fare! Risiko for tilskadekomst pga. ukontrolleret tilbageslag af diamantfræseren forårsaget af en skråstilling af diamantfræseren i fræsespalten. Vent altid, til diamanttørskæreskiverne står stille, før diamantfræseren tages ud af fræsespalten. Stop diamantfræseren vha. kontakten (5) (ill. 6). Tag først diamantskiverne ud af spalten, når de står stille, og læg maskinen fra dig. Ill. 7 OBS! Risiko for at diamantskiverne knækker! Bryd aldrig en fure ud med diamanttørskæreskiverne. Bryd furen i en mur ud med et egnet værktøj (f.eks. en mejsel, BAIER mejselhammer BMH 621 eller BAIER gennembrydningsværktøj) (ill. 7). Ved behov kan sløve diamanttørskæreskiver skærpes med BAIER skærpeplader eller med et andet egnet materiale. Anbefalet anvendelse af BAIER diamanttørskæreskiver Anvendelsesområder Diamanttørskæreskivernes farve blå hvid gul gylden Granit x xxx Beton xx xxx xx Betonblok xxx x xx xx Kalksandsten x xxx x xxx Mursten xxx xxx Poroton xxx xxx Gasbeton xxx Puds xxx xxx = særdeles egnet xx = velegnet x = egnet 15

16 Rengøring Fare! Risiko for tilskadekomst pga. elektrisk stød. Træk netstikket ud af kontakten før alt arbejde på diamantfræseren. Maskinen skal rengøres, hver gang den har været brugt. Rengør omhyggeligt maskinen, og blæs den ud med trykluft. Hold grebene tørre og fri for fedt. Vedligeholdelse Fare! Risiko for tilskadekomst pga. elektrisk stød. Træk netstikket ud af kontakten før alt arbejde på diamantfræseren. Diamantfræseren skal serviceres mindst en gang om året. Endvidere er service nødvendig, hvis kullene er slidte. Kun service- og reparationsvirksomheder, der er autoriseret af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH må udføre reparationer på maskinen. Brug altid kun originale BAIERreservedele og originalt BAIER-tilbehør. Konformitetserklæring Vi erklærer som eneste ansvarlig, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 50144, EN , EN EN, , EN jf. bestemmelserne i direktiverne 73/23/EØF, 98/37/EØF, 89/336/EØF. Støjværdier: Type BDN 463 Lpa (lydtryk) db (A) 95 Lpa (lydeffekt) db (A) 106 Vibration: Type BDN 463 Arm-hånd-vibrationer udløsningsværdi A (8) m/s 2 3,5 Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH, Heckenwiesen 26, D Asperg 16

17 Garanti I forbindelse med det af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH markedsførte elektroværktøj er forskrifterne i loven om tekniske arbejdsmidler, der tjener til beskyttelse mod farer for liv og helbred, opfyldt. Vi garanterer for en upåklagelig kvalitet af vores produkter og bærer udgifterne til en reparation i form af udskiftning af de beskadigede dele eller ombytning med et nyt apparat i tilfælde af konstruktions-, materiale- og/eller produktionsfejl i garantiperioden. Ved erhvervsmæssig anvendelse løber garantien i 12 måneder. Forudsætningerne for et garantikrav som følge af konstruktions-, materiale- og/eller produktionsfejl er: 1. Købsbevis og overholdelse af betjeningsvejledningen For at gøre et garantikrav gældende skal der altid forelægges et maskinelt udstedt, originalt købsbevis. Det skal indeholde den fulde adresse, købsdato og produktets typebetegnelse. Betjeningsvejledningen for den pågældende maskine samt sikkerhedshenvisningerne skal have været fulgt. Skader forårsaget af betjeningsfejl kan ikke anerkendes som garantikrav. 2. Korrekt anvendelse af maskinen Produkterne fra Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH udvikles og produceres til bestemte anvendelsesformål. Ved manglende overholdelse af den tilsigtede brug jf. betjeningsvejledningen, anvendelse til andre formål eller anvendelse af uegnet tilbehør kan et garantikrav ikke anerkendes. Ved anvendelse af maskinerne i kontinuerlig og akkorddrift samt ved leasing eller udlejning bortfalder garantien. 3. Overholdelse af serviceintervaller Forudsætningen for garantikrav er en regelmæssig servicering udført af os eller en af os autoriseret service- og reparationsvirksomhed. Der skal udføres service i overensstemmelse med sliddet på kullene, dog minimum en gang om året. Rengøringen af maskinerne skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i betjeningsvejledningen. Ved indgreb udført af tredjepart (åbning af maskinen) bortfalder garantien. Service- og rengøringsarbejde er generelt ikke garantikrav. 4. Anvendelse af originale BAIER-reservedele Brug altid kun originale BAIER-reservedele og originalt BAIER-tilbehør. Disse dele fås hos autoriserede forhandlere. Fedttype og -mængde skal anvendes i overensstemmelse med gældende fedtliste. Ved anvendelse af uoriginale dele er der risiko for følgeskader og øget fare for tilskadekomst. Adskilte og delvist adskilte maskiner samt maskiner, der er repareret med fremmede dele, er ikke omfattet af garantien. 5. Sliddele Visse komponenter slides brugsbetinget eller i form af normalt slid ved anvendelsen af det pågældende elektroværktøj. Til disse komponenter hører bl.a. kul, kuglelejer, kontakter, netkabler, tætninger, akseltætningsringe. Sliddele er ikke omfattet af garantien. 17

18 18

19 Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen 26, D Asperg Tlf. +49 (0) Fax +49 (0) BAIER S.A.R.L. 48, rue du Docteur Léonce Basset F Saint-Ouen Cedex Tlf Fax OTTO BAIER Italiana S.r.l. Via della Liberazione 21 I San Giuliano Milanese (MI) Tlf Fax BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken DK-3460 Birkerød Tlf Fax Med forbehold for ændringer Trykt i Tyskland

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere