Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken DK-3460 Birkerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød"

Transkript

1 Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken DK-3460 Birkerød Tlf Fax Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen 26 D Asperg Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

2 Indhold Indhold... 2 Vigtige oplysninger... 2 Piktogrammer... 3 Forklaring på piktogrammerne på diamantfræseren... 3 Forklaring på de i teksten anvendte piktogrammer... 3 Din sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger for elektroværktøj ) Arbejdspladssikkerhed ) Elektrisk sikkerhed ) Personsikkerhed ) Anvendelse og behandling af elektroværktøjet ) Service ) Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger... 6 Krav til betjeningspersonalet... 6 Personligt sikkerhedsudstyr og personsikkerhed... 6 Arbejdsomgivelser... 7 Elektrisk sikkerhed... 7 Farer forårsaget af maskinen... 7 Maskine og tilbehør, service, vedligeholdelse og opbevaring... 8 Tekniske egenskaber... 7 Tekniske data... 7 Maskinens egenskaber... 7 Leveringsomfang... 9 Maskin- og betjeningsdele Værktøj og tilbehør Før arbejdet påbegyndes Tilsigtet anvendelse Drift og betjening Montering hhv. udskiftning af diamanttørskæreskiver Indstilling af skæredybde Tilslutning af støvsuger Start af diamantfræseren og fræsning Afslutning af fræsningen Anbefalet anvendelse af BAIER diamanttørskæreskiver Rengøring Vedligeholdelse Konformitetserklæring Garanti Vigtige oplysninger Før arbejdet med og ved maskinen påbegyndes, skal denne betjeningsvejledning samt sikkerheds- og farehenvisningerne læses omhyggeligt igennem og følges. Opbevar altid denne betjeningsvejledning ved maskinen. 2

3 Piktogrammer Forklaring på piktogrammerne på diamantfræseren CE-mærkningen på et produkt betyder, at produktet opfylder alle gældende europæiske forskrifter, og at det har været underkastet den foreskrevne konformitetsevalueringsproces. Apparat af beskyttelsesklasse II På grund af sin isolering har maskinen ingen metaldele, som kan berøres og i tilfælde af fejl være spændingsførende. Den har ingen jordledning. Bortskaf gammelt udstyr miljørigtigt Gammelt udstyr indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og som skal sendes til genanvendelse. Batterier, smøremidler og lignende stoffer må ikke ledes ud i miljøet. Bortskaf derfor gammelt udstyr til egnede modtagestationer. Forklaring på de i teksten anvendte piktogrammer Fare! Dette symbol angiver en umiddelbart overhængende fare af generel art for personers liv og helbred. Tilsidesættelse af disse henvisninger har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser grænsende til livsfarlig personskader. Denne pil henviser til den sikkerhedsforanstaltning, der kan afvende denne fare. Fare pga. elektricitet! Dette symbol angiver en umiddelbart overhængende fare forårsaget af elektricitet for personers liv og helbred. Tilsidesættelse af disse henvisninger har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser grænsende til livsfarlig personskader. Denne pil henviser til den sikkerhedsforanstaltning, der kan afvende denne fare. OBS! Dette symbol angiver en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af disse henvisninger kan medføre let tilskadekomst eller materielle skader. Denne pil henviser til den sikkerhedsforanstaltning, der kan afvende denne fare. Bemærk! Denne henvisning indeholder anbefalede anvendelser og nyttige tip. 3

4 Din sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger for elektroværktøj ADVARSEL Læs alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger. Hvis sikkerhedshenvisningerne og anvisningerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig tilskadekomst. Gem alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til senere brug. Begrebet "Elektroværktøj", der anvendes i sikkerhedshenvisningerne, refererer til netdrevet elektroværktøj (med netkabel) og batteridrevet værktøj (uden netkabel). 1) Arbejdspladssikkerhed a) Hold arbejdsområdet rent og godt belyst. Rod eller ubelyste arbejdsområder kan medføre ulykker. b) Arbejd ikke med elektroværktøjet i eksplosive miljøer med brændbare væsker, gasser eller støv. Elektroværktøj danner gnister, der kan antænde støvet eller dampene. c) Hold børn og andre personer på afstand, når elektroværktøjet bruges. Hvis du distraheres, kan du miste kontrollen over apparatet. 2) Elektrisk sikkerhed a) Elektroværktøjets tilslutningsstik skal passe i kontakten. Der må ikke foretages ændringer på stikket på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med beskyttelsesjordet elektroværktøj. Uændrede stik og passende stikdåser reducerer risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordede overflader såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, når kroppen er jordforbundet. c) Beskyt elektroværktøj mod regn og væde. Hvis der trænger vand ind i et elektroværktøj, øges risikoen for elektrisk stød. d) Anvend ikke kablet til at bære elektroværktøjet i, til at hænge det op i eller til at trække stikket ud af kontakten. Hold kablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele i apparatet. Beskadigede eller sammenfiltrede kabler øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis du arbejder med elektroværktøj i det fri, må du kun bruge et forlængerkabel, der er egnet til udendørs brug. Risikoen for elektrisk stød reduceres, når der bruges et egnet forlængerkabel til udendørs brug. f) Hvis det ikke kan undgås at bruge elektroværktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et fejlstrømsrelæ. Ved anvendelse af et fejlstrømsrelæ reduceres risikoen for elektrisk stød. 4

5 Din sikkerhed 3) Personsikkerhed a) Vær opmærksom, se efter, hvad du laver, og arbejd fornuftigt med et elektroværktøj. Brug ikke elektroværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elektroværktøjet kan medføre alvorlig tilskadekomst. b) Bær personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Risikoen for tilskadekomst reduceres ved brug af personligt sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn afhængig af elektroværktøjets art og det formål, det anvendes til. c) Undgå, at elektroværktøjet går i gang af sig selv. Kontroller, at elektroværktøjet er slukket, før det sluttes til strømforsyningen eller batteriet, tages op eller bæres. Hvis du holder fingeren på afbryderen, når du bærer elektroværktøjet, eller hvis apparatet er tændt, når det sluttes til strømforsyningen, kan det medføre uheld. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før elektroværktøjet startes. Et værktøj eller en nøgle, der befinder sig i en drejende del i apparatet, kan forårsage tilskadekomst. e) Undgå unormale kropsstillinger. Stå sikkert, og hold hele tiden ligevægten. Dermed kan du bedre styre elektroværktøjet, hvis der opstår en uventet situation. f) Brug egnet beklædning. Bær ikke løsthængende tøj og smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Bevægelige dele kan gribe fat i løst tøj, smykker eller langt hår. g) Kontroller ved montering af støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, at disse er tilsluttet korrekt og anvendes rigtigt. Risici forårsaget af støv kan reduceres, når der anvendes støvudsugning. 4) Anvendelse og behandling af elektroværktøjet a) Overbelast ikke apparatet. Brug det dertil beregnede elektroværktøj til arbejdet. Du arbejder bedre og sikrere i det angivne effektområde med det rigtige elektroværktøj. b) Brug ikke elektroværktøj, der har en defekt kontakt. Et elektroværktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikdåsen, og/eller fjern batteriet, før der foretages indstillinger på apparatet, udskiftes tilbehørsdele, eller apparatet lægges væk. Disse forholdsregler hindrer, at elektroværktøjet starter utilsigtet. d) Opbevar elektroværktøj uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug. Lad ikke personer uden kendskab til apparatet, som ikke er fortroligt med det, eller som ikke har læst denne betjeningsvejledning, bruge apparatet. Elektroværktøj er farligt, hvis det bruges af uerfarne personer. e) Vedligehold elektroværktøjet omhyggeligt. Kontroller, at bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og at dele ikke er knækket eller beskadiget, så maskinens funktion begrænses. Få beskadigede dele repareret, før apparatet bruges. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektroværktøj. 5

6 Din sikkerhed f) Hold skæreværktøj skarpt og rent. Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hyppigt fast og er lettere at føre. g) Brug elektroværktøj, tilbehør, påmonteret værktøj etc. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag højde for arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Det kan medføre farlige situationer, hvis elektroværktøj bruges til andre formål end de tilsigtede. 5) Service a) Få altid elektroværktøj repareret af fagfolk og kun med originale reservedele. Dermed sikres det, at elektroværktøjet bliver ved med at være sikkert at bruge. 6) Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger a) Krav til betjeningspersonalet Personer på under 16 år må ikke bruge maskinen. b) Personligt sikkerhedsudstyr og personsikkerhed Drag omsorg for, at andre personer i umiddelbar nærhed også beskyttes af høreværn samt sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller eller ansigtsværn mod omkringflyvende dele. Bær personligt sikkerhedsudstyr. - Beskyt dig mod omkringflyvende dele vha. sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller eller ansigtsværn og om nødvendigt med et forklæde - Det typiske A-klassificerede lydtryksniveau for dette elektroværktøj ligger på 85 db (A) under arbejde brug høreværn! - Ved en udløsningværdi A (8) for arm-hånd-vibrationer på over 2,5 m/s 2 anbefales brug af antivibrationssikkerhedshandsker. - Arbejde med diamantskiver er en slibeproces, hvorunder der opstår meget fint støv. Ved fræsning af kvartsholdigt materiale er risikoen for silikose meget stor. Derfor skal maskinen altid anvendes sammen med en egnet støvsuger (f.eks. BAIER specialstøvsuger BSS 506). Endvidere skal der bæres en egnet mund-/næsefiltermaske. - Skridsikre sikkerhedssko. 6

7 Din sikkerhed c) Arbejdsomgivelser Gør arbejdsområdet sikkert (også bag gennembrud), så hverken du selv eller andre udsættes for fare. Vær opmærksom på synlige og skjulte strøm-, vand- og gasledninger. Det kan være forbundet med livsfare at beskadige disse. Sørg for tilstrækkelig ventilation og udluftning i lukkede rum. Undgå at personer snubler over kabler. d) Maskinspecifik elektrisk sikkerhed Kontroller altid maskinen, tilslutningsledningen og stikket før ibrugtagning. Beskyt maskinen mod regn og væde. Hvis du arbejder med elektroværktøj i det fri, må du kun bruge et forlængerkabel, der er godkendt til udendørs brug. Tilslut maskiner, der anvendes i det fri, via et fejlstrømsrelæ (FI-afbryder) med en brydestrøm på maks. 10 ma. Hold slidsen til motorens køleluft ren, og tildæk den ikke (tør rengøring i form af udblæsning). Sæt ikke en skruetrækker eller andre genstande ind i slidsen til motorens køleluft. Udsæt ikke elektroværktøj for kraftig varme eller kulde, da dette kan forårsage mekaniske eller elektriske skader. Hvis maskinen har været tabt eller udsat for væde, skal den ubetinget indleveres til kontrol hos vores kundeservice eller et af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH autoriseret værksted, før den tages i brug igen. Maskinen kan slå fra automatisk som følge af udefra kommende elektromagnetiske forstyrrelser (f.eks. svingninger i netspændingen, elektrostatiske afladninger). Sluk i så fald for maskinen, og tænd derefter for den igen. Brug ikke elektroværktøj, der har en defekt kontakt. Et elektroværktøj, der ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres af et af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH autoriseret værksted. e) Farer forårsaget af maskinen Hold altid fast i begge maskinens håndtag, både under start og under arbejde med maskinen. Vær forberedt på maskinens reaktionsmomenter (f.eks. pludselig blokering eller værktøjsbrud) ved start af maskinen og under arbejdet. Læg aldrig maskinen på værktøjet eller kablet. Vent altid, til diamanttørskæreskiverne står stille, før diamantfræseren tages ud af fræsespalten. Værktøj, værktøjsholdere og andre dele i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet kan være meget varme efter brug. Lad delene køle af, før du rører ved dem. Undgå unødig støjudvikling. 7

8 Din sikkerhed f) Maskine og tilbehør, service, vedligeholdelse og opbevaring Reparations- og servicearbejde må kun udføres af et af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH autoriseret værksted. I modsat fald bortfalder enhver form for garanti fra Maschinenfabrik Otto BAIER GmbH's side. Brug ved behov altid kun originale BAIER-reservedele og originalt BAIER-tilbehør. Originaldele fås hos autoriserede forhandlere. Ved anvendelse af uoriginale dele er der risiko for maskinskader og øget fare for tilskadekomst. Vedligehold omhyggeligt maskinen i overensstemmelse med bestemmelserne i betjeningsvejledningen. Kontroller, at bevægelige maskindele fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og at dele ikke er knækket eller så beskadigede, at maskinens funktion begrænses. Der skal udføres regelmæssig service af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH eller af et af vores autoriserede service- og reparationsværksteder. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektroværktøj. Yderligere skilte eller andre dele, der ikke er BAIER-specifikke, må ikke skrues eller nittes på motorhuset, grebet, gearenheden eller beskyttelseshuset. Opbevar elektroværktøj uden for børns rækkevidde. 8

9 Tekniske egenskaber Tekniske data Diamantfræsertype BDN 463 Driftsspænding (V / Hz) ~230 / 50/60 Effektforbrug (Watt) 2150 Omdrejningstal (min -1 ) 8200 Skivediameter (mm) 150 Fræsebredde (mm) 7 35 Fræsedybde (mm) 7 45 Vægt (kg) 5,6 Omdrejningselektronik ja Lpa (lydtryk) db (A) 95 Lpa (lydeffekt) db (A) 106 Arm-hånd-vibrationer udløsningsværdi A (8) m/s 2 3,5 Maskinens egenskaber Maskinerne har en specialudviklet elektronik. Den overvåger omdrejningstallet og er medhjælpende til at opnå en gunstig udvikling i arbejdet og dermed arbejdsbetingelser, der skåner værktøjet, vha. lamperne grøn/rød (position 12 og 13, se illustrationen på side 10. Optisk visning Grøn: Omdrejningstal for optimal fræseeffekt Rød: Omdrejningstal for lavt stop Hvis du ikke er opmærksom på dette advarselssignal, dvs. ikke reducerer fremføringen, slår elektronikken fra ved overbelastning. Tag diamanttørskæreskiverne ud af spalten, når de står stille. Maskinen kan startes igen med det samme. Leveringsomfang Det individuelle leveringsomfang for en kundespecifik bestilling fremgår af følgesedlen. Leveringsomfanget for basisudførelserne fremgår af nedenstående skema. Hvis der mangler dele, eller de er beskadigede, skal du henvende dig til forhandleren. Diamantfr æsetype Basisvalg Id-nr. Diamantf ræser Transportkuffert af metal med værktøj Diamanttørskæreskiver af typen hvid gylden blå BDN x x x x x x 4 x = inkluderet i leveringsomfanget 9

10 Maskin- og betjeningsdele 1 Tænd/sluk-kontakt (elektronisk omdrejningstalregulering) 2 Håndtag 3 Bageste løberulle 4 Studs til tilslutning af støvsuger 5 Pil for omdrejningsretning 6 Trykskive 7 Unbrakoskrue (venstregevind) 8 Diamanttørskæreskive 9 Beskyttelseskappe 10 Forreste løberulle 11 Støttegreb 12 Klemmearm 13 Grøn LED 14 Rød LED Værktøj og tilbehør BAIER diamanttørskæreskiver til mange forskellige formål (se skema til valg af diamanttørskæreskiver på side 15). BAIER gennembrydningsværktøj BAIER mejselhammer BMH 621 BAIER specialstøvsuger BSS 506 Skærpeplade (Id.-nr ) 10

11 Før arbejdet påbegyndes Vær opmærksom på følgende punkter, før arbejdet påbegyndes, så det er sikkert at arbejde med diamantfræseren: Gennemlæs alle sikkerheds- og farehenvisninger i denne betjeningsvejledning. Kontroller, at den på typeskiltet anførte spænding er identisk med netspændingen. Kontroller maskinen, tilslutningsledningen, stikket og at diamantskiverne sidder fast, før maskinen bruges. Brug kun de af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmhB anbefalede diamanttørskæreskiver (se skemaet til valg af diamantskæreskiver med anbefalede anvendelsesområder på side 15) til det pågældende formål. Brug kun diamanttørskæreskiver, der er godkendt til dobbeltskæring. Fare! Risiko for tilskadekomst, hvis diamantskiven springer. Brug kun diamanttørskæreskiver, hvis tilladte omdrejningstal som minimum er så højt som diamantfræserens maksimale omdrejningstal, og følg producentens anvisninger vedrørende montering og anvendelse af diamanttørskæreskiverne. Overhold altid målene på diamantskiverne. Huldiameteren skal passe til drivakslen (Ø 22 mm) uden slør. Der må ikke anvendes reduktioner eller adaptere ved montering af diamantskiver. Kontroller, at diamanttørskæreskiverne er monteret korrekt og sidder fast. Tilslut en egnet støvsuger (f.eks. BAIER specialstøvsuger BSS 506). Brug beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedshjelm, ansigtsværn eller sikkerhedsbriller, sikkerhedshandsker og om nødvendigt et forklæde. Tilsigtet anvendelse Diamantfræseren er kun tilladt til tørskæring i murværk (mursten, kalksandsten, brudsten) og beton. Den må ikke anvendes til vådskæring og skæring i metal, glas, træ etc. Brug aldrig diamanttørskæreskiver til grovslibning. Udsæt ikke diamanttørskæreskiver for sideværts tryk. 11

12 Drift og betjening Montering hhv. udskiftning af diamanttørskæreskiver (ill. 1 og ill. 2) Hvis diamantfræseren bruges med to diamantskiver, skal disse ombyttes med jævne mellemrum for at sikre et jævnt slid. Ujævnt slidte diamantskiver bør ikke kombineres. Diamantfræseren kan også anvendes med kun én diamantskive. Ill. 1 Ill. 2 Sæt diamantskiven (1) på drivakslen (6) (ill. 1) under hensyntagen til pilene for omdrejningsretning på huset (7) og diamantskiven (10) (ill. 2). Sæt afstandsskiver (5) på drivakslen (6) i overensstemmelse med den ønskede spaltebredde (ill. 1). Sæt diamantskiven (2) på drivakslen (6) (ill. 1) under hensyntagen til pilene for omdrejningsretning på huset (7) og diamantskiven (10) (ill. 2). Ved anvendelse af en enkelt diamantskive bortfalder dette trin. Sæt de resterende afstandsskiver (5) på drivakslen (6). Drivakslen (6) skal rage op over afstandsskiverne, så trykskiven (3) kan centreres (ill. 1). Bemærk! Hullet i trykskiven (3) er ikke centreret. Monter trykskiven (3). Sæt hullet i trykskiven (3) over gevindet i drivakslen (6) (ill. 1). Bemærk! Unbrakoskruen (4) har venstregevind. Skru trykskiven (3) på drivakslen (6) med unbrakoskruen (4) (venstregevind) (ill. 1), og spænd den med en gaffelnøgle SW 13 (9) (10 Nm), mens trykskiven (3) fastholdes med stiften (8) (ill. 2). Kontroller, at diamantskiverne sidder fast. Diamantskiverne skal monteres som herover beskrevet og skal kunne dreje frit. Beskadigede, eksede eller vibrerende diamantskiver skal omgående udskiftes. Fare! Risiko for tilskadekomst, hvis diamantskiven springer (omkringflyvende dele) forårsaget af beskadigede, eksede eller vibrerende diamantskiver. Hold diamantskiverne væk fra kroppen, og rør ikke ved dem under prøvekørsel af maskinen. Udfør en prøvekørsel på min. 30 sekunder uden belastning. 12

13 Drift og betjening Indstilling af skæredybde (ill. 3 og ill. 4) Ill. 3 Ill. 4 Arbejdsretning Arbejdsretning Løsn klemmearmen (1) på beskyttelseskappen (2). Indstil fræsedybden (3) ved at dreje beskyttelseskappen (2). Spænd klemmearmen (1) (ill. 3 og ill. 4). Tilslutning af støvsuger (ill. 5) Ill. 5 Kontroller støversugerfunktionen, og sæt derefter støvsugerslangen (3) fast på studsen (2) på beskyttelseskappen (1). Studsen (2) er dimensioneret til støvsugerslangen på BAIER specialstøvsuger BSS 506. Bemærk! Når diamantfræseren er kold, kan det være vanskeligt at montere støvsugerslangen på studsen (2). 13

14 Drift og betjening Start af diamantfræseren og fræsning (ill. 6) Ill. 6 Arbejdsretning Hold altid diamantfræseren med begge hænder på grebene (2 og 6). Sæt den forreste rulle (1) mod muren - diamanttørskæreskiverne må ikke berøre muren. Start diamantfræseren på kontakten (5), og vent, til arbejdsomdrejningstallet er nået den grønne LED (3) lyser. Før diamanttørskæreskiverne ensartet ind i muren - den grønne LED (3) må ikke slukke. Så snart den bageste løberulle (7) ligger an mod væggen, kan diamantfræseren skubbes i retning af den planlagte spalte. Se ill. 6 vedrørende diamantfræserens arbejdsretning. OBS! Diamantskiverne kan blive sløve eller ødelægges ved overophedning. En overophedet (blåt anløbet) diamantskive kan som regel ikke skærpes igen. Fremføringen kan kun indstilles så højt, som diamantskiverne kan fjerne materialet. Udøv derfor ikke et for kraftigt tryk på diamantskiverne, og undgå at skråstille dem. Hvis fremføringen er for hurtig, lyser den røde LED (4). Reducer da omgående fremføringen, til den grønne LED (3) lyser igen (ill. 6). Hvis du ikke er opmærksom på dette advarselssignal, dvs. ikke reducerer fremføringen, slår elektronikken fra ved overbelastning. Fare! Risiko for tilskadekomst pga. ukontrolleret tilbageslag af diamantfræseren forårsaget af en skråstilling af diamantfræseren i fræsespalten. Vent altid, til diamanttørskæreskiverne står stille, før diamantfræseren tages ud af fræsespalten. Fræsningen kan derefter påbegyndes og fortsættes som beskrevet herover (Start af diamantfræseren og fræsning). Bemærk! Hvis diamantskiven ikke har tilstrækkelig skæreeffekt, slår diamantfræseren også fra. Kontroller i så fald, om der er valgt den rigtige diamantskive til formålet (se skemaet til valg af diamanttørskæreskiver på side 15). 14

15 Drift og betjening Afslutning af fræsningen Fare! Risiko for tilskadekomst pga. ukontrolleret tilbageslag af diamantfræseren forårsaget af en skråstilling af diamantfræseren i fræsespalten. Vent altid, til diamanttørskæreskiverne står stille, før diamantfræseren tages ud af fræsespalten. Stop diamantfræseren vha. kontakten (5) (ill. 6). Tag først diamantskiverne ud af spalten, når de står stille, og læg maskinen fra dig. Ill. 7 OBS! Risiko for at diamantskiverne knækker! Bryd aldrig en fure ud med diamanttørskæreskiverne. Bryd furen i en mur ud med et egnet værktøj (f.eks. en mejsel, BAIER mejselhammer BMH 621 eller BAIER gennembrydningsværktøj) (ill. 7). Ved behov kan sløve diamanttørskæreskiver skærpes med BAIER skærpeplader eller med et andet egnet materiale. Anbefalet anvendelse af BAIER diamanttørskæreskiver Anvendelsesområder Diamanttørskæreskivernes farve blå hvid gul gylden Granit x xxx Beton xx xxx xx Betonblok xxx x xx xx Kalksandsten x xxx x xxx Mursten xxx xxx Poroton xxx xxx Gasbeton xxx Puds xxx xxx = særdeles egnet xx = velegnet x = egnet 15

16 Rengøring Fare! Risiko for tilskadekomst pga. elektrisk stød. Træk netstikket ud af kontakten før alt arbejde på diamantfræseren. Maskinen skal rengøres, hver gang den har været brugt. Rengør omhyggeligt maskinen, og blæs den ud med trykluft. Hold grebene tørre og fri for fedt. Vedligeholdelse Fare! Risiko for tilskadekomst pga. elektrisk stød. Træk netstikket ud af kontakten før alt arbejde på diamantfræseren. Diamantfræseren skal serviceres mindst en gang om året. Endvidere er service nødvendig, hvis kullene er slidte. Kun service- og reparationsvirksomheder, der er autoriseret af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH må udføre reparationer på maskinen. Brug altid kun originale BAIERreservedele og originalt BAIER-tilbehør. Konformitetserklæring Vi erklærer som eneste ansvarlig, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 50144, EN , EN EN, , EN jf. bestemmelserne i direktiverne 73/23/EØF, 98/37/EØF, 89/336/EØF. Støjværdier: Type BDN 463 Lpa (lydtryk) db (A) 95 Lpa (lydeffekt) db (A) 106 Vibration: Type BDN 463 Arm-hånd-vibrationer udløsningsværdi A (8) m/s 2 3,5 Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH, Heckenwiesen 26, D Asperg 16

17 Garanti I forbindelse med det af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH markedsførte elektroværktøj er forskrifterne i loven om tekniske arbejdsmidler, der tjener til beskyttelse mod farer for liv og helbred, opfyldt. Vi garanterer for en upåklagelig kvalitet af vores produkter og bærer udgifterne til en reparation i form af udskiftning af de beskadigede dele eller ombytning med et nyt apparat i tilfælde af konstruktions-, materiale- og/eller produktionsfejl i garantiperioden. Ved erhvervsmæssig anvendelse løber garantien i 12 måneder. Forudsætningerne for et garantikrav som følge af konstruktions-, materiale- og/eller produktionsfejl er: 1. Købsbevis og overholdelse af betjeningsvejledningen For at gøre et garantikrav gældende skal der altid forelægges et maskinelt udstedt, originalt købsbevis. Det skal indeholde den fulde adresse, købsdato og produktets typebetegnelse. Betjeningsvejledningen for den pågældende maskine samt sikkerhedshenvisningerne skal have været fulgt. Skader forårsaget af betjeningsfejl kan ikke anerkendes som garantikrav. 2. Korrekt anvendelse af maskinen Produkterne fra Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH udvikles og produceres til bestemte anvendelsesformål. Ved manglende overholdelse af den tilsigtede brug jf. betjeningsvejledningen, anvendelse til andre formål eller anvendelse af uegnet tilbehør kan et garantikrav ikke anerkendes. Ved anvendelse af maskinerne i kontinuerlig og akkorddrift samt ved leasing eller udlejning bortfalder garantien. 3. Overholdelse af serviceintervaller Forudsætningen for garantikrav er en regelmæssig servicering udført af os eller en af os autoriseret service- og reparationsvirksomhed. Der skal udføres service i overensstemmelse med sliddet på kullene, dog minimum en gang om året. Rengøringen af maskinerne skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i betjeningsvejledningen. Ved indgreb udført af tredjepart (åbning af maskinen) bortfalder garantien. Service- og rengøringsarbejde er generelt ikke garantikrav. 4. Anvendelse af originale BAIER-reservedele Brug altid kun originale BAIER-reservedele og originalt BAIER-tilbehør. Disse dele fås hos autoriserede forhandlere. Fedttype og -mængde skal anvendes i overensstemmelse med gældende fedtliste. Ved anvendelse af uoriginale dele er der risiko for følgeskader og øget fare for tilskadekomst. Adskilte og delvist adskilte maskiner samt maskiner, der er repareret med fremmede dele, er ikke omfattet af garantien. 5. Sliddele Visse komponenter slides brugsbetinget eller i form af normalt slid ved anvendelsen af det pågældende elektroværktøj. Til disse komponenter hører bl.a. kul, kuglelejer, kontakter, netkabler, tætninger, akseltætningsringe. Sliddele er ikke omfattet af garantien. 17

18 18

19 Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen 26, D Asperg Tlf. +49 (0) Fax +49 (0) BAIER S.A.R.L. 48, rue du Docteur Léonce Basset F Saint-Ouen Cedex Tlf Fax OTTO BAIER Italiana S.r.l. Via della Liberazione 21 I San Giuliano Milanese (MI) Tlf Fax BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken DK-3460 Birkerød Tlf Fax Med forbehold for ændringer Trykt i Tyskland

Baier Scandinavia ApS - Hammerbakken 12-14 - Dk- 3460 Birkerød - 45 942200 - Info@baier.dk - www.baier.dk

Baier Scandinavia ApS - Hammerbakken 12-14 - Dk- 3460 Birkerød - 45 942200 - Info@baier.dk - www.baier.dk For Deres sikkerheds skyld! Læs gældende forskrifter, sikkerhedsbestemmelser og betjeningsvejledningen. Opbevar altid sikkerhedsbestemmelserne og brugsvejledningen sammen med maskinen. Kontrollér, at den

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere