Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken DK-3460 Birkerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød"

Transkript

1 Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken DK-3460 Birkerød Tlf Fax Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen 26 D Asperg Tel. +49 (0) Fax +49 (0)

2 Indhold Indhold... 2 Vigtige oplysninger... 2 Piktogrammer... 3 Forklaring på piktogrammerne på diamantfræseren... 3 Forklaring på de i teksten anvendte piktogrammer... 3 Din sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger for elektroværktøj ) Arbejdspladssikkerhed ) Elektrisk sikkerhed ) Personsikkerhed ) Anvendelse og behandling af elektroværktøjet ) Service ) Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger... 6 Krav til betjeningspersonalet... 6 Personligt sikkerhedsudstyr og personsikkerhed... 6 Arbejdsomgivelser... 7 Elektrisk sikkerhed... 7 Farer forårsaget af maskinen... 7 Maskine og tilbehør, service, vedligeholdelse og opbevaring... 8 Tekniske egenskaber... 7 Tekniske data... 7 Maskinens egenskaber... 7 Leveringsomfang... 9 Maskin- og betjeningsdele Værktøj og tilbehør Før arbejdet påbegyndes Tilsigtet anvendelse Drift og betjening Montering hhv. udskiftning af diamanttørskæreskiver Indstilling af skæredybde Tilslutning af støvsuger Start af diamantfræseren og fræsning Afslutning af fræsningen Anbefalet anvendelse af BAIER diamanttørskæreskiver Rengøring Vedligeholdelse Konformitetserklæring Garanti Vigtige oplysninger Før arbejdet med og ved maskinen påbegyndes, skal denne betjeningsvejledning samt sikkerheds- og farehenvisningerne læses omhyggeligt igennem og følges. Opbevar altid denne betjeningsvejledning ved maskinen. 2

3 Piktogrammer Forklaring på piktogrammerne på diamantfræseren CE-mærkningen på et produkt betyder, at produktet opfylder alle gældende europæiske forskrifter, og at det har været underkastet den foreskrevne konformitetsevalueringsproces. Apparat af beskyttelsesklasse II På grund af sin isolering har maskinen ingen metaldele, som kan berøres og i tilfælde af fejl være spændingsførende. Den har ingen jordledning. Bortskaf gammelt udstyr miljørigtigt Gammelt udstyr indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og som skal sendes til genanvendelse. Batterier, smøremidler og lignende stoffer må ikke ledes ud i miljøet. Bortskaf derfor gammelt udstyr til egnede modtagestationer. Forklaring på de i teksten anvendte piktogrammer Fare! Dette symbol angiver en umiddelbart overhængende fare af generel art for personers liv og helbred. Tilsidesættelse af disse henvisninger har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser grænsende til livsfarlig personskader. Denne pil henviser til den sikkerhedsforanstaltning, der kan afvende denne fare. Fare pga. elektricitet! Dette symbol angiver en umiddelbart overhængende fare forårsaget af elektricitet for personers liv og helbred. Tilsidesættelse af disse henvisninger har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser grænsende til livsfarlig personskader. Denne pil henviser til den sikkerhedsforanstaltning, der kan afvende denne fare. OBS! Dette symbol angiver en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af disse henvisninger kan medføre let tilskadekomst eller materielle skader. Denne pil henviser til den sikkerhedsforanstaltning, der kan afvende denne fare. Bemærk! Denne henvisning indeholder anbefalede anvendelser og nyttige tip. 3

4 Din sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger for elektroværktøj ADVARSEL Læs alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger. Hvis sikkerhedshenvisningerne og anvisningerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig tilskadekomst. Gem alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger til senere brug. Begrebet "Elektroværktøj", der anvendes i sikkerhedshenvisningerne, refererer til netdrevet elektroværktøj (med netkabel) og batteridrevet værktøj (uden netkabel). 1) Arbejdspladssikkerhed a) Hold arbejdsområdet rent og godt belyst. Rod eller ubelyste arbejdsområder kan medføre ulykker. b) Arbejd ikke med elektroværktøjet i eksplosive miljøer med brændbare væsker, gasser eller støv. Elektroværktøj danner gnister, der kan antænde støvet eller dampene. c) Hold børn og andre personer på afstand, når elektroværktøjet bruges. Hvis du distraheres, kan du miste kontrollen over apparatet. 2) Elektrisk sikkerhed a) Elektroværktøjets tilslutningsstik skal passe i kontakten. Der må ikke foretages ændringer på stikket på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med beskyttelsesjordet elektroværktøj. Uændrede stik og passende stikdåser reducerer risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordede overflader såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, når kroppen er jordforbundet. c) Beskyt elektroværktøj mod regn og væde. Hvis der trænger vand ind i et elektroværktøj, øges risikoen for elektrisk stød. d) Anvend ikke kablet til at bære elektroværktøjet i, til at hænge det op i eller til at trække stikket ud af kontakten. Hold kablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele i apparatet. Beskadigede eller sammenfiltrede kabler øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis du arbejder med elektroværktøj i det fri, må du kun bruge et forlængerkabel, der er egnet til udendørs brug. Risikoen for elektrisk stød reduceres, når der bruges et egnet forlængerkabel til udendørs brug. f) Hvis det ikke kan undgås at bruge elektroværktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et fejlstrømsrelæ. Ved anvendelse af et fejlstrømsrelæ reduceres risikoen for elektrisk stød. 4

5 Din sikkerhed 3) Personsikkerhed a) Vær opmærksom, se efter, hvad du laver, og arbejd fornuftigt med et elektroværktøj. Brug ikke elektroværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elektroværktøjet kan medføre alvorlig tilskadekomst. b) Bær personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Risikoen for tilskadekomst reduceres ved brug af personligt sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn afhængig af elektroværktøjets art og det formål, det anvendes til. c) Undgå, at elektroværktøjet går i gang af sig selv. Kontroller, at elektroværktøjet er slukket, før det sluttes til strømforsyningen eller batteriet, tages op eller bæres. Hvis du holder fingeren på afbryderen, når du bærer elektroværktøjet, eller hvis apparatet er tændt, når det sluttes til strømforsyningen, kan det medføre uheld. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før elektroværktøjet startes. Et værktøj eller en nøgle, der befinder sig i en drejende del i apparatet, kan forårsage tilskadekomst. e) Undgå unormale kropsstillinger. Stå sikkert, og hold hele tiden ligevægten. Dermed kan du bedre styre elektroværktøjet, hvis der opstår en uventet situation. f) Brug egnet beklædning. Bær ikke løsthængende tøj og smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Bevægelige dele kan gribe fat i løst tøj, smykker eller langt hår. g) Kontroller ved montering af støvudsugnings- og opsamlingsanordninger, at disse er tilsluttet korrekt og anvendes rigtigt. Risici forårsaget af støv kan reduceres, når der anvendes støvudsugning. 4) Anvendelse og behandling af elektroværktøjet a) Overbelast ikke apparatet. Brug det dertil beregnede elektroværktøj til arbejdet. Du arbejder bedre og sikrere i det angivne effektområde med det rigtige elektroværktøj. b) Brug ikke elektroværktøj, der har en defekt kontakt. Et elektroværktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikdåsen, og/eller fjern batteriet, før der foretages indstillinger på apparatet, udskiftes tilbehørsdele, eller apparatet lægges væk. Disse forholdsregler hindrer, at elektroværktøjet starter utilsigtet. d) Opbevar elektroværktøj uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug. Lad ikke personer uden kendskab til apparatet, som ikke er fortroligt med det, eller som ikke har læst denne betjeningsvejledning, bruge apparatet. Elektroværktøj er farligt, hvis det bruges af uerfarne personer. e) Vedligehold elektroværktøjet omhyggeligt. Kontroller, at bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og at dele ikke er knækket eller beskadiget, så maskinens funktion begrænses. Få beskadigede dele repareret, før apparatet bruges. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektroværktøj. 5

6 Din sikkerhed f) Hold skæreværktøj skarpt og rent. Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hyppigt fast og er lettere at føre. g) Brug elektroværktøj, tilbehør, påmonteret værktøj etc. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag højde for arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Det kan medføre farlige situationer, hvis elektroværktøj bruges til andre formål end de tilsigtede. 5) Service a) Få altid elektroværktøj repareret af fagfolk og kun med originale reservedele. Dermed sikres det, at elektroværktøjet bliver ved med at være sikkert at bruge. 6) Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger a) Krav til betjeningspersonalet Personer på under 16 år må ikke bruge maskinen. b) Personligt sikkerhedsudstyr og personsikkerhed Drag omsorg for, at andre personer i umiddelbar nærhed også beskyttes af høreværn samt sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller eller ansigtsværn mod omkringflyvende dele. Bær personligt sikkerhedsudstyr. - Beskyt dig mod omkringflyvende dele vha. sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller eller ansigtsværn og om nødvendigt med et forklæde - Det typiske A-klassificerede lydtryksniveau for dette elektroværktøj ligger på 85 db (A) under arbejde brug høreværn! - Ved en udløsningværdi A (8) for arm-hånd-vibrationer på over 2,5 m/s 2 anbefales brug af antivibrationssikkerhedshandsker. - Arbejde med diamantskiver er en slibeproces, hvorunder der opstår meget fint støv. Ved fræsning af kvartsholdigt materiale er risikoen for silikose meget stor. Derfor skal maskinen altid anvendes sammen med en egnet støvsuger (f.eks. BAIER specialstøvsuger BSS 506). Endvidere skal der bæres en egnet mund-/næsefiltermaske. - Skridsikre sikkerhedssko. 6

7 Din sikkerhed c) Arbejdsomgivelser Gør arbejdsområdet sikkert (også bag gennembrud), så hverken du selv eller andre udsættes for fare. Vær opmærksom på synlige og skjulte strøm-, vand- og gasledninger. Det kan være forbundet med livsfare at beskadige disse. Sørg for tilstrækkelig ventilation og udluftning i lukkede rum. Undgå at personer snubler over kabler. d) Maskinspecifik elektrisk sikkerhed Kontroller altid maskinen, tilslutningsledningen og stikket før ibrugtagning. Beskyt maskinen mod regn og væde. Hvis du arbejder med elektroværktøj i det fri, må du kun bruge et forlængerkabel, der er godkendt til udendørs brug. Tilslut maskiner, der anvendes i det fri, via et fejlstrømsrelæ (FI-afbryder) med en brydestrøm på maks. 10 ma. Hold slidsen til motorens køleluft ren, og tildæk den ikke (tør rengøring i form af udblæsning). Sæt ikke en skruetrækker eller andre genstande ind i slidsen til motorens køleluft. Udsæt ikke elektroværktøj for kraftig varme eller kulde, da dette kan forårsage mekaniske eller elektriske skader. Hvis maskinen har været tabt eller udsat for væde, skal den ubetinget indleveres til kontrol hos vores kundeservice eller et af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH autoriseret værksted, før den tages i brug igen. Maskinen kan slå fra automatisk som følge af udefra kommende elektromagnetiske forstyrrelser (f.eks. svingninger i netspændingen, elektrostatiske afladninger). Sluk i så fald for maskinen, og tænd derefter for den igen. Brug ikke elektroværktøj, der har en defekt kontakt. Et elektroværktøj, der ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres af et af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH autoriseret værksted. e) Farer forårsaget af maskinen Hold altid fast i begge maskinens håndtag, både under start og under arbejde med maskinen. Vær forberedt på maskinens reaktionsmomenter (f.eks. pludselig blokering eller værktøjsbrud) ved start af maskinen og under arbejdet. Læg aldrig maskinen på værktøjet eller kablet. Vent altid, til diamanttørskæreskiverne står stille, før diamantfræseren tages ud af fræsespalten. Værktøj, værktøjsholdere og andre dele i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet kan være meget varme efter brug. Lad delene køle af, før du rører ved dem. Undgå unødig støjudvikling. 7

8 Din sikkerhed f) Maskine og tilbehør, service, vedligeholdelse og opbevaring Reparations- og servicearbejde må kun udføres af et af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH autoriseret værksted. I modsat fald bortfalder enhver form for garanti fra Maschinenfabrik Otto BAIER GmbH's side. Brug ved behov altid kun originale BAIER-reservedele og originalt BAIER-tilbehør. Originaldele fås hos autoriserede forhandlere. Ved anvendelse af uoriginale dele er der risiko for maskinskader og øget fare for tilskadekomst. Vedligehold omhyggeligt maskinen i overensstemmelse med bestemmelserne i betjeningsvejledningen. Kontroller, at bevægelige maskindele fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og at dele ikke er knækket eller så beskadigede, at maskinens funktion begrænses. Der skal udføres regelmæssig service af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH eller af et af vores autoriserede service- og reparationsværksteder. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektroværktøj. Yderligere skilte eller andre dele, der ikke er BAIER-specifikke, må ikke skrues eller nittes på motorhuset, grebet, gearenheden eller beskyttelseshuset. Opbevar elektroværktøj uden for børns rækkevidde. 8

9 Tekniske egenskaber Tekniske data Diamantfræsertype BDN 463 Driftsspænding (V / Hz) ~230 / 50/60 Effektforbrug (Watt) 2150 Omdrejningstal (min -1 ) 8200 Skivediameter (mm) 150 Fræsebredde (mm) 7 35 Fræsedybde (mm) 7 45 Vægt (kg) 5,6 Omdrejningselektronik ja Lpa (lydtryk) db (A) 95 Lpa (lydeffekt) db (A) 106 Arm-hånd-vibrationer udløsningsværdi A (8) m/s 2 3,5 Maskinens egenskaber Maskinerne har en specialudviklet elektronik. Den overvåger omdrejningstallet og er medhjælpende til at opnå en gunstig udvikling i arbejdet og dermed arbejdsbetingelser, der skåner værktøjet, vha. lamperne grøn/rød (position 12 og 13, se illustrationen på side 10. Optisk visning Grøn: Omdrejningstal for optimal fræseeffekt Rød: Omdrejningstal for lavt stop Hvis du ikke er opmærksom på dette advarselssignal, dvs. ikke reducerer fremføringen, slår elektronikken fra ved overbelastning. Tag diamanttørskæreskiverne ud af spalten, når de står stille. Maskinen kan startes igen med det samme. Leveringsomfang Det individuelle leveringsomfang for en kundespecifik bestilling fremgår af følgesedlen. Leveringsomfanget for basisudførelserne fremgår af nedenstående skema. Hvis der mangler dele, eller de er beskadigede, skal du henvende dig til forhandleren. Diamantfr æsetype Basisvalg Id-nr. Diamantf ræser Transportkuffert af metal med værktøj Diamanttørskæreskiver af typen hvid gylden blå BDN x x x x x x 4 x = inkluderet i leveringsomfanget 9

10 Maskin- og betjeningsdele 1 Tænd/sluk-kontakt (elektronisk omdrejningstalregulering) 2 Håndtag 3 Bageste løberulle 4 Studs til tilslutning af støvsuger 5 Pil for omdrejningsretning 6 Trykskive 7 Unbrakoskrue (venstregevind) 8 Diamanttørskæreskive 9 Beskyttelseskappe 10 Forreste løberulle 11 Støttegreb 12 Klemmearm 13 Grøn LED 14 Rød LED Værktøj og tilbehør BAIER diamanttørskæreskiver til mange forskellige formål (se skema til valg af diamanttørskæreskiver på side 15). BAIER gennembrydningsværktøj BAIER mejselhammer BMH 621 BAIER specialstøvsuger BSS 506 Skærpeplade (Id.-nr ) 10

11 Før arbejdet påbegyndes Vær opmærksom på følgende punkter, før arbejdet påbegyndes, så det er sikkert at arbejde med diamantfræseren: Gennemlæs alle sikkerheds- og farehenvisninger i denne betjeningsvejledning. Kontroller, at den på typeskiltet anførte spænding er identisk med netspændingen. Kontroller maskinen, tilslutningsledningen, stikket og at diamantskiverne sidder fast, før maskinen bruges. Brug kun de af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmhB anbefalede diamanttørskæreskiver (se skemaet til valg af diamantskæreskiver med anbefalede anvendelsesområder på side 15) til det pågældende formål. Brug kun diamanttørskæreskiver, der er godkendt til dobbeltskæring. Fare! Risiko for tilskadekomst, hvis diamantskiven springer. Brug kun diamanttørskæreskiver, hvis tilladte omdrejningstal som minimum er så højt som diamantfræserens maksimale omdrejningstal, og følg producentens anvisninger vedrørende montering og anvendelse af diamanttørskæreskiverne. Overhold altid målene på diamantskiverne. Huldiameteren skal passe til drivakslen (Ø 22 mm) uden slør. Der må ikke anvendes reduktioner eller adaptere ved montering af diamantskiver. Kontroller, at diamanttørskæreskiverne er monteret korrekt og sidder fast. Tilslut en egnet støvsuger (f.eks. BAIER specialstøvsuger BSS 506). Brug beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedshjelm, ansigtsværn eller sikkerhedsbriller, sikkerhedshandsker og om nødvendigt et forklæde. Tilsigtet anvendelse Diamantfræseren er kun tilladt til tørskæring i murværk (mursten, kalksandsten, brudsten) og beton. Den må ikke anvendes til vådskæring og skæring i metal, glas, træ etc. Brug aldrig diamanttørskæreskiver til grovslibning. Udsæt ikke diamanttørskæreskiver for sideværts tryk. 11

12 Drift og betjening Montering hhv. udskiftning af diamanttørskæreskiver (ill. 1 og ill. 2) Hvis diamantfræseren bruges med to diamantskiver, skal disse ombyttes med jævne mellemrum for at sikre et jævnt slid. Ujævnt slidte diamantskiver bør ikke kombineres. Diamantfræseren kan også anvendes med kun én diamantskive. Ill. 1 Ill. 2 Sæt diamantskiven (1) på drivakslen (6) (ill. 1) under hensyntagen til pilene for omdrejningsretning på huset (7) og diamantskiven (10) (ill. 2). Sæt afstandsskiver (5) på drivakslen (6) i overensstemmelse med den ønskede spaltebredde (ill. 1). Sæt diamantskiven (2) på drivakslen (6) (ill. 1) under hensyntagen til pilene for omdrejningsretning på huset (7) og diamantskiven (10) (ill. 2). Ved anvendelse af en enkelt diamantskive bortfalder dette trin. Sæt de resterende afstandsskiver (5) på drivakslen (6). Drivakslen (6) skal rage op over afstandsskiverne, så trykskiven (3) kan centreres (ill. 1). Bemærk! Hullet i trykskiven (3) er ikke centreret. Monter trykskiven (3). Sæt hullet i trykskiven (3) over gevindet i drivakslen (6) (ill. 1). Bemærk! Unbrakoskruen (4) har venstregevind. Skru trykskiven (3) på drivakslen (6) med unbrakoskruen (4) (venstregevind) (ill. 1), og spænd den med en gaffelnøgle SW 13 (9) (10 Nm), mens trykskiven (3) fastholdes med stiften (8) (ill. 2). Kontroller, at diamantskiverne sidder fast. Diamantskiverne skal monteres som herover beskrevet og skal kunne dreje frit. Beskadigede, eksede eller vibrerende diamantskiver skal omgående udskiftes. Fare! Risiko for tilskadekomst, hvis diamantskiven springer (omkringflyvende dele) forårsaget af beskadigede, eksede eller vibrerende diamantskiver. Hold diamantskiverne væk fra kroppen, og rør ikke ved dem under prøvekørsel af maskinen. Udfør en prøvekørsel på min. 30 sekunder uden belastning. 12

13 Drift og betjening Indstilling af skæredybde (ill. 3 og ill. 4) Ill. 3 Ill. 4 Arbejdsretning Arbejdsretning Løsn klemmearmen (1) på beskyttelseskappen (2). Indstil fræsedybden (3) ved at dreje beskyttelseskappen (2). Spænd klemmearmen (1) (ill. 3 og ill. 4). Tilslutning af støvsuger (ill. 5) Ill. 5 Kontroller støversugerfunktionen, og sæt derefter støvsugerslangen (3) fast på studsen (2) på beskyttelseskappen (1). Studsen (2) er dimensioneret til støvsugerslangen på BAIER specialstøvsuger BSS 506. Bemærk! Når diamantfræseren er kold, kan det være vanskeligt at montere støvsugerslangen på studsen (2). 13

14 Drift og betjening Start af diamantfræseren og fræsning (ill. 6) Ill. 6 Arbejdsretning Hold altid diamantfræseren med begge hænder på grebene (2 og 6). Sæt den forreste rulle (1) mod muren - diamanttørskæreskiverne må ikke berøre muren. Start diamantfræseren på kontakten (5), og vent, til arbejdsomdrejningstallet er nået den grønne LED (3) lyser. Før diamanttørskæreskiverne ensartet ind i muren - den grønne LED (3) må ikke slukke. Så snart den bageste løberulle (7) ligger an mod væggen, kan diamantfræseren skubbes i retning af den planlagte spalte. Se ill. 6 vedrørende diamantfræserens arbejdsretning. OBS! Diamantskiverne kan blive sløve eller ødelægges ved overophedning. En overophedet (blåt anløbet) diamantskive kan som regel ikke skærpes igen. Fremføringen kan kun indstilles så højt, som diamantskiverne kan fjerne materialet. Udøv derfor ikke et for kraftigt tryk på diamantskiverne, og undgå at skråstille dem. Hvis fremføringen er for hurtig, lyser den røde LED (4). Reducer da omgående fremføringen, til den grønne LED (3) lyser igen (ill. 6). Hvis du ikke er opmærksom på dette advarselssignal, dvs. ikke reducerer fremføringen, slår elektronikken fra ved overbelastning. Fare! Risiko for tilskadekomst pga. ukontrolleret tilbageslag af diamantfræseren forårsaget af en skråstilling af diamantfræseren i fræsespalten. Vent altid, til diamanttørskæreskiverne står stille, før diamantfræseren tages ud af fræsespalten. Fræsningen kan derefter påbegyndes og fortsættes som beskrevet herover (Start af diamantfræseren og fræsning). Bemærk! Hvis diamantskiven ikke har tilstrækkelig skæreeffekt, slår diamantfræseren også fra. Kontroller i så fald, om der er valgt den rigtige diamantskive til formålet (se skemaet til valg af diamanttørskæreskiver på side 15). 14

15 Drift og betjening Afslutning af fræsningen Fare! Risiko for tilskadekomst pga. ukontrolleret tilbageslag af diamantfræseren forårsaget af en skråstilling af diamantfræseren i fræsespalten. Vent altid, til diamanttørskæreskiverne står stille, før diamantfræseren tages ud af fræsespalten. Stop diamantfræseren vha. kontakten (5) (ill. 6). Tag først diamantskiverne ud af spalten, når de står stille, og læg maskinen fra dig. Ill. 7 OBS! Risiko for at diamantskiverne knækker! Bryd aldrig en fure ud med diamanttørskæreskiverne. Bryd furen i en mur ud med et egnet værktøj (f.eks. en mejsel, BAIER mejselhammer BMH 621 eller BAIER gennembrydningsværktøj) (ill. 7). Ved behov kan sløve diamanttørskæreskiver skærpes med BAIER skærpeplader eller med et andet egnet materiale. Anbefalet anvendelse af BAIER diamanttørskæreskiver Anvendelsesområder Diamanttørskæreskivernes farve blå hvid gul gylden Granit x xxx Beton xx xxx xx Betonblok xxx x xx xx Kalksandsten x xxx x xxx Mursten xxx xxx Poroton xxx xxx Gasbeton xxx Puds xxx xxx = særdeles egnet xx = velegnet x = egnet 15

16 Rengøring Fare! Risiko for tilskadekomst pga. elektrisk stød. Træk netstikket ud af kontakten før alt arbejde på diamantfræseren. Maskinen skal rengøres, hver gang den har været brugt. Rengør omhyggeligt maskinen, og blæs den ud med trykluft. Hold grebene tørre og fri for fedt. Vedligeholdelse Fare! Risiko for tilskadekomst pga. elektrisk stød. Træk netstikket ud af kontakten før alt arbejde på diamantfræseren. Diamantfræseren skal serviceres mindst en gang om året. Endvidere er service nødvendig, hvis kullene er slidte. Kun service- og reparationsvirksomheder, der er autoriseret af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH må udføre reparationer på maskinen. Brug altid kun originale BAIERreservedele og originalt BAIER-tilbehør. Konformitetserklæring Vi erklærer som eneste ansvarlig, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 50144, EN , EN EN, , EN jf. bestemmelserne i direktiverne 73/23/EØF, 98/37/EØF, 89/336/EØF. Støjværdier: Type BDN 463 Lpa (lydtryk) db (A) 95 Lpa (lydeffekt) db (A) 106 Vibration: Type BDN 463 Arm-hånd-vibrationer udløsningsværdi A (8) m/s 2 3,5 Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH, Heckenwiesen 26, D Asperg 16

17 Garanti I forbindelse med det af Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH markedsførte elektroværktøj er forskrifterne i loven om tekniske arbejdsmidler, der tjener til beskyttelse mod farer for liv og helbred, opfyldt. Vi garanterer for en upåklagelig kvalitet af vores produkter og bærer udgifterne til en reparation i form af udskiftning af de beskadigede dele eller ombytning med et nyt apparat i tilfælde af konstruktions-, materiale- og/eller produktionsfejl i garantiperioden. Ved erhvervsmæssig anvendelse løber garantien i 12 måneder. Forudsætningerne for et garantikrav som følge af konstruktions-, materiale- og/eller produktionsfejl er: 1. Købsbevis og overholdelse af betjeningsvejledningen For at gøre et garantikrav gældende skal der altid forelægges et maskinelt udstedt, originalt købsbevis. Det skal indeholde den fulde adresse, købsdato og produktets typebetegnelse. Betjeningsvejledningen for den pågældende maskine samt sikkerhedshenvisningerne skal have været fulgt. Skader forårsaget af betjeningsfejl kan ikke anerkendes som garantikrav. 2. Korrekt anvendelse af maskinen Produkterne fra Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH udvikles og produceres til bestemte anvendelsesformål. Ved manglende overholdelse af den tilsigtede brug jf. betjeningsvejledningen, anvendelse til andre formål eller anvendelse af uegnet tilbehør kan et garantikrav ikke anerkendes. Ved anvendelse af maskinerne i kontinuerlig og akkorddrift samt ved leasing eller udlejning bortfalder garantien. 3. Overholdelse af serviceintervaller Forudsætningen for garantikrav er en regelmæssig servicering udført af os eller en af os autoriseret service- og reparationsvirksomhed. Der skal udføres service i overensstemmelse med sliddet på kullene, dog minimum en gang om året. Rengøringen af maskinerne skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i betjeningsvejledningen. Ved indgreb udført af tredjepart (åbning af maskinen) bortfalder garantien. Service- og rengøringsarbejde er generelt ikke garantikrav. 4. Anvendelse af originale BAIER-reservedele Brug altid kun originale BAIER-reservedele og originalt BAIER-tilbehør. Disse dele fås hos autoriserede forhandlere. Fedttype og -mængde skal anvendes i overensstemmelse med gældende fedtliste. Ved anvendelse af uoriginale dele er der risiko for følgeskader og øget fare for tilskadekomst. Adskilte og delvist adskilte maskiner samt maskiner, der er repareret med fremmede dele, er ikke omfattet af garantien. 5. Sliddele Visse komponenter slides brugsbetinget eller i form af normalt slid ved anvendelsen af det pågældende elektroværktøj. Til disse komponenter hører bl.a. kul, kuglelejer, kontakter, netkabler, tætninger, akseltætningsringe. Sliddele er ikke omfattet af garantien. 17

18 18

19 Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen 26, D Asperg Tlf. +49 (0) Fax +49 (0) BAIER S.A.R.L. 48, rue du Docteur Léonce Basset F Saint-Ouen Cedex Tlf Fax OTTO BAIER Italiana S.r.l. Via della Liberazione 21 I San Giuliano Milanese (MI) Tlf Fax BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken DK-3460 Birkerød Tlf Fax Med forbehold for ændringer Trykt i Tyskland

BAIER Diamantrilleskærer BDN 452, BDN 453, BDN 454. Betjeningsvejledning. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. BAIER Scandinavia Aps

BAIER Diamantrilleskærer BDN 452, BDN 453, BDN 454. Betjeningsvejledning. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. BAIER Scandinavia Aps Betjeningsvejledning BAIER Diamantrilleskærer BDN 452, BDN 453, BDN 454 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik

Læs mere

Baier Scandinavia ApS - Hammerbakken 12-14 - Dk- 3460 Birkerød - 45 942200 - Info@baier.dk - www.baier.dk

Baier Scandinavia ApS - Hammerbakken 12-14 - Dk- 3460 Birkerød - 45 942200 - Info@baier.dk - www.baier.dk For Deres sikkerheds skyld! Læs gældende forskrifter, sikkerhedsbestemmelser og betjeningsvejledningen. Opbevar altid sikkerhedsbestemmelserne og brugsvejledningen sammen med maskinen. Kontrollér, at den

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed... 3 5.4

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Vådboremaskiner BDB 8131 BDB 8141. Bore Stander Kombi 10

Vådboremaskiner BDB 8131 BDB 8141. Bore Stander Kombi 10 Vådboremaskiner BDB 8131 BDB 8141 Bore Stander Kombi 10 8 8 7 9 16 15 BAIER diamant-vadboremaskiner Tekniske data BDB 8131 BDB 8141/2 Effektoptagelse Watt 1400 1400 Omdrejningstal Omdr/min I. gear 500

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual BaehrTec NT 250 Micromotor elektrisk Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse Side forord 3 indhold 4 forholdsregler 5-6 Beskrivelse af Styreenhed 7-10 Beskrivelse af håndstykke 11 Beskrivelse af El tilslutning

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BURY ChargingCradle. Monteringsvejledning BURY ChargingCradle for iphone 4 / iphone 3GS / iphone 3G

BURY ChargingCradle. Monteringsvejledning BURY ChargingCradle for iphone 4 / iphone 3GS / iphone 3G BURY ChargingCradle Monteringsvejledning BURY ChargingCradle for iphone 4 / iphone 3GS / iphone 3G BURY ChargingCradle Indhold Indledning 4 1. Generelle anvisninger 4 2. Sikkerhedsanvisninger 4 Montering

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere