AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: marts 2013 J.nr.: NMK Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet efter planlovens 1 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikssund Kommunes afgørelse af 6. august 2012 om afslag på ansøgning om udvidelse af en virksomhed i henhold til planlovens 36, stk. 1, nr. 13, på ejendommen matr.nr. 10f, Græse by, Græse, Sigerslevvestervej 10 i Frederikssund, og afgørelsen står således ved magt. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er påklaget af en repræsentant for ejeren af ejendommen. Klager har bl.a. anført, at virksomheden på ejendommen allerede er godkendt, og at der derfor gælder en umiddelbar ret til en mindre udvidelse af denne, jf planlovens bestemmelser, og herudover at kommunens standsningspåbud er ulovligt. Redegørelse for ejendommen Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 1,6 ha med i alt fem bygninger. Der er bl.a. opført en grundmuret staldbygning i 1877 på ca. 100 m². Bygningen omtales herefter som bygning 2. Bygning 2 var før renoveringen opført i teglsten og fremstod med pudset hvid mur med rødmalet bjælkebånd fastsat på muren over de rundbuede smalle traditionelle staldvinduer. Taget var bølget eternittag uden vinduer, og bygningen var ca. 90 m². Ejendommen er beliggende indenfor kystnærhedszonen og indenfor skovrejsningsområde. Ejendommen ligger i et område, hvor der er visuel kontakt til kysten med strandengsområder og kig over Roskilde Fjord til skovene ved Færgelunden og Nordskoven. Historik Naturklagenævnet har tidligere i afgørelser af 18. marts 1999, 30. januar 2001, og 19. marts 2007 behandlet klager vedrørende en hal på 450 m² på ejendommen. Naturklagenævnet afgjorde d. 1. februar 2008 at hallen skulle rives ned. Afgørelsen blev påklaget til domstolene, som i afgørelse af henholdsvis 11. november 2009 (Retten i Hillerød) og 6. maj 2010 (Østre Landsret) stadfæstede Naturklagenævnets afgørelse. Den 3. februar 2011 påbød Frederikssund kommune ejerne af ejendommen at fjerne hallen. Fristen for nedrivning var 15. maj Da ejerne forsat undlod at rive hallen ned, blev de politianmeldt af kommunen i juni Den 12. marts 2012 ansøgte ejer med henvisning til planlovens 38 om at anvende den nedrivningstruede hal til udvidet virksomhed. Dette har kommunen d. 6. august 2012 meddelt afslag på. Sagen om nedrivning af hallen ligger forsat hos politiet, som afventer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i pågældende sag om etablering af virksomhed i overflødig driftsbygning og udvidelse af virksomhed i hallen. Sagens oplysninger Klager har den 10. maj 2011 anmeldt etablering af en virksomhed i en overflødiggjort driftsbygning. Anmeldelsen omhandler udelukkende bygning 2, hvor man har ønsket at indrette kontorlokale på 45 m² samt mindre værksted på 40 m² til brug for klagers træsalgsvirksomhed. Virksomheden handler med brænde og køber fældede træer i skove, hvor træerne skæres op til brænde i løs mål. Fra skovene skal brændet transporteres til kunderne. Det er kun undtagelsesvis i forbindelse med oprydningen af en brændeplads i skoven, at der vil blive opbevaret brænde på ejendommen. Når dette bliver aktuelt, vil oplaget på ejendommen være i størrelsesordenen skov rummeter. Det er i ansøgningen i øvrigt meddelt, at der ikke forventes noget særskilt oplag i forbindelse med virksomheden. Virksomheden beskæftiger én person og i spidsbelastninger maksimalt to personer. Det fremgår af ansøgningen, at: bygningen skal i princippet ikke ombygges, dog vil det være nødvendigt at efterisolere den del af bygningen, som skal anvendes til kontorformål.. Tegninger af ombygningen er indsendt til kommunen. I tekstdelen beskrives bl.a., at de eksisterende uisolerede dobbelte murstensvægge skal blive stående og at ydervæggen er 100 mm lecablokke. Endvidere viser facadetegninger, at facaden mod nord står uden vinduer i henholdsvis tag og væg, 2

3 at gavltrekanten mod vest står uden vindue og at gavltrekanten mod øst står uden vindue i ren mur. Under gavltrekanterne er der i vestfacaden et dannebrogsvindue og i østfacaden to dannebrogsvinduer og en indgangsdør. Derudover er der i facaden mod syd indtegnet fire dannebrogsvinduer med en indgangsdør midt i facaden og fem velouxvinduer i taget. Kommunen har d. 4. juli 2011 godkendt anmeldelse efter planlovens 38, jf 37. Det fremgår af godkendelsen, at ombygningen af den overflødiggjorte driftsbygning omfatter efterisolering. Kommunen har i sin godkendelse gjort ejer opmærksom på, at det er en betingelse for indretningen af virksomhed i en overflødiggjort driftsbygning efter planlovens 37, at virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Desuden har kommunen i godkendelsen anført, at indretningen af kontor og værksted tillige kræver en byggetilladelse, og at en ansøgning herom må sendes til kommunen. I forbindelse med kommunens behandling af byggetilladelsen har kommunen udbedt sig visse oplysninger fra klager, herunder bl.a. en samlet redegørelse for ombygningen. Kommunen har overfor klager ridset op, at ifølge klagers anmeldelse i henhold til planlovens 38 jf. 37 består ombygningen i efterisolering. Klager har hertil d. 5. oktober 2011 svaret, at ændringerne af bygning 2 udelukkende går på at efterisolere kontoret og fjerne etageadskillelsen for at få tilstrækkelig fri loftshøjde. Det er endvidere anført af klager, at der ikke monteres noget loft på oversiden af trekantspærets bund. Det er præciseret, at bygningen har et bruttoareal på 96 m² heraf skal de 38 m² anvendes til kontor, og 58 m² skal anvendes til værksted. Der er tilsendt tegninger og tværsnit til kommunen af bygning 2, og det fremgår heraf bl.a. i tekst-uddraget på en af tegningerne at : eksisterende uisoleret dobbelt murstensvæg bliver stående. Det fremgår af tegningerne, at der uden på murværket skal påføres 100 mm lecablok. Kommunen har herefter d. 28. november 2011 udstedt en byggetilladelse til den ansøgte ombygning af den tidligere driftsbygning. Kommunen har i tilladelsen - under beskrivelsen af byggearbejdets art, omfang og anvendelse henvist til kommunens godkendelse af 4. juli Den 7. marts 2012 har klager færdigmeldt ombygningen til kommunen og har ved samme lejlighed anmodet om tilladelse til at udvide virksomheden på ejendommen. Kommunen har herefter besigtiget ejendommen. Kommunen fandt ved besigtigelsen, at bygning 2, der var færdigmeldt, stadig var omgivet af stillads opstillet langs begge facader. Byggearbejdet var ikke færdigt, idet tagbelægning, gulvkonstruktion, en indvendig muret væg og den indvendige finish ikke var udført. Kommunen fandt, at de nye vægge forekom nye, ensartede og uden tilpasninger. Der sås ingen af de oprindeligt eksisterende vægflader herunder udfyldte vindueshuller. På kommunens spørgsmål om hvilke vægge der var de oprindelige, blev der svaret, at de oprindelige vægge var fjernet. Dette udsagn blev senere ændret til, at den ene facadevæg samt gavlvæggen var oprindelig. Da kommunen pointerede, at alle væggene var nyopførte, blev dette ikke anfægtet af klager. Klagers repræsentant fastholdt dog, at byggeriet var i henhold til byggetilladelsen. Det fremgår af tilsynsnotatet, at ombygning af bygning 2 på flere punkter afviger fra det projekt, der var anmeldt, og som var godkendt af kommunen. Kommunen har således bl.a. beskrevet følgende i notatet: 3

4 Tilladelse: Eksisterende uisoleret dobbelt murstensvæg bliver stående Fakta: Indvendige vægge er nyopført som halvstens murstensvægge. Der er intet gammelt murværk Tilladelse: Trekantspær med hævet bundstykke og loft til kip Fakta: Indlagt dæk på 2/3 af arealet - dvs. indrettet 1. sal Tilladelse: Ingen vinduer i facade mod nord (naboskel) Fakta: Der er placeret tre vinduer i facade mod nord. Tilladelse: Ingen vinduer eller døre i gavltrekanterne Fakta: Der er isat vindue i gavl mod øst og fransk dør i gavl mod vest. Antal af døre og vinduer svarer generelt ikke til tilladelsen. Kommunen har indsat et foto af bygning 2 i tilsynsnotatet, der viser bygningen med fransk dør i gavlen, lecablok-mur samt igangværende pålægning af tag, tre veloux vinduer i tagkonstruktionen hvoraf et af disse er dobbelt størrelse. Endelig er der gjort klar til isætning af tre-fags dannebrogsvinduer i væggen, som allerede isat i nordvæggen. Fotos indefra bygningen viser den færdige lecablok mur i den sydlige væg samt en murstensvæg, der når op ca. til det underste af vindueskanten. Herudover ser det på billederne ud som om, at der er påbegyndt anlæggelse af en loftkonstruktion, der kunne tyde på indretning til en 1. sal i bygningen. Kommunen har herefter d. 29. juni 2012 udstedt en standsningsmeddelelse. Det er kommunens vurdering på baggrund af den foretagne besigtigelse, at der er tale om opførelse af en ny bygning på ca. 100 m². Bygningen opføres med samme grundmål og placering som den overflødiggjorte driftsbygning, men den oprindelige driftsbygningen er helt fjernet, og en ny bygning er opført i dens sted. Det er herefter kommunens vurdering, at ombygningen ikke er i overensstemmelse med kommunens godkendelse af indretning af virksomhed i den overflødiggjorte driftsbygning, jf. planlovens 37 og 38 af 4. juli Det igangværende byggeri kræver derfor en lovliggørende landzonetilladelse. Kommunen har endelig i afgørelsen annonceret, at ejendommen bil blive besigtiget på ny d. 5. juli 2012 for at kommunen kan vurdere, om påbuddet er efterlevet. Klager har hertil bl.a. anført, at byggeriet er udført i henhold til byggetilladelsen, og de approberede tegninger, og at der ikke lovligt kan udstedes et standsningspåbud. Kommunen har som varslet d. 5. juli 2012 på ny været på besigtigelse på ejendommen for at tilse at standsningsmeddelelsen var overholdt, samt for at bekræfte at byggeriet er udført med nyopførte mure. Kommunens tilsyn bekræftede, at byggeriet afviger fra det projekt, der er meddelt byggetilladelse til på en række punkter herunder at: Ifølge tilladelsen består ydervægge af 100 mm lecablok Fakta: Ydervægge består af 200 mm lecablok Ifølge tilladelse består de bærende vægge af eksisterende dobbelt murstensvæg Fakta: Bærende vægge består af nyopførte vægge i lecablok. 4

5 Kommunen har fundet, at alle de eksisterende udvendige mure er nedtaget. Konstateringen er begrundet med, at de indvendige vægge fremstår i glat homogen mur med ensartede lyse fuger, at murværket ingen spor viser efter tilmuring af de døre og vindueshuller, som var i den oprindelige driftsbygning. Endvidere er muren udført uden topskifter (tværliggende sten). En eksisterende 23 cm. fuldmur ville have haft topskifter i hvert andet skifte. Ydervæggene består af en udvendig mur af 19 cm lecablokke, en hulmur isoleret med ca. 200 mm Rockwool og en indvendig mur af 11 cm teglsten, som efter kommunens formodning er de eksisterende mursten, som er blevet renset. Kommunen har efterfølgende d. 6. august 2012 meddelt afslag på ansøgningen om at udvide træsalgsvirksomheden på ejendommen. Kommunen har begrundet afslaget med, at brændesalgsvirksomheden ikke et lovligt etableret på ejendommen, og derfor ikke kan udvides efter 36, stk. 1, nr. 13, da forudsætningen for etableringen af træsalgsvirksomheden var, at denne skulle lokaliseres i en overflødiggjort driftsbygning, der ikke skulle om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Kommunens grundlag for at godkende anmeldelsen og senere at meddele byggetilladelsen var således klagers egne oplysninger om, at ombygningen af bygning 2 alene angik efterisolering og fjernelse af etageadskillelse. Det fremgår således af klagers ansøgning og af de medsendte og af kommunen godkendte tegninger, at den eksisterende dobbeltmur skulle blive stående som bærende væg påført isolering og en tynd lecablokvæg på 100 mm. Efter at kommunen har været på besigtigelse på ejendommen, er det klart for kommunen, at virksomheden ikke er etableret i den tidligere driftsbygning, da driftsbygningen nu er helt fjernet, og klager er i gang med at opføre en ny bygning i dens sted på ejendommen. Den nye bygning er opført med gasbeton/leca (190 mm) som bærende vægge. Indvendigt er klager i gang med at opføre en halvstensvæg af genbrugte mursten. Bygningen er opført med udnyttelig 1. sal og svarer som anført på flere punkter ikke til det ombygningsprojekt, der blev meddelt byggetilladelse til i Sammenfattende er det derfor kommunens opfattelse, at den virksomhed, der ønskes udvidet på ejendommen, ikke er lovligt etableret ifølge planlovens 37, og derfor heller ikke kan udvides efter planlovens 36, stk. 1, nr. 13. En tilladelse til at anvende den eksisterende hal på 450 m² beliggende på ejendommen til træ-salgsvirksomhed kræver derfor en lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens 35. Klager har overfor Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. anført, at det meddelte standsningspåbud ikke kan accepteres, da det igangværende byggeri opfylder kommunens godkendelse af 4. juli Det fremgår af tegningsmaterialet, at der skulle opføres en ny udvendig mur af leca, og at der skulle opføres et nyt tag på bygningen. Efter ydervæggene og den nye spærkonstruktion var rejst, vurderede klager, at byggeriet stort set var færdigt, hvorfor byggeriet blev færdigmeldt til kommunen d. 7. marts Taget var ikke monteret, men dette skyldtes vejrlig, som igen var skyld i, at de oprindelige nu indvendige vægge var blevet ødelagt af indtrængende vand, og mørtlen mellem murstenene var ligeledes blevet ødelagt af fugt, hvorfor klager ultimativt blev nød til at nedtage væggene og opsætte nye. Klager har endvidere anført, at den eksisterende dobbelte murstensvæg stod, mens de udvendige vægge blev rejst, og mens tagkonstruktionen blev udskiftet. Murstenene er nu afrensede og genoplagte. For så vidt angår etagespørgsmålet har klager anført, at der pt. er to platforme i enderne af bygningen, som begge fungerer som arbejdsplatforme. Der er ikke tale om etageadskillelse, og konstruktionen vil fortsat være loft til kip. Endvidere kan det ikke af kommunens tilladelse ses, at der ikke må være vinduer i facaden, ej heller er det en forudsætning, at der ikke må monteres døre eller vinduer i gavltrekanterne. I gavlen under den franske altandør skal der være en port ind til værkstedet og for at få mere dagslys ind, er der monteret en fransk altandør. Der er ændret i antallet af døre og vinduer, men antal og placering af døre og vinduer er ikke en forudsætning for byggetilladelsen. Da de udfærdigede bygningsmæssige ændringer er tilladt i henhold til BR10 har 5

6 kommunen ikke lovhjemmel til at udstede standsningspåbud og tilbagetrække den udstedte byggetilladelse. Kommunen har på grund af det ulovhjemlede standsningspåbud pådraget sig et erstatningsansvar. For så vidt angår etableringen af virksomheden er det af klager anført, at etableringen blev godkendt ved tilladelsen af 4. juli 2011, eller senest ved kommunens udstedelse af byggetilladelsen d. 28. november Ved byggetilladelsen har kommunen godkendt de ansøgte ombygninger og ændringer som værende ikke så væsentlige, at det krævede landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Ændringerne i projektet, herunder opsætning af 190 mm lecablokke frem for 100 mm Lecablok er foretaget for at overholde BR10 kapitel 4 og BR10 kapitel 7.4.2, således som foreskrevet i byggetilladelsen. Da virksomheden er lovligt etableret og godkendt efter planlovens 37 i en overflødiggjort driftsbygning, har virksomheden et retskrav på at kunne udvide med op til 500 m², hvis det efterfølgende skulle vise sig nødvendigt. Klager har endeligt anmodet Natur- og Miljøklagenævnet om at ophæve standsningspåbuddet og ændre afslaget på udvidelsen af virksomheden til en tilladelse. Kommunen har hertil anført, at kommunen har godkendt etableringen af træsalgsvirksomheden på baggrund af de oplysninger, der fremgik af anmeldelsen. I vurderingen har kommunen lagt vægt på, at der var tale om ombygning af en overflødig driftsbygning, som i princippet ikke skulle ombygges, men efterisoleres for så vidt angik den del af bygningen, som skulle anvendes til kontorformål. Af selve byggetilladelsen til ombygning af bygning 2 fremgår det, at de oprindelige vægge, som var opført i helstensmur, skulle blive stående som bærende vægge. De oprindelige vægge skulle bære en ny tagkonstruktion med hævet hanebånd. Bibeholdelsen af de oprindelige vægge var således forudsætningen for, at der var tale om en ombygning. I den forbindelse meddelte klager kommunen at ændringerne udelukkende ville gå på at efterisolere kontoret og fjerne etageadskillelsen for at få tilstrækkelig loftshøjde. En redegørelse fra klager blev fremlagt og viste, at de oprindelige vægge kunne bære det nye tag. Kommunen har i forbindelse med en færdigmelding af bygning 2 og en samtidig ansøgning om udvidelse af træ-salgsvirksomheden i en eksisterende halbygning på ejendommen besigtiget ejendommen to gange. Ved den første besigtigelse konstaterede kommunen, at bygning 2 ikke var færdig som anmeldt, og at der var tale om nyopførelse af en bygning, idet den oprindelige driftsbygning helt var fjernet. Da der var tale om en nyopførelse af en bygning, var det kommunens vurdering, at byggeriet ikke var i overensstemmelse med godkendelsen af 4. juli Herefter har klagers repræsentant først i flere mails hævdet, at byggeriet var udført med de oprindelige mure i overensstemmelse med byggetilladelsen. D. 10. august blev det dog medgivet kommunen, at de oprindelige vægge var blevet fjernet. Bygning var ifølge det anførte blevet så vandskadet i byggefasen, at det havde været nødvendigt at fjerne den oprindelige helstensmur. I øvrigt blev det af klager fastholdt, at byggearbejdet var udført i henhold til projektet. Projektet er ændret væsentligt i forhold til det ansøgte, hvilket har bevirket, at virksomheden ikke er lovligt etableret efter 37 i planloven. De ændringer, som klager har foretaget i forhold til det ansøgte og godkendte projekt bevirker, at her er tale om nedrivning og derefter en genopførelse af en bygning. Sidstnævnte kræver landzonetilladelse efter 35, stk. 1. Endelig har kommunen anført, at byggearbejdet er omfattet af byggetilladelsen og skal opfylde denne. Kommunen finder det usandsynligt, at to måneders vejrlig er årsag til, at de oprindelige dobbeltmurede vægge måtte kasseres. De med klagen fremsendte fotos viser gammel isolering, som ikke er omfattet af byggetilladelsen. De 6

7 oprindelige mure er ubeskadigede. Da projektet således er ændret væsentligt i forhold til det ansøgte, bevirker dette, at forudsætningen for at etablere virksomheden i bygning 2 ikke længere er tilstede. Der er således ikke tale om en lovligt etableret virksomhed, og virksomheden er som sådan heller ikke omfattet af udvidelsesretten i planlovens 36, stk. 1, nr. 13. Der er indsendt fotos af bygning 2 fra før ombygningen og efter ombygningen er igangsat. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Natur- og Miljøklagenævnets formand har truffet afgørelse i sagen i henhold til planlovens 58, stk. 3. Planlovens 35, stk. 1, bestemmer, at opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsætter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Den konkrete afgørelse træffes navnlig på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Ved afgørelsen vil der endvidere kunne henses til, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener, samt hvilken betydning afgørelsen kan få for lignende sager Planlovens landzonebestemmelser har bl.a. til formål at varetage planlægningsmæssige hensyn ved at hindre uplanlagt bebyggelsesudvikling i det åbne land, herunder etablering af større erhvervsvirksomheder, samt at beskytte de landskabelige og jordbrugsmæssige værdier i landzone. Det følger heraf, at erhvervsbyggeri, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone. Det fremgår af planlovens 36, stk. 1, nr. 13, at der ikke kræves tilladelse efter planlovens 35, stk. 1, til byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. Bestemmelsen giver mulighed for uden landzonetilladelse at udvide en mindre virksomhed som er lovligt etableret i en tidligere landbrugsbygning med nyt byggeri, til- eller ombygning. Det forudsættes bl.a., at der også efter udvidelsen er tale om en mindre virksomhed, hvilket bl.a. betyder, at udvidelsens bruttoetageareal ikke væsentligt må overstige 500 m². Planlovens 37, stk. 1, bestemmer, at bygninger, som ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter 35, stk. 1, på visse betingelser kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: 1) At virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og 2) At bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år. Planlovens 51, stk. 1, bestemmer, at kommunen har tilsyn med overholdelsen af planloven, og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. 51, stk. 5. Klagen angår primært to forhold. Dels ønskes det efterprøvet, hvorvidt træsalgsvirksomheden på ejendommen er lovligt etableret i henhold til planlovens 37, da planlovens 36, stk. 1, nr. 13 i så 7

8 fald ville blive aktuel, og dels hvorvidt kommunens standsningspåbud af 29. juni 2012 er lovligt udstedt. Det fremgår af sagen, at der ved ansøgningen om etablering af brændesalgsvirksomhed på ejendommen i bygning 2 blev anført af klager, at bygningen skal i princippet ikke ombygges, dog vil det være nødvendigt at efterisolere den del af bygningen, som skal anvendes til kontorformål. Tegninger er indsendt til kommunen, hvorpå det i tekstdelen til tegningerne bl.a. beskrives, at de eksisterende uisolerede dobbelte murstensvægge skal blive stående, og at ydervæggen skal påføres 100 mm lecablokke. Endvidere viser facadetegninger bl.a., at facaden mod nord vil stå uden vinduer i henholdsvis tag og væg, og at gavltrekanterne mod øst og vest står uden vinduer i ren mur. Senere i sagsforløbet efter kommunens godkendelse af etablering af virksomheden d. 4. juli 2012 har klager d. 5. oktober 2011 overfor kommunen bekræftet, at ombygningen af bygning 2 udelukkende indebar efterisolering af kontoret og fjernelse af etageadskillelsen. Herefter har klager nedtaget den oprindelige driftsbygning, herunder den oprindelige helstensmur og har opbygget et hus, der i placering og størrelse svarer til den oprindelige driftsbygning, men som består af nyt renset murværk, nye bærende vægge, nye vinduesplaceringer, anderledes og væsentligt større vinduer, et nyt tag med velouxvinduer og gavle med fransk dør i den ene gavltrekant, vindue i den anden gavltrekant og dannebrogsvinduer i facaden mod nord. Det fremgår af planlovens 37, at det er en forudsætning for ibrugtagning af en overflødiggjort driftsbygning til virksomhed - så som den ansøgte - at bygningen ikke ombygges i væsentligt omfang samt at bygningen ikke er opført indenfor de sidste fem år. Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet den foretagne ombygning af bygning 2. Nævnet har bl.a. bemærket at der er tale om en helt ny bærende konstruktion, idet det ikke længere, som forudsat af kommunen, er de oprindelige vægge, der bærer tagkonstruktionen, men i stedet de 190 mm tykke lecablokke. Endvidere at bygning fremtræder med dannebrogsvinduer i begge facader mod både syd og nord og fransk dør i gavltrekanten mod vest samt efter det af kommunen oplyste med dannebrogsvindue i modsatte gavltrekant. Nævnet finder, at den foretagne ombygning har antaget et sådant omfang, at det kan diskuteres, hvorvidt der er tale om opførelsen af en helt ny bygning. Nævnet finder under alle omstændigheder, at ombygningen har en sådan karakter og et sådant omfang, at den overskrider betingelsen i planlovens 37 om, at ombygningen af en overflødiggjort driftsbygning ikke må være væsentlig. Det af klager anførte ændrer ikke herpå. Ombygning af bygning 2 er således af en så omfattende karakter, at den falder udenfor anvendelsesområdet for planlovens 37. Etablering af træsalgsvirksomhed på ejendommen kræver på baggrund af ovenstående en landzonetilladelse efter planlovens 35. Da der ikke er meddelt en landzonetilladelse efter 35, kan der ikke lovligt drives træsalgsvirksomhed fra ejendommen, og der kan derfor ikke kan foretages udvidelse af virksomheden i en eksisterende hal efter planlovens 36, stk. 1, nr. 13. I sager hvor tilsynsmyndigheden får kendskab til ulovlige forhold, der er under udførelse, men endnu ikke afsluttet, skal myndigheden reagere for at standse den ulovlige aktivitet, dette sker typisk ved en såkaldt konstaterende standsningsmeddelelse. 8

9 Det er godtgjort for Natur- og Miljøklagenævnet, at den igangværende ombygning af bygning 2 er af en sådan art og omfang, at dette kræver en landzonetilladelse. Da denne landzonetilladelse ikke er meddelt skal kommunen påse, at forholdet lovliggøres enten retligt eller fysisk. Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunens afgørelser af retlige spørgsmål, der henhører under byggeloven ifølge byggelovens 23, stk. 1, kan påklages til Statsforvaltningen. Opmærksomheden henledes dog på byggelovens 16 c, stk. 4, hvorefter en meddelelse om standsning af et byggearbejde, der er påbegyndt uden fornøden tilladelse, ikke kan påklages efter 23, medmindre det gøres gældende, at arbejdet ikke kræver forudgående tilladelse. Såfremt ejeren mener, at han har et erstatningskrav mod kommunen, må dette i givet fald gøres gældende under en retssag ved de almindelige domstole. Natur- og Miljøklagenævnet finder stadfæster på baggrund af ovenstående Frederikssund kommunens afgørelse af 6. august Line Theil Elikofer Ankechef / Babette Bentley Cand.jur. LL.M. Afgørelsen er sendt til: Agrovi I/s V/nordsjællands Landboforening & Dansk Udlandsråd Industrivænget Hillerød Frederikssund Kommune 9

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00067 (tidl. NKN-31-02040) Ref.: ltp AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks i tilbygning til stald i Borsholm i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks i tilbygning til stald i Borsholm i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. juli 2016 J.nr.: NMK-31-01736 og NMK-33-03712 KlageID: 86624 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. november 2013 J.nr.: NMK-31-00795 (tidl. j.nr. NKN-31-01938) Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om lovliggørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00559 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om læskure på ejendom i Halsnæs Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 )

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Placering af bygningerne Lyseblå = oprindelig bolig Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Gul = gammel stald som nu søges lovliggjort til boligareal (76m 2 ) Lilla = udhus (2001-180 m 2 ) Hvid = garage

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2015 J.nr.: NMK-31-01696 KlageID: 84533 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en vognmandsvirksomhed mv. i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om en vognmandsvirksomhed mv. i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. januar 2016 J.nr.: NMK-31-01607 KlageID: 77428 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om en vognmandsvirksomhed mv. i Høje-Taastrup

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Afgørelse i sagen om løgforarbejdning og opførelse af skorstene i Brønderslev Kommune

Afgørelse i sagen om løgforarbejdning og opførelse af skorstene i Brønderslev Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 30. maj 2007 NKN-31-00426 og NKN-33-00842 jav Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om indretning af 10 ferielejligheder på Danstruplund

AFGØRELSE i sag om indretning af 10 ferielejligheder på Danstruplund Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. marts 2015 J.nr.: NMK-31-01232 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om indretning af 10 ferielejligheder på Danstruplund Natur-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01979 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2014 J.nr.: NMK-31-01175 Ref.: MARMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00417 Ref.: Birgitte Olesen, BOL-NMKN AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Maskinhus: Ændret ruminddeling i grundplan - forholdene tillades og kan således

Maskinhus: Ændret ruminddeling i grundplan - forholdene tillades og kan således Bilag 3: Mulighed for retlig eller fysisk lovliggørelse Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der ikke findes ulovlige forhold efter Planlovens 35 (landzoneadministration) og samtidig foranledige et ulovligt

Læs mere

Vilkår Der er indsat vilkår om, at garagens facader og gavle skal beklædes, så naboer ikke generes af et skæmmende oplag i garagen.

Vilkår Der er indsat vilkår om, at garagens facader og gavle skal beklædes, så naboer ikke generes af et skæmmende oplag i garagen. Brian Rasmussen Tandsellevej 7 6470 Sydals Lovliggørende landzonetilladelse til en garage på ejendommen matr.nr. 371 Tandslet, Tandslet, der ligger på Tandsellevej 7, 6470 Sydals. Sønderborg Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

Agrovi Industrivænget 22, 3400 Hillerød tlf

Agrovi Industrivænget 22, 3400 Hillerød tlf Hillerød den 21.5.2013 Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Holmenevej 31,3140 Ålsgårde. På vegne af ejeren af ovenstående ejendom, fremsendes hermed svar på partshøring

Læs mere

Agrovi Industrivænget 22, 3400 Hillerød tlf

Agrovi Industrivænget 22, 3400 Hillerød tlf Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Hillerød den 6.2.2013 Vedr.: Gøngehusvej 217 Maltegård 2950 Vedbæk På vegne af ejeren af ovenstående ejendom, hr. Johan H. Faber og Henrik J. Faber, skal jeg hermed

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø.

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Landzonetilladelse på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2015 J.nr.: NMK-33-02454 Ref.: macos AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på dispensation til bibeholdelse af kvist på ejendommen

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på dispensation til bibeholdelse af kvist på ejendommen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02558 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på dispensation til bibeholdelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opdeling af ejendom i sommerhusområde i 3 lejligheder i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opdeling af ejendom i sommerhusområde i 3 lejligheder i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. juli 2011 J.nr.: NMK-33-00002 (tidl. NKN-33-03184) Ref.: macos AFGØRELSE i sag om opdeling af ejendom i sommerhusområde

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars Rikke Lund Christiansen Tandrupvej 8 Tandrup 9600 Aars Dato: 22. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-51072 Dokumentnr.: 820-2015-250703 Sagsbehandler:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Claus Buhl Hedevej 45 6051 Almind. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort grisestald til bevægelsessal og kontor

Claus Buhl Hedevej 45 6051 Almind. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort grisestald til bevægelsessal og kontor Claus Buhl Hedevej 45 6051 Almind By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjort grisestald til bevægelsessal og kontor Kolding Kommune har den 27. september

Læs mere

Det overlades til Silkeborg Kommune at fastsætte en ny frist for fjernelse af skurvogne, legeplads m.v.

Det overlades til Silkeborg Kommune at fastsætte en ny frist for fjernelse af skurvogne, legeplads m.v. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-31-01292 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om afslag på ansøgning om landzonetilladelse til legeplads

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Kenneth Lundholm Christensen Hyacintvej 6 9800 Hjørring Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 2. november 2016 Afgørelse af

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00598 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig på Bornholm

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup Niels Jørgen Christensen Grandgaardsvej Testrup 9620 Aalestrup Sendt til: njc@hotmail.com Dato: 24. august 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-41732 Dokumentnr.:

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af Inspiration på Slotsgade i Hillerød i Hillerød Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af Inspiration på Slotsgade i Hillerød i Hillerød Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00633 (03-33/200-0548) SNI Afgørelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Landzonetilladelse HusCompagniet Bagsværdvej 84 2800 Kongens Lyngby Nyt stuehus, ekstra bolig og maskinhal/værksted på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund Vi giver hermed landzonetilladelse til at bygge

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Jørgen René Kristensen Pia Lykke Kristensen Rødvigvej 7 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 8. juni 2016

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Malin Lea Enger Olsen René Flemming Enger Olsen Skovvejen 51 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 3. oktober

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at genopføre sommerhus på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 26. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest mandag den 26. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Jens Jacob John Hjorth Uhrevej 17 6064 Jordrup jacob@erfurt.dk Landzonetilladelse til hovedbygning på Uhrevej 17 Kolding Kommune har den 9. august 2016 modtaget din ansøgning om tilladelse til lovliggørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007 BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE BREVEKSEMPEL 1: VARSEL AF PÅBUD ULOVLIG TILBYGNING I LANDZONE 3 BREVEKSEMPEL

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg 08-05-2013 13/4794 Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 2 Vollerup, Ulkebøl, der ligger på Hesselvej 6, 6400 Sønderborg. Sønderborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. GRANLY TØMRER OG SNEDKERFOR- RETNING A/S Håndværkervej 11 9690 Fjerritslev Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1.

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1. TEKNIK OG MILJØ Peter Kragelund Sigvej 2 7550 Sørvad Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8022 bjgtl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.03.03-P19-8-14 Landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. november 2015 J.nr.: NMK-31-01726 KlageID: 86487 Ref.: MTJ-NMKN AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørelse af staldbygning

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørelse af staldbygning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. maj 2013 J.nr.: NMK-31-00826 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørelse af staldbygning

Læs mere

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej.

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2004 J.nr.: 03-33/150-0002 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Landzonetilladelse. Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse Brian Vedel Nielsen Sørbylillevej 7 4200 Slagelse Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere