AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: marts 2013 J.nr.: NMK Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet efter planlovens 1 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikssund Kommunes afgørelse af 6. august 2012 om afslag på ansøgning om udvidelse af en virksomhed i henhold til planlovens 36, stk. 1, nr. 13, på ejendommen matr.nr. 10f, Græse by, Græse, Sigerslevvestervej 10 i Frederikssund, og afgørelsen står således ved magt. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er påklaget af en repræsentant for ejeren af ejendommen. Klager har bl.a. anført, at virksomheden på ejendommen allerede er godkendt, og at der derfor gælder en umiddelbar ret til en mindre udvidelse af denne, jf planlovens bestemmelser, og herudover at kommunens standsningspåbud er ulovligt. Redegørelse for ejendommen Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 1,6 ha med i alt fem bygninger. Der er bl.a. opført en grundmuret staldbygning i 1877 på ca. 100 m². Bygningen omtales herefter som bygning 2. Bygning 2 var før renoveringen opført i teglsten og fremstod med pudset hvid mur med rødmalet bjælkebånd fastsat på muren over de rundbuede smalle traditionelle staldvinduer. Taget var bølget eternittag uden vinduer, og bygningen var ca. 90 m². Ejendommen er beliggende indenfor kystnærhedszonen og indenfor skovrejsningsområde. Ejendommen ligger i et område, hvor der er visuel kontakt til kysten med strandengsområder og kig over Roskilde Fjord til skovene ved Færgelunden og Nordskoven. Historik Naturklagenævnet har tidligere i afgørelser af 18. marts 1999, 30. januar 2001, og 19. marts 2007 behandlet klager vedrørende en hal på 450 m² på ejendommen. Naturklagenævnet afgjorde d. 1. februar 2008 at hallen skulle rives ned. Afgørelsen blev påklaget til domstolene, som i afgørelse af henholdsvis 11. november 2009 (Retten i Hillerød) og 6. maj 2010 (Østre Landsret) stadfæstede Naturklagenævnets afgørelse. Den 3. februar 2011 påbød Frederikssund kommune ejerne af ejendommen at fjerne hallen. Fristen for nedrivning var 15. maj Da ejerne forsat undlod at rive hallen ned, blev de politianmeldt af kommunen i juni Den 12. marts 2012 ansøgte ejer med henvisning til planlovens 38 om at anvende den nedrivningstruede hal til udvidet virksomhed. Dette har kommunen d. 6. august 2012 meddelt afslag på. Sagen om nedrivning af hallen ligger forsat hos politiet, som afventer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i pågældende sag om etablering af virksomhed i overflødig driftsbygning og udvidelse af virksomhed i hallen. Sagens oplysninger Klager har den 10. maj 2011 anmeldt etablering af en virksomhed i en overflødiggjort driftsbygning. Anmeldelsen omhandler udelukkende bygning 2, hvor man har ønsket at indrette kontorlokale på 45 m² samt mindre værksted på 40 m² til brug for klagers træsalgsvirksomhed. Virksomheden handler med brænde og køber fældede træer i skove, hvor træerne skæres op til brænde i løs mål. Fra skovene skal brændet transporteres til kunderne. Det er kun undtagelsesvis i forbindelse med oprydningen af en brændeplads i skoven, at der vil blive opbevaret brænde på ejendommen. Når dette bliver aktuelt, vil oplaget på ejendommen være i størrelsesordenen skov rummeter. Det er i ansøgningen i øvrigt meddelt, at der ikke forventes noget særskilt oplag i forbindelse med virksomheden. Virksomheden beskæftiger én person og i spidsbelastninger maksimalt to personer. Det fremgår af ansøgningen, at: bygningen skal i princippet ikke ombygges, dog vil det være nødvendigt at efterisolere den del af bygningen, som skal anvendes til kontorformål.. Tegninger af ombygningen er indsendt til kommunen. I tekstdelen beskrives bl.a., at de eksisterende uisolerede dobbelte murstensvægge skal blive stående og at ydervæggen er 100 mm lecablokke. Endvidere viser facadetegninger, at facaden mod nord står uden vinduer i henholdsvis tag og væg, 2

3 at gavltrekanten mod vest står uden vindue og at gavltrekanten mod øst står uden vindue i ren mur. Under gavltrekanterne er der i vestfacaden et dannebrogsvindue og i østfacaden to dannebrogsvinduer og en indgangsdør. Derudover er der i facaden mod syd indtegnet fire dannebrogsvinduer med en indgangsdør midt i facaden og fem velouxvinduer i taget. Kommunen har d. 4. juli 2011 godkendt anmeldelse efter planlovens 38, jf 37. Det fremgår af godkendelsen, at ombygningen af den overflødiggjorte driftsbygning omfatter efterisolering. Kommunen har i sin godkendelse gjort ejer opmærksom på, at det er en betingelse for indretningen af virksomhed i en overflødiggjort driftsbygning efter planlovens 37, at virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Desuden har kommunen i godkendelsen anført, at indretningen af kontor og værksted tillige kræver en byggetilladelse, og at en ansøgning herom må sendes til kommunen. I forbindelse med kommunens behandling af byggetilladelsen har kommunen udbedt sig visse oplysninger fra klager, herunder bl.a. en samlet redegørelse for ombygningen. Kommunen har overfor klager ridset op, at ifølge klagers anmeldelse i henhold til planlovens 38 jf. 37 består ombygningen i efterisolering. Klager har hertil d. 5. oktober 2011 svaret, at ændringerne af bygning 2 udelukkende går på at efterisolere kontoret og fjerne etageadskillelsen for at få tilstrækkelig fri loftshøjde. Det er endvidere anført af klager, at der ikke monteres noget loft på oversiden af trekantspærets bund. Det er præciseret, at bygningen har et bruttoareal på 96 m² heraf skal de 38 m² anvendes til kontor, og 58 m² skal anvendes til værksted. Der er tilsendt tegninger og tværsnit til kommunen af bygning 2, og det fremgår heraf bl.a. i tekst-uddraget på en af tegningerne at : eksisterende uisoleret dobbelt murstensvæg bliver stående. Det fremgår af tegningerne, at der uden på murværket skal påføres 100 mm lecablok. Kommunen har herefter d. 28. november 2011 udstedt en byggetilladelse til den ansøgte ombygning af den tidligere driftsbygning. Kommunen har i tilladelsen - under beskrivelsen af byggearbejdets art, omfang og anvendelse henvist til kommunens godkendelse af 4. juli Den 7. marts 2012 har klager færdigmeldt ombygningen til kommunen og har ved samme lejlighed anmodet om tilladelse til at udvide virksomheden på ejendommen. Kommunen har herefter besigtiget ejendommen. Kommunen fandt ved besigtigelsen, at bygning 2, der var færdigmeldt, stadig var omgivet af stillads opstillet langs begge facader. Byggearbejdet var ikke færdigt, idet tagbelægning, gulvkonstruktion, en indvendig muret væg og den indvendige finish ikke var udført. Kommunen fandt, at de nye vægge forekom nye, ensartede og uden tilpasninger. Der sås ingen af de oprindeligt eksisterende vægflader herunder udfyldte vindueshuller. På kommunens spørgsmål om hvilke vægge der var de oprindelige, blev der svaret, at de oprindelige vægge var fjernet. Dette udsagn blev senere ændret til, at den ene facadevæg samt gavlvæggen var oprindelig. Da kommunen pointerede, at alle væggene var nyopførte, blev dette ikke anfægtet af klager. Klagers repræsentant fastholdt dog, at byggeriet var i henhold til byggetilladelsen. Det fremgår af tilsynsnotatet, at ombygning af bygning 2 på flere punkter afviger fra det projekt, der var anmeldt, og som var godkendt af kommunen. Kommunen har således bl.a. beskrevet følgende i notatet: 3

4 Tilladelse: Eksisterende uisoleret dobbelt murstensvæg bliver stående Fakta: Indvendige vægge er nyopført som halvstens murstensvægge. Der er intet gammelt murværk Tilladelse: Trekantspær med hævet bundstykke og loft til kip Fakta: Indlagt dæk på 2/3 af arealet - dvs. indrettet 1. sal Tilladelse: Ingen vinduer i facade mod nord (naboskel) Fakta: Der er placeret tre vinduer i facade mod nord. Tilladelse: Ingen vinduer eller døre i gavltrekanterne Fakta: Der er isat vindue i gavl mod øst og fransk dør i gavl mod vest. Antal af døre og vinduer svarer generelt ikke til tilladelsen. Kommunen har indsat et foto af bygning 2 i tilsynsnotatet, der viser bygningen med fransk dør i gavlen, lecablok-mur samt igangværende pålægning af tag, tre veloux vinduer i tagkonstruktionen hvoraf et af disse er dobbelt størrelse. Endelig er der gjort klar til isætning af tre-fags dannebrogsvinduer i væggen, som allerede isat i nordvæggen. Fotos indefra bygningen viser den færdige lecablok mur i den sydlige væg samt en murstensvæg, der når op ca. til det underste af vindueskanten. Herudover ser det på billederne ud som om, at der er påbegyndt anlæggelse af en loftkonstruktion, der kunne tyde på indretning til en 1. sal i bygningen. Kommunen har herefter d. 29. juni 2012 udstedt en standsningsmeddelelse. Det er kommunens vurdering på baggrund af den foretagne besigtigelse, at der er tale om opførelse af en ny bygning på ca. 100 m². Bygningen opføres med samme grundmål og placering som den overflødiggjorte driftsbygning, men den oprindelige driftsbygningen er helt fjernet, og en ny bygning er opført i dens sted. Det er herefter kommunens vurdering, at ombygningen ikke er i overensstemmelse med kommunens godkendelse af indretning af virksomhed i den overflødiggjorte driftsbygning, jf. planlovens 37 og 38 af 4. juli Det igangværende byggeri kræver derfor en lovliggørende landzonetilladelse. Kommunen har endelig i afgørelsen annonceret, at ejendommen bil blive besigtiget på ny d. 5. juli 2012 for at kommunen kan vurdere, om påbuddet er efterlevet. Klager har hertil bl.a. anført, at byggeriet er udført i henhold til byggetilladelsen, og de approberede tegninger, og at der ikke lovligt kan udstedes et standsningspåbud. Kommunen har som varslet d. 5. juli 2012 på ny været på besigtigelse på ejendommen for at tilse at standsningsmeddelelsen var overholdt, samt for at bekræfte at byggeriet er udført med nyopførte mure. Kommunens tilsyn bekræftede, at byggeriet afviger fra det projekt, der er meddelt byggetilladelse til på en række punkter herunder at: Ifølge tilladelsen består ydervægge af 100 mm lecablok Fakta: Ydervægge består af 200 mm lecablok Ifølge tilladelse består de bærende vægge af eksisterende dobbelt murstensvæg Fakta: Bærende vægge består af nyopførte vægge i lecablok. 4

5 Kommunen har fundet, at alle de eksisterende udvendige mure er nedtaget. Konstateringen er begrundet med, at de indvendige vægge fremstår i glat homogen mur med ensartede lyse fuger, at murværket ingen spor viser efter tilmuring af de døre og vindueshuller, som var i den oprindelige driftsbygning. Endvidere er muren udført uden topskifter (tværliggende sten). En eksisterende 23 cm. fuldmur ville have haft topskifter i hvert andet skifte. Ydervæggene består af en udvendig mur af 19 cm lecablokke, en hulmur isoleret med ca. 200 mm Rockwool og en indvendig mur af 11 cm teglsten, som efter kommunens formodning er de eksisterende mursten, som er blevet renset. Kommunen har efterfølgende d. 6. august 2012 meddelt afslag på ansøgningen om at udvide træsalgsvirksomheden på ejendommen. Kommunen har begrundet afslaget med, at brændesalgsvirksomheden ikke et lovligt etableret på ejendommen, og derfor ikke kan udvides efter 36, stk. 1, nr. 13, da forudsætningen for etableringen af træsalgsvirksomheden var, at denne skulle lokaliseres i en overflødiggjort driftsbygning, der ikke skulle om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Kommunens grundlag for at godkende anmeldelsen og senere at meddele byggetilladelsen var således klagers egne oplysninger om, at ombygningen af bygning 2 alene angik efterisolering og fjernelse af etageadskillelse. Det fremgår således af klagers ansøgning og af de medsendte og af kommunen godkendte tegninger, at den eksisterende dobbeltmur skulle blive stående som bærende væg påført isolering og en tynd lecablokvæg på 100 mm. Efter at kommunen har været på besigtigelse på ejendommen, er det klart for kommunen, at virksomheden ikke er etableret i den tidligere driftsbygning, da driftsbygningen nu er helt fjernet, og klager er i gang med at opføre en ny bygning i dens sted på ejendommen. Den nye bygning er opført med gasbeton/leca (190 mm) som bærende vægge. Indvendigt er klager i gang med at opføre en halvstensvæg af genbrugte mursten. Bygningen er opført med udnyttelig 1. sal og svarer som anført på flere punkter ikke til det ombygningsprojekt, der blev meddelt byggetilladelse til i Sammenfattende er det derfor kommunens opfattelse, at den virksomhed, der ønskes udvidet på ejendommen, ikke er lovligt etableret ifølge planlovens 37, og derfor heller ikke kan udvides efter planlovens 36, stk. 1, nr. 13. En tilladelse til at anvende den eksisterende hal på 450 m² beliggende på ejendommen til træ-salgsvirksomhed kræver derfor en lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens 35. Klager har overfor Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. anført, at det meddelte standsningspåbud ikke kan accepteres, da det igangværende byggeri opfylder kommunens godkendelse af 4. juli Det fremgår af tegningsmaterialet, at der skulle opføres en ny udvendig mur af leca, og at der skulle opføres et nyt tag på bygningen. Efter ydervæggene og den nye spærkonstruktion var rejst, vurderede klager, at byggeriet stort set var færdigt, hvorfor byggeriet blev færdigmeldt til kommunen d. 7. marts Taget var ikke monteret, men dette skyldtes vejrlig, som igen var skyld i, at de oprindelige nu indvendige vægge var blevet ødelagt af indtrængende vand, og mørtlen mellem murstenene var ligeledes blevet ødelagt af fugt, hvorfor klager ultimativt blev nød til at nedtage væggene og opsætte nye. Klager har endvidere anført, at den eksisterende dobbelte murstensvæg stod, mens de udvendige vægge blev rejst, og mens tagkonstruktionen blev udskiftet. Murstenene er nu afrensede og genoplagte. For så vidt angår etagespørgsmålet har klager anført, at der pt. er to platforme i enderne af bygningen, som begge fungerer som arbejdsplatforme. Der er ikke tale om etageadskillelse, og konstruktionen vil fortsat være loft til kip. Endvidere kan det ikke af kommunens tilladelse ses, at der ikke må være vinduer i facaden, ej heller er det en forudsætning, at der ikke må monteres døre eller vinduer i gavltrekanterne. I gavlen under den franske altandør skal der være en port ind til værkstedet og for at få mere dagslys ind, er der monteret en fransk altandør. Der er ændret i antallet af døre og vinduer, men antal og placering af døre og vinduer er ikke en forudsætning for byggetilladelsen. Da de udfærdigede bygningsmæssige ændringer er tilladt i henhold til BR10 har 5

6 kommunen ikke lovhjemmel til at udstede standsningspåbud og tilbagetrække den udstedte byggetilladelse. Kommunen har på grund af det ulovhjemlede standsningspåbud pådraget sig et erstatningsansvar. For så vidt angår etableringen af virksomheden er det af klager anført, at etableringen blev godkendt ved tilladelsen af 4. juli 2011, eller senest ved kommunens udstedelse af byggetilladelsen d. 28. november Ved byggetilladelsen har kommunen godkendt de ansøgte ombygninger og ændringer som værende ikke så væsentlige, at det krævede landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Ændringerne i projektet, herunder opsætning af 190 mm lecablokke frem for 100 mm Lecablok er foretaget for at overholde BR10 kapitel 4 og BR10 kapitel 7.4.2, således som foreskrevet i byggetilladelsen. Da virksomheden er lovligt etableret og godkendt efter planlovens 37 i en overflødiggjort driftsbygning, har virksomheden et retskrav på at kunne udvide med op til 500 m², hvis det efterfølgende skulle vise sig nødvendigt. Klager har endeligt anmodet Natur- og Miljøklagenævnet om at ophæve standsningspåbuddet og ændre afslaget på udvidelsen af virksomheden til en tilladelse. Kommunen har hertil anført, at kommunen har godkendt etableringen af træsalgsvirksomheden på baggrund af de oplysninger, der fremgik af anmeldelsen. I vurderingen har kommunen lagt vægt på, at der var tale om ombygning af en overflødig driftsbygning, som i princippet ikke skulle ombygges, men efterisoleres for så vidt angik den del af bygningen, som skulle anvendes til kontorformål. Af selve byggetilladelsen til ombygning af bygning 2 fremgår det, at de oprindelige vægge, som var opført i helstensmur, skulle blive stående som bærende vægge. De oprindelige vægge skulle bære en ny tagkonstruktion med hævet hanebånd. Bibeholdelsen af de oprindelige vægge var således forudsætningen for, at der var tale om en ombygning. I den forbindelse meddelte klager kommunen at ændringerne udelukkende ville gå på at efterisolere kontoret og fjerne etageadskillelsen for at få tilstrækkelig loftshøjde. En redegørelse fra klager blev fremlagt og viste, at de oprindelige vægge kunne bære det nye tag. Kommunen har i forbindelse med en færdigmelding af bygning 2 og en samtidig ansøgning om udvidelse af træ-salgsvirksomheden i en eksisterende halbygning på ejendommen besigtiget ejendommen to gange. Ved den første besigtigelse konstaterede kommunen, at bygning 2 ikke var færdig som anmeldt, og at der var tale om nyopførelse af en bygning, idet den oprindelige driftsbygning helt var fjernet. Da der var tale om en nyopførelse af en bygning, var det kommunens vurdering, at byggeriet ikke var i overensstemmelse med godkendelsen af 4. juli Herefter har klagers repræsentant først i flere mails hævdet, at byggeriet var udført med de oprindelige mure i overensstemmelse med byggetilladelsen. D. 10. august blev det dog medgivet kommunen, at de oprindelige vægge var blevet fjernet. Bygning var ifølge det anførte blevet så vandskadet i byggefasen, at det havde været nødvendigt at fjerne den oprindelige helstensmur. I øvrigt blev det af klager fastholdt, at byggearbejdet var udført i henhold til projektet. Projektet er ændret væsentligt i forhold til det ansøgte, hvilket har bevirket, at virksomheden ikke er lovligt etableret efter 37 i planloven. De ændringer, som klager har foretaget i forhold til det ansøgte og godkendte projekt bevirker, at her er tale om nedrivning og derefter en genopførelse af en bygning. Sidstnævnte kræver landzonetilladelse efter 35, stk. 1. Endelig har kommunen anført, at byggearbejdet er omfattet af byggetilladelsen og skal opfylde denne. Kommunen finder det usandsynligt, at to måneders vejrlig er årsag til, at de oprindelige dobbeltmurede vægge måtte kasseres. De med klagen fremsendte fotos viser gammel isolering, som ikke er omfattet af byggetilladelsen. De 6

7 oprindelige mure er ubeskadigede. Da projektet således er ændret væsentligt i forhold til det ansøgte, bevirker dette, at forudsætningen for at etablere virksomheden i bygning 2 ikke længere er tilstede. Der er således ikke tale om en lovligt etableret virksomhed, og virksomheden er som sådan heller ikke omfattet af udvidelsesretten i planlovens 36, stk. 1, nr. 13. Der er indsendt fotos af bygning 2 fra før ombygningen og efter ombygningen er igangsat. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Natur- og Miljøklagenævnets formand har truffet afgørelse i sagen i henhold til planlovens 58, stk. 3. Planlovens 35, stk. 1, bestemmer, at opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsætter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Den konkrete afgørelse træffes navnlig på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Ved afgørelsen vil der endvidere kunne henses til, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener, samt hvilken betydning afgørelsen kan få for lignende sager Planlovens landzonebestemmelser har bl.a. til formål at varetage planlægningsmæssige hensyn ved at hindre uplanlagt bebyggelsesudvikling i det åbne land, herunder etablering af større erhvervsvirksomheder, samt at beskytte de landskabelige og jordbrugsmæssige værdier i landzone. Det følger heraf, at erhvervsbyggeri, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone. Det fremgår af planlovens 36, stk. 1, nr. 13, at der ikke kræves tilladelse efter planlovens 35, stk. 1, til byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. Bestemmelsen giver mulighed for uden landzonetilladelse at udvide en mindre virksomhed som er lovligt etableret i en tidligere landbrugsbygning med nyt byggeri, til- eller ombygning. Det forudsættes bl.a., at der også efter udvidelsen er tale om en mindre virksomhed, hvilket bl.a. betyder, at udvidelsens bruttoetageareal ikke væsentligt må overstige 500 m². Planlovens 37, stk. 1, bestemmer, at bygninger, som ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter 35, stk. 1, på visse betingelser kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: 1) At virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og 2) At bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år. Planlovens 51, stk. 1, bestemmer, at kommunen har tilsyn med overholdelsen af planloven, og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. 51, stk. 5. Klagen angår primært to forhold. Dels ønskes det efterprøvet, hvorvidt træsalgsvirksomheden på ejendommen er lovligt etableret i henhold til planlovens 37, da planlovens 36, stk. 1, nr. 13 i så 7

8 fald ville blive aktuel, og dels hvorvidt kommunens standsningspåbud af 29. juni 2012 er lovligt udstedt. Det fremgår af sagen, at der ved ansøgningen om etablering af brændesalgsvirksomhed på ejendommen i bygning 2 blev anført af klager, at bygningen skal i princippet ikke ombygges, dog vil det være nødvendigt at efterisolere den del af bygningen, som skal anvendes til kontorformål. Tegninger er indsendt til kommunen, hvorpå det i tekstdelen til tegningerne bl.a. beskrives, at de eksisterende uisolerede dobbelte murstensvægge skal blive stående, og at ydervæggen skal påføres 100 mm lecablokke. Endvidere viser facadetegninger bl.a., at facaden mod nord vil stå uden vinduer i henholdsvis tag og væg, og at gavltrekanterne mod øst og vest står uden vinduer i ren mur. Senere i sagsforløbet efter kommunens godkendelse af etablering af virksomheden d. 4. juli 2012 har klager d. 5. oktober 2011 overfor kommunen bekræftet, at ombygningen af bygning 2 udelukkende indebar efterisolering af kontoret og fjernelse af etageadskillelsen. Herefter har klager nedtaget den oprindelige driftsbygning, herunder den oprindelige helstensmur og har opbygget et hus, der i placering og størrelse svarer til den oprindelige driftsbygning, men som består af nyt renset murværk, nye bærende vægge, nye vinduesplaceringer, anderledes og væsentligt større vinduer, et nyt tag med velouxvinduer og gavle med fransk dør i den ene gavltrekant, vindue i den anden gavltrekant og dannebrogsvinduer i facaden mod nord. Det fremgår af planlovens 37, at det er en forudsætning for ibrugtagning af en overflødiggjort driftsbygning til virksomhed - så som den ansøgte - at bygningen ikke ombygges i væsentligt omfang samt at bygningen ikke er opført indenfor de sidste fem år. Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet den foretagne ombygning af bygning 2. Nævnet har bl.a. bemærket at der er tale om en helt ny bærende konstruktion, idet det ikke længere, som forudsat af kommunen, er de oprindelige vægge, der bærer tagkonstruktionen, men i stedet de 190 mm tykke lecablokke. Endvidere at bygning fremtræder med dannebrogsvinduer i begge facader mod både syd og nord og fransk dør i gavltrekanten mod vest samt efter det af kommunen oplyste med dannebrogsvindue i modsatte gavltrekant. Nævnet finder, at den foretagne ombygning har antaget et sådant omfang, at det kan diskuteres, hvorvidt der er tale om opførelsen af en helt ny bygning. Nævnet finder under alle omstændigheder, at ombygningen har en sådan karakter og et sådant omfang, at den overskrider betingelsen i planlovens 37 om, at ombygningen af en overflødiggjort driftsbygning ikke må være væsentlig. Det af klager anførte ændrer ikke herpå. Ombygning af bygning 2 er således af en så omfattende karakter, at den falder udenfor anvendelsesområdet for planlovens 37. Etablering af træsalgsvirksomhed på ejendommen kræver på baggrund af ovenstående en landzonetilladelse efter planlovens 35. Da der ikke er meddelt en landzonetilladelse efter 35, kan der ikke lovligt drives træsalgsvirksomhed fra ejendommen, og der kan derfor ikke kan foretages udvidelse af virksomheden i en eksisterende hal efter planlovens 36, stk. 1, nr. 13. I sager hvor tilsynsmyndigheden får kendskab til ulovlige forhold, der er under udførelse, men endnu ikke afsluttet, skal myndigheden reagere for at standse den ulovlige aktivitet, dette sker typisk ved en såkaldt konstaterende standsningsmeddelelse. 8

9 Det er godtgjort for Natur- og Miljøklagenævnet, at den igangværende ombygning af bygning 2 er af en sådan art og omfang, at dette kræver en landzonetilladelse. Da denne landzonetilladelse ikke er meddelt skal kommunen påse, at forholdet lovliggøres enten retligt eller fysisk. Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunens afgørelser af retlige spørgsmål, der henhører under byggeloven ifølge byggelovens 23, stk. 1, kan påklages til Statsforvaltningen. Opmærksomheden henledes dog på byggelovens 16 c, stk. 4, hvorefter en meddelelse om standsning af et byggearbejde, der er påbegyndt uden fornøden tilladelse, ikke kan påklages efter 23, medmindre det gøres gældende, at arbejdet ikke kræver forudgående tilladelse. Såfremt ejeren mener, at han har et erstatningskrav mod kommunen, må dette i givet fald gøres gældende under en retssag ved de almindelige domstole. Natur- og Miljøklagenævnet finder stadfæster på baggrund af ovenstående Frederikssund kommunens afgørelse af 6. august Line Theil Elikofer Ankechef / Babette Bentley Cand.jur. LL.M. Afgørelsen er sendt til: Agrovi I/s V/nordsjællands Landboforening & Dansk Udlandsråd Industrivænget Hillerød Frederikssund Kommune 9

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere