AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: marts 2013 J.nr.: NMK Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet efter planlovens 1 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederikssund Kommunes afgørelse af 6. august 2012 om afslag på ansøgning om udvidelse af en virksomhed i henhold til planlovens 36, stk. 1, nr. 13, på ejendommen matr.nr. 10f, Græse by, Græse, Sigerslevvestervej 10 i Frederikssund, og afgørelsen står således ved magt. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er påklaget af en repræsentant for ejeren af ejendommen. Klager har bl.a. anført, at virksomheden på ejendommen allerede er godkendt, og at der derfor gælder en umiddelbar ret til en mindre udvidelse af denne, jf planlovens bestemmelser, og herudover at kommunens standsningspåbud er ulovligt. Redegørelse for ejendommen Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 1,6 ha med i alt fem bygninger. Der er bl.a. opført en grundmuret staldbygning i 1877 på ca. 100 m². Bygningen omtales herefter som bygning 2. Bygning 2 var før renoveringen opført i teglsten og fremstod med pudset hvid mur med rødmalet bjælkebånd fastsat på muren over de rundbuede smalle traditionelle staldvinduer. Taget var bølget eternittag uden vinduer, og bygningen var ca. 90 m². Ejendommen er beliggende indenfor kystnærhedszonen og indenfor skovrejsningsområde. Ejendommen ligger i et område, hvor der er visuel kontakt til kysten med strandengsområder og kig over Roskilde Fjord til skovene ved Færgelunden og Nordskoven. Historik Naturklagenævnet har tidligere i afgørelser af 18. marts 1999, 30. januar 2001, og 19. marts 2007 behandlet klager vedrørende en hal på 450 m² på ejendommen. Naturklagenævnet afgjorde d. 1. februar 2008 at hallen skulle rives ned. Afgørelsen blev påklaget til domstolene, som i afgørelse af henholdsvis 11. november 2009 (Retten i Hillerød) og 6. maj 2010 (Østre Landsret) stadfæstede Naturklagenævnets afgørelse. Den 3. februar 2011 påbød Frederikssund kommune ejerne af ejendommen at fjerne hallen. Fristen for nedrivning var 15. maj Da ejerne forsat undlod at rive hallen ned, blev de politianmeldt af kommunen i juni Den 12. marts 2012 ansøgte ejer med henvisning til planlovens 38 om at anvende den nedrivningstruede hal til udvidet virksomhed. Dette har kommunen d. 6. august 2012 meddelt afslag på. Sagen om nedrivning af hallen ligger forsat hos politiet, som afventer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i pågældende sag om etablering af virksomhed i overflødig driftsbygning og udvidelse af virksomhed i hallen. Sagens oplysninger Klager har den 10. maj 2011 anmeldt etablering af en virksomhed i en overflødiggjort driftsbygning. Anmeldelsen omhandler udelukkende bygning 2, hvor man har ønsket at indrette kontorlokale på 45 m² samt mindre værksted på 40 m² til brug for klagers træsalgsvirksomhed. Virksomheden handler med brænde og køber fældede træer i skove, hvor træerne skæres op til brænde i løs mål. Fra skovene skal brændet transporteres til kunderne. Det er kun undtagelsesvis i forbindelse med oprydningen af en brændeplads i skoven, at der vil blive opbevaret brænde på ejendommen. Når dette bliver aktuelt, vil oplaget på ejendommen være i størrelsesordenen skov rummeter. Det er i ansøgningen i øvrigt meddelt, at der ikke forventes noget særskilt oplag i forbindelse med virksomheden. Virksomheden beskæftiger én person og i spidsbelastninger maksimalt to personer. Det fremgår af ansøgningen, at: bygningen skal i princippet ikke ombygges, dog vil det være nødvendigt at efterisolere den del af bygningen, som skal anvendes til kontorformål.. Tegninger af ombygningen er indsendt til kommunen. I tekstdelen beskrives bl.a., at de eksisterende uisolerede dobbelte murstensvægge skal blive stående og at ydervæggen er 100 mm lecablokke. Endvidere viser facadetegninger, at facaden mod nord står uden vinduer i henholdsvis tag og væg, 2

3 at gavltrekanten mod vest står uden vindue og at gavltrekanten mod øst står uden vindue i ren mur. Under gavltrekanterne er der i vestfacaden et dannebrogsvindue og i østfacaden to dannebrogsvinduer og en indgangsdør. Derudover er der i facaden mod syd indtegnet fire dannebrogsvinduer med en indgangsdør midt i facaden og fem velouxvinduer i taget. Kommunen har d. 4. juli 2011 godkendt anmeldelse efter planlovens 38, jf 37. Det fremgår af godkendelsen, at ombygningen af den overflødiggjorte driftsbygning omfatter efterisolering. Kommunen har i sin godkendelse gjort ejer opmærksom på, at det er en betingelse for indretningen af virksomhed i en overflødiggjort driftsbygning efter planlovens 37, at virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Desuden har kommunen i godkendelsen anført, at indretningen af kontor og værksted tillige kræver en byggetilladelse, og at en ansøgning herom må sendes til kommunen. I forbindelse med kommunens behandling af byggetilladelsen har kommunen udbedt sig visse oplysninger fra klager, herunder bl.a. en samlet redegørelse for ombygningen. Kommunen har overfor klager ridset op, at ifølge klagers anmeldelse i henhold til planlovens 38 jf. 37 består ombygningen i efterisolering. Klager har hertil d. 5. oktober 2011 svaret, at ændringerne af bygning 2 udelukkende går på at efterisolere kontoret og fjerne etageadskillelsen for at få tilstrækkelig fri loftshøjde. Det er endvidere anført af klager, at der ikke monteres noget loft på oversiden af trekantspærets bund. Det er præciseret, at bygningen har et bruttoareal på 96 m² heraf skal de 38 m² anvendes til kontor, og 58 m² skal anvendes til værksted. Der er tilsendt tegninger og tværsnit til kommunen af bygning 2, og det fremgår heraf bl.a. i tekst-uddraget på en af tegningerne at : eksisterende uisoleret dobbelt murstensvæg bliver stående. Det fremgår af tegningerne, at der uden på murværket skal påføres 100 mm lecablok. Kommunen har herefter d. 28. november 2011 udstedt en byggetilladelse til den ansøgte ombygning af den tidligere driftsbygning. Kommunen har i tilladelsen - under beskrivelsen af byggearbejdets art, omfang og anvendelse henvist til kommunens godkendelse af 4. juli Den 7. marts 2012 har klager færdigmeldt ombygningen til kommunen og har ved samme lejlighed anmodet om tilladelse til at udvide virksomheden på ejendommen. Kommunen har herefter besigtiget ejendommen. Kommunen fandt ved besigtigelsen, at bygning 2, der var færdigmeldt, stadig var omgivet af stillads opstillet langs begge facader. Byggearbejdet var ikke færdigt, idet tagbelægning, gulvkonstruktion, en indvendig muret væg og den indvendige finish ikke var udført. Kommunen fandt, at de nye vægge forekom nye, ensartede og uden tilpasninger. Der sås ingen af de oprindeligt eksisterende vægflader herunder udfyldte vindueshuller. På kommunens spørgsmål om hvilke vægge der var de oprindelige, blev der svaret, at de oprindelige vægge var fjernet. Dette udsagn blev senere ændret til, at den ene facadevæg samt gavlvæggen var oprindelig. Da kommunen pointerede, at alle væggene var nyopførte, blev dette ikke anfægtet af klager. Klagers repræsentant fastholdt dog, at byggeriet var i henhold til byggetilladelsen. Det fremgår af tilsynsnotatet, at ombygning af bygning 2 på flere punkter afviger fra det projekt, der var anmeldt, og som var godkendt af kommunen. Kommunen har således bl.a. beskrevet følgende i notatet: 3

4 Tilladelse: Eksisterende uisoleret dobbelt murstensvæg bliver stående Fakta: Indvendige vægge er nyopført som halvstens murstensvægge. Der er intet gammelt murværk Tilladelse: Trekantspær med hævet bundstykke og loft til kip Fakta: Indlagt dæk på 2/3 af arealet - dvs. indrettet 1. sal Tilladelse: Ingen vinduer i facade mod nord (naboskel) Fakta: Der er placeret tre vinduer i facade mod nord. Tilladelse: Ingen vinduer eller døre i gavltrekanterne Fakta: Der er isat vindue i gavl mod øst og fransk dør i gavl mod vest. Antal af døre og vinduer svarer generelt ikke til tilladelsen. Kommunen har indsat et foto af bygning 2 i tilsynsnotatet, der viser bygningen med fransk dør i gavlen, lecablok-mur samt igangværende pålægning af tag, tre veloux vinduer i tagkonstruktionen hvoraf et af disse er dobbelt størrelse. Endelig er der gjort klar til isætning af tre-fags dannebrogsvinduer i væggen, som allerede isat i nordvæggen. Fotos indefra bygningen viser den færdige lecablok mur i den sydlige væg samt en murstensvæg, der når op ca. til det underste af vindueskanten. Herudover ser det på billederne ud som om, at der er påbegyndt anlæggelse af en loftkonstruktion, der kunne tyde på indretning til en 1. sal i bygningen. Kommunen har herefter d. 29. juni 2012 udstedt en standsningsmeddelelse. Det er kommunens vurdering på baggrund af den foretagne besigtigelse, at der er tale om opførelse af en ny bygning på ca. 100 m². Bygningen opføres med samme grundmål og placering som den overflødiggjorte driftsbygning, men den oprindelige driftsbygningen er helt fjernet, og en ny bygning er opført i dens sted. Det er herefter kommunens vurdering, at ombygningen ikke er i overensstemmelse med kommunens godkendelse af indretning af virksomhed i den overflødiggjorte driftsbygning, jf. planlovens 37 og 38 af 4. juli Det igangværende byggeri kræver derfor en lovliggørende landzonetilladelse. Kommunen har endelig i afgørelsen annonceret, at ejendommen bil blive besigtiget på ny d. 5. juli 2012 for at kommunen kan vurdere, om påbuddet er efterlevet. Klager har hertil bl.a. anført, at byggeriet er udført i henhold til byggetilladelsen, og de approberede tegninger, og at der ikke lovligt kan udstedes et standsningspåbud. Kommunen har som varslet d. 5. juli 2012 på ny været på besigtigelse på ejendommen for at tilse at standsningsmeddelelsen var overholdt, samt for at bekræfte at byggeriet er udført med nyopførte mure. Kommunens tilsyn bekræftede, at byggeriet afviger fra det projekt, der er meddelt byggetilladelse til på en række punkter herunder at: Ifølge tilladelsen består ydervægge af 100 mm lecablok Fakta: Ydervægge består af 200 mm lecablok Ifølge tilladelse består de bærende vægge af eksisterende dobbelt murstensvæg Fakta: Bærende vægge består af nyopførte vægge i lecablok. 4

5 Kommunen har fundet, at alle de eksisterende udvendige mure er nedtaget. Konstateringen er begrundet med, at de indvendige vægge fremstår i glat homogen mur med ensartede lyse fuger, at murværket ingen spor viser efter tilmuring af de døre og vindueshuller, som var i den oprindelige driftsbygning. Endvidere er muren udført uden topskifter (tværliggende sten). En eksisterende 23 cm. fuldmur ville have haft topskifter i hvert andet skifte. Ydervæggene består af en udvendig mur af 19 cm lecablokke, en hulmur isoleret med ca. 200 mm Rockwool og en indvendig mur af 11 cm teglsten, som efter kommunens formodning er de eksisterende mursten, som er blevet renset. Kommunen har efterfølgende d. 6. august 2012 meddelt afslag på ansøgningen om at udvide træsalgsvirksomheden på ejendommen. Kommunen har begrundet afslaget med, at brændesalgsvirksomheden ikke et lovligt etableret på ejendommen, og derfor ikke kan udvides efter 36, stk. 1, nr. 13, da forudsætningen for etableringen af træsalgsvirksomheden var, at denne skulle lokaliseres i en overflødiggjort driftsbygning, der ikke skulle om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Kommunens grundlag for at godkende anmeldelsen og senere at meddele byggetilladelsen var således klagers egne oplysninger om, at ombygningen af bygning 2 alene angik efterisolering og fjernelse af etageadskillelse. Det fremgår således af klagers ansøgning og af de medsendte og af kommunen godkendte tegninger, at den eksisterende dobbeltmur skulle blive stående som bærende væg påført isolering og en tynd lecablokvæg på 100 mm. Efter at kommunen har været på besigtigelse på ejendommen, er det klart for kommunen, at virksomheden ikke er etableret i den tidligere driftsbygning, da driftsbygningen nu er helt fjernet, og klager er i gang med at opføre en ny bygning i dens sted på ejendommen. Den nye bygning er opført med gasbeton/leca (190 mm) som bærende vægge. Indvendigt er klager i gang med at opføre en halvstensvæg af genbrugte mursten. Bygningen er opført med udnyttelig 1. sal og svarer som anført på flere punkter ikke til det ombygningsprojekt, der blev meddelt byggetilladelse til i Sammenfattende er det derfor kommunens opfattelse, at den virksomhed, der ønskes udvidet på ejendommen, ikke er lovligt etableret ifølge planlovens 37, og derfor heller ikke kan udvides efter planlovens 36, stk. 1, nr. 13. En tilladelse til at anvende den eksisterende hal på 450 m² beliggende på ejendommen til træ-salgsvirksomhed kræver derfor en lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens 35. Klager har overfor Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. anført, at det meddelte standsningspåbud ikke kan accepteres, da det igangværende byggeri opfylder kommunens godkendelse af 4. juli Det fremgår af tegningsmaterialet, at der skulle opføres en ny udvendig mur af leca, og at der skulle opføres et nyt tag på bygningen. Efter ydervæggene og den nye spærkonstruktion var rejst, vurderede klager, at byggeriet stort set var færdigt, hvorfor byggeriet blev færdigmeldt til kommunen d. 7. marts Taget var ikke monteret, men dette skyldtes vejrlig, som igen var skyld i, at de oprindelige nu indvendige vægge var blevet ødelagt af indtrængende vand, og mørtlen mellem murstenene var ligeledes blevet ødelagt af fugt, hvorfor klager ultimativt blev nød til at nedtage væggene og opsætte nye. Klager har endvidere anført, at den eksisterende dobbelte murstensvæg stod, mens de udvendige vægge blev rejst, og mens tagkonstruktionen blev udskiftet. Murstenene er nu afrensede og genoplagte. For så vidt angår etagespørgsmålet har klager anført, at der pt. er to platforme i enderne af bygningen, som begge fungerer som arbejdsplatforme. Der er ikke tale om etageadskillelse, og konstruktionen vil fortsat være loft til kip. Endvidere kan det ikke af kommunens tilladelse ses, at der ikke må være vinduer i facaden, ej heller er det en forudsætning, at der ikke må monteres døre eller vinduer i gavltrekanterne. I gavlen under den franske altandør skal der være en port ind til værkstedet og for at få mere dagslys ind, er der monteret en fransk altandør. Der er ændret i antallet af døre og vinduer, men antal og placering af døre og vinduer er ikke en forudsætning for byggetilladelsen. Da de udfærdigede bygningsmæssige ændringer er tilladt i henhold til BR10 har 5

6 kommunen ikke lovhjemmel til at udstede standsningspåbud og tilbagetrække den udstedte byggetilladelse. Kommunen har på grund af det ulovhjemlede standsningspåbud pådraget sig et erstatningsansvar. For så vidt angår etableringen af virksomheden er det af klager anført, at etableringen blev godkendt ved tilladelsen af 4. juli 2011, eller senest ved kommunens udstedelse af byggetilladelsen d. 28. november Ved byggetilladelsen har kommunen godkendt de ansøgte ombygninger og ændringer som værende ikke så væsentlige, at det krævede landzonetilladelse efter planlovens 35, stk. 1. Ændringerne i projektet, herunder opsætning af 190 mm lecablokke frem for 100 mm Lecablok er foretaget for at overholde BR10 kapitel 4 og BR10 kapitel 7.4.2, således som foreskrevet i byggetilladelsen. Da virksomheden er lovligt etableret og godkendt efter planlovens 37 i en overflødiggjort driftsbygning, har virksomheden et retskrav på at kunne udvide med op til 500 m², hvis det efterfølgende skulle vise sig nødvendigt. Klager har endeligt anmodet Natur- og Miljøklagenævnet om at ophæve standsningspåbuddet og ændre afslaget på udvidelsen af virksomheden til en tilladelse. Kommunen har hertil anført, at kommunen har godkendt etableringen af træsalgsvirksomheden på baggrund af de oplysninger, der fremgik af anmeldelsen. I vurderingen har kommunen lagt vægt på, at der var tale om ombygning af en overflødig driftsbygning, som i princippet ikke skulle ombygges, men efterisoleres for så vidt angik den del af bygningen, som skulle anvendes til kontorformål. Af selve byggetilladelsen til ombygning af bygning 2 fremgår det, at de oprindelige vægge, som var opført i helstensmur, skulle blive stående som bærende vægge. De oprindelige vægge skulle bære en ny tagkonstruktion med hævet hanebånd. Bibeholdelsen af de oprindelige vægge var således forudsætningen for, at der var tale om en ombygning. I den forbindelse meddelte klager kommunen at ændringerne udelukkende ville gå på at efterisolere kontoret og fjerne etageadskillelsen for at få tilstrækkelig loftshøjde. En redegørelse fra klager blev fremlagt og viste, at de oprindelige vægge kunne bære det nye tag. Kommunen har i forbindelse med en færdigmelding af bygning 2 og en samtidig ansøgning om udvidelse af træ-salgsvirksomheden i en eksisterende halbygning på ejendommen besigtiget ejendommen to gange. Ved den første besigtigelse konstaterede kommunen, at bygning 2 ikke var færdig som anmeldt, og at der var tale om nyopførelse af en bygning, idet den oprindelige driftsbygning helt var fjernet. Da der var tale om en nyopførelse af en bygning, var det kommunens vurdering, at byggeriet ikke var i overensstemmelse med godkendelsen af 4. juli Herefter har klagers repræsentant først i flere mails hævdet, at byggeriet var udført med de oprindelige mure i overensstemmelse med byggetilladelsen. D. 10. august blev det dog medgivet kommunen, at de oprindelige vægge var blevet fjernet. Bygning var ifølge det anførte blevet så vandskadet i byggefasen, at det havde været nødvendigt at fjerne den oprindelige helstensmur. I øvrigt blev det af klager fastholdt, at byggearbejdet var udført i henhold til projektet. Projektet er ændret væsentligt i forhold til det ansøgte, hvilket har bevirket, at virksomheden ikke er lovligt etableret efter 37 i planloven. De ændringer, som klager har foretaget i forhold til det ansøgte og godkendte projekt bevirker, at her er tale om nedrivning og derefter en genopførelse af en bygning. Sidstnævnte kræver landzonetilladelse efter 35, stk. 1. Endelig har kommunen anført, at byggearbejdet er omfattet af byggetilladelsen og skal opfylde denne. Kommunen finder det usandsynligt, at to måneders vejrlig er årsag til, at de oprindelige dobbeltmurede vægge måtte kasseres. De med klagen fremsendte fotos viser gammel isolering, som ikke er omfattet af byggetilladelsen. De 6

7 oprindelige mure er ubeskadigede. Da projektet således er ændret væsentligt i forhold til det ansøgte, bevirker dette, at forudsætningen for at etablere virksomheden i bygning 2 ikke længere er tilstede. Der er således ikke tale om en lovligt etableret virksomhed, og virksomheden er som sådan heller ikke omfattet af udvidelsesretten i planlovens 36, stk. 1, nr. 13. Der er indsendt fotos af bygning 2 fra før ombygningen og efter ombygningen er igangsat. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Natur- og Miljøklagenævnets formand har truffet afgørelse i sagen i henhold til planlovens 58, stk. 3. Planlovens 35, stk. 1, bestemmer, at opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsætter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Den konkrete afgørelse træffes navnlig på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Ved afgørelsen vil der endvidere kunne henses til, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener, samt hvilken betydning afgørelsen kan få for lignende sager Planlovens landzonebestemmelser har bl.a. til formål at varetage planlægningsmæssige hensyn ved at hindre uplanlagt bebyggelsesudvikling i det åbne land, herunder etablering af større erhvervsvirksomheder, samt at beskytte de landskabelige og jordbrugsmæssige værdier i landzone. Det følger heraf, at erhvervsbyggeri, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone. Det fremgår af planlovens 36, stk. 1, nr. 13, at der ikke kræves tilladelse efter planlovens 35, stk. 1, til byggeri til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. Bestemmelsen giver mulighed for uden landzonetilladelse at udvide en mindre virksomhed som er lovligt etableret i en tidligere landbrugsbygning med nyt byggeri, til- eller ombygning. Det forudsættes bl.a., at der også efter udvidelsen er tale om en mindre virksomhed, hvilket bl.a. betyder, at udvidelsens bruttoetageareal ikke væsentligt må overstige 500 m². Planlovens 37, stk. 1, bestemmer, at bygninger, som ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter 35, stk. 1, på visse betingelser kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: 1) At virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og 2) At bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år. Planlovens 51, stk. 1, bestemmer, at kommunen har tilsyn med overholdelsen af planloven, og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. 51, stk. 5. Klagen angår primært to forhold. Dels ønskes det efterprøvet, hvorvidt træsalgsvirksomheden på ejendommen er lovligt etableret i henhold til planlovens 37, da planlovens 36, stk. 1, nr. 13 i så 7

8 fald ville blive aktuel, og dels hvorvidt kommunens standsningspåbud af 29. juni 2012 er lovligt udstedt. Det fremgår af sagen, at der ved ansøgningen om etablering af brændesalgsvirksomhed på ejendommen i bygning 2 blev anført af klager, at bygningen skal i princippet ikke ombygges, dog vil det være nødvendigt at efterisolere den del af bygningen, som skal anvendes til kontorformål. Tegninger er indsendt til kommunen, hvorpå det i tekstdelen til tegningerne bl.a. beskrives, at de eksisterende uisolerede dobbelte murstensvægge skal blive stående, og at ydervæggen skal påføres 100 mm lecablokke. Endvidere viser facadetegninger bl.a., at facaden mod nord vil stå uden vinduer i henholdsvis tag og væg, og at gavltrekanterne mod øst og vest står uden vinduer i ren mur. Senere i sagsforløbet efter kommunens godkendelse af etablering af virksomheden d. 4. juli 2012 har klager d. 5. oktober 2011 overfor kommunen bekræftet, at ombygningen af bygning 2 udelukkende indebar efterisolering af kontoret og fjernelse af etageadskillelsen. Herefter har klager nedtaget den oprindelige driftsbygning, herunder den oprindelige helstensmur og har opbygget et hus, der i placering og størrelse svarer til den oprindelige driftsbygning, men som består af nyt renset murværk, nye bærende vægge, nye vinduesplaceringer, anderledes og væsentligt større vinduer, et nyt tag med velouxvinduer og gavle med fransk dør i den ene gavltrekant, vindue i den anden gavltrekant og dannebrogsvinduer i facaden mod nord. Det fremgår af planlovens 37, at det er en forudsætning for ibrugtagning af en overflødiggjort driftsbygning til virksomhed - så som den ansøgte - at bygningen ikke ombygges i væsentligt omfang samt at bygningen ikke er opført indenfor de sidste fem år. Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet den foretagne ombygning af bygning 2. Nævnet har bl.a. bemærket at der er tale om en helt ny bærende konstruktion, idet det ikke længere, som forudsat af kommunen, er de oprindelige vægge, der bærer tagkonstruktionen, men i stedet de 190 mm tykke lecablokke. Endvidere at bygning fremtræder med dannebrogsvinduer i begge facader mod både syd og nord og fransk dør i gavltrekanten mod vest samt efter det af kommunen oplyste med dannebrogsvindue i modsatte gavltrekant. Nævnet finder, at den foretagne ombygning har antaget et sådant omfang, at det kan diskuteres, hvorvidt der er tale om opførelsen af en helt ny bygning. Nævnet finder under alle omstændigheder, at ombygningen har en sådan karakter og et sådant omfang, at den overskrider betingelsen i planlovens 37 om, at ombygningen af en overflødiggjort driftsbygning ikke må være væsentlig. Det af klager anførte ændrer ikke herpå. Ombygning af bygning 2 er således af en så omfattende karakter, at den falder udenfor anvendelsesområdet for planlovens 37. Etablering af træsalgsvirksomhed på ejendommen kræver på baggrund af ovenstående en landzonetilladelse efter planlovens 35. Da der ikke er meddelt en landzonetilladelse efter 35, kan der ikke lovligt drives træsalgsvirksomhed fra ejendommen, og der kan derfor ikke kan foretages udvidelse af virksomheden i en eksisterende hal efter planlovens 36, stk. 1, nr. 13. I sager hvor tilsynsmyndigheden får kendskab til ulovlige forhold, der er under udførelse, men endnu ikke afsluttet, skal myndigheden reagere for at standse den ulovlige aktivitet, dette sker typisk ved en såkaldt konstaterende standsningsmeddelelse. 8

9 Det er godtgjort for Natur- og Miljøklagenævnet, at den igangværende ombygning af bygning 2 er af en sådan art og omfang, at dette kræver en landzonetilladelse. Da denne landzonetilladelse ikke er meddelt skal kommunen påse, at forholdet lovliggøres enten retligt eller fysisk. Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunens afgørelser af retlige spørgsmål, der henhører under byggeloven ifølge byggelovens 23, stk. 1, kan påklages til Statsforvaltningen. Opmærksomheden henledes dog på byggelovens 16 c, stk. 4, hvorefter en meddelelse om standsning af et byggearbejde, der er påbegyndt uden fornøden tilladelse, ikke kan påklages efter 23, medmindre det gøres gældende, at arbejdet ikke kræver forudgående tilladelse. Såfremt ejeren mener, at han har et erstatningskrav mod kommunen, må dette i givet fald gøres gældende under en retssag ved de almindelige domstole. Natur- og Miljøklagenævnet finder stadfæster på baggrund af ovenstående Frederikssund kommunens afgørelse af 6. august Line Theil Elikofer Ankechef / Babette Bentley Cand.jur. LL.M. Afgørelsen er sendt til: Agrovi I/s V/nordsjællands Landboforening & Dansk Udlandsråd Industrivænget Hillerød Frederikssund Kommune 9

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Efter gennemførelse af byggeriet udgør det samlede bruttoetageareal for udhus 100 m2. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Efter gennemførelse af byggeriet udgør det samlede bruttoetageareal for udhus 100 m2. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Mette Marie Nielsen Dan Nielsen Møllebakken 28 Ø. Svenstrup 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere