Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014"

Transkript

1 Konklusion Efter massive tab i årene er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring af omkostningerne giver det mulighed for en væsentlig forbedring af driftsindtjeningen. Fasen med sanering og opstramning er overstået. Fortsat overkapacitet betyder, at investeringerne er små. En ny bankaftale skal forhandles på plads inden februar H+H har en stor, moderne fabrik placeret nær Skt. Petersborg i Rusland, og der er pludselig opstået et nyt problem med uklarhed om udviklingen efter udbruddet af Krim-konflikten. På kort sigt hersker der derfor fornyet usikkerhed. Vi mener, at H+H må anses for en interessant langsigtet købsmulighed ud fra potentialet i virksomheden i kraft af en dedikeret indsats, der stringent fokuserer på produktion og anvendelse af porebeton som byggemateriale, hvor dets glimrende egenskaber søges udnyttet maksimalt. Anbefaling: Aktuel Kurs: 47,3 Kort sigt: Afvent Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb Markedsværdi: 464 mio. DKK Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 9,81 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q1 den Tidligere anbefaling: Ingen 1-års kursgraf Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår Ledelsen forventer en omsætningsvækst på 3-6 pct. og et EBITDA bidrag på mio. DKK (94). Investeringerne budgetteres til 60 mio. DKK. Frasalg af ikke-benyttede aktiver i samme størrelse nævnes som en mulighed, men det indgår ikke i de anførte forventninger. Det forudsættes, at aktiviteten i Rusland ikke rammes af ekstraordinære problemer pga. Ukraine. Valutakurserne for RUB, PLN og GBP er vigtige, og der er kalkuleret ud fra niveauet medio marts. Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 54,0 Lav 27,1 Muligheder Positiv udvikling i økonomien og byggeaktiviteten i England og Nordeuropa vil kunne forbedre indtjeningen markant, da kapaciteten er til stede. Rusland rummer et stort potentiale med plads til flere fabrikker, når selskabets økonomi bliver stærk nok hertil. Belastningen fra ophørte aktiviteter er overstået. Selskabets stærke markedsposition indebærer både styrke fremadrettet i indtjening og en væsentlig goodwill værdi, såfremt en opkøbssituation skulle opstå. Risici Påvirkning fra udsving i byggeaktiviteten og videre over på konkurrencen (pris) er de afgørende faktorer. Selskabets finansielle styrke skal forbedres yderligere for at sikre passende robusthed i forhold til de ydre vilkår. Udviklingen i Rusland er pludselig blevet en ny bekymring trods god præstationsevne og langsigtet potentiale her. H+H er eksponeret over for påvirkning fra udsving i valutakurserne på GBP, RUB og PLN som et særligt forhold. 1 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om H+H Koncernen fremstiller porebeton produkter (gasbeton), der benyttes til såvel nybyggeri som renoveringsopgaver. Markedspositionen er stærk i Nordvesteuropa, herunder Storbritannien. Gennemtænkte produkter og løsninger med let anvendelse ved montering kendetegner H+H. Build with ease er selskabets motto. Produktionen foretages på 11 fabrikker placeret i de vigtigste lande i markedsregionen. Lave priser for transport betyder udvidet rækkevidde fra disse, fx forsynes Danmark fra de tyske fabrikker. De tre fabrikker i Tyskland dækker også leverancerne til Sverige og Benelux-landene. Produktionen er fordelt på tre fabrikker i Tyskland, tre i Storbritannien, fire i Polen (en er lukket midlertidigt) og en i Rusland (beliggende i Kikerino ved Skt. Petersborg). Der er salgsselskaber i Danmark, Sverige, Finland og Holland. Geografisk opdeles omsætningen i Vesteuropa med 74 pct. og Østeuropa med 26 pct. Hovedkontoret er placeret i København, og organisationen her er meget smal. Virksomheden drives nu ud fra One company struktur for at udnytte fælles kompetencer og styringskraft bedst muligt. De enkelte datterselskabers fabrikker søges samordnet, ligesom nye tiltag hurtigt kan udrulles i alle lande med denne struktur. Moderselskabets organisation er lille og operationelt indrettet, hvorved H+H er i stand til at reagere hurtigt på udviklingen i afsætning og konkurrence. Prisforholdene følges og styres således på ugebasis af topledelsen, der operationelt set er rykket meget tættere på de enkelte datterselskaber. I branchen for porebeton er H+H størrelsesmæssigt set nr. 2 i Europa. Ønsket er at være nr. 1 i de lande, hvor man driver virksomhed. Et vigtigt element i konkurrencen udgøres af andre former for byggematerialer, der kan anvendes til indervægge, skillerum eller bærende dæk. Porebeton er velindarbejdet som produkt i de fleste lande. Materialet har fordel af lav vægt og let montagearbejde, samtidig med at det besidder gode egenskaber mht. isolering for varme og mod brand. Selskabet blev særdeles hårdt ramt af Finanskrisen, idet en omfattende ekspansion i Østeuropa var i gang. Den blev afbrudt inden indtjeningen fra de tilkøbte virksomheder og nybyggede, moderne fabriksanlæg havde nået at blive tilbagebetalt via indtjening. Omfattende tilpasninger og frasalg af anlægget i Tjekkiet blev derfor gennemført for at fjerne overkapaciteten og de underskudsgivende aktiviteter, samtidig med at det har frigivet kapital til at reducere gælden. Denne opgave er ved at være overstået, men ledelsen anfører, at man fortsat råder over kapacitet svarende til at kunne håndtere 30 pct. større omsætning end den nuværende. Positiv salgsudvikling vil derfor kunne give et kraftigt gennemslag på indtjeningen. Michael Troensegaard Andersen (født 1961) er CEO. Kent Arentoft (født 1962) er formand for bestyrelsen. Gennemsnitligt antal medarbejdere i 2013 var 885 Ejerforhold opgjort pr : ATP 11,5 pct., Laurids Jessen og Dannebroge ApS 6,8 pct., LD Equity 1 K/S 5,8 pct. Selskabet havde registreret navnenoterede aktionærer, der i alt rådede over 74,8 pct. af aktierne. Den ikke-noterede andel er således høj. Udviklingen i 2013 Omsætningen udviklede sig let positivt i 2013 med +3,0 pct. Det reelle tal var +5,6 pct., når der tages hensyn til den ugunstige udvikling i valutakurserne. Bruttobidraget (EBITDA) faldt fra 103 til 94 mio. DKK, hvor der dog også var tale om en påvirkning af særlig karakter, nemlig fragangen af selskabet i Tjekkiet. Reelt var tallet uforandret. Nettoresultatet af de fortsættende aktiviteter blev på -40 mio. DKK (- 37). Resultatpåvirkningen fra de ikke-fortsættende aktiviteter medførte, at bundlinjen udviste et underskud på -92 mio. DKK (-82). Det skal understreges, at de nedlagte og afviklede aktiviteter anses for endeligt bragt på plads, således at der nu i stedet er mulighed for positiv påvirkning ved frasalg af nedskrevne aktiver. Tilpasningernes væsentlige dimension fremgår også af bemandingen, hvor antal ansatte er reduceret fra til 885 (gennemsnit for hele året). Afsætningen begynder at udvikle sig positivt i Vesteuropa. Polen har hårde markedsforhold, og en fabrik her er sat helt ud af drift indtil videre for at forbedre effektiviteten. I Rusland havde man haft stor efterspørgsel og overvejet en udvidelse, men nu er der kommet mere usikre forhold omkring salget. Ledelsen oplyser således, at der er stor uklarhed om de fremadrettede forhold i efterspørgslen. Det er derfor særdeles positivt, at man formåede at øge produktionen uden at påbegynde væsentlige investeringer. Udviklingen internt præges af flere programmer for at forbedre præstationsevnen. Det gælder selve driften med besparelser og udnyttelse af erfaring om praktisk produktion. Der satses nu også på fornyelse af produkter og profil som næste trin. Samtidig styrkes salgskorpset og dets indsats mod nye kunder og udvidet brug af porebeton i byggeri. Dynamikken er tydelig, og det må give resultater. 2 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Effektivisering og koncentration har også ført til ønske om frasalg af aktiver, som ikke længere benyttes eller ikke nødvendigvis behøver at indgå som egne ressourcer. Derfor sælges der ud af den slags for at reducere den investerede kapital og nedbringe bankgælden. Sidste år drejede sig om salg af en forekomst af sand. Processen fortsætter i år. Den rentebærende gæld ligger på 532 mio. DKK (539). Det lykkedes således ikke sidste år at få nedbragt den yderligere. Rammen i bankaftalen er fastsat til max. 700 mio. DKK, og selskabet oplyser, at man har overholdt de tilknyttede regelsæt (covenants). Bankaftalen udløber i februar 2015, og en ny aftale er derfor ved at blive forhandlet. Samlet blev 2013 et år med udvikling i positiv retning men uden markant fremgang udefra i markedsforholdene eller fremkomst af store forandringer til gavn for selskabet. H+H skal selv løfte opgaven. De interne forbedringer er derfor afgørende, og det udvikler sig støt i den rigtige retning, hvilket vil få voksende gennemslagskraft på indtjeningsevnen over tid. Produkter, markedsforhold og konkurrence Selskabet behersker sit produkt glimrende teknisk set både mht. dets muligheder og angående selve produktionen. H+H er således smal og målrettet i sin orientering mod og afhængighed af porebeton. Man er all in på godt og ondt. Fokusering på det praktiske arbejde ved montage af blokke og elementer har været en god vinkel med positiv indvirkning på konkurrenceevnen, da arbejdets gennemførelse på effektiv og præcis måde indebærer lavere lønudgifter og dermed en gevinst, der kommer H+H-produktet til gavn - og det fremmer salget. Tænkning i løsninger ser da også ud til at være kernen i produktudviklingen fremover. Det er naturligvis en balancegang i forhold til fokus på salget af standardprodukter. Service med IT-værktøj til brug ved design i byggeopgaver kan blive en vigtig parameter for salget. Markedsforholdene bestemmes af konjunkturforhold (renteniveauet og husprisernes udvikling) og påvirkning fra indgreb med offentlige støtteordninger. Regelsæt for bygningers udformning og kvalitet er en generel baggrundsfaktor, hvor porebeton står med gode egenskaber og ikke burde kunne blive udsat for uventede problemer i EU, der er selskabets geografiske virkefelt (plus Rusland). Udsving i byggeriet har vist sig fortsat at være store, hvilket blev bekræftet af nedturen efter Finanskrisen i Nu begynder en positiv udvikling at vinde fodfæste, og i Storbritannien er der indført flere tiltag for både at støtte boligkøberne og nybyggeriet. Man skal dog næppe forvente en større udbredelse af den form for positiv særbehandling af boligmarkedet. Konkurrencen påvirkes af efterspørgslen såvel som strukturen blandt udbyderne, men hertil kommer indflydelsen fra andre byggematerialer og disse producenters adfærd. Der er således tale om overlapning med andre byggematerialer og dermed mulighed for påvirkning udefra. Den vigtigste konkurrent er Xella, som både er den største udbyder af porebeton i EU og desuden råder over et bredere sortiment af byggematerialer, fx kalkstensprodukter og gipsplader. Opgjort efter medarbejdere er Xella syv gange så stor som H+H. Selskabet blev i 2008 overtaget af to kapitalfonde, og disse investorers nye og mere fordomsfri syn på udvikling af virksomheder kan være baggrunden for et særpræget forløb i relation til H+H. Xella har nemlig søgt at opnå en forhåndsgodkendelse hos konkurrencemyndighederne til at kunne opnå kontrol med H+H. Det er i dog blevet afvist i et par led, men helt opgivet har man angivelig ikke endnu. Uagtet denne indikation af ønske om en hel eller delvis sammenslutning, så besluttede ledelsen i H+H alligevel at sælge sin aktivitet i Tjekkiet til selvsamme Xella, da man ønskede at trække sig ud af dette marked for at fjerne den økonomiske belastning og reducere gælden i stedet. I forhold til Xella har H+H dels sin styrke i de velindarbejdede produkter og dels i en ledende markedsposition i flere lande foran Xella, men desuden råder man over en stor og nu 50 år gammel forretning i Storbritannien. Hertil kommer den russiske fabrik, som kan blive udgangspunkt for en gevaldig udvikling, hvis der ellers en gang ude i fremtiden kommer vilje og økonomisk styrke til at tage fat men det vil kræve milliardbeløb, og risikoen er høj i dette mærkelige land. Udsigt for den forretningsmæssige udvikling og økonomi Strategiplanen for benævnes: Creating value through profitable growth. I praksis vil man fra ledelsens side fortsætte den økonomiske genopretning med fokus på reduktion af bankgæld, forbedre præstationsevnen internt på alle mulige måder og udvide markedsandelen via salgsindsats og service på kort sigt, mens det på længere sigt skal ske ved udvikling af forbedrede produkter og løsninger, der fortsat er snævert rettet mod anvendelse og produktion af porebeton. De kortsigtede hensyn vejer tungt, indtil indtjeningen atter er blevet solid, og størrelsen af gælden nedbragt i forhold til cash flow (målet er, at gælden maksimalt må udgøre 2-3 gange EBITDA). Der er ikke fastlagt noget mål for gearingen i forhold til egenkapitalens størrelse (nettogæld målt i forhold til egenkapital), men et maksimum på 1:1 er formentlig passende. Egenkapitalen er nået ned på 294 mio. DKK, mens nettogælden er opgjort til 532 mio. DKK. Handlefriheden vil stige i takt med en sådan forbedring, og dette hensyn er en helt konkret udfordring, da man i løbet af året skal sikre sig en ny rammeaftale med banken (Danske Bank). 3 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 I indeværende år ser selskabet ud til at kunne opnå et 0+ resultat fra de ordinære poster. I Q1 må de milde vinterforhold have bidraget positivt, mens det modsatte var tilfældet i Q1/2013. Hertil kommer så muligheden for en formentlig mindre gevinst på frasalg af aktiver (60 mio. DKK angives som værdien heraf). På den negative side er der pludselig dukket nye, alvorlige risici op angående forholdene i Rusland som følge af udviklingsforløbet i relation til Ukraine. Her er kursfald på Rublen et faktum i Q1, som vil påvirke regnskabet. Usikkerheden øges med andre ord. Målet for rentabiliteten er en afkastningsgrad på mindst 10 pct. i årene og en overskudsgrad (EBIT) på mindst 6 pct. Generelt råder man fortsat over rigelig kapacitet på fabrikkerne bortset fra i Storbritannien. Indsatsen i nye investeringer vil blive holdt nede flere år frem, hvilket vil generere likviditet til at reducere gælden. Et eventuelt opsving i byggeaktiviteten vil kunne materialisere sig i form af et stort løft i driftsindtjeningen og videre over på nettoresultatet. Men der er desværre ingen tegn på et forestående boom. Udviklingen i Storbritannien er markant mere positiv end den forsigtige fremgang i resten af Vesteuropa, og det kan give gennemslag på indtjeningen fra dette datterselskab. For de næste par år ser der ud til fortsat at blive tale om hårde markedsforhold, men angående indtjeningsevnen burde odds forbedres, idet branchen formentlig vil opleve større bruttoavance som følge af reduceret prispres, og parallelt hertil får H+H voksende gavn af de interne programmer med en række tiltag for at øge konkurrenceevnen. Et realistisk gæt er, at egenkapital og gæld vil befinde sig på samme niveau (350 mio. DKK) ultimo 2015, altså om knapt to år. En anden vigtig opgave for ledelsen i den forbindelse er at forbedre robustheden over for stød udefra, hvilket eksemplet med de potentielle trusler vedrørende værdien af aktiviteten i Rusland er et godt eksempel på. Det vil være særdeles skuffende, hvis H+H rammes af et nyt problem, netop som man er ved at slippe fri af fem hårde år i de gamle kernelande. Aktien som investering De akkumulerede tab i årene udgør 794 mio. DKK. En række investorer hjalp til med en kapitaludvidelse i 2009, og på dette grundlag har selskabet formået at overleve og fastholde sin markedsposition nogenlunde trods nedskæringer og frasalg i moderat omfang. Kernen i virksomheden er intakt, og den forekommer at være sund og tilstrækkelig stærk til at kunne indlede fornyet fremgang. I 2013 opnåede man en reel stigning i omsætningen på 5,6 pct., men afviklingen af den finske fabrik belastede i nettoresultatet som endnu en gang endte med et stort underskud. Med forbehold for eventuelle nye problemer i Rusland tegner indeværende år til omsider at kunne give et beskedent overskud (vores gæt: 10 mio. DKK før skat). Genrejsningen er i gang. Målet er fastsat til en overskudsgrad på 6 pct., hvilket må opfattes som et niveau set over flere år, da EBIT-marginen i toppunktet under en højkonjunktur vil kunne komme op på formentlig det dobbelte. EBIT-tallet er i en så stringent industrivirksomhed som H+H afhængig af omsætningen, da ekstra indtægter giver et godt bidrag direkte ned på bundlinjen. På det punkt anfører ledelsen, at der i øjeblikket er plads til 30 pct. større aktivitet på fabrikkerne, men udnyttelsen af dette slumrende potentiale afhænger i praksis af succes med salgsresultaterne. Vi forventer kort sagt et 0+ resultat i år og en reduktion af gælden via frasalg af overflødige aktiver sammen med et positivt cash flow fra driften. For de næste par år er perspektivet selvsagt mere usikkert, men her kan forbedringerne for alvor få effekt, og en EBIT-margin på de ønskede 6 pct. er formentlig til at opnå allerede om et par år, dvs. i Ved en vurdering af aktiens potentiale og relevans som investering er det nødvendigt at have en sådan tidshorisont på 2-3 år. Et groft skøn for en genrejsning kan derfor opstilles således angående regnskabsåret 2016, der ud fra en aktiebetragtning vil være emnet for investorernes vurdering 6-9 måneder tidligere, dvs. fra Q4/ altså om 1½ år: Omsætningsskøn (2016) mio. DKK x 0,06 (EBIT) = 96 mio. DKK (EBIT) 25 (renter) = ca. 70 mio. DKK 17 (skat) = ca. 53 mio. DKK i nettoresultat. EPS kan dermed estimeres til 5,4 DKK (53 / 9,81 mio. aktier). Set i forhold til den nuværende aktiekurs på 47 ser det jo interessant ud med et P/E(16E) tal helt nede på 8,7 - forudsat man som investor er parat til at vente på en sådan formodet positiv udviklings gennemslag. Betragtet ud fra indeværende års formodede 0+ resultat er der derimod ingen grund til at overveje et køb allerede nu men i stedet blot at vente. Her kommer så et par Jokers ind i billedet. På den ene side har Xella s vedholdende interesse for H+H understreget, at selskabet besidder en værdifuld markedsposition og et godt udviklingspotentiale, hvilket andre store koncerner inden for byggematerialer også vil kunne få øjnene op for. Hvis der en dag fremkommer et overtagelsestilbud på H+H, bliver det næppe fra Xella men fra en helt anden koncern eller kapitalfond. På den anden og negative side er der pludseligt opstået alvorlige risici omkring den store russiske fabriks forhold. Den bogførte værdi af anlægget er på 243 mio. DKK. Omregning fra Rubler, der falder i værdi over for andre valutaer, vil påføre H+H et tab som en indledende effekt allerede her i Q1 - selv om det måske kan blive reverseret senere på året. Hvordan konsekvenserne vil blive for H+H og andre vestlige firmaers datterselskaber i Rusland skal vise sig, men det er særdeles uheldigt, hvis H+H nu bliver ramt af nye, eksternt baserede vanskeligheder, netop som fremgangen skulle til at tage fart. Konklusionen må være, at H+H fuldstændig uventet er blevet ramt af en alvorlig uklarhedsfaktor, der har stor betydning for selskabets økonomi og dermed aktiens kursudvikling fremover. Afvent Køb/Langsigtet køb er vores vurdering på kort hhv. langt sigt. 4 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Regnskabstal mio. kr E Omsætning EBITDA EBIT EBT Nettoresultat Balance Nettogæld Immaterielle aktiver Materielle aktiver Egenkapital Antal ansatte EPS Udbytte Indre værdi EBIT margin % NA NA NA Egenkapitalforrentning% NA NA NA NA NA 2.7 Egenkapitalandel % Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i H+H International A/S på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Analyse af H+H International A/S 7. april 2015 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012 Konklusion Trifork opnåede en vækst i omsætningen på 23 % i 2011, hvilket er i den øvre del af det udmeldte interval om en årlig vækst på15-25 %. Indtjeningen følger med op og overstiger selskabets egen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012 Konklusion Sidste år købte Trifork Erlang Solutions i England og ejerandelen i Basho Technologies blev forøget. Derved fik selskabet fodfæste i England og adgang til vigtig databaseteknologi. Målet i år

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014. H+H International A/S. Build with ease. CVR-nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014. H+H International A/S. Build with ease. CVR-nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 H+H International A/S Build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 På rette spor trods usikre

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

F.E. Bording 27. november 2012

F.E. Bording 27. november 2012 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 3. kvartal 2012 Svagt kvartal: Kursen holdes Bordings 3. kvartal var som ventet blottet for organisk

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015 Konklusion De gode salgstakter hos ChemoMetec er fortsat i Q3, hvorfor prognosen for 2014/15 for fjerde gang i år hæves. Salget steg med 57% (set i forhold til Q3 sidste år) til 17,7 mio. kr. Salg af analyseinstrumenter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013 Konklusion Visionen er at opbygge en ledende stilling inden for online fashion i Europa med udgangspunkt i Norden og at fordoble omsætningen over de næste 3-5 år. Omsætningen er derfor vigtigere end indtjeningen

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere