Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014"

Transkript

1 Konklusion Efter massive tab i årene er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring af omkostningerne giver det mulighed for en væsentlig forbedring af driftsindtjeningen. Fasen med sanering og opstramning er overstået. Fortsat overkapacitet betyder, at investeringerne er små. En ny bankaftale skal forhandles på plads inden februar H+H har en stor, moderne fabrik placeret nær Skt. Petersborg i Rusland, og der er pludselig opstået et nyt problem med uklarhed om udviklingen efter udbruddet af Krim-konflikten. På kort sigt hersker der derfor fornyet usikkerhed. Vi mener, at H+H må anses for en interessant langsigtet købsmulighed ud fra potentialet i virksomheden i kraft af en dedikeret indsats, der stringent fokuserer på produktion og anvendelse af porebeton som byggemateriale, hvor dets glimrende egenskaber søges udnyttet maksimalt. Anbefaling: Aktuel Kurs: 47,3 Kort sigt: Afvent Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb Markedsværdi: 464 mio. DKK Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 9,81 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q1 den Tidligere anbefaling: Ingen 1-års kursgraf Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår Ledelsen forventer en omsætningsvækst på 3-6 pct. og et EBITDA bidrag på mio. DKK (94). Investeringerne budgetteres til 60 mio. DKK. Frasalg af ikke-benyttede aktiver i samme størrelse nævnes som en mulighed, men det indgår ikke i de anførte forventninger. Det forudsættes, at aktiviteten i Rusland ikke rammes af ekstraordinære problemer pga. Ukraine. Valutakurserne for RUB, PLN og GBP er vigtige, og der er kalkuleret ud fra niveauet medio marts. Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 54,0 Lav 27,1 Muligheder Positiv udvikling i økonomien og byggeaktiviteten i England og Nordeuropa vil kunne forbedre indtjeningen markant, da kapaciteten er til stede. Rusland rummer et stort potentiale med plads til flere fabrikker, når selskabets økonomi bliver stærk nok hertil. Belastningen fra ophørte aktiviteter er overstået. Selskabets stærke markedsposition indebærer både styrke fremadrettet i indtjening og en væsentlig goodwill værdi, såfremt en opkøbssituation skulle opstå. Risici Påvirkning fra udsving i byggeaktiviteten og videre over på konkurrencen (pris) er de afgørende faktorer. Selskabets finansielle styrke skal forbedres yderligere for at sikre passende robusthed i forhold til de ydre vilkår. Udviklingen i Rusland er pludselig blevet en ny bekymring trods god præstationsevne og langsigtet potentiale her. H+H er eksponeret over for påvirkning fra udsving i valutakurserne på GBP, RUB og PLN som et særligt forhold. 1 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om H+H Koncernen fremstiller porebeton produkter (gasbeton), der benyttes til såvel nybyggeri som renoveringsopgaver. Markedspositionen er stærk i Nordvesteuropa, herunder Storbritannien. Gennemtænkte produkter og løsninger med let anvendelse ved montering kendetegner H+H. Build with ease er selskabets motto. Produktionen foretages på 11 fabrikker placeret i de vigtigste lande i markedsregionen. Lave priser for transport betyder udvidet rækkevidde fra disse, fx forsynes Danmark fra de tyske fabrikker. De tre fabrikker i Tyskland dækker også leverancerne til Sverige og Benelux-landene. Produktionen er fordelt på tre fabrikker i Tyskland, tre i Storbritannien, fire i Polen (en er lukket midlertidigt) og en i Rusland (beliggende i Kikerino ved Skt. Petersborg). Der er salgsselskaber i Danmark, Sverige, Finland og Holland. Geografisk opdeles omsætningen i Vesteuropa med 74 pct. og Østeuropa med 26 pct. Hovedkontoret er placeret i København, og organisationen her er meget smal. Virksomheden drives nu ud fra One company struktur for at udnytte fælles kompetencer og styringskraft bedst muligt. De enkelte datterselskabers fabrikker søges samordnet, ligesom nye tiltag hurtigt kan udrulles i alle lande med denne struktur. Moderselskabets organisation er lille og operationelt indrettet, hvorved H+H er i stand til at reagere hurtigt på udviklingen i afsætning og konkurrence. Prisforholdene følges og styres således på ugebasis af topledelsen, der operationelt set er rykket meget tættere på de enkelte datterselskaber. I branchen for porebeton er H+H størrelsesmæssigt set nr. 2 i Europa. Ønsket er at være nr. 1 i de lande, hvor man driver virksomhed. Et vigtigt element i konkurrencen udgøres af andre former for byggematerialer, der kan anvendes til indervægge, skillerum eller bærende dæk. Porebeton er velindarbejdet som produkt i de fleste lande. Materialet har fordel af lav vægt og let montagearbejde, samtidig med at det besidder gode egenskaber mht. isolering for varme og mod brand. Selskabet blev særdeles hårdt ramt af Finanskrisen, idet en omfattende ekspansion i Østeuropa var i gang. Den blev afbrudt inden indtjeningen fra de tilkøbte virksomheder og nybyggede, moderne fabriksanlæg havde nået at blive tilbagebetalt via indtjening. Omfattende tilpasninger og frasalg af anlægget i Tjekkiet blev derfor gennemført for at fjerne overkapaciteten og de underskudsgivende aktiviteter, samtidig med at det har frigivet kapital til at reducere gælden. Denne opgave er ved at være overstået, men ledelsen anfører, at man fortsat råder over kapacitet svarende til at kunne håndtere 30 pct. større omsætning end den nuværende. Positiv salgsudvikling vil derfor kunne give et kraftigt gennemslag på indtjeningen. Michael Troensegaard Andersen (født 1961) er CEO. Kent Arentoft (født 1962) er formand for bestyrelsen. Gennemsnitligt antal medarbejdere i 2013 var 885 Ejerforhold opgjort pr : ATP 11,5 pct., Laurids Jessen og Dannebroge ApS 6,8 pct., LD Equity 1 K/S 5,8 pct. Selskabet havde registreret navnenoterede aktionærer, der i alt rådede over 74,8 pct. af aktierne. Den ikke-noterede andel er således høj. Udviklingen i 2013 Omsætningen udviklede sig let positivt i 2013 med +3,0 pct. Det reelle tal var +5,6 pct., når der tages hensyn til den ugunstige udvikling i valutakurserne. Bruttobidraget (EBITDA) faldt fra 103 til 94 mio. DKK, hvor der dog også var tale om en påvirkning af særlig karakter, nemlig fragangen af selskabet i Tjekkiet. Reelt var tallet uforandret. Nettoresultatet af de fortsættende aktiviteter blev på -40 mio. DKK (- 37). Resultatpåvirkningen fra de ikke-fortsættende aktiviteter medførte, at bundlinjen udviste et underskud på -92 mio. DKK (-82). Det skal understreges, at de nedlagte og afviklede aktiviteter anses for endeligt bragt på plads, således at der nu i stedet er mulighed for positiv påvirkning ved frasalg af nedskrevne aktiver. Tilpasningernes væsentlige dimension fremgår også af bemandingen, hvor antal ansatte er reduceret fra til 885 (gennemsnit for hele året). Afsætningen begynder at udvikle sig positivt i Vesteuropa. Polen har hårde markedsforhold, og en fabrik her er sat helt ud af drift indtil videre for at forbedre effektiviteten. I Rusland havde man haft stor efterspørgsel og overvejet en udvidelse, men nu er der kommet mere usikre forhold omkring salget. Ledelsen oplyser således, at der er stor uklarhed om de fremadrettede forhold i efterspørgslen. Det er derfor særdeles positivt, at man formåede at øge produktionen uden at påbegynde væsentlige investeringer. Udviklingen internt præges af flere programmer for at forbedre præstationsevnen. Det gælder selve driften med besparelser og udnyttelse af erfaring om praktisk produktion. Der satses nu også på fornyelse af produkter og profil som næste trin. Samtidig styrkes salgskorpset og dets indsats mod nye kunder og udvidet brug af porebeton i byggeri. Dynamikken er tydelig, og det må give resultater. 2 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Effektivisering og koncentration har også ført til ønske om frasalg af aktiver, som ikke længere benyttes eller ikke nødvendigvis behøver at indgå som egne ressourcer. Derfor sælges der ud af den slags for at reducere den investerede kapital og nedbringe bankgælden. Sidste år drejede sig om salg af en forekomst af sand. Processen fortsætter i år. Den rentebærende gæld ligger på 532 mio. DKK (539). Det lykkedes således ikke sidste år at få nedbragt den yderligere. Rammen i bankaftalen er fastsat til max. 700 mio. DKK, og selskabet oplyser, at man har overholdt de tilknyttede regelsæt (covenants). Bankaftalen udløber i februar 2015, og en ny aftale er derfor ved at blive forhandlet. Samlet blev 2013 et år med udvikling i positiv retning men uden markant fremgang udefra i markedsforholdene eller fremkomst af store forandringer til gavn for selskabet. H+H skal selv løfte opgaven. De interne forbedringer er derfor afgørende, og det udvikler sig støt i den rigtige retning, hvilket vil få voksende gennemslagskraft på indtjeningsevnen over tid. Produkter, markedsforhold og konkurrence Selskabet behersker sit produkt glimrende teknisk set både mht. dets muligheder og angående selve produktionen. H+H er således smal og målrettet i sin orientering mod og afhængighed af porebeton. Man er all in på godt og ondt. Fokusering på det praktiske arbejde ved montage af blokke og elementer har været en god vinkel med positiv indvirkning på konkurrenceevnen, da arbejdets gennemførelse på effektiv og præcis måde indebærer lavere lønudgifter og dermed en gevinst, der kommer H+H-produktet til gavn - og det fremmer salget. Tænkning i løsninger ser da også ud til at være kernen i produktudviklingen fremover. Det er naturligvis en balancegang i forhold til fokus på salget af standardprodukter. Service med IT-værktøj til brug ved design i byggeopgaver kan blive en vigtig parameter for salget. Markedsforholdene bestemmes af konjunkturforhold (renteniveauet og husprisernes udvikling) og påvirkning fra indgreb med offentlige støtteordninger. Regelsæt for bygningers udformning og kvalitet er en generel baggrundsfaktor, hvor porebeton står med gode egenskaber og ikke burde kunne blive udsat for uventede problemer i EU, der er selskabets geografiske virkefelt (plus Rusland). Udsving i byggeriet har vist sig fortsat at være store, hvilket blev bekræftet af nedturen efter Finanskrisen i Nu begynder en positiv udvikling at vinde fodfæste, og i Storbritannien er der indført flere tiltag for både at støtte boligkøberne og nybyggeriet. Man skal dog næppe forvente en større udbredelse af den form for positiv særbehandling af boligmarkedet. Konkurrencen påvirkes af efterspørgslen såvel som strukturen blandt udbyderne, men hertil kommer indflydelsen fra andre byggematerialer og disse producenters adfærd. Der er således tale om overlapning med andre byggematerialer og dermed mulighed for påvirkning udefra. Den vigtigste konkurrent er Xella, som både er den største udbyder af porebeton i EU og desuden råder over et bredere sortiment af byggematerialer, fx kalkstensprodukter og gipsplader. Opgjort efter medarbejdere er Xella syv gange så stor som H+H. Selskabet blev i 2008 overtaget af to kapitalfonde, og disse investorers nye og mere fordomsfri syn på udvikling af virksomheder kan være baggrunden for et særpræget forløb i relation til H+H. Xella har nemlig søgt at opnå en forhåndsgodkendelse hos konkurrencemyndighederne til at kunne opnå kontrol med H+H. Det er i dog blevet afvist i et par led, men helt opgivet har man angivelig ikke endnu. Uagtet denne indikation af ønske om en hel eller delvis sammenslutning, så besluttede ledelsen i H+H alligevel at sælge sin aktivitet i Tjekkiet til selvsamme Xella, da man ønskede at trække sig ud af dette marked for at fjerne den økonomiske belastning og reducere gælden i stedet. I forhold til Xella har H+H dels sin styrke i de velindarbejdede produkter og dels i en ledende markedsposition i flere lande foran Xella, men desuden råder man over en stor og nu 50 år gammel forretning i Storbritannien. Hertil kommer den russiske fabrik, som kan blive udgangspunkt for en gevaldig udvikling, hvis der ellers en gang ude i fremtiden kommer vilje og økonomisk styrke til at tage fat men det vil kræve milliardbeløb, og risikoen er høj i dette mærkelige land. Udsigt for den forretningsmæssige udvikling og økonomi Strategiplanen for benævnes: Creating value through profitable growth. I praksis vil man fra ledelsens side fortsætte den økonomiske genopretning med fokus på reduktion af bankgæld, forbedre præstationsevnen internt på alle mulige måder og udvide markedsandelen via salgsindsats og service på kort sigt, mens det på længere sigt skal ske ved udvikling af forbedrede produkter og løsninger, der fortsat er snævert rettet mod anvendelse og produktion af porebeton. De kortsigtede hensyn vejer tungt, indtil indtjeningen atter er blevet solid, og størrelsen af gælden nedbragt i forhold til cash flow (målet er, at gælden maksimalt må udgøre 2-3 gange EBITDA). Der er ikke fastlagt noget mål for gearingen i forhold til egenkapitalens størrelse (nettogæld målt i forhold til egenkapital), men et maksimum på 1:1 er formentlig passende. Egenkapitalen er nået ned på 294 mio. DKK, mens nettogælden er opgjort til 532 mio. DKK. Handlefriheden vil stige i takt med en sådan forbedring, og dette hensyn er en helt konkret udfordring, da man i løbet af året skal sikre sig en ny rammeaftale med banken (Danske Bank). 3 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 I indeværende år ser selskabet ud til at kunne opnå et 0+ resultat fra de ordinære poster. I Q1 må de milde vinterforhold have bidraget positivt, mens det modsatte var tilfældet i Q1/2013. Hertil kommer så muligheden for en formentlig mindre gevinst på frasalg af aktiver (60 mio. DKK angives som værdien heraf). På den negative side er der pludselig dukket nye, alvorlige risici op angående forholdene i Rusland som følge af udviklingsforløbet i relation til Ukraine. Her er kursfald på Rublen et faktum i Q1, som vil påvirke regnskabet. Usikkerheden øges med andre ord. Målet for rentabiliteten er en afkastningsgrad på mindst 10 pct. i årene og en overskudsgrad (EBIT) på mindst 6 pct. Generelt råder man fortsat over rigelig kapacitet på fabrikkerne bortset fra i Storbritannien. Indsatsen i nye investeringer vil blive holdt nede flere år frem, hvilket vil generere likviditet til at reducere gælden. Et eventuelt opsving i byggeaktiviteten vil kunne materialisere sig i form af et stort løft i driftsindtjeningen og videre over på nettoresultatet. Men der er desværre ingen tegn på et forestående boom. Udviklingen i Storbritannien er markant mere positiv end den forsigtige fremgang i resten af Vesteuropa, og det kan give gennemslag på indtjeningen fra dette datterselskab. For de næste par år ser der ud til fortsat at blive tale om hårde markedsforhold, men angående indtjeningsevnen burde odds forbedres, idet branchen formentlig vil opleve større bruttoavance som følge af reduceret prispres, og parallelt hertil får H+H voksende gavn af de interne programmer med en række tiltag for at øge konkurrenceevnen. Et realistisk gæt er, at egenkapital og gæld vil befinde sig på samme niveau (350 mio. DKK) ultimo 2015, altså om knapt to år. En anden vigtig opgave for ledelsen i den forbindelse er at forbedre robustheden over for stød udefra, hvilket eksemplet med de potentielle trusler vedrørende værdien af aktiviteten i Rusland er et godt eksempel på. Det vil være særdeles skuffende, hvis H+H rammes af et nyt problem, netop som man er ved at slippe fri af fem hårde år i de gamle kernelande. Aktien som investering De akkumulerede tab i årene udgør 794 mio. DKK. En række investorer hjalp til med en kapitaludvidelse i 2009, og på dette grundlag har selskabet formået at overleve og fastholde sin markedsposition nogenlunde trods nedskæringer og frasalg i moderat omfang. Kernen i virksomheden er intakt, og den forekommer at være sund og tilstrækkelig stærk til at kunne indlede fornyet fremgang. I 2013 opnåede man en reel stigning i omsætningen på 5,6 pct., men afviklingen af den finske fabrik belastede i nettoresultatet som endnu en gang endte med et stort underskud. Med forbehold for eventuelle nye problemer i Rusland tegner indeværende år til omsider at kunne give et beskedent overskud (vores gæt: 10 mio. DKK før skat). Genrejsningen er i gang. Målet er fastsat til en overskudsgrad på 6 pct., hvilket må opfattes som et niveau set over flere år, da EBIT-marginen i toppunktet under en højkonjunktur vil kunne komme op på formentlig det dobbelte. EBIT-tallet er i en så stringent industrivirksomhed som H+H afhængig af omsætningen, da ekstra indtægter giver et godt bidrag direkte ned på bundlinjen. På det punkt anfører ledelsen, at der i øjeblikket er plads til 30 pct. større aktivitet på fabrikkerne, men udnyttelsen af dette slumrende potentiale afhænger i praksis af succes med salgsresultaterne. Vi forventer kort sagt et 0+ resultat i år og en reduktion af gælden via frasalg af overflødige aktiver sammen med et positivt cash flow fra driften. For de næste par år er perspektivet selvsagt mere usikkert, men her kan forbedringerne for alvor få effekt, og en EBIT-margin på de ønskede 6 pct. er formentlig til at opnå allerede om et par år, dvs. i Ved en vurdering af aktiens potentiale og relevans som investering er det nødvendigt at have en sådan tidshorisont på 2-3 år. Et groft skøn for en genrejsning kan derfor opstilles således angående regnskabsåret 2016, der ud fra en aktiebetragtning vil være emnet for investorernes vurdering 6-9 måneder tidligere, dvs. fra Q4/ altså om 1½ år: Omsætningsskøn (2016) mio. DKK x 0,06 (EBIT) = 96 mio. DKK (EBIT) 25 (renter) = ca. 70 mio. DKK 17 (skat) = ca. 53 mio. DKK i nettoresultat. EPS kan dermed estimeres til 5,4 DKK (53 / 9,81 mio. aktier). Set i forhold til den nuværende aktiekurs på 47 ser det jo interessant ud med et P/E(16E) tal helt nede på 8,7 - forudsat man som investor er parat til at vente på en sådan formodet positiv udviklings gennemslag. Betragtet ud fra indeværende års formodede 0+ resultat er der derimod ingen grund til at overveje et køb allerede nu men i stedet blot at vente. Her kommer så et par Jokers ind i billedet. På den ene side har Xella s vedholdende interesse for H+H understreget, at selskabet besidder en værdifuld markedsposition og et godt udviklingspotentiale, hvilket andre store koncerner inden for byggematerialer også vil kunne få øjnene op for. Hvis der en dag fremkommer et overtagelsestilbud på H+H, bliver det næppe fra Xella men fra en helt anden koncern eller kapitalfond. På den anden og negative side er der pludseligt opstået alvorlige risici omkring den store russiske fabriks forhold. Den bogførte værdi af anlægget er på 243 mio. DKK. Omregning fra Rubler, der falder i værdi over for andre valutaer, vil påføre H+H et tab som en indledende effekt allerede her i Q1 - selv om det måske kan blive reverseret senere på året. Hvordan konsekvenserne vil blive for H+H og andre vestlige firmaers datterselskaber i Rusland skal vise sig, men det er særdeles uheldigt, hvis H+H nu bliver ramt af nye, eksternt baserede vanskeligheder, netop som fremgangen skulle til at tage fart. Konklusionen må være, at H+H fuldstændig uventet er blevet ramt af en alvorlig uklarhedsfaktor, der har stor betydning for selskabets økonomi og dermed aktiens kursudvikling fremover. Afvent Køb/Langsigtet køb er vores vurdering på kort hhv. langt sigt. 4 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Regnskabstal mio. kr E Omsætning EBITDA EBIT EBT Nettoresultat Balance Nettogæld Immaterielle aktiver Materielle aktiver Egenkapital Antal ansatte EPS Udbytte Indre værdi EBIT margin % NA NA NA Egenkapitalforrentning% NA NA NA NA NA 2.7 Egenkapitalandel % Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i H+H International A/S på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV Aktier Analyse Ejendomsselskaber 13. juni 2005 Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver I løbet af de seneste to regnskabsår har -koncernen i kraft af Udviklings-divisionens vækst ændret sin

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere