Stiftet den 1. maj Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015"

Transkript

1 Stiftet den 1. maj Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine medlemmer trygge og gode vilkår for leve og bo på Foreningens arealer De enkelte medlemmers huse skal være egnet til beboelse. Bestyrelsen skal bede vurderingsudvalget om komme med en skriftlig udtalelse om et hus tilstand, hvis der åbenlyst er huse som ikke lever op til dette krav. Er huset efter vurderingsudvalgets bedømmelse uegnet til beboelse, opsiges lejemålet med en frist på ½ år til iværksætte den fornødne renovering af huset og mulig genoptagelse i foreningen Lejede grunde uden hus, skal anvendes som nyttehave og holdes i ordentlig stand, så den ikke fremstår som ubrugt. 2. Medlemmerne hæfter solidarisk for Foreningens forpligtigelser. 3. Medlemmerne er pligtige til opgive fulde navn og for sommerbeboere, bopæl til kassereren, og bopælsforandringer og folkeregisterændringer skal straks anmeldes. 4. Lejeafgiftens forfaldstidspunkt fastsættes til enhver tid af generalforsamlingen. Betales lejeafgiften eller andre skyldige beløb ikke til den fastste tid, opkræves et gebyr på kr. 100,-. Hvis ikke lejeafgifter eller andre skyldige beløb betales inden 14 dage efter forfaldsdo, kan bestyrelsen opsige medlemmet med en frist på 14 dage. Dog kan bestyrelsen efter anmodning give et medlem, som på grund af sygdom eller arbejdsløshed ikke kan betale, henstand. Anmodning herom må dog ske inden forfaldsdagen Såfremt lejemålet fra kommunens side opsiges, skal foreningens formue anvendes til anskaffelse af ny jord. Ved anskaffelse af nyt jordareal kan intet medlem nægtes optaget, for så vidt de har opfyldt deres økonomiske forpligtelser til Haveforeningen Kalvebod Deling samt fast ophold i haverne af uvedkommende må ikke finde sted. I øvrigt henvises til den mellem foreningen og magistren oprettede kontrakt og eventuelle senere tilføjelser til samme, som det er medlemmernes pligt gøre sig bekendt med. Hvis et medlem ikke har bestyrelsens godkendelse på et igangværende fremlejemål/fremlån, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, medlemmets lejemål opsiges. 1

2 4.3. Fremleje eller fremlån af de lejede haver og huse kan tillades. Fremleje/fremlån kan tillades for max. 2 år af gangen. Fremleje/fremlån er betinget af bestyrelsens godkendelse. En beslutning træffes på førstkommende bestyrelsesmøde efter en ansøgning er modtaget. En ansøgning skal indeholde en dopåtegning af fra hvornår fremlejen/fremlånet starter og slutter, og hvem der i perioden bor i huset. Hvis et medlem ønsker fremlejemålet/fremlånet skal vare mere end 2 år, skal der søges på ny. Hvis et medlem ikke har bestyrelsens godkendelse på et igangværende fremlejemål/fremlån, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, medlemmets lejemål opsiges Ingen medlemmer kan blive lejer af mere end én have. Ved enhver overdragelse af have betales depositum. For nye medlemmer betales endvidere et indskud. 4.5 Hvert medlem er til enhver tid forpligtet til overholde brandsikringen. Sker der brud på en allerede udført brandsikring påhviler det det enkelte medlem få bragt brandsikringen i orden for egen regning hurtigst muligt, max 3 måneder fra det er konsteret og meddelt skriftligt til medlemmet. Hvis misligholdelsen først konsteres ved salg/overdragelse af hus, vil udbedringen af brandsikringen ske på sælgers regning og frrækkes salgs sum. Ved misligholdelse af brandsikringen kan bestyrelsen, efter de 3. måneder, opsige medlemmet med en frist på 1 måned. 5. Ønske om overdragelse af lejemål skal meddeles bestyrelsen, og kan ikke finde sted før al skyld i foreningens interesse er betalt. Før overdragelse af lejemål skal nye lejere godkendes af bestyrelsen som medlemmer af foreningen. Medlemmerne skal gøres bekendt med foreningens love og vedtægter. Overdragelse af lejemål finder sted på et bestyrelsesmøde. Køber indsætter købssum, depositum og evt. indskud på en af foreningen anvist konto, således beløbet står på kontoen senest 1 uge før overdragelsen. Bestyrelsen overfører købssum til sælgers konto senest 1 uge efter overdragelsen Al overdragelse af lejemål sker til personer indtegnet på venteliste. Undtaget er salg til familie i lige linie op og ned (fx børn og forældre), samt søskende og ægtefælle/samlever. Det samme gør sig gældende ved overtagelse efter et medlems dødsfald. Ved overdragelse af lejemål til familie i lige linje op og ned (f.eks. børn og forældre), samt søskende og ægtefælle/samlever, kan der ikke samtidig ske overtagelse af et andet ledigt lejemål i foreningen. Ved overdragelse af lejemål fra familie til familie i lige linie op og ned, samt til søskende og ægtefælle/samlever mister køber sin eventuelle plads på venteliste uanset om den er ekstern eller intern. Det samme gør sig gældende ved overtagelse efter et medlems dødsfald. Medlemmer af Foreningen har ret til bytte lejemål indbyrdes, efter samme regler som ved almindeligt salg. Der eksisterer permanent en intern og en ekstern venteliste. Desuden kan Generalforsamlingen vedtage oprettelse af særlige ventelister. 2

3 Ved indtegning på ventelisterne betales et engangsgebyr på 100 kr. Indtegnede på ventelisterne holdes selv ansvarlige for meddele foreningen ændringer af kontaktoplysningerne. Ved salg fra venteliste, uanset om det er fra den eksterne eller den interne, mister køber sin plads på listen og kan først genindtegnes efter 2 års medlemskab af Haveforeningen. Berettiget til indtegning på intern venteliste er alle som er medlemmer af Foreningen og har været dette i minimum 2 år - dvs. har været påført kontrakt. Børn til medlemmer i Foreningen kan skrives på intern venteliste, (hvis deres forældre opfylder 2 års-reglen som ovenfor beskrevet), når de er fyldt 16 år, og kan overdrages lejemål, når de er fyldt 18 år. Ved fraflytning kan ens plads bevares på den interne venteliste. Berettiget til indtegning på ekstern venteliste er alle myndige personer. Ved overdragelse af lejemål går indtegnede på den interne venteliste forud for indtegnede på den eksterne venteliste, samt i den rækkefølge, man er indtegnet - dvs. nr. 1 går forud for nr. 2 osv. Hvert tredje hus der sælges i haveforeningen via ventelisten, skal tilbydes den eksterne venteliste Pantsætning af byggeri og lejemål: Det er tilladt pantsætte bygninger og lejemål til banker og anerkendte realkreditinstitutter. Pantsættes lejerettighederne og der samtidig indgives indtrædelsesret til panthaveren, så skal indtrædelsesretten være i overensstemmelse med BILAG A i vedtægterne. VENTELISTEUDVALG 5.3. Til administrion af Ventelisterne nedsættes et udvalg. Udvalget består af bestyrelsens kasserer samt 2 medlemmer, der vælges på henholdsvis forårs- og efterårsgeneralforsamlingen. Ventelisterne administreres i henhold til love og vedtægter, samt retningslinier fasts af Generalforsamlingen. VURDERINGSUDVALG 5.4. Ved ejerskifte vurderes hus og have af et vurderingsudvalg. Hvis et medlem i øvrigt har brug for en vurdering, betaler det enkelte medlem en valuar for vurderingen. Den valgte valuar er godkendt af vurderingsudvalget. Dette består af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvor kassereren er født medlem, og 3 medlemmer, hvoraf den ene vælges på forårsgeneralforsamlingen og de to andre på efterårsgeneralforsamlingen. Medlemmerne af udvalget finder uafhængigt af hinanden frem til en vurdering. Vurderingssummen fastsættes efter retningslinier i BILAG B. 3

4 Prisen fastsættes som gennemsnittet mellem vurderingerne, dog udelades den højeste og den laveste vurdering. Denne gælder i 2 år, hvis ikke der sker væsentlige forandringer. Sælger har ret til have 2 personer med til overvære vurderingen. Disse kan dog ikke deltage i prisfastsættelsen. Hvis sælger ikke kan acceptere Vurderingsudvalgets afgørelse, og parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen bringes op på førstkommende generalforsamling til endelig beslutning. Bestyrelsen skal sørge for huse ved ejerskifte sælges til vurderingssummen. 4

5 5.5. Skellene mellem haverne fastlægges af et opmålingsudvalg, som består af 3 personer, heraf 2 valgt på forårsgeneralforsamlingen og 1 fra vurderingsudvalget. Inden et hus handles og når der indgives en byggeansøgning skal opmålingsudvalget sørge for skellene er fastlagt og afmærkede. Desuden skal udvalget i samarbejde med medlemmerne sørge for, alle skel i foreningen er fastlagte og afmærkede. 6. Opgørelse af haveforeningens værdi skal i videst muligt omfang være retvisende i forhold til værdierne. Opgørelsesmetoden tager udgangspunkt i almindelig regnskabspraksis, det vil sige alle aktiver og passiver opgøres og værdisættes ud fra aktuel værdi. Bestyrelsen fremlægger hvert år en ny foreningsværdi opgjort ud fra princip i BILAG C, på det møde, hvor budget vedtages. Foreningsværdien er gældende for det kalenderår, som budget gælder. 7. Såfremt et medlem bliver fraget medlemsretten og om fornødent udsættes ved fogeden, tilfalder de på grunden værende effekter, såsom hus og beplantning, foreningen til dækning af påløbne udgifter. Eventuelt overskud ved salg af ovennævnte effekter udbetales til det tidligere medlem. 8. Efter ophør af medlemskab, kan der ikke stilles krav på foreningens midler og ejendele. 9. Medlemmerne må selv påse, de dem ved kontrakt og love givne rettigheder og pligter overholdes. Eventuelle klager skal først søges løst af de stridende eller involverede parter. Hvis ikke der opnås enighed, kan de stridende indsende en skriftlig klage til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan da mægle mellem de uenige parter. Hvis det ikke lykkes, behandles sagen af den samlede bestyrelse. Klageren kan med 20 underskrifter af foreningens medlemmer få bestyrelsens afgørelse for en ekstraordinær generalforsamling. 10. Ethvert medlem er forpligtet til møde til pligtarbejde 3 timer hvert halvår, dog undtaget pensionister, der er frit stillet i deltage. Dersom et medlem er forhindret i møde, kan vedkommende sende en stedfortræder. Hvis et medlem vil betale sig fra arbejdet, er betalingen den, som haveforeningen har fasts for pligtarbejde. Kun ved sygdom kan man fritages for pligtarbejde, men må da forvente blive indkaldt på et senere tidspunkt. 11. Medlemmer, som gør sig skyldige i rapseri, tyveri eller korporligt angreb i haverne eller kolonien, eller usømmelig optræden overfor kvinder og børn, kan af bestyrelsen opsiges til fraflytning og som medlem af haveforeningen, med øjeblikkelig varsel. 5

6 12. Ethvert medlem er ansvarlig for, dennes familie og besøgende overholder god ro og orden i haveforeningen, og ikke overtræder foreningens love og kontraktbestemmelser. Ligeså er ethvert medlem pligtig erstte ødelæggelser, som forårsages af medlemmet, dennes familie eller besøgende på foreningens og medlemmernes ejendele. 13. Intet medlem, som af bestyrelsen har modtaget opsigelse, kan udsættes, før han/hun, hvis vedkommende ønsker dette, får sin sag behandlet på generalforsamling. 14. Stakit eller hegn må ikke have over 1,80 meters højde fra jordoverfladen. Alle nybygninger samt tilbygninger til husene må ikke opføres nærmere skellet end 1,50 meter. Der skal være fri passage rundt om hele huset. Redskabsskure og lignende må ikke opføres tættere huset end 1,00 meter, OG må højst være 1,80 meter i skel. Udvendige vægge må ikke opføres i sten (f.eks. tegl, gasbeton eller lecasten). Ved tilbygning og nybygning skal medlemmet lave en skitse, som inden 14 dage skal godkendes af vurderingsudvalget. Bebyggelser og huse i haveforeningen må have en maksimal højde på 4,50 meter. Hvis et medlem bygger hems eller tårn, spir og lignende med hems, skal vinduer være mterede eller lignende, således naboerne ikke føler sig generede. Facader mod park og lodsvej er dog undtaget. Der må ikke opsættes reklamer på husfacader eller hegn og hække. 15. Det er medlemmernes pligt holde haven og gangene ud for deres have rene. Undlader et medlem dette, trods opfordringer fra bestyrelsen, har denne lov til lade det udføre på vedkommendes regning og risiko. Vægrer medlemmet sig for betale, kan foreningen uden videre varsel disponere over det lejede uden erstning, selvom lejen er betalt forud for længere tid. 16. Vandledningerne til hver enkelt have skal være forsynet med en let tilgængelig vandmåler med stophane umiddelbart inden for hegnet. Vandmåleren er foreningens ejendom og medlemmerne må ikke foretage nogen form for indgriben, herunder reparion, af måleren. Bestyrelsen kontrollerer, der ikke finder vandspild sted i samtlige installioner inden for foreningens område frem til vandmålerne i de enkelte haver, mens medlemmerne skal sørge for undgå unødigt vandspil på egne installioner i haven. Bestyrelsen tager initiiv til alle vandmålere i haveforeningen aflæses én gang årligt (i maj). Det påhviler det enkelte medlem selv aflæse måleren og meddele bestyrelsen resultet. En opgørelse af forbruget meddeles individuelt og skriftligt til medlemmet og betalingen opkræves med juni-havelejen. Hvis tidspunktet for aflæsningen overskrides, sættes det enkelte medlem i skønnet forbrug. Ved salg af et hus aflæses vandmåler og vandforbruget afregnes. Vedligeholdelse, reparion, udskiftning m.v. af individuelle el-målere, el-skabe og dertil hørende installioner er foreningens medlems ansvar. 6

7 BESTYRELSEN 17. Bestyrelsen består af 7 personer. Valgene foregår på foreningens ordinære generalforsamlinger. Forår vælges kasserer, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor. Efterår vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor. Bestyrelsen vælger selv sin sekretær. Suppleanter vælges efter behov. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Der kan i disse optages medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til snerydning, der aflønnes efter arbejdsmarkedets mindstebetaling. Betalingen opkræves hos de medlemmer, der ikke selv sørger for snerydning og grusning. Indenfor en husstand, kan man beklæde flere valgte tillidsposter på de betingelser, der ikke er mere end én person valgt ind i bestyrelsen, og der fra en husstand hvor der er valgt en revisor, ikke kan vælges et bestyrelsesmedlem og omvendt. 18. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens pengemidler. 19. Eksternt bogholder/revisionsfirma varetager foreningens regnskaber efter almindelig god regnskabsskik og varetager alle ind- og udbetalinger, herunder ved hjælp af elektroniske bankprodukter. Bogholder/revisionsfirma samarbejder løbende med haveforeningens kasserer. Bogholder/revisionsfirma afholder møder med kasserer og interne revisorer mindst 2 gange årligt Foreningen har mindst 3 konti: En konto hvor foreningens formue er placeret. Fra denne konto kan der kun hæves med kassererens og formandens underskrift. En anden konto som bogholder/revisionsfirma betaler regninger fra. Beløbet på denne konto må maksimalt være ca kr. Er beløbet større skal dette sættes ind på formuekontoen. En tredje konto som kassereren betaler regninger fra, til haveforeningens daglige drift. Beløbet på denne konto må maksimalt være kr. Pengene overføres af revisionsfirmaet og kan kun ske ved orientering til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Kasserer fører regnskab med kassebeholdning, der fremsendes til revisionsfirma 1 gang mdl. Alle regninger til bogholder/revisionsfirma skal godkendes af kassereren. Regninger over kr. godkendes tillige af formand/næstformand. Kassereren fører regnskab med kassebeholdningen. Bestyrelsen og interne revisorer kan til enhver tid forlange sig regnskabet forelagt. Foreningen har helårsregnskab som følger kalenderåret. Regnskabet aflægges af kassereren på forårsgeneralforsamlingen. Budget fremlægges på efterårsgeneralforsamlingen Bestyrelsen kan investere foreningens formue. Investeringer kan kun foretages i obligioner der er noteret på fondsbørsen, i denne forbindelse tegnes bestyrelsen af formand, næstformand og kasserer. 7

8 Alle bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer. Undtaget ved behandling af personsager. 2. Alle bestyrelsesmøder skal bekendtgøres med opslag i udhængsskab ved festhus mindst én uge i forvejen. 3. Dagsorden til bestyrelsesmøder skal være så detaljeret som muligt. 4. Meriale, der skal behandles på et bestyrelsesmøde, skal uddeles sammen med indkaldelse/dagsorden senest én uge før mødet. 5. En uge efter et bestyrelsesmøde skal hvert enkelt bestyrelsesmedlem inkl. suppleanter have et foreløbigt refer fra bestyrelsesmødet. 6. Refer fra generalforsamlinger skal uddeles til alle medlemmer i foreningen, incl. forslag og regnskab. 7. Referer fra Bestyrelsesmøderne skal offentliggøres jævnligt til medlemmerne gennem Foreningens Blad eller på anden måde. 8. Foreningens protokol kan gennemses hos sekretæren efter forudgående aftale. GENERALFORSAMLINGER 21. Generalforsamlingen har den højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Den skal indkaldes med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen og dagsorden med forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. Regnskaber sendes med indkaldelse til de ordinære forårsgeneralforsamlinger. Indkaldelsen giver adgang til generalforsamlingen. Hver husstand har 1 stemme. Ved afstemninger afgøres en sag ved almindeligt stemmeflertal (dog undtaget vedtægtsændringer, se 23). Såfremt et medlem er hindret i deltage på generalforsamlingen, kan medlemmet give en anden skriftlig fuldmagt til møde og stemme på sine vegne. Ingen kan, med fuldmagt, repræsentere mere end ét medlem og afgive mere end 2 stemmer. 22. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen med bestemt formuleret angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal finde sted senest 3 uger efter, begæringen er modtaget af bestyrelsen. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Når den ekstraordinære generalforsamling er begæret indkaldt af medlemmer, skal dog 2/3 af medunderskriverne på begæringen være mødt, for generalforsamlingen kan være beslutningsdygtig. 8

9 23. Ændringer i disse love kan kun foretages på den ordinære generalforsamling, når 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer har stemt for det. 24. De halvårlige generalforsamlinger afholdes senest 15. april og 15. oktober, dog fortrinsvis i marts og september. 25. Overtrædelse af Foreningens love kan medføre påtale og evt. indstilling til generalforsamling om eksklusion. ORDENSREGLER 1. Al ophobning af skrald i haverne og ved husene samt opførelse af forskelligt skrammel må ikke finde sted. 2. Affaldsspandene skal være forsynet med låg og afleveres på den af bestyrelsen angivne plads og tid. 3. Hunde skal føres i bånd. 4. Afbrænding af affald, kvas og lign. hidrørende fra have eller husholdning må ikke finde sted. Affald, slagger, gødning, jord og lignende må ikke henlægges på vejene. 5. Efter benyttelse af foreningens redskaber, skal disse straks tilbageleveres til den ansvarlige for udlånet, som skal efterse redskabet. 6. Fjernelse af hegn, mærker eller skelpæle samt andet, der af foreningen måtte blive anbragt, er ikke tilladt. 7. Enhver er pligtig til påse, vandspild undgås. Havevanding med slange og lignende er forbudt. 8. Flere og andre indgange til kolonien end de af foreningen opste er ikke tilladt. 9. Motorkøretøjer skal overholde kørselshastigheden på max. 15 km. 10. Automobiler må ikke parkeres i gangene, men skal parkeres på de anviste parkeringspladser. Automobiler på over kg må ikke parkeres i haveforeningen. Biler uden plader må ikke parkeres i haverne udover 1 måned. Biler over 4 Tons akseltryk må ikke køre længere end til festpladsen, dog undtaget slamsugere. 11. Haver, der ligger i periferien af foreningen, skal være beplantet i skel ud mod Valbyparken/Hammelstrupvej, således foreningen til alle sider er omkranset af et grønt bælte. 9

10 RETNINGSLINIER FOR MEDLEMMERNE OM, HVAD HAVEUDVALGET SER EFTER Om jordstykket mellem hæk og asfalt er fri for græs og ukrudt. 2. Om hækken er klippet. Den skal være klippet første gang inden Skt. Hans og anden gang inden 1. oktober. 3. Om der er ryddet op i haven. 4. Der skal være orden i haverne, f.eks. skal brænde og byggemerialer være stablet således, der er luft under. 5. Kloak og sivebrønde skal være lukkede. 6. Brandfare påtales. Der gøres opmærksom på, haveudvalget ikke kan nægtes adgang til de enkelte haver. FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGER I HAVEFORENINGEN KALVEBOD. 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden eller dennes stedfortræder. 2. Til lede generalforsamlingens forhandlinger vælges en dirigent. 3. Dirigenten oplæser dagsordenens punkter og konsterer generalforsamlingens lovlige indvarsel og beslutningsdygtighed. 4. Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, og må ikke uden generalforsamlingens tilladelse deltage i forhandlingerne. 5. Formanden aflægger mundtlig beretning. Eventuelle spørgsmål indgår i debten om formandens beretning med mindre de motiveret hører hjemme under andre punkter på dagsordenen. Der kan ikke vedtages beslutninger under "Eventuelt", hvorfor alle sager vedrørende foreningen skal rejses under beretningen, herunder indsigelser over bestyrelsens arbejde i perioden siden forrige generalforsamling samt referet fra denne og bestyrelsens møder. 6. Ændringsforslag skal afleveres til dirigenten, forsynet med forslagsstillerens navn og havenummer. 7. Medlemmer, der ønsker ordet, må begære dette overfor dirigenten med angivelse af navn og havenummer. Formanden har i alle tilfælde ret til få ordet som sidste taler. Dog kan enhver deltager få ordet til forretningsordenen når som helst under debten. Ved dette forstås f.eks. "neds taletid, afsættelse af dirigent eller andre ændringer i dagsordenen", men ikke som led i den egentlige deb. 8. Taleren skal altid henvende sig til forsamlingen og ikke til enkelte medlemmer samt erindre sig, forhandlingerne drejer sig om foreningen og ikke personlige stridigheder. 9. Dirigenten er berettiget til frage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til sagen. 10

11 10. Ved alle afstemninger er almindeligt stemmeflertal gældende, bortset fra ændringer af foreningens love, hvor der skal 2/3 stemmers flertal af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen nedsætter et stemmeudvalg på mindst 3 personer, som ikke i forvejen bestrider tillidshverv i foreningen. En stemmeseddel er kun gyldig, når der enten står ja eller nej; eller ved valg af kandider til tillidsposter, når der er påført kandidens navn og havenummer. Endvidere må der kun påføres det antal kandider på stemmesedlen, som fastsættes af dirigenten. Stemmesedler, der påføres andet end det, afstemningen omhandler, er ugyldige. 11. Valg til bestyrelse er skriftlig. Overstregede og rettede stemmesedler er ugyldige. Disse kan dog byttes hos formanden inden valghandlingerne er tilendebragt. 11

12 Bilag til vedtægterne: BILAG A: Udlejer Adresse Adresse København d. Vedr.: pant i lejerettigheder vedrørende lejemålet xxxxxxx Lejer har pants sine rettigheder i ovennævnte lejemål til xxxxxxxxxxxx Pantsætningen omfter lejers krav i henhold til lejekontrakten, herunder deposita, afståelsesret, afståelsessum m.v. Pantsætningen er sket med respekt af Deres rettigheder som udlejer. Hvis lejemålet bliver misligholdt eller ophører, har banken/realkreditinstituttet en interesse i sikre, vi bliver gjort bekendt med misligholdelsen m.v., således vi kan varetage vores interesser og har mulighed for foretage berigtigelse af forholdene overfor Dem som udlejer. Herved vil også De opnå en fordel, idet bevarelsen af lejemålets værdi er i alle parters interesse. Vi beder Dem venligst, ved Deres underskrift på kopi af dette brev, bekræfte: De ikke vil påberåbe Dem misligholdelse fra lejers side, der være sig med lejebetaling eller andet, hvis det forhold, der har givet anledning til misligholdelsen, berigtiges inden 14 dage efter, banken/realkreditinstittuttet har modtaget skriftlig meddelelse fra Dem om misligholdelsen De ikke i forhold til banken/realkreditinstituttet vil ophæve lejemålet, hvis lejren afgår ved døden, standser sine betalinger og kommer under bobehandling eller lignende De ikke uden bankens/realkreditinstituttets skriftlige samtykke vil give lejeren henstand med forfalden leje ud over 3 gange De ikke uden bankens/realkreditinstituttets skriftlige samtykke vil foretage forandringer i lejekontrakten De er enig i, banken/realkreditinstituttet kan indtræde i lejekontrakten og kan overdrage lejemålet til tredjemand, hvis banken gør sin panteret gældende Overdragelse til tredjemand vil ske i overensstemmelse med foreningens venteliste og bebyggelsen på lejemålet vurderes af vurderingsudvalget i henhold til foreningens vedtægter. De ved salg eller anden overdragelse vil give en eventuel erhverver af ejendommen underretning om indholdet af dette brev og samtidig underrette banken/realkreditinstituttet om overdragelsen. Lejeren ikke er berettiget til benytte sin opsigelsesadgang, uden bankens/realkreditinstituttets skriftlige samtykke der ikke tidligere er noteret sikkerhed i lejekontrakten 12

13 BILAG B: Principper for vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod. M2-pris på (indeks 2005) for gennemsnitligt omkostning til bygning af et enfamilieshus i Danmark af håndværkere. Denne pris er inklusiv moms. Ved vurdering reguleres M 2 -prisen i forhold til stand, forbedringer, mangler på det enkelte hus eller dele af hus. Regulering af M 2 -pris sker ud fra byggeindeks Link: Vurdering tillægges foreningsværdi. Vurderingsproces: 1. Der bruges det aktuelle M 2 -pris fra byggeindeks. 2. Areal opmåles og opdeles i bygningsdele hvis alder eller stand er forskellig. 3. Stand og alder og håndværksmæssig udførsel vurderes på alle bygningsdele 4. Mangler opgøres, herunder krav om brandsikring 5. Forbedringer opgøres 6. Ekstra anlæg opgøres. Vurderingsskema med beskrivelse: Hus nummer: Do: Hovedhus: Udhus/carport/andet: størrelse Dæk: Fundament. Igen, støbt, sokkelsten, andet (dybde hvis støbt) Isolering: tykkelse Membran Udluftning Afvanding Sætning Facader: Merialer og konstruktion (lag på lag?) Membran Udluftning Isolering: tykkelse Vinduer type/alder (1. lags/2 lags termo energiglas) Døre (1. lags/2 lags termo energiglas) Brandkrav Tag: Type (fladt eller andet) Merialer og konstruktion (lag på lag?) Membran Udluftning Isolering: tykkelse Tagrender Afvanding Brandkrav 13

14 Opvarmning: Oliefyr/centralvarme, Brændeovn, el, petroleum, skorsten Køkken: Størrelse Stand og alder Brandkrav WC: Størrelse Stand og alder Brandkrav Rum: Størrelse Stand og alder Brandkrav 14

15 BILAG C: Foreningsværdi for Haveforeningen Kalvebod budgetår Udgangspunkt 90 haver i Anlægsår Levetid år Anlægsudgift kr. Samlet afskrivning kr. Foreningsværdi kr. El Vej basis Vej slid Vand Festhus Telefonsystem Vandmålere Vej, asfalt Elmålere m.v Disp. beholdning Henl. til brandsikring Fælles aktiver i alt Kloak Individuelle aktiver i alt Fællesaktiver/foreningsværdi pr. have ved 90 haver, kr / Individuelle aktiver/foreningsværdi pr. have ved 90 haver, kr / Foreningsværdi pr. have ved 90 haver El Vej basis Vand Festhus Telefonsystem Kloak Der er lagt stærkstrømsforsyning fra skel til alle haver. Der er anlagt veje inde i haveforeningen, grundkonstruktion levetid anslået 50 år, forudsætter løbende vedligehold af asfaltoverflade. Der er lagt vandforsyning fra skel til alle haver, anlagt i cirka 1999, levetid anslået 50 år, dette forudsætter løbende vedligeholdelse/udskiftning af vandmålere. Nyt festhus opgøres som andre huse i haveforeningen, med udgangspunkt i vurderingsregler. Der er anlagt rørforbindelse til alle haver. Ejes af haveforeningen. Der er tale om den vedtagne værdi af indført individuelt stik på den enkelte grund. Københavns Kommune har betalt for hovedforsyning. Der kan ved salg vælges opgøre værdien ud fra dokumenterede faktisk betalte omkostninger. Disp. beholdning Disponible beholdninger svarer til disponibel egenkapital ifølge årsregnskab. El målere Der er installeret el-målere i alle haver. Anslået levetid 15 år. 15

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935 Love for Kolonihaveforeningen Ellevang Næstved Stiftet den 31. august 1935 Foreningens navn er Haveforeningen ELLEVANG. Dens formål er at bevare havekolonien som permanent havekoloni, samt varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for H/F Lilletoften V E D T Æ G T E R. for H/F Lilletoften

Vedtægter for H/F Lilletoften V E D T Æ G T E R. for H/F Lilletoften V E D T Æ G T E R for H/F Lilletoften Oversigt: 1. Foreningens navn 2. Formål og virke 3. Medlemmer 4. Hæftelse 5. Haveleje 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse 7. Ophævelse af lejeaftalen 8. Generalforsamlinger

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB)

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 1: Navn og hjemsted. 1. lnteressentskabets navn er Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 2. VÅB's hjemsted er Århus Kommune. 2: Formål. 1. VÅB's formål er at medvirke

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere