Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk"

Transkript

1 Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning DK 1

2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående råd og anvisninger. Panorama / Panorama XL pejseindsats er godkendt efter EN 13229, DIN+ og NS 3058 og Med godkendelsen har forbrugeren garanti for, at brændeovnen lever op til en række specifi- Gulvmateriale Foran pejseindsatsen, skal underlaget bestå af ikke brændbart materiale, f.eks. stålplade, et flise- eller klinkekationer og krav, som sikrer at der er brugt gode materialer, at ovnen er god for miljøet, og at den har en fin fyringsøkonomi. I Deres nye pejseindsats finder De følgende: a. Betjeningsvejledning b. En kold hånd / handske c. Prøvningsattest OPSTILLINGSVEJLEDNING Opstilling af ovnen Hele konvektionskassen med brændkammeret i skal justeres i højden ved hjælp af stilleskruer. Fjern stenene i brændkammeret og juster igennem hullerne i bunden af brændkammeret. Det skal sikres at pakningerne ligger lige over hullerne under bund stenene. der sig ved varme. Murhuls mål minimum: Panorama 610 x 715 x 460 mm. Panorama XL 610 x 975 x 460 mm. (højde x bredde x dybde) Afstande ved indbygning i Aquapanel, se side 11 og 12. Advarsel! Da en pejseindsats bliver varm under fyring (mere end 90 C), skal der udvises en fornøden forsigtighed. Børn bør undgå kontakt med ovnen. Afstandsbestemmelser Pejseindsatse er kun beregnet for indmuring i eksisterende åbne pejse eller til ommuring med materialer af ikke brændbart materiale. Der skal være passende luft mellem mur og pejsekassetten, for at undgå skader på murværket når ovnen udvi- Husk 1. Sørg altid for fri adgang til evt. renselemme i skorsten. 2. Sørg altid for rigelig frisk luft til rummet. 3. Bemærk at evt. udsugningsventilatorer som kører i samme rum som brændeovnen kan bevirke at skorstenstrækket bliver for svagt, hvilket kan medføre at ovnen ikke brænder optimalt. Endvidere kan det medføre, at der kan komme røg ud af ovnen, når fyrlågen åbnes. 4. Eventuelle luftriste må ikke kunne tildækkes. 2

3 gulv. Brændbart gulv skal beskyttes med en gulvplade af ubrændbart matr. Afstande se side 11,12. Højde over brændbart gulv: Se side 11,12. Skorstenstilslutning Skorstenens lysning skal følge de nationale og lokale bestemmelser. Lysnings arealet bør dog ikke være mindre end 175 cm 2, svarende til en diameter på ø150 mm. Hvis der monteres spjæld i røgrøret, skal der i lukket stilling være friåbning på min. 20 cm 2. Hvis de lokale bestemmelser tillader det, kan der tilsluttes 2 lukkede ildsteder til samme skorsten. Man skal dog være opmærksom på lokale krav til afstanden mellem de 2 tilslutninger. Pejseindsatsen må aldrig tilsluttes en skorsten, hvor der er tilsluttet et gasfyr. En effektiv ovn stiller store krav til skorstenen. Lad derfor Deres skorstensfejer vurdere Deres skorsten. Ved tilslutning til muret skorsten Murbøsning fastmures i skorsten og røgrør føres ind i denne. Murbøsning eller røgrør må ikke føres ind i selve skorstenslysningen, men kun til den indvendige side af skorstenslysningen. Samling mellem murværk, murbøsning og røgrør tætnes med ildfast materiale / snor. Ved tilslutning til stålskorsten Ved montering fra topafgang brændeovn direkte til stålskorsten, anbefales det at lade skorstensrøret gå inden i røgstudsen, således at evt. sod og kondens ledes ind i ovnen i stedet for udvendig på ovnen. Ved opstilling hvor skorstenen føres op gennem loftet, skal nationale og lokale regler følges m.h.t. afstande til brandbart materiale. Det er vigtigt at skorsten monteres med tagbæring, så ovnens topplade ikke bærer skorstenen (stor vægt kan evt. medføre skader på ovnen). Trækforhold Dårlige trækforhold kan medføre, at røg trænger ud af ovnen, når lågen åbnes. Min. skorstenstræk for denne ovn er 13 PA for at give en tilfredsstillende forbrænding. Der vil dog være risiko for røgudslip, hvis fyrlågen åbnes under kraftig fyring. Røggastemperatur ved nominel ydelse er for Panorama 273 og for Panorama XL 266 henført til 20 C. Røggasmasseflowet er 6 gram/sek. for Panorama og 7,5 g/sek. for Panorama XL. Skorstenens træk skabes på grund af skorstenens høje temperatur og den kolde udetemperatur. Skorstenens længde og isolering, vindog vejrforhold har også indflydelse på, om der kan skabes det rette undertryk i skorstenen. Inden genoptænding efter længere tids stilstandsperiode kontrolleres det, at ovn og skorsten er fri for evt. blokeringer (sodpropper, fuglereder). Nedsat træk kan forekomme når: Temperaturforskellen er for lille, f. eks ved dårlig isoleret skorsten Udetemperaturen er høj, f. eks om sommeren Det er vindstille Skorstenen er for lav og i læ Falsk luft i skorstenen Skorsten og røgrør tilstoppet 3

4 Huset er for tæt (manglende frisk luft tilførsel). Negativ røgtræk (dårligt trækforhold) ved kold skorsten eller vanskelige vejrforhold kan der kompenseres ved at give ovnen mere lufttilførsel end sædvanlig. God træk forekommer når: Temperaturforskellen i skorsten og udetemperatur er stor Det er klart vejr Der er en god vind Skorstenen har den rette højde, min 4,00 meter over ovnen og fri af tagryg Forbrændingsluft Pejseindsatsen er kontrolleret som rumluftafhængig pejseindsats iht. EN Pejseindsatsen får den samlede forbrændingsluft fra opstillingsrummet. Du har dog mulighed for at tilføre pejseindsatsen ekstern forbrændingsluft. Der kan tilsluttes en tæt lufttilførsel til pejseindsatsens luftindsugningsstudser. I den sammenhæng skal følgende punkter overholdes: Der må kun anvendes godkendte materialer fra ventilationsteknikken til lufttilførselskanalen. Lufttilførselsledningen skal udføres fagligt korrekt og isoleres mod dannelse af kondensvand. Ledningens og spærregitterets tværsnit skal være mindst 78 cm². Hvis ledningen fører ud i det fri, skal du især være opmærksom på, at spærregitteret udstyres med en egnet vindbeskyttelse. Der må heller ikke være fare for tilstopning pga. løv o.l. 4

5 Montering af ekstern luft tilførsel NEDEN UD 1. Ø 100 studs, se figur 1 2. Fjern stenene inde i brændkammeret. 3. Fjern stålpladen inde på brændkammerbunden. Se figur 2 4. Afmonter de 4 skruer på luftspjæld og dækplade nede i luftkammeret. Se figur Løft luftspjældet op, se figur 4 og sæt ø100 studs på. Vrid alle 3 tappe en kvart omgang, sådan at studsen sidder helt fast. Fig. 2 Fig Når ø100 studs er monteret på luftpjældet, trækkes flexrør op igennem brændkammerets bund og spændes fast om studsen. Se figur Sæt forsigtigt luftspjæld ned på plads igen. Tjek at luftspjældet drejer frit når håndtaget reguleres imellem højre til venstre position. Læg til sidst dækpladen på plads ved siden af luftspjældet, nede i luftkammeret og skru fast. 8. Læg stålpladen på plads på bunden i brændkammeret inden stenene sættes ind igen. Fig. 4 Fig. 3 Fig. 5 5

6 Montering af ekstern luft tilførsel BAGUD 1. Ved montage af ekstern luft tilførsel bagud anvendes tilkoblingsstuds og skrue M6x50 (se billedet ovenfor) 2. Slå den nederste plade ud på konvektioskassens bagside 6

7 3. Skub tilkoblingsstudsen på plads ind i gennem hullet i konvektionskassen og fastgør med skruen 4. Evt. utætheder omkring tilkoblingsstudsen kan tætnes med varmefast silikone eller -snor 7

8 BETJENINGSVEJLEDNING Første fyring Brændeovnen er behandlet med en varmebestandig maling som hærder ved en temperatur på ca. 250 C. Denne hærdeproces vil bevirke en del røg- og lugtgener, så der bør udluftes kraftigt. Under de første 1-2 fyringer, med en indfyringsmængde på ca. 1,5 kg træ, holdes indfyringslågen lidt åben og må ikke lukkes, før ovnen er kold. Derved undgår man, at snoren klæber sig fast til ovnen. Brænde Deres nye ovn er EN godkendt til fyring med brænde. Der må derfor kun anvendes rent tørt træ til afbrænding i ovnen. Brug aldrig ovnen til afbrænding af drivtømmer da det kan indeholde meget salt, som derved kan ødelægge ovn og skorsten. Ligeledes må affald, malet træ, trykimprægneret træ, eller spånplader ikke afbrændes, da disse kan udsende giftig røg og dampe. Korrekt fyring giver optimal varmeudbytte og økonomi. Man undgår samtidig miljøproblemer i form af lugt- og røggener, endvidere mindskes risikoen for skorstensbrand.er træet fugtigt, bruges en stor del af varmen til at fordampe vandet og varmen forsvinder op gennem skorstenen. Det er derfor ikke bare uøkonomisk at fyre med fugtigt træ, men det giver også øget risiko for løbesod, røg- og miljøproblemer. Derfor er det vigtigt, at man anvender tørt træ, d.v.s. træ med et fugtindhold på max. 20 %. Dette opnås ved at lagre træet 1-2 år før brug. Brændestykker med en diameter over 10 cm. bør kløves, inden lagring. Brændestykkerne skal have en passende længde (ca cm.) så de kan ligge plant over glødelaget. Ved 8 lagring i det fri er det bedst at overdække træet. Eks. på anbefalede træsorter og deres typiske vægtfylde pr. m 3 angivet som 100% træ med et vandindhold på 18% Træsort kg/m 3 Træsort kg/m 3 Bøg 710 El 540 Ask 700 Skovfyr 520 Elm 690 Lærk 520 Ahorn 660 Lind 510 Birk 620 Gran 450 Bjergfyr 600 Poppel 450 Pil 560 Brug af olieholdige træsorter som teak og mahogni frarådes, da det kan give skader på glasset. Brændværdi i træ Der skal bruges ca. 2,4 kg almindeligt brænde for at erstatte 1 liter fyringsolie. Alt træ har stort set samme brændværdi, pr kg., som er ca. 5,27 kw/time for absolut tørt træ. Brænde med en fugtighed på 18% har en nytteeffekt på ca. 4,18 kw/time pr. kg, og 1 liter fyringsolie indeholder Ca. 10 kw/time. CO 2 udledning 1000 liter fyringsolie danner ved forbrænding 3,171 tons CO 2. Da træ er en CO 2 neutral varme/energikilde, sparer man miljøet for ca. 1,3 kg. CO 2, hver gang man har brugt 1 kg almindeligt brænde.

9 Regulering af luft Ovnen tilføres forbrændingsluft, ved hjælp af håndtag forrest under låget. Forbrændingsluften er helt åben når håndtaget er skubbet helt til højre. Lukkes gradvis ved at føre håndtaget til venstre. Fig. 6 Lukket Åben Optænding Til optænding anvendes optændingsblokke, små parrafin optændingsposer eller små træstykker, som placeres på bundristen. Oven på optændingsmaterialet placeres større stykker træ, vinkelret på indfyringslågen. Der åbnes helt for forbrændingsluften, og indfyringslågen stilles på klem (ca. 1 cm åben). Når ilden har godt fat og skorstenen er blevet varm (efter ca. 10 minutter) lukkes indfyringslågen. Det anbefales at hele den første indfyring afbrændes med forbrændingsluften helt åben således at ovn og skorsten bliver godt gennemvarm. Påfyring Normal påfyring bør ske mens der endnu er et godt glødelag. Fordel gløderne i bunden men med flest forrest i ovnen. Brændestykker svarende til ca. 1,9 kg (Panorama) og ca. 2,3 kg (Panorama XL) placeres ovenpå gløderne i et lag vinkelret på indfyringsåbningen. Åbn forbrændingsluften helt og hold evt. lågen på klem (det ikke nødvendigt at holde lågen på klem, men det kan fremskynde antæn- dingen af brændslet). Træet vil nu antændes inden for ganske kort tid (typisk 1 til 3 min). Hvis der er antændt med åben låge lukkes denne kort efter brændslet er antændt og når ilden har godt fat i alt træet justeres forbrændingsluften til det ønskede niveau. Nominel drift 6,5 KW for Panorama og 9 KW for Panorama XL, svarer til at forbrændingsluften er ca. 80 % åben. Sørg ved påfyring for at brændslet ikke ligger for tæt, da det vil give en dårligere forbrænding og dermed en ringere udnyttelse af brændslet. Panorama XL: Indfyring af brændsel, skal holdes under den øverste række lufthuller og inden for det yderste lufthul i hver side. Se fig. 7. Fig. 7 Reduceret afbrænding Ovnen er velegnet til intermitterende brug. Ønsker man at fyre med mindre effekt, gøres dette ved at påfylde en mindre mængde træ af gangen og tilføre en mindre luftmængde, men husk, sekundær forbrændingsluft må aldrig lukkes helt under fyring. Det er vigtig at vedligeholde glødelaget. Svag varme fås, når træet er afblusset, hvilket vil sige, der ikke kommer flammer fra træet, da det er omdannet til glødende trækul. Svag varme fås, når træet er afblusset, hvilket vil sige, der ikke kommer flammer fra træet, da det er omdannet til glødende trækul. 9

10 Skorstensbrand Skulle der opstå skorstensbrand, hvilket kan fremkomme på grund af fejlbetjening eller længere tids brug af fugtig træ, lukkes lågen, samt lufttilførsel helt i, hvorved ilden kvæles. Tilkald brandvæsen. Optimal fyring For at opnå optimal fyring og højest mulige virkningsgrad er denne ovn konstrueret på en måde, så den selv giver en optimal blanding af sekundær og primær luft (i denne vejledning blot kaldt forbrændingsluften)dette giver en høj virkningsgrad og ruden bliver holdt helt ren for sod, fordi sekundærluften skyller ned over den. Vær opmærksom på, at ovnen naturligvis vil sode, hvis der lukkes fuldstændig ned for både opstarts- og sekundærluft. Der bliver ikke tilført ilt, og der opstår risiko for at rude m. v. vil sode til. Ved en kombination af ovennævnte og evt. fugtigt træ, kan tilsodningen blive så Ovndata tabel i h. t. EN afprøvning kraftig og klæbrig, at tætningssnoren på lågen vil blive rykket af, når lågen åbnes f. eks. næste dag. Eksplosionsfare!!! Det er meget vigtigt aldrig at forlade ovnen, inden der er blivende flammer efter påfyldning af træ (vil normal fremkomme inden for 1/2-1 min). Eksplosionsfare kan evt. opstå, hvis der fyldes for meget træ på ovnen, idet der udvikles store mængder gas, som kan eksplodere, hvis lufttilførslen bliver for lille. Det er en fordel at lade et lag aske ligge i bunden af brandkammeret. Vær forsigtig, når asken tømmes ud. Der kan gemme sig gløder i asken i lang tid. Ovn Nominel Røgstudfyrings- Ind- Træk Nominel Virk- Afstandtil brænd- Møblerings- Ovnens type røggas min ydelse nings bart materiale i mm afstand fra vægt Indsats temperatur mængde grad bag ved siden ovnen kg Scan-Line c mm kg mbar kw % ovnen af ovnen mm Panorama 273 Ø150 1,9 0,13 6, Panorama 266 Ø150 2,3 0, XL Den nominelle effekt, er den effekt som ovnen er afprøvet ved. Afprøvning er foretaget med forbrændingsluft 80%. 10

11 DRIFTFORSTYRRELSER Opstår der lugt- eller røggener, er det vigtigt først at undersøge, om skorstenen er tilstoppet. Minimumstrækket skal naturligvis være tilstede, for at opnå en fornuftig styring af ilden. Man skal dog være opmærksom på, at skorstenstrækket er afhængigt af vindforholdene. Ved stor vindstyrke, kan trækket blive så kraftigt, at montering af et spjæld i røgrøret til regulering af trækket, kan blive nødvendigt. I forbindelse med fejning af skorstenen skal VEDLIGEHOLDELSE Pejseindsatsen er overfladebehandlet med varmebestandigt lak. Ovnen rengøres med en fugtig klud. Udbedring af eventuelle skader kan foretages med en reparationslak, som kan købes på spraydåse. man være opmærksom på, at der kan lægge sig sod m.m. på røgvendepladen. Brænder træet for hurtigt, kan det skyldes et for kraftigt skorstenstræk. Man bør ligeledes undersøge om pakning i låge er i orden. Varmer pejseindsatsen for lidt, kan det skyldes brugen af vådt træ. En stor del af varmeenergien bliver brugt til tørring af træet, og resultatet er en dårlig varmeøkonomi samt forøget risiko for tilsodning af skorstenen. Rengøring af glas Ved en dårlig forbrænding, f.eks. ved fyring med vådt træ, kan glasruden blive sodet. Dette kan nemt og effektivt fjernes med dertil beregnet glasrens eller almindelig flydende skurepulver. GARANTI Heta pejseindsatse gennemgår en grundig kvalitetskontrol under produktionen før de forlader fabrikken til forhandleren. Derfor ydes 5 års garanti på fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke: Sliddele/skrøbelige dele såsom: Ildfaste sten i brændkammeret, glas, tætningsbånd og risteramme Skader forårsaget af forkert brug. Transportomkostninger i forbindelse med garantireparation Montering/demontering ved garantireparation Ved evt. reklamationer henvis venligst til fakturanr. Advarsel Enhver uautoriseret ændring af indsatsen samt anvendelse af uoriginale reservedele vil medføre bortfald af garanti. 11

12 Brændbart Rensning for sod efter skorstensfejning og evt. udskiftning af sten. Bemærk på bag-stenen kan rensning/støvsugning af huller og luftkanal på bagsiden være nødvendigt. Rækkefølge for afmontering af sten. 1. Fjern gnistfang og støvsug for aske i bunden. 2. Røgvender: Løftes lidt på skrå og drejes forsigtig ud. 3. Sidesten: Drejes forsigtig ud fra brandkammerets side. 4. Bagsten: Løftes op så nederste kant er fri fra bundpladen og vippes ud. 5. Bundsten: Løftes op bagud for at komme fri af ovnens forkant. Røgvender Sidesten Konvektionsareal over ovn: min. 750cm² B A B 170 Min. 490 Bagsten 1680 Konvektionsareal under ovn: min. 500cm² Bundsten Min 490 mm fra konvektionskasse til underkant konvektionsafkast A 12 Min 40 mm konvektion i sider Min 50 mm 40 konvektion bag 40 50

13 Sikkerhedsafstande ved indbygning i aquapanel. Panorama Materialer som aquapanel, Isolrath 1000, Mineraluld brandbatts, gasbeton m.m. kan anvendes ved opbygning af ovn. Konvektionsareal over ovn: min. 750cm² B A B 170 Min. 490 R v Bruges andre materialer end aquapanel skal det sikres at det har mindst samme isoleringsevne (isolans) som 12,5 mm aquapanel Konvektionsareal under ovn: min. 500cm² Min 490 mm fra konvektionskasse til underkant konvektionsafkast. A SECTION A-A Min 40 mm konvektion i sider Røgrør skal være isoleret 275 Afstand til sidevæg foran front af ovn. Gulvplade: Min. 300 mm til brændbart gulv foran ovn. Min. 350 Min 50 mm 40 konvektion bag Brændbart SECTION B-B ,5 mm Aquapanel Gulvplade: Min. 150 mm til brændbart gulv ved siden af ovnens fyringsåbning. 500 Møbleringsafstand min

14 Sikkerhedsafstande ved indbygning i aquapanel. Panorama XL A Materialer som aquapanel, Isolrath 1000, Mineraluld brandbatts, gasbeton m.m. kan anvendes ved opbygning af ovn. Bruges andre materialer end aquapanel skal det sikres at det har mindst samme isoleringsevne (isolans) som 12,5 mm aquapanel Konvektionsareal over ovn: min. 750cm² Konvektionsareal under ovn: min. 500cm² B B Min 200 mm fra overkant konvektionsafkast til brændbart. Min. 700 mm fra konvektionskasse til underkant konvektionsafkast. Røgrør være iso A Min 40 mm konvektion i sider Min 50 mm 40 konvektion bag SECTION A-A 250 Min. afstand til sidevæg foran front af ovn. Min. 530 mm ikke brændbart fast gulv foran ovn. (eksempelvis klinker, fliser m.m. udlagt oven på et underlag af beton) l Røgrør skal være isoleret. Min. 350 Brændbart 12,5 mm Aquapanel SECTION B-B Gulvplade: Min. 150 mm til brændbart gulv ved siden af ovnens fyringsåbning. Gulvplade: Min. 300 mm til brændbart gulv foran ovn. Hvis min. afstanden på 350 mm (fra gulv til underkant låge) øges til min. 460 mm, er der ingen særlige krav til gulvmateriale. 500 Møbleringsafstand min

15 15

16

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS SIRA & SIRA FEDTSTEN/KLEBERSTEIN 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu Monteringsvejledning C26K Høj www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu Monteringsvejledning C 26K Lav www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com I 30/55 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 578 006 20.12.2010 / 97-9637 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 4-6 Installationsvejledning... 7 Montering og

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Dansk Design. Dansk Kvalitet. Dansk Produktion

Dansk Design. Dansk Kvalitet. Dansk Produktion ansk esign. ansk Kvalitet. ansk Produktion Layout & design: V reklame.dk. Photo: madskrabbe.com Jupitervej 22 K-762 Lemvig www.heta.dk Made in enmark ansk esign. ansk Kvalitet. ansk Produktion Symbolforklaring

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere