MED-aftale Lejre Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-aftale Lejre Kommune"

Transkript

1 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune

2 MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område Aftalens formål Form Struktur og arbejdsform Kompetence og opgaver Medindflydelse og medbestemmelse Information og drøftelse Retningslinjer Medarbejderrepræsentanternes vilkår Virksomhedernes vilkår Frihed til deltagelse i kurser, møder, m.v Evaluering Opsigelse Ikrafttræden Bilag: BILAG 1 Beskrivelse af arbejdsmiljø og sundhedsarbejdet BILAG 2 Arbejdsmiljøuddannelse BILAG 3 Koordinering af valg af repræsentanter for de selvejende institutioner BILAG 4 Præcisering af arbejdsmiljøopgaver BILAG 5 MED-organisation pr. 1. april

3 1 Aftalens område Denne lokalaftale om medbestemmelse og medindflydelse i Lejre Kommune dækker alle ansatte i Lejre Kommune samt ansatte ved selvejende institutioner med hvem kommunen har indgået driftsoverenskomst. 2

4 2 Aftalens formål Stk. 1 Denne aftale skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Lejre Kommune. Stk. 2 Denne lokalaftale bygger på de personalepolitiske værdier og skal danne ramme og grundlag for: a) at alle medarbejderes ret til medbestemmelse og medindflydelse på egen arbejdssituation styrkes b) at styrke og forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og sikkerhed gennem en koordineret indsats mellem samarbejds- og arbejdsmiljøstrukturerne, samt gennem fokus på og vægtning af det forebyggende arbejde c) at dialogen i alle relationer prioriteres, styrkes og udvikles Stk. 3 I Lejre Kommune betyder dette: * Dialogformen i Lejre Kommune er åben og anerkendende. Dialogen skal fungere godt både mellem medarbejdere og ledere. I hverdagen betyder dialog, at vi kan skabe fælles forståelse for prioriteringer, mål og opgaver vi kan skabe sammenhæng mellem mål og ressourcer vi fortæller hinanden de gode historier vi kan skabe fælles forventninger til kvalitetsniveau vi kan samarbejde på tværs af medarbejder- og faggrupper - og dermed udvikle gensidigt kendskab til og forståelse for hinanden * Lejre Kommune er en udviklende arbejdsplads I hverdagen betyder udvikling, at vi udvikler og afprøver nye idéer vi forudser og imødekommer forandringer vi sikrer videndeling og erfaringsudveksling også på tværs vi samarbejder og udvikler os på tværs af fagområder vi tager initiativ vi kvalitetsudvikler løbende og har faglig stolthed vi har øje for hinandens kompetencer og tilstræber at de bliver brugt optimalt vi udvikler vores kompetencer til gavn for os selv, kollegaerne og den opgave, der skal løses 3

5 * I Lejre Kommune er indflydelse og ansvarlighed hinandens forudsætninger. I hverdagen kommer indflydelse og ansvarlighed til udtryk ved, at opgaver uddelegeres medarbejdere og ledere har tillid til hinanden vi inddrages i planlægningen, organiseringen og udførelsen af opgaver vi har indflydelse på vores hverdag vi er selvkørende vi bruger vores kompetencer til gavn for organisationen vi tager ansvar man kan regne med os vi tager ansvar for den samlede opgave vi har øje for helheden vi sikrer udviklingsmuligheder for hinanden vi tager initiativ ser de opgaver der skal løses vi kan sige fra og er opmærksomme på egne og andres grænser og formåen 4

6 3 Form Stk. 1 Lejre Kommune har med denne lokale MED-aftale integreret arbejdsmiljø- og medindflydelsesstrukturerne. Denne struktur skal medvirke til opfyldelse af formålet med lokalaftalen, jf. 2. Stk. 2 Strukturen og formen for arbejdsmiljø- og medindflydelsesstrukturerne skal matche kommunens ledelsesstruktur. Der henvises til organisationsdiagram for MEDorganisationen og oversigt over medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen på Medarbejderportalen. Strukturerne skal kunne rumme de mange virksomheder i Lejre Kommune, og der skal derfor være plads til forskellighed. Stk. 3 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt afspejle personalesammensætningen og baseres på hovedorganisationerne. Stk. 4 Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter. Disse sidestilles med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Stk. 5 Betegnelsen MED-repræsentanter, bruges som fællesbetegnelse for alle tillidsrepræsentanter og alle arbejdsmiljørepræsentanter samt de medarbejdere, der er medlemmer af Hovedudvalg, Centerudvalg eller Lokaludvalg. 5

7 4 Struktur og arbejdsform Medindflydelse og arbejdsmiljøstrukturen i Lejre Kommune baseres på et Hovedudvalg, Centerudvalg og Lokaludvalg. Stk. 1 Hovedudvalget (HU) HU er det øverste udvalg for medindflydelse og arbejdsmiljø i Lejre Kommune. Stk. 1.a HU s struktur HU består af 8 medarbejderrepræsentanter fordelt med 4 fra OAO, 3 fra FTF og 1 fra AC. 2 arbejdsmiljørepræsentanter max. 7 lederrepræsentanter Medarbejderrepræsentanterne udpeges af hovedorganisationerne. De to arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter. Der henvises i øvrigt til 3 stk.4. 6 ledelsesrepræsentanter udpeges af direktionen og den 7. ledelsesrepræsentant vælges blandt arbejdsmiljølederne. Formanden for HU er kommunaldirektøren, og næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i HU. Udpegning af medarbejderrepræsentanter sker hvert 2. år. Valg af arbejdsmiljørepræsentant sker hvert 2. år. Udpegning af ledelsesrepræsentanter sker hvert 2. år. Valg af næstformand foretages umiddelbart efter udpegning af medarbejderrepræsentant. Udpegning skal ske i ulige år. Udpegning sker i sidste kvartal inden udløbet af perioden. Kommunens daglige arbejdsmiljøleder deltager på alle møder med et fast dagsordenspunkt om arbejdsmiljø og ellers til relevante dagsordenspunkter, som tilforordnet. Stk. 1.b HU s arbejdsform Der holdes møder mindst en gang i kvartalet, eller når formanden og/eller næstformanden skønner det nødvendigt. Der planlægges ultimo hvert år en årsmødeplan for HU. 6

8 Forslag til dagsordenspunkter skal stilles til formand eller næstformand senest 2 uger før mødet. Et fast punkt på dagsordenen er arbejdsmiljøarbejde i kommunen. Den daglige arbejdsmiljøleder har ansvaret for, at dette punkt, samt for andre sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter under dagsordenspunkter, gøres klart for HU. Dagsordenen udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab og udsendes senest 1 uge før mødet. Der tages referat på møderne. Referatet udformes sådan, at repræsentanter, der ikke har været til stede kan gøre sig bekendt med både beslutninger og væsentlige meningsudvekslinger fra mødet. Referatet godkendes på hvert møde. Referatet sendes til offentliggørelse i alle virksomheder. Møderne holdes i arbejdstiden. Fristerne kan i særlige tilfælde fraviges, hvis der er enighed herom. Stk. 2 Centerudvalg Stk. 2a I fagcentrer etableres centerudvalg. (Fagcentre er markeret i bilag 5) Eventuelle medarbejdere med direkte reference til centerchefen er omfattet af centerudvalgets funktion. Centerudvalg dannes med indtil 4 medarbejderrepræsentanter og 1 arbejdsmiljørepræsentant. Under de centerudvalg hvor der findes selvejende institutioner indgår herudover arbejdsmiljørepræsentanten fra den/de selvejende institutioner jf. principperne i KL og KTO/SHK s supplerende vejledning til Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse om arbejdsmiljø i MED. På ledelsessiden udpeges til centerudvalg indtil 4 ledelsesrepræsentanter, hvoraf en er arbejdsmiljøleder. Under de centerudvalg hvor der findes selvejende institutioner indgår herudover ledelsesrepræsentanten fra den selvejende institution jf. principperne i KL og KTO/SHK s supplerende vejledning til Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse om arbejdsmiljø i MED. Udpegning af medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter sker hvert andet år i ulige år. Udpegning sker i sidste kvartal og valget er gældende fra næstkommende 1. januar. Udpegningen sker blandt allerede valgte TR eller FTR i kommunen. Arbejdsmiljørepræsentanten og dennes suppleant til centerudvalget vælges blandt centerets arbejdsmiljørepræsentanter. Lederen af fagcenteret er formand. Der vælges en næstformand af og blandt medarbejderrepræsentanterne i centerudvalget. For valg af repræsentanter henvises til 3 stk. 4. 7

9 Såfremt særlige forhold gør sig gældende, så sammensætningen og antallet af repræsentanter ikke er hensigtsmæssig, kan HU på baggrund af konkret ansøgning godkende en afvigelse fra de gældende principper Stk. 2b Arbejdsform Centerudvalgene mødes/holder møde efter behov. Det er formandens ansvar, at dette sker. Der holdes dog minimum 1 møde årligt. Der planlægges ultimo hvert år en årsmødeplan for centerudvalget. Udpegning af medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter sker hvert andet år i ulige år. Valg/udpegning sker i sidste kvartal og valget er gældende fra næstkommende 1. januar Centerudvalgene fastlægger en forretningsorden med min. følgende punkter: - indkaldelsesprocedure - dagsordens- og referatprocedure - faste dagordenspunkter, min. sikkerhed og sundhed og nyt fra HU Der tages referat af møderne. Referaterne gøres tilgængelige på kommunens Intranet/Medarbejderportal. Møderne holdes i arbejdstiden. Stk. 3 Lokaludvalg og personalemøder Af hensyn til arbejdspladsernes mulighed for at opfylde formålet med aftalen, er der to mulige lokaludvalgsstrukturer. Stk. 3.a Strukturer 1. Lokaludvalg Lokaludvalg gælder virksomheder med medarbejdere svarende til minimum 20 fastansatte. Valg/udpegning (til LU) af medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter sker hvert andet år i ulige år. Valg/udpegning sker i sidste kvartal og valget er gældende fra næstkommende 1. januar. Der kan i disse virksomheder dannes lokaludvalg med 2 medarbejderrepræsentanter, 1 arbejdsmiljørepræsentant og 2 ledelsesrepræsentanter, hvoraf den ene skal være arbejdsmiljøleder. Hvis en virksomhed har over 50 fastansatte kan lokaludvalget dannes af 3 medarbejderrepræsentanter, 1 arbejdsmiljørepræsentant og 3 ledelsesrepræsentanter, hvoraf den ene skal være arbejdsmiljøleder. Hvis en virksomhed har mere end 75 fastansatte kan lokaludvalget dannes af 5 medarbejderrepræsentanter, 2-3 arbejdsmiljørepræsentanter og 3-5 8

10 ledelsesrepræsentanter, hvoraf den ene skal være arbejdsmiljøleder. Lederen af virksomheden er formand. Der vælges en næstformand af og blandt medarbejderrepræsentanterne i LU. For valg af repræsentanter henvises til 3 stk. 4. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, så sammensætningen og antallet af repræsentanter ikke er hensigtsmæssig, kan HU på baggrund af konkret ansøgning godkende en afvigelse fra de gældende principper. 2. Personalemøder med MED-status I virksomheder med mindre end 20 fastansatte holdes der Personalemøder. Lederen af virksomheden er mødeleder med mindre andet besluttes. Der vælges en næstformand blandt virksomhedens medarbejdere. Hvis der er valgt en tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant sker valget mellem disse. Stk. 3.b Arbejdsform for Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status Lokaludvalgene/Personalemøder mødes/holdes min. 4 gange om året eller efter behov. Det er formandens ansvar, at dette sker. Der planlægges ultimo hvert år en årsmødeplan. Lokaludvalgene (i LU)/Personalet (til Personalemøder) fastlægger en forretningsorden med min. følgende punkter: - indkaldelsesprocedure - dagsordens- og referatprocedure - faste dagordenspunkter, min. sikkerhed og sundhed og nyt fra HU Der tages referat af møderne. Referaterne gøres tilgængelige på kommunens Intranet/Medarbejderportal. Møderne holdes i arbejdstiden. Stk. 4 Arbejdsmiljøgrupper Der skal i virksomheder med mere end 5 ansatte vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Ved afgørelse af om der skal være mere end en arbejdsmiljørepræsentant på de områder hvor virksomheden udgør mere end 5 ansatte følges Arbejdstilsynets vejledning. Der tages udgangspunkt i et nærhedsprincip ud fra de konkrete forhold. På de områder hvor der er fem eller færre ansatte, er medarbejderne opstillings- og stemmeberettigede sammen med den/de virksomheder, der vurderes tættest på områdets faglige arbejdsområde og/eller fysiske arbejdssted. Vurderingen foretages af Hovedudvalget og de involverede MED-udvalg orienteres. 9

11 Den valgte arbejdsmiljørepræsentant og de virksomheder arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer, fremgår af planen over arbejdsmiljøorganisationens opbygning. Arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder udgør arbejdspladsens arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppen integreres med virksomhedens Lokaludvalg. Der holdes min. 2 gange om året et fælles møde for alle kommunens arbejdsmiljøgrupper. Den daglige arbejdsmiljøleder er ansvarlig for udarbejdelsen af dagsordenen. Arbejdsmiljøgrupperne foreslår punkter til dagsordenen. Stk. 5 Arbejdsgrupper HU kan nedsætte arbejds- og projektgrupper til behandling af nærmere afgrænsede opgaver. HU beskriver rammen for opgaven. Arbejds- og projektgrupper kan sammensættes med repræsentanter fra udvalgene eller med medarbejdere udenfor medindflydelsessystemet. Arbejds- og projektgrupperne skal løbende ajourføre HU om deres arbejde. Ved betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesforhold skal HU drøfte nedsættelse af en arbejdsgruppe. Jf. 7, stk. 5. Stk. 6 Tværgående ad hoc gruppe HU kan nedsætte tværgående ad hoc grupper til behandling af nærmere afgrænsede opgaver, som er fælles for flere centre. Der udarbejdes kommissorium for opgaven, som godkendes af HU. Når opgaven er løst og afrapporteret til de relevante centre, så opløses gruppen af HU. Tværgående ad hoc grupper sammensættes af repræsentanter fra centrene, og gruppen skal løbende ajourføre de relevante centerudvalg om deres arbejde. 10

12 5 Kompetence og opgaver Medindflydelse og medbestemmelse udøves indenfor det kompetenceområde, som ledelsen for det pågældende udvalgsniveau har med hensyn til arbejds-, personale-, medindflydelsesog arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen gøre grænserne klare. På alle niveauer anvendes ledelsesformer, der tilskynder til delegering af ansvar og beføjelser til den enkelte eller til grupper af medarbejdere, således at de ansatte har medindflydelse og er medbestemmende ved udformning af deres arbejdssituation og ved arbejdstilrettelæggelsen. Der henvises i øvrigt til formålsparagraffen 2. Stk. 1 HU s kompetencer og opgaver a) HU forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler. b) HU fungerer i rollen som arbejdsmiljøudvalg og har de opgaver der hører derunder, beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen. c) HU drøfter og fastlægger retningslinjer, der vedrører spørgsmål om arbejds-, personale-, medindflydelses- og arbejdsmiljøforhold, i det omfang HU finder det nødvendigt. HU skal aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik De overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning Større rationaliserings- og omstillingsprojekter Intern og ekstern kommunikation i forhold til center- og lokaludvalgene HU skal desuden drøfte og fastlægge retningslinjer jf. de aftaler, som de centrale parter (KL og de faglige organisationer) har indgået. Fx for: Oplærings- og integrationsforløb jf. Aftale om integrations og oplæringsstillinger Indhold og opfølgning på trivselsmålinger jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Sundhed, indeholdende konkrete initiativer jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Sygefraværssamtaler jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af mobning og chikane jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Indholdet af seniorsamtaler, jf. Rammeaftale om seniorpolitik 11

13 HU skal hvert år drøfte de forhold der er beskrevet i den generelle rammeaftale herunder: Kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet Rammeaftale om socialt kapitel Drøfte arbejdsmiljøspørgsmål en gang årligt Planlægge og tilbyde den supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere indenfor de pågældende centrer. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er af 1 dags varighed, og følger af arbejdsmiljøloven. Se bilag 2. HU skal drøfte personalepolitiske emner Kommunens seniorindsats jf. Rammeaftale om seniorpolitik Fx rammeaftale om tele og hjemmearbejde HU skal evaluere Anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler i kommunen MED uddannelsen HU skal indgå aftale om Principper for TR s vilkår Anvendelse af AKUT-midler til lokale formål I øvrigt henvises til bilag 2 i Rammeaftale mellem KL og KTO/Sundhedskartellet d) HU mødes mindst en gang om året med økonomiudvalget med henblik på drøftelse af den del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, og arbejdsmiljøforhold i kommunen. e) HU skal hvert andet år som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. På baggrund af den strategiske drøftelse fastlægges en strategiplan. (Se i øvrigt bilag 1) Stk. 2 Centerudvalgenes kompetencer, opgaver og arbejdsform Centerudvalgenes opgaver er, af overordnet og generel karakter indenfor det ansvars- og kompetenceområde, der er knyttet til centerchefen, at: a) medvirke i fastsættelse af retningslinjer for centerets arbejdstilrettelæggelse, herunder at inddrage årsaftaler i virksomhedens arbejdstilrettelæggelse. b) drøfte forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold, herunder budgetforhold. c) drøfte arbejdsmiljøspørgsmål en gang årligt d) planlægge og tilbyde den supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere indenfor de pågældende virksomheder. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er af 1 dags varighed, og følger af arbejdsmiljøloven. Se bilag 3. 12

14 Stk.3 Lokaludvalgenes/Personalemødernes kompetencer og opgaver Lokaludvalgene/Personalemødernes opgaver er, indenfor det ansvars- og kompetenceområde, der en knyttet til ledelsen af den pågældende virksomhed, at: a) medvirke i fastsættelse af retningslinjer for virksomhedens arbejdstilrettelæggelse, herunder at inddrage årsaftaler i virksomhedens arbejdstilrettelæggelse. b) drøfte forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold, herunder budgetforhold. c) drøfte retningslinjer for efteruddannelse. d) drøfte arbejdsmiljøspørgsmål en gang årligt og planlægge den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der følger af arbejdsmiljøloven jf. bilag 2. Der er en initiativret for lokaludvalgene/personalemøder med MED-status til at drøfte opgaver og fastlægge retningslinjer inden for deres kompetenceområde. Lokaludvalgene drøfter og planlægger de generelle og tværgående opgaver på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for at løse konkrete problemstillinger i det daglige. Der henvises til bilag 1 Beskrivelse af arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet i Lejre kommune og bilag 4 Arbejdsmiljøorganisationens strategiske og operationelle opgaver 13

15 6 Medindflydelse og medbestemmelse Stk. 1 Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: a) gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, medindflydelses- og arbejdsmiljøforhold. b) medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, medindflydelses- og arbejdsmiljøforhold indenfor ledelsens ansvars- og kompetenceområde, og c) mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. HU s forhandlingsområder fremgår af 5. 14

16 7 Information og drøftelse Stk. 1 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig pligt til at informere på alle niveauer. Stk. 2 Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver mulighed for en grundig drøftelse, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for den administrative og politiske ledelses beslutninger. Stk. 3 Ledelsen skal regelmæssigt give relevant information om kommunalbestyrelsens forslag og beslutninger. Stk. 4 I overensstemmelse med reglerne og information og drøftelse påhviler det ledelsen, at: a) informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation. b) informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt af alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. c) informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk. 5 Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Stk. 6 For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk. 7 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Det enkelte MED-udvalg drøfter og er ansvarlig for de bedst mulige informationsgange inden for området. Der er et gensidig ansvar for at være opsøgende i forhold til information. 15

17 8 Retningslinjer Stk. 1 Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Der skal, aftales retningslinjer for procedurer for drøftelse af: a) budgettets konsekvens for arbejds- og personaleforhold b) kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik c) de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning d) større rationaliserings og omstillingsprojekter, privatisering og udlicitering. e) kommunens arbejdsmiljøpolitik f) arbejdsbetinget stress Stk. 3. Hvis der ikke opnås enighed på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderrepræsentanterne fremsætter ønske derom, redegøre for, hvordan den herefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 4. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 5. Aftaler og aftalte retningslinjer skal udformes skriftligt. De kan med mindre andet er aftalt, opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer ved forhandling mellem parterne. Stk. 6. Retningslinjer som er aftalt i henhold til stk. 2, gælder indtil der er opnået enighed om ændringer. 16

18 9 Medarbejderrepræsentanternes vilkår Nedenstående bestemmelser omfatter alle medarbejderrepræsentanter, dvs. inklusive tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Stk. 1 Medarbejderrepræsentanterne skal sikres den samme lønudvikling som øvrige medarbejdere i virksomheden. Stk. 2 Leder og medarbejderrepræsentant skal drøfte og aftale evt. skriftligt, hvordan stk. 3-5 udmøntes konkret. Stk. 3 Medarbejderrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelsen af deres hverv, herunder til formøder, mødeforberedelse og kontakt til suppleant. Stk. 4 Det aftales mellem nærmeste leder og medarbejderrepræsentanten, hvordan det sikres, at medarbejderrepræsentanten har mulighed for kontakt med de medarbejdere, vedkommende repræsenterer. Med udgangspunkt i lokale forhold aftales det mellem nærmeste leder og medarbejderrepræsentant hvordan det sikres, at medarbejderrepræsentanten har (mulighed for at have) adgang til PC med internet og intranet/medarbejderportal, telefon, mailsystem, afholdelse af samtaler, udskrivning og opbevaring af materialer. Som udgangspunkt er faciliteterne placeret på arbejdspladsen. Stk. 5 Nærmeste leder og medarbejderrepræsentanten kan aftale, at en del af medarbejderrepræsentantarbejdet foregår hjemme, hvis arbejdspladsen ikke har de fornødne faciliteter, og hvis arbejdet tilrettelægges indenfor pågældende medarbejders normale timetal. Stk. 6 Det er HU s ansvar, at tilrettelægge et uddannelsesforløb for udvalgsrepræsentanter. Uddannelsen af udvalgsrepræsentanter skal som minimum følge protokollatet aftalt mellem de centrale parter. Stk. 7 Det forudsættes, at udvalgsrepræsentanter deltager i det udarbejdede uddannelsesforløb. Stk. 8 Transportgodtgørelse ydes efter kommunens gældende regler. Stk. 9 Medarbejderrepræsentanternes personlige og faglige udvikling drøftes ved de årlige udviklingssamtaler med nærmeste leder. Her drøftes kompetenceudvikling i relation til jobbet, og i udviklingsplanen tages der højde for kurser og uddannelse i relation til tillidshvervet. Hvis en medarbejderrepræsentant ophører i funktionen, tilbyder Lejre Kommune 17

19 opkvalificering i fagområdet, idet der skal være mulighed for at indhente den faglige kompetence, der mangler, fordi medarbejderen har varetaget et tillidshverv. 18

20 10 Virksomhedernes vilkår Der kan være situationer, hvor den enkelte virksomhed belastes økonomisk af repræsentanters arbejde i HU eller af arbejdet som fællestillidsrepræsentant. Stk. 1 Virksomheden ydes ikke kompensation for medarbejderrepræsentantarbejde indenfor virksomhedens egne rammer, fordi alle virksomheder indgår i medindflydelses- og sikkerhedsstrukturen. Stk. 2 I det omfang en medarbejderrepræsentant indgår i HU eller er fællestillidsrepræsentant kompenseres virksomheden for tid brugt til arbejdet som HU medlem og/eller fællestillidsrepræsentant. Kompensationen ydes fra en central pulje. 19

21 11 Frihed til deltagelse i kurser, møder, m.v. Stk. 1 Efter anmodning gives der tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed uden løn med henblik på a) deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser, b) udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt indenfor sin forhandlingsberettigede personaleorganisation, og c) deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i kommunen. Stk. 2 I stedet for tjenestefrihed uden løn i henhold til stk. 1 kan tjenestefrihed til de der nævnte aktiviteter ydes som tjenestefrihed med løn mod, at vedkommende personaleorganisation refunderer kommunen udgiften under tjenestefriheden. Stk. 3 Ved opgørelsen af en tillidsrepræsentants lønanciennitet medregnes tjenestefrihed, som er meddelt efter stk. 1. Stk. 4 Der udredes af kommunen et beløb pr. præsteret arbejdstime, der indbetales til Amtskommunernes og kommunernes Fond for Uddannelse af tillidsrepræsentanter m.fl. (forkortes AKUT-fonden). De beløb, der indbetales til fonden, anvendes til finansiering af personaleorganisationernes udgifter ved uddannelse af kommunens ansatte tillidsrepræsentanter m.fl.. Vedtægter for fonden og bestemmelser om størrelsen af kommunernes indbetaling fastsættes ved aftale mellem Kommunernes Landsforening, og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 20

22 12 Evaluering Stk. 1 Denne lokalaftale evalueres hvert andet år på årets sidste HU-møde. Dette sker på basis af en høring i MED-udvalg. Evalueringen skal omfatte: a) om formålene med aftalen indfries b) om formen er hensigtsmæssig for at indfri formålene c) om HU s sammensætning og antal repræsentanter er hensigtsmæssig d) om de aftalte konkrete aktiviteter og metoder (nævnt i bilag 1) styrker og effektiviserer samarbejdet om arbejdsmiljøet Stk. 2 Der foretages hvert andet år evalueringer i centerudvalgene og de lokale udvalg. Proceduren herfor fastlægges i de enkelte udvalg. Evalueringen skal som minimum rumme en evaluering af, om udvalget lever op til formålet med lokalaftalen, herunder om udvalgets form er hensigtsmæssig i forhold til formålet med lokalaftalen. De enkelte udvalgs evalueringer indgår i HU s evaluering af den samlede aftale. 21

23 13 Opsigelse Stk. 1 Denne lokalaftale kan opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af en ny aftale. Stk. 2 En lokalaftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk. 3 Hvis der ikke inden for udløbet af det 9 måneders varsel er indgået en ny lokalaftale, gælder følgende aftalemuligheder for forhandlingsparterne: a) at parterne kan aftale, at lokalaftalen løber videre indtil en nærmere angivet frist eller så længe forhandlingerne om en ny aftale pågår b) at parterne kan aftale, at Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg træder i kraft sammen med arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen. Stk. 4 Der skal i henhold til Rammeaftalens bestemmelser fra begge parter udvises positiv forhandlingsvilje. Hvis en af parterne ikke udviser positiv forhandlingsvilje, kan den anden part indbringe sagen for de centrale parter. 22

24 14 Ikrafttræden Stk. 1 Genforhandling af denne aftale er afsluttet marts 2012, og aftalen træder i kraft den 1. april Aftalen er herefter tilrettet efter forhandlinger i perioden september november 2013, og ændringerne træder i kraft den 11. december Stk. 2 Nyvalg til Hovedudvalg, Centerudvalg og Lokaludvalg efter denne aftale iværksættes snarest muligt efter aftalens underskrift og skal være gældende indtil udløbet af indeværende valgperiode den 31. december Hovedudvalget kan i særlige tilfælde give tilladelse til en afvigende valgperiode. Den 11. december 2013 For Lejre kommune: For medarbejderne: Inger Marie Vynne Per Sander, OAO/HK Henrik Bech Hjortbøl Michael E. Strømgren, OAO/3F Michael Jørgensen Tina Pedersen, OAO/FOA Mikkel Solgaard Bojsen-Møller Kim C. Jensen, OAO/SL Marianne Lund, FTF/Danmarks Lærerforening Mikael Ralf Larsen, FTF/BUPL Nils Kristian Håkansson, FTF/DSR Niels Rolf Jakobsen; AC 23

25 BILAG 1 Beskrivelse af Arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet i Lejre Kommune 1. Indledning Det er hensigten, at arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet skal være en fuldt integreret del af arbejdet i MED udvalgene. Hovedudvalget skal i tæt samarbejde med MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper i virksomheder og afdelinger overordnet planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet, så det løbende styrkes og udvikles, både hvad angår fysiske, psykiske og sundhedsfremmende arbejdsmiljøfaktorer. Lejre Kommunes overordnede arbejdsmiljøpolitik danner grundlag for, at Lejre Kommune sætter sig mål for konkrete indsatsområder og efterfølgende evaluerer disse. Arbejdsmiljøpolitikken indeholder endvidere retningslinjer for, hvordan der skal arbejdes med arbejdsmiljøudvikling i udvalgene og på de enkelte arbejdspladser. 2. Hovedudvalgets opgaver vedr. arbejdsmiljøarbejdet Med henvisning til denne aftales 5, kan der suppleres med følgende. 2.1 Det generelle arbejdsmiljøarbejde i Hovedudvalget Hovedudvalgets opgaver vedr. arbejdsmiljø er følgende: - planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet - prioritere indsatsen på arbejdsmiljøområdet 1 gang årligt via en årlig arbejdsmiljødrøftelse. HU beslutter minimum to aktiviteter, der skal sikre, at den enstrengede struktur styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen, udover hvad der er nævnt under punkt 2.2. om HU s arbejdsopgaver. Hovedudvalget beslutter hvilke metoder, der skal tages i anvendelse og hvorledes der skal evalueres herpå. Eksempel på sådanne aktiviteter kan være udarbejdelse af arbejdsmiljøregnskab eller projekt der nedsætter sygefraværet. - Sikre rammerne for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet - Udarbejde og vedligeholde plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning, herunder sikre, at der eksisterer en oversigt over de enkelte arbejdsmiljørepræsentanter, og at denne er tilgængelig for medarbejderne De konkrete aktiviteter og metoder i Hovedudvalget sundhed og sikkerhed Hovedudvalgets opgaver kan konkret beskrives som følger: Politikker og retningslinjer sikre en overordnet arbejdsmiljøpolitik, som er gældende for hele kommunen, samt drøftelse af processen og implementeringen sikre en overordnet politik til forebyggelse af sygefravær samt drøftelse af processen og implementeringen 24

26 gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer om arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen sikre retningslinjer for kommunens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress prioritering af indsatsområder inden for arbejdsmiljøområdet Kommende indsatsområder aftales i HU i 4. kvartal evaluering af politikker og retningslinjer Løbende og i overensstemmelse med de terminer, der er angivet i de enkelte retningslinjer og politikker Arbejdspladsvurdering overordnet tilsyn af at igangsætte udarbejdelse af APV samt overordnet procedure herfor Hvert 3. år overordnet revision af arbejdspladsernes APV, og på baggrund heraf kortlægning af eventuelle gennemgående arbejdsmiljøproblemer Hvert 3. år på baggrund af bl.a. APV er og arbejdsskadesopgørelse at udpege kommende indsatsområder og forelægge dem i Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocedure Forelæggelse til Økonomiudvalget følger tidsplanerne for budgetprocedure Arbejdsskader vurdering af arbejdsskaderne Der foreligges løbende opgørelse over arbejdsskader på HU-møderne. vurdering af årlig årsrapport om arbejdsskader. Rapporten udarbejdes af administrationen og udsendes til alle arbejdsmiljøgrupper. 1 gang om året Information og koordinering generelt at medvirke til at planlægge og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i henhold til kommunens arbejdsmiljøpolitik og vision samt til den gældende lovgivnings krav til sikkerhed og sundhed årligt at behandle den overordnede status og handlingsrapport for sikkerhed og sundhed, og bl.a. med udgangspunkt heri at diskutere principielle spørgsmål vedr. bl.a. økonomiske prioriteringer på et overordnet niveau at rådgive om løsning af arbejdsmiljømæssige spørgsmål 25

27 overordnet sikring af rammerne for, at sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet overordnet sikring af rammerne for tilstrækkelig og nødvendig oplæring af instruktion af ansatte Afholdelse af halvårsmøder med arbejdsmiljøgrupperne. Det tilstræbes, at der til halvårsmøderne, udover den sædvanlige dagsorden, arbejdes med et tema i relation til de konkrete indsatsområder gerne med oplæg fra særlige sagkyndige 3. Centerudvalgets aktiviteter og metoder sundhed og sikkerhed Med henvisning til denne aftales 5, kan der suppleres med følgende. Centerudvalgenes opgaver er, af overordnet og generel karakter indenfor det ansvars- og kompetenceområde, der er knyttet til centerchefen, at: medvirke i fastsættelse af retningslinjer for centerets arbejdstilrettelæggelse, herunder at inddrage årsaftaler i virksomhedens arbejdstilrettelæggelse. drøfte forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold, herunder budgetforhold. drøfte arbejdsmiljøspørgsmål en gang årligt planlægge og tilbyde den supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere indenfor de pågældende virksomheder. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er af 1 dags varighed, og følger af arbejdsmiljøloven. 4. Lokaludvalgets aktiviteter og metoder sundhed og sikkerhed Med henvisning til denne aftales 5, kan der suppleres med følgende. (Hvis arbejdsmiljøgruppen er integreret i Lokaludvalget varetager Lokaludvalget de arbejdsopgaver, der er beskrevet under arbejdsmiljøgrupperne, samt de opgaver, som er beskrevet i arbejdsmiljøloven for arbejdsmiljøgrupper. Se også arbejdsmiljøloven) 4.1 Politikker og retningslinjer lokal udmøntning af overordnet arbejdsmiljøpolitik, samt drøftelse af processen og implementeringen lokal udmøntning af overordnet politik til forebyggelse af sygefravær samt drøftelse af processen og implementeringen 26

28 lokal udmøntning af retningslinjer om arbejdsmiljø, herunder indsatser i forhold til at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer om arbejdsmiljøforhold, der har betydning for arbejdspladsen prioritering af lokale indsatsområder inden for arbejdsmiljøområdet, og eventuelt forslag til HU om større indsatsområder evaluering af politikker og retningslinjer på baggrund af igangsætning af evalueringsforløb fra HU 4.2 Arbejdspladsvurdering igangsætte udarbejdelse af APV lokalt på baggrund af de overordnede procedure herfor. Udarbejdelse af handleplan, iværksættelse af aktiviteter på baggrund heraf og opfølgning på planen. evt. information til HU om særlige arbejdsmiljømæssige problemstillinger på baggrund af APV erne 4.3 Arbejdsskader Vurdering af arbejdsskader sket på arbejdspladsen, og på baggrund heraf tage initiativ til at iværksætte eventuelle forebyggende indsatser 4.4 Information og koordinering generelt at medvirke til at planlægge og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på arbejdspladsen i henhold til den gældende lovgivnings krav til sikkerhed og sundhed årligt at behandle den lokale arbejdsmiljøsituationen og med udgangspunkt heri at diskutere principielle spørgsmål vedr. bl.a. økonomiske prioriteringer overordnet sikring af de lokale rammer for tilstrækkelig og nødvendig oplæring af instruktion af ansatte på arbejdspladsen sikre løbende dialog med HU, arbejdsmiljøgrupper og den daglige leder af arbejdsmiljøarbejdet 5. Arbejdsmiljøgruppen 5.1 Arbejdsmiljøgruppens sammensætning og opgaver 27

29 Lederen af en virksomhed skal sammen med den valgte arbejdsmiljørepræsentant danne en arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppens opgaver er følgende: - kontrol med, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige - påvirkning af den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed - orientering af de ansatte om de bestemmelser, der er fastsat til at fremme sikkerhed og sundhed - deltagelse i enhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder deltagelse i arbejdspladsvurdering - være kontakt mellem de ansatte og Hovedudvalget - holde Hovedudvalget orienteret om arbejdsmiljømæssige problemer Arbejdsmiljøgruppernes medlemmer skal følge de obligatoriske kurser, som følger arbejdsmiljøloven. Efter anmodning til den nærmeste leder, får arbejdsmiljørepræsentanten fornøden tjenestefrihed uden løntræk til deltagelse i andre relevante kurser. 5.2 Arbejdsmiljøgruppernes aktiviteter og metoder sundhed og sikkerhed Arbejdsmiljøgruppens aktiviteter og metodebrug sker i tæt samarbejde og dialog med Lokaludvalget. Lokaludvalget varetager de arbejdsopgaver, der er nedenfor beskrevet, samt de opgaver, som er beskrevet i arbejdsmiljøloven for arbejdsmiljøgrupper. Se også arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen Politikker og retningslinjer samarbejde med lokaludvalg om lokal udmøntning af overordnet arbejdsmiljøpolitik, samt drøftelse af processen og implementeringen samarbejde med lokaludvalg om lokal udmøntning af overordnet politik til forebyggelse af sygefravær samt drøftelse af processen og implementeringen samarbejde med lokaludvalg om lokal udmøntning af retningslinjer om arbejdsmiljø, herunder indsatser i forhold at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress samarbejde med lokaludvalg i forhold gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer om arbejdsmiljøforhold, der har betydning for arbejdspladsen Arbejdspladsvurdering sikre, at der udarbejdes APV, og at der med udgangspunkt i APV erne laves handlingsplan for o hvordan og hvornår arbejdsmiljøproblemet løses o hvilke aktiviteter der iværksættes 28

30 o o hvilke metoder der anvendes hvordan der løbende følges op på udfordringen løbende opfølgning på handlingsplanen Arbejdsskader Vurdering af arbejdsskader sket på arbejdspladsen, og på baggrund heraf tage initiativ til at iværksætte eventuelle forebyggende indsatser i samarbejde med MED-udvalg rådgivning i forhold til arbejdsskadesanmeldelser samt interne undersøgelse af sagen med henblik på forebyggelse Information og koordinering generelt kontrol med, at arbejdsforholdende er sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt på arbejdspladsen sikre at alle regler vedrørende arbejdsmiljøområdet overholdes medvirke til at udvikle arbejdsmiljøet fysisk og psykisk på arbejdspladsen, samt påvirke kolleger til en adfærd, der fremmer egne og andres sikkerhed og sundhed sikre at arbejdsmiljøproblemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse forelægges et MED-udvalg, herunder evt. Hovedudvalg deltagelse i planlægning af virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde sikre at instruktion af nye medarbejdere i forhold til sikkerhedsmæssige forhold finder sted deltagelse i forbindelse med byggesager i relation til arbejdsmiljømæssige forhold deltagelse i halvårlige arbejdsmiljøgruppemøder det er arbejdsmiljøgruppens opgave til stadighed at sikre dialogen blandt medarbejdere om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Herunder fremme forståelsen for betydningen af arbejdsmiljøet 6. Arbejdsmiljøleder Daglig arbejdsmiljøleders opgaver er: - at organisere og koordinere det samlede arbejdsmiljøarbejde i Lejre Kommune - at holde Hovedudvalget orienteret om arbejdsmiljøarbejdet - at iværksætte og gennemføre arbejdsmiljøforbedrende initiativer 29

31 - at yde konsulentbistand i alle arbejdsmiljøspørgsmål - at arrangere kurser og konferencer for arbejdsmiljøorganisationen - at forestå implementeringen af den vedtagne arbejdsmiljøpolitik Daglige arbejdsmiljøleder udarbejder årligt: - en opgørelse over og analyse af arbejdsulykker - en plan for gennemførelsen af de af Hovedudvalget prioriterede indsatsområder for det kommende år - årlig arbejdsmiljøredegørelse Ovenstående liste er ikke udtømmende For yderligere uddybelse henvises til Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed- og sundhed nr af 15/ For yderligere præcisering af arbejdsmiljøorganisationens opgaver se bilag 4. 30

32 BILAG 2 Arbejdsmiljøuddannelse Der er i arbejdsmiljølovens 9 og tilhørende bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 og At-vejledning F 3.7 fastsat regler om arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Dette bilag indeholder aftaler om tilrettelæggelsen og udmøntningen af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i Lejre Kommune i medfør af loven. Af arbejdsmiljølovens 9 fremgår det, at arbejdsmiljøuddannelsen udgør 3 obligatoriske dage, og at der derudover skal tilbydes 2 supplerende dage. Herudover fremgår det også af arbejdsmiljølovens 9 at arbejdsmiljørepræsentanterne som efteruddannelse skal tilbydes 1,5 dage for hvert funktionsår. Af At-Vejledning F fremgår at "Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen får en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke deres kompetencer. Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden." HU har ansvaret for at fastlægge rammer for den supplerende uddannelse på de 2 dage og efteruddannelsen på de 1,5 dag. Efteruddannelsens ene dag planlægges på centerniveau. Det er dog aftalt, at den ½ dag af efteruddannelsen for AML og AMR består af et årligt fællesmøde med fokus på et aktuelt og kompetencegivende tema på arbejdsmiljøområdet. Efter at HU har fastsat rammer for både den supplerende uddannelse og efteruddannelsen skal der i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse jf. 5, stk.2 d, tages højde for den konkrete planlægning. Kompetenceudviklingsplanen fastlægges ud fra de af HU s fastsatte rammer og det enkelte lokalområdes behov, og skal udarbejdes i forlængelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Tilbuddet om supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal indgå i kompetenceudviklingsplanen. 31

33 BILAG 3 Koordinering af valg af repræsentanter for de selvejende institutioner til Lejre Kommunes CU Idet der i rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse mellem KL og KTO i bilag 10 fremgår, at der er krav om, at de selvejende institutioner indgår i kommunens MED system, er der i MED-aftalen i Lejre Kommune indsat bestemmelse herom i 4. Tidspunktet for valget af ledelsesrepræsentanten til CU for de selvejende institutioner følger valgtidspunkt fastsat i Lejre Kommunes MED-aftale 4 for øvrige. Til CU vælges af de selvejende institutioner også en arbejdsmiljørepræsentant blandt de i forvejen valgte. Arbejdsmiljørepræsentanten til CU vælges hvert andet år på et koordineringsmøde for de selvejende institutioner. Når valget har fundet sted, skal formanden for CU informeres om valget. I forhold til antallet af repræsentanter følges principperne i KL og KTO/SHK s supplerende vejledning til Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse om arbejdsmiljø 32

34 BILAG 4 Arbejdsmiljøorganisationens strategiske og operationelle opgaver HU = Hovedudvalget CU = Centerudvalg LU = Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status Lokaludvalg og personalemøder med MED-status, der refererer direkte til HU, varetager både de opgaver, der ligger i LU- og CU-regi Opgave HU CU LU Bemærkning Planlægge, lede og koordinere virksomhedens X samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. X Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og X sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens x x x arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens x størrelse. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og x sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og x x x sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici. x x x Ud fra et nærhedsprincip 33

35 Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af instruktionerne. Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan. Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen. Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted. Når arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren ikke følger rådet, har arbejdsmiljøudvalget ret til en begrundelse herfor inden for 3 uger. Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget. x x x x x x x x x x x x x 34

36 BILAG 5 MED-organisation pr. 1. april 35

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Aftalen er gældende fra 1. januar 2016 Forord Stevns Kommune har bl.a. en vision om, at Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere