MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland"

Transkript

1 2016 MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV I NORDJYLLAND

2 FREMKOM FREMTIDENS NORDJYSKE KOMPETENCEBEHOV Den fremtidige vækst og udvikling i Nordjylland er stærkt afhængig af medarbejdere med de rettekompetencer. Derfor er det med glæde, at partnerskabet bag FremKom-analyserne nu kan præsentere den nyeste analyse af fremtidens nordjyske kompetencebehov - FremKom 3. Lige som FremKom 1 fra 2008 og FremKom 2 fra 2012 bygger FremKom 3 på en række analyser og interviews om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer fem år frem i tiden. Ud over at tegne et overordnet af billede af situationen i Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehovene i 16 forskellige sektorer og i 4 geografiske oplande; Himmerland, Thy-Mors, Vendsyssel og Aalborg. FremKom 3 er, lige som de øvrige analyser, muliggjort på baggrund af en stor nordjysk opbakning og et stærkt samarbejde mellem strategiske aktører fra beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet. Det bidrager således til en sammenhængende indsats i forhold til løsningen af nordjyske udfordringer. FremKom 3 er på det konkrete plan gennemført med assistance fra et eksternt konsulentfirma, som har været rundt på det nordjyske arbejdsmarked og talt med eksperter og ledere fra såvel den privatesektor som den offentlige. En lang række nordjyske interessenter har været inddraget i processen og bidraget med både information og kvalitetssikring. Resultaterne af FremKom 3 giver, over en bred front,stof til eftertanke.det er interessant, at der på tværs af sektorer og oplande ser ud til at være en ganske særlig vægt på medarbejdernes personlige kompetencer, specielt evnen til at indgå i samspil og dialog med andre og på denne vis bringe sine faglige kompetencer i spil på den mest optimale måde. Interessant, eller tankevækkende, er det også, at manglen på både faglærte og eksperter stadig er den helt store udfordring. På dette felt forstærker FremKom 3 det billede, som også FremKom 2 tegnede. Resultaterne af FremKom 3 skal fungere som input til både aktører, der udbyder og aktører, der efterspørger kompetenceudvikling. FremKom 3 er således både et oplæg til debat og til handling. Det er derfor hensigten at sprede den nye viden gennem seminarer, workshops og møder rundt om i regionen og på denne baggrund indsamle tanker og ideer til konkret,fremadrettet handling. FremKom 3-analysens resultater kan frit downloades på FremKom s hjemmeside: Ulla Astman Formand Vækstforum Nordjylland Foto: Holger Leue

3 INDHOLD 1 Om FremKom Væksten stiller nye krav Stigende beskæftigelse i private virksomheder Mangel på specialister og faglærte Arbejdskraften pendler længere Personlige og faglige kompetencer bliver fremtidens vækstpotentiale Hvad er kompetencer? Hovedtendenser i kompetencebehovet i Nordjylland Udfordringer og anbefalinger Anbefalinger MINI HOVEDRAPPORT 3

4 1 OM FREMKOM Fremkom 3 er tredje analyse i rækken af analyser af fremtidens kompetenceudfordringer i Nordjylland. FremKom 3 analyserer det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på fire oplande - Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel samt16 sektorer. Sektorerne er inddelt efter en værdikædebetragtning. Det vil sige alle de underbrancher, som leverer ydelser til sektoren indgår i sektoren. Eksempelvis indgår producenter af byggematerialer og ingeniørrådgivning inden for byggeri i sektoren Byggeri og støtteerhverv. De 16 sektorer er: Fødevarer og støtteerhverv Møbel, beklædning og støtteerhverv Kultur, turisme og event Oplevelsesindustri IKT Energi, miljø og støtteerhverv Transport og støtteerhverv Byggeri og støtteerhverv Metalindustri Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Finans, forsikring og videnservice Handel og forretningsservice i øvrigt Øvrig produktion Uddannelse Pleje og omsorg Offentlig administration og organisationer Foruden denne mini-hovedrapport, er resultaterne af FremKom 3 afrapporteret i en hovedrapport og 16 sektorrapporter samt fire oplandsrapporter. Formålet med mini-hovedrapporten er at give et kortfattet billede af analysens resultater med særligt vægt på de kommende års behov for arbejdskraft og kompetencer i Nordjylland. Endelig er analysens hovedudfordringer og anbefalinger beskrevet bagerst i denne rapport. FremKom 3 bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data ved hjælp af følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på 16 sektorer og fire oplande. Ekspertinterview 40 personlige og 5 fokusgruppeinterview - med sektoreksperter inden for de 16 sektorer og fire oplande. Spørgeskemabaserede telefoninterview blandt 1769 private og offentlige virksomheder i hele regionen. Kvalitative interview med 60 virksomheder i de 16 sektorer og 4 oplande. Ekspertseminar, hvor eksperter og interessenter har kommenteret og tolket resultater og konklusioner. Alle FremKomanalyser er tilgængelige på 4 MINI HOVEDRAPPORT

5 2 VÆKSTEN STILLER NYE KRAV Konjunkturerne har ændret sig mærkbart siden FremKom 2 analysen og der er en begyndende optimisme i de nordjyske virksomheder, kombineret med en vis forsigtighed. Fremgangen drives af de private virksomheder, hvorimod de offentlige arbejdspladser venter uændret eller faldende beskæftigelse Der er en vis forventning om, at den økonomiske vækst ikke nødvendigvis skaber en tilsvarende vækst i antal jobs. Især fremstillingserhverv gennemgår en betydelig automatisering, som reducerer medarbejderbehovet. Efter nogle hårde år solgte vi halvdelen af vores aktier til anden virksomhed, som vi nu har købt tilbage. Salget til den anden virksomhed lagde grobunden for, at vi kunne omlægge produktionen og investere i nye maskiner og teknologi, som, vi er sikre på, har medført vores virksomheds overlevelse. Vi har øget vores effektivitet og kunne opretholde produktionen, men med 10 færre ansatte. Dette uden at gå på kompromis med kvaliteten. Direktør i nordjysk fremstillingsvirksomhed MINI HOVEDRAPPORT 5

6 2.1 STIGENDE BESKÆFTIGELSE I PRIVATE VIRKSOMHEDER Væksten i beskæftigelsen i de nordjyske virksomheder ventes de kommende år primært at komme fra private virksomheder, hvorimod sektorer med mange offentlige virksomheder venter uændret eller faldende beskæftigelse.i forhold til FremKom 2 analysen, er det nu tydeligere at det er den private beskæftigelse, som skal sikre fremgangen. Antallet af arbejdspladser ventes i alt at vokse med personer i perioden , svarende til en vækst på 2 %. I samme periode ventes arbejdsstyrken at vokse med Det stigende udbud af arbejdskraft er en ny tendens, siden FremKom 2 analysen. En af forklaringerne er en stigende tilbagetrækningsalder, som blandt andet er et resultat af reformer på efterløns- og pensionsområdet. De mest markante ændringer i beskæftigelsen ventes blandt andet at ske inden for følgende sektorer: Inden for Fødevarer og støtteerhverv ventes beskæftigelsen at stige med 5 % frem til 2020, svarende til ca personer. Den største stigning ventes i Aalborg området Inden for Byggeri og støtteerhverv ventes beskæftigelsen at stige med 3 % frem til 2020, svarende til ca personer. Her ventes dog nedgang i Thy og Mors og i Himmerland, men fremgang i Aalborg og Vendsyssel Inden for Handel og forretningsservice ventes en stigning i beskæftigelsen på 5 %, svarende til ca personer. Sektoren Pleje og omsorg ventes at miste 1 % af arbejdspladserne, svarende til godt og vel 300 personer. I de øvrige oplande kan man se frem til en mere beskeden stigning i antallet af arbejdspladser. Ifølge den statistiske fremskrivning ventes en lille nedgang i beskæftigelsen i Thy og Mors. Inden for Pleje og omsorg ventes nedgang på ca. 170 personer, inden for Byggeri og støtterhverv på ca. 130 personer og Sundhed, sundhedsteknologi og medico med ca Den mest positive udvikling ventes inden for Møbel, beklædning og støtteerhverv med lidt over 100 personer. Både den gennemførte survey og interviews med virksomheder i området viser dog mere positive tendenser og mange private virksomheder giver udtryk for optimisme for fremtiden. I Vendsyssel ventes uændret beskæftigelse frem til Den mest positive udvikling ventes for Fødevarer og støtteerhverv med en stigning på ca. 430 personer,finans, forsikring og vidensservice med ca. 250 og Møbel, beklædning og støtteerhverv med ca Den størst nedgang ventes at ske inden for Pleje og omsorg med ca. 340 personer. Også for Himmerland ventes uændret beskæftigelse de kommende 5 år. Fødevarer og støtteerhverv, som er en meget stor sektor i Himmerland, venter en fremgang på ca. 440 personer frem til Handel og forretningsservice venter en fremgang på ca. 160 personer. Til gengæld ventes det at efterspørgslen efter arbejdskraft inden for byggeri og støtteerhverv vil falde med knap 180 personer. Himmerland er det eneste opland, hvor der ventes nedgang i den sektor. Surveyen blandt de nordjyske virksomheder viser, at der er store forskelle på forventningerne til væksten i antallet af arbejdspladser mellem de enkelte sektorer. I tråd med den statistiske fremskrivning er det især inden for de private erhverv, at der er optimisme at spore. Det generelle billede er, at det især er i Aalborg, at man kan se frem til en vækst i antallet af arbejdspladser i de kommende fem år. Her kan man således vente en samlet stigning i beskæftigelsen på 5 %. De mest markante stigninger ventes at komme inden for Byggeri og støtteerhverv med ca personer, inden for Finans, forsikring og vidensservice med ca. 500 personer og inden for Møbel, beklædning og støtteerhverv med knap 400 personer. Det er desuden værd at bemærke at man i Aalborg venter stigning inden for offentlig administration og organisationer. For den sektor ventes nedgang i alle øvrige oplande. 6 MINI HOVEDRAPPORT

7 En del virksomheder er dog fortsat tilbageholdende med at øge antallet af medarbejdere, og giver udtryk for, at den stigende globale konkurrence og de nye teknologiske muligheder har ændret deres behov for arbejdskraft og kompetencer. Af figuren neden for fremgår virksomhedernes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen frem til Øverst i figuren er IKT sektoren, hvor hele 77 % af virksomhederne forventer at være flere ansatte om fem år. Inden for Metalindustri og Øvrig produktion venter 64 % af virksomhederne at være flere ansatte om fem år. Det er i øvrigt værd at bemærke, at virksomhederne inden for Metalindustri og Øvrig produktion i surveyen har mere positive forventninger til fremtiden, end resultaterne af den statistiske fremskrivning tyder på. De mindst positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen findes inden for Offentlig administration og organisationer, Pleje og omsorg og Energi, miljø og støtteerhverv hvor kun henholdsvis 13 %, 20 % og 25 % af de adspurgte virksomheder venter flere ansatte de kommende 5 år. Behovet for arbejdskraft i den offentlige sektor administrationen er proportionel med borgerantallet i kommunen. Det betyder, at der i udkantsområderne i regionen på sigt vil blive mindre behov for arbejdskraft i den offentlige administration. Modsat vil der formentlig være en stigende efterspørgsel på arbejdskraft i Aalborg området. Direktør i nordjysk kommune Energi, miljø og støtteerhverv omfatter en del forsyningsvirksomheder, hvor der i disse år sker en del rationaliseringer og fusioner af virksomheder. Det ventes at føre til faldende efterspørgsel efter arbejdskraft. Figur 2.1: Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte om 5 år i de 16 sektorer Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte IKT METALINDUSTRI ØVRIG PRODUKTION FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE BYGGERI OG STØTTERHVERV KULTUR, TURISME OG EVENT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE MØBEL, BEKLÆDNING OG STØTTEERHVERV OPLEVELSESINDUSTRI FØDEVARER OG STØTTEERHVERV TRANSPORT OG STØTTEERHVERV SUNDHEDSVÆSEN, SUNDHEDSTEKNOLOGI OG MEDICO UDDANNELSE ENERGI OG MILJØ OG STØTTEERHVERV PLEJE OG OMSORG OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATION 77% 64% 64% 51% 51% 51% 51% 50% 47% 42% 39% 29% 29% 25% 20% 13% 58% 54% 65% 59% 68% 22% 1% 35% 1% 33% 3% 33% 16% 44% 5% 45% 4% 44% 5% 50% 0% 47% 7% 52% 6% 54% 7% 13% 17% 10% 21% 19% Kilde: Survey blandt 1769 virksomheder i Nordjylland MINI HOVEDRAPPORT 7

8 2.2 MANGEL PÅ SPECIA- LISTER OG FAGLÆRTE Ser man på udviklingen i antallet af arbejdspladser opdelt på uddannelsesgrupper, ventes der vækst for alle grupper, undtaget for de ikke-faglærte, hvor efterspørgslen ventes at falde. Dermed fortsætter den tendens, som har været kendt på arbejdsmarkedet gennem mange år. Aalborg området skiller sig dog ud, idet der her ventes stigende efterspørgsel efter ikke-faglærte, herunder også personer, som har en studentereksamen som højeste gennemførte uddannelse. Denne udvikling skyldes formentlig, at de mange virksomheder, som findes Aalborg området inden for blandt andet dagligvarehandel, hotel og restauration og servicevirksomheder (rengøring mv.) beskæftiger mange ikke-faglærte. Der ventes en vækst i efterspørgslen for erhvervsuddannede på personer og for personer med en lang videregående uddannelse ventes en vækst på personer frem Udviklingstendensen er i store træk er en fortsættelse af det udviklingsmønster, vi har set i FremKom 1 og 2. Stigningen i efterspørgslen efter højtuddannede vil i de fleste situationer ikke blive et problem, fordi flere og flere gennemfører en videregående uddannelse. For oplandene uden for Aalborg kan der dog opstå rekrutteringsproblemer. Arbejdsgiverne oplever, at den akademiske arbejdskraft ofte bosætter sig nær uddannelsesstedet og derfor kan være svært at rekruttere til arbejdsspladser i udkantsområder. Ja, vi har lidt rekrutteringsudfordringer. Det er svært at finde kvalificerede socialrådgivere. Vi ligger langt væk fra uddannelserne. Direktør i nordjysk kommune 8 MINI HOVEDRAPPORT

9 Nogle private virksomheder oplever også rekrutteringsproblemer, eksempelvis i forhold til software-specialister og særligt når man gerne vil ansætte en medarbejder med erfaring eller med projektlederkompetencer. Den vestlige del af regionen, har det svært, og det ER svært at tiltrække arbejdskraft her, men det er virksomhederne selv, der skal tiltrække. Vi har et talentudviklingsforløb, hvor vi selv efteruddanner arbejdskraften. Direktør i IKT virksomhed Det nordjyske arbejdsmarked står dog over for den udfordring, at udbuddet af erhvervsuddannede vil falde de kommende år. Mange erhvervsuddannede vil forlade arbejdsmarkedet på grund af alder og samtidig har antallet, som gennemfører en erhvervsuddannelse været faldende. Udfordringen er beskrevet i figur 2.2 nedenfor, som viser at forskellen mellem efterspørgslen efter faglærte og udbuddet snævres kraftigt ind frem til Figuren viser alle erhvervsuddannelser under ét og for enkelte uddannelser vil der derfor kunne ventes et direkte underskud af arbejdskraft i Risikoen for mangel vil være størst for uddannelse inden for byggeri og for uddannelser inden for især fremstillingserhverv, eksempelvis jern og metal. Resultaterne af surveyen viser også, at netop de faglærte er den gruppe, som flest virksomheder ventes at ansætte flere af. Figur 2.2 Udviklingen i udbuddet (-nettoindpendlingen) og efterspørgslen efter faglærte i perioden Nordjylland. Figuren tager højde for nettoindpendlingen i forbindelse med beregningen af det samlede udbud Efterspørgsel Udbud Kilde: Danmarks Statistik, CRT og COWIs beregninger MINI HOVEDRAPPORT 9

10 2.3 ARBEJDSKRAFTEN PENDLER LÆNGERE Et særligt træk ved udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked er, at pendlingen mellem de fire oplande og mellem Nordjylland og de øvrige regioner fortsat er stigende. Den udvikling hænger sammen med, at et meget stort antal arbejdspladser findes i Aalborg. Der er altså i stigende omfang afstand mellem arbejdskraftens bosætning og arbejdspladserne. Vi har en meget stabil arbejdsstyrke, men det er tydeligt at vi skal rekruttere længere og længere væk. Folkene pendler langvejs fra i dag, hvor de før boede lokalt. Ifølge den statistiske fremskrivning forventes der en relativ stor pendling fra både Himmerland og Vendsyssel til Aalborg. For Thy og Mors forholder det sig anderledes. Her er der flere, der pendler til oplandet end der pendler ud. Thy og Mors oplever i disse år et fald i arbejdsstyrken, som betyder, at man i stigende omfang bliver afhængig af at arbejdskraften vil pendle til området. Det er dog ikke sikkert at pendlingen vil udvikle sig helt som forventet. Når arbejdspladserne flytter,kan det på længere sigt påvirke bosætningsmønstret, således at arbejdsstyrken i stigende grad vælger at bosætte sig i nærheden af arbejdspladserne. Ejer af mindre metalvirksomhed 10 MINI HOVEDRAPPORT

11 3 PERSONLIGE OG FAGLIGE KOMPETENCER BLIVER FREM- TIDENS VÆKSTPOTENTIALE Globaliseringen og den teknologiske udvikling er drivere for, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger i Nordjylland de kommende år. Sammenholdt med FremKom 1 og 2 er betydningen af disse to faktorer kun blevet yderligere forstærket. Udviklingen i kompetencebehovet peger i retningen af, at medarbejdernes evne til at anvende sine personlige kompetencer i tæt samspil med de faglige kompetencer bliver eksistentielle for at virksomhedernes kan udløse deres vækstpotentiale. Dette gæld er både for medarbejdere med videregående uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse og ikke-faglærte. Faktorer, der påvirker fremtidens kompetencebehov: Globalisering og internationalisering, der medfører international konkurrence og en anden måde at tænke marked på Ny teknologi, der blandt andet muliggør øget automatisering og digitalisering og dermed også effektivisering Arbejdets organisering, herunder mere ansvar og beslutningskompetence til medarbejderne i forhold til udvikling af nye produkter og løsninger, blandt andet også optimering af egen arbejdsproces Personlige kompetencer i tæt samspil med de faglige kompetencer bliver eksistentielt for virksomhedernes fremtidige vækstpotentiale Udviklingen skyldes ikke mindst den økonomiske krise, som har accelereret automatiseringen og digitaliseringen i virksomhederne og hermed også behovet for nye kompetencer hos arbejdskraften. Arbejdskraftens evne til at omsætte viden til nye produkter og løsninger er blevet endnu vigtigere for, at de nordjyske virksomheder kan klare sig i den globale konkurrence. Organisatorisk har det betydet mere fokus på team- og samarbejde og øget inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesser. Organiseringen af arbejdet er en af virksomhedernes muligheder for at påvirke og sikre deres konkurrenceevne på det globale marked samt en af måderne til at sikre den offentlige velfærd og service på. Følgevirkningerne af disse forandringer er, at medarbejderne skal kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejdsprocesser og nye organisationsformer.udviklingen i arbejdets organisering betyder, at virksomhederne har behov for, at medarbejderne i større grad besidder de rette personlige kompetencer, da de i stigende grad bliver en forudsætning for, at de faglige kompetencer kan anvendes kompetent i konkrete arbejdssituationer. MINI HOVEDRAPPORT 11

12 3.1 HVAD ER KOMPETENCER? For at sikre en fælles forståelse af kompetencebegrebet, arbejdes der i FremKom 3 ud fra nedenstående definition af kompetence og med en kompetencemodel, der skal sikre et fælles udgangspunkt for forståelsen af kompetencer. Kompetencer er evnen til at anvende sin viden og/ eller erfaringer i en situation, hvor den skaber en værdiforøgelse for organisationen, samfundet eller andre mennesker I modellen er der et særligt fokus på at skelne mellem faglige kvalifikationer og faglige kompetencer samt en opdeling af de generiske kompetencer i generelle kompetencer og personlige kompetencer. Generiske kompetencer kan kort beskrives som brancheuafhængige kompetencer. Mere uddybende kan indholdet i kompetenceformerne beskrives således: Generelle kompetencer er Basale sprog-, læse-, skrive- og IT kundskaber, f.eks. på grundskoleniveau Almindelig socialisering - kulturel aflejring (almindelige normer for samarbejde/samvær mv.: hvordan vi opfører os over for hinanden ) Personlige kompetencer er Kompetencer forbundet med medarbejderens personlige fremtræden i sit job og som understøtter de faglige kvalifikationer og kompetencer i en arbejdssituation Eksempler herpå er evnen til at kommunikere og formidle, at kunne skabe og forstå relationer, at kunne tænke kreativt, at forstå og kunne handle i sammenhænge/processer, sikre egen motivation samt at kunne reflektere over egne handlemåder og viden. Faglige kvalifikationer er Erhvervet gennem kompetencegivende uddannelse eksempelvis en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse Man har eksamensbeviser, certifikater mv. som dokumentation Faglige kompetencer er Evnen til at anvende sine uddannelsesfaglige kvalifikationer i en arbejdssituation Viden fra uddannelsen, som anvendes i en arbejdssituation De personlige kompetencer inddeles i tre underliggende kompetencer: Proceskompetencer at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne Relationelle kompetencer og - at kunne formidle, skabe kontakt og netværk internt i en virksomhed og eksternt Kommunikative kompetencer - at kunne kommunikere sprogligt og nonverbalt for at skabe merværdi for organisationen En nærmere beskrivelse af modellen og kompetenceformerne kan findes i Fremkom 3 analysens hovedrapport, som er tilgængelig under 12 MINI HOVEDRAPPORT

13 MINI HOVEDRAPPORT 13

14 3.2 HOVEDTENDENSER I KOMPETENCEBEHOVET I NORDJYLLAND Kompetencebehovet udvikler sig forskelligt i de enkelte virksomheder og både virksomhedenssektortilknytning, størrelse, alder, geografiske placering, brug af teknologi og meget andet spiller ind. Dog er der nogle hovedtendenser i kompetencebehovet, som vil præge efterspørgslen efter kompetencer på 5 års sigt i Nordjylland. Hovedtendenserne skal ses som en syntese af den viden, der er opnået gennem interviews lavet på tværs af sektorer, offentlige- og private virksomheder og oplande i forbindelse med til Fremkom 3. Hovedtendenserne i kompetencebehovet: Fokus flyttes fra arbejdsfunktioner til arbejdsprocesser Medarbejderne bliver inddraget i ledelse Stigende behov for samarbejde og samskabelse Øget behov for relations- og kommunikationskompetencer Lederen som kommunikator Fra fagfaglige- til personfaglige kompetencer Medarbejderne bliver inddraget i ledelse Medarbejdere inddrages i stigende grad i ledelse, idet de får ansvaret for daglige beslutninger, der tidligere alene blev styret og besluttet af ledelsen.dette gælder eksempelvis beskrivelse og udvikling af egne arbejdsopgaver, identifikation og løsning af problemstillinger samt etablering af gode kunderelationer og optimering af salg. Projektledelse er således også blevet en efterspurgt kompetence sammen med evnen til at arbejde i teams. Medarbejdere skal være selvstændige og kunne tage individuelt ansvar. På den måde opretholder vi en flad struktur, hvilket betyder, at der er også er lave omkostninger på det administrative. Jeg kan kun rose det danske system for at uddanne til selvstændighed. Direktør i fremstillingsvirksomhed Fokus flyttes fra funktioner til processer Fokus flyttes fra at tænke i afgrænsede arbejdsfunktioner til at tænke i processer. Behovet for proceskompetence bliver tydeligt, idet medarbejderne i stigende grad aktivt inddrages i den løbende udvikling af produktionen, ydelsen og produktet og ikke mindst i forhold til optimering af sin egen andel af arbejdsprocessen. Fokus flyttes fra funktioner til processer og dermed til: måden vi arbejder på - mere end på selve opgaven. Direktør i fremstillingsvirksomhed. Stigende behov for samarbejde og samskabelse En øget kompleksitet i arbejdsopgaverne og organiseringen samt et øget fokus på processer medfører et stigende behov for samarbejde. Medarbejderne skal have forståelse for andres bidrag til løsning af opgaverne, kunne samarbejde tværfagligt og indgå i samskabende arbejdsfællesskaber med kollegaer, samarbejdspartnere, kunder, brugere og borgere. Grundtanken i samarbejde og samskabelse handler om, at gå andre fag i møde med sit eget. Direktør i IKT virksomhed 14 MINI HOVEDRAPPORT

15 Øget behov for relations- og kommunikations kompetence Et øget behov for relationelle og kommunikative kompetencer hænger tæt sammen med den stigende tendens til at organisere arbejdet i tværfaglige projekter, øget borger- og patientinddragelse samt øget vægt på brugerdrevet innovation, der forudsætter gode relationelle kompetencer i forhold til netværk og forbrugerinddragelse. Kommunikative kompetencer bliver et vigtigt element for at sikre relationen. Tendensen er også, at medarbejdernes roller i forhold til borgeren gå i retning af fra autoritet til vejleder. Personlige kompetencer betyder mere for at kunne løfte opgaven med at tænke individuelle løsninger sammen med borgeren. Direktør i kommune Lederen som kommunikator Tendensen er et behov for, atlederne har de relationelle- og kommunikative kompetencer til at få det bedste frem i medarbejderne. Det handler om at kunne motivere sine medarbejdere, få samarbejde og faglighed i spil samt skabe relationer eksternt til kunder og samarbejdspartnere samt internt til sine medarbejdere. Ledelse handler fremadrettet mere om, at kunne udfordre og lede fagligheden - ikke være fagligheden Fra fagfaglige- til personfaglige kompetencer Skelnen mellem fagfaglige- og personfaglige kompetencer dækker over et mere tydeligt behov for at medarbejdere og ledere skal besidde personlige kompetencer, der kan understøtte udfoldelsen af de faglige kompetencer. Hvor fagfaglige kompetencer handler om at kunne anvende sine faglige (tekniske) færdigheder, så handler de personfaglige kompetencer om at udvikle og bruge de personlige kompetencer, som bedst understøtter den faglighed, der er efterspørgsel efter i den specifikke arbejdssituation. Kompetencer inden for processer, relationer og kommunikation fremstår som særligt vigtige. Det er oplevelsen, at vi kan konkurrere med andre lande på grund af måden vi tænker på, som er mere procesorienteret, reflekterende, præget af teamånd og af at tænke nyt sammen også på tværs af produktionen og andre afdelinger. Det oplever vi tydeligt i forhold til de afdelinger, som vores virksomhed har i eksempelvis Polen, hvor der er en kultur, som er mere præget af at arbejde efter opskrift og under traditionel ledelse. HR-direktør i fremstillingsvirksomhed Direktør i kommune MINI HOVEDRAPPORT 15

16 4 UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER Resultaterne af FremKom 3 giver et overordnet billede af udviklingstendenserne i de nordjyske virksomheders behov for kvalifikationer og kompetencer. Analysen peger også på nogle af de konkrete udfordringer, som de forskellige aktører på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet står over for i forhold til at sikre en balanceret vækst i hele regionen. Resultaterne peger dermed på en række udfordringer og behov for initiativer, som skal kunne imødegå de overordnede kompetencemæssige udfordringer, som regionen og de fire oplande står over for de kommende år. Analysen peger på følgende fire udfordringer: UDFORDRING 1: Risiko for at mangel på arbejdskraft kan bremse væksten. Konkret betyder det, at mangel på arbejdskraft kan betyde, at opsvinget bremses, inden det for alvor får fat. Udfordringen består bl.a. i præcis at finde frem til, hvad det mere konkret er for kvalifikationer og kompetencer, som virksomhederne har brug for og hvornår. Det forudsætter en tæt og løbende dialog mellem virksomhederne på den ene side og uddannelsesinstitutionerne, jobcentrene og a-kasserne på den anden side. UDFORDRING 2: Risiko for forøgede geografiske ubalancer. Det vil sige, at arbejdsstyrken og arbejdspladser i stigende omfang koncentreres i regionens største byer. Risikoen er, at virksomheder i den øvrige del af regionen oplever øgede rekrutteringsproblemer, og at centraliseringen dermed accelererer. UDFORDRING 3: Sikring af den nødvendige arbejdskraft og kompetencer til fremtidens væksterhverv. En vigtig del af den nordjyske erhvervsudvikling skal ske via udpegede væksterhverv. For at denne strategi kan lykkes, skal der være fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til netop disse erhverv. UDFORDRING 4: Løft af arbejdskraftens uddannelsesniveau mere generelt. Efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft stiger, og falder for ikke-faglærte. Det er derfor en særlig udfordring at sikre, at arbejdsstyrkens samlede uddannelsesniveau øges og i stigende grad matcher fremtidens efterspørgsel. 16 MINI HOVEDRAPPORT

17 MINI HOVEDRAPPORT 17

18 4.1 ANBEFALINGER De fire udfordringer, som er identificeret i analysen, peger på følgende anbefalinger til initiativer vedrørende sikring af fremtidens kompetencer i Nordjylland: 1. Det anbefales, at der gennemføres en løbende lokal overvågning af behovet for arbejdskraft og kompetencer, med fokus på konkrete stillinger og kompetencer, for at imødegå rekrutteringsproblemer. Overvågningen bør have både et lokalt og regionalt fokus og fokusere på fremtidige udviklingstendenser, så ændringer i kompetencebehov, naturlig afgang i arbejdsstyrken mv. indgår. 2. Det anbefales, at der sker en mere løbende og fokuseret overvågning af rekruttering til regionens væksterhverv. Både erhvervenes kompetence- og rekrutteringsbehov og rekrutteringsgrundlag udvikler sig løbende, og der kan derfor være behov for tæt dialog med både erhvervsliv og uddannelses- og arbejdsmarkedsaktører. 3. Det anbefales, at der gøres en særlig indsats for at afdække de kompetencemæssige potentialer hos dele af arbejdsstyrken, eksempelvis de ikke-faglærte, de ledige akademikere og gruppen af flygtninge, som har opnået asyl. Målet bør være at afdække potentialet for, at disse grupper kan medvirke til at løse kommende rekrutteringsproblemer. 5. Det anbefales, at der tages initiativer, som medvirker til at øge arbejdsstyrkens mobilitet via nye trafik- og mobilitetsløsninger og bedre it infrastruktur, herunder mobilt bredbånd. Målet skal være, at den øgede forskel mellem arbejdsstyrkens bosætning og arbejdspladsernes placering ikke bliver en barriere for rekruttering. 6. Det anbefales, at der gøres en markant indsats for at klæde lærere i grundskolen og vejledere bedre på med viden om fremtidens arbejdsmarked og fremtidens kompetencebehov. Et bedre videngrundlag kan medvirke til at unge søger uddannelser mere varieret/bredere end i dag. 7. Det anbefales, at der i uddannelserne sættes fokus på omsætning af faglige kvalifikationer til kompetencer, blandet andet ved at udvikle yderligere på praktikforløb på uddannelserne. Desuden kan der være behov for, at de uddannelsessøgendes personlige kompetencer kommer mere i fokus under uddannelserne. 8. Det anbefales, at de mange lokale og regionale arbejdsmarkeds- og uddannelsesinitiativer, som løbende gennemføres i Nordjylland i højere grad synliggøres, og at der opsamles fælles læring af initiativerne. 4. Det anbefales, at der sættes særskilt fokus på at sikre relevante uddannelsestilbud i hele regionen. Det gælder både adgangen til erhvervsuddannelser i oplandene, muligheden for fjernundervisning på videregående uddannelser og at sikre et udbud af uddannelser, rettet specifikt mod nordjyske væksterhverv. 18 MINI HOVEDRAPPORT

19 MINI HOVEDRAPPORT 19

20 Kolofon Udgivet af Region Nordjylland, Regional Udvikling Analyse: COWI A/S Design og layout: Weltklasse reklame + pr Marts 2016 Regional Udvikling Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland TRANSPORT OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland METAL- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OPLEVELSES- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Himmerland

Oplandsrapport 2015 Himmerland FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Himmerland Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv JANUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Vendsyssel Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Thy-Mors Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland BYGGERI OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FØDEVARER OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Handel og forretningsservice

Handel og forretningsservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET

Læs mere

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplandsrapport 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Pleje og omsorg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Himmerland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland MINI HOVEDRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Fødevarer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland mini hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Byggeri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere