kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: 6270 Tønder BBR-nr.: kr./år Lavt forbrug Forbrug: Oplyst for perioden: 187,21 MWh Fjernvarme: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A B C D E F G Højt forbrug C Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid 1 Montering af nye cirkulationspumper på brugsvandsanlæg ved Richtsensgade 9 og Richtsensgade Isolering af varmerør, ventiler og pumpe i kælder kwh el 6,40 MWh kr kr. 2,1 år 2,70 MWh kr kr. 3,9 år 3 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg ved Richtsensgade kwh el kr kr. 5,1 år 4 Efterisolering af loftslemme med 50 mm. 1 kwh el 0,12 MWh 83 kr kr. 13,0 år Bemærk:

2 SIDE 2 AF 13 Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

3 SIDE 3 AF 13 renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedringer Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms 5 Efterisolering af varmerør til varmtvandsbeholdere ved Richtsensgade 9 og Smedegade 12, samt varmerør til varmtvandsveksler ved Richtsensgade 19. 0,67 MWh 500 kr. 6 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 200 mm. 1 kwh el 0,90 MWh 7 Efterisolering af tagrum. 8 kwh el 9,13 MWh 8 Efterisolering af skunke, skråvægge og kvisttage. 2 kwh el 2,20 MWh 700 kr kr kr. 9 Efterisolering varme brugsvandsrør og cirkulationsledninger ved Richtsensgade 9 og ved Richtsensgade kwh el 3,31 MWh kr. 10 Udskiftning af vinduer og døre. 14 kwh el 27,88 MWh 11 Efterisolering af etageadskillelser. 2 kwh el 1,47 MWh 12 Efterisolering af ydervægge og radiatornicher. 24 kwh el 26,95 MWh 13 Efterisolering af terrændæk. 11 kwh el 11,76 MWh kr kr kr kr. 14 Efterisolering af varmerør i kælder ved Richtsensgade 9 og krybekælder. 15 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i gulve ved Richtsensgade 19. 1,31 MWh 0,08 MWh 900 kr. 54 kr.

4 SIDE 4 AF 13 Forslag til forbedringer 16 Efterisolering af varmefordelingsrør ved teknik ved Richtensgade 19, Nørregade 35 og Smedegade 8 og 10. Årlig besparelse i energienheder 0,02 MWh Årlig besparelse i kr.inkl.moms 13 kr. 17 Efterisolering af varmerør i gulve. 0,81 MWh 600 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Energimærket omfatter Tønder Andelsboligforening afd. 21, afdelingen ligger i Tønder by. Boligen er opført i 1980 og i betragtning af dette i normal isoleringsmæssig stand. Der kan udføres enkelte energiøkonomisk rentable forbedringer i boligen. Der har været besigtigelse af Richtsensgade 3, 1. sal, 5, 19, Nørregade 20 og Smedegade 10. Der er 11 typer af lejligheder, og størrelsen varier fra 41 m2 til 120 m2. Der er et fællesvaskeri ved Richtsensgade 13. Og i kælderen under Richtsensgade 9 er der opbevaringsrum for beboere og teknikrum med stik og varmtvandsbeholder. Vaskeriet er opvarmet hvor imod kælderen og cykelrummet ikke er opvarmet. Til energimærket er anvendt program Energy 08 version Rørlængder er fra tegninger og opmåling på stedet. Der er 8 bygninger med 26 lejligheder. Skunkrum var ved besigtigelsen ikke tilgængelig. Bygningerne anvendes til beboelse. Der er rimelig god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyst forbrug. Energikonsulentens bygningsgennemgang

5 SIDE 5 AF 13 Bygningsdele Loft og tag Lodrette skunkvægge, skunkgulve og skråvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 150 mm mineraluld og på Richtsensgade 19 er der isoleret med 200 mm mineraluld. Lofter i kviste er isoleret med 150 mm mineraluld. Ca. halvdelen af loftslemme til uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 50 mm og tætsluttende - øvrige uisoleret. Forslag 4: Efterisolering af loftslemme med 50 mm isolering. Forslag 7: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Forslag 8: Efterisolering af loft i kviste, skunke og skråvægge med 100 mm. Dette skal ske i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Ydervægge Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Gavle ved Smedegade 18 og Richtsensgade 13, 1.Sal er udført som 32 cm hulmur. Vægge består indvendigt af en 230 mm gasbeton mur og udvendigt er der en beklædning af træ. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Radiatornicher ved tunge ydervægge udført i 10 cm LECA - 20 mm - Tegl. Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Væg mod uopvarmet rum består af 11 cm massiv teglvæg. Væg mod uopvarmet rum består af 11 cm tegl - 75 mm isolering - 11 cm tegl - 50 mm isolering - Pladebeklædning. Forslag 6: Montering af indvendig isoleringsvæg på uisoleret væg med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning.

6 SIDE 6 AF 13 Bygningsdele Forslag 12: Montering af indvendig isoleringsvæg på hule ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Montering af indvendig isoleringsvæg på gavle ved Richtensgade 13, 1.Sal og Smedegade 18 med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Efterisolering af radiatornicher med 20 mm isolering. Vinduer, døre og ovenlys Det er trævinduer og døre med termoruder. Hoveddøre på 1.sal er massive trædøre. Fuger og tætningslister er i rimelig stand. Forslag 10: Udskiftning af vinduer og døre med termoruder til energiruder. Gulve og terrændæk Etageadskillelse mod uopvarmet rum ved vaskeri m.m består af beton med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 50 mm mineraluld. Etageadskillelse mod uopvarmet kælder ved Richtsensgade 9 består af beton og er isoleret med 50 mm mineraluld. Etageadskillelse Smedegade 18A, 1.sal mod det fri består af beton med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 50 mm mineraluld. Etageadskillelse mod uopvarmet krybekælder består af beton med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 50 mm mineraluld. Terrændæk i vaskeri er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Terrændæk i bad er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen.under isoleringen er der 150 mm singels. Terrændæk i resten af lejlighederne er udført i beton og med strøgulve der er isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er der 150 mm singels.

7 SIDE 7 AF 13 Bygningsdele Forslag 11: Montering af nedhængt loft i kælder i Richtsensgade 9, på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Montering af på underside af etageadskillelse mod det fri ved Smedegade 18A 1.Sal af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Isolering af krybekælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld. Montering af nedhængt loft i uopvarmet rum i Richtsensgade 13 på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Forslag 13: Fjernelse af eksisterende terrændæk i lejligheder og fælles vaskeri og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Kælder Der er én uopvarmet kælder under Richtsensgade 9. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele huset i form af aftræksventiler i beboelsesrum og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Huset er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Køling Der er ikke mekanisk køling i denne afdeling. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg med blandesløjfe, med vand i fordelingsnettet. Varmt vand

8 SIDE 8 AF 13 Varme Varmt brugsvand til Richtsensgade 1-13, Nørregade og Smedegade 18 A og B produceres i 550 l varmtvandsbeholder, isoleret med 90 mm mineraluld. Varmt brugsvand til Smedegade 8 og 10 produceres i 150 l varmtvandsbeholder på Smedegade 12 - beholder størrelse oplyst af serviceleder (boligen var ikke tilgængelig). Varmt brugsvand til Richtsensgade 19 og Nørregade 35 A og B og produceres i en Gemina - Termix ONE varmtvandsveksler. På cirkulationsledning i kælder under Richtsensgade 9 og ved Richtsensgade 19 er der monteret 2 pumper uden trinregulering med en effekt på henholdsvis 115 W og 75 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UP og Grundfos UM 25-12N. Varmerør til varmtvandsbeholder ved Smedegade 12 er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmerør til varmtvandsbeholder i kælder under Richtsensgade 9 er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmt brugsvandsrør i kælder under Richtsensgade 9 er udført som 1" - 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Cirkulationsledning i kælder under Richtsensgade 9 er udført som 3/4" og 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning ved Richtsensgade 19 er udført som 18 og 22 mm kobberrør og er delvist isoleret med 20 mm isolering. Varmerør til varmtvandsveksler er 22 mm kobberrør, som er uisoleret. Forslag 1: Montering af nye automatisk modulerende cirkulationspumper på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til pumper med lavere effekt, som Grunfoss ALPHA N ved Richtensgade 9 og Grundfos ALPHA N ved Richtensgade 19. Forslag 5: Efterisolering af varmerør til varmtvandsbeholder i kælder under Richtsensgade 9, ved Smedegade 12 og ved varmtvandveksler ved Richtsensgade 19 med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 9: Efterisolering af varme brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder under Richtsensgade 9 og Richtsensgade 19 med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 15: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i gulve ved Richtsensgade 19 med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Fordelingssystem

9 SIDE 9 AF 13 Varme Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 115 W. Pumpen er af fabrikat Smedegård ev C der kører på trin 3. Varmefordelingsrør i krybekælder og kælder under Richtsensgade 9 er udført som 1" - 2½" stålrør. Rørene er isoleret med mm isolering. Der er uisolerede rør, ventiler m.m i kælderen. Varmefordelingsrør i gulve er udført som 1/2" og 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør ved teknik ved Richtsensgade 19 er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Forslag 2: Isolering af varmerør, ventiler og pumpe i kælder. Forslag 3: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg, som Grunfoss ALPHA Forslag 14: Efterisolering af varmerør i kælder ved Richtsensgade 9 og krybekælder. Forslag 16: Efterisolering af varmefordelingsrør ved teknik i Richtensgade 19, Nørregade 35 og Smedegade 8 og 10 med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 17: Efterisolering af 1/2" og 3/4" varmefordelingsrør i gulve med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap. Dette sker i forbindelse med efterisolering af terrændæk. Automatik Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring af typen Siemens RVD 110 med udekompensering. Dette gælder for Richtsensgade 1-13, Nørregade og Smedegade 18 A og B. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Både fremløbstermostater og returtermostater på alle radiatorer. Vedvarende energi Solvarme Der er ikke solvarme i denne afdeling. Varmepumper

10 SIDE 10 AF 13 Vedvarende energi Der er ikke varmepumper i denne afdeling. Solceller Der er ikke solceller i denne afdeling. El Belysning Der er 1 stk. 40 W lysstofrør og 15 stk. 36 W lysstofrør i kælderen. Der er 5 stk. 36 W lysstofrør i vaskeri, 2 stk. 36 W lysstofrør i cykelrum og 1 stk. 60 pære i skalderum. Andre elinstallationer Der er 3 stk. pærer á 60 W og 22 stk. pærer á 8 W som udebelysning. Vand Toiletter Der er hovedsageligt 1 skylstoiletter i lejlighederne, men enkelte steder er der 2 skylstoiletter. Armaturer Der er et og to grebsarmaturer ved håndvaske i badværelser og køkkenvaske, termostatbatterier ved bruser.

11 SIDE 11 AF 13 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1980 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ikke oplyst Boligareal ifølge BBR: 1665 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 51 m² Opvarmet areal: 1674 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 675,00 kr. pr. MWh 2,00 kr. pr. kwh ,25 kr. pr. år Vand: 35,00 kr. pr. m³ Sådan opgøres varmeregningen Efter fordelingsmålere på radiatorer og det varme vand. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

12 SIDE 12 AF 13 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 2 vær kr. 5 vær kr. 2 vær kr. 3 vær kr. 2 vær kr. 4 vær kr. 2 vær kr. 2 vær kr. 1 vær kr. 2 vær kr. 4 vær kr.

13 SIDE 13 AF 13 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Bygnaf 15, 6100 Telefon: Haderslev Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blodbøgen 34 8620 Kjellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. april 2013 Til den 18. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden. Afd. 3 Gl. Stadionvej 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2012 Til den 23. maj

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere