Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm"

Transkript

1 Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den København V Tlf.: / fax: Sag nr Rapport udført af: Søren Elo Christensen / Kurt Henriksen

2 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 1 Indholdsfortegnelse. INDLEDNING...2 Tilstandsrapportens formål...2 Generelle oplysninger...2 Bebyggelsens historie KÆLDER VINDUER OG UDVENDIGE DØRE TAGBELÆGNINGER, TAGRENDER OG NEDLØB TAGRUM FACADER BADEVÆRELSER VARMT BRUGSVAND GULVE MOD JORD INDEKLIMA I BOLIGERNE 17 - Måling af relativ fugtighed og temperatur via datalogger - Overflade temperatur - Skimmelvækst 10. KONKLUSION Bilag A: Budget for 10 år - Bilag B: Registreringer - Bilag C: Supplerende foto - Bilag D: Div. tegninger & notater - Bilag E: Datalogger resultater

3 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 2 INDLEDNING Rekvirent Tilstandsrapporten er bestilt af: Titusparken v/formand Niels Møller Voldumvej Rødovre Tilstandsrapportens formål Nærværende rapport er udarbejdet med henblik på at kunne klarlægge bebyggelsens tilstand, samt bygningsdelenes behov for istandsættelse inden for en 10-årig periode. Rapporten indeholder visuel registrering af boligerne ude fra, samt stikprøver inde fra, som er foretaget i vilkårlige boliger i bebyggelsen. Der er foretaget indeklimamålinger i 10 boliger udvalgt tilfældigt i bebyggelsen. Der er foretaget følgende målinger i den enkelte bolig. Måling af temperatur og relativ luftfugtighed via datalogger. Måling af overfladetemperatur på ydervægge. Der tages aftryksprøver ved forekomst af synlig skimmelvækst. Besigtigelsen blev udført i december måned 2009 / januar måned Der er for hver bygningsdel udført et eftersynskort som omfatter en beskrivelse af bygningsdelen, dens tilstand, evt. kommende vedligehold samt økonomi. Registrering Først blev der udvalgt 10 boliger til registrering. Der blev udpeget tilfældige boliger i bebyggelsen, dog sådan at alle boligtyper blev repræsenteret. Der er ikke foretaget aftryksprøver i nogen af boligerne, da dette ikke var nødvendigt. Derudover er der udført besigtigelse af kælder, tagrum og udvendige registreringer af klimaskærmen. Generelle oplysninger Bebyggelsen er beliggende på adresserne: Voldumvej Rødovre

4

5 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 3 Bebyggelsens historie Titusparken består af 81 boliger, der har filsede facader (gul) og eternittage. På nogle af facaderne er der etableret grøn træbeklædning. Bebyggelsen blev opført i 1985 og består af rækkehuse og etageboliger, som fordeler sig på 20 rækkehuse og 61 etageboliger. Facaderne er renoveret i 1995, ved filsning og etablering af dilatationsfuger. Stålaltaner er renoveret i 2003 og tagaltaner i

6 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 4 1. KÆLDER Revne på 2,5 mm i gasbeton væg i kælderen. Revne i bærende beton kældervæg. Revne i bærende beton kældervæg på 1,8 mm.

7 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 5 KÆLDER Beskrivelse Bærende kældervægge er udført af 400 mm beton. (filigran) Ikke bærende kældervægge er udført af 75 mm gasbeton. Indbygningsår Mængde Levetid år (filigran) år (gasbeton) Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 1 år 5 år Tilstand Forslag Der er i kælderen registreret mange revner både i ikke bærende vægge og i bærende vægge. Der er ligeledes registreret stort omfang af revner i kældergulvet som er blevet repareret på et tidligere tidspunkt. Der er ikke tegn på fugt indtrængning. Det vurderes, at revnerne i betonvæggene skyldes svind fra byggeriets opførelse og er uden konstruktiv betydning. Evt. udbedring vil være af kosmetisk art og indregnes ikke. Et område af gasbetonvæggene virker ustabilt og bør ommures snarest, det skønnes at være ca. 10 m 2. Revner i øvrige gasbetonvægge bør injiceres snarest for at undgå at væggene skal ommures i fremtiden. Økonomi Ommuring af gasbetonvægge, 10 m2 af 1000 kr kr. Injicering af gasbetonvægge, 30 revner af 500 kr kr. Der regnes med udførelse i 2010.

8 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 6 2. VINDUER OG UDVENDIGE DØRE Dør ud til tagaltan i etageboligerne Vinduesparti karnap i etageboligerne

9 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 7 VINDUER OG UDVENDIGE DØRE Beskrivelse Vinduer og udvendige døre af plast. Velux-vinduer i tagfladen. Indbygningsår Mængde Levetid år (døre) år (vinduer) Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 3 år 3 år Tilstand Vinduer og døre er udført med termoruder, og generelt i god stand. Udvendig fuge er elastisk og slipper en del steder. Der er dog nogle steder registeret utætheder omkring vinduer og altan- / terrassedøre, hvilket medfører træk i boligerne. Disse utætheder vurderes, at skyldes gamle og defekte tætningslister. Generelt er der koldt omkring vinduer og døre. På nogle af de eftersete vinduer er glasisætningsbånd for korte, hvilket kan medføre vandgennemtrængning mellem vinduesramme og rude. I flere boliger er der registreret kondens langs kanter på velux vinduer, hvilket har medført afskalning af maling. Måling af overfladetemperaturer tyder på kuldebroer ved vinduespartier. Forslag De steder hvor det er nødvendigt overfladebehandles velux vinduer. (afrensning og malerbehandling) På grund af kulden omkring vinduespartierne bør det klarlægges hvordan detaljen ved vinduespartier / væg / gulv er udført med hensyn til stopning, vindueslysninger mv. Økonomi Overfladebehandling af veluxvinduer, 18 stk. 650 kr kr. Undersøgelse af detaljen omkring vindues / væg / gulv (Destruktiv undersøgelse og rapportering) kr. Undersøgelse af isoleringsforholdene om vinduerne bør udføres i 2010, herefter opstilles forslag til afhjælpning. Udluftningen bør effektiviseres hvor der er dug på veluxvinduerne. Uskiftning af ruderne til lavenergi med varmkant bør overvejes, men er ikke indregnet. Der indregnes maling af 6 stk. vinduer i 2010, 3 stk. i 2013, 6 stk. i 2016 og 3 stk

10 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 8 3. TAGBELÆGNINGER, TAGRENDER OG NEDLØB Tagbelægningen er udført med bølgeeternitplader. På rækkehusene ses det tydeligt pga. sneen, at der er en kuldebro lige ved hanebåndet. Opfugtning af murværket lige under tagrenden ved bolig nr. 150.

11 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 9 TAGBELÆGNINGER, TAGRENDER OG NEDLØB Beskrivelse Taget på hele bebyggelsen er beklædt med bølgeeternitplader. Tagrender og nedløb er udført af plast. Indbygningsår Mængde Levetid år (tage) år (Tagrender og nedløb) Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 1 år 3 år Tilstand Tagene er generelt i god stand, der er ikke set revnede eller nedbrudte tagpla der. Heller ikke de bøjede tagplader ved facaderne virker væsentligt påvirket af vejrliget. En restlevetid på år forekommer ikke urealistisk. Omkring tagrender er der observeret opfugtning af murværk flere steder. Tagrender og nedløb er generelt i god stand. Forslag Hvis der opstår behov for udskiftning af bøjede tagplader må de regnes for at være en specialproduktion, Der bør indkøbes et antal til lager. Detaljen tag / murværk bør undersøges nærmere for at klarlægge årsagen til opfugtning af murværket. Økonomi Undersøgelse af detaljen omkring tag / murværk. (Destruktiv undersøgelse og rapportering) kr. Der vurderes ikke at være behov for yderlige arbejder på tagene udover den normale rensning af tagrender.

12 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side TAGRUM Tagrum på blok 50 Tagrum på blok 30 Tagrum på blok 22

13 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 11 TAGRUM Beskrivelse Etageboliger er udført med gitterspær og rækkehuse er udført med hanebåndsspær. Tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Indbygningsår Mængde Levetid år Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 1 år 3 år Tilstand Generelt er tagrum i god stand. Der er et enkelt sted, registret en lille revne i en tagplade ved kip (ved ventilationsanlægget ved opgang 82). Generelt for etagehusene er der omkring tagaltaner registreret indblæste blade på isoleringen. Årsagen til bladene er manglende lukning med evt. snefangsrør eller lign ved tagaltanerne. Det vurderes, at der kan være risiko for fygesne på loftet, pga. manglende lukning. At der ikke var fygesne vurderes at skyldes orienteringen mod vest. Faldstammen ved opgang 84 er utæt. Ved gennemgangen blev der registreret en omvendt istap under faldstammen. I opgang 84 er der registreret et sted hvor tagplade er lukket med fugemasse. I blok 30 er der registreret lidt opfugtning på gangbro. Der er foretaget målinger med træfugtighedsmåler FM510. Det vurderes, at skyldes kondensering ved rygning og tagplader, som drypper ned på gangbroen. Isoleringen ligger generelt pænt og der er isoleret med ca. 200 mm. For sammenligning med dagens isoleringsstandart bør der efterisoleres med mm yderligere. Ved gennemgangen var der sne på tagene. På rækkehusene kunne en kuldebro ved hanebåndspær tydeligt ses. Forslag Utætte faldstammer skal tætnes. Det foreslås, at omlægge og eftergå isolering i tagrum i rækkehusene for at fjerne kuldebroen ved hanebåndsspær (se foto under tagbelægninger, tagrender og nedløb). Det bør overvejes at efterisolere de vandrette flader med 150 mm. Det forudsættes også hævelse af gangbro, og er ikke indregnet i økonomien. Økonomi Omlægning og eftergåelse af isolering på tagrum i rækkehuse kr..

14 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side FACADER Facade etageboliger Facade rækkehuse

15 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 13 FACADER Beskrivelse Ydervægskonstruktionen består af bagmur i beton, isolering og formur af mursten eller træbeklædning. Indbygningsår Mængde Levetid år Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 1 år 3 år Tilstand Facaderne fremstår i god stand. Ved gennemgangen blev der registreret en kelte vandrette revnedannelser i murværket ved rækkehusene, primært på havesiden. Revnerne vurderes at være uden konstruktiv betydning. I rækkehusene på indgangssiden er der ved vinduespartiet mod køkkenet, registreret lidt opfugtning af murværk under sålbænke. Der er flere steder set opfugtet murværk ved overgang tag / murværk og ved let facade / murværk. Ved etageboligerne er der på indgangsiden registreret skjolder på murværk under altaner ved vandnæse. Nogle steder har afvandingsprofilet bagfald. Der er ydermere registreret vandrette revner ved enkelte vinduer/døre i stueetagen. Træbeklædning er generelt i god stad. Ved opgang 82 er der i et felt registreret delaminering af krydsfiner. Forslag Detaljerne som giver opfugtet murværk skal klarlægges, det vil kræve destruktive indgreb. De steder hvor der er observeres revner > 0,5 mm bør der løbende udføres udkradsning af eksisterende defekte fuger og etablering af nye med passiv kalkcementmørtel som KC 50/50/700. Afvandingsprofilet under altaner skal ændres så der er korrekt fald væk fra murværket. Økonomi Udkradse gammel fuge og etablering af ny fuge, 15 stk. af 500 kr kr. Udskiftning af afvandingsprofiler, 5 stk. af 750 kr kr. Destruktiv undersøgelse af årsag til opfugtet murværk (medregnet under punktet økonomi i tagbelægninger, tagrender og nedløb) Der er i budgettet i alt afsat kr. til løbende vedligehold i perioden fra

16 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side BADEVÆRELSER Fliser på badeværelsesvægge. Gulvstifter på badeværelsesgulve.

17 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 15 BADEVÆRELSER Beskrivelse Gulvopbygning: Betondæk, afretningslag og gulv stifter. Væg: vægfliser og væv. Indbygningsår Mængde Levetid år Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 3 år 3 år Tilstand Ved gennemgangen blev der flere steder registreret opfugtede vægge og gulve. Der blev foretaget målinger med en tramex kapacitiv måler. Der er registreret høj fugt bag fliser i bruiseområdet, løse vægfliser og gulvstifter. I 6 af de 10 eftersete boliger er der et eller flere af ovenstående problemer i baderummene (se registreringer under bilag B). Forslag For at komme fugtproblemerne til livs vurderes det at der skal indbygges et fugtstandsende lag i vægge ved bruseområde og i gulv. Det bør derfor vurderes om der skal planlægges en generel badeværelsesrenovering. Hvis det besluttes at der skal udføres nye badeværelser skal der laves et nærmere detailprojekt. Økonomi Udgiften til indbygning af fugtstandsende lag vurderes til kr. pr. baderum. Udgiften til en generelt baderums renovering vil være noget højere afhængig af ønsket omfang. Der er i budgettet afsat kr. pr. år til udskiftning af badeværelser.

18 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side VARMT BRUGSVAND Ved bygningsgennemgangen blev der ikke konstateret nogen problemer med det varme brugsvand. Beboerne oplyste, at det varme brugsvand fungerede fint. Vi fik af varmemesteren oplyst, at der har været problemer med det varme brugsvand specielt i blok 10 og 11. Der foreligger et notat udført af Petersen & Olsen A/S fra den 11/ (se bilag C), som klarlægger problematikken omkring den forsinkede brugsvands temperatur i boligerne. Ydermere er der i notatet beskrevet hvordan cirkulationsledningen bør udskiftes. 8. GULVE MOD JORD Som en del af undersøgelsesprogrammet for bebyggelsen skulle der være udført un dersøgelser af isoleringsomfanget under gulve mod jord. Formand og varmemester oplyste, at der ikke er isoleret under gulve. Derfor er der ikke udført yderlige undersøgelser vedrørende isoleringsomfanget. Jf. fundamentsdetalje består gulvopbygningen af 180 mm løs leca og 140 mm betondæk. Hvis der ikke er stoppet ved vinduespartier / gulve vurderes det, at der kan forekomme træk fra vinduespartierne ind under gulvene og derved være medvirkende årsag til de kolde gulve omkring vinduerne. (Er indkalkuleret i undersøgelses forløb under vinduer og udvendige døre).

19 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side INDEKLIMA I BOLIGERNE Måling af relativ fugtighed & temperatur via datalogger: Der findes ikke absolutte tal for luftfugtighed som skal overholdes, men både arbejdstilsynet og Astma Allergi forbundet anfører at luftfugtigheden skal tilstræbes under % i de kolde vintermåneder og lavest muligt resten af året, ved at begrænse fugttilførelsen. Årstiden betyder meget for hvor meget fugt, der er i luften indendørs. Om sommeren vil det normalt ikke være muligt, at holde den relative luftfugtighed nede, da den relative luftfugtighed ude er forholdsvis høj. En luftmængdes relative luftfugtighed i % ændrer sig med temperaturen, idet varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Derfor vil den relative fugtighed stige når temperaturen falder, f.eks. ved kolde hjørner på gulv, bag møbler og ved kuldebroer. Den maksimale relative fugtighed på 100 % opnås ved afkøling til dugpunktstemperaturen. Den gennemsnitlige luftfugtighed i boligerne i titusparken var ved besigtigelsen ca % ved ca. 20,5 grader. Hvilket er en normal relativ fugtighed for december/januar måned. (se diagram). (Se bilag måleresultater fra datalogger). Overflade temperatur: Generelt lå overfladetemperaturer på ydervæggene tæt på rumtemperaturerne. Der blev dog enkelte steder målt overfladetemperaturer på ca. 14 grader ved en rumtemperatur på grader. Disse steder blev der målt på ydervæggen lige op mod vinduespartiet. Det vurderes at kulden omkring vinduer og døre kan skyldes manglende stopning mv. (se afsnittet vinduer og udvendige døre).

20 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 18 Skimmelvækst: Ved gennemgangen af bebyggelsen blev der konstateret skimmel få steder. Der blev registreret synlig skimmel på vinduesrammen på enkelte veluxvinduer og den elastiske fuge i vinduespartiet i køkkenet i rækkehusene. Velux vinduer som er skimmelramte skal afrenses og elastiske fuger i køkkenet skal udskiftes. Generelt er boligerne ikke plaget af skimmel. 10. KONKLUSION Generelt er bebyggelsen i god stand. Flere steder er der under gennemgangen registreret dug på velux vinduerne i tagfladen. Det anbefales, at der flere gange dagligt udluftes af korte intervaller for at minimere dug på vinduerne. Revner i betonkældervægge vurderes at skyldes svind fra byggeriets opførelse og ikke at have konstruktiv betydning. Kulden omkring vinduespartier vurderes, at kunne skyldes manglende stopning mv. mellem vinduesparti / væg / gulv. derfor bør der udføres en destruktiv undersøgelse for af klarlægge problemet. På baggrund af undersøgelsen fastlægges det videre forløb. Tage og tagrum er generelt i god stand. Der er konstateret kuldebroer ved hanebåndsspær. Det vurderes, at der bør foretages en eftergåelse af isolering i tagrum. Ydermere er der ved tagrender nogle steder registreret opfugtning af murværk årsag bør undersøges med supplerende undersøgelse. Der er registreret enkelte revner i murværket som løbende bør udbedres. Indeklimaet i boligerne: På baggrund af målinger taget med overfladetemperatur måler og datalogger ser resultaterne fornuftige ud. Der er i en af de registrerede boliger, hvor den relative luftfugtighed er højere end i de andre boliger. Der vurderes, at årsagen skyldes manglende udluftning. Der er kun i registreret skimmel i få boliger på veluxvinduer og på elastisk fuge ved vinduesparti i køkken i rækkehusene. Det anbefales, af skimmel fra vinduer afrenses og at elastiske fuger udskiftes. På baggrund af undersøgelserne vurderes indeklimaet i boligerne at være godt.

21 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 19 BILAG A BUDGET FOR 10 ÅR

22 Titusparken Budget Budget I alt Kælder Vinduer og udvendige døre Tagbelægninger, tagrender og nedløb Tagrum Facader Badeværelser I alt

23 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 20 BILAG B REGISTRERINGER Bolig nr. Voldumvej 78 Bemærkninger Registreret fugt bag fliser i bruseområdet. Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 46,1 % Gennemsnit temperatur C: 22,5 Skjolder omkring karnap i køkken nok fra blomster vanding. Koldt omkring afslutninger ved vinduer Voldumvej 80, st. tv. Voldumvej 88, 1.tv. Voldumvej 90, 2.tv. Voldumvej 98 Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 39,6 % Gennemsnit temperatur C: 19,5 Revne over dør ved stue. Revne over karnap i køkken. Vindue i karnap er lukker dårligt. Glasisætnings bånd på dør ca. 3 cm for kort. Bølgeplade ved altan revnet. Fliser på badeværelse løse i bruseområdet. I bruseområdet er der fugtighed i nederste 2 rækker badeværelsesfliser og løse fliser i hjørnet. Revne ved havedør ved overkant dør/vindue. Lidt dug på indvendig side af velux vinduer nogle steder er maling nedbrudt af fugt. Udvendig dilatationsfuge på indgangssiden er ok, men filtsning over denne revner. Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 54,9 % Gennemsnit temperatur C: 20,8 Voldumsvej 110 Fuge svigt ved hoveddør. Høj fugtighed ved bruseområdet omkring armatur. Revne ved overside havedør. Kondens langs kanter på velux vinduer og afskalning af maling. Voldumvej 116, 1. th. Gulvstifter i bruseområdet er løse. Voldumvej 122, st. tv Lille revne over dør i stue. Fugesvigt (øverst) på udvendig side af vinduespartiet mod haven. Greb på dør svært at lukke helt. Glasisætningsbånd 3-4 cm for kort på dør. Løse fliser i bruseområdet og høj fugtighed. Voldumvej 130, 1 Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 26,4 % Gennemsnit temperatur C: 21,7

24 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 21 Voldumvej 140 Lidt skimmel nederst i velux vindue. Fugtigt omkring fliserne i bruseområdet. Revne ved overside dør. Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 47,8 % Gennemsnit temperatur C: 19,3

25 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 22 BILAG C SUPPLERENDE FOTO Opfugtning af murværk under vinduespartiet utæt samling i afvandingsprofil. Vandret revne i murværk. Omvendt istap på tagrum pga. utæt faldstamme.

26 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 23 BILAG D DIV. TEGNINGER & NOTATER

27

28

29 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 24 BILAG E DATALOGGER RESULTATER

30 Titusparken datalogger udendørs %rh C

31 Titusparken datalogger - voldumvej 140 %rh C

32 Titusparken datalogger - Voldumvej 130,1 %rh C

33 Titusparken datalogger - voldumvej 98 %rh C

34 Titusparken datalogger - Voldumvej 80, st tv. %rh C

35 Titusparken datalogger - voldumvej 78 %rh C

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 172 TO- & TREETAGES ETAGEBOLIGER Arendalsvej 30-102 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, etageboliger, Arendalsvej 30-102 Afdeling

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 6. november 2010 Opdateret 19. februar 2011 Oversigt over besvarelser på rundspørge vedr. kulde-, vand- og lugtgener. 38 Koldt ved indgang og dør. Kulde ved dør. Dør er utæt og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen Termografirapport 17. december 2010 B. Mikkelsen Inspektion og rapport udført af Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S GuideIR. Page 1 of 11 Rapport udført af: B. Mikkelsen Fil Navn IR000316 Dato 12/9/2010

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR BESIGTIGELSE AF AZALEAPARKEN FREDERIKSBERG 19 januar/ 17 februar 2006 HISTORIE. Azaleaparken er en ejerforening bestående af 99 lejligheder, opført 1971-72, beliggende Roskildevej 53-55 og Azaleavej 34,

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri.

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri. Alleparken V Att.: Nicolai Korolkiewicz Dr. Priemesvej 9 2 tv. 1854 Frederiksberg 28. maj 2010 LED/ihm \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1306125_358169_led10_011.doc Fugtundersøgelse, Alleparken V, 1854 Frederiksberg

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 39 B, 4. mf. Th. 22 Københvan N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 Københvan

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere