Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm"

Transkript

1 Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den København V Tlf.: / fax: Sag nr Rapport udført af: Søren Elo Christensen / Kurt Henriksen

2 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 1 Indholdsfortegnelse. INDLEDNING...2 Tilstandsrapportens formål...2 Generelle oplysninger...2 Bebyggelsens historie KÆLDER VINDUER OG UDVENDIGE DØRE TAGBELÆGNINGER, TAGRENDER OG NEDLØB TAGRUM FACADER BADEVÆRELSER VARMT BRUGSVAND GULVE MOD JORD INDEKLIMA I BOLIGERNE 17 - Måling af relativ fugtighed og temperatur via datalogger - Overflade temperatur - Skimmelvækst 10. KONKLUSION Bilag A: Budget for 10 år - Bilag B: Registreringer - Bilag C: Supplerende foto - Bilag D: Div. tegninger & notater - Bilag E: Datalogger resultater

3 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 2 INDLEDNING Rekvirent Tilstandsrapporten er bestilt af: Titusparken v/formand Niels Møller Voldumvej Rødovre Tilstandsrapportens formål Nærværende rapport er udarbejdet med henblik på at kunne klarlægge bebyggelsens tilstand, samt bygningsdelenes behov for istandsættelse inden for en 10-årig periode. Rapporten indeholder visuel registrering af boligerne ude fra, samt stikprøver inde fra, som er foretaget i vilkårlige boliger i bebyggelsen. Der er foretaget indeklimamålinger i 10 boliger udvalgt tilfældigt i bebyggelsen. Der er foretaget følgende målinger i den enkelte bolig. Måling af temperatur og relativ luftfugtighed via datalogger. Måling af overfladetemperatur på ydervægge. Der tages aftryksprøver ved forekomst af synlig skimmelvækst. Besigtigelsen blev udført i december måned 2009 / januar måned Der er for hver bygningsdel udført et eftersynskort som omfatter en beskrivelse af bygningsdelen, dens tilstand, evt. kommende vedligehold samt økonomi. Registrering Først blev der udvalgt 10 boliger til registrering. Der blev udpeget tilfældige boliger i bebyggelsen, dog sådan at alle boligtyper blev repræsenteret. Der er ikke foretaget aftryksprøver i nogen af boligerne, da dette ikke var nødvendigt. Derudover er der udført besigtigelse af kælder, tagrum og udvendige registreringer af klimaskærmen. Generelle oplysninger Bebyggelsen er beliggende på adresserne: Voldumvej Rødovre

4

5 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 3 Bebyggelsens historie Titusparken består af 81 boliger, der har filsede facader (gul) og eternittage. På nogle af facaderne er der etableret grøn træbeklædning. Bebyggelsen blev opført i 1985 og består af rækkehuse og etageboliger, som fordeler sig på 20 rækkehuse og 61 etageboliger. Facaderne er renoveret i 1995, ved filsning og etablering af dilatationsfuger. Stålaltaner er renoveret i 2003 og tagaltaner i

6 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 4 1. KÆLDER Revne på 2,5 mm i gasbeton væg i kælderen. Revne i bærende beton kældervæg. Revne i bærende beton kældervæg på 1,8 mm.

7 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 5 KÆLDER Beskrivelse Bærende kældervægge er udført af 400 mm beton. (filigran) Ikke bærende kældervægge er udført af 75 mm gasbeton. Indbygningsår Mængde Levetid år (filigran) år (gasbeton) Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 1 år 5 år Tilstand Forslag Der er i kælderen registreret mange revner både i ikke bærende vægge og i bærende vægge. Der er ligeledes registreret stort omfang af revner i kældergulvet som er blevet repareret på et tidligere tidspunkt. Der er ikke tegn på fugt indtrængning. Det vurderes, at revnerne i betonvæggene skyldes svind fra byggeriets opførelse og er uden konstruktiv betydning. Evt. udbedring vil være af kosmetisk art og indregnes ikke. Et område af gasbetonvæggene virker ustabilt og bør ommures snarest, det skønnes at være ca. 10 m 2. Revner i øvrige gasbetonvægge bør injiceres snarest for at undgå at væggene skal ommures i fremtiden. Økonomi Ommuring af gasbetonvægge, 10 m2 af 1000 kr kr. Injicering af gasbetonvægge, 30 revner af 500 kr kr. Der regnes med udførelse i 2010.

8 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 6 2. VINDUER OG UDVENDIGE DØRE Dør ud til tagaltan i etageboligerne Vinduesparti karnap i etageboligerne

9 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 7 VINDUER OG UDVENDIGE DØRE Beskrivelse Vinduer og udvendige døre af plast. Velux-vinduer i tagfladen. Indbygningsår Mængde Levetid år (døre) år (vinduer) Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 3 år 3 år Tilstand Vinduer og døre er udført med termoruder, og generelt i god stand. Udvendig fuge er elastisk og slipper en del steder. Der er dog nogle steder registeret utætheder omkring vinduer og altan- / terrassedøre, hvilket medfører træk i boligerne. Disse utætheder vurderes, at skyldes gamle og defekte tætningslister. Generelt er der koldt omkring vinduer og døre. På nogle af de eftersete vinduer er glasisætningsbånd for korte, hvilket kan medføre vandgennemtrængning mellem vinduesramme og rude. I flere boliger er der registreret kondens langs kanter på velux vinduer, hvilket har medført afskalning af maling. Måling af overfladetemperaturer tyder på kuldebroer ved vinduespartier. Forslag De steder hvor det er nødvendigt overfladebehandles velux vinduer. (afrensning og malerbehandling) På grund af kulden omkring vinduespartierne bør det klarlægges hvordan detaljen ved vinduespartier / væg / gulv er udført med hensyn til stopning, vindueslysninger mv. Økonomi Overfladebehandling af veluxvinduer, 18 stk. 650 kr kr. Undersøgelse af detaljen omkring vindues / væg / gulv (Destruktiv undersøgelse og rapportering) kr. Undersøgelse af isoleringsforholdene om vinduerne bør udføres i 2010, herefter opstilles forslag til afhjælpning. Udluftningen bør effektiviseres hvor der er dug på veluxvinduerne. Uskiftning af ruderne til lavenergi med varmkant bør overvejes, men er ikke indregnet. Der indregnes maling af 6 stk. vinduer i 2010, 3 stk. i 2013, 6 stk. i 2016 og 3 stk

10 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 8 3. TAGBELÆGNINGER, TAGRENDER OG NEDLØB Tagbelægningen er udført med bølgeeternitplader. På rækkehusene ses det tydeligt pga. sneen, at der er en kuldebro lige ved hanebåndet. Opfugtning af murværket lige under tagrenden ved bolig nr. 150.

11 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 9 TAGBELÆGNINGER, TAGRENDER OG NEDLØB Beskrivelse Taget på hele bebyggelsen er beklædt med bølgeeternitplader. Tagrender og nedløb er udført af plast. Indbygningsår Mængde Levetid år (tage) år (Tagrender og nedløb) Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 1 år 3 år Tilstand Tagene er generelt i god stand, der er ikke set revnede eller nedbrudte tagpla der. Heller ikke de bøjede tagplader ved facaderne virker væsentligt påvirket af vejrliget. En restlevetid på år forekommer ikke urealistisk. Omkring tagrender er der observeret opfugtning af murværk flere steder. Tagrender og nedløb er generelt i god stand. Forslag Hvis der opstår behov for udskiftning af bøjede tagplader må de regnes for at være en specialproduktion, Der bør indkøbes et antal til lager. Detaljen tag / murværk bør undersøges nærmere for at klarlægge årsagen til opfugtning af murværket. Økonomi Undersøgelse af detaljen omkring tag / murværk. (Destruktiv undersøgelse og rapportering) kr. Der vurderes ikke at være behov for yderlige arbejder på tagene udover den normale rensning af tagrender.

12 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side TAGRUM Tagrum på blok 50 Tagrum på blok 30 Tagrum på blok 22

13 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 11 TAGRUM Beskrivelse Etageboliger er udført med gitterspær og rækkehuse er udført med hanebåndsspær. Tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Indbygningsår Mængde Levetid år Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 1 år 3 år Tilstand Generelt er tagrum i god stand. Der er et enkelt sted, registret en lille revne i en tagplade ved kip (ved ventilationsanlægget ved opgang 82). Generelt for etagehusene er der omkring tagaltaner registreret indblæste blade på isoleringen. Årsagen til bladene er manglende lukning med evt. snefangsrør eller lign ved tagaltanerne. Det vurderes, at der kan være risiko for fygesne på loftet, pga. manglende lukning. At der ikke var fygesne vurderes at skyldes orienteringen mod vest. Faldstammen ved opgang 84 er utæt. Ved gennemgangen blev der registreret en omvendt istap under faldstammen. I opgang 84 er der registreret et sted hvor tagplade er lukket med fugemasse. I blok 30 er der registreret lidt opfugtning på gangbro. Der er foretaget målinger med træfugtighedsmåler FM510. Det vurderes, at skyldes kondensering ved rygning og tagplader, som drypper ned på gangbroen. Isoleringen ligger generelt pænt og der er isoleret med ca. 200 mm. For sammenligning med dagens isoleringsstandart bør der efterisoleres med mm yderligere. Ved gennemgangen var der sne på tagene. På rækkehusene kunne en kuldebro ved hanebåndspær tydeligt ses. Forslag Utætte faldstammer skal tætnes. Det foreslås, at omlægge og eftergå isolering i tagrum i rækkehusene for at fjerne kuldebroen ved hanebåndsspær (se foto under tagbelægninger, tagrender og nedløb). Det bør overvejes at efterisolere de vandrette flader med 150 mm. Det forudsættes også hævelse af gangbro, og er ikke indregnet i økonomien. Økonomi Omlægning og eftergåelse af isolering på tagrum i rækkehuse kr..

14 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side FACADER Facade etageboliger Facade rækkehuse

15 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 13 FACADER Beskrivelse Ydervægskonstruktionen består af bagmur i beton, isolering og formur af mursten eller træbeklædning. Indbygningsår Mængde Levetid år Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 1 år 3 år Tilstand Facaderne fremstår i god stand. Ved gennemgangen blev der registreret en kelte vandrette revnedannelser i murværket ved rækkehusene, primært på havesiden. Revnerne vurderes at være uden konstruktiv betydning. I rækkehusene på indgangssiden er der ved vinduespartiet mod køkkenet, registreret lidt opfugtning af murværk under sålbænke. Der er flere steder set opfugtet murværk ved overgang tag / murværk og ved let facade / murværk. Ved etageboligerne er der på indgangsiden registreret skjolder på murværk under altaner ved vandnæse. Nogle steder har afvandingsprofilet bagfald. Der er ydermere registreret vandrette revner ved enkelte vinduer/døre i stueetagen. Træbeklædning er generelt i god stad. Ved opgang 82 er der i et felt registreret delaminering af krydsfiner. Forslag Detaljerne som giver opfugtet murværk skal klarlægges, det vil kræve destruktive indgreb. De steder hvor der er observeres revner > 0,5 mm bør der løbende udføres udkradsning af eksisterende defekte fuger og etablering af nye med passiv kalkcementmørtel som KC 50/50/700. Afvandingsprofilet under altaner skal ændres så der er korrekt fald væk fra murværket. Økonomi Udkradse gammel fuge og etablering af ny fuge, 15 stk. af 500 kr kr. Udskiftning af afvandingsprofiler, 5 stk. af 750 kr kr. Destruktiv undersøgelse af årsag til opfugtet murværk (medregnet under punktet økonomi i tagbelægninger, tagrender og nedløb) Der er i budgettet i alt afsat kr. til løbende vedligehold i perioden fra

16 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side BADEVÆRELSER Fliser på badeværelsesvægge. Gulvstifter på badeværelsesgulve.

17 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 15 BADEVÆRELSER Beskrivelse Gulvopbygning: Betondæk, afretningslag og gulv stifter. Væg: vægfliser og væv. Indbygningsår Mængde Levetid år Eftersynsinterval Vedligeholdelsesinterval Sidste vedligehold Næste vedligehold 3 år 3 år Tilstand Ved gennemgangen blev der flere steder registreret opfugtede vægge og gulve. Der blev foretaget målinger med en tramex kapacitiv måler. Der er registreret høj fugt bag fliser i bruiseområdet, løse vægfliser og gulvstifter. I 6 af de 10 eftersete boliger er der et eller flere af ovenstående problemer i baderummene (se registreringer under bilag B). Forslag For at komme fugtproblemerne til livs vurderes det at der skal indbygges et fugtstandsende lag i vægge ved bruseområde og i gulv. Det bør derfor vurderes om der skal planlægges en generel badeværelsesrenovering. Hvis det besluttes at der skal udføres nye badeværelser skal der laves et nærmere detailprojekt. Økonomi Udgiften til indbygning af fugtstandsende lag vurderes til kr. pr. baderum. Udgiften til en generelt baderums renovering vil være noget højere afhængig af ønsket omfang. Der er i budgettet afsat kr. pr. år til udskiftning af badeværelser.

18 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side VARMT BRUGSVAND Ved bygningsgennemgangen blev der ikke konstateret nogen problemer med det varme brugsvand. Beboerne oplyste, at det varme brugsvand fungerede fint. Vi fik af varmemesteren oplyst, at der har været problemer med det varme brugsvand specielt i blok 10 og 11. Der foreligger et notat udført af Petersen & Olsen A/S fra den 11/ (se bilag C), som klarlægger problematikken omkring den forsinkede brugsvands temperatur i boligerne. Ydermere er der i notatet beskrevet hvordan cirkulationsledningen bør udskiftes. 8. GULVE MOD JORD Som en del af undersøgelsesprogrammet for bebyggelsen skulle der være udført un dersøgelser af isoleringsomfanget under gulve mod jord. Formand og varmemester oplyste, at der ikke er isoleret under gulve. Derfor er der ikke udført yderlige undersøgelser vedrørende isoleringsomfanget. Jf. fundamentsdetalje består gulvopbygningen af 180 mm løs leca og 140 mm betondæk. Hvis der ikke er stoppet ved vinduespartier / gulve vurderes det, at der kan forekomme træk fra vinduespartierne ind under gulvene og derved være medvirkende årsag til de kolde gulve omkring vinduerne. (Er indkalkuleret i undersøgelses forløb under vinduer og udvendige døre).

19 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side INDEKLIMA I BOLIGERNE Måling af relativ fugtighed & temperatur via datalogger: Der findes ikke absolutte tal for luftfugtighed som skal overholdes, men både arbejdstilsynet og Astma Allergi forbundet anfører at luftfugtigheden skal tilstræbes under % i de kolde vintermåneder og lavest muligt resten af året, ved at begrænse fugttilførelsen. Årstiden betyder meget for hvor meget fugt, der er i luften indendørs. Om sommeren vil det normalt ikke være muligt, at holde den relative luftfugtighed nede, da den relative luftfugtighed ude er forholdsvis høj. En luftmængdes relative luftfugtighed i % ændrer sig med temperaturen, idet varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Derfor vil den relative fugtighed stige når temperaturen falder, f.eks. ved kolde hjørner på gulv, bag møbler og ved kuldebroer. Den maksimale relative fugtighed på 100 % opnås ved afkøling til dugpunktstemperaturen. Den gennemsnitlige luftfugtighed i boligerne i titusparken var ved besigtigelsen ca % ved ca. 20,5 grader. Hvilket er en normal relativ fugtighed for december/januar måned. (se diagram). (Se bilag måleresultater fra datalogger). Overflade temperatur: Generelt lå overfladetemperaturer på ydervæggene tæt på rumtemperaturerne. Der blev dog enkelte steder målt overfladetemperaturer på ca. 14 grader ved en rumtemperatur på grader. Disse steder blev der målt på ydervæggen lige op mod vinduespartiet. Det vurderes at kulden omkring vinduer og døre kan skyldes manglende stopning mv. (se afsnittet vinduer og udvendige døre).

20 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 18 Skimmelvækst: Ved gennemgangen af bebyggelsen blev der konstateret skimmel få steder. Der blev registreret synlig skimmel på vinduesrammen på enkelte veluxvinduer og den elastiske fuge i vinduespartiet i køkkenet i rækkehusene. Velux vinduer som er skimmelramte skal afrenses og elastiske fuger i køkkenet skal udskiftes. Generelt er boligerne ikke plaget af skimmel. 10. KONKLUSION Generelt er bebyggelsen i god stand. Flere steder er der under gennemgangen registreret dug på velux vinduerne i tagfladen. Det anbefales, at der flere gange dagligt udluftes af korte intervaller for at minimere dug på vinduerne. Revner i betonkældervægge vurderes at skyldes svind fra byggeriets opførelse og ikke at have konstruktiv betydning. Kulden omkring vinduespartier vurderes, at kunne skyldes manglende stopning mv. mellem vinduesparti / væg / gulv. derfor bør der udføres en destruktiv undersøgelse for af klarlægge problemet. På baggrund af undersøgelsen fastlægges det videre forløb. Tage og tagrum er generelt i god stand. Der er konstateret kuldebroer ved hanebåndsspær. Det vurderes, at der bør foretages en eftergåelse af isolering i tagrum. Ydermere er der ved tagrender nogle steder registreret opfugtning af murværk årsag bør undersøges med supplerende undersøgelse. Der er registreret enkelte revner i murværket som løbende bør udbedres. Indeklimaet i boligerne: På baggrund af målinger taget med overfladetemperatur måler og datalogger ser resultaterne fornuftige ud. Der er i en af de registrerede boliger, hvor den relative luftfugtighed er højere end i de andre boliger. Der vurderes, at årsagen skyldes manglende udluftning. Der er kun i registreret skimmel i få boliger på veluxvinduer og på elastisk fuge ved vinduesparti i køkken i rækkehusene. Det anbefales, af skimmel fra vinduer afrenses og at elastiske fuger udskiftes. På baggrund af undersøgelserne vurderes indeklimaet i boligerne at være godt.

21 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 19 BILAG A BUDGET FOR 10 ÅR

22 Titusparken Budget Budget I alt Kælder Vinduer og udvendige døre Tagbelægninger, tagrender og nedløb Tagrum Facader Badeværelser I alt

23 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 20 BILAG B REGISTRERINGER Bolig nr. Voldumvej 78 Bemærkninger Registreret fugt bag fliser i bruseområdet. Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 46,1 % Gennemsnit temperatur C: 22,5 Skjolder omkring karnap i køkken nok fra blomster vanding. Koldt omkring afslutninger ved vinduer Voldumvej 80, st. tv. Voldumvej 88, 1.tv. Voldumvej 90, 2.tv. Voldumvej 98 Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 39,6 % Gennemsnit temperatur C: 19,5 Revne over dør ved stue. Revne over karnap i køkken. Vindue i karnap er lukker dårligt. Glasisætnings bånd på dør ca. 3 cm for kort. Bølgeplade ved altan revnet. Fliser på badeværelse løse i bruseområdet. I bruseområdet er der fugtighed i nederste 2 rækker badeværelsesfliser og løse fliser i hjørnet. Revne ved havedør ved overkant dør/vindue. Lidt dug på indvendig side af velux vinduer nogle steder er maling nedbrudt af fugt. Udvendig dilatationsfuge på indgangssiden er ok, men filtsning over denne revner. Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 54,9 % Gennemsnit temperatur C: 20,8 Voldumsvej 110 Fuge svigt ved hoveddør. Høj fugtighed ved bruseområdet omkring armatur. Revne ved overside havedør. Kondens langs kanter på velux vinduer og afskalning af maling. Voldumvej 116, 1. th. Gulvstifter i bruseområdet er løse. Voldumvej 122, st. tv Lille revne over dør i stue. Fugesvigt (øverst) på udvendig side af vinduespartiet mod haven. Greb på dør svært at lukke helt. Glasisætningsbånd 3-4 cm for kort på dør. Løse fliser i bruseområdet og høj fugtighed. Voldumvej 130, 1 Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 26,4 % Gennemsnit temperatur C: 21,7

24 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 21 Voldumvej 140 Lidt skimmel nederst i velux vindue. Fugtigt omkring fliserne i bruseområdet. Revne ved overside dør. Datalogger: Gennemsnit relativ fugtighed: 47,8 % Gennemsnit temperatur C: 19,3

25 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 22 BILAG C SUPPLERENDE FOTO Opfugtning af murværk under vinduespartiet utæt samling i afvandingsprofil. Vandret revne i murværk. Omvendt istap på tagrum pga. utæt faldstamme.

26 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 23 BILAG D DIV. TEGNINGER & NOTATER

27

28

29 TITUSPARKEN UNDERSØGELSE AF KLIMASKÆRM Side 24 BILAG E DATALOGGER RESULTATER

30 Titusparken datalogger udendørs %rh C

31 Titusparken datalogger - voldumvej 140 %rh C

32 Titusparken datalogger - Voldumvej 130,1 %rh C

33 Titusparken datalogger - voldumvej 98 %rh C

34 Titusparken datalogger - Voldumvej 80, st tv. %rh C

35 Titusparken datalogger - voldumvej 78 %rh C

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Forslag til efterisolering

Forslag til efterisolering Forslag til efterisolering Prøvestens Allé 15, 2300 S Date: 06/05/09 Company : TætHus ApS Operator: HD Inspektion overview Karl Vogt-Nielsen Prøvestens Allé 15, 2300 S 2588 5888 Arbejdsbetingelser: Energitjek

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev - 22. oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere