Energimærke. Adresse: Gallerierne 1 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Gallerierne 1 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 17 Adresse: Gallerierne 1 Postnr./by: 3400 Hillerød BBR-nr.: Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,19 MWh fjernvarme Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Reduktion af hovedluftsstrøm kwh el kwh fjernvarme 2 Reduktion af hovedluftsstrøm kwh el kwh fjernvarme 3 Reduktion af hovedluftsstrøm kwh el kwh fjernvarme 4 Reduktion af hovedluftsstrøm kwh el kwh fjernvarme kr kr. 0,0 år kr kr. 0,7 år kr kr. 1,0 år kr kr. 1,0 år Bemærk:

2 SIDE 2 AF 17 Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: B Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

3 SIDE 3 AF 17 renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommen er beliggende på adressen Frederiksgade 3, Gallerierne 1-11, 14-16, 20-21, 23, og Hostrupsvejs 30, 3400 Hillerød med matr.nr. 186b Hillerød Bygrunde. I ejendommen er der 18 boliger med et samlet areal på m² og 36 erhverv med et samlet areal på m². Grundlag for energimærkningen: Ved tidspunktet for udførelsen af energimærkningen var følgende retningslinier gældende: - Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 Bygningens dimensionerende temperaturer: Bygningens dimensionerende indetemperatur er 20 C for alle rum og en udetemperatur på -12 C. Tegninger/opmåling: Ved gennemgangen har følgende tegninger været til rådighed: , nedrivning.pdf, , nedrivning.pdf, , høring.pdf, , nedrivning.pdf, , boliger.pdf, pdf, pdf, ACAD-T1_090.dwg, ACAD-T1_091.dwg, ACAD-T1_092.dwg, ACAD-T1_093.dwg, ACAD-T1_094.dwg, ACAD-T1_095.dwg, ACAD-T1_096.dwg, ACAD-T1_097.dwg, ACAD-T1_P90.dwg, ACAD-T1_P91.dwg, ACAD-T1_P92.dwg, ACAD-T1_P93.dwg og ACAD-T1_P94.dwg. Udover tegningerne er bygningen delvist opmålt på stedet. Opvarmet areal: Bygningens opvarmede areal er i alt : m². Arealet er opdelt i nedenstående enkelt arealer: - Erhverv på m² - Boliger på m² Bygnings erhvervsafsnit er opført i 2006, bygningen er opført med 3 etager. Bygningen har fuld kælder i en etage (øvre kælder), medens nedre kælder er delvis. Kælderen er opvarmet. Ydervægge er opbygget med lyserød pudsede teglsten og nogle steder med facadebekældning i metal.. Taget er udført som flade tag / built-up tag med tagbeklædning af tagpap. Bygningen er opført efter Bygningsreglement 1995 (BR95). Grundlag for energimærkningen: Ved tidspunktet for udførelsen af energimærkningen var følgende retningslinier gældende: - Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3

4 SIDE 4 AF 17 Bygningens dimensionerende temperaturer: Bygningens dimensionerende indetemperatur er 20 C for alle rum og en udetemperatur på -12 C. Opvarmet areal: Bygningens opvarmede areal er i alt : m². Arealet er opdelt i nedenstående enkelt arealer: - Erhverv på m² - Kælder, øvre + nedre på m² En del af øvre kælder er til parkereing, dette areal er ikke medregnet i det opvarmet areal. Boligafsnittet er opført i 2006, bygningen er opført med 2 etager. Bygningsafsnittet har ingen kælder. Ydervægge er udvendigt udført med gråmalede jernplader. Taget er udført som flade tag / built-up tag med tagbeklædning af tagpap og løse sten. Bygningen er opført efter Bygningsreglement 1995 (BR95). Indetemperatur: Varmeanlægget er opbygget med radiatortermostatventiler og uden udekompenseret fremløbstemperatur, den anvendte indetemperatur er 21 C. Bygningens opvarmede areal er i alt : m². Arealet er opdelt i nedenstående enkelt arealer: - 2. sal på 848 m² - 3. sal på 713 m² Antal bygninger: Energimærkningen omfatter 1 bygning opdelt i 2 afsnit. Det ene afsnit er gældende for erhvervsdelen, medens det andet afsnit er for boligerne. Bygningen energimærkes efter reglerne om "blandet anvendelse". Antal afsnit: Boligerne er i 2 afsnit på taget af butikscentret. Det ene afsnit er beliggende på adressen Gallerierne 1-11, 14-16, 20-21, 23, 25-44, mens det andet afsnit er beliggende på adressen Frederiksgade 3 og 5B. Det var ikke muligt at bese flere depot- og lagerrum i kælderen. Området hvor der tidligere var Café blev heller ikke beset, ventilationsanlægget for dette område er fabrikat Danvent type fra Anlægget er forsynet med krydsvarmeveksler, og ventilatorene er med B-hjul (bagudbøjede skovle). Anlæggets hovedluftsstrøm er m³/h, og forsyner et område på 578 m². Ventilationsprincippet er opblanding, VAV. Ventilationsanlægget er ikke medtaget i Energimærkningen, da det ikke har været i drift i længere tid.

5 SIDE 5 AF 17 Rampevarme: Varmen som anvendes til rampevarme i nedkørslen fra Frederiksgade til P-kælder er ikke indregnet i Energimærket. Styringen af rampevarme er ikke afklaret. Styringen bør verifiveres og evt. ændringer i forhold til optimering af varmeforbruget bør ske. Varmeforbruget til rampevarme er en del af det varmeforbrug som registreres på hovedmåleren i varmecentralen. Månedlige aflæsninger af forbrug: Forbrugene for erhvernsafsnittet registeres i et energistyringsprogram som opsamler 1-times værdier for varme, el og vand. Der foretages løbende aflæsninger (timeværdier) af fjernvarme, el- og vandmåler. Resultaterne præsenteres i et energistyringsprogram. Bygningensafsnittets anvendelse: Bygningsafsnittet, erhverv, anvendes af ca. 36 stk. erhvervslejemål. Erhvervslejemålene er fra dagligvarebutikker til gallerier og tøjbutikker. Bygningensafsnittets anvendelse: Bygningsafsnittet anvendes til 18 stk. boliger. Boligerne er fordelt med 16 stk. i et afsnit mod Hostrupsvej og 2 stk. mod Slotsgade. Forbruget af varme, el og vand er kun registreret for erhvervsdelen. For boligafsnittet er der ikke registreret forbrug af varme, el og vand. Ejendommens forbrug for erhvervsdelen er oplyst til 970 MWh (udetemperaturkorrigeret). Det beregnede forbrug for ejendommen som helhed, det vil sige erhvervslejemål og boliger, er ca MWh. Da forbruget afregnes individiuelt for hver bolig til forsyningsselskabet, har det ikke været muligt at få oplyst disse.

6 SIDE 6 AF 17 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Taget er udført fladt og tagbeklædningen er tagpap med løse sten. Tagkonstruktionen er udført som præfabrikeret dækelement / huldæk. Taget er isoleret med 250 mm. U-værdien (varmeledningstallet) er 0,15 [W/(m² K)]. De aktuelle krav til U-værdi er 0,15 [W/(m² K)]. Dækket er opbygget som præfabrikeret dækelement / huldæk. Dækket er isoleret med 250 mm isolering. Isoleringstykkelsen er ikke verificeret, men skønnes ud fra de krav som var på ejendommens opførelsestidspunkt. U-værdien (varmeledningstallet) er ca. 0,15 [W/(m² K)]. De aktuelle krav til U-værdi er 0,15 [W/(m² K)].

7 SIDE 7 AF 17 Ydervægge Generelt: Ydervæggene er opbygget som kombinationsvæg (mursten - gasbeton) med en tykkelse på 38 cm. Nogle områder er beklædt med stålplader. Muren er hulmurs isoleret med 125 mm. U-værdien (varmeledningstallet) er 0,24 [W/(m² K)]. De aktuelle krav til U-værdi er 0,20 [W/(m² K)]. Ydervæg mod gård: Ydervæggene er opført som en stort glasfacade. U-værdien (varmeledningstallet) er 1,8 [W/(m² K)]. Kælderydervægge mod jord (kold) er udført som ca. 40 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 100 mm polystyrenplader. Kældervæggens opbygning er skønnet ud fra byggeskikken på opførelsestidspunktet. U-værdien (varmeledningstallet) er ca. 0,30 [W/(m² K)]. De aktuelle krav til U-værdi er 0,20 [W/(m² K)]. Det er uvist om de bygninger, som ejendommen støder op til har kældre og om disse er opvarmede. I Energimærket er regnet med at, såfremt ejendommen støder op til nabobygninger med kældre, er disse uopvarmede. Ydervæggene er opbygget udvendigt med stålplade, indvendig beton og gibs. Ydervæggen er isoleret med mm isolering med en dimension på cm. U-værdien (varmeledningstallet) er ca. 0,20 [W/(m² K)]. De aktuelle krav til U-værdi er 0,20 [W/(m² K)]. Vinduer, døre og ovenlys Lodrette vinduer: Vinduerne er overvejende 1-fag med fast karm og 1-3 ruder. I bygningen er der flere facadeparti med glasdør og faste rammer og med oplukkelige og faste rammer. Vinduerne er forsynet med 2-lags energirude. U-værdien (varmeledningstallet) er ca. 1,80 [W/(m² K)]. De aktuelle krav til U-værdi er 1,50 [W/(m² K)]. Massiv yderdør er isolerede og beklædning på begge sider. Indgangsdør fra lukket gangbro (b=0,7). Tagvinduer: Vinduespartierne på taget er med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret

8 SIDE 8 AF 17 med 2 lags termorude. U-værdien (varmeledningstallet) er ca. 2,90 [W/(m² K)]. De aktuelle krav til U-værdi er 1,50 [W/(m² K)]. Ved renovering af vinduerne bør det overvejes at udskifte disse til lavenergiruder. Vinduerne er overvejende udført med 1 og 2-fag med gående og fast karm. Vinduer er udført i aluminium. Vinduerne mod Hostrupsvej er forsynet med 2 lags energirude samt 1 lags støjdæmpende glas. U-værdien (varmeledningstallet) for vinduer og døre mod Hostrupsvej er ca. 1,10 [W/(m² K)]. De øvrige vinduer er ligeledes udført i aluminium med 1 og 2 fag med gående og faste karm, med med 2 lags energirude. U-værdien (varmeledningstallet) for vinduerne er ca. 1,40 [W/(m² K)]. De aktuelle krav til U-værdi er 1,50 [W/(m² K)]. Gulve og terrændæk På de to trapper er der hver sted 1 stk. ovenlysvindue monteret med 2 lags energirude/acryl. De massive indgangsdøre er udført med lav varmeledningsevne. U-værdien (varmeledningstallet) for dørene er ca. 1,20 [W/(m² K)]. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm Sundolitt under betonen. U-værdien (varmeledningstallet) er ca. 0,20 [W/(m² K)]. De aktuelle krav til U-værdi er 0,15 [W/(m² K)]. Terrændækkets opbygning er skønnet ud fra byggeskikke på ejendommens opførelsestidspunkt. Etagedækket ved nedkørelsen fra Frederiksgade er indregnet i dette transmissionsareal og med samme U-værdi.

9 SIDE 9 AF 17 Ventilation Ventilation Anlæg VE01: Butikker mod Hostrupvej - Luftstrøm: [l/s] på [m²] - 1,8 [l/(s m²)]. Ventilationsanlægget er i fabrikat Danvent type DV 100 fra Anlægget er forsynet med roterende varmeveksler, og ventilatorene er med B-hjul (bagudbøjede skovle). Anlæggets hovedluftsstrøm er m³/h (projekteret), og forsyner et område på m², med en personbelastning på ca. 200 (skønnet). Ventilationsprincippet er opblanding, CAV. Den nødvendige hovedluftstrøm er, for at opretholde et tilfredsstillende atmosfærisk indeklima, ca m³/h. Det areal som ventilationsanlægget betjener er skønnet ud fra butikscentrets samlede areal og ventilationsanlæggets hovedluftstrøm. Ventilationsanlægget er omfattet af reglen om "regelmæssig kontrol". Anlæg VE02: Butikker mod Slotsgade - Luftstrøm: [l/s] på [m²] - 1,8 [l/(s m²)]. Ventilationsanlægget er i fabrikat Danvent type DV 100 fra Anlægget er forsynet med roterende varmeveksler, og ventilatorene er med B-hjul (bagudbøjede skovle). Anlæggets hovedluftsstrøm er m³/h (projekteret), og forsyner et område på m², med en personbelastning på ca. 200 (skønnet). Ventilationsprincippet er opblanding, CAV. Den nødvendige hovedluftstrøm er, for at opretholde et tilfredsstillende atmosfærisk indeklima, ca m³/h. Det areal som ventilationsanlægget betjener er skønnet ud fra butikscentrets samlede areal og ventilationsanlæggets hovedluftstrøm. Ventilationsanlægget er omfattet af reglen om "regelmæssig kontrol". Anlæg VE04: Atrie mod Hostrupvej - Luftstrøm: [l/s] på [m²] - 1,8 [l/(s m²)]. Ventilationsanlægget er i fabrikat Danvent type DV 60 fra Anlægget er forsynet med roterende varmeveksler, og ventilatorene er med B-hjul (bagudbøjede skovle). Anlæggets hovedluftsstrøm er m³/h (projekteret), og forsyner et område på m², med en personbelastning på ca. 250 (skønnet). Ventilationsprincippet er opblanding, CAV. Den nødvendige hovedluftstrøm er, for at opretholde et tilfredsstillende atmosfærisk indeklima, ca m³/h. Det areal som ventilationsanlægget betjener er skønnet ud fra butikscentrets samlede areal og ventilationsanlæggets hovedluftstrøm. Ventilationsanlægget er omfattet af reglen om "regelmæssig kontrol".

10 SIDE 10 AF 17 Anlæg VE05: Atrie mod Slotsgade - Luftstrøm: [l/s] på [m²] - 1,8 [l/(s m²)]. Ventilationsanlægget er i fabrikat Danvent type DV 60 fra Anlægget er forsynet med roterende varmeveksler, og ventilatorene er med B-hjul (bagudbøjede skovle). Anlæggets hovedluftsstrøm er m³/h (projekteret), og forsyner et område på m², med en personbelastning på ca. 250 (skønnet). Ventilationsprincippet er opblanding, CAV. Den nødvendige hovedluftstrøm er, for at opretholde et tilfredsstillende atmosfærisk indeklima, ca m³/h. Det areal som ventilationsanlægget betjener er skønnet ud fra butikscentrets samlede areal og ventilationsanlæggets hovedluftstrøm. Ventilationsanlægget er omfattet af reglen om "regelmæssig kontrol". Forslag 1: Forslag 2: Det foreslås at hovedluftstrømmen reduceres og at indblæsningstemperaturen sænkes. Med udgangspunkt i at personbelastningen er gennemsnitligt er 200 vil det være muligt at reducere luftstømmmen til ca. halvdelen af den aktuelle luftstrøm uden at indeklimaet forringes. Ventilatormotorerne skal forsynes med frekvensomformere og styres af CO2 indholdet i udsugningsluften og/eller trykket i indblæsningskanalen. Det antages også at indblæsningstemperaturen kan sænkes fra ca. 25 C til 20 C, dette kræver dog at de enkelte butikkers opvarmningssystemer er i orden. Forsøgsvis bør ventilationsanlægget periodevis stoppes for at få et indtryk af nødvendigheden af ventilation og opvarmning fra dette. Investeringen i forbindelse med ombygningen af anlægget er groft skønnet og bør verificeres ved indhentning af tilbud.erra Det foreslås at hovedluftstrømmen reduceres og at indblæsningstemperaturen sænkes. Med udgangspunkt i at personbelastningen er gennemsnitligt er 200 vil det være muligt at reducere luftstømmmen til ca. halvdelen af den aktuelle luftstrøm uden at indeklimaet forringes. Ventilatormotorerne skal forsynes med frekvensomformere og styres af CO2 indholdet i udsugningsluften og/eller trykket i indblæsningskanalen. Det antages også at indblæsningstemperaturen kan sænkes fra ca. 25 C til 20 C, dette kræved dog at de enkelte butikkers opvarmningssystemer er i orden. Forsøgsvis bør ventilationsanlægget periodevis stoppes for at få et indtryk af nødvendigheden af ventilation og opvarmning fra dette. Investeringen i forbindelse med ombygningen af anlægget er groft skønnet og bør verificeres ved indhentning af tilbud.

11 SIDE 11 AF 17 Forslag 3: Forslag 4: Det foreslås at hovedluftstrømmen reduceres og at indblæsningstemperaturen sænkes. Med udgangspunkt i at personbelastningen er gennemsnitligt er 200 vil det være muligt at reducere luftstømmmen til ca m³/h uden at indeklimaet forringes. Ventilatormotorene skal forsynes med frekvensomformere og styres af CO2 indholdet i udsugningsluften og/eller trykket i indblæsningskanalen. Det antages også at indblæsningstemperaturen kan sænkes fra ca. 25 C til 20 C, dette kræver dog at de enkelte butikkers opvarmningssystemer er i orden. Forsøgsvis bør ventilationsanlægget periodevis stoppes for at få et indtryk af nødvendigheden af ventilation og opvarmning fra dette. Investeringen i forbindelse med ombygningen af anlægget er groft skønnet og bør verificeres ved indhentning af tilbud. Det foreslås at hovedluftstrømmen reduceres og at indblæsningstemperaturen sænkes. Med udgangspunkt i at personbelastningen gennemsnitligt er 200 vil det være muligt at reducere luftstømmmen til ca m³/h uden at indeklimaet forringes. Ventilatormotorene skal forsynes med frekvensomformere og styres af CO2 indholdet i udsugningsluften og/eller trykket i indblæsningskanalen. Det antages også at indblæsningstemperaturen kan sænkes fra ca. 25 C til 20 C, dette kræver dog at den enkelte butikkers opvarmningssystemer er i orden. Forsøgsvis bør ventilationsanlægget periodevis stoppes for at få et indtryk af nødvendigheden af ventilation og opvarmning fra dette. Investeringen i forbindelse med ombygningen af anlægget er groft skønnet og bør verificeres ved indhentning af tilbud. Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Udsugningsventilatoren er konstanttrykreguleret i fabrikat Exhausto type BESP MGE. Køling Køleanlægget er placeret på 2 etager i P-huset. Køleanlægget forsyner kølefladerne i ventilationsanlæggene og individuel køling i butikkerne via installerede fan-colis (køleneheder). Køleanlæggene er opbygge af 2 sæt køleenheder. Hver enhed består at 1 stk. kompressor i fabrikat GEA type Grasso 610 med NH3 (ammoniak) som kølemiddel. Hver kompressor bliver drevet af en elmotor på 110 kw. Hver kølekompressor forsyner 2 stk. Varmevekslere i fabrikat Termoware type TL250KDGL. På sekundærsiden af vekslerne cirkuleres vand som kølemedie. For hver system er der 2 stk. frembringerpumpe i fabrikat Vilo med en effekt på ca. 10 kw.

12 SIDE 12 AF 17 På taget af P-huset er anbragt 5 stk. tørkølere som via en varmeveksler (kaldet frikøler) i fabrikat Alfa-Laval type MT5-MF-M som enten fungerer som kondensator for kølemaskinerne eller anvendes som frikøler afhængig af udetemperaturforholdene. Varme Varmeanlæg Bygningen varmeforsynes af 2 pladevarmeveksler. Varmevekslerne er fabrikat GEA type VT20 CD 5-10 med en effekt på 400 [kw]) ved et temperatursæt på 90/45-70/40 [ C]. Varmevekslerne er isoleret med 50 mm isolering. Varmevekslerne er fra årstal Varmevekslerne forsyner en kreds til ventilationsanlæggene (ublandet vand), en kreds for varmeanlæggene i butikkerne og til en varmeveksler i fabrikat Danfoss type XB /004B1025 med 20 mm isolering, varmeveksleren forsyner kørerampen. Pumpen i denne forbindelse er i fabrikat Vilo type Stratos 40/1-4 på max. 130 W. Fra varmecentralen fordeles varmen til butikkerne, hver af butikkerne er blevet forsynet med en frem- og returforbindelse til varmeanlægget samt en energimåler. Butikkerne er selv ansvarlige for installation og drift af varmeanlægget i hvert område. Til hver bolig af de 18 boliger er der etableret 1 stk. separat fjernvarmestik, stikket er fremført fra fjernvarmestikket i varmecentralen. I boligerne er der opsat en afregningsmåler og anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Varmt vand Bygningen varmtvandsforsynes af 2 lodretstående beholdere. Beholderne er fabrikat Rudert type RBS/1 750 med en effekt på 77,9 [kw] ved et temperatursæt på 95/70-60/10 [ C]. Beholderne er isoleret med 70 mm isolering. Beholderne har hver et volumen på 750 [liter] og er fra Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Varmtvandsrør i P-kælder:

13 SIDE 13 AF 17 Varmt brugsvandsrør/brugsvandscirkulationsrør i galv. stål med en dimension på 50 mm (DN50) med 50 mm isolering. Varmetabet er 0,24 [W(mK)]. Rørledninger for koldt-, varmt.- og cirkulationsledninger i P-kælderen er el-tracing. Elforbrugetr tidette forbrug er ikke indregnet i Energimærket. Brugstiden vurderes også at være lav. Brugsvandscirkulationsrør med en dimension på 32 mm (DN32) med 40 mm isolering. Varmetab 0,22 [W/(mK)]. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er skønnet gennemsnitligt udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmetab 0,2 [W/(mK)]. Cirkulationspumpen for det varme brugsvand er fabrikat Grundfos type Alpha N 180 med en maximaleffekt på 45 W. Alle returledninger på returstrengene er forsynet med strengreguleringsventiler i fabrikat Danfoss. Bygningen varmtvandsforsynes af en lodretstående beholder i hver bolig. Beholderne er fabrikat Metro type 6050 med en effekt på 12,7 [kw] ved et temperatursæt på 80/40-55/10 [ C]. Beholderne er isoleret med 50 mm isolering. Beholderne har et volumen på 160 [liter] og er fra Fordelingssystem Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Der er ikke monteret brugsvandscirkulationspumper. Efter varmevekslerne er der monteret 2 hovedpumper i fabrikat Vilo type Stratos 80/1-12 med en maximaleffekt på W og en reduktionsfaktor på 0,4. Pumpen kører konstant i opvarmningssæsonen. Hovedpumpen for ublandet vand er fabrikat Vilo type Stratos 50/1-9 med en maximaleffekt på 430 W og en reduktionsfaktor på 0,4. Pumpen kører konstant i opvarmningssæsonen. Cirkulationspumpen for blandekredsen til rampevarmen er fabrikat Vilo type Stratos 40/1-4 med en maximaleffekt på 130 W og en reduktionsfaktor på 0,4. Pumpen kører konstant i opvarmningssæsonen.

14 SIDE 14 AF 17 Blandekredsens cirkulationspumpe er fabrikat Vilo type Stratos 40/1-12 med en maximaleffekt på 450 W og en reduktionsfaktor på 0,4. Pumpen kører konstant i opvarmningssæsonen. Varmefordelingsrør i varmecentral er udført som 100 mm stålrør med 50 mm isolering. P-kælder: Stålrør med en diameter på 100 mm (DN100) med 50 mm isolering. Varmetabet er 0,2 [W/(mK)] Varmerør på tag: Stålrør med en diameter på 100 mm (DN100) med 50 mm isolering. Varmetabet er 0,2 [W/(mK)]. En del af komponenterne (ventiler mm) er uisoleret og andre (ventiler, rør mm) er gennemvædet af regn. Isoleringen bør ændres så den er vandtæt. Varmeforsyning til ventilationsanlæg: Stålrør med en diameter på 100 mm (DN100) med 50 mm isolering. Varmetabet er 0,2 [W/(mK)]. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Alle returstrenge er forsynet med strengreguleringsventiler i fabrikat Danfoss. For tiden (ultimo 2009) er disse ventiler ved at blive indreguleret. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Radiatorkredsene er forbundet direkte til fjernvarmeanlægget og anvender dette som drivtryk, dvs. der er ikke monteret nogen cirkulationspumpe. Automatik Til styring af varme-, brugsvands- og ventilationsanlæg mm. er der installeret et CTSanlæg. Til styring af korrekt rumtemperatur er monteret termostatventiler på radiatorerne i de enkelte opvarmede rum.

15 SIDE 15 AF 17 El Belysning Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Belysningen i gangarealer består af en blanding armaturer med hallogenlamper og kompaktlysstofrør. Belysningsen styres af ur og daglysføler. Det fælles gangareal er ca m². Belysningsniveauet er sat til 200 lux. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Lyset styres med bevægelsesmeldere. Andre elinstallationer Luftskifte i P-kælder: Luftskiftet i P-kælder sikres af 6 stk. impulsventilatorer som skaber en luftstrøm fra Frederiksgade nedkørslen til P-huset. Ventilatorernes effekt er ikke kendt, men skønnes hver til 1 kw. Belysning i P-kælder: Belysningen i P-kælderen består af lysstofarmaturer som er urstyret. Det bør overvejes om styringen kan gøres behovstyret, om der er mulighed for at dæmpe lyset vha. en bevægelses- eller akustisk føler.

16 SIDE 16 AF 17 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 2006 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 1561 m² Erhvervsareal ifølge BBR: m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: Kontor/handel Kommentar til BBR-oplysninger: Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk. I BBR-oplysningerne er anført at opførelsesåret er 2009, butikscentret blev opført i 2006, oplysningerne bør rettes i BBR. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,46 kr. pr. kwh 462,00 kr. pr. MWh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år

17 SIDE 17 AF 17 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: EnergiData ApS Adresse: Centervej Køge Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Faaborgvej 9 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere