Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v Juni 1889, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1 Juli December 1891, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1 Januar December 1894, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1 Januar December 1897, S De offentlige Jernbaner 1896/97 (Rapport sur les chemins de fer publics) 283 Civil Retspleie 1895 ( Statistique de la justice civile) 284 Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske Tabeller vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar 1891 ('Aperçu général du recensement du ler Janvier 1891) 285 Norges Bergværksdrift 1894 og 1895 (Statistique des mines et usines) 286 Strafarbeidsanstalter 1895/96 (Statistique des maisons centrales pénitentiaires) 287 De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége) 288 Norgés Skibsfart 1896 (Statistique de la navigation) 289 Rekruteringsstatistik 1897 (Statistique du recrutement) 29 Sundhedstilstanden og Medicinal forholdene 1895 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 291 Kriminel Retspleie 1892 og 1893 (Statistique de la justice criminelle: Procédure) 292 Distriktsfængsler 1896 (Prisons départementales) 293 Norges Sparebanker 1897 ( Statistique des caisses d'épargne) 294 Den norske Rigstelegraf 1897 (Statistique des télégraphes du Royaume) 295 Norges Postvæsen 1897 (Statistique postale) 296 Sindssygeasylernes Virksomhed 1896 ( Statistique des hospices d'aliénés) 297 Norges Handel 1897 (Statistique du commerce) 298 Norges Fiskerier 1897 (Grandes pêches maritimes) 299 Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1896 (Compte rendu du service vétérinaire et de l'inspection de la viande) 3 Skiftevæsenet 1895 ( Tableaux des successions et faillites) 31 Norges kommunale Finantser 1894 ( Finances des communes) 32 Folkemængdens Bevægelse 1894 ( Mouvement de la population) 33 Det tekniske undervisningsvæsen Enseignement technique) 34 Livs- og Dødstabeller 18 81/ /91 ( Tables de mortalité et de survie) 35 Norges Fabrikanlæg 1895 (Etablissements industriels) 36 Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1897 (Statistique électorale)

3 STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE

4 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ATTENDS AARGAN G UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE DIX-HUITIÈME ANNÉE - KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & CO,

5 STEENSKE BOGTRYKKERI

6 N ærværende Aargang af»statistisk Aarbog«er bleven redigeret af Sekretær 'Aug C Mohr i det væsentlige efter samme Plan som Aargangen 1897 Dog er den nye Udgave forøget med enkelte nye Tabeller Af saadanne er tilkommet Tabel 12: Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1881/82 189/91 ; Tabel 87, der indeholder Oplysninger om Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene samt Tabel 96 om Indkomstskat til Staten, særlig forsaavidt angaar Skatydernes Fordeling i Indtægtsgrupper Til Aarbogen er for første Gang knyttet en Række internationale Tabeller Blandt de Hensyn, der har gjort sig gjældende ved Afgjørelsen af, hvor meget man skulde tage med, skal nævnes dels den Plads, der kunde ofres paa dette Tillæg, dels det Materiale, der havdes for Haanden til Brug for ensartede statistiske Data Da imidlertid Tillægget antages at ville udgjøre en fast Del af Aarbogen, vil Forandringer og Tilføjelser kunne gjøres efter indvundne Erfaringer Tillægget er forovrigt i det væsentlige ensartet i den af det statistiske Centralbureau i Norge og den af Statens statistiske Bureau i Danmark udgivne Aarbog Paa et af Direktørerne for de tre statistiske Statsbureauer i Norge, Sverige og Danmark afholdt Mode i Stockholm i August Maaned 1897 vedtog man nemlig at udarbeide de tre Landes statistiske Aarboger inden saavidt muligt ensartede Rammer, og disse er ogsaa allerede benyttede i Aarbogen for 1897 Men den ved Mødet endvidere fremkomne Plan om til Aarbøgerne at foie en kortfattet international Afdeling kunde ikke tiltrædes af Sverige, fordi det svenske statistiske Centralbureau allerede havde begyndt i særskilte Hefter at udgive internationale statistiske Oversigter Derimod enedes man paa norsk og dansk Side derom, og Planen blev videre drøftet af Cheferne for det norske og det danske Bureau ved et Mode i Göteborg i Mai Herefter er den internationale Afdelings Tabeller A F udarbejdet al det danske, Tabellerne

7 G M af det norske Bureau Det skal endnu tilføjes, at Udarbeidelsen i alt væsentligt er skeet paa Grundlag af samtlige paagjældende Landes egen officielle Statistik, dog suppleret med Data fra forskjellige statistiske Oversigter, hvor man antog, at saadanne kunde benyttes Le présent volume de Annuaire statistique de la Norvége» a été rédigé par M Aug C Mohr, secrétaire au Bureau central de statistique, d' après le mime plan que celui adopté pour année dernière Toutefois le nouveau recueil contient quelques nouveaux tableaux, savoir : n 12 contenant une table de mortalité et de survie, n 87 concernant la statistique éléctorale et n 96 concernant impôt sur le revenu et spécialement la répartition des contribuables d' aprés leurs revenus On a joint Annuaire une série de tableaux internationaux Quant au choix de ces données il a fallu, entre autres choses, prendre en considération la place à y consacrer, ensuite la possibilité de produire des matériaux susceptibles de rapprochement dans une statistique uniforme Cependant, comme ce supplément aura probablement une place fixe dans les éditions futures de l'annuaire, il nous restera toujours la ressource d'y introduire les changements que demanderait l'expérience L' arrangement du supplément de l' Annuaire publié par le Bureau central de statistique de la Norvége est à peu près conforme d celui publié en Danemark par le Bureau de statistique de Etat C' est que dans une réunion tenue à Stockholm au mois d' août 1897 les directeurs des trois bureaux de statistique de la Norvége, de la Suède et du Danemark sont convenus de se servir autant que possible des mêmes cadres pour les annuaires des trois pays Au même temps stil:g-d le projet d' ajouter aux annuaires une partie internationale, et comme le Bureau central de statistique de la Suède avait depuis quelques années déjà publié des tableaux internationaux en brochures spéciales, affaire fut arrangée en ce qui concerne la Norage et le Danemark Le plan à suivre fut encore discuté dans une réunion à Gothembourg, mai 1898, par les directeurs des bureaux norvégien et danois C' est conformément au plan adopté pour la partie internationale, que les tableaux A F ont été élaborés par le bureau danois, les tableaux G M _par le bureau norvégien Ajoutons que c'est la statistique officielle des divers pays qui a servi de base fondamentale; pourtant on y a suppléé des données puisées ailleurs aussi, en tant qu'elles ont paru utiles Det statistiske Centralbureau, Kristiania i December A N Kieer,

8 Indholdsfortegnelse Under hvert Afsnit (r, 2, 3 o S v) er angivet i Klammere E ], hvor der i tidligere Aargange findes Oplysninger, som kan tjene til Supplering af nærværende Aargangs Indhold De romerske Tal betegner Aargangen, de arabiske Tabellens No 1 Fladeindhold, Befolkning Tabel Tilstedeværende Folkemængde amtsvis efter Folketællingen i Januar 1891 og efter Beregning i Januar 1897 Side - 2 Fladeindhold Hjemmehørende Folkemængde I Januar 1891 pr Kvadratkilometer samt procentvis fordelt' p aa Landbefolkning og Bybefolkning 2-3 Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Beregning I Januar 1897, sammenlignet med Folketællingen Hjemmehørende Folkemængde x Januar 1 891, fordelt efter Næringsvei og Livsstilling Hjemmehørende Folkemængde i Byerne 6 ailstedeværende Folkemængde s Januar 189z efter ægteskabelig Stilling XIII a Hjemmehørende Folkemængde z Januar 5891 efter ægteskabelig Stilling XIV 2 -- Folkemængden z Januar efter Alder og Kjøn XVII 3; hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Kjøn XV 4 Hjemmehørende Folkemængde efter Folketællingerne i8oz z875 XVII 4 Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne (Herreder, Fogderier og Amter) z Januar 1891 XVI 5 Blinde, Døvstumme og Sindssyge i Januar 1891 XV 8 Dissentere hjemmehørende i Norge s Januar 1891 XVII y Tilstedeværende Folkemængde x Januar 1891 efter Fødested og Nationalitet XVII 8 - Tilstedeværende Folkemængde z Januar 1891 efter Livsstilling XIV 9; amtsvis XV zo Beboede Huse og Husholdninger med Angivelse af den hjemmehørende Folkemængde Januar 1891 XV ix) 2 Folkemængdens Bevægelse 6 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret Indgaaede Ægteskaber i Aarene Levendefødte Dødfødte To Døde I I Dødelighedstabeller for Aarene samt for 1895, beregnede efter «Standard,-Befolkningen S 1

9 Side Tabel 12 Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1881/ / Den oversøiske Udvandring i Aarene Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene Voldsomme Dødsfald i Aarene Medicinalforholde og Sundhedstilstand - 16 Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret De vigtigste Dødsaarsager i Aarene I - 19 De vigtigste epidemiske Sygdomme i Aarene [Spedalskhed i Norge V 2f] 4 Faste Eiendomme, Jordbrug - 2 Landeiendommenes Antal, Matrikulskyld og Værdi amtsvis i Januar Beregnet Areal, samt Udsæd af Korn og Poteter amtsvis i Aaret Beregnet Gjennemsnitsavling af Korn og Poteter samt Avlingens Gjennemsnitsværdi amtsvis i Femaaret Forholdet mellem Udsæd og Avl i Aaret 189 samt Folkemængde og Matrikulskyld - 24 Forholdet mellem Kreaturhold 31 December 189 og Folkemængde samt Matrikulskyld Kreaturhold amtsvis 31 December Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Gjennemsnitspriser paa Korn (Uddrag af Kapitulstaxterne) for Aarene Gjennemsnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene 189 og [Jordfællesskabets Udstrækning 1875 I 4T Skovareal WI 33 Aarligt Forbrug af Trævirke fra Landets Skove II 33 ] 5 Fiskerier 29 Samtlige Skreifiskerier i Aarene Udbyttet af Sildefiskerierne De vigtigste Skreifiskerier Udbyttet af Laks- og Søørretfisket, saavel Sø- som Elvefisket, amtsvis i Aarene Udbyttet af samtlige Kystfiskerier amtsvis i Aaret 1897, 38-39

10 6 Bergværker Fabrikanlasg Side Tabel 34 Bergværksdriften i Aarene a Summariske Opgaver for Aarene Fabrikanlæg: b De vigtigste Slags Anlæg i Aaret c Opgaver for de enkelte Landsdele i Aaret Handel og Skibsfart - 36 Summarisk Oversigt over Indførsel og Udførsel i Aarene Vareomsætningen med de forskjellige Lande i Aaret Vareomsætningen og Toldintraderne ved de vigtigste norske Toldsteder i Aaret Værdien af Indførsel og Udførsel i Aaret 1897, fordelt efter Varegrupper 48-4 Indførselsmængder i Aarene 1896 og Indførselsværdier i Aarene 1896 og Udførselsmængder af norske Varer i Aarene 1896 og Udførselsværdier af norske Varer i Aarene 1896 og Trælastudførselen i Aaret Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i Aarene De for de vigtigste Artikler ved Værdiberegningerne benyttede Gjennemsnitspriser for Aarene 1896 og Handlsflaaden: Summariske Opgaver for Aarene Detaillerede Opgaver pr 31 December Beregnet Tonnage ved Udgangen af Aarene De ved Udgangen af Aarene hjemmehørende Fartøiers Bygningsmateriale Tilvækst ved Nybygning og Indkjob i Aarene Forlis anmeldte i Aarene Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 1896, efter Nationalitet , efter Lande Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i Aaret under norsk Flag og optjent Bruttofragt i Aaret [Strandinger og Forlis paa den norske Kyst V 63] 8 Kommunikationsvæsen 57 Jernbanerne i Driftsaaret 1896/ Person- og Godsbefordring ved de vigtigste Jernbanestationer i Driftsaarene 1892/ /97, 9

11 Side Tabel 59 Længden af de offentlige Veie i Aaret o Postvæsenet i Aarene Rigstelegrafen i Aarene Kreditanstalter - 62 Hypothekbanken i Aarene Norges Bank i Aarene De private Banker i Aaret Sparebankerne amtsvis ved Udgangen af Aaret Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling: a Diskontoforandringer i* Aarene b Gjennemsnitlig Diskonto Vexelkurser paa Kristiania Boars i Aarene Dernbanerne: Summariske Opgaver /82 XIII 63 Norges Bank I 7 & V 68 Hypothekbanken V 7 De private Banker I 72 & V 71 Diskontoforandringer z III 65] 1 Assurance - 68 Brandforsikringsindretninger : a Den alm Brandforsikringsindretning og Akershus Brandforsikrings- Forening i Aarene b Mindre gjensidige Brandforsikringsforeninger i Landdistrikterne i Aarene 189 og 1895 loft C Løsøreforsikringsselskaber i Byerne i Aaret Livsforsikringsselskaber i Aaret 1897 ' De gjensidige Skibs- og Fragtassuranceforeninger i Aaret 1896 I IO-I I I - 71 Soforsikringsselskaber i Aaret Sociale Forholde - 72 Arbeidslønninger i Aarene [Aarslon for Tjenere V 45 Daglon for Dagarbeidere z85--z88o V 46 Daglon ved de offentlige Jernbane- og Veianlæg V 47-] 12 Fattigvæsen a Opgaver amtsvis for Aaret Fattigvæsenet:b Summariske Opgaver for Riget for Aarene 1883 t Retsvæsen Justits- og Politisager samt Antallet af Straffældte i Aaret 1894, amtsvis Antal Straffældte i Aarene ; efter Forbrydelsens Art 2

12 Tabel 76 Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne i Aaret 1896, Side amtsvis Antal Underretssager, behandlede i Aaret 1895, amtsvis Antal Sager, behandlede ved Overretterne og Højesteret: a Overretterne i Aaret b Høiesteret i Aarene Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1895, amtsvis Aktiva og Gjaeld m v i de i Aaret 1895 sluttede og extraderede Konkursboer og Dødsboer, amtsvis Salg af faste Eiendomme saint thinglmste og aflæste Panteheftelser, Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner amtsvis i A arene Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber amtsvis for Aaret [Antal Tiltalte 185t-188t efter Kjøn og Alder V 24 Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne XL 23 Strafarbeidsanstalterne V 29 - Thinglæste og aflæste Panteheftelser i Aarene XIV 31] 14 Undervisning 83 Kristiania Universitet i Aarene Middelskoler, højere Skoler m m i Aaret Folkeskoler i Landdistrikterne i Aaret Folkeskoler i Byerne i Aaret Valgstatistik - 87 Valgmandsvalgene og Stortlaingsvalgene Finantser 88 Formue og Indtægt efter Skatteligningen for Aaret Sum af kommunale Skatter i Bygderne amtsvis og i Byerne for Aarene samt Antal af Skatydere Oversigt over antagen Formue og Indtægt samt over kommunale Skatter sammenholdt med Folkemængde m v i Bygderne amtsvis og i Byerne for Aaret Herredskassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjoeld i Aaret Amtskassernes Bykassernes Havnekassernes =157 _ 95 Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene 1894/ / Indkomstskat til Staten Skatydernes Fordeling i Indtægtsgrupper efter Ligningen for Budgetaaret 1896/ Statsgjælden i Budgetaarene 1892/ /97 I6,

13 Side Tabel 98 Toldsatserne for de i fiskal Henseende vigtigste Artikler i Aarene Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt i Aarene 1872 Skibsafgifter i Aarene ioo Produktion og Forbrug af Brændevin og Ol i Aarene [Kommunale Skatter I 8o & VII 65 Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene /9 XI 79 Forbrug af de vigtigste Toldartikler V 57] Internationale Oversigter over Befolknings-, Landbrugs- og Omsætningsforhold m m Side Tabel A Areal og Folkemængde i de forskjellige Verdensdele B De europæiske Landes Areal, Folkemængde, Befolkningsbevægelse m m C Fordelingen efter Trossamfund i de europæiske Lande 178 D 1 De europæiske Landes oversøiske Udvandring 179 D 2 Indvandringen til Amerikas Forenede Stater 179 E Arealets Benyttelse og Høstudbyttet i de europæiske Lande 18o F Kreaturhold, angivet i I Stkr, i de europæiske Lande G De vigtigste Landes udenrigske Handelsomsætning i Aarene 1895 og H De vigtigste Landes Handelsflaader 31 December 1896, sammenlignet med 1895 (Skibe over so Ton) De vigtigste Landes udenrigske Skibsfartsbevægelse i Aarene 1895 og K De vigtigste Landes Jernbaner i Aarene 1895 og L De vigtigste Landes Telegrafvæsen i Aarene 1895 og M De vigtigste Landes Postvæsen i Aarene 1895 og

14 Table des matières A la fin de chaque section (i, 2, 3 etc) se trouvent indiqués entre crochets [ ] les endroits des années antérieures où il y a des renseignements pouvant servir h suppléer le contenu de la présente année Les chiffres romains indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro dis tableau I Superficie, population Tableaux No I Population de fait au ier janvier 1891 et 1897, par préfecture - 2 Superficie territoriale Population domiciliée par kilomètre carré ; rapports Pages de la population rurale et urbaine au ter janvier Population domiciliée par préfecture, calculée au rer janvier 1897 et comparée au recensement Population domiciliée au Jer janvier 1891, par professions Population domiciliée des villes 6 [Population de fait au ier janvier, par état civil XIII 2 Population domiciliée au ser janvier, par état civil XIV 2 - Population au ier janvier 5895, par âge et par sexe XVII 3 ; population domiciliée par préfecture et par sexe XV 4 Population domiciliée d'après les recensements XVII 4 Population domiciliée des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures) au Ter janvier 5891 XVI 5 Infirmités au ier janvier 1891 XV 8 Dissidents au Ter janvier 1891, par confessions XVII 7 Population de fait au ier janvier 1891, par pays de naissance XVII 8 Population de fait au ier janvier 1891, par professions XIV 9; par préfecture XV Io Maisons habitées et des ménages avec indication de la population domiciliée au ier janvier 1891 XV il] 2 Mouvement de la population - 6 Mouvement de la population en 1896, par préfecture 7 7 Mariages; années 1866 à Nés-vivants; Mort-nés ; 1866 à, Io Décès; 1866 à, II Taux de mortalité en et en 1895 calculé selon la «Standard» population 12 Table de mortalité et de survie II Émigration pour les pays d'outre-mer; années 1892 à Résumé rétrospectif du mouvement de la population de 1868 è Morts violentes ; années IO

15 Tableaux Pages 3 Service de santé No 16 Personnel médical et Hôpitaux; années Hospices d'aliénés en Causes de décès classées par ordre de fréquence ; années 1881 à Principales maladies épidémiques; années 1891 à [Nombre de lépreux V 21] 4 Propriétés foncières, agriculture 2 Nombre, évaluation cadastrale et valeur vénale des propriétés foncières rurales au i janvier 5891, par préfecture Céréales et pommes de terre: surface cultivé et quantités de semences, par préfecture; année Céréales et pommes de terre: récolte moyenne, quantités et valeurs, pour la période de 1886 â 189, par préfecture Rapport de la semence et de la récolte h la population et à la valeur cadastrale des propriétés foncières rurales en Rapport du nombre des animaux domestiques au 31 décembre 189 à la population et è la valeur cadastrale des propriétés foncières rurales Animaux domestiques au 31 décembre 189, par préfecture 3 26 Valeur moyenne des propriétés par eskyldinarks ; années 1888 à Prix moyens des céréales (Taux officiels); années 1893 à, Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques ainsi que du lait et du beurre pour les années 189 et [Distribution et contenance des forêts VII 33 Évaluation de la consommation annuelle de bois tiré des foréts du pays I 37] 5 Pêches 29 Toutes les pêches de la morue; années 1888 h, Produit des pêches du hareng; années 1888 h Principales pêches de la morue; années 1888 â Produits des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, par préfecture; années 1891 à, Produit des pêches côtières en 1897; quantités et valeurs, par préfecture Mines et usines Établissements industriels 34 Mines et usines; années 1893 h

16 - Tableaux Pages a Répartition par groupes d'industrie; années No 35 L'tablissements industriels: b Principales industries en C Répartition par contrées en Commerce, navigation 36 Aperçu général de l'importation et de l'exportation; années 1883 h Valeurs de l'importation et de l'exportation en 1897, par pays de provenance et de destination Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1897 Droits perçus Valeurs de l'importation et de l'exportation, par groupes de marchandises; année Quantités de l'importation; années 1896 et Valeurs de l'importation ; années 1896 et Quantités de l'exportation des marchandises norvégiennes; années 1896 et Valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes; années 1896 et Exportation de bois; année Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées; années 1893 h Prix moyens d'après lesquels a été calculée la valeur des principales marchandises; années 1896 et Marine marchande Aperçu général pour les années 186 à Données détaillées au 31 décembre Tonnage calculé h la fin des années Matières de construction des navires existant au 31 décembre Nouvelles constructions et achats; années 1892 à Naufrages pour les années 1887 h Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1896 par pavillon en 1896 par pays 8-8 I - 55 Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux ports norvégiens; année Aperçu du mouvement des navires norvégiens à, 11,i'tranger et produit brut des frets en [Échouements et naufrages sur les dtes de Norvége V 63] 8 Communications 57 Chemins de fer; exercice 1896/ «Mouvement des voyageurs et des marchandises des stations les plus importantes; exercices 5892/93 h 1896/97 9

17 Tableaux Page No 59 Routes publiques en o Postes; années 1893 h Télégraphes; années 1895 h Etablissements de crédit 62 Banque hypothécaire; années 1895 à Banque de Norvége ; années 1895 è Banques privées par actions en Caisses d'épargne au 31 décembre 1897, par préfecture 'Faux de l'escompte à la Banque de Norvége à Kristiania: a Variations du taux de 1891 à b Moyenne des taux de 1879 à Cours des changes à la Bourse de Kristiania de 1897 à [Chemins de fer : Données sommaires /82 XIII 63 Banque de Norvége II 51 & V 68 Banque hypothécaire V 7o Banques privées par actions II 53 & V 71 Changements du taux de l'escompte r III 65] 1 Assurances - 68 Compagnies d'assurances contre l'incendie: a Sociétés d'assurances immobilières mutuelles: Société générale et Société d'akershus; années 1893 à b Sociétés d'assurances mutuelles d'interk local dans les communes rurales en 189 et c Sociétés d'assurances mobilières dans les villes en Sociétés d'assurance sur la vie en Associations mutuelles d'assurances maritimes en Sociétés d'assurances maritimes en Statistique sociale et du travail - 72 Moyennes des salaires de 188 t [Gages annuels des domestiques V 45 Salaires des ouvriers à la journée /85-188o V 46 Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V 47i 12 Assistance publique 73 Assistance publique: a Données détaillées pour 1895, par préfecture h Données sommaires pourle Royaume ; de l883à Justice s criminelle et civile - 74 Affaires criminelles et de police, nombre des condamnés en 1894, par préfecture 119

18 - Pages No 75 Nombre des condamnés, répartis selon la nature des crimes et délits et des contraventions; années 189 h Commissions de conciliation (justices de paix), hombre des affaires en 1896, par préfecture Tribunaux de ière instance, nombre des affaires en 189 $, par préfecture Cours d'appel en 1897 et Cour suprême de 1893 h Faillites et successions en 1895, par préfecture Aperçu de l'actif et du passif des faillites et successions terminées et restitués en 1895, par préfecture Si Ventes d'immeubles, hypothèques, saisies-exécutions et ventes forcées de 1886 h 1895, par préfecture Administration des biens pupillaires, aperçu des comptes par préfecture année [Nombre des accusés , par sexe et par âge V 24 Connaissions de conciliation (justices de paix), nombre des affaires 1_44 R 5-3 AIR Y I Inscriptions et radiations des hypothèques; années 1836 a 189 XIV Instruction publique 83 Université de Kristiania; années , 6 e Écoles secondaires en Écoles primaires des campagnes en Écoles primaires des villes en Statistique électorale - 87 Statistique électorale pour Finances - 88 Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de Impositions communales par prefecture et par ville; années 1892 'à 1896; nombre des contribuables; année Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales par rapport h la population, etc, par préfecture et par ville; année , Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passif en Caisses des préfectures: Caisses communales des villes: Caisses des ports: Finances de l'état, recettes et dépenses; exercices de 1894/95 h 1896/ Impôt sur le revenu; Répartition des contribuables d'après leurs revenus, évaluation pour l'année budgétaire 1896/ Dette publique; exercices de 1892/93 b 1896/ Taxes des droits de douane sur les articles les plus importants à un point de vue fiscal; années 1894 h

19 TableauxPages No 99 Droits perçus h la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872 h 1898, Droits de navigation; années 1876 à ioo Production et consommation de l'eau de vie et de la bière de 1879 h [Impositions communales IV St & VII 65 Finances de l'état ; exercices de /9 XI 79 Consommation de certaines marchandises importantes à un point de vue fiscal V 57] Tableaux internationaux des populations, de l'agriculture, de l'échange, etc Page Tableau A Superficie et population des différentes parties du monde B Pays de l'europe: superficie, population, mouvement de l'état civil, etc C Répartition des confessions dans les pays de l'europe 178 D 1 Émigration européenne d'outre-mer D 2 Immigration aux États-Unis 179 E Emploi de la terre et produit des récoltes dans les pays de l'europe 18o I8I F Bétail par milliers dans les pays de l'europe 182 G Valeur de l'échange des principaux pays avec l'étranger 1895 et H Marines marchandes des principaux pays le 31 décembre 1896, comparé It 1895 (Navires dépassant 5 tonneaux) 184 I Navigation extérieure des principaux pays, mouvement 1895 et K Chemins de fer dans les principaux pays 1895 et L Télégraphes des principaux pays 1895 et M Postes des principaux pays 1895 et 1896 i88

20 Kildeangivelse l) (Indication des sources) 1) Fladeindhold og Befolkning (Tabellerne 1-5): Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 31 januar 1893 Folketællingen Kongeriget Norge I Januar 1891 Folkemmngde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger og Folkemængde fordelt efter Livsstillinger Jab s og 12): Livsog Dødstabeller for det norske Folk efter Erfaringer fra Tiaaret 1881)82-189/91 Faste Eiendomme (Tab 26): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XVI, Side 263 Hypothekbanken (Tab 62) : Bankens Aarsberetninger indtagne i Std Prp No 12 for 1898 og tidligere Aar Norges Bank (Tab 63): Bankens trykte Aarsregnskaber De private Banker (Tab 64): Meddelelser fra D(4 statistiske Centralbureau Bd XVI, Side Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling (Tab 66): Meddelt af Bankafdelingen Vexelkurser paa Kristiania Bors (Tab 67): Børsnoteringerne Den almindelige Brandforsikringsindretning (Fab 68 a I): Meddelt af Indretningen Akershus Do (Tab 68 a II): Den trykte Aarsberetning Løsøreforsikringsselskaber (Tab 68 c): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XVI, Side 191 Livsforsikringsselskaber (Tab 69): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XVI, Side De gjensidige Skibs og Fragtassuranceforeninger Jab 7): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XVI Side Søforsikringsselskaber (Tab 7 1) : Meddelelser fra 1_1)et statistiske Centra bureau 191 XVI, Side I Kristiania Universitet (Tab 83): Universitetets Aarsberetning Forsaavidt Kilden er en regelmæssig udkommende Del al den officielle Stati,tik, f Ex Handelsstatistiken, Skibsfartsstatistiken m v, har man anseet det overflødigt at anfore den her (Les tab/cal/a slidistique,- réguliers ne sont has mentionnés

21 Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene (Tab 87) : Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Storthingsvalgene 1897, udarbejdet af J Uthei m Formue og Indtægt efter Skatteligningen (Tab 88) : Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XVI, Side Statens Finantser (Tab 95 og 97) : Forklaring til Statsregnskaberne for 1896/97 og tidligere Aar Indkomstskat til Staten Skatydernes Fordeling i Indtægtsgrupper (Tab 96) : Tabeller over Statsskattens Fordeling paa de forskjellige Indtægtsklasser i Budgetaaret (Bilag No 3 til Sth Prp No 78 for 1897) Toldsatser og Skibsafgifter (Tab 98 og 99): Toldtariferne Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt (Tab 99) : Sth Prp No 6 for Produktion og Forbrug af Brændevin og Ol (Tab ) : For 1893 og tidligere Aar Meddelelser fra Det statistiske e Centralbureau Bd XII, Side 148 og Side 172

22 TABELLER TABLEAUX

23 Statistisk Aarbog Tabel I Tilstedeværende Folkemængde amtsvis efter Folketællingen 1 Januar 1891 og efter Beregning 1 Januar ) Population de _fait au Ier janvier 1891 et 1897, par préfecture Amter Efter Folketællingen i Januar 1891 Population d'aihres le recensement au zer janvier 1891 Efter Beregning i Januar 1897 Population calculée au ser janvier 5897 Prefectures Pop rurale Landbefolkning Bybefolkning Po", ur- Samlet Land- Befolkning befolkning Total Pop rurale Bybefolkning Pop ur- Samlet Befolkning Total Smaalenene Akershus Kristiania roo Soo ISS ISS 2 Hedemarken oo 6 ioo Kristians IOS 579 ros roo 4 7 I12 Soo Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg ros soo Soo WI 95 Soo Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus goo 133 roo roo 74 4 I Bergen o 6 6o 6 Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken ' Sr MO Soo roo 128 Soo So Rekapitulation: Bygder Comm rurales I 559 Soo Byer Villes o o I Riget Royaume I I I 559 8o ) ) Efter den civile Jurisdiktionsinddeling i Januar 2) Jfr Tabel 14, Anm 2,

24 Statistisk Aarbog 2 Tabel 2 Fladeindhold Hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891 pr Kvadratkilometer samt procentvis fordelt paa Landbefolkning og Bybefolkning, 1-) Supeificie territoriale Population domiciliée _par kilomètre carré ; rapports de la population rurale et urbaine au Ier janvier 1891 No Amter Prefectures Antal Indbyggere pr km2 Land Habitants I,ar kilomètre carré rurale Total Folkemængdens Fordeling paa Landbefolkning og Bybefolkning Fladeindhold i km2 Sufierficie Landbefolkning Bybefolkning Tilsammen urbaine Landbefolkning rurale Bybefolkning Pofi urbaine Pct Pct 4 Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians o ' Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes o Lister IO og Mandal I Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus I6 Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Riget Royaume 2) ) Efter den civile Jurisdiktionsinddeling i Januar - Opgaven over Fladeindholdet er meddelt efter de nyeste forhaandenværende Maalinger For Nordlands Amts 3 nordligste Fogderier og for Finmarkens Amts Landdistrikt foreligger der imidlertid ikke paa nyere Maalinger støttede paalidelige Arealberegninger 2) Bygder Comm rurales Byer Villes 229

25 S' Statistisk Aarbog label 3 Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Beregning 1 Januar 1897, sammenlignet med Folketællingen 1891 Population domiciliée par préfecture, calculée au Ier janvier [897 et comparée au recensement 1891 MI No Amter Prefectures Folkemængde efter Beregning Folkemængde efter Folketællingen I Januar 1897 I Januar 1891 Pofiulation calculée au Jer janvier Pofiulation d'afirès le recensement 1897 an ler janvier 1891 Land- By- Til- Land- By- Tilsammen befolkning befolkning sammen befolkning befolkning Total I Jan Poih rurale Poi, urbaine Total PO rurale Pok urbaine 1891 I Smaalenene 88 Soo Akershus I 3 Kristiania Ioo 192 Iool Hedemarkeri Kristians Buskerud Io Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Soo 8o Soo SI 43 bo Lister og Mandal II Stavanger I Sondre Bergenhus Bergen i 5 "" Nordre Bergenhus SS Romsdal Sondre Trondhjem ') Nordre Trondhjem 75 Soo 4 goo So oi IS Nordland Tromso Ioo zo Finmarken Rekapitulation: Bygder Comm rurales I I I Byer Villes RigetRoyaume )2 III 5 I ) ) Senere udvidet ved Indlemmelse af Forstæder Ti y a en lieu, ay5rès le recensement, une incorporation de faubourgs 2) Jfr Tabel 14, Anm 2 3) Fuldstændiggjort ved den ombord paa norske Skibe i Udlandet foretagen Folketælling, udgjorde Rigets samlede hjemmehørende Folkemængde s Januar 1891: , se Side 4 og 5 Comfilété aide du recensement ofiéré à bord des navires norvégiens ysrésents à l'etranger, le clzifp -e de la popilation domiciliée s'éleva au Jer janvier 1891 à , voir Awes 4 et 5

26 Statistisk Aarbog Næringsveie og Livsstillinger Tabel 4 Hjemmehørende Folkemængde 1 Januar Selvstændige Næringsdrivende og dermed i Klasse stillede Personer Patrons Mkj on S masc Population domiciliée au Ier janvier Kvkjon Til- sammen S fém Private Betjente og dermed i Klasse stillede offentlige Betjente Enzployés Mkjøn S masc Kvkjøn S fém samtiml'en I Antal Personer I Offentligt Arbeide og privat immaterielt Erhverv I fordbrug, Fædrift, Skovdrift m m II Fiskeri I 189 Bergværks- og Hyttedrift, samt Stenbrud, Torvdrift og Isdrift Fabrikindustri, Skibsbyggeri, Kommunikationsanlæg 337 m m I I Haandværksindustri I Smaaindustri [-landel og Pengeomsætning Herbergering og Beværtning Almindelig Landtransport, Jernbanedrift, 359 Post- og Telegrafvæsen m m Søfart, Lodsning, Havne- og Fyrvæsen, Flødning m m I Husligt Arbeide, utilstrækkelig betegnet Dagarbeide m m Tilsammen arbeidende Personer I Andre Personer med selvstændig Indtægt Skolebørn og Studerende - - Andre Børn _ Helt eller væsentlig Fattigunderstøttede _ Andre uproduktive Ialt II Procentforhold Offentligt Arbeide og privat immaterielt Erhverv ordbrug, Fædrift, Skovdrift m m o1868 Fiskeri c 94 Bergværks- og Hyttedrift, samt Stenbrud, Torvdrift og Isdrift o '68 Fabrikindustri, Skibsbyggeri, Kommunikationsanlæg m m Haandværksindustri imaaindustri Handel og Pengeomsætning E-Ierbergering og Beværtning Almindelig Landtransport, Jernbanedrift, Post- og Telegrafvæsen m In Søfart, Lodsning, Havne- og Fyrvæsen, Flødning m m I HusligtArbeide,utilstrækkeligbetegnet Dagarbeide m m Tilsammen arbeidende Personer Andre Personer med selvstændig Indtægt skolebørn og Studerende Nndre Børn Helt eller væsentlig Fattigunderstøttede Andre uproduktive Ialt ) : Den i Riget tilstedeværende Folkemængde med Tillæg af de Indbyggere, der midlertidigt opholdt sig lation de fait du Royaume avec addition des personnes résidant en NorvéAre et absentes it Étranger le jour Total

27 If 1891, fordelt efter Næringsvei og Livsstilling 1) 1891, par professions)) 5 Statistisk Aarbog Arbeidere, Tjenere m m Ouvriers, domestiques etc Mkjon Kvkjøn S max S fém 7 8 Tilsammen Total Mkjern S masc Tilsammen Total Kvkjøn S fém Ialt Grand total X IOxx I ' ! ' I IMMUNE o Professions I Chiffres absolus Administration publique et professions libérales Agriculture, élevage de bétail, sylviculture etc Pêches Mines et usines,- carrières, tourbières, glacières Fabriques et manufactures; construction de navires, travaux publics etc Métiers Petite industrie Commerce, banques, assurance etc Aubovs, restaurants Voitures, chemins de fer, postes, télégraphes etc Navigation, pilotage, ports, phares, flottage etc Travail domestique, travail mal désigné nt desindexerçonteux-mêmesuneprofession Individus vivant de leurs revenus etc Écoliers et étudiants Autres enfants, Individus vivant de l'assistance publique Autres individus sans profession ou revenu Total II Chiffres proportionnels Administration publique et professions libérales Agriculture, élevage de bétail, sylviculture etc Pêches Mines et usines; carrières, tourbières, gladères Fabriques et manufactures, construction de navires, travaux publics etc Métiers Petite industrie Commerce, banques, assurance etc Auberges, restaurants Voitures, chemins de fer, postes, télégraphes etc Navigation, pilotage, ports, phares, flottage etc Travail domestique, travail mal désigné Tot des ind exerçant eux-mêmes une profession Individus vivant de leurs revenus etc Écoliers et étudiants Autres enfants Individus vivant de l' assistance publique Autres individus sans profession ou revenu Total denfor Riget, men med Fradrag af i Udlandet bosatte Personer, der opholdt sig indenfor Riget - D'afirès la hopt, ecensement, mais abstraction faite des,ersonnes domiciliées à l'étranger se trouvant en Norvége

28 Statistisk Aarbog 6, re/ Tabel 5 Hjemmehørende Folkemængde i Byerne 1) Population domiciliée des villes Byer Villes Efter den almindelige Folketælling I Januar 1891 Efter senere kommunal Tælling Byer Villes Efter den almindelige Folketælling x Januar 5895 Efter senere kommunal Tælling Fredrikshald K Sarpsborg K Fredrikstad K Moss K Son L Holen L Hvitsten L Drøbak K Kristiania K Hamar K Kongsvinger K Lillehammer K Gjøvik K Hønefoss K Drammen K Holmsbu L Kongsberg K Svelviken L Holmestrand K Horten L Aasgaardstrand L Tønsberg K Sandefjord K Larvik K Kragerø K Langesund L II I 31 I 832 I II I 232 6) ) j394 8) 8i8 5) ) 2o ) 9) 6) Arendal K Grimstad K Lillesand L Kristiansand K Mandal L Farsund L Flekkefjord K Sogndal L Egersund L Sandnes L Stavanger K Skudeneshavn L Kopervik L Haugesund K Bergen K Florø L Aalesund K Molde K Kristiansund K Trondhjem K Levanger K Stenkjær L Namsos L Mosjøen L Bodø K Tromsø K I I 648 Stathelle L Brevik K Porsgrund K Hammerfest K Vadsø K Vardø K ) 9) 2 21 I Skien K Østerrisør K Tilsammen Total Tvedestrand L 759 1) Efter den civile Jurisdiktionsinddeling t Januar Opgave over den tilstedeværende Folkemængde x Januar 5895 er meddelt i Aarbogen for 1897, Side 8 K = Kjebstad, L = Ladested 2) Mai ) 3o Sept ) 35 Decbr ) Jan ) 3o Sept ) Decbr ) Febr ) 3 Sept I I I I 893 I 84 I ) ) ) ) ) 7 3 9) ) I I 68 4) ) 6) 6) 2 12 I

29 7 Statistisk Aarbog Tabel 6 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret 1896 Mouvement de la population en 1896, ýr préfecture Amter Préfectures Mariages Indgaaede Ægteskaber Levendefødte Nésvivants Deraf uægte Dont times Dødfødte Mort-nés Deraf uægte Dont illégitimes Døde Décès Deraf Oversøisk under x Udvandring Aar Dont audessous outre- Ernigration de z an mer Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken I I i8o I I I I 835 I I 649 I 462 I 55 I I 284 I 29 I I 9 I 129 I I 816 I I Bygder Comm rurales Byer Villes I 75 I o I 999 Riget Royaume I De vigtigste Byer: 1) Villes principales: Trondhjem Stavanger Drammen Kristiansand o III Procenttal for Riget 2) c ( ( pr zoo tilstedev Indb pr zoo tilstedev Indb pr zoo Levendefødte pr zoo Levendeog Dødfødte pr zoo Dødfødte pr zoo tilstedev Indb pr zoo Levendefødte pr zoo tilstedev Indb I) Kristiania og Bergen: se ovenfor Voir ci-dessus 2) Chilfres proibortionnels,hour le royaume: col r, z, 6 et 8 _tar zoo habitants; col 3 'ar zoo nés-vivants; col 4 15ar roo nés-vivants et mort-nis; col tar 1 mort-nis; col 7 Aar zoo nis-vivants

30 Statistisk Aarbog 8 Tabel 7 lndgaaede Ægteskaber i Aarene Mariages; années 1866 à 1896 Samlet Antal indgaaede Ægteskaber Nombre des mariages Aar Années Ungkarle og Piger Garcons et fines Ungkarle og Enker Garions et veuves Enkemænd og Piger Veufs et Enkemænd og Enker Veufs et veuves Tilsammen Total aarlig, en moyenne II 473 bo I 69 I 1938 I 2612 I II OII bo I II I I I I ' Pr ioo indgaaede Ægteskaber : / Tabel 8 Levendefødte i Aarene Nés-vivants; années 1866 et 1896 Aar Ægtefødte Uægtefødte Mandkjøn Kvindekjon Tilsammen Années Enf ligit Enf illigit S masc S fim Total aarlig, en moyenne o ' x z Pr xoo Levendefødte :

31 9 Statistisk Aarbog Tabel 9 Dødfødte i Aarene Mort-nés; années 1866 a 1896 Aar Ægtefødte Uægtefødte Mandkjon Kvindekjøn Tilsammen Années Enf legit illigit S masc S fem Total aarlig; en moyenne I I I I I I I I o I I I I I I I I 632 Tabel 1 Døde i Aarene Décès; années 1866 à 1896 Aar Annie's Samlet Antal Døde Dices Mandkjøn Kvindekjon Ialt S masc S fem Total Døde pr ioo Indbyg gere') ilécès fiar zoo habitants Antal under 5 Aar: Décès au-dessous de r an: Mandkjøn Kvindekjøn S masc S fem Tmilseanm - Total aarlig; en moyenne i i I ) For er Beregningen hentet fra Norges officielle Statistik, Tredie Række, No 5o6, se Side 529, Note 2

32 Statistisk Aarbog 1 Tabel 11 Dødelighedstabeller for Aarene samt for beregnede efter «Standard»-Befolkningen Taux de mortalité en et en 1895 calculé selon la «Standard» population Aar Aldersklasser Années Classes d'âge Antal Levende i Midten af Aaret Nombre des vivants au milieu de année Antal Dødsfald Nombre des décès Koefficient Coefficient olo /o af Standard- Befolkning 1 de la Standard fiopulation 1) Norge Norvége Index Voo Aarene ) o- o Aar o- 56o Sum Total 19 52o ) ') o Aar o I Sum Total ) o Aar o I I Sum Total Voir «Bulletin de l'institut International de Statistique», Tome IX, 2èMe Livr, 15 LXIX-LXXI 2) Hjemmehørende Folkemængde PoPulation de droit 8) Tilstedeværende Folkemængde Population de fait 4) For Aarene var det tilsvarende Tal 5697 Le chiffre eorrespondant pour les armies était de 1697

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA.

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. STATISTISK AARBO G FO R KONGERIGET NORGE. TIENDE AARGANG. 1890. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-18 se tidligere hetter Trykt 1911: Nr 19 Private aktiebanker 199 (Banques pricees par actions) - 1 Skolevæsenets

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H.

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, 188188. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co,

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. page Kildeangivelse (S. XI). Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S. XIV). I. Areal og Befolkning.... i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetuinger fra de forenede Rigers Konsuler for A aret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937 STATISTISK AARBOG 93 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 937 ANNUAIRE STATISTIQUE 937 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page . INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Page Kildeangivelse. Fortegnelse over Bureauets Skrifter. I. Areal og Befolkning........ i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13 INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark.

... Hoveddele... INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page. I. Superfleie et population Reunion des departements du Danemark. INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse (S XII) Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S XV) I Areal og Befolkning i Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal.

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal. INDHOLDSFORTEGNELSE Side TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIV XVII Sources Les publications du Departement de la Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951 STATSTSK ÅRBOG 95 Statistisk Aarbog 95 Statistisk Aarbog 95 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK URBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE

Læs mere

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal i INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Page Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser...

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser... INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK. Areal og Befolkning.... i. Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed............

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943 STATISTISK AARBOG 943 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 943 ANNUAIRE STATISTIQUE 943 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928 STATSTSK AARBOG 928 Statistisk Aarbog 928 Statistisk Aarbog 928 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 928 AN N UA RE STATSTQUE 928 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 16DE AARGANG 1911 ANNUAIRE STATISTIQUE 16ME ANNE 1911 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 6DE AARGANG 9 ANNUARE STATSTQUE 6ME ANNE 9 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBLtU, it4e STATSTQUE DE L'ETAT t KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1917 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1917 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 97 ANNUARE STATSTQUE 97 t UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 97 (GYLDENDALSKE

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. Iot AARGANG 19o5 ANNUAIRE STATISTIQUE. TOME ANNEE 19o5

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. Iot AARGANG 19o5 ANNUAIRE STATISTIQUE. TOME ANNEE 19o5 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG ot AARGANG 9o5 ANNUARE STATSTQUE TOME ANNEE 9o5 UDGVET AF STATEN, -STATSTSKE BUREAU PUBL$ PAR LE BUREAU'ESTÅTSTQUE DE L'ETAT KØBENHAVN HHTHELES BOGTRYKKER

Læs mere

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i.

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i. I INDHOLDSFORTEGNELSE! TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Forteanielse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold i Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolk- 2

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 935 ANNUAIRE STATISTIQUE 935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLI$ PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN H H THIELES BOGTRYKKERI

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 13DE AARGANG 1908 ANNUAIRE STATISTIQUE. I;Mg ANNE 19o8 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 3DE AARGANG 908 ANNUAIRE STATISTIQUE I;Mg ANNE 9o8 UDGIVET AF STATENS STATISTISKE BUREAU PUBLIE PAR LE BUREAU DE STATISTIQUE DE L'ETAT KØBENHAVN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. og Igle efter Køn, Alder og ægteskabelig

TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. og Igle efter Køn, Alder og ægteskabelig INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I Areal og Befolkning I Det danske Monarkis Folkemængde, Areal 2 3- samt Befolkningstæthed Danmarks Areal

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1915 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER g5 (GYLDENDALSKE

Læs mere

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc.

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc. TABLE INDHOLDSFORTEGNELSE. i side I DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources. Les publications du Departement de Statistique. I. DET EGENTLIGE DANMARK. I.

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo.

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIII XVI Sources - Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. 1 5 D8 AARGANG 1 91 o ANNUAIRE STATISTIQUE 15ME ANNEE 1910

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. 1 5 D8 AARGANG 1 91 o ANNUAIRE STATISTIQUE 15ME ANNEE 1910 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 5 D8 AARGANG 9 o ANNUARE STATSTQUE 5ME ANNEE 90 UDGVET AF STATENS S T BUREAU PUBLE` PAR LE BUREAU DE STAT L'RTAT KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. I ITE AARGANG 19o6 ANNUAIRE STATISTIQUE 1IME ANNEE 1906

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. I ITE AARGANG 19o6 ANNUAIRE STATISTIQUE 1IME ANNEE 1906 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG TE AARGANG 9o6 ANNUARE STATSTQUE ME ANNEE 906 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBL$ PAR LE BUREAU DE STATSTQUE DE L'ETAT KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième sériej No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

mer

mer INDHOLDSFORTEGNELSE I TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK I LE DANEMARK PROPREMENT

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944 STATISTISK AARBOG 944 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 944 ANNUAIRE STATISTIQUE 944 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 59. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Livsstilling med Angivelse af Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du e'

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 2 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider Side 2 af 10 sider L acteur

Læs mere

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen INDHOLDSFORTEGNELSE i TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVII XXII Sources. Les publications du Departement de Statistique. L LE DANEMARK

Læs mere

SOMMAIRE... 0 AMENAGEMENT DU LITTORAL... 2 TOURISME... 2 Hébergement... 2 Croisires et plaisance... 2 Autres activités nautiques... 2 Pressions du secteur touristique... 2 Projets... 3 Conclusion... 3

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1932

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1932 STATSTSK AARBOG 932 Statistisk Aarbog 932 Statistisk Aarbog 932 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 932 ANNUARE STATSTQUE 932 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

Communieations de statistique

Communieations de statistique DANMARKS STATISTIK. STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TREDIE KÆKKE, BIO. Communieations de statistique 3^ série, tome 8\ UDGIVET AF DET STATISTISKE Publié par le Bureau de Statistique. BUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.'

DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.' DET STATISTISKE DEPARTEMENTS PUBLIKATIONER.' Les publications du Departement de la Statistique. Traduction en francais page XXII. I. Areal og Befolkning. I. Danmarks Areal 19o6: Betænkning 4,3,2; Beretning

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 1 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider «Oui» au mariage homo? Le

Læs mere

DAN MARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. ANNUAIRE STATISTIQUE igi8 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DAN MARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG. ANNUAIRE STATISTIQUE igi8 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DAN MARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 98 ANNUARE STATSTQUE igi8 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 98 (GYLDENDALSKE

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

STATISTISK AARBOG 1926

STATISTISK AARBOG 1926 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 926 ANNUARE STATSTQUE 926 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE STATSTQUE r t' DT > T l' T `LKE,, OTEK KØBENHAVN H H THELES

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere