Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer"

Transkript

1

2 Studierdning fr uddannelsen til Handelsøknm (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt. Gældende pr. 1. september Der tages frbehld fr eventuelle trykfejl g ændringer Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 2

3 2.1 S S U U U P I 15 ECTS I S Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 3

4 4.4 M K U R P R U Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 4

5 Denne studierdning fr Handelsøknmuddannelsen er udarbejdet i fællesskab af landets erhvervsakademier, sm har udbudsgdkendelse til uddannelsen. Samarbejdet skal blandt andet sikre, at de færdiguddannede pnår viden, færdigheder g kmpetencer på erhvervs-akademiniveau, sm beskrevet i Kvalifikatinsrammen f r videregående uddannelse (jf. bekendtgørelse m akkreditering g gdkendelse af erhvervsakademiuddannelser g prfessinsbachelruddannelser m.v.). Desuden skal den fælles studierdning sikre, at de studerende ved studie- eller institutins-skift gdskrives de beståede fag g kan færdiggøre uddannelsen. Den enkelte institutin kan, når det er begrundet i usædvanlige frhld, dispensere fra de regler i studierdningen, der alene er fastsat af erhvervsakademiet /erhvervsakademierne. Studierdningen har til frmål at give den studerende en verrdnet rientering m uddan-nelsens indhld g de regler, der gælder fr ptagelse, gennemførelse g evaluering m.v. Reglerne fremgår desuden af nedennævnte bekendtgørelser. I vejledningen af den studerende står studierdningen g bekendtgørelserne ikke alene, men suppleres af andre uddannelses- g institutinsspecifikke regler g vejledninger, f.eks. eksamensreglement, vejledning i prjektskrivning, speciale- g praktikfrløb m.m. Studierdningen er jf. retningslinjerne i Bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelser g prfessinsbachelruddannelser pdelt i, der finder anvendelse på alle erhvervsakademier, sm er gdkendt til udbud af uddannelsen, sm angiver institutinsspecifikke retningslinjer g krav. Dele heraf kan være udarbejdet i fællesskab af erhvervsakademierne. Institutinen kan, når det findes begrundet i udsædvanlige frhld, dispenser e fra reglerne i studierdningens fællesdel g institutinsdel. Institutinerne samarbejder m en ensartet dispensatinspraksis. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 5

6 Studierdningen er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelser g Prfessinsbachelruddannelser BEK nr. 636 af 29 / 06 / samt Bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelse inden fr handel (Handelsøknm AK) - BEK nr. 698 af 03 / 0 7 / Desuden gælder følgende bekendtgørelser g lve: Lv nr. 207 af 31. marts 2008 m erhvervsakademiuddannelser g prfessinsbachelr-uddannelser Bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni m erhvervsakademiuddannelser g prfessinsbachelruddannelser Bekendtgørelse m ændring af bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelse inden fr handel (Handelsøknm AK) BEK nr. 569 af 27 / 05 / Bekendtgørelse m adgang til erhvervsakademiuddannelser g prfessinsbachelruddannelser BEK nr. 214 af Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 714 af 27/06 /2 012 Bekendtgørelse m karakterskala g anden bedømmelse BEK nr. 262 af 20. marts, Bekendtgørelse m kvalitetssikring af erhvervsrettet videregående uddannelsen BEK nr af 01/10/ Fr yderligere infrmatin henvises til Ministeriet fr Frskning, innvatin g Videregående uddannelsers hjemmeside sm indehlder alle bekendtgørelser g lve i frbindelse med de krte videregående uddannelser. I uddannelsens fællesdel beskrives de verrdnede rammer fr uddannelsen, uddannelsens bligatriske elementer samt eksamen. Uddannelsens viden grundlag er erhvervs- g prfessinsbaseret samt udviklingsbaseret, hvilket indebærer, at uddannelsen er baseret på ny viden m centrale tendenser inden fr de erhverv, sm uddannelsen retter sig md, samt ny viden fra frsøgs- g udviklingsarbejde g ny viden fra frskningsfelter, sm er relevante fr uddannelsens kernemråder. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 6

7 Frmålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne varetage arbejde med at planlægge, rganisere g gennemføre pgaver, der bredt vedrører handelsvirksmheders indkøb, salg g markedsføring. Den uddannede skal have viden g frståelse fr fagmrådernes praksis, anvendt teri g metde på et niveau, der kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere g vurdere prblemstillinger. Uddannelsen skal endvidere udvikle til selvstændighed, samarbejdsevne g evne til at skabe frnyelse samt udvikle interesse fr g evne til aktiv medvirken i et demkratisk samfund. Uddannelsen er en krt, videregående erhvervsakademiuddannelse med en varighed på 2 år. Uddannelsen er tilrettelagt sm en vekseluddannelse g er nrmeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuld tidsstuderendes arbejde i 1 år g svarer til 60 pint i Eurpean Credit Transfer System (ECTS-pint). Hele uddannelsen svarer således til 120 ECTS-pint. 75 ECTS-pint af det samlede uddannelsesfrløb gennemføres sm undervisnin gs- g prjektfrløb på uddannelsesinstitutinen, mens de resterende 45 ECTS-pint gennemføres sm praktisk uddannelse under lønnet ansættelse (praktik) i en eller flere virksmheder i Danmark eller i udlandet. En erhvervsakademiuddannelse inden fr handel giver ret til at anvende betegnelsen Handelsøknm AK. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Prfessin Degree in Cmmerce Management, g titlen er AP Graduate in Cmmerce Management. 1 Ved phld i udlandet kan praktikken være ulønnet, hvis lønnede praktikphld ikke er sædvane i landet. Dette fremgår af Bekendtgørelse m ændring af bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelse inden fr handel (handelsøknm AK.). Der vil være mulighed fr at søge SU-støtte under phldet. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 7

8 en gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx eller hf) med engelsk C eller følgende erhvervsuddannelser: detailhandelsuddannelse med specialer detailslagter med specialer eventkrdinatruddannelsen, trin 2 finansuddannelsen, trin 2 generel kntruddannelse handelsuddannelse med specialer kntruddannelse med specialer eller en anden relevant erhvervsuddannelse, sm kan sidestilles med venstående med engelsk C g enten erhvervsøknmi D eller matematik D. Der kan gives tilladelse til, at en ansøger søger uddannelsen på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren efter en realkmpetencevurdering skønnes at have faglige kvalifikatiner, der kan sidestilles hermed, samt ansøgeren vurderes at kunne gennemføre uddannelsen. Tilladelsen betinges af, at ansøgeren senest inden studiestart består en kvalifikatinsprøve eller gennem en anden frm fr individuel bedømmelse dkumenterer de nødvendige kvali-fikatiner. Såfremt der ikke er plads på studiet til alle ansøgere, vil de af akademiet vedtagne priri-teringsprincipper træde i kraft. Ved vurdering af egnetheden kan den studerende blive indkaldt til samtale. Handelsøknmuddannelsen består af følgende uddannelseselementer: 45 ECTS-pint: Undervisning i uddannelsens kernemråder (bligatriske) 45 ECTS-pint: Lønnet praktik 15 ECTS-pint: Institutinsspecifikke uddannelseselementer 15 ECTS-pint: Afsluttende eksamensprjekt I alt 120 ECTS-pint. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 8

9 Uddannelsen mfatter følgende kernemråder: Kmmunikatin Virksmheden Marked g samfund Handel Undervisningen g samt praktikfrløbet har følgende mål fr læringsudbyttet - pdelt i viden, færdigheder g kmpetencer: Den uddannede har viden m: 1. den glbale udvikling i samfundsmæssige g interkulturelle frhld samt kmmunikatinsfrmer af relevans fr natinal g internatinal handel 2. virksmhedens strategiske g øknmiske rganisering, ledelse samt centrale mråder inden fr handelsjura g grundlæggende selskabsret 3. virksmhedens strategiske muligheder i frbindelse med indkøb, salg g markedsføring 4. iværksætteri g entrepreneurens rlle Den uddannede kan: 1. pstille g vurdere virksmhedens idé, mål g strategier samt vurdere virksmhedens rganisatin g udvikling 2. vurdere driftsøknmiske prblemstillinger, virksmhedens regnskab samt udarbejde virksmhedens driftsbudgetter 3. anlægge en lgistisk synsvinkel på virksmhedens handel samt udarbejde handlingsplaner herfr, herunder kunne anvende handelsjura i daglig praksis 4. planlægge, udarbejde g gennemføre markedsanalyser samt pstille handlingsplaner i samarbejde med en knkret virksmhed 5. frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsfrslag på dansk g engelsk inden fr salg, indkøb g markedsføring Den uddannede kan: 1. håndtere frskellige funktiner af betydning fr virksmhedens indkøb, salg g markedsføring med frståelse fr samfundets g mgivelsernes værdier i et glbalt marked 2. håndtere praktiske prjekter samt handelsprcesser på peratinelt g taktisk niveau 3. deltage i krdinering g udførelse af kmmunikative pgaver i en internatinalt rienteret virksmhed 4. i en struktureret sammenhæng pbygge viden netværk g indgå i videndeling i relatin til erhvervet Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 9

10 Ved den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen er kernemråderne pdelt i uddannel-seselementer (fag) med egne læringsmål. Dette af hensyn til det til det tværgående aspekt samt undervisningens ptimering. Der undervises i følgende bligatriske uddannelseselementer (fag): 10 ECTS-pint: Erhvervsøknmi 10 ECTS-pint: Organisatin g ledelse 5 ECTS-pint: Handelsjura 10 ECTS-pint: Salg, strategi g markedsføring 5 ECTS-pint: Handelskmmunikatin 5 ECTS-pint: Indkøb g lgistik Faget svarer til 10 ECTS-pint. Driftsøknmi: Regnskab: Budgettering: Investering g finansiering Den uddannede har viden m: grundlæggende regnskabsprincipper g -lvgivning virksmhedens mkstningsstruktur virksmheders øknmiske styringsmråder frskellige rapprterings- g øknmistyringsmdeller, herunder kvalitets- g viden regnskaber, sciale regnskaber g miljøregnskaber pstilling af virksmhedens resultat-, balance-, g likviditetsbudgetter budgettets betydning fr styringen af en virksmhed g øknmien i et prjekt frskellige markedsfrmer g deres indflydelse på effektiviteten Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 10

11 beregning af investeringer samt frskellige finansieringsfrmer g disses karakteristika Den uddannede kan: vurdere driftsøknmiske prblemstillinger fretage lønsmhedsbetragtninger under hensyntagen til virksmhedens handlingsparametre pstille, analysere g vurdere virksmhedens regnskab pstille g analysere frskellige rapprterings- g øknmistyringsmdeller pstille virksmhedens resultat-, balance-, g likviditetsbudgetter redegøre fr knsekvenser i resultat- g likviditetsbudgettet ved ændringer i budgetfrudsætninger fretage en simpel prisptimering på baggrund af kendte markeds- g mkstnings-frventninger, herunder kunne analysere virksmhedens mkstningsstruktur g mkstningsfrløb ved frskellig faktrindsats g kapacitetsudnyttelse. vurdere det øknmiske ptentiale af et prjekt beregne g vurdere investeringers lønsmhed, vurdere ud fra en helhedsbetragtning samt kunne udarbejde frskellige finansieringsfrslag i frbindelse med investeringer i msætnings- g anlægsaktiver anvende generelle peratinelle IT-værktøjer Den uddannede kan: vurdere øknmiske knsekvenser af handlinger på frskellige niveauer i virksmheden Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 11

12 Faget svarer til 10 ECTS-pint. Persnlig udvikling Organisatin Ledelse Prjektstyring Den uddannede har viden m: udvalgte terier m persnligheden, livsstadier samt adfærd g vaner persnlighedsanalyser g anvendelsen af disse med frskelligt frmål metder til større selvindsigt, empati g indlevelse indsigt i entreprenørens rlle, vilkår g persnlige egenskaber rganisatinsteri, herunder systemteri samt sammenhængen mellem rganisatinsstrukturer g krdineringsprincipper mtivatinsterier hvrdan grupper fungerer g ptimering af gruppesamarbejdet ledelsesbegrebet, lederens menneskesyn, ledelsesfrmer g lederrller rganisatinskulturbegrebet styringsniveauer i rganisatinen g pgavernes frdeling styringsprcesser herunder beslutningsmdeller samt strategisk planlægning g ledelse innvatin g rganisatinsudvikling metder til prjektledelse g prjektstyring Den uddannede kan: analysere g reflektere ver egne værdier g behv på baggrund af frskellige persnlighedsterier anvende persnanalysen til selvrefleksin g afkdning af adfærd pstille en persnlig handlingsplan med mål g værdier kmmunikere med indlevelse Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 12

13 analysere g vurdere en rganisatins struktur, kultur g prcesser vurdere virksmhedens strategiske muligheder i frhld til den interne g eksterne situatin reflektere ver egen lederrlle, menneskesyn g stil anvende prjektledelsesværktøjer anvende mtivatins- g gruppeteri i prjekt- g case arbejde Den uddannede kan: udøve selvledelse g selvudvikling samarbejde med udgangspunkt i fælles værdier arbejde prjektrienteret Faget svarer til 5 ECTS-pint. Natinale g internatinale retskilder samt prcesret Regler fr køb g salg samt kntraktindgåelse Kreditsikring Grundlæggende selskabsret Den uddannede har viden m: natinale g internatinale retskilder sm et middel til at fastslå gældende ret prcesret, sm muliggør en identifikatin af den dmstl, der skal behandle en given sag g lvvalgsreglerne kendskab til reglerne m erstatning udenfr kntrakt, pr duktansvar samt frsikringsretlige regler reglerne m kreditsikring, herunder reglerne m verdragelse af frdringer samt pant g kautin selskabsfrmerne, selskabsdannelsen g selskabshæftelsen Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 13

14 Den uddannede kan: anvende de natinale regler m indgåelse af aftaler, herunder reglerne m mellemmænd g principperne m kntraktfrihed anvende købelven på køb af løsøre, herunder især parternes frpligtelser, mislighldelsesfrmer g mislighldelsesbeføjelser anvende principperne i Den Internatinale Købelv anvende de centrale markedsføringsretlige regler, herunder reglen m gd markedsføringsskik samt frbud md visse markedsføringstiltag Den uddannede kan: bidrage ved identifikatin af juridiske prblemstillinger samt løsningen af disse Faget svarer til 10 ECTS-pint. Salg: Strategi g markedsføring: Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 14

15 Den studerende har viden m: virksmhedens strategiske afsætningsmuligheder i frbindelse med markedsføring g salg, herunder viden m distributinens indflydelse på virksmhedens strategiske muligheder de strategiske vervejelser ved iværksætteri i relatin til pdukkende markedsmuligheder, herunder frståelse fr betydningen af samarbejde g persnbaserede netværk. Den studerende kan: planlægge g gennemføre markedsanalyser ved hjælp af enkle desk - g fieldresearch metder g med udgangspunkt i analyseresultaterne være i stand til at afdække virksmhedens strategiske situatin pstille prgnser fr efterspørgsel frmulere markedsstrategier anvende virksmhedens handlingsparametre samt inddrage markedsføringsværktøjer til pstilling af handlingsplaner g planer fr kntrl heraf anvende metder til idégenerering, kreativ prblemløsning g prblemidentifikatin kan generere g frstå beskrivende statistisk materiale fremstille et struktureret, skriftligt prjekt samt gennemføre mundtlige /visuelle præsentatiner ved brug af hensigtsmæssige analyse g præsentatinsmetder. gennemføre tilbudsfrretninger, analysere g vurdere kunder g knkurrenter gennemføre salgsprcessen med udgangspunkt i salgets psyklgiske faser fra emneudvælgelse til det afsluttende salg g pfølgning Den studerende kan: kan gennemføre en situatinsanalyse af virksmhedens interne frhld, mikrg makrmverdens perspektiv samt virksmhedens verrdnede strategier g muligheder fr vækst. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 15

16 Faget svarer til 5 ECTS-pint. Kulturanalyse Internatinale kmmunikatinsfrmer Skriftlig g mundtlig handelsfaglig engelsk Den studerende har viden m: frskellige landes kultur g værdier glbal udvikling i interkulturelle frhld samt kmmunikatinsfrmer i primært engelsktalende lande frretningspraksis g kulturelle prblemstillinger vedrørende internatinal handel udvalgte kulturterier g deres anvendelse redskaber til håndtering af kulturfrskelle g -nuancer krrekt grammatisk sprgbrug i såvel skrift sm tale Den studerende kan: anvende engelsk i prfessinelle sammenhænge inden fr handel g markedsføring planlægge, udarbejde g gennemføre en enkel lande- g kulturanalyse pstille frskellige løsningsfrslag til en given kulturel prblemstilling frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsfrslag på engelsk Den studerende kan: deltage i krdinering g udførelse af kmmunikative pgaver i en internatinalt rienteret virksmhed bidrage til identifikatin af kulturelle prblemstillinger samt løsningen af disse Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 16

17 Faget svarer til 5 ECTS-pint. : Indkøb: Lgistik: Den studerende har viden m: indkøbets g lgistikkens betydning fr virksmhedens strategiske situatin de kvalitetsmæssige g miljømæssige aspekter i frbindelse virksm hedens vare- g materialefrsyning hvrdan infrmatinsteknlgien kan påvirke virksmhedens lgistiske effektivitet. Den studerende kan: anlægge en lgistisk synsvinkel i frbindelse med virksmhedens indkøb, vare - g materialefrsyning, herunder kan pstille g vurdere lgistiske mål g strategier udarbejde en handlingsplan på grundlag af en lgistisk analyse med inddragelse af rganisatriske, kvalitetsmæssige g miljømæssige aspekter gennemføre indkøbsprcessen fra udbudsfrretning til afsluttende køb g pfølgning kan inddrage IT i frbindelse med virksmhedens han del Den studerende kan: håndter handelsprcesser med frståelse fr beslutningernes lgistiske knsekvenser. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 17

18 Frmålet med praktikfrløbet er at bibringe den studerende erhvervskmpetencer inden fr uddannelsens frmål g kernemråder. Praktikfrløbet er placeret på uddannelsens 3. semester samt halvdelen af 4. semester. Den studerende har dermed mulighed fr at sikre et gdt teretisk fundament p å første år, før praktikfrløbet med løn starter. Praktikfrløbet er sm udgangspunkt tilrettelagt sm et langt ubrudt frløb af hensyn til såvel virksmhedens mulighed fr at få en praktikmedarbejder, sm kan nå at løse tilstrækkeligt kmplekse pgaver, g den studerendes mulighed fr grundig frdybelse i erhvervspraksis. Den studerende har viden m: virksmhedens idé, mål g strategier virksmhedens rganisering g ledelse samt øknmiske situatin samfundsmæssige g interkulturelle frhld af relevans fr virksmhedens handel virksmhedens lgistik, herunder håndtering af indkøb - g salgsfunktinerne indhldet af en knkret jbfunktin inden fr salg, indkøb eller markedsføring samt funktinens samspil med virksmhedens øvrige funktiner pbygning af viden netværk Den studerende kan: analysere g reflektere ver egen evne til indfrielse af målene i den pstillede handlingsplan fr praktikfrløbet reflektere ver faglig g persnlig udvikling under praktikfrløbet pstille nye, fremtidige mål fr den aktuelle jbfunktin kan frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsfrslag inden fr salg, indkøb eller markedsføring i praktikvirksmheden vurdere driftsøknmiske, lgistiske, handels- eller markedsføringsmæssige prblemstillinger i virksmheden samt pstille frslag til handlingsplaner Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 18

19 Den studerende kan: selvstændigt bestride en jbfunktin inden fr handel håndtere praktiske prblemstillinger g handelsprjekter på peratinelt g taktisk niveau deltage i krdinering g udførelse af kmmunikative pgaver i virksmheden pbygge viden netværk g indgå i videndeling i relatin til erhvervet Fr yderligere infrmatin m praktikdelens gennemførelse se afsnit 4.2 under den institutinsspecifikke del af studierdningen. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 19

20 Uddannelsen er sm venfr nævnt struktureret med 75 ECTS-pint teri samt 45 ECTS-pint i lønnet ansættelse i en virksmhed. Under hele uddannelsen sikres prgressinen desuden ved en række institutinsspecifikke temaer, prjekter g prøver. * Internatinal handel er et institutinsspecifikt, bligatrisk fag Uddannelsens prøver er tilrettelagt inden fr rammerne af Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede uddannelser, Bekendtgørelse m karakterskala g anden bedømmelse samt Bekendtgørelse m erhvervsakademiuddannelser g prfessinsbachelruddannelser. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 20

21 Den studerende skal aflægge 4 prøver, herunder det afsluttende eksamensprjekt, sm er fælles fr alle gdkendte udbydere af uddannelsen. Dertil kmmer institutinsspecifikke bligatriske prøver, prjekter g pgaver, der skal sikre prgressin samt pnåelse af færdigheder g kmpetencer. Se nedenfr under afsnit 4, sm uddyber krav g muligheder ved prøver. Det er en frudsætning, at den studerende har bestået de bligatriske prjekter / prøver samt pgaver fr at kunne indstille sig til det efterfølgende prjekt eller prøve. Ligeledes skal samtlige frudgående prøver g bligatriske prjekter være bestået fr at kunne indstille sig til det afsluttende eksamensprjekt. Der er udarbejdet særlige bedømmelsesplaner fr alle prøver, sm beskriver kravene til pnåelse af bestemte karakterniveauer i henhld til 7-skalaen. De 4 prøver, sm er fælles fr alle udbydere af uddannelsen, er alle individuelle g bedømmes efter 7-skalaen. Prøven skal bestås med minimum karakteren 02. Eksamen afhldes ved afslutningen af 2. semester sm en 6 timers skriftlig, flerfaglig prøve med henblik på primært at afprøve læringsmål i fagene Erhvervsøknmi, Organisatin g ledelse, Salg, strategi g markedsføring samt Handelsjura. Det frventes, at den studerende kan arbejde tværfagligt med case materialet, hvrved spørgsmålene skal frventes at inddrage enkelte elementer fra samtlige af uddannelsens fag, herunder Internatinal handel samt Indkøb g lgistik. 48 timer før afhldelse af eksamen udleveres et case plæg til hver enkelt eksaminand. Casen må diskuteres blandt de studerende, men uddannelsesinstitutinen g underviserne besvarer ikke spørgsmål vedrørende materialet. Ved starten af den 6 timers skriftlige prøve udleveres et pgaveark med spørgsmål, sm tager udgangspunkt i casen. Vurdering: Eksamen gennemføres med ekstern censur, g der gives karakter ef ter 7- skalaen. Eksamen skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, fr at den studerende kan frtsætte på uddannelsen. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 21

22 Eksamen afhldes i anden halvdel af 3. semester. Emnerne, der afprøves, skal ligge bredt indenfr specialevalgets emner samt inddrage elementer fra de bligatriske kernemråder. Den studerende skal således arbejde med en knkret prblemstilling fra praktikvirksmheden ved anvendelse af teri g erfaring, hvr hvedvægten ligger på specialet. Besvarelsen skal freligge i frm af en skriftlig rapprt sm basis fr en mundtlig prøve. Prøven skal dkumentere den studerendes evne til at identificere, afgrænse g analysere en praktisk prblemstilling i praktikvirksmheden. Den studerende skal desuden kunne pstille g evaluere frslag til løsninger g implementeringsprces. Vurdering: Eksamen har en varighed på 30 minutter g gennemføres med ekstern censur. Der gives en samlet karakter efter 7-skalaen, hvr den skriftlige g den mundtlige del hver især vægter med 50 %. Eksamen afhldes medi 4. semester. Frmålet med den mundtlige eksamen er at afprøve den studerendes evne til at reflektere ver pnåelse af læringsmål i praktikdelen. Den studeren de skal kunne dkumentere pbygning af relevant netværk samt såvel persnlig sm faglig udvikling ved løsning af arbejdspgaver. På baggrund heraf redegør den studerende fr det afsluttende eksamensprjekts prblemstilling, analyseprces g frventet inddragelse af værktøjer. Den studerende skal vise kmpetencer i at inddrage relevante værktøjer på tværs af fagmråder samt kunne argumentere fr en såvel faglig sm persnlig plan fr pnåelse af lærings-mål i den resterende del af uddannelsen. Den studerende udarbejder en krt rapprt, sm danner grundlag fr den mundtlige eksamen. Vurdering: Prøven har en varighed på 30 minutter g gennemføres med intern censur. Der gives en samlet karakter efter 7-skalaen, hvr den mundtlige del vægter 80 %. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 22

23 Det afsluttende eksamensprjekt afslutter uddannelsen ved udgangen af 4. semester. Ved eksamen indgår såvel en skriftlig sm mundtlig del. Frmålet med det afsluttende eksamensprjekt er, at den studerende på et metdisk grundlag dkumenterer evne til at bearbejde en praksisnær prblemstilling i relatin til en knkret pgave i en handelsvirksmhed. Opgaven skal ligge inden fr centrale prblemstillinger i uddannelsen g indehlde elementer fra specialedelen. Eksamensprjektet skal nrmalt udarbejdes med udgangspunkt i praktikvirksmheden, hvrved eksamensprjektet vil blive en løsning af en knkret g virksmhedsspecifik prblemstilling. Prjektet kan gså tænkes at være af mere brancherienteret karakter, hvis dette er et ønske fra virksmheden. Det afsluttende eksamensprjekt skal udarbejdes individuelt g andrage et mfang på 50 sider. Prblemfrmuleringen g titel skal gdkendes af vejleder. Vejleder kan desuden gdkende, at p til 10 sider kan erstattes af anden frm fr frmidling end skriftlig, så sm film, cllager m.v. Betingelsen er, at der sm ved skriftlige arbejde, er tale m selvstændigt udarbejdet materiale. I tilfælde hvr t studerende arbejder i samme virksmhed, kan der søges m ekstrardinær gdkendelse af samarbejde m prjektet. Gdkendelse betinges af relevans, nøje angivelse af hvem der er ansvarlig fr hvilke afsnit i prjektet samt, at prjektet frlænges med 15 sider. Selve eksaminatinen er individuel g har en varighed på 45 minutter. Prøven er med ekstern censur, g der gives én samlet karakter fr det afsluttende eksamensprjekts skriftlige g mundtlige del. I den samlede vurdering vægtes således: Den skriftlige del: 75 % Den mundtlige del: 25 % Bedømmelseskriterier: Nedenstående bedømmelseskriterier ligger til grund fr vejleder g censrs evaluering g endelig karaktergivning fr præstatinen. Opgavens struktur (prblemfrmulering / rød tråd / væg tning af stf) Inddragelse g anvendelse af relevant teri Frm (stavefejl, frmuleringsevne m.v.) Anvendelse af statistik, litteratur m.v. Argumentatin g bedømmelsesevne - sund frnuft Opgavens praktiske værdi - hvad /hvrdan kan den bruges Opgavens knklusiner. Hvrdan kmmer vi videre? Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 23

24 Såfremt den studerende ikke består det afsluttende eksamensprj ekt, skal der udarbejdes et nyt prjekt med udgangspunkt i en helt ny prblemfrmulering. Såfremt en studerende har været frhindret i at deltage i en prøve på grund af dkumenteret sygdm, skal den studerende have mulighed fr at indstille sig til samme prøve i samme eller næstfølgende termin. Såfremt en prøve /eksamen ikke er bestået, kan den studerende indstille sig til reeksamen i samme eller efterfølgende termin. Dg højst 3 gange til samme prøve /eksamen. Akademiet kan tillade yderligere prøver, hvis det er begrundet i usædvanlige frhld. Manglende studie egnethed anses ikke sm usædvanlige frhld. Indstillingen skal ske skriftlig t til kntret senest 14 dage efter, at karakteren er plyst. Indstillingen til reeksamen er på den studerendes eget ansvar med mindre andet plyses til den studerende. Alle prøver, sm den studerende skal deltage i inden udgangen af 1. studieår, skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, fr at den studerende kan frtsætte på uddannelsen. Vedr. frist fr afmelding til prøver henvises til afsnit 4. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 24

25 Uddannelsens institutinsspecifikke del indehlder særlige uddannelseselementer samt beskrivelse af en række lkale rammer fr praktik, prøver, deltagelse i undervisningen med videre. Enkelte afsnit kan være udarbejdet i fællesskab af flere institutiner. Der udbydes på handelsøknmuddannelsen en række uddannelseselementer, sm er en særlig specialisering g perspektivering bredt relateret til uddannelsens kernemråder. Ngle er bundne /bligatriske fag, mens andre kan være valgfrie på den enkelte uddannelses-institutin. På Cpenhagen Business Academy udbydes følgende institutinsspecifikke uddannelseselementer: 5 ECTS: Internatinal handel (bligatrisk) 10 ECTS: Salg g salgsledelse 10 ECTS: Internatinal Indkøb Faget svarer til 5 ECTS-pint g er bligatrisk. Relevante øknmiske indikatrer Plitiske instrumenter Glbal øknmi Internatinale samarbejdsrganisatiner Handelshindringer / tld Den uddannede har viden m: virksmhedens makrmiljø Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 25

26 relevante øknmiske indikatrer hvilke plitiske instrumenter, der kan tages i brug fr at pfylde frskellige plitiske målsætninger hvrdan udviklingstendenser i verdensøknmien kan påvirke afsætningen af varer natinalt g internatinalt relevante internatinale samarbejdsrganisatiner handelshindringers betydning fr afsætningen af varer relevante infrmatinskilder til identificering af makrøknmiske frhld Den uddannede kan: vurdere, hvrdan ændringer i makrmiljøet kan påvirke virksmhedens handel vurdere, hvrdan frskellige plitiske tiltag kan påvirke virksmhedens handel vurdere, hvrdan handelshindringer kan påvirke virksmheden vurdere, hvrdan internatinale handelsrganisatiner kan påvirke virksmheden anvende statistiskmateriale mkring makrøknmiske frhld til at vurdere udviklingsmuligheder fr virksmheden Den uddannede kan: gennemføre en analyse af, hvrdan makrmiljøet påvirker virksm hedens handel Faget svarer til 10 ECTS-pint Indhld Salg g salgspsyklgi Salgsledelse Salgscaching Værdibaseret salg g salgsprces Identifikatin af kunde emner Kundemøder Salgets øknmi Salgets rganisering Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 26

27 Den studerende har viden m: Salgets begreber Salgets faser Salgets psyklgi Opsøgende salg g kundepleje Salgsstrategi g salgets planlægning herunder vurdering udvælgelse g vurdering af kunde emner Salgsledelse, mtivering af sælgere, ptimering af samarbejde Salgsmøder g pfølgning på disse samt udarbejdelse af tilbud Den studerende kan: Planlægge g gennemføre de fleste frmer fr g salgsarbejde med hvedvægt på B2B-markedetsamt de særlige faktrer ved salg til B2C markedet samt B2S markedet Anvende metder til frståelse, strukturering g vurdering af kundeptentiale Opstille g vurdere planer fr ledelsen af salgsteamet, herunder planlægning af salgsindsats dvs. salgsmøder, feedback. Planlægge salgsmøder g gennemføre disse. Mtivere sælger teamet Analysere g vurdere kunders ptentiale, det øknmiske ptentiale i kundeemnerne Kmpetencer Den studerende kan: Deltage i fastlæggelsen af salgsstrategien Deltage i håndteringen af salgsledelsens funktiner g implementering af beslutninger Håndtere salgsbesøgets planlægning, frhandling, afslutning, pfølgning g evaluering Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 27

28 Faget svarer til 10 ECTS-pint Indhld Supply Chain Management Outsurcing Indkøbsplanlægning Indkøbsprcessen Kulturel kmmunikatin v. internatinalt køb Den uddannede har viden m: Indkøbsdisciplinen g nøglekncepter frbundet hermed Virksmhedens placering i g afhængighed af frsyningskæden glbalt Samspillet mellem indkøb g de øvrige aktører i værdikæden Indkøb g lagerstyring sm knkurrencefrbedrende funktin i virksmheden Kriterier ved valg m at fremstille selv eller købe Strategiske vervejelser ved reaktiv g praktiv indkøbsplanlæg ning Hfstede, Hall g Gestelands terier m natinale kulturdimensiner Den uddannede kan: Planlægge g gennemføre enkle analyser af virksmhedens placering i frsyningskæden g samspillet mellem indkøb g de enkelte aktører i værdikæden Deltage i valg af hensigtsmæssige indkøbsstrategier g værktøjer under hensyntagen til mkstninger g frsyningssikkerhed Analysere g præsentere indkøbsdata Deltage i frberedelse g gennemførelse af frhandlinger med leverandøren Analysere kulturelle casestries med udgangspunkt i relevant kulturterier Den uddannede kan: Deltage i håndteringen af indkøbets g lagerstyringens strategiske, taktiske g peratinelle prcesser i virksmhedens frsyningskæde Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 28

29 Der er af institutinen fruden venstående eksaminer fastsat en række prjekter g prøver, sm løbende skal afprøve den studerendes viden, færdigheder g kmpetencer. Semesterprøver er en individuel afprøvning ved slutningen af 1. semester. Der kan være tale m en skriftlig afprøvning under eksamenslignende frhld, sm afprøver den studerendes faglige viden g færdigheder i uddannelseselementerne fra det frløbne semester. Prøverne vil fremgå af uddannelsens aktuelle aktivitets plan. Alternativt kan der være tale prjekter, sm på tilsvarende vis kan dkumentere den studerendes individuelle frmåen i fagene. Frmålet med prøverne er desuden at sikre, at den enkelte studerende gennem målrettet studie g test i fagene pnår øget indsigt i egne aktuelle, faglige færdigheder efter 1. semester. Der gives en intern karakter efter 7-skalaen. Består semesterprøven af flere prøver skal den studerende samlet set bestå med 02 i gennemsnit. Bestås delprøverne samlet set ikke, skal den studerende reeksamineres i de dele, sm ikke er bestået. Den studerende udarbejder individuelt eller gruppevis et p rjekt, sm tager udgangspunkt i en knkret, praktisk prblemstilling inden fr det valgte speciale, hvr der skal være særligt fkus på implementeringsdelen. Prblemfrmuleringen er enten bundet eller skal gdkendes af vejleder. Prcessen har til frmål at vise, at den studerende kan arbejde prjekt - g prblemrienteret inden fr et specifikt fagmråde med samt idig inddragelse af relevante fagmråder på tværs. De endelige rammer fr specialeprjektet aftales på baggrund af det aktuelle prjektplæg, sm tilpasses specialets særlige faglige muligheder. Der evalueres ved en individuel prøve ved prjektets afslutning. Det er gives en intern karakter efter 7-skalaen. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 29

30 1. semester Semester prøve Virksmheden internt 2. Semester Virksmheden eksternt Valgfags eksamen Tværfaglig skriftlig eksamen 3. Semester Specialeeksamen mundtlig prjekteksamen 4. Semester Praktikeksamen mundtlig eksamen Afsluttende eksamensprjekt Det er den studerendes ansvar at sætte sig ind i g verhlde akademiets regler fr afhldelse af eksamen g prøver. Manglende deltagelse i en prøve sidestilles med et frbrugt frsøg på at bestå prøven. Den studerende kan afmelde sig prøven uden at frbruge et frsøg under følgende betingelser: Afsluttende eksamensprjekt: 4 uger før afleveringsdagen Skriftlige prøver uden frberedelse: 1 uge før eksamensdagen Skriftlige prøver med udlevering af materiale før eksamen: 1 uge før udlevering Mundtlige prøver uden frberedelse: 1 uge fr eksamensdagen Mundtlige prøver med udlevering af materiale før eksamen: 1 uge før udlevering Dkumenteret sygdm Der placeres en mprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar frlængelse af eksamensterminen. Næste prøvemulighed derefter vil være den efterfølgende rdinære prøve på næste hld. Med mindre andet fremgår af vejledningen til den enkelte prøve, er det det tilladt at bruge alle hjælpemidler ved skriftlige prøver på akademiet. Adgang til internettet er ikke tilladt, med mindre det fremgår eksplicit i vejledningen, at internettet må anvendes ved besvarelsen. Evt. medbragte mbiltelefner afleveres. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 30

31 En studerende, der under en skriftlig prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en pgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, brtvises fra prøven. Den studerende skal ved aflevering af alle skriftlige besvarelser i frbindelse med prøve bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Erhvervsakademiet anvender plagiatkntrl, hvrved den studerende skal frvente, at de fleste afleverede pgaver bliver digitalt kntrlleret fr brug af egne g andres arbejder. Væsentlige frhld ved udarbejdelse af pgaver g prjekter: Eget arbejde må ikke bedømmes mere end en gang, derfr må eget arbejde ikke indgå i efterfølgende pgavebesvarelser til akademiet Man må ikke anvende andres arbejder sm en del af pgavebesvarelsen Citater skal være tydeligt markeret g kun være ganske få linjer med kildeangivelse Figurer, tabeller mv. fra litteraturen skal være angivet med præcis kildeangivelse Andres g eget arbejde kan indgå sm bilag Ved knstateret eksamenssnyd g frstyrrende adfærd brtvises den studerende fra prøven. Ved sidstnævnte tilfælde giver akademiet i mindre alvrlige tilfælde først en advarsel. Under særligt skærpende mstændigheder kan akademiet beslutte, at den studerende skal brtvises fra institutinen i en krtere eller længere peride. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel m, at gentagelse kan medføre varig brtvisning. En brtvisning medfører, at en eventuel karakter fr den pågældende prøve brtfalder, g at den studerende har brugt en prøvemulighed. Klager ver afgørelser i henhld til denne studierdning indgives til akademiet. Klagen skal være skriftlig g begrundet. Fristen fr indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen fremlægges fr bedømmerne, sm afgiver udtalelse på basis af de faglige spørgsmål i klagen. Herefter har den studerende mulighed fr skriftlig t at kmmentere på udtalelserne, hvrefter akademiet frmulerer et svar, sm kan gå ud på: Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 31

32 tilbud m ny bedømmelse (mbedømmelse), dg ikke ved mundtlige prøver tilbud m ny prøve (mprøve) eller at den studerende ikke får medhld i klagen. Det skal her bemærkes, at karakteren ved eventuelt mbedømmelse kan blive såvel højere, lavere sm uændret. Vedrører klagen retlige spørgsmål, kan instit utinens afgørelser efter denne studierd - ning indbringes fr Styrelsen fr Videregående Uddannelser. Fristen fr indgivelse af klagen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen st iles til Styrelsen fr Videregående Uddannelser, men afleveres til akademiet. Denne afgiver en udtalelse, sm klageren har lejlighed til inden fr en frist af én arbejdsuge at kmmentere. Akademiet fremsender herefter klagen, akademiets udtalelse g klagerens eventuelle kmmentarer til Styrelsen fr Videregående Uddannelser. Fr yderligere infrmatin m behandling af klager, frister m.v. henvises til censrsekreta-riatets hjemmeside Akademiet tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktinsnedsættelse, til studerende med tilsvarende vanskeligheder samt til studerende med et andet md ersmål end dansk, når akademiet vurderer, at dette er nødvendigt fr at ligestille disse studerende med andre i prøvesituatinen. Det er en frudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Akademiet henstiller til, at den studerende straks ved st udiestart tager kntakt til studieadministratinen med henblik på aftale m mulighederne. Den studerende kan, når særlige frhld begrunder dette, få tilladelse til at aflægge en prøve i udlandet på en dansk repræsentatin (ambassade, knsulat) eller uddannelsesinstitutin. Eventuelle mkstninger dækkes af den studerende. En mundtlig prøve kan ved phld i udlandet i særlige tilfælde afhldes via nettet, f.eks. Skype eller andre gdkendte systemer. Regler g muligheder fremgår af den lkale afdelings retningslinjer. Uddannelsen til Handelsøknm pfrdrer til g giver mulighed fr gennemførelse af praktikdelen i udlandet. Den studerende kan desuden søge m tilladelse g støtte til at læse enkelte uddannelseselementer i udlandet, såfremt erhvervsakademiet vurderer, at frløbet vil være hensigtsmæssigt i frhld til det samlede uddannelsesfrløb på Handelsøknmuddannelsen. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 32

33 Fruden venstående rammer fr prjekter g prøver, har Erhvervsakademi xx følgende krav til skriftlige pgaver: Se vejledning i prjektskrivning Alle prøver g prjekter skal bestås Når en pgave eller aktivitet af erhvervsakademiet kaldes en bligatrisk pgave er det ensbetydende med, at pgaven /aktiviteten skal bestås/gdkendes sm grundlag fr indstilling til det efterfølgende prjekt eller eksamen. Obligatriske pgaver ligger udver de krævede prjekter g eksaminer g vil fremgå af uddannelsens aktuelle aktivitetsplan. Eksempler på bligatriske pgaver er afleveringspgaver g præsentatiner samt deltagelse i frhandlings- g salgsteknikaktiviteter, virksmhedsbesøg, temadage m.v. På uddannelsens 1. semester skal alle studerende have gdkendt, at de behersker præsentatinsteknik g ppnering af andres pgaver. Afprøvning kan ske i frbindelse med nedenstående prjekter eller i frbindelse med særlige pgaver i undervisningen. På uddannelsen indgår undervisning i erhvervs- g fagmrådets praksis g central anvendt teri g metde samt, i det mfang det er relevant, undervisning i miljømæssige prblemstillinger, samspillet mellem frskellige kulturfrmer samt entrepreneurskab. Undervisningsfrmerne skal udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne g evne til at skabe frnyelse. Relevant erhvervspraksis pfattes bredt sm prblemstillinger i handels- g servicevirksmheder herunder handel på business t business markedet samt detailhandlen. Undervisningen skal ved valg at faglige emner g temaer inddrage prblemstillinger fra frskellige typer af virksmheder med fkus på de udfrdringer, sm mstilling, udvikling g internatinalisering medfører. Dette såvel i de bligatriske uddannelseselementer sm i specialefrløbet. I undervisningen vil arbejds- g læringsfrmer, der udvikler selvstændighed, samarbejdsevne g innvatinsevne, være det bærende element. Prjektarbejde, Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 33

34 vejledning, wrkshps g fieldwrk vil være de centrale arbejds- g læringsfrmer. De studerende inddrages løbende i undervisningens tilrettelæggelse g tilskyndes til teambuilding, gensidig undervisning g kreativ udfldelse. Det gives ved uddannelsens start en grundig int rduktin til uddannelsens frmål g metder samt værdier på erhvervsakademiet. Der lægges særlig vægt på arbejdet med gruppeprces-ser, den persnlige udvikling g hurtig inddragelse af virksmhedskntakter i undervisningen. I første semester fretages en grundig intrduktin til muligheden fr specialisering, således den studerende kan fretage et kvalificeret valg, såfremt erhvervsakademiet udbyder valgmuligheder. Intrduktinen vil blandt andet mfatte inddragelse af praktikere inden fr specialemråderne, sm kan rientere m branchens / funktinens særlige karakteristika, krav g udviklingsmuligheder. Undervisningen i de frskellige uddannelseselementer tilrettelægges i temaer, således prjekter g prøver under det teretiske frløb frekmmer sm en lgisk afprøvning i det gennemgåede stf. Dette vil fremgå af erhvervsakademiets aktuelle aktivitetsplan samt lektinsplaner. Den studerende søger parallelt med undervisningen praktikplads i en dansk eller udenlandsk virksmhed. Erhvervsakademiet vejleder i udarbejdelse af ansøgning g ansøgningsmetder herunder brug af netværk. Prjekterne har til frmål at dkumentere den studerendes evne til at arbejde tværfagligt g helhedsrienteret samt pøve færdigheder g kmpetencer i at fretage prblemidentifikatin, definere, analysere g løse prblemstillinger inden fr studiets fagmråder. Alle prjekter har et hvedmål, sm defineres af erhvervsakademiet under hensyntagen til temaet. Prblemfrmuleringen skal gdkendes af vejleder på prjektet. Fr at nå målet kan vejledere vælge løbende at stille delprjektpgaver, sm skal løses fr at nå frem til den ptimale løsning af prjektet. Heri kan indgå faglige kursusfrløb, virksmhedsbesøg, gruppe-diskussiner, løsning af mindre pgaver m.m. Prjekternes mfang er fra 15 til 25 sider. I prjekterne vil der typisk indgå en bligatrisk prcesevaluering. Desuden kan der indgå et engelsk resumé, hvilket nrmalt skal have et mfang svarende til 10 % af prjektets samlede mfang. Ved alle prjekter udleveres et specifikt prjektplæg sm intrduktin til frløbet. Ngle prjekter kan mfatte en ppnering, hvr de studerende skal evaluere g ppnere på hinandens pgaver. Eksempel på prjektbehandling: Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 34

35 Prjektløsers/ prjektløseres perspektivering af prjektet (10 min.) Oppnentgruppens / ppnentens gennemgang (30 min.) Vejleders evaluering af prjektet (5 min.) Ved vurdering af prjekter med ppnering anvendes typisk en vægtning, hvr prjektets faglige g metdiske niveau samt mundtligt frsvar vægtes med 75 %, mens den skriftlige g mundtlige kritik af et andet prjekt vægtes med 2 5 %. Bedømmelsen differentieres blandt prjektgruppens medlemmer, såfremt der vurderes væsentlige frskelle i præstatinerne. Såfremt prjektet / prøven ikke bestås, skal den studerende arbejde videre med det afleverede eller deltage i en ny prøve efter anvisning fra vejleder. Det første prjekt tager udgangspunkt i en knkret virksmhed, sm de studerende vælger i samråd med vejleder. Frmålet med prjektet er at give de studerende en bred frståelse fr g indsigt i en virksmheds strategi, struktur, kultur g p rcesser. Gennem virksmhedskntakt g teri skal de studerende målrettet arbejde med virksmhedens kncept, hvr de skal kunne analysere g vurdere virksmhedens situatin. Prjektet skal være metdisk krrekt pbygget g inddrage te rier g mdeller, der er tilpasset den valgte virksmhedstype g den af vejleder gdkendte prblemfrmulering. Frmålet med prcessen er såvel en træning i gruppesamarbejde sm i selvstændigt at kunne tilegne sig viden mkring en given virksmheds situatin. Den studerende skal lære at arbejde prblem- g prcesrienteret fr derigennem at se sammenhængen mellem teri g praksis, herunder kunne arbejde analytisk g tværfagligt. Prcesfrløbet skal endvidere træne de studerende i knfliktløsning gennem refleksin ver egen adfærd. Der vælges en gruppeleder fr hver gruppe, g der gives løbende feedback på gruppernes arbejde. Såvel prces sm prdukt vurderes. 1. semesterprjekt mfatter fagmråderne strategi, rganisatin g ledelse, erhvervsøknmi samt øvrige relevante uddannelseselementer fra 1. semester. Det andet prjekt skal ses i frlængelse af 1. semesterprjekt, hvr fkus nu er de eksterne faktrer, sm påvirker virksmhedens adfærd. Frmålet med prjektet er at pøve de studerende i selvstændigt at arbejde med en valgt prblemstilling inden fr Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 35

36 emnemråderne handel, marked g samfund. Prblemfrmuleringen udarbejdes af de studerende i samråd med vejleder. Prcessen har til frmål at give de studerende mulighed fr at afprøve deres erfaringer fra 1. semesterprjekt. Det tilstræbes, at de studerende frtsætter i de samme grupper sm under det første prjekt. Denne gang vælges en ny leder fr gruppen. Gennem learning by ding er det hensigten, at de studerende skal erfare, hvad gd ledelse er, g hvilke krav der stilles til gd prjektledelse. Der gives stadig løbende feedback, g prdukt g prces evalueres ved prjektets afslutning. 2. semesterprjekt inddrager fagmråderne under strategi g markedsføring, internatinal handel, erhvervsret samt øvrige relevante uddannelseselementer fra 1. g 2. semester. På Cpenhagen Business Academy er der følgende retningslinjer fr differentieret undervisning: PÅ studiet er der casebaseret undervisning, hvr der tages udgangspunkt i den enkelte studerendes niveau På uddannelsen frudsættes det, at den studerende kan tilegne sig udleverede tekster på engelsk. Der kan gså indgå engelsksprgede tekster ved eksamen. Den primære litteratur på studiet vil dg være dansksprget. Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesfrløbet, sm det er tilrettelagt af erhvervsakademiet. Reglerne er fr Cpenhagen Business Academy sm følger: Der er ikke mødepligt alm. Undervisning Der er mødepligt i frbindelse med bligatriske pgaver g arrangementer. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 36

37 Frmålet med praktikfrløbet er at bibringe den studerende erhvervskmpetencer inden fr uddannelsens frmål samt særlig frdybelse i valgdelen. Under ansættelsen i en virksmhed kvalificerer den studerende sig til selvstændigt g kritisk at planlægge, realisere, rganisere g lede arbejdspgaver i en handelsvirksmhed. Praktikfrløbet skal ved at relatere den indlærte teri til praksis i en specifik erhvervskntekst underbygge den studerendes erhvervskmpetence. Dette samtidig med, at der sker en indlæringsmæssig prgressin i frhld til uddannelsens verrdnede frmål. Prgressinen sikres blandt andet gennem vejlederkntakt, eksaminer g det afsluttende eksamensprjekt, der - så vidt det er muligt afvikles i relatin til den virksmhed, hvr den studerende har afviklet sit praktikfrløb. Erhvervsakademiet har det verrdnede ansvar fr, at praktikfrløbet lever p til uddannelsens krav g skal derfr gdkende aftalen. Den studerende søger selv sin praktikplads gen-nem aktiv indsats med vejledning fra uddannelsesinstitutinen. Der pfrdres til at begynde søgningen i gd tid. Virksmheden skal i samarbejde med den studerende udarbejde en plan fr praktikfrløbet, sm gdkendes af erhvervsakademiet. Den studerende har herefter sammen med virksmheden ansvaret fr gennemførelse af planen. Der er til praktikfrløbet udarbejdet en praktikmanual Manualen beskriver de nærmere frhld g rammer ved praktikfrløbet, herunder: Praktikperidens længde Erhvervsakademiets ansvar g rammer fr vejledning Frventninger til studerende Frventninger til virksmheden Krav til handlingsplan g udarbejdelse af lgbg Rammer fr dialg mellem parterne Kntrakt g ansættelsesfrhld Evaluering. Erhvervsakademierne har mulighed fr at give merit samt har meritaftaler med en række uddannelsesinstitutiner, sm det fremgår nedenfr. Den studerende bedes kntakte studievejledningen fr aktuel infrmatin, da der løbende kan dukke nye muligheder p. Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt 37

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014

STUDIEORDNING 2012-2014 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Studierdning på Markedsføringsøknm 2012-2014 Indhld 1. Uddannelsen...4 1.1. Frmål...4 1.2.

Læs mere

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsernes frmål... 3 3. Uddannelsernes

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

STUDIEORDNING 2013-2015

STUDIEORDNING 2013-2015 STUDIEORDNING 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Indhld 1. Uddannelsen... 4 1.1. Frmål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål fr læringsudbytte... 4 1.4. Titulatur... 5 2. Uddannelsens indhld

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig:

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig: Erhvervsret 10 ECTS Fagansvarlig: Erik Werlauff Placering 1. Semester Type g sprg Obligatrisk Dansk Omfang g frventning Undervisning: ca. 60 timer Frberedelse: Du må nrmalt regne med at skulle bruge ca.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse UVM/UVA/EUL HØRING Udkast 10. ktber 2014 Bekendtgørelse m kmbineret ungdmsuddannelse I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 3, 10, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 3, 14, stk. 4, 16,

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for markedsføringsøkonomuddannelsen fra august 2015

Rettelsesblad til studieordningen for markedsføringsøkonomuddannelsen fra august 2015 Rettelsesblad til studierdningen fr markedsføringsøknmuddannelsen fra august 2015 Netværket fr uddannelsen har fastlagt følgende indhldsmæssige ændringer: Kernemrådet Erhvervsret Det bligatriske uddannelseselement

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere