Bygge- og anlægsaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og anlægsaffald"

Transkript

1 Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug, genanvendelse, brænding eller deponering. Bilaget vedrører alt affald fra: Nybyggerier Ombygninger Renoveringer Nedrivninger Vejarbejder Lednings- og andre anlægsarbejder Arbejder, der kan sidestilles med ovenstående Bilaget omfatter ikke følgende bygge- og anlægsaffald: Farligt affald, herunder asbestaffald. Forurenet jord, grus m.v. Affaldstyper, der er fastsat særskilte regulativbestemmelser. Jordflytning fra offentlig vej. 1.2 Affaldstyper Materialer til direkte genbrug: Mursten fra før 1950 muret i kalkmørtel Genanvendelige materialer: Rene stenmaterialer, f.eks. natursten, granit og flint. Rent uglaseret tegl (mur- og tagsten). Rent beton (armeret og uarmeret beton). Asfalt. Jord, grus- og sandmaterialer. Jern og metal. Andet genanvendeligt, jvf. bilag til regulativ Ikke genanvendelige materialer: Forbrændingsegnet Deponerbart affald, Affald til specialbehandling Se endvidere bilag 5 : Generel Anvisning, i dette regulativ I tvivlstilfælde afgør de kommunen om materialerne skal specialbehandles, genanvendes, brændes eller deponeres. 1.3 Sortering Affald til genanvendelse skal som minimum sorteres i følgende fraktioner: a) Rene stenmaterialer, f.eks. natursten, granit og flint. b) Rent uglaseret tegl (mur- og tagsten) b¹) Mursten fra før 1950 muret i kalkmørtel c) Rent beton (jernbeton og uarmeret beton). d) Blandinger af rene stenmaterialer, rent uglaseret tegl og beton. e) Asfalt. Bilag 1 til regulativ erhvervsaffald

2 f) Blandinger af rent beton og asfalt. g) Jord, grus- og sandmaterialer. h) Jern og metal. i) Andet genanvendeligt, jvf. bilag til regulativ Affald sorteret i fraktionen b¹) skal tilføres miljøgodkendt modtageanlæg med henblik på direkte genbrug Affald sorteret i fraktionerne b), c), e) eller h), skal tilføres miljøgodkendte modtageanlæg med henblik på genanvendelse Affald sorteret i fraktionerne d) eller f), skal tilføres miljøgodkendte modtageanlæg, med henblik på sortering til genanvendelse Som erstatning primære råstoffer kan fraktionerne b), b¹), c) d) og e), genanvendes på samme matrikel som nedbrydningen er egået. Fraktion b 1 dog kun til direkte genbrug d.v.s. opmuring af nyt murværk Tilladelse hertil skal indhentes hos kommunen. Ved ansøgning om tilladelse til genanvendelse på samme matrikel, skal ansøgningen indeholde en udførlig beskrivelse af projektet og en skitse over projektet Ved genanvendelse af fraktionerne b), b¹), c) eller d) på stedet, betinges at alt andet end mørtel og evt. armeringsjern er fjernet og frasorteret. De nævnte fraktioner må således ikke indeholde urenende stoffer eksempelvis isolering, herunder stoffer, der kan give anledning til urenende nedsivning til jord eller grundvand: f.eks. træ og andet organisk materiale, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak Ved genanvendelse af fraktionerne b), b¹), c), og d), på stedet, skal materialerne være genanvendt inden et år Ved genanvendelse af fraktionen e) på stedet, skal materialerne genanvendes umiddelbart efter opbrydning. Der må ikke etableres permanente eller midlertidige deponier af denne fraktion Hvor særlige hold gør sig gældende, eksempelvis pladshold, små affaldsmængder m.m., kan kommunen give tilladelse til anden sortering/håndtering af affaldet Hvor helt særlige hold gør sig gældende, kan kommunen give tilladelse til brug af sorterede, men ikke arbejdede materialer til bygge- og anlægsmål på tredjemands matrikel Ikke genanvendeligt affald skal sorteres til brænding, deponi eller specialbehandling. 1.4 Affaldsproducentens ansvar og pligter Inden gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder, hvor den samlede affaldsmængde overstiger 1 ton, påhviler det affaldsproducenten at indgive en skriftlig anmeldelse til kommunen vedrørende affaldet fra aktiviteten Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: Affaldsproducentens navn, adresse og evt. CVR-nummer. Navn og adresse på entreprenør som estår aktiviteten. Adresse og matrikelnummer stedet på aktiviteten. Angivelse af, hvilke affaldstyper, der vil fremkomme, og i hvilke(n) periode(r). Angivelse af de ventede affaldsmængder. Navn og adresse på den eller de virksomheder som skal transportere og behandle det fremkomne affald. Oplysning om evt. mobilt nedknusningsanlæg Ved benyttelse af mobilt nedknusningsanlæg skal der indhentes tilladelse hos kommunen Affaldsproducenten skal på kommunens anmodning give fyldestgørende oplysninger om mængde og arten af frembragt og bortskaffet affald, og skal kunne fremvise dokumentation benyttet transportør og modtageanlæg. Bilag 1 til regulativ erhvervsaffald

3 1.4.5 Affaldsfraktioner som ekommer i større mængder, og som ikke kan klassificeres i henhold til sorteringsvejledningen Bygge- og anlægsaffald, anden lovgivning eller vejledning, skal med henblik på konkret anvisning anmeldes til kommunen. 1.5 Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft den 1. februar 2008 Bilag 1 til regulativ erhvervsaffald

4 Sorteringsvejledning Bygge- og anlægsaffald Affaldstype Genanvendelse Forbrænding Deponering Specialbehandling Beton Søjler, vægeelementer, etageadskillelser, fundamenter, betonrør og tagsten Fliser Fortovsfliser, SF-sten, havesten Kork, linoleum PVC-fliser, skifer, vinyl Tegl Natursten Træ Mursten, tagsten, lerrør, teglklinker (fliser) Mursten fra før 1950 muret i kalkmørtel direkte genbrug Brosten, kantsten, trappetrin m.v. Forskallingstræ, tømmer, parket, døre, vinduer, spærfag af limtræ, emballagetræ (paller) Kreosot behandlet træ (jerbanesveller m.m.), limtræ, malet træ, tømmer Trykimprægneret træ der indeholdende arsen og tungmetaller Tag- og beklædningsplader Letmetal, aluminium m.v. Tagpap Jern og metal Jern, profiljern, kobber, zink, bly, rustfrit stål, støbejernsvinduer, spærfag af stål VVS-materialer VVS-rør, fittings, vandhaner, radiatorer m.v. Sanitære installationer Badekar, håndvaske, toiletter, faldstammer, porcelænskummer Kasserede badekar, håndvaske og toiletter El-materialer Armaturer, lamper, kabler, varmeapparater, elmotorer, PVC-kabler kraner, elevatorer m.v. Gulvtæpper Tæpper Tæpper Papir og pap Rent papir og pap, emballage Urent papir og pap, tapet o.l. Plast Rent plast, emballagefolie, PVC, tagrender Urent plast, væg- og gulvplader af plast Blød PVC Glas Glas Glas med metal, spejlglas Jord Jord Jord Forurenet jord Asfalt Asbest Olie- og kemikalieaffald Asfaltbrokker, affræset asfalt Malerspande af plast med størknet maling Hele plader, ikke støvende asbestholdigt materiale Haveaffald Grene, buske, blade, træstød o.l. Andet brændbart Dagrenovationslignende affald Andet deponerbart Gips, puds, gasbeton, keramik og porcelæn RockWool /Isover Rent RockWool / Isover RockWool / Isover Wavin rør Wavin rør Uponor rør Byggematerialer af historisk eller arkitektonisk værdi Uponor rør Pommersk fyr Pommersk fyr 4 Defekte plader, støvende asbest Lysstofrør, freonprodukter, maling fjerner, akkumulatorer

5 5

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Sorteringsvejledning for erhvervsaffald (alfabetisk liste)

Sorteringsvejledning for erhvervsaffald (alfabetisk liste) Akkumulatorer Modtagestationen for Farligt Affald (tlf.89401668) Levering til anden godkendt modtager skal søges hos kommunen Asbest Ikke støvende (f.eks. tagplader) Støvende (f.eks. bløde lofts- og vægplader)

Læs mere

Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald"

Bilagsrapport til Tungmetaller i affald Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 40 2003 Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald" - guide og idékatalog til sortering af tungmetalholdigt affald Claus Dahl Thomsen, Carsten Lassen og Elisabeth Holst

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere