EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse"

Transkript

1 Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste for enhed til blandet affald Afgørelse Miljøcenter Århus fastsætter hermed positivliste for enhed for blandet affald på deponeringsanlægget ved Kåstrup. Positivlisten er oprindeligt fastsat i Miljøgodkendelse til etablering af nye deponeringsenheder på Kåstrup Deponeringsanlæg ad 31. marts 2009, jf. vilkår 1.15 samt bilag 3 Positivliste for enhed for blandet affald: EAKgruppe EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Boremudder og andet boreaffald Ferskvandsboremudder og - boreaffald Boreaffald Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06, og 16 08) Udtjente dæk Dæk Plast Andet affald, ikke andetsteds specificeret Batterier og akkumulatorer Alkaliske batterier Frasorterede alkaliske batterier Andre batterier og akkumulatorer Frasorterede brunstensbatterier Træ, glas og plast Træ Imprægneret træ Plast Ikke genanvendeligt PVC, hård PVC Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmateriale Jord og sten, bortset fra affald henhørende under Jord forurenet med tungmetaller/mineralsk olie Ballast fra banespor, bortset fra Ballast fra banespor affald henhørende under Andet bygnings- og nedrivningsaffald Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN

2 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra Affald fra aerob behandling af fast affald Kompost som ikke overholder specifikationerne Sorteret bygge- og anlægsaffald (isolering, PVC, asfaltbelagt tagpap m.m.) Kompost med højt indhold af tungmetaller, plast eller lignende Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret Ristegods Vand, slam og sand fra sandfang, sand og ristestof fra renseanlæg Affald fra sandfang Sand fra sandfang Slam fra behandling af byspildevand Andet affald, ikke andetsteds specificeret Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret Andet kommunalt indsamlet affald Blandet kommunalt indsamlet affald Vand og presset slam, der ikke kan genanvendes p.gr.a. indhold af tungmetaller eller miljøfremmede stoffer Vand og slam fra olieudskiller og oliesepareringstank Vand og slam fra rensning af perkolat Blandet kommunalt indsamlet affald Affald fra gadefejning Vand og vejopfej Affald fra rensning af kloakker Vand og slam fra vejbrønde og kloakker (Skive Kommune) Storskrald Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret Diverse affaldstyper til deponering modtaget på genbrugspladser og med storskrald Nedenstående affaldsfraktioner karakteriseret ved deres EAK-kode kan ikke modtages som rene læs. Rene læs skal deponeres på enheder for mineralsk affald. Læs, der ikke kan udsorteres kan ved karakteriseringen udgøres af op til flere af nedenstående EAK-koder, samt andre EAK-koder optaget på den samlede positivliste Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) Bundaske, slagge og kedelstøv Ikke genanvendeligt slagge 2

3 (bort-set fra kedelstøv under ) Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under Affald fra jern- og stålindustrien Andet slam fra filterkager Støbesand o.l Affald fra jernstøberier Andet partikelformet materiale, bort-set fra affald henhørende under Affald fra metalstøberier Affald fra bindemidler, bortset fra af-fald henhørende under Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under Ikke genanvendeligt slagge Ikke genanvendeligt slagge Støbesand o.l. Støbesand o.l. Sandblæsningssand Nedenstående affaldsfraktioner karakteriseret ved deres EAK-kode kan ikke modtages som rene læs. Rene læs skal deponeres på enheder for inert affald. Læs, der ikke kan udsorteres kan ved karakteriseringen udgøres af op til flere af nedenstående EAK-koder, samt andre EAK-koder optaget på den samlede positivliste Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter Affaldsglas bortset fra affald henhørende Glas under Affald fra foringer og ildfaste materialer Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer bortset fra affald henhørende under Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer bortset fra affald henhørende under Beton, mursten, tegl og keramik Beton Gasbeton/armeret beton Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under Træ, glas og plast Glas Glas 3

4 17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Isolationsmaterialer bortset fra affald henhørende under Asbestholdige bygningsmaterialer Gipsbaserede byggematerialer Gipsbaserede byggematerialer bortset fra affald henhørende under Andet bygnings- og nedrivningsaffald Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra affald henhørende under , og Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andet steds specificeret Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald bortset fra affald henhørende under Afhærdet glasuld Asbestholdigt affald kun i blandede læs. Rene læs kan ikke modtages på enheden. Ændringen i positivlisten er fastsat med hjemmel i deponeringsbekendtgørelsen, (BEK nr. 252 af 31. marts 2009) 18, stk.5 4

5 Baggrund for afgørelsen Rambøll A/S har på vegne af Skive Kommune, Skive Renovation 4-S den 15. oktober 2009 og senest d. 18 marts 2010 fremsendt en anmodning om revision af positivlisten for deponeringsenheden for blandet affald. Enheden for blandet affald er anlagt og taget i brug i 2009, jf. Miljøgodkendelse af 31. marts Enheden er klassificeret som enhed for blandet affald. Den nuværende liste over affald, der må modtages på den eksisterende enhed for blandet affald fremgår af miljøgodkendelsens vilkår 1.16 samt bilag 3. Deponeringsbekendtgørelsens 18, stk. 1 fastsætter, at affaldsdeponeringen skal foregå i overensstemmelse med en anlægsspecifik positivliste. Affaldstyperne i kategorien blandet skal være defineret således, at "betegnelsen for en konkret affaldstype beskriver dennes historiske oprindelse eller affaldstypens hovedindhold". Disse affaldstyper kan også defineres med EAK-koder. Positivlisten skal endvidere udformes, således at kun affald, der kan anvises til deponering bliver modtaget. Følgende affaldsarter er allerede optaget på enhedens positivliste: EAKgruppe EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Boremudder og andet boreaffald Ferskvandsboremudder og - boreaffald Boreaffald Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06, og 16 08) Udtjente dæk Dæk Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmateriale Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under Ballast fra banespor Andet bygnings- og nedrivningsaffald Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra Sorteret bygge- og anlægsaffald (isolering, PVC, asfaltbelagt tagpap m.m.) Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret Ristegods Vand, slam og sand fra sandfang, sand og ristestof fra renseanlæg Affald fra sandfang Sand fra sandfang 5

6 Slam fra behandling af byspildevand Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret Andet kommunalt indsamlet affald Blandet kommunalt indsamlet affald Vand og presset slam, der ikke kan genanvendes p.gr.a. indhold af tungmetaller eller miljøfremmede stoffer Blandet kommunalt indsamlet affald Affald fra gadefejning Vand og vejopfej Følgende affaldsarter optages med denne afgørelse på positivlisten: EAK-gruppe EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06, og 16 08) Plast Andet affald, ikke andetsteds specificeret Batterier og akkumulatorer Alkaliske batterier Andre batterier og akkumulatorer Frasorterede alkaliske batterier Frasorterede brunstensbatterier Træ, glas og plast Træ Imprægneret træ Plast Ikke genanvendeligt PVC Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmateriale Jord og sten, bortset fra affald henhørende under Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret Andet affald, ikke andetsteds specificeret Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) Jord forurenet med tungmetaller/mineralsk olie, se bemærkninger for indholdstoffer* Vand og slam fra olieudskiller og oliesepareringstank Vand og slam fra rensning af perkolat 6

7 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret Andet kommunalt indsamlet affald Affald fra rensning af kloakker Vand og slam fra vejbrønde og kloakker (Skive Kommune) Storskrald Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret Diverse affaldstyper til deponering modtaget på genbrugspladser og med storskrald * Jord, der modtages skal overholde følgende krav: Der kan modtages lettere forurenet jord på enheden for blandet affald EAK-kode Der kan ikke tillades at tilføre jord, der indeholder andre forureninger over jordkvalitetskriteriet end PAH, olie samt metaller i de anførte mængder: Forureningstype/komponent Grænseværdi (mg/kg tørstof) Cadmium 5 Kobber Bly 400 Zink PAH 7 stoffer + sum 40 Benz(a)pyren 3 Dibenz(a,h)antracen 3 Total Kulbrinter 500 mg/kg tørstof I forbindelse med at der føres journal over opgjorte mængder af modtaget og deponeret affald, skal følgende dokumentation foreligge for jord, der deponeres: Dokumentation for at de tilførte jordpartiers indhold af forurenende stoffer ikke overskrider ovenstående grænseværdier i form af udtagning af jordprøver til analyse iht. de til enhver tid gældende regler for udtagning af jordprøver i forbindelse med flytning af jord, pt. bilag 1 til bekendtgørelse nr.1479 af 12/12/2007 om anmeldelse og dokumentation for flytning af jord. Analyseresultater benyttet ved henvisning af jorden kan benyttes som dokumentation. Analyseresultater skal opbevares på virksomheden sammen med driftsjournalen i 5 år Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter Affaldsglas bortset fra affald henhørende under Affald fra foringer og ildfaste materialer Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer bortset fra affald henhørende under Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer bort- Glas

8 set fra affald henhørende under Beton, mursten, tegl og keramik Beton Gasbeton/armeret beton Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under Træ, glas og plast Glas Glas Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer Isolationsmaterialer bortset fra affald henhørende under Afhærdet glasuld Asbestholdige bygningsmaterialer Asbestholdigt affald Gipsbaserede byggematerialer Gipsbaserede byggematerialer bortset fra affald henhørende under Andet bygnings- og nedrivningsaffald Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra affald henhørende under , og Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andet steds specificeret Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald bortset fra affald henhørende under Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) Bundaske, slagge og kedelstøv (bort-set fra kedelstøv under ) Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under Ikke genanvendeligt slagge Ikke genanvendeligt slagge Ikke genanvendeligt slagge Affald fra jern- og stålindustrien Andet slam fra filterkager Støbesand o.l Affald fra jernstøberier Andet partikelformet materiale, bort-set fra affald henhørende under Affald fra metalstøberier Støbesand o.l.

9 Affald fra bindemidler, bortset fra af-fald henhørende under Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under Støbesand o.l. Sandblæsningssand Følgende Affaldsarter kan ikke optages på positivlisten: Andet affald ikke specificeret Vandløbsgrøde Vandløbsgrøde kan komposteres. Der har været problemer med at bruge den komposterede grøde til andet end f.eks. daglig afdækning på lossepladser. Det vurderes, at brugen af komposteret grøde til daglig afdækning udgør et bedre miljømæssigt alternativ end deponering. Miljøcenter Århus vurderer, at vandløbsgrøde bør efterbehandles i form af kompostering eller afsættes til nyttiggørelse, eg. biogasanlæg. Vandløbsgrøde vil derfor ikke blive optaget på anlæggets positivliste : Udtjente køretøjer Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele Bl.a. udtjente campingvogne Miljøcentret henviser til affaldsbekendtgørelsen hvori det er anført, at affaldet forud for deponering skal underkastes behandling. Det kræver en yderligere grundlæggende karakterisering inkl. testning for at denne type kan optages. Ud fra den grundlæggende karakterisering kan det fastslås om affaldet er farligt og i stedet bør deponeres på anlæggets enhed for farligt affald Bitumenholdige blandinger bortset fra affald henhørende under Tagpap Tagpap vil påvirke perkolat med phenoler og PAH-forbindelser. Tagpap skal udsorteres til efterfølgende nyttiggørelse Asbestholdige byggematerialer Plader samt vand fra tagrensning (poser/filtre med asbest) De beskrevne asbestfraktioner er optaget på anlæggets positivliste for farligt affald. Deponeringsbekendtgørelsens regler tillader ikke p.t. at asbest kan optages på en positivliste for en enhed for blandet affald. Der kan dog modtages blandet bygningsaffald, hvor der er asbestmaterialer iblandet, forudsat at udsortering ikke er mulig. Affaldsarten kan ikke optages på positivlisten for deponeringsenheden for blandet affald.

10 Øvrige præciseringer af positivlisten: Udtjente dæk cykeldæk og dæk med en udvendig diameter på over 1,40 m. I affaldsbekendtgørelsen nr fra 2006, 56 er der et forbud mod at aflevere dæk til deponering, bortset fra cykeldæk og dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter Alkaliske batterier (undtagen ) Andre batterier og akkumulatorer Frasorterede alkaliske batterier. Batterier bør indsamles særskilt, uanset om de er klassificeret eller ej. Frasorterede brunstensbatterier. Batterier bør indsamles særskilt, uanset om de er klassificeret eller ej. Alkaliske og brunstensbatterier kan optages på anlægget positivliste på det foreliggende grundlag. Det forudsætter dog, at det kan dokumenteres at der er sket en forudgående sortering. Batterier bør desuden indsamles via El-Retur Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmateriale Jord og sten, bortset fra affald henhørende under Jord forurenet med tungmetaller/mineralsk olie Jord, der modtages skal overholde følgende krav: Der kan modtages lettere forurenet jord på enheden for blandet affald EAK-kode Der kan ikke tillades at tilføre jord, der indeholder andre forureninger over jordkvalitetskriteriet end PAH, olie samt metaller i de anførte mængder: Forureningstype/komponent Grænseværdi (mg/kg tørstof) Cadmium 5 Kobber Bly 400 Zink PAH 7 stoffer + sum 40 Benz(a)pyren 3 Dibenz(a,h)antracen 3 Total Kulbrinter 500 mg/kg tørstof I forbindelse med at der føres journal over opgjorte mængder af modtaget og deponeret affald, skal følgende dokumentation foreligge for jord, der deponeres:

11 Dokumentation for at de tilførte jordpartiers indhold af forurenende stoffer ikke overskrider ovenstående grænseværdier i form af udtagning af jordprøver til analyse iht. de til enhver tid gældende regler for udtagning af jordprøver i forbindelse med flytning af jord, pt. bilag 1 til bekendtgørelse nr.1479 af 12/12/2007 om anmeldelse og dokumentation for flytning af jord. Analyseresultater benyttet ved henvisning af jorden kan benyttes som dokumentation. Analyseresultater skal opbevares på virksomheden sammen med driftsjournalen i 5 år. Modtagne kommentarer Udkastet til afgørelse er fremsendt til Skive Renovation samt Skive kommune d.19. august Ved høringsfristens udløb 3. september 2010 er der fra Rambøll på vegne af Skive Renovation fremsendt kommentarer vedrørende optagelse af de EAK-koder, der i ansøgningsmaterialet karakteriseres som mineralsk og inert. Rambøll anmoder om at få optaget affaldsarterne på positivlisten for blandet affald. Rambøll oplyser endvidere at affaldsarterne, der i rene læs ville kunne karakteriseres som EAK-koder på mineralsk henholdsvis inert affald, ikke vil blive modtaget på enheden for blandet affald i rene læs. Ofte vil et affaldslæs være karakteriseret med flere EAK-koder, hvis den blanding, der modtages ikke kan yderligere udsorteres og ikke kan dækkes af en enkelt EAK-kode. Miljøcentret har efterfølgende optaget EAK-koderne på positivlisten, dog således at rene læs af en af EAK-koderne ikke kan modtages på enheden for blandet affald. Kun såfremt læsset kun kan karakteriseres med flere EAK-koder, hvor nogle er mineralske eller inerte kan læsset modtages. Miljøcentret har herudover sat grænseværdier for indholdet af olie, PAH og metaller i den jord, der kan modtages på enheden for blandet affald under EAK-kode Offentliggørelse og klagevejledning Denne afgørelse vil blive annonceret den 10. november 2010 og kan ses på Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af Virksomheden Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Kommunalbestyrelsen Embedslægeinstitutionen Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg eller Klagen skal senest være modtaget senest den 8. december 2010 inden kl Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

12 Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil virksomheden straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager. En klage har opsættende virkning medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen d. 10. november Orientering om afgørelsen Afgørelsen er sendt i kopi til: Skive Renovation 4-S; Skive kommune; Embedslægerne Midtjylland; Danmarks naturfredningsforening; Friluftsrådet; Med venlig hilsen Kristine Raunkjær Stubdrup Cand.scient. Niels J. Olsen Ingeniør

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald"

Bilagsrapport til Tungmetaller i affald Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 40 2003 Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald" - guide og idékatalog til sortering af tungmetalholdigt affald Claus Dahl Thomsen, Carsten Lassen og Elisabeth Holst

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere