Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport"

Transkript

1 Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr

2 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord Formål Det videre forløb 3 2. Data og informationer 2.1. Rekvirent Ejer Ejendommens data Tilgængeligt materiale 4 3. Sammenfatning 5 4. Økonomi samlet oversigt 4.1. Grundlag Samlet oversigt Driftbudget 9 5. Undersøgelsen 5.1. Undersøgelsens omfang Oversigt over eftersete bygningsdele Status og tiltag af eftersete bygningsdele 12

3 Emne: Tilstandsrapport Side 3 1. Indledning 1.1. Forord På foranledning af Ejerforeningen, er der udarbejdet denne rapport omfattende en byggeteknisk tilstandsvurdering af ovennævnte ejendom. Rapporten er opbygget således, at læseren nemt får et overblik over besigtigelsens omfang. Først en kortfattet konklusion på ejendommens tilstand, dernæst et økonomisk overslag. Herefter følger kommentarer til de eftersete bygningsdele samt en foreslået prioritering af arbejderne vedlagt i et budgetforslag for de kommende 10 år Formål Formålet med bygningsbesigtigelsen er at få foretaget en overordnet byggeteknisk vurdering af fællesområder på ejendommen. Der udarbejdes tillige overslag over udgifter til afhjælpning af mangler og skader. Rapporten beskriver bygningens generelle tilstand og gør bemærkninger om specielle forhold, som er registreret. Der beskrives ikke konkrete byggetekniske arbejdsanvisninger, men der angives alene vejledninger og retningslinier for de beskrevne arbejder Det videre forløb I forbindelse med beslutning om det videre forløb med afhjælpning af skader, igangsætning af vedligeholdelsesarbejder m.m., er det vigtigt, at der træffes aftale med teknisk rådgiver, der kan tage sig af planlægning, projektering, myndighedsbehandling, udbud af arbejde i konkurrence, samt kontrollere ved tilsyn de udførte arbejder.

4 Emne: Tilstandsrapport Side 4 2. Data og informationer 2.1. Rekvirent Ejerforeningen 2.2. Ejer Ejerforeningen E/F Lodsgården 2.3. Ejendommens data: Ejendommen er opført 1973, består af 3 boligblokke med i alt 94 lejligheder. Beliggenhed: Lodsgården, 2791 Dragør 2.4. Tilgængeligt materiale Oprindelige plan-, snit- og facadetegninger indhentet på Kommunens tekniske forvaltning.

5 Emne: Tilstandsrapport Side 5 3. Sammenfatning Rapportens skønsmæssige vurderinger og anbefalinger er afgivet på grundlag af visuelle besigtigelser, som selvsagt ikke kan påregnes at afdække alle skader eller svigt, som senere kan udvikle sig til skader på ejendommen. Ejendommens tilstand bør derfor vurderes med relativt korte intervaller, eksempelvis 2-3 år, hvor tiltag og økonomi kan revurderes og justeres. Sammenfattende er bygningens generelle vedligeholdelsestilstand rimelig. Pos. 01 Fundamenter & kælder Der er ikke konstateret nogen skader eller tegn på skade i kælder eller fundamenter i bygningerne. Kælderen fremtræder tør. Revner i kældergulv er uden betydning for bygningernes generelle tilstand. Der afsættes ikke midler i driftsbudget til denne bygningsdel. Pos. 02 Ydervægge Isoleringstilstanden for ydervæggene i ejendommen er ringe. Efter det oplyste er gavle uisoleret og der anbefales at udføre en efterisolering af denne. Facadevægge mod altangang (bygn. 3) og altaner er udført som gasbetonblokke med en meget ringe isoleringsværdi. Det anbefales at udføre en udvendig efterisolering af disse vægge Pos. 03 Vinduer og døre Størstedelen af vindueselementerne i ejendommen er de oprindelige elementer fra byggeriets opførelse. Enkelte beboere og ejerforeningen har dog udskiftet de dårligste vindueselementer for egen regning. Det anbefales at ejerforeningen lægger en langtidsplan for udskiftning af vinduerne, og at det fastlægges hvilke typer af vinduer der må og skal anvendes i forbindelse med en eventuel nød-udskiftning. Pos. 04 Tagkonstruktion Tagkonstruktionen inklusive tagplader er i god stand, uden synlige tegn på nedbrydning. Det anbefales at udføre en efterisolering af taget for at bringe isoleringen op på acceptabelt niveau. I driftsbudget skal der afsættes midler til en udskiftning af tagrender, nedløb indenfor en 10- års periode. Ligeledes skal der afsættes midler til udskiftning af zinktaghætter. Pos. 05 Indvendige skillevægg Der er ikke konstateret skader på væggene, udover afskallinger ved dækundersider som skyldes overbelastning på hjørner. Dette forhold holdes under observation, og der bør afsættes midler hertil i driftsbudget. Pos. 06 Etageadskillelse Der er ikke konstateret tegn på skader i denne bygningsdel.

6 Emne: Tilstandsrapport Side 6 Pos. 07 Altaner / Altangange Altangange i blok 3 er renoveret indenfor det seneste år. Der afsættes ikke midler til vedligehold af overfladebehandlingen i driftsbudgetet. Der er ikke registreret problemer i forbindelse med de indeliggende altanplader i boligerne. Der afsættes ikke midler i driftsbudgettet. Pos. 08 Svømmebassin Er ikke omfattet af nærværende bygningsgennemgang Pos. 09 Indvendige trapper/ trapperum Mindre skader på vægoverflader i trapperum bør udbedres. Årsagen til konstaterede revner bør afklares. Pos. 10 Varmecentral Man bør skifte brugsvandsanlægget inden for en 10-årig periode. Pos. 11 Varmefordelende systemer Der er ingen forslag. Pos. 12 Brugsvandssystemet Der forslås montering af nye ventiler på stigstrenge. Pos. 13 Ventilationssystemet Det bør undersøges om det er muligt at etablere mekanisk ventilation. Pos. 14 Faldstammer Ingen forslag. Pos. 15 Ledninger i jord Der bør afsættes et årligt beløb til udskiftning. Pos. 16 Kloak og dræn I første omgang en TV-inspektion af ejendommens kloakker og en rapport, der angiver, hvad der bør laves. Pos. 17 Asfaltarealer En opretning af asfaltarealer med nyt slidlag. Pos. 18 Flisearealer Der bør afsættes et årligt beløb til udbedring af fliser. Pos. 19 Vaskeri Der bør afsættes et årligt beløb til fornyelse af maskiner.

7 Emne: Tilstandsrapport Side 7 4. Økonomi samlet oversigt 4.1. Grundlag De skønnede omkostninger er dels baseret på kendte udførelsespriser fra entreprenører dels erfaringspriser fra tilsvarende ydelser samt V&S prisbog. Overslaget omfatter håndværkerpriser, dog ikke byggepladsudgifter. Alle delpriser er eksklusive moms og teknikeromkostninger. Prisniveau august Investeringsbudget Samlet oversigt Pos. Bygningsdel Økonomisk overslag Pos. 2 Ydervægge - efterisolering ca. kr ,- Pos. 4 Tagkonstruktion efterisolering ca. kr ,- Pos. 9 Indvendige trapper ca. kr ,- Pos. 10 Varmecentral ca. kr ,- Pos. 12 Brugsvandssystemet ca. kr ,- Pos. 13 Ventilationssystemet ca. kr ,- Pos. 16 Kloak og dræn ca. kr ,- Pos. 17 Asfaltareal ca. kr ,- I alt ca. kr ,- Uforudsete udgifter 10% ca. kr ,- Entreprenørudgift excl. moms ca. kr ,- Teknikerhonorar ca. 10% ca. kr ,- ca. kr ,- Moms 25% ca. kr ,- I alt incl. moms ca. kr ,-

8 Emne: Tilstandsrapport Side Input til ejendommens 10-års vedligeholdelse (driftsbudget) Pkt. Aktiviteter Maling af vinduer og døre Altaner og altangange Ledninger i jord Flisearaler Vaskeri I alt

9 Emne: Tilstandsrapport Side 9 5. Undersøgelsen 5.1. Undersøgelsens omfang Besigtigelse af ejendommen fandt sted d. 14. august Følgende var til stede under besigtigelsen: Michael Thers, Lodsgården Rune Helgesen, Danakon a/s Stig Persson, Danakon a/s Følgende blev besigtiget: Tagværk, kælder, ydervægge, trapper, port, vinduer og døre i fællesarealer. Vand-, varme- og afløbsinstallationer, samt ventilation. Der blev ikke foretaget destruktive indgreb eller anvendt måleinstrumenter så som covermeter, temp. måler, fugtmåler, lakmuspapir, phenoftalin eller andre VVS-måleinstrumenter Som en del af undersøgelsen er der gennemført interview med Michael Thersfor at få oplysninger om eventuelle skader, driftsproblemer. m.m.

10 Emne: Tilstandsrapport Side Oversigt over eftersete bygningsdele Pos. nr. Bygningsdel 01 Fundamenter og kælder 02 Ydervægge 03 Vinduer / døre 04 Tagkonstruktion 05 Indvendige skillevægge 06 Etageadskillelse 07 Altaner / altangange 08 Svømmebassin 09 Indvendige trapper / trapperum 10 Varmecentral 11 Varmefordelende system 12 Brugsvandssystemet 13 Ventilationssystemet 14 Faldstammer 15 Ledninger i jord 16 Kloak og dræn 17 Asfaltarealer 18 Flisearealer 19 Vaskeri

11 Emne: Tilstandsrapport Side Status og tiltag af eftersete bygningsdele Pos. 01 Fundamenter & kælder Bygning 1 og bygning 3 er udført uden kælder, bygning 2 er med kælder. Alle tre bygninger er direkte funderet. Bygning 2 er med omfangsdræn. Kælderydervægge er støbt på stedet som armeret beton. Indvendig bærende vægge i kælder er murede vægge som kalksandsten. Terrændæk (kældergulv) er 100 mm beton støbt på gruslag. Gulvkonstruktion i stueetagen (blok 1 & blok 3) er 100mm beton støbt på 50 mm isolering og drænede gruslag. Der er ikke registreret revner i de synlige dele af fundamenter og kældervægge. Kælder fremtræder tør uden tegn på fugtoptrængning i træskillevæggene. Der er registreret enkelte revner i betongulvet, som formodentlig skyldes svind og krybning i beton. Disse er uden betydning for bygningens holdbarhed/ drift. Under blok 1 og blok 3 er der udført en installationskanal i bygningernes fulde længde. Kanalerne (ingeniørgange) fremtræder tørre og uden tegn på synlige skader. Tiltag: Ingen Økonomi:

12 Emne: Tilstandsrapport Side 12 Der er ikke behov for afsætning af midler i driftsbudget til denne bygningsdel i den kommende 10- års periode.

13 Emne: Tilstandsrapport Side 13 Pos. 02: Ydervægge Bygningerne er udført med tre forskellige ydervægskonstruktioner. Væggenes opbygning er dels fundet i det eksisterende tegningsmateriale, dels ved kontrolmål på stedet. Der er ikke foretaget destruktive indgreb i konstruktionen. Murede facader: Ikke bærende facader med udvendig skalmur er udført som en 30 cm hulmur med teglsten udvendig og indvendig og mellemliggende isolering (max 80 mm). Facaderne fremtræder uden tegn på synlige skader (revner o.a.) Bygningsdelen lever ikke op til dagens isoleringskrav. Murede gavle: De bærende gavlvægge med udvendig skalmur, er udført med en 24 cm muret bagvæg (skønnet) (kalksandsten) med teglsten udvendig. Iht. det oplyste, er der ikke isolering i det minimale hulrum, der er tilbage (20-30mm). Bygningsdelen lever ikke op til dagens isolerings krav. Brystninger /facader: Facader i de tilbagetrukne altanpartier og brystninger mod boliger i blok 3 1. og 2. sal, er udført med gasbetonblokke, som er pudset indvendigt og fremstår rå udvendig. Bygningsdelen lever ikke op til dagens isolerings krav. Facade af gasbeton Blok3

14 Emne: Tilstandsrapport Side 14 Muret gavl og facade, blok 1 og blok 2. Tiltag: Det foreslås at udføre en kontrolmåling af gavle og facader for at verificere de angivne forhold (isolering mv.) Der foretages en termofotografering af ejendommen for et udpege de områder, hvor en evt. efterisolering vil have den største effekt. I forlængelse heraf foreslås det at udføre en efterisolering af bygningsdelen for at bringe den op på et tidssvarende niveau rent isoleringsmæssig. På gavle kan der udføres en udvendig efterisolering på mm med en ny skalmur. Brystninger og facader mod altaner kan efterisoleres med en udvendig isolering på 100mm mm med en udvendig isolering og pladebeklædning eller armeret facadepuds. Økonomi: Alle beløb er anført i hele tusinder, og baseret på erfaringstal fra tilsvarende arbejder. Beløb angives uden moms, tekniske omkostninger og finansiering. Kontrolmåling af ydervægge (destruktive indgreb) I alt 5 steder ca. kr ,- Termofotografering ca. kr ,- Efterisolering af gavle, som beskrevet ca. kr ,- Efterisolering gasbeton i facader ca. kr ,-

15 Emne: Tilstandsrapport Side 15 Pos. 03 Vinduer / døre Bebyggelsen er oprindelig udført med trævinduer med termoglas. Der forefindes et antal forskellige vinduestyper i bebyggelsen, i det følgende listet som de oprindelige vinduestyper. I stuefacaden er der trefags vindueselementer med en fast ramme og to gående rammer. I køkken er der to sidehængte rammer I værelser er der faste partier med sidehængt ramme Mod altaner er der faste partier med dør Yderdøre er plade-trædøre uden vindue. Der er ikke foretaget en samlet udskiftning af vinduer i perioden fra opførelse til dato. På de oprindelige vinduespartier er der nogle steder monteret alu- glaslister. De oprindelige vinduer fremtræder i en umiddelbart dårlig tilstand, med revnede inddækninger og karme. Beboerne og ejerforeningen har foretaget lejlighedsvis udskiftning af vinduer, men der ligger ikke nogen krav om, at vinduerne skal have samme udseende og funktion som de oprindelige. Derfor er der vindueselementer med en og to gående rammer og vindueselementer med forskellig karm og rammebredde. Omfang af relativt nye og gamle vinduer er ikke opgjort. Tre forskellige vinduestyper i facade, blok 2 Tiltag: Der bør efter vor opfattelse fastlægges en politik om hvordan vinduer og døre i ejendommens ydervægge skal se ud og hvilke funktioner disse skal have.

16 Emne: Tilstandsrapport Side 16 De resterende gamle vinduer foreslås udskiftet til den nye standard. Såfremt vinduer ikke udskiftes skal eksisterende trævinduer males og repareres. Vinduerne bør males hvert 6. år. Økonomi: Alle beløb er anført i hele tusinder, og baseret på erfaringstal fra tilsvarende arbejder. Beløb angives uden moms, tekniske omkostninger og finansiering. Omkostning ved udskiftning af samtlige vinduer er ikke prissat i nærværende rapport, idet omfang af gavle og nye vinduer ikke er opgjort. Maling og reparation af vinduer i en blok, samme farve som eksisterende ca. kr ,-

17 Emne: Tilstandsrapport Side 17 Pos. 04 Tagkonstruktion Bebyggelsen er udført med trægitter i tagkonstruktionen. Spær spænder mellem facader og er understøttet på en midterskillevæg. Tagbelægning er bølge-eternit. Udvendigt er der ikke synlige tegn på nedbrydning af overfladen. Der er registreret en mindre mosbevoksning på overfladen. Forventet restlevetid >10år Taghældning ca. 20 gr Tagrender og nedløb, som plast Iht. det oplyste er der ikke problemer med utætte tagrender eller andet. Forventet restlevetid for tagrender skønnes til 10 år. Rendejern er synligt angrebet af rust. Isoleringen ligger ved spærfod og er udført som 2x 50 mm i alt 100 mm rockwool. Tagrummet er ventileret via et åbent tagudhæng og åbent loft over altaner på øverste etage. Isolering bærer præg af, at der har været fygesne i loftrummet. Isolering / tagrum

18 Emne: Tilstandsrapport Side 18 Taghætter, zink Blok 2 Tiltag: Der bør udføres en efterisolering i tagrummet, for at bringe det op på et tidssvarende niveau. Der kan umiddelbart udlægges mm isolering på den eksisterende. Der skal afsættes et beløb til udskiftning af tagrender og rendejern inklusive nedløb, selvom disse umiddelbart ikke fremtræder med skader. Økonomi: Alle beløb er anført i hele tusinder, og baseret på erfaringstal fra tilsvarende arbejder. Beløb angives uden moms, tekniske omkostninger og finansiering. Efterisolering, 150 mm isolering ca. kr ,- Udskiftning af tagrender og nedløb ca. kr ,-

19 Emne: Tilstandsrapport Side 19 Pos. 05 Indvendige skillevægge Indvendige bærende skillevægge (lejlighedsskel, gavlbagvæg og vægge mod trapperum) er udført som murede vægge af kalksandsten, som er pudset på begge sider. Væggenes overfladevedligeholdelse påhviler den enkelte ejer. Der er flere steder registreret knusning i top af væg, hvor dækelementerne har vederlag. Forholdet er umiddelbart skønnet at være uden betydning for konstruktionens holdbarhed. Tiltag: Omfanget af disse skader bør registreres, således at der kan reageres, såfremt disse skader skulle udvikle sig med tiden. Økonomi: Der er ikke behov for afsætning af midler i driftsbudget til denne bygningsdel i den kommende 10-årsperiode.

20 Emne: Tilstandsrapport Side 20 Pos. 06 Etageadskillelse Etageadskillelsen er udført med betonelementer som spænder i bygningens lænderetning mellem lejlighedsskel, gavlbagvæg og vægge mod trapperum. På dækkens overside ligger trægulve på strøer. Der er ikke registreret nogen skader eller tegn på skade i etagedækskonstruktionen Tiltag: Ingen Økonomi: Der er ikke behov for afsætning af midler i driftsbudget til denne bygningsdel i den kommende 10-årsperiode.

21 Emne: Tilstandsrapport Side 21 Pos. 07 Altaner / Altangange Altaner og altangange er udført af betonelementer som spænder i bygningens længderetning. Altangang: Betonelementer på altangange er understøttet på betonkonsoller mellem betonsøjler i facadelinien og hovedskillevæggen mellem boligerne. Vederlagene er indenfor det sidste år sikret ved påboltning af stålvinkler på undersiden: Overfladen af altangangen er ved samme lejlighed sikret med en skridsikker, beskyttende belægning. Forventet restlevetid > 10år Afløb fra altaner / altangange via udspyer i facadelinie. Altaner: Altanpladerne understøttes på opmurede murvinger i teglsten. Det er ikke registreret nogen skader på disse plader. Brystningspartier (altaner og altangange) Udført som 80 mm betonelement med indstøbt stålrækværk i overside. De indstøbte stålceptre på altangange er renoveret i overgang mod beton. Der foreligger ikke oplysninger om rækværk på de private altaner Dækoverside, Altangang

22 Emne: Tilstandsrapport Side 22 Dækunderside altangang Tiltag: De skal afsættes midler i driftsbudget til vedligehold af overfladebehandlingen på altangange i blik 3, og altaner i alle blokke. Økonomi: Vedligehold rækværk altaner ca. kr ,-

23 Emne: Tilstandsrapport Side 23 Pos. 08 Svømmebassin Det eksisterende svømmebassin placeret i det fri mellem blok 2 og blok 3, er ikke omfattet af nærværende bygningsgennemgang Tiltag: Ikke oplyst Økonomi: Ikke oplyst

24 Emne: Tilstandsrapport Side 24 Pos. 09 Indvendige trapper / trapperum Indvendige trapper er udført som elementrapper med terrazzooverflade. Trapperne fremtræder velholdt og er uden tegn på synlige skader: Vægge (overflader) i trapperum er de under pos 3 omtalte kalksandstensvægge De pudsede overflader er malet med en ding-dong overflade. Der er registreret et antal mindre sader i væggene, specielt ved indgangsdøren i stueetagen. Forventet restlevetid er > 10 år I en opgang er der endvidere registeret en lodret revne i trapperummets bagvæg. Tiltag: Der bør udføres en nærmere undersøgelse af hvad årsagen til den registrerede revne i bagvæggen kan være. Økonomi: Undersøgelse af revneårsag anslået ca. kr ,-

25 Emne: Tilstandsrapport Side 25 Pos. 10 Varmecentral De store komponenter i varmecentralen så som kedler og varmtvandsbeholder er fra ejendommens opførelse i Dog er kedler renoveret i forbindelse med indførelse af naturgas. I den forbindelse kom der også nye gasbrændere. Senere er også automatikanlægget på varmesiden blevet fornyet. Vi erfarer, at varmecentralen fungerer upåklageligt på trods af en alder på over 30 år. Tiltag Vi vil foreslå, at der afsættes et beløb til en renovering af brugsvandsanlægget i varmecentralen inden for de næste 10 år. En renovering vil nok ende med, at der kun vil være én ny beholder. De 2 gamle fjernes. Økonomi En renovering vil beløbe sig til ca.kr excl. moms.

26 Emne: Tilstandsrapport Side 26 Pos. 11 Varmefordelende system Hele det varmefordelende system: kælderledninger med ventiler, stigstrenge, fordelingsledninger i lejligheder, radiatorventiler og radiatorer er fra bygnings opførelse i I de 33 år har der været et minimum af vedligeholdelsesomkostninger på dette anlæg. Rørnettet er tæt og der har ikke været radiatorsprængninger. Da man i princippet ikke rører dette anlæg, har de gamle ventiler mange steder sat sig fast. Med hensyn til de manuelle radiatorventiler har ejerforeningen forsøgt at få en termostatventil, der passer til dette system, hvor ventiler sidder under radiatoren i midten. Dette er endnu ikke lykkedes. Der er varmemålere på samtlige radiatorer i hele ejendommen også i fællesarealer så som vaskeri og selskabslokale. Tiltag Vi vil foreslå, at man forsætter med at lede efter en termostatventil, der passer til radiatorerne. Der er ikke foreslået noget tiltag Økonomi Der ikke afsat nogen beløb

27 Emne: Tilstandsrapport Side 27 Pos. 12 Brugsvandssystemet Hele brugsvandssystemet, kælderledninger med ventiler, stigstrenge (stigstrengene er skjult i kælderskabe) og fordelingsledninger i lejligheder er fra bygningens opførelse i I de 33 år har der været et minimum af vedligeholdelsesomkostninger på dette anlæg. Rørnettet er tæt og der har været meget få utætheder og gennemtæringer i årenes løb. Da man i princippet ikke rører dette anlæg, har de gamle ventiler sat sig fast. Det betyder ofte, at man må lukke for vandet til en hel blok ved udskiftning af et vandarmatur, hvis der ikke er monteret ballofixer. Der er ingen målere på vandet i den enkelte lejlighed. Tiltag Vi vil foreslå, at man inden for en 10-årsperiode vil få ventilerne på stigstrengene til at virke samt få sat nogle indreguleringsventiler på brugsvandcirkulation. Man bør ligeledes inden for en overskuelig fremtid få udskåret et vist antal rørprøver, som sendes til undersøgelse. Denne undersøgelse vil fortælle noget om restlevetiden for brugsvandsrørerne. Der er ingen forslag til montering af målere i den enkelte lejlighed, da der mange steder skal monteres mange målere.

28 Emne: Tilstandsrapport Side 28 Økonomi Montering af ventiler på stigstrenge kr ,- Udtagning af rørprøver kr ,- Excl. moms

29 Emne: Tilstandsrapport Side 29 Pos. 13 Ventilationssystemet Ejendommens ventilationsanlæg fra køkken og bad/wc er af typen, naturligt aftræk, det vil sige, at det er skorstenseffekten, der trækker den gamle luft ud af lejlighederne og erstatningsluften kommer ind gennem sprækker, åbne vinduer m.m. Det er altså ingen ventilator, som suger den gamle luft ud. Det betyder, at mængden af den luft, der suges ud fra lejlighederne er meget forskellig. Mængden er afhængig af temperaturen på indeluften og udeluften, samt om det blæser. Tiltag Der bør laves en undersøgelse af mulighederne for at få et mekanisk ventilationssystem. Økonomi En undersøgelse vil beløbe sig til ca. kr ,- Excl. moms

30 Emne: Tilstandsrapport Side 30 Pos. 14 Faldstammer Ejendommens faldstammer har det godt, der ingen tegn på begyndende gennemtæringer. Der oplyses, at når faldstammer tilstoppes, bliver de gennemspulet, så de er de rene lang tid fremover. Tiltag Ingen tiltag Økonomi Der er ikke afsat noget beløb

31 Emne: Tilstandsrapport Side 31 Pos. 15 Ledninger i jord Ejendommens ledninger i jord, det vil sige varmtvandsledninger og varmerør, har det godt. En del blev skiftet i forbindelse med indførelse af naturgas. Tiltag Der bør afsættes et beløb til dækning af pludselig opstående skader på jordledninger. Økonomi Der bør afsættes et beløb på kr ,- excl. moms hver år.

32 Emne: Tilstandsrapport Side 32 Pos. 16 Kloak og dræn Ejendommens kloaksystems tilstand er ukendt, selv om det fungerer som det skal uden de større reparationer. Omfangsdrænet omkring bygninger virker også efter hensigten, idet alle kældre var helt tørre, selv om der var kommet en del nedbør de sidste dage Tiltag Der bør ofres penge på en TV-inspektion af kloaksystemet med en tilhørende rapport, der angiver hvor og hvor meget, der skal ofres på kloakkerne de næste mange år. Økonomi TV-inspektion af kloakker excl. moms kr ,- Rapport udført af Danakon a/s excl. moms kr ,-

33 Emne: Tilstandsrapport Side 33 Pos. 17 Asfaltarealer Ejendommens asfaltarealer består af den store parkeringsplads samt stamveje ind langs boligblokkene. Efter mange års kørsel er der efterhånden blevet mange lunker, hvilket betyder at afløbsristene ligger højest. Det indebærer, at når det regner, står der mange og store vandpytter rundt omkring. Lunker og pytter betyder ofte, at der kommer revner i asfalten, hvilket medfører at belægningen går i stykker. Tiltag Der bør afsættes penge til at få lagt et nyt lag asfalt. I den forbindelse skal riste og dæksler justeres i højden. Endvidere skal der foretages en ny opstribning af P-pladserne. Økonomi Nyt lag asfalt excl. moms kr ,- Justering af riste og dæksler excl. moms kr ,- Ny opstribning excl. moms kr ,-

34 Emne: Tilstandsrapport Side 34

35 Emne: Tilstandsrapport Side 35 Pos.18 Flisearealer Ejendommens flisearealer består hovedsalig af fliseområder ved indgangspartier En flises levealder er mellem år afhængig af kvalitet og brug af salt i vinterperioden. Mange af fliserne trænger til en udskiftning. Tiltag Hvert år bør et delområde skiftes, således at det ikke er hele området, der skal skiftes på en gang. Økonomi Årlig beløb der bør afsættes excl. moms kr ,-

36 Emne: Tilstandsrapport Side 36 Pos. 19 Vaskeri Ejendommens fællesvaskeri er helt nyt, det består af 3 vaskemaskiner, 1 tørretumbler og 1 strygerulle (af ældre dato). Tiltag Hvert år bør der afsættes et beløb til udskiftning af vaskemaskiner m.m. inden for en periode på 6 10 år. Økonomi Årlig beløb der bør afsættes excl. moms kr ,-

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere