Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport"

Transkript

1 Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr

2 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord Formål Det videre forløb 3 2. Data og informationer 2.1. Rekvirent Ejer Ejendommens data Tilgængeligt materiale 4 3. Sammenfatning 5 4. Økonomi samlet oversigt 4.1. Grundlag Samlet oversigt Driftbudget 9 5. Undersøgelsen 5.1. Undersøgelsens omfang Oversigt over eftersete bygningsdele Status og tiltag af eftersete bygningsdele 12

3 Emne: Tilstandsrapport Side 3 1. Indledning 1.1. Forord På foranledning af Ejerforeningen, er der udarbejdet denne rapport omfattende en byggeteknisk tilstandsvurdering af ovennævnte ejendom. Rapporten er opbygget således, at læseren nemt får et overblik over besigtigelsens omfang. Først en kortfattet konklusion på ejendommens tilstand, dernæst et økonomisk overslag. Herefter følger kommentarer til de eftersete bygningsdele samt en foreslået prioritering af arbejderne vedlagt i et budgetforslag for de kommende 10 år Formål Formålet med bygningsbesigtigelsen er at få foretaget en overordnet byggeteknisk vurdering af fællesområder på ejendommen. Der udarbejdes tillige overslag over udgifter til afhjælpning af mangler og skader. Rapporten beskriver bygningens generelle tilstand og gør bemærkninger om specielle forhold, som er registreret. Der beskrives ikke konkrete byggetekniske arbejdsanvisninger, men der angives alene vejledninger og retningslinier for de beskrevne arbejder Det videre forløb I forbindelse med beslutning om det videre forløb med afhjælpning af skader, igangsætning af vedligeholdelsesarbejder m.m., er det vigtigt, at der træffes aftale med teknisk rådgiver, der kan tage sig af planlægning, projektering, myndighedsbehandling, udbud af arbejde i konkurrence, samt kontrollere ved tilsyn de udførte arbejder.

4 Emne: Tilstandsrapport Side 4 2. Data og informationer 2.1. Rekvirent Ejerforeningen 2.2. Ejer Ejerforeningen E/F Lodsgården 2.3. Ejendommens data: Ejendommen er opført 1973, består af 3 boligblokke med i alt 94 lejligheder. Beliggenhed: Lodsgården, 2791 Dragør 2.4. Tilgængeligt materiale Oprindelige plan-, snit- og facadetegninger indhentet på Kommunens tekniske forvaltning.

5 Emne: Tilstandsrapport Side 5 3. Sammenfatning Rapportens skønsmæssige vurderinger og anbefalinger er afgivet på grundlag af visuelle besigtigelser, som selvsagt ikke kan påregnes at afdække alle skader eller svigt, som senere kan udvikle sig til skader på ejendommen. Ejendommens tilstand bør derfor vurderes med relativt korte intervaller, eksempelvis 2-3 år, hvor tiltag og økonomi kan revurderes og justeres. Sammenfattende er bygningens generelle vedligeholdelsestilstand rimelig. Pos. 01 Fundamenter & kælder Der er ikke konstateret nogen skader eller tegn på skade i kælder eller fundamenter i bygningerne. Kælderen fremtræder tør. Revner i kældergulv er uden betydning for bygningernes generelle tilstand. Der afsættes ikke midler i driftsbudget til denne bygningsdel. Pos. 02 Ydervægge Isoleringstilstanden for ydervæggene i ejendommen er ringe. Efter det oplyste er gavle uisoleret og der anbefales at udføre en efterisolering af denne. Facadevægge mod altangang (bygn. 3) og altaner er udført som gasbetonblokke med en meget ringe isoleringsværdi. Det anbefales at udføre en udvendig efterisolering af disse vægge Pos. 03 Vinduer og døre Størstedelen af vindueselementerne i ejendommen er de oprindelige elementer fra byggeriets opførelse. Enkelte beboere og ejerforeningen har dog udskiftet de dårligste vindueselementer for egen regning. Det anbefales at ejerforeningen lægger en langtidsplan for udskiftning af vinduerne, og at det fastlægges hvilke typer af vinduer der må og skal anvendes i forbindelse med en eventuel nød-udskiftning. Pos. 04 Tagkonstruktion Tagkonstruktionen inklusive tagplader er i god stand, uden synlige tegn på nedbrydning. Det anbefales at udføre en efterisolering af taget for at bringe isoleringen op på acceptabelt niveau. I driftsbudget skal der afsættes midler til en udskiftning af tagrender, nedløb indenfor en 10- års periode. Ligeledes skal der afsættes midler til udskiftning af zinktaghætter. Pos. 05 Indvendige skillevægg Der er ikke konstateret skader på væggene, udover afskallinger ved dækundersider som skyldes overbelastning på hjørner. Dette forhold holdes under observation, og der bør afsættes midler hertil i driftsbudget. Pos. 06 Etageadskillelse Der er ikke konstateret tegn på skader i denne bygningsdel.

6 Emne: Tilstandsrapport Side 6 Pos. 07 Altaner / Altangange Altangange i blok 3 er renoveret indenfor det seneste år. Der afsættes ikke midler til vedligehold af overfladebehandlingen i driftsbudgetet. Der er ikke registreret problemer i forbindelse med de indeliggende altanplader i boligerne. Der afsættes ikke midler i driftsbudgettet. Pos. 08 Svømmebassin Er ikke omfattet af nærværende bygningsgennemgang Pos. 09 Indvendige trapper/ trapperum Mindre skader på vægoverflader i trapperum bør udbedres. Årsagen til konstaterede revner bør afklares. Pos. 10 Varmecentral Man bør skifte brugsvandsanlægget inden for en 10-årig periode. Pos. 11 Varmefordelende systemer Der er ingen forslag. Pos. 12 Brugsvandssystemet Der forslås montering af nye ventiler på stigstrenge. Pos. 13 Ventilationssystemet Det bør undersøges om det er muligt at etablere mekanisk ventilation. Pos. 14 Faldstammer Ingen forslag. Pos. 15 Ledninger i jord Der bør afsættes et årligt beløb til udskiftning. Pos. 16 Kloak og dræn I første omgang en TV-inspektion af ejendommens kloakker og en rapport, der angiver, hvad der bør laves. Pos. 17 Asfaltarealer En opretning af asfaltarealer med nyt slidlag. Pos. 18 Flisearealer Der bør afsættes et årligt beløb til udbedring af fliser. Pos. 19 Vaskeri Der bør afsættes et årligt beløb til fornyelse af maskiner.

7 Emne: Tilstandsrapport Side 7 4. Økonomi samlet oversigt 4.1. Grundlag De skønnede omkostninger er dels baseret på kendte udførelsespriser fra entreprenører dels erfaringspriser fra tilsvarende ydelser samt V&S prisbog. Overslaget omfatter håndværkerpriser, dog ikke byggepladsudgifter. Alle delpriser er eksklusive moms og teknikeromkostninger. Prisniveau august Investeringsbudget Samlet oversigt Pos. Bygningsdel Økonomisk overslag Pos. 2 Ydervægge - efterisolering ca. kr ,- Pos. 4 Tagkonstruktion efterisolering ca. kr ,- Pos. 9 Indvendige trapper ca. kr ,- Pos. 10 Varmecentral ca. kr ,- Pos. 12 Brugsvandssystemet ca. kr ,- Pos. 13 Ventilationssystemet ca. kr ,- Pos. 16 Kloak og dræn ca. kr ,- Pos. 17 Asfaltareal ca. kr ,- I alt ca. kr ,- Uforudsete udgifter 10% ca. kr ,- Entreprenørudgift excl. moms ca. kr ,- Teknikerhonorar ca. 10% ca. kr ,- ca. kr ,- Moms 25% ca. kr ,- I alt incl. moms ca. kr ,-

8 Emne: Tilstandsrapport Side Input til ejendommens 10-års vedligeholdelse (driftsbudget) Pkt. Aktiviteter Maling af vinduer og døre Altaner og altangange Ledninger i jord Flisearaler Vaskeri I alt

9 Emne: Tilstandsrapport Side 9 5. Undersøgelsen 5.1. Undersøgelsens omfang Besigtigelse af ejendommen fandt sted d. 14. august Følgende var til stede under besigtigelsen: Michael Thers, Lodsgården Rune Helgesen, Danakon a/s Stig Persson, Danakon a/s Følgende blev besigtiget: Tagværk, kælder, ydervægge, trapper, port, vinduer og døre i fællesarealer. Vand-, varme- og afløbsinstallationer, samt ventilation. Der blev ikke foretaget destruktive indgreb eller anvendt måleinstrumenter så som covermeter, temp. måler, fugtmåler, lakmuspapir, phenoftalin eller andre VVS-måleinstrumenter Som en del af undersøgelsen er der gennemført interview med Michael Thersfor at få oplysninger om eventuelle skader, driftsproblemer. m.m.

10 Emne: Tilstandsrapport Side Oversigt over eftersete bygningsdele Pos. nr. Bygningsdel 01 Fundamenter og kælder 02 Ydervægge 03 Vinduer / døre 04 Tagkonstruktion 05 Indvendige skillevægge 06 Etageadskillelse 07 Altaner / altangange 08 Svømmebassin 09 Indvendige trapper / trapperum 10 Varmecentral 11 Varmefordelende system 12 Brugsvandssystemet 13 Ventilationssystemet 14 Faldstammer 15 Ledninger i jord 16 Kloak og dræn 17 Asfaltarealer 18 Flisearealer 19 Vaskeri

11 Emne: Tilstandsrapport Side Status og tiltag af eftersete bygningsdele Pos. 01 Fundamenter & kælder Bygning 1 og bygning 3 er udført uden kælder, bygning 2 er med kælder. Alle tre bygninger er direkte funderet. Bygning 2 er med omfangsdræn. Kælderydervægge er støbt på stedet som armeret beton. Indvendig bærende vægge i kælder er murede vægge som kalksandsten. Terrændæk (kældergulv) er 100 mm beton støbt på gruslag. Gulvkonstruktion i stueetagen (blok 1 & blok 3) er 100mm beton støbt på 50 mm isolering og drænede gruslag. Der er ikke registreret revner i de synlige dele af fundamenter og kældervægge. Kælder fremtræder tør uden tegn på fugtoptrængning i træskillevæggene. Der er registreret enkelte revner i betongulvet, som formodentlig skyldes svind og krybning i beton. Disse er uden betydning for bygningens holdbarhed/ drift. Under blok 1 og blok 3 er der udført en installationskanal i bygningernes fulde længde. Kanalerne (ingeniørgange) fremtræder tørre og uden tegn på synlige skader. Tiltag: Ingen Økonomi:

12 Emne: Tilstandsrapport Side 12 Der er ikke behov for afsætning af midler i driftsbudget til denne bygningsdel i den kommende 10- års periode.

13 Emne: Tilstandsrapport Side 13 Pos. 02: Ydervægge Bygningerne er udført med tre forskellige ydervægskonstruktioner. Væggenes opbygning er dels fundet i det eksisterende tegningsmateriale, dels ved kontrolmål på stedet. Der er ikke foretaget destruktive indgreb i konstruktionen. Murede facader: Ikke bærende facader med udvendig skalmur er udført som en 30 cm hulmur med teglsten udvendig og indvendig og mellemliggende isolering (max 80 mm). Facaderne fremtræder uden tegn på synlige skader (revner o.a.) Bygningsdelen lever ikke op til dagens isoleringskrav. Murede gavle: De bærende gavlvægge med udvendig skalmur, er udført med en 24 cm muret bagvæg (skønnet) (kalksandsten) med teglsten udvendig. Iht. det oplyste, er der ikke isolering i det minimale hulrum, der er tilbage (20-30mm). Bygningsdelen lever ikke op til dagens isolerings krav. Brystninger /facader: Facader i de tilbagetrukne altanpartier og brystninger mod boliger i blok 3 1. og 2. sal, er udført med gasbetonblokke, som er pudset indvendigt og fremstår rå udvendig. Bygningsdelen lever ikke op til dagens isolerings krav. Facade af gasbeton Blok3

14 Emne: Tilstandsrapport Side 14 Muret gavl og facade, blok 1 og blok 2. Tiltag: Det foreslås at udføre en kontrolmåling af gavle og facader for at verificere de angivne forhold (isolering mv.) Der foretages en termofotografering af ejendommen for et udpege de områder, hvor en evt. efterisolering vil have den største effekt. I forlængelse heraf foreslås det at udføre en efterisolering af bygningsdelen for at bringe den op på et tidssvarende niveau rent isoleringsmæssig. På gavle kan der udføres en udvendig efterisolering på mm med en ny skalmur. Brystninger og facader mod altaner kan efterisoleres med en udvendig isolering på 100mm mm med en udvendig isolering og pladebeklædning eller armeret facadepuds. Økonomi: Alle beløb er anført i hele tusinder, og baseret på erfaringstal fra tilsvarende arbejder. Beløb angives uden moms, tekniske omkostninger og finansiering. Kontrolmåling af ydervægge (destruktive indgreb) I alt 5 steder ca. kr ,- Termofotografering ca. kr ,- Efterisolering af gavle, som beskrevet ca. kr ,- Efterisolering gasbeton i facader ca. kr ,-

15 Emne: Tilstandsrapport Side 15 Pos. 03 Vinduer / døre Bebyggelsen er oprindelig udført med trævinduer med termoglas. Der forefindes et antal forskellige vinduestyper i bebyggelsen, i det følgende listet som de oprindelige vinduestyper. I stuefacaden er der trefags vindueselementer med en fast ramme og to gående rammer. I køkken er der to sidehængte rammer I værelser er der faste partier med sidehængt ramme Mod altaner er der faste partier med dør Yderdøre er plade-trædøre uden vindue. Der er ikke foretaget en samlet udskiftning af vinduer i perioden fra opførelse til dato. På de oprindelige vinduespartier er der nogle steder monteret alu- glaslister. De oprindelige vinduer fremtræder i en umiddelbart dårlig tilstand, med revnede inddækninger og karme. Beboerne og ejerforeningen har foretaget lejlighedsvis udskiftning af vinduer, men der ligger ikke nogen krav om, at vinduerne skal have samme udseende og funktion som de oprindelige. Derfor er der vindueselementer med en og to gående rammer og vindueselementer med forskellig karm og rammebredde. Omfang af relativt nye og gamle vinduer er ikke opgjort. Tre forskellige vinduestyper i facade, blok 2 Tiltag: Der bør efter vor opfattelse fastlægges en politik om hvordan vinduer og døre i ejendommens ydervægge skal se ud og hvilke funktioner disse skal have.

16 Emne: Tilstandsrapport Side 16 De resterende gamle vinduer foreslås udskiftet til den nye standard. Såfremt vinduer ikke udskiftes skal eksisterende trævinduer males og repareres. Vinduerne bør males hvert 6. år. Økonomi: Alle beløb er anført i hele tusinder, og baseret på erfaringstal fra tilsvarende arbejder. Beløb angives uden moms, tekniske omkostninger og finansiering. Omkostning ved udskiftning af samtlige vinduer er ikke prissat i nærværende rapport, idet omfang af gavle og nye vinduer ikke er opgjort. Maling og reparation af vinduer i en blok, samme farve som eksisterende ca. kr ,-

17 Emne: Tilstandsrapport Side 17 Pos. 04 Tagkonstruktion Bebyggelsen er udført med trægitter i tagkonstruktionen. Spær spænder mellem facader og er understøttet på en midterskillevæg. Tagbelægning er bølge-eternit. Udvendigt er der ikke synlige tegn på nedbrydning af overfladen. Der er registreret en mindre mosbevoksning på overfladen. Forventet restlevetid >10år Taghældning ca. 20 gr Tagrender og nedløb, som plast Iht. det oplyste er der ikke problemer med utætte tagrender eller andet. Forventet restlevetid for tagrender skønnes til 10 år. Rendejern er synligt angrebet af rust. Isoleringen ligger ved spærfod og er udført som 2x 50 mm i alt 100 mm rockwool. Tagrummet er ventileret via et åbent tagudhæng og åbent loft over altaner på øverste etage. Isolering bærer præg af, at der har været fygesne i loftrummet. Isolering / tagrum

18 Emne: Tilstandsrapport Side 18 Taghætter, zink Blok 2 Tiltag: Der bør udføres en efterisolering i tagrummet, for at bringe det op på et tidssvarende niveau. Der kan umiddelbart udlægges mm isolering på den eksisterende. Der skal afsættes et beløb til udskiftning af tagrender og rendejern inklusive nedløb, selvom disse umiddelbart ikke fremtræder med skader. Økonomi: Alle beløb er anført i hele tusinder, og baseret på erfaringstal fra tilsvarende arbejder. Beløb angives uden moms, tekniske omkostninger og finansiering. Efterisolering, 150 mm isolering ca. kr ,- Udskiftning af tagrender og nedløb ca. kr ,-

19 Emne: Tilstandsrapport Side 19 Pos. 05 Indvendige skillevægge Indvendige bærende skillevægge (lejlighedsskel, gavlbagvæg og vægge mod trapperum) er udført som murede vægge af kalksandsten, som er pudset på begge sider. Væggenes overfladevedligeholdelse påhviler den enkelte ejer. Der er flere steder registreret knusning i top af væg, hvor dækelementerne har vederlag. Forholdet er umiddelbart skønnet at være uden betydning for konstruktionens holdbarhed. Tiltag: Omfanget af disse skader bør registreres, således at der kan reageres, såfremt disse skader skulle udvikle sig med tiden. Økonomi: Der er ikke behov for afsætning af midler i driftsbudget til denne bygningsdel i den kommende 10-årsperiode.

20 Emne: Tilstandsrapport Side 20 Pos. 06 Etageadskillelse Etageadskillelsen er udført med betonelementer som spænder i bygningens lænderetning mellem lejlighedsskel, gavlbagvæg og vægge mod trapperum. På dækkens overside ligger trægulve på strøer. Der er ikke registreret nogen skader eller tegn på skade i etagedækskonstruktionen Tiltag: Ingen Økonomi: Der er ikke behov for afsætning af midler i driftsbudget til denne bygningsdel i den kommende 10-årsperiode.

21 Emne: Tilstandsrapport Side 21 Pos. 07 Altaner / Altangange Altaner og altangange er udført af betonelementer som spænder i bygningens længderetning. Altangang: Betonelementer på altangange er understøttet på betonkonsoller mellem betonsøjler i facadelinien og hovedskillevæggen mellem boligerne. Vederlagene er indenfor det sidste år sikret ved påboltning af stålvinkler på undersiden: Overfladen af altangangen er ved samme lejlighed sikret med en skridsikker, beskyttende belægning. Forventet restlevetid > 10år Afløb fra altaner / altangange via udspyer i facadelinie. Altaner: Altanpladerne understøttes på opmurede murvinger i teglsten. Det er ikke registreret nogen skader på disse plader. Brystningspartier (altaner og altangange) Udført som 80 mm betonelement med indstøbt stålrækværk i overside. De indstøbte stålceptre på altangange er renoveret i overgang mod beton. Der foreligger ikke oplysninger om rækværk på de private altaner Dækoverside, Altangang

22 Emne: Tilstandsrapport Side 22 Dækunderside altangang Tiltag: De skal afsættes midler i driftsbudget til vedligehold af overfladebehandlingen på altangange i blik 3, og altaner i alle blokke. Økonomi: Vedligehold rækværk altaner ca. kr ,-

23 Emne: Tilstandsrapport Side 23 Pos. 08 Svømmebassin Det eksisterende svømmebassin placeret i det fri mellem blok 2 og blok 3, er ikke omfattet af nærværende bygningsgennemgang Tiltag: Ikke oplyst Økonomi: Ikke oplyst

24 Emne: Tilstandsrapport Side 24 Pos. 09 Indvendige trapper / trapperum Indvendige trapper er udført som elementrapper med terrazzooverflade. Trapperne fremtræder velholdt og er uden tegn på synlige skader: Vægge (overflader) i trapperum er de under pos 3 omtalte kalksandstensvægge De pudsede overflader er malet med en ding-dong overflade. Der er registreret et antal mindre sader i væggene, specielt ved indgangsdøren i stueetagen. Forventet restlevetid er > 10 år I en opgang er der endvidere registeret en lodret revne i trapperummets bagvæg. Tiltag: Der bør udføres en nærmere undersøgelse af hvad årsagen til den registrerede revne i bagvæggen kan være. Økonomi: Undersøgelse af revneårsag anslået ca. kr ,-

25 Emne: Tilstandsrapport Side 25 Pos. 10 Varmecentral De store komponenter i varmecentralen så som kedler og varmtvandsbeholder er fra ejendommens opførelse i Dog er kedler renoveret i forbindelse med indførelse af naturgas. I den forbindelse kom der også nye gasbrændere. Senere er også automatikanlægget på varmesiden blevet fornyet. Vi erfarer, at varmecentralen fungerer upåklageligt på trods af en alder på over 30 år. Tiltag Vi vil foreslå, at der afsættes et beløb til en renovering af brugsvandsanlægget i varmecentralen inden for de næste 10 år. En renovering vil nok ende med, at der kun vil være én ny beholder. De 2 gamle fjernes. Økonomi En renovering vil beløbe sig til ca.kr excl. moms.

26 Emne: Tilstandsrapport Side 26 Pos. 11 Varmefordelende system Hele det varmefordelende system: kælderledninger med ventiler, stigstrenge, fordelingsledninger i lejligheder, radiatorventiler og radiatorer er fra bygnings opførelse i I de 33 år har der været et minimum af vedligeholdelsesomkostninger på dette anlæg. Rørnettet er tæt og der har ikke været radiatorsprængninger. Da man i princippet ikke rører dette anlæg, har de gamle ventiler mange steder sat sig fast. Med hensyn til de manuelle radiatorventiler har ejerforeningen forsøgt at få en termostatventil, der passer til dette system, hvor ventiler sidder under radiatoren i midten. Dette er endnu ikke lykkedes. Der er varmemålere på samtlige radiatorer i hele ejendommen også i fællesarealer så som vaskeri og selskabslokale. Tiltag Vi vil foreslå, at man forsætter med at lede efter en termostatventil, der passer til radiatorerne. Der er ikke foreslået noget tiltag Økonomi Der ikke afsat nogen beløb

27 Emne: Tilstandsrapport Side 27 Pos. 12 Brugsvandssystemet Hele brugsvandssystemet, kælderledninger med ventiler, stigstrenge (stigstrengene er skjult i kælderskabe) og fordelingsledninger i lejligheder er fra bygningens opførelse i I de 33 år har der været et minimum af vedligeholdelsesomkostninger på dette anlæg. Rørnettet er tæt og der har været meget få utætheder og gennemtæringer i årenes løb. Da man i princippet ikke rører dette anlæg, har de gamle ventiler sat sig fast. Det betyder ofte, at man må lukke for vandet til en hel blok ved udskiftning af et vandarmatur, hvis der ikke er monteret ballofixer. Der er ingen målere på vandet i den enkelte lejlighed. Tiltag Vi vil foreslå, at man inden for en 10-årsperiode vil få ventilerne på stigstrengene til at virke samt få sat nogle indreguleringsventiler på brugsvandcirkulation. Man bør ligeledes inden for en overskuelig fremtid få udskåret et vist antal rørprøver, som sendes til undersøgelse. Denne undersøgelse vil fortælle noget om restlevetiden for brugsvandsrørerne. Der er ingen forslag til montering af målere i den enkelte lejlighed, da der mange steder skal monteres mange målere.

28 Emne: Tilstandsrapport Side 28 Økonomi Montering af ventiler på stigstrenge kr ,- Udtagning af rørprøver kr ,- Excl. moms

29 Emne: Tilstandsrapport Side 29 Pos. 13 Ventilationssystemet Ejendommens ventilationsanlæg fra køkken og bad/wc er af typen, naturligt aftræk, det vil sige, at det er skorstenseffekten, der trækker den gamle luft ud af lejlighederne og erstatningsluften kommer ind gennem sprækker, åbne vinduer m.m. Det er altså ingen ventilator, som suger den gamle luft ud. Det betyder, at mængden af den luft, der suges ud fra lejlighederne er meget forskellig. Mængden er afhængig af temperaturen på indeluften og udeluften, samt om det blæser. Tiltag Der bør laves en undersøgelse af mulighederne for at få et mekanisk ventilationssystem. Økonomi En undersøgelse vil beløbe sig til ca. kr ,- Excl. moms

30 Emne: Tilstandsrapport Side 30 Pos. 14 Faldstammer Ejendommens faldstammer har det godt, der ingen tegn på begyndende gennemtæringer. Der oplyses, at når faldstammer tilstoppes, bliver de gennemspulet, så de er de rene lang tid fremover. Tiltag Ingen tiltag Økonomi Der er ikke afsat noget beløb

31 Emne: Tilstandsrapport Side 31 Pos. 15 Ledninger i jord Ejendommens ledninger i jord, det vil sige varmtvandsledninger og varmerør, har det godt. En del blev skiftet i forbindelse med indførelse af naturgas. Tiltag Der bør afsættes et beløb til dækning af pludselig opstående skader på jordledninger. Økonomi Der bør afsættes et beløb på kr ,- excl. moms hver år.

32 Emne: Tilstandsrapport Side 32 Pos. 16 Kloak og dræn Ejendommens kloaksystems tilstand er ukendt, selv om det fungerer som det skal uden de større reparationer. Omfangsdrænet omkring bygninger virker også efter hensigten, idet alle kældre var helt tørre, selv om der var kommet en del nedbør de sidste dage Tiltag Der bør ofres penge på en TV-inspektion af kloaksystemet med en tilhørende rapport, der angiver hvor og hvor meget, der skal ofres på kloakkerne de næste mange år. Økonomi TV-inspektion af kloakker excl. moms kr ,- Rapport udført af Danakon a/s excl. moms kr ,-

33 Emne: Tilstandsrapport Side 33 Pos. 17 Asfaltarealer Ejendommens asfaltarealer består af den store parkeringsplads samt stamveje ind langs boligblokkene. Efter mange års kørsel er der efterhånden blevet mange lunker, hvilket betyder at afløbsristene ligger højest. Det indebærer, at når det regner, står der mange og store vandpytter rundt omkring. Lunker og pytter betyder ofte, at der kommer revner i asfalten, hvilket medfører at belægningen går i stykker. Tiltag Der bør afsættes penge til at få lagt et nyt lag asfalt. I den forbindelse skal riste og dæksler justeres i højden. Endvidere skal der foretages en ny opstribning af P-pladserne. Økonomi Nyt lag asfalt excl. moms kr ,- Justering af riste og dæksler excl. moms kr ,- Ny opstribning excl. moms kr ,-

34 Emne: Tilstandsrapport Side 34

35 Emne: Tilstandsrapport Side 35 Pos.18 Flisearealer Ejendommens flisearealer består hovedsalig af fliseområder ved indgangspartier En flises levealder er mellem år afhængig af kvalitet og brug af salt i vinterperioden. Mange af fliserne trænger til en udskiftning. Tiltag Hvert år bør et delområde skiftes, således at det ikke er hele området, der skal skiftes på en gang. Økonomi Årlig beløb der bør afsættes excl. moms kr ,-

36 Emne: Tilstandsrapport Side 36 Pos. 19 Vaskeri Ejendommens fællesvaskeri er helt nyt, det består af 3 vaskemaskiner, 1 tørretumbler og 1 strygerulle (af ældre dato). Tiltag Hvert år bør der afsættes et beløb til udskiftning af vaskemaskiner m.m. inden for en periode på 6 10 år. Økonomi Årlig beløb der bør afsættes excl. moms kr ,-

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Tilstandsrapport Tag og altaner

Tilstandsrapport Tag og altaner Andelsboligforening J.M.Thorvald Thorvaldsensvej og J. M. Thieles vej Tilstandsrapport Tag og altaner 14. maj 2008 Sags nr. 08037/Kms Taastrup Hovedgade 22 Telefon 43 99 22 77 www.danakon.dk Reg.nr. 11

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere