Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 stadfæstes Ved brev af 13. september 2007 har [...], på vegne af energikonsulent [...] indbragt Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 for Energiklagenævnet. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007, hvorefter de af energikonsulent...[klager) den 28. februar 2006 udarbejdede energimærker for ejendommen [...], blev vurderet til at indeholde 1 væsentlig fejl og 7 mindre væsentlige fejl. Den væsentlige fejl var, at der for ejendommen blev udarbejdet to energimærker i stedet for et enkelt. Det blev herefter pålagt energikonsulenten at berigtige fejlene i energimærkningen, således at der blev udarbejdet ét energimærke for ejendommen. Energistyrelsen tildelte energikonsulenten en påtale. Energikonsulenten er uenig i Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007, hvorved han blev tildelt en påtale. Sælger af ejendommen, [...], har påklaget Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 vedrørende beregning af energiforbruget i forbindelse med ener-

2 gimærkningen af ejendommen [...]. [...] s klage behandles i Energiklagenævnet under j.nr Den påklagede afgørelse Fra Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 fremgår blandt andet: [...] 2. Afgørelse Retsgrundlaget for Energistyrelsens afgørelse i sagen er bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning i bygninger. Det fremgår af 48, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulentens ydelser, der er udført efter reglerne i bekendtgørelse nr af 13. december 2005, skal færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Det fremgår herefter af bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger 42, stk. 1, 1. punktum, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende gyldige energimærker, og andre ydelser udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Side 2 af 14 Som grundlag er tillige anvendt Håndbog for energikonsulenter - version 2004, der var gældende på tidspunktet for energimærkningen. Håndbogen er Energistyrelsens retningslinier for energimærkning af små ejendomme. Generelt om de udarbejdede energimærker Der er udarbejdet 3 energimærkerapporter på ejendommen. Energimærkerapport E [...] er udarbejdet af energikonsulenten for hele ejendommen på ovenstående adresse. Herefter er energimærkerapporterne E [...] og E [...] udarbejdet, der behandler ejendommen som to lejligheder. Energimærkerne for de to lejligheder er dog hver især udarbejdet som enfamiliehusenergimærker. Klagen behandles i forhold til de to seneste energimærkerapporter E [...] og E [...]. Klagen over energimærkerapporterne behandles under et, da der er tale om én ejendom. Energistyrelsen skal bemærke, at det er en grundlæggende fejl, at opdele ejendommen i to, således at der udarbejdes to energimærker for ejendommen. Der skulle rettelig have været udarbejdet ét energimærke, som omfatter hele ejendommen, idet der netop er tale om én samlet ejendom beliggende på samme matrikel, jf. 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december Det er således uden betydning, at ejendommen er udlejet som to lejligheder.

3 Energimærke E [...] Det er Energistyrelsens vurdering, at 1. det er en fejl, at energimærket ikke er udarbejdet for hele ejendommen, men kun omfatter en del af ejendommens opvarmede areal. 2. ejendommens areal ikke er korrekt opmålt. Ved besigtigelsen blev lejlighedens areal opmålt til 170,39 m2, mens energikonsulenten har registreret 158 m2. 3. ruderne på ejendommen ikke er korrekt registreret. Ved besigtigelsen blev der registreret termoruder i hele lejligheden, på nær to ruder med 1 lags glas og forsatsrude (1+1 rude) i gavl mod vest samt 1+1 rude i bryggers i udbygningen, mens energikonsulenten har registreret termoruder i hele ejendommen. 4. ydervægge ikke er registreret korrekt. Det er en fejl, når energikonsulenten registrerer let med 100 mm isolering i vestgavl og ½ stenvæg med 100 mm isolering. Begge vægtyper ligger mod øst i den anden del af ejendommen. Det er ligeledes en fejl, at der er registreret 30 cm isoleret hulmur, hvor der er 33 cm isoleret hulmur, ligesom det er en fejl, at der ikke er registreret bindingsværk med 100 mm indvendig isolering. 5. højdemål ikke er opmålt korrekt. Ved besigtigelsen blev etagehøjden målt til henholdsvis 2,38 m og 2 m skrånende til 1,70 m i tilbygningen. Energikonsulenten har registreret etagehøjden til 2,45 m. Side 3 af 14 Samtidig finder Energistyrelsen at 6. isolering af loft, skunke og tag har energikonsulenten registreret korrekt. 7. isolering af etageadskillelse inden for klimaskærmen falder uden for ordningen. 8. isoleringseffekt fra stråtaget falder uden for ordningen. 9. hensyn til andet brændsel falder uden for ordningen. Energistyrelsen finder ikke at kunne tage stilling til 10. hvorvidt energikonsulenten havde adgang til faktiske forbrugsoplysninger. Det er Energistyrelsens vurdering, at de faktuelle fejl under punkt 1-5 er en følge af, at energikonsulent...[klager] ikke har udført arbejdet i overensstemmelse med retsgrundlaget, herunder Håndbogen for energikonsulenter udgaven.

4 Det er Energistyrelsens vurdering, at fejlen under punkt 1, skal betragtes som en væsentlig fejl, idet energimærket ikke omfatter hele bygningens opvarmede areal, og derved får fejlen væsentlig betydning for energimærkets rigtighed. Fejlene under de øvrige punkter betragtes som uvæsentlige, idet de ikke har væsentlig indflydelse på energimærkets rigtighed. Energimærke E [...] Det er Energistyrelsens vurdering, at 1. ruder og rudetyper er registreret korrekt 2. isolering af loft, skunke og tag har energikonsulenten registreret korrekt. 3. isolering af etageadskillelse inden for klimaskærmen falder uden for ordningen. 4. isolering af gulve er registreret korrekt. 5. etagehøjden er registreret korrekt Side 4 af 14 Energimærkningen er således korrekt udført i forhold til de i 1-5 angivne punkter. Energistyrelsen finder dog, at det er en væsentlig fejl, at energimærket ikke omfatter hele ejendommen, men kun en del af ejendommens opvarmede areal, jf. ovenfor. Øvrige forhold Herudover er det Energistyrelsens vurdering, at 1. oliekedlen ikke er registreret korrekt, idet der er blanke felter ud for varmetab/lågetab i kontroludskriften. Der skal stå 2,0 (før nuværende værdi) og 0,1 (værdi efter gennemførelse af besparelsesforslag). 2. ventiler på radiatorer ikke er registreret korrekt. Energikonsulenten har registreret termostatventiler på alle radiatorer. Der er 6 stk. radiatorer uden termostatventiler (4 stk. i stueetagen og 2 stk. i tagetagen). 3. natsænkning "Ur med rumføler" ikke er registreret korrekt. Felter ud for "temperatur før" og "temperatur efter" er blanke i kontroludskriften. Der skal stå -1 før og -1 efter. Energistyrelsen vurderer at fejlene under punkt 1-3 ikke har væsentlig betydning for energimærkets rigtighed, hvorfor de anses for at være mindre væsentlige. Udarbejdelse af nyt energimærke Energistyrelsen pålægger energikonsulent [...] at berigtige energimærket for ovenstående ejendom. Der skal tages hensyn til, at der rettelig kun skal forefindes en energimærkning på ejendommen og ikke to. Berigtigelsen sker i overensstemmelse med Ener-

5 gistyrelsens afgørelse, jf. 3b stk. 3 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning i bygninger. Af bestemmelsen fremgår det, at "Energistyrelsen kan pålægge energikonsulent at berigtige fejl og mangler i en energimærkning." [...] Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 vedlægges i sin helhed som bilag 1. Klagers synspunkter til støtte for klagen Til støtte for klagen har klager i brev af 13. september 2007 anført: [...] Klage vedr. påtale, J.nr På vegne af vores medlem,...[klager], skal jeg hermed bede Energiklagenævnet forholde sig til en påtale og et krav om berigtigelse,...[klager] har modtaget fra Energistyrelsen. Side 5 af 14 Sagen drejer sig om et energimærke,...[klager] har udført på ejendommen [...]. Ejendommens sælger har indklaget...[klager] for en række forhold. Energistyrelsen vurderer ved klagebehandlingen, at der ved udarbejdelsen af energimærket er begået en væsentlig fejl og syv mindre væsentlige fejl. Det er vores indtryk, at det alene er den væsentlige fejl, som fører til afgørelsen om en påtale og et krav om at berigtige energimærket. Vi vil derfor bede Energiklagenævnet forholde sig til den væsentlige fejl alene. Af Energistyrelsens afgørelse kan vi læse, at den væsentlige fejl skyldes, at der er udarbejdet to energimærker for ejendommen i stedet for et. Energistyrelsen henholder sig til, at der er tale om en samlet ejendom beliggende på samme matrikel. Ifølge 4 stk. 1 i bekendtgørelse 1294 af 13. december 2005, som var gældende på tidspunktet for opgavens udførelse, skal energimærkningen for sådanne ejendomme udarbejdes samlet. Vi ønsker med denne klage en vurdering af, om der rent faktisk er tale om en bygning på en matrikel....[klager] har overfor [...] oplyst, at der er tale om to bygninger, der oprindeligt er opført som to selvstændige bygninger på to selvstændige matrikler, [...] og [...], men efterfølgende er bygget sammen og samlet på samme matrikel. Uagtet at bygningerne nu er forbundet via en sammenbygning, er der sådan som det er oplyst overfor os i byggeteknisk henseende

6 tale om to forskellige bygninger med individuel anvendelse og med separate varmesystemer. Den ene bygning er således opvarmet med oliefyr, mens den anden bygning er opvarmet med elpaneler. De to bygninger fungerer som separate enheder og har helt forskellige konstruktioner og klimaskærm. Det giver med...[klager] s ord ikke mening at søge at beskrive dem samlet. Ved beslutningen om at udarbejde to energimærker har...[klager] holdt sig til håndbog for energikonsulenter i 2004-versionen, som var gældende på daværende tidspunkt, og hvor der i afsnit i den generelle del bl.a. står: "Dog kan energimærkningen i særlige tilfælde opdeles i flere Energimærkerapporter. Dette gælder for eksempel, hvis der er flere selvstændige bygninger til individuel anvendelse og med separate varmeanlæg, afregning og/eller forskellig varmeforsyning på ejendommen". Side 6 af 14 Denne passus i håndbogen bygger på 4 stk. 3 nr. 2 i bekendtgørelse Det springende punkt er i vores opfattelse, hvordan man skal tolke en sammenbygning af to separate ejendomme, som efter sammenbygningen fortsat har individuel anvendelse, separate varmeanlæg og forskellig varmeforsyning. Vores påstand er, at...[klager] korrekt har tolket situationen som to selvstændige bygninger til individuel anvendelse med separate varmeanlæg og forskellig varmeforsyning, at han derfor ikke noteres for en væsentlig fejl, og at påtalen og kravet om berigtigelse derfor skal trækkes tilbage. Subsidiært er vores påstand, at situationen på ingen måde var så entydig, at det kan kaldes en væsentlig fejl at udarbejde to energimærker, hvorfor påtalen fjernes, men...[klager] fortsat skal udarbejde et fælles energimærke for de to ejendomme for klager. [...] Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen afgav ved brev af 3. oktober 2007 følgende bemærkninger til klagen: [...] Energistyrelsen kommenterer på klagers bemærkninger i brev af 13. september 2007 under følgende punkter: 1. Det er alene den væsentlige fejl, der fører til afgørelsen om påtale og krav om berigtigelse 2. Om der er tale om en bygning på en matrikel

7 Ad 1: Det er alene den væsentlige fejl, der fører til afgørelsen om påtale og krav om berigtigelse Af Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 fremgår bl.a. følgende: "Det er Energistyrelsens vurdering, at du har begået 1 væsentlig fejl og 7 mindre væsentlige fejl ved energimærkningen af ovennævnte ejendom. Begrundelsen fremgår af Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 til klager, der vedlægges i kopi. Energistyrelsen pålægger dig at berigtige energimærkerne i overensstemmelse med Energistyrelsens afgørelse, jf. 48 i bekendtgørelse nr af 21. december 2006, jf. 36, stk. 3 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger. Side 7 af 14 Energimærkerne rettes, så der alene udarbejdes et energimærke for ejendommen samt således, at det svarer til Energistyrelsens bemærkninger i nærværende afgørelse.... Energistyrelsen har endvidere afgjort, at du i henhold til 48 i bekendtgørelse nr af 21. december 2006, jf. 36, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger, skal tildeles en påtale. Der er ved tildelingen af påtale især lagt vægt på den væsentlige fejl at der er udarbejdet to energimærker i stedet for et. Denne påtale kan indgå i en eventuel senere sanktionsmæssig vurdering i forhold til dit virke som energikonsulent. " Som det fremgår, har Energistyrelsen ved tildelingen af påtalen især lagt vægt på den væsentlige fejl. Det er således, at når der tildeles en påtale, er der altid tale om en samlet vurdering af sagen, således også i denne sag. Det er derfor, at der står, at der især er lagt vægt på den væsentlige fejl. I dette ligger ikke, at det kun er den væsentlige fejl, som bærer påtalen. Det er den samlede vurdering af alle fejlene, som bærer påtalen og ikke alene den væsentlige fejl. Der er ikke taget stilling til, hvorvidt kun den væsentlige fejl alene vil kunne bære en påtale, eller hvorvidt kun de 7 mindre væsentlige fejl vil kunne bære en påtale. Ad 2: Om der er tale om en bygning på en matrikel Klager skriver i brev af 13. september 2007, bl.a. følgende:

8 "... at der er tale om to bygninger, der oprindeligt er opført som to selvstændige bygninger på to selvstændige matrikler, 18d og 19d, men efterfølgende er bygget sammen og samlet på samme matrikel. Uagtet af bygningerne nu er forbundet via en sammenbygning, er der sådan som det er oplyst overfor os i byggeteknisk henseende tale om to forskellige bygninger med individuel anvendelse og med separate varmesystemer. Den ene bygning er således opvarmet med oliefyr, mens den anden bygning er opvarmet med el-paneler. De to bygninger fungerer som separate enheder og har helt forskellige konstruktioner og klimaskærm. Det giver med...[klager] s ord ikke mening at søge at beskrive dem samlet. Ved beslutning om at udarbejde to energimærkninger har...[klager] holdt sig til håndbog for energikonsulenter 2004-versionen, som var gældende på daværende tidspunkt, og hvor der i afsnit i den generelle del bl.a. står: Side 8 af 14 Dog kan energimærkningen i særlige tilfælde opdeles i flere Energimærkerapporter. Dette gælder for eksempel, hvis der er flere selvstændige bygninger til individuel anvendelse og med separate varmeanlæg, afregning og/eller varmeforsyning på ejendommen. " I bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger fremgår det af 4, stk. 1: "Energimærkning af bygninger udarbejdes samlet for alle bygninger beliggende på en ejendom, jf. dog stk. 3. Ved en ejendom forstås i denne bekendtgørelse en samlet fast ejendom, der består af et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matrikel skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen. " I Håndbog for energikonsulenter - version 2004, afsnit i den generelle del, fremgår det: "Som udgangspunkt skal energimærkningen gennemføres samlet for en hel ejendom, dvs. mærkningen skal bestå af en Energimærkerapport, som omfatter alle opvarmede bygninger på ejendommen. Dog kan energimærkningen i særlige tilfælde opdeles i flere Energimærkerapporter. Dette gælder for eksempel, hvis der er flere selvstændige bygninger til individuel anvendelse og med separate varmeanlæg, afregning og/eller forskellig varmeforsyning på ejendommen. "

9 Jf. bekendtgørelsen og håndbogen skal energimærkningen som udgangspunkt gennemføres for alle bygninger beliggende på samme matrikel. Ejendommen der her behandles, er beliggende på samme matrikel, og opfylder således som udgangspunkt kriteriet for, at få udført en energimærkning. I særlige tilfælde kan energimærkningen opdeles i flere. I så fald skal følgende kriterier være opfyldt: 1. flere selvstændige bygninger og 2. individuel anvendelse og 3. separate varmeanlæg, afregning og/eller forskellig varmeforsyning på ejendommen. Da der er tale om en samlet bygning, opfylder ejendommen på [...] ikke første punkt om, at der skal være flere selvstændige bygninger. Energimærkningen skal derfor ikke opdeles i flere energimærkninger. Side 9 af 14 Da der er tale om en samlet ejendom beliggende på en matrikel, finder Energistyrelsen fortsat, at der er tale om en grundlæggende fejl, når energikonsulenten udarbejder to energimærkninger. Til klagers specifikke kommentarer angående ovenstående, anfører Energistyrelsen følgende: Ejendommen oprindeligt er opført som to selvstændige bygninger på to selvstændige matrikler Hvordan bygningen har set ud tidligere, kan Energistyrelsen ikke svare på, ligesom energikonsulenten skal energimærke en ejendom ud fra, hvordan den fremstår på tidspunktet for udarbejdelsen af energimærkningen. I dag fremstår den som en bygning under samme tag, med forskellige ydervægstyper. Der er lavet en tilbygning på nordsiden på et senere tidspunkt end hovedbygningen, som indeholder fyrrum og badeværelse (se billeder "Bad og bryggers på nordsiden" nedenfor). Bad og bryggers på nordsiden [billede udeladt] At bygningerne er forbundet via en sammenbygning Sydfacade set fra sydvest

10 [billede udeladt] Sydfacade set fra sydøst [billede udeladt] Energistyrelsen henleder desuden opmærksomheden på, at de to energimærker netop er behandlet som én klagesag, da der rettelig burde være udarbejdet ét energimærke for hele ejendommen. Jf. punkt 3.1 i Energistyrelsens afgørelse anføres det: "Der er udarbejdet 3 energimærkerapporter på ejendommen. Energimærkerapport E [...] er udarbejdet af energikonsulenten for hele ejendommen på ovenstående adresse. Herefter er energimærkerapporterne E [...] og E [...] udarbejdet,... " Og i punkt 3.4.3, d og e) Ydervægge står der: Side 10 af 14 "Energikonsulenten har registreret 23 cm gasbeton, 30 cm hulmur let med 100 mm isolering i vestgavl og ½ stensvæg med 100 mm isolering. De sidste to typer ydervægge findes på ejendommen, men den anden del af ejendommen og hulmuren er 33 cm og ikke 30 cm. Energikonsulenten mangler at registrere bindingsværk med 100 mm indvendig isolering, som energikonsulenten udelukkende har registreret for den anden del af ejendommen. Energistyrelsen vurderer, at energikonsulenten ikke har udvist den nødvendige omhyggelighed, da det oprindelige energimærke for ejendommen blev delt til to energimærkninger. " Energikonsulenten har således oprindeligt registreret ejendommen som én ejendom. Det er herefter Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten ved opdelingen af ejendommen i to energimærker, ikke har fået opdelt bygningen korrekt, således at energikonsulenten for det ene energimærke reelt har registreret to typer ydervægge, der ikke findes, og mangler at registrere den del af ydermuren, der er bindingsværk. Idet Energistyrelsen behandler klagen under et, er der taget hensyn til, at de nævnte registrerede ydervægstyper trods alt findes på ejendommen. [...] Afsluttende bemærkninger fra klager Ved brev af 21. november 2007 er klager fremkommet med følgende afsluttende bemærkninger: [...]

11 På vegne af...[klager] skal vi hermed komme med vores bemærkninger til Energistyrelsens bemærkninger til vores klage. Vi ønsker at fastholde, at klagen alene vedrører spørgsmålet vedrørende udarbejdelsen af to energimærker i stedet for et og dermed spørgsmålet om, hvor vidt der i energimærkningsbekendtgørelsens forstand er tale om en ejendom. Vi anerkender dog, at Energistyrelsen i sin afgørelse ikke har skrevet, at den tildelte påtale alene hviler på ovenstående problemstilling. Vi vil derfor bede om en fornyet stillingtagen til sanktionen, såfremt Energiklagenævnet giver os medhold i vores primære eller vores subsidiære påstand. Energistyrelsen nævner i sine bemærkninger helt korrekt, at bekendtgørelse og håndbog åbner for udarbejdelse af to energimærker, når tre forhold vedrørende selvstændige bygninger, vedrørende individuel anvendelse og vedrørende separate varmeanlæg e.l. på ejendommen er opfyldt. Side 11 af 14 Vi vil gerne understrege, at de tre betingelser meget tydeligt er beskrevet som eksempler på de særlige tilfælde, hvor udarbejdelse af to eller flere energimærker kan være berettiget. Dermed lægger håndbogen altså op til, at der kan være flere eksempler, og at man som energimærkningskonsulent må have frihed til at udøve et skøn baseret på de konkrete omstændigheder. Vi fastholder derfor, at det er rimeligt at vurdere de to sammenbyggede og helt forskelligt konstruerede bygninger som to selvstændige bygninger, og at de indiskutabelt har individuel anvendelse og separat varmeforsyning. [...] Sælgers bemærkninger til klagen Sælger af ejendommen,...[klager] har ikke haft bemærkninger til energikonsulentens klage. Retsgrundlag Fra lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger: [...] 3. Energimærkning af bygninger udarbejdes for alle bygninger beliggende på en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen....

12 Stk. 2. Energimærkning omfattet af stk. 1 indeholder energimærkning af lejligheder og andre enheder til særskilt brug.... Stk. 6. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at andre afgrænsninger end en samlet fast ejendom, jf. stk. 1, kan lægges til grund ved energimærkning af bygninger, herunder at energimærkning i særlige tilfælde ud over 11 kan udarbejdes for enkelte bygninger. 34. Klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. [...] Fra bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger (energimærkebekendtgørelsen) fremgår følgende: Side 12 af 14 [...] 4. Energimærkning af bygninger udarbejdes samlet for alle bygninger beliggende på en ejendom, jf. dog stk. 3. Ved en ejendom forstås i denne bekendtgørelse en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen.... Stk. 3. På en ejendom med flere bygninger kan energimærkning uanset stk. 1 og 2 udarbejdes for en enkelt bygning eller en gruppe af bygninger i følgende tilfælde ) Hvis en enkelt bygning eller en samlet gruppe af bygninger inden for ejendommen har separat varmeforsyning Energistyrelsen kan overfor energikonsulenter og energikonsulentfirmaer påtale fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som energikonsulenten udfører i sin egenskab af beskikket energikonsulent. Energistyrelsen kan tildele energikonsulenter og energikonsulentfirmaer en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl og mangler samt ved manglende overholdelse af regler, der er fastsat i 27, 29 og 30, 31, stk. 1 og 3, og Stk. 3. Energistyrelsen kan pålægge en energikonsulent at berigtige fejl og mangler i en energimærkning... [...]

13 Fra bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger (energimærkebekendtgørelsen) fremgår følgende: [...] 48. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf eller bekendtgørelse nr af 13. december om energimærkning af bygninger, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler... [...] Energiklagenævnets bemærkninger Det fremgår af klagen, at der er tale om to bygninger, der oprindeligt er opført som to selvstændige bygninger på to selvstændige matrikler. Bygningerne er efterfølgende bygget sammen og samlet på samme matrikel. Bygningerne er nu forbundet via en sammenbygning. Det fremgår ligeledes af Energistyrelsens bemærkninger til klagen, at der er tale om én samlet ejendom beliggende på én matrikel. I dag fremstå bygningen som én bygning under samme tag med forskellige ydervægstyper. Der er lavet en tilbygning på nordsiden på et senere tidspunkt end hovedbygningen. Side 13 af 14 Efter 3 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24. juni 2005) skal energimærkning af bygninger udarbejdes samlet for alle bygninger beliggende på en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer. Dette gælder, uanset om ejendommen er delt op i lejligheder til særskilt brug. Det fremgår ligeledes af 4, stk. 1, i energimærkebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2005), at energimærkning af bygninger udarbejdes samlet for alle bygninger beliggende på en ejendom, der består af ét matrikelnummer. Det fremgår af sagen, at der på ejendommen nu kun er én enkelt bygning, da de oprindelige bygninger er bygget sammen og samlet på samme matrikel. Dette fremgår også af de af Energistyrelsen fremlagte billeder. Energiklagenævnet lægger herefter til grund, at der er tale om én samlet bygning på matriklen. Energiklagenævnet finder, at der i henhold til 3, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger og 4, stk. 1 i energimærkebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2005) alene skulle have været udarbejdet ét energimærke for ejendommen [...], da de i Håndbog for Energikonsulenter 2004 opstillede kriterier der alle skal være til stede for udarbejdelse af flere energimærker ikke ses at være opfyldt.

14 Herefter - og under henvisning til det af Energistyrelsen anførte - finder Energiklagenævnet, at udarbejdelsen af to energimærker i stedet for ét, er en fejl, der sammen med de øvrige 7 mindre væsentlige fejl bør medføre, at energikonsulenten tildeles en påtale samt at fejlene i energimærkningen berigtiges, således at der udarbejdes ét nyt energimærke. Energiklagenævnet stadfæster herefter Energistyrelsens afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 14 af 14 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Tina Alander Lindfors Fuldmægtig

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 10. juni 2005 Tildeling af advarsel og

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 30. november 2005 tildeling af sanktioner

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen [...].

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 26. januar 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...].

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...]. (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 25. maj 2005 tildeling af advarsel og

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Pålæg om tilbagebetaling af opkrævet honorar til kunde som følge

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...].

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllevej 37 Postnr./by: 4683 Rønnede BBR-nr.: 320-012627 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 38 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-069906 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-005 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egevej 10 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-009711 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGIMÆRKNING LUNDEGÅRDSVEJ 5 5792 ÅRSLEV

ENERGIMÆRKNING LUNDEGÅRDSVEJ 5 5792 ÅRSLEV ENERGIMÆRKNING LUNDEGÅRDSVEJ 5 5792 ÅRSLEV SIDE 1 AF 4 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lundegårdsvej 5 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-024340 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hasseløvej 57 B 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-028157 Energikonsulent: Jan Dyrholm Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snerosevej 11 Postnr./by: 4540 Fårevejle BBR-nr.: 306-039914 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosevænget 2 Postnr./by: 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012334 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Marie

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Landevejen 6 9560 Hadsund 846-019331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Baunehøjvej 8 Postnr./by: 8543 Hornslet BBR-nr.: 706-020908-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 14. april 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug Õ Ô fl Î Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lykkesholm 42 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-124962 Energikonsulent: John Christiansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ulvigvej 10 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-016436 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

OBH. A1 er del bedst opnåelige herefter B i osv, og G2 er det

OBH. A1 er del bedst opnåelige herefter B i osv, og G2 er det for 223 "255 11r. 9 20. 12.2006 Nids OBH Energimærknil1gen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulìghedeme for at opnå Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamílehuse og er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere