Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 stadfæstes Ved brev af 13. september 2007 har [...], på vegne af energikonsulent [...] indbragt Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 for Energiklagenævnet. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007, hvorefter de af energikonsulent...[klager) den 28. februar 2006 udarbejdede energimærker for ejendommen [...], blev vurderet til at indeholde 1 væsentlig fejl og 7 mindre væsentlige fejl. Den væsentlige fejl var, at der for ejendommen blev udarbejdet to energimærker i stedet for et enkelt. Det blev herefter pålagt energikonsulenten at berigtige fejlene i energimærkningen, således at der blev udarbejdet ét energimærke for ejendommen. Energistyrelsen tildelte energikonsulenten en påtale. Energikonsulenten er uenig i Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007, hvorved han blev tildelt en påtale. Sælger af ejendommen, [...], har påklaget Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 vedrørende beregning af energiforbruget i forbindelse med ener-

2 gimærkningen af ejendommen [...]. [...] s klage behandles i Energiklagenævnet under j.nr Den påklagede afgørelse Fra Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 fremgår blandt andet: [...] 2. Afgørelse Retsgrundlaget for Energistyrelsens afgørelse i sagen er bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning i bygninger. Det fremgår af 48, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulentens ydelser, der er udført efter reglerne i bekendtgørelse nr af 13. december 2005, skal færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Det fremgår herefter af bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger 42, stk. 1, 1. punktum, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende gyldige energimærker, og andre ydelser udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Side 2 af 14 Som grundlag er tillige anvendt Håndbog for energikonsulenter - version 2004, der var gældende på tidspunktet for energimærkningen. Håndbogen er Energistyrelsens retningslinier for energimærkning af små ejendomme. Generelt om de udarbejdede energimærker Der er udarbejdet 3 energimærkerapporter på ejendommen. Energimærkerapport E [...] er udarbejdet af energikonsulenten for hele ejendommen på ovenstående adresse. Herefter er energimærkerapporterne E [...] og E [...] udarbejdet, der behandler ejendommen som to lejligheder. Energimærkerne for de to lejligheder er dog hver især udarbejdet som enfamiliehusenergimærker. Klagen behandles i forhold til de to seneste energimærkerapporter E [...] og E [...]. Klagen over energimærkerapporterne behandles under et, da der er tale om én ejendom. Energistyrelsen skal bemærke, at det er en grundlæggende fejl, at opdele ejendommen i to, således at der udarbejdes to energimærker for ejendommen. Der skulle rettelig have været udarbejdet ét energimærke, som omfatter hele ejendommen, idet der netop er tale om én samlet ejendom beliggende på samme matrikel, jf. 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december Det er således uden betydning, at ejendommen er udlejet som to lejligheder.

3 Energimærke E [...] Det er Energistyrelsens vurdering, at 1. det er en fejl, at energimærket ikke er udarbejdet for hele ejendommen, men kun omfatter en del af ejendommens opvarmede areal. 2. ejendommens areal ikke er korrekt opmålt. Ved besigtigelsen blev lejlighedens areal opmålt til 170,39 m2, mens energikonsulenten har registreret 158 m2. 3. ruderne på ejendommen ikke er korrekt registreret. Ved besigtigelsen blev der registreret termoruder i hele lejligheden, på nær to ruder med 1 lags glas og forsatsrude (1+1 rude) i gavl mod vest samt 1+1 rude i bryggers i udbygningen, mens energikonsulenten har registreret termoruder i hele ejendommen. 4. ydervægge ikke er registreret korrekt. Det er en fejl, når energikonsulenten registrerer let med 100 mm isolering i vestgavl og ½ stenvæg med 100 mm isolering. Begge vægtyper ligger mod øst i den anden del af ejendommen. Det er ligeledes en fejl, at der er registreret 30 cm isoleret hulmur, hvor der er 33 cm isoleret hulmur, ligesom det er en fejl, at der ikke er registreret bindingsværk med 100 mm indvendig isolering. 5. højdemål ikke er opmålt korrekt. Ved besigtigelsen blev etagehøjden målt til henholdsvis 2,38 m og 2 m skrånende til 1,70 m i tilbygningen. Energikonsulenten har registreret etagehøjden til 2,45 m. Side 3 af 14 Samtidig finder Energistyrelsen at 6. isolering af loft, skunke og tag har energikonsulenten registreret korrekt. 7. isolering af etageadskillelse inden for klimaskærmen falder uden for ordningen. 8. isoleringseffekt fra stråtaget falder uden for ordningen. 9. hensyn til andet brændsel falder uden for ordningen. Energistyrelsen finder ikke at kunne tage stilling til 10. hvorvidt energikonsulenten havde adgang til faktiske forbrugsoplysninger. Det er Energistyrelsens vurdering, at de faktuelle fejl under punkt 1-5 er en følge af, at energikonsulent...[klager] ikke har udført arbejdet i overensstemmelse med retsgrundlaget, herunder Håndbogen for energikonsulenter udgaven.

4 Det er Energistyrelsens vurdering, at fejlen under punkt 1, skal betragtes som en væsentlig fejl, idet energimærket ikke omfatter hele bygningens opvarmede areal, og derved får fejlen væsentlig betydning for energimærkets rigtighed. Fejlene under de øvrige punkter betragtes som uvæsentlige, idet de ikke har væsentlig indflydelse på energimærkets rigtighed. Energimærke E [...] Det er Energistyrelsens vurdering, at 1. ruder og rudetyper er registreret korrekt 2. isolering af loft, skunke og tag har energikonsulenten registreret korrekt. 3. isolering af etageadskillelse inden for klimaskærmen falder uden for ordningen. 4. isolering af gulve er registreret korrekt. 5. etagehøjden er registreret korrekt Side 4 af 14 Energimærkningen er således korrekt udført i forhold til de i 1-5 angivne punkter. Energistyrelsen finder dog, at det er en væsentlig fejl, at energimærket ikke omfatter hele ejendommen, men kun en del af ejendommens opvarmede areal, jf. ovenfor. Øvrige forhold Herudover er det Energistyrelsens vurdering, at 1. oliekedlen ikke er registreret korrekt, idet der er blanke felter ud for varmetab/lågetab i kontroludskriften. Der skal stå 2,0 (før nuværende værdi) og 0,1 (værdi efter gennemførelse af besparelsesforslag). 2. ventiler på radiatorer ikke er registreret korrekt. Energikonsulenten har registreret termostatventiler på alle radiatorer. Der er 6 stk. radiatorer uden termostatventiler (4 stk. i stueetagen og 2 stk. i tagetagen). 3. natsænkning "Ur med rumføler" ikke er registreret korrekt. Felter ud for "temperatur før" og "temperatur efter" er blanke i kontroludskriften. Der skal stå -1 før og -1 efter. Energistyrelsen vurderer at fejlene under punkt 1-3 ikke har væsentlig betydning for energimærkets rigtighed, hvorfor de anses for at være mindre væsentlige. Udarbejdelse af nyt energimærke Energistyrelsen pålægger energikonsulent [...] at berigtige energimærket for ovenstående ejendom. Der skal tages hensyn til, at der rettelig kun skal forefindes en energimærkning på ejendommen og ikke to. Berigtigelsen sker i overensstemmelse med Ener-

5 gistyrelsens afgørelse, jf. 3b stk. 3 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning i bygninger. Af bestemmelsen fremgår det, at "Energistyrelsen kan pålægge energikonsulent at berigtige fejl og mangler i en energimærkning." [...] Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 vedlægges i sin helhed som bilag 1. Klagers synspunkter til støtte for klagen Til støtte for klagen har klager i brev af 13. september 2007 anført: [...] Klage vedr. påtale, J.nr På vegne af vores medlem,...[klager], skal jeg hermed bede Energiklagenævnet forholde sig til en påtale og et krav om berigtigelse,...[klager] har modtaget fra Energistyrelsen. Side 5 af 14 Sagen drejer sig om et energimærke,...[klager] har udført på ejendommen [...]. Ejendommens sælger har indklaget...[klager] for en række forhold. Energistyrelsen vurderer ved klagebehandlingen, at der ved udarbejdelsen af energimærket er begået en væsentlig fejl og syv mindre væsentlige fejl. Det er vores indtryk, at det alene er den væsentlige fejl, som fører til afgørelsen om en påtale og et krav om at berigtige energimærket. Vi vil derfor bede Energiklagenævnet forholde sig til den væsentlige fejl alene. Af Energistyrelsens afgørelse kan vi læse, at den væsentlige fejl skyldes, at der er udarbejdet to energimærker for ejendommen i stedet for et. Energistyrelsen henholder sig til, at der er tale om en samlet ejendom beliggende på samme matrikel. Ifølge 4 stk. 1 i bekendtgørelse 1294 af 13. december 2005, som var gældende på tidspunktet for opgavens udførelse, skal energimærkningen for sådanne ejendomme udarbejdes samlet. Vi ønsker med denne klage en vurdering af, om der rent faktisk er tale om en bygning på en matrikel....[klager] har overfor [...] oplyst, at der er tale om to bygninger, der oprindeligt er opført som to selvstændige bygninger på to selvstændige matrikler, [...] og [...], men efterfølgende er bygget sammen og samlet på samme matrikel. Uagtet at bygningerne nu er forbundet via en sammenbygning, er der sådan som det er oplyst overfor os i byggeteknisk henseende

6 tale om to forskellige bygninger med individuel anvendelse og med separate varmesystemer. Den ene bygning er således opvarmet med oliefyr, mens den anden bygning er opvarmet med elpaneler. De to bygninger fungerer som separate enheder og har helt forskellige konstruktioner og klimaskærm. Det giver med...[klager] s ord ikke mening at søge at beskrive dem samlet. Ved beslutningen om at udarbejde to energimærker har...[klager] holdt sig til håndbog for energikonsulenter i 2004-versionen, som var gældende på daværende tidspunkt, og hvor der i afsnit i den generelle del bl.a. står: "Dog kan energimærkningen i særlige tilfælde opdeles i flere Energimærkerapporter. Dette gælder for eksempel, hvis der er flere selvstændige bygninger til individuel anvendelse og med separate varmeanlæg, afregning og/eller forskellig varmeforsyning på ejendommen". Side 6 af 14 Denne passus i håndbogen bygger på 4 stk. 3 nr. 2 i bekendtgørelse Det springende punkt er i vores opfattelse, hvordan man skal tolke en sammenbygning af to separate ejendomme, som efter sammenbygningen fortsat har individuel anvendelse, separate varmeanlæg og forskellig varmeforsyning. Vores påstand er, at...[klager] korrekt har tolket situationen som to selvstændige bygninger til individuel anvendelse med separate varmeanlæg og forskellig varmeforsyning, at han derfor ikke noteres for en væsentlig fejl, og at påtalen og kravet om berigtigelse derfor skal trækkes tilbage. Subsidiært er vores påstand, at situationen på ingen måde var så entydig, at det kan kaldes en væsentlig fejl at udarbejde to energimærker, hvorfor påtalen fjernes, men...[klager] fortsat skal udarbejde et fælles energimærke for de to ejendomme for klager. [...] Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen afgav ved brev af 3. oktober 2007 følgende bemærkninger til klagen: [...] Energistyrelsen kommenterer på klagers bemærkninger i brev af 13. september 2007 under følgende punkter: 1. Det er alene den væsentlige fejl, der fører til afgørelsen om påtale og krav om berigtigelse 2. Om der er tale om en bygning på en matrikel

7 Ad 1: Det er alene den væsentlige fejl, der fører til afgørelsen om påtale og krav om berigtigelse Af Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 fremgår bl.a. følgende: "Det er Energistyrelsens vurdering, at du har begået 1 væsentlig fejl og 7 mindre væsentlige fejl ved energimærkningen af ovennævnte ejendom. Begrundelsen fremgår af Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 til klager, der vedlægges i kopi. Energistyrelsen pålægger dig at berigtige energimærkerne i overensstemmelse med Energistyrelsens afgørelse, jf. 48 i bekendtgørelse nr af 21. december 2006, jf. 36, stk. 3 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger. Side 7 af 14 Energimærkerne rettes, så der alene udarbejdes et energimærke for ejendommen samt således, at det svarer til Energistyrelsens bemærkninger i nærværende afgørelse.... Energistyrelsen har endvidere afgjort, at du i henhold til 48 i bekendtgørelse nr af 21. december 2006, jf. 36, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger, skal tildeles en påtale. Der er ved tildelingen af påtale især lagt vægt på den væsentlige fejl at der er udarbejdet to energimærker i stedet for et. Denne påtale kan indgå i en eventuel senere sanktionsmæssig vurdering i forhold til dit virke som energikonsulent. " Som det fremgår, har Energistyrelsen ved tildelingen af påtalen især lagt vægt på den væsentlige fejl. Det er således, at når der tildeles en påtale, er der altid tale om en samlet vurdering af sagen, således også i denne sag. Det er derfor, at der står, at der især er lagt vægt på den væsentlige fejl. I dette ligger ikke, at det kun er den væsentlige fejl, som bærer påtalen. Det er den samlede vurdering af alle fejlene, som bærer påtalen og ikke alene den væsentlige fejl. Der er ikke taget stilling til, hvorvidt kun den væsentlige fejl alene vil kunne bære en påtale, eller hvorvidt kun de 7 mindre væsentlige fejl vil kunne bære en påtale. Ad 2: Om der er tale om en bygning på en matrikel Klager skriver i brev af 13. september 2007, bl.a. følgende:

8 "... at der er tale om to bygninger, der oprindeligt er opført som to selvstændige bygninger på to selvstændige matrikler, 18d og 19d, men efterfølgende er bygget sammen og samlet på samme matrikel. Uagtet af bygningerne nu er forbundet via en sammenbygning, er der sådan som det er oplyst overfor os i byggeteknisk henseende tale om to forskellige bygninger med individuel anvendelse og med separate varmesystemer. Den ene bygning er således opvarmet med oliefyr, mens den anden bygning er opvarmet med el-paneler. De to bygninger fungerer som separate enheder og har helt forskellige konstruktioner og klimaskærm. Det giver med...[klager] s ord ikke mening at søge at beskrive dem samlet. Ved beslutning om at udarbejde to energimærkninger har...[klager] holdt sig til håndbog for energikonsulenter 2004-versionen, som var gældende på daværende tidspunkt, og hvor der i afsnit i den generelle del bl.a. står: Side 8 af 14 Dog kan energimærkningen i særlige tilfælde opdeles i flere Energimærkerapporter. Dette gælder for eksempel, hvis der er flere selvstændige bygninger til individuel anvendelse og med separate varmeanlæg, afregning og/eller varmeforsyning på ejendommen. " I bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger fremgår det af 4, stk. 1: "Energimærkning af bygninger udarbejdes samlet for alle bygninger beliggende på en ejendom, jf. dog stk. 3. Ved en ejendom forstås i denne bekendtgørelse en samlet fast ejendom, der består af et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matrikel skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen. " I Håndbog for energikonsulenter - version 2004, afsnit i den generelle del, fremgår det: "Som udgangspunkt skal energimærkningen gennemføres samlet for en hel ejendom, dvs. mærkningen skal bestå af en Energimærkerapport, som omfatter alle opvarmede bygninger på ejendommen. Dog kan energimærkningen i særlige tilfælde opdeles i flere Energimærkerapporter. Dette gælder for eksempel, hvis der er flere selvstændige bygninger til individuel anvendelse og med separate varmeanlæg, afregning og/eller forskellig varmeforsyning på ejendommen. "

9 Jf. bekendtgørelsen og håndbogen skal energimærkningen som udgangspunkt gennemføres for alle bygninger beliggende på samme matrikel. Ejendommen der her behandles, er beliggende på samme matrikel, og opfylder således som udgangspunkt kriteriet for, at få udført en energimærkning. I særlige tilfælde kan energimærkningen opdeles i flere. I så fald skal følgende kriterier være opfyldt: 1. flere selvstændige bygninger og 2. individuel anvendelse og 3. separate varmeanlæg, afregning og/eller forskellig varmeforsyning på ejendommen. Da der er tale om en samlet bygning, opfylder ejendommen på [...] ikke første punkt om, at der skal være flere selvstændige bygninger. Energimærkningen skal derfor ikke opdeles i flere energimærkninger. Side 9 af 14 Da der er tale om en samlet ejendom beliggende på en matrikel, finder Energistyrelsen fortsat, at der er tale om en grundlæggende fejl, når energikonsulenten udarbejder to energimærkninger. Til klagers specifikke kommentarer angående ovenstående, anfører Energistyrelsen følgende: Ejendommen oprindeligt er opført som to selvstændige bygninger på to selvstændige matrikler Hvordan bygningen har set ud tidligere, kan Energistyrelsen ikke svare på, ligesom energikonsulenten skal energimærke en ejendom ud fra, hvordan den fremstår på tidspunktet for udarbejdelsen af energimærkningen. I dag fremstår den som en bygning under samme tag, med forskellige ydervægstyper. Der er lavet en tilbygning på nordsiden på et senere tidspunkt end hovedbygningen, som indeholder fyrrum og badeværelse (se billeder "Bad og bryggers på nordsiden" nedenfor). Bad og bryggers på nordsiden [billede udeladt] At bygningerne er forbundet via en sammenbygning Sydfacade set fra sydvest

10 [billede udeladt] Sydfacade set fra sydøst [billede udeladt] Energistyrelsen henleder desuden opmærksomheden på, at de to energimærker netop er behandlet som én klagesag, da der rettelig burde være udarbejdet ét energimærke for hele ejendommen. Jf. punkt 3.1 i Energistyrelsens afgørelse anføres det: "Der er udarbejdet 3 energimærkerapporter på ejendommen. Energimærkerapport E [...] er udarbejdet af energikonsulenten for hele ejendommen på ovenstående adresse. Herefter er energimærkerapporterne E [...] og E [...] udarbejdet,... " Og i punkt 3.4.3, d og e) Ydervægge står der: Side 10 af 14 "Energikonsulenten har registreret 23 cm gasbeton, 30 cm hulmur let med 100 mm isolering i vestgavl og ½ stensvæg med 100 mm isolering. De sidste to typer ydervægge findes på ejendommen, men den anden del af ejendommen og hulmuren er 33 cm og ikke 30 cm. Energikonsulenten mangler at registrere bindingsværk med 100 mm indvendig isolering, som energikonsulenten udelukkende har registreret for den anden del af ejendommen. Energistyrelsen vurderer, at energikonsulenten ikke har udvist den nødvendige omhyggelighed, da det oprindelige energimærke for ejendommen blev delt til to energimærkninger. " Energikonsulenten har således oprindeligt registreret ejendommen som én ejendom. Det er herefter Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten ved opdelingen af ejendommen i to energimærker, ikke har fået opdelt bygningen korrekt, således at energikonsulenten for det ene energimærke reelt har registreret to typer ydervægge, der ikke findes, og mangler at registrere den del af ydermuren, der er bindingsværk. Idet Energistyrelsen behandler klagen under et, er der taget hensyn til, at de nævnte registrerede ydervægstyper trods alt findes på ejendommen. [...] Afsluttende bemærkninger fra klager Ved brev af 21. november 2007 er klager fremkommet med følgende afsluttende bemærkninger: [...]

11 På vegne af...[klager] skal vi hermed komme med vores bemærkninger til Energistyrelsens bemærkninger til vores klage. Vi ønsker at fastholde, at klagen alene vedrører spørgsmålet vedrørende udarbejdelsen af to energimærker i stedet for et og dermed spørgsmålet om, hvor vidt der i energimærkningsbekendtgørelsens forstand er tale om en ejendom. Vi anerkender dog, at Energistyrelsen i sin afgørelse ikke har skrevet, at den tildelte påtale alene hviler på ovenstående problemstilling. Vi vil derfor bede om en fornyet stillingtagen til sanktionen, såfremt Energiklagenævnet giver os medhold i vores primære eller vores subsidiære påstand. Energistyrelsen nævner i sine bemærkninger helt korrekt, at bekendtgørelse og håndbog åbner for udarbejdelse af to energimærker, når tre forhold vedrørende selvstændige bygninger, vedrørende individuel anvendelse og vedrørende separate varmeanlæg e.l. på ejendommen er opfyldt. Side 11 af 14 Vi vil gerne understrege, at de tre betingelser meget tydeligt er beskrevet som eksempler på de særlige tilfælde, hvor udarbejdelse af to eller flere energimærker kan være berettiget. Dermed lægger håndbogen altså op til, at der kan være flere eksempler, og at man som energimærkningskonsulent må have frihed til at udøve et skøn baseret på de konkrete omstændigheder. Vi fastholder derfor, at det er rimeligt at vurdere de to sammenbyggede og helt forskelligt konstruerede bygninger som to selvstændige bygninger, og at de indiskutabelt har individuel anvendelse og separat varmeforsyning. [...] Sælgers bemærkninger til klagen Sælger af ejendommen,...[klager] har ikke haft bemærkninger til energikonsulentens klage. Retsgrundlag Fra lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger: [...] 3. Energimærkning af bygninger udarbejdes for alle bygninger beliggende på en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen....

12 Stk. 2. Energimærkning omfattet af stk. 1 indeholder energimærkning af lejligheder og andre enheder til særskilt brug.... Stk. 6. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at andre afgrænsninger end en samlet fast ejendom, jf. stk. 1, kan lægges til grund ved energimærkning af bygninger, herunder at energimærkning i særlige tilfælde ud over 11 kan udarbejdes for enkelte bygninger. 34. Klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. [...] Fra bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger (energimærkebekendtgørelsen) fremgår følgende: Side 12 af 14 [...] 4. Energimærkning af bygninger udarbejdes samlet for alle bygninger beliggende på en ejendom, jf. dog stk. 3. Ved en ejendom forstås i denne bekendtgørelse en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen.... Stk. 3. På en ejendom med flere bygninger kan energimærkning uanset stk. 1 og 2 udarbejdes for en enkelt bygning eller en gruppe af bygninger i følgende tilfælde ) Hvis en enkelt bygning eller en samlet gruppe af bygninger inden for ejendommen har separat varmeforsyning Energistyrelsen kan overfor energikonsulenter og energikonsulentfirmaer påtale fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som energikonsulenten udfører i sin egenskab af beskikket energikonsulent. Energistyrelsen kan tildele energikonsulenter og energikonsulentfirmaer en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl og mangler samt ved manglende overholdelse af regler, der er fastsat i 27, 29 og 30, 31, stk. 1 og 3, og Stk. 3. Energistyrelsen kan pålægge en energikonsulent at berigtige fejl og mangler i en energimærkning... [...]

13 Fra bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger (energimærkebekendtgørelsen) fremgår følgende: [...] 48. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf eller bekendtgørelse nr af 13. december om energimærkning af bygninger, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler... [...] Energiklagenævnets bemærkninger Det fremgår af klagen, at der er tale om to bygninger, der oprindeligt er opført som to selvstændige bygninger på to selvstændige matrikler. Bygningerne er efterfølgende bygget sammen og samlet på samme matrikel. Bygningerne er nu forbundet via en sammenbygning. Det fremgår ligeledes af Energistyrelsens bemærkninger til klagen, at der er tale om én samlet ejendom beliggende på én matrikel. I dag fremstå bygningen som én bygning under samme tag med forskellige ydervægstyper. Der er lavet en tilbygning på nordsiden på et senere tidspunkt end hovedbygningen. Side 13 af 14 Efter 3 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24. juni 2005) skal energimærkning af bygninger udarbejdes samlet for alle bygninger beliggende på en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer. Dette gælder, uanset om ejendommen er delt op i lejligheder til særskilt brug. Det fremgår ligeledes af 4, stk. 1, i energimærkebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2005), at energimærkning af bygninger udarbejdes samlet for alle bygninger beliggende på en ejendom, der består af ét matrikelnummer. Det fremgår af sagen, at der på ejendommen nu kun er én enkelt bygning, da de oprindelige bygninger er bygget sammen og samlet på samme matrikel. Dette fremgår også af de af Energistyrelsen fremlagte billeder. Energiklagenævnet lægger herefter til grund, at der er tale om én samlet bygning på matriklen. Energiklagenævnet finder, at der i henhold til 3, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger og 4, stk. 1 i energimærkebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2005) alene skulle have været udarbejdet ét energimærke for ejendommen [...], da de i Håndbog for Energikonsulenter 2004 opstillede kriterier der alle skal være til stede for udarbejdelse af flere energimærker ikke ses at være opfyldt.

14 Herefter - og under henvisning til det af Energistyrelsen anførte - finder Energiklagenævnet, at udarbejdelsen af to energimærker i stedet for ét, er en fejl, der sammen med de øvrige 7 mindre væsentlige fejl bør medføre, at energikonsulenten tildeles en påtale samt at fejlene i energimærkningen berigtiges, således at der udarbejdes ét nyt energimærke. Energiklagenævnet stadfæster herefter Energistyrelsens afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 22. august 2007 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 14 af 14 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Tina Alander Lindfors Fuldmægtig

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydvestvej 4 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere