Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder"

Transkript

1 SIDE 1 AF 14 Adresse: Ejgårdsparken 1 Postnr./by: 2920 Charlottenlund BBR-nr.: Energikonsulent: Karsten Mehlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: ,8 m³ naturgas Oplyst for perioden: Naturgas: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G C Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Elevatorer - montering af T5 adaptorer i armaturer i elevatorer samt styring af disse iht. brugstid kwh el kr kr. 1,3 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger

2 SIDE 2 AF 14 De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme 0 kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 2 Isolering af uisolerede pumper, flanger og afspærringsventiler i varmecentral. 40,9 m³ naturgas 400 kr.

3 SIDE 3 AF 14 Forslag til forbedring 3 Isolering af lodrette brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmede arealer Årlig besparelse i energienheder 3 kwh el 490,0 m³ naturgas Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Energimærket omfatter E/F Ejgårdsparken 1-11 beliggende Ejgårdsparken 1-11, 2920 Charlottenlund. Ejendommen består af 7 bygninger med 62 boliger. Boligerne er udført som henholdsvis 3 ens etageblokke i 4 plan og 4 mindre ens "punkthuse" i 3 plan. Den øverste etage i samtlige bygninger er indrettet som "penthouselejligheder" med terasser og en anden byggestil end resten af blokken. I ejendommens kældre er der indrettet pulterrum, varmecentral, bestyrelseslokale, cykelparkering og udlejningsværelser. Der er radiatorer i kældrene, og kældrene anses derfor som opvarmede. Byggeriet er opført i Der er ikke udleveret ejeroplysningsskema til energikonsulenten. Ved gennemgangen har følgende tegninger været til rådighed: 1 tegningssæt over bygning 1-7 indeholdende: - Planer - Snit - Facader - Principdiagram for varme, vand og ventilation Energimærket er udført med følgende bemanding: - - Assistent: Morten Hornemann Nielsen - Generel aktivitetsansvarlig for energimærkning i FORCE Technology: Karsten Mehlsen Mærket er kvalitetssikret den af Morten Kryger. Task nr For flerfamiliehuse og handel, service og offentlige bygninger er ejeren i henhold til energimærkningsbekendtgørelsen forpligtet til at føre driftsjournal og udlevere den til konsulenten. Der er følgende antal bygninger på ejendommen: 7

4 SIDE 4 AF 14 Energikonsulenten har følgende bemærkninger til driftsjournalen: - Der er ikke udleveret driftsjournal. Hvis der ikke er nogen varmtvandsmåler, er konsulenten forpligtet til at anbefale at der monteres varmtvandsmåler og at denne aflæses og registreres på driftsjournalen. I ejendomme hvor der ikke måles forbrug af varmt vand, skal energikonsulenten skønne et årligt forbrug af varmt brugsvand. Energikonsulenten skal kontrollere, at det skønnede vandforbrug ikke overstiger ejendommens samlede vandforbrug. Der skal dog antages et mindsteforbrug på 15 m³ og et størsteforbrug på 60 m³ pr. boligenhed. Ejendommens årlige varmtvandsforbrug er opgjort til: liter pr m²/år svarende til 1212 m³/år. Vi har fået følgende oplysninger fra ejerforeningen - kopi af årsopgørelse for det seneste års energi- og vandforbrug og omkostninger til forbruget (dvs. pris for variabelt forbrug og fast afgift). Det oplyste vandforbrug er 4558 m3 for perioden 1/ / Det oplyste gasforbrug var på m3 Ngas. Varmeregningen (for flerfamiliehuse) afregnes på følgende måde: - Varmeforbruget aflæses via energimålere af eksternt målerfirma. Det faktiske varmeforbrug er 55 % højere end det beregnede varmeforbrug. Forskellen kan skyldes at der udsuges mere ventilationsluft end hvad der er normalt og krævet. Det er muligt at udsugningen fra affaldsskakterne har større indflydelse end hvad man umiddelbart skulle tro - udsugningen her forplanter sig til resten af det opvarmede areal. En anden mulighed kunne være at den kondenserende kedel ikke fungerer korrekt. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Det flade tag er udført i præfabrikerede tagkasetter isoleret med mm mineraluld belagt med tagpap. Der er regnet med en gennemsnitsisoleringstykkelse på 200 mm. Etageadskillelse mellem terrasser i penthouselejligheder og underliggende lejligheder er udført som betondæk med 250 mm isolering. Gulvet på terrasserne er udført i træ.

5 SIDE 5 AF 14 Ydervægge Ydervægge er udført som henholdsvis tunge og lette ydervægge. Tunge ydervægge er iflg. tegningsmaterialet udført som 41 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af 150 mm beton. Hulrummet er isoleret med ca. 150 mm mineraluld. I punkthuse er en del af den udvendige beklædning i tunge ydermure udført i træ. En del af ydervæggene i penthouselejligheder er udført som let konstruktion med udvendig træbeklædning og indvendig pladebeklædning. Hulrum er isoleret med ca. 200 mm mineraluld. I badeværelser består bagmur af gasbeton. En mindre del af ydervæggen ved trappeopgange er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 125 mm mineraluld. Vinduer, døre og ovenlys Vinduer og altandøre er udført i trærammer og karme med udvendig alubeklædning og tolags energiruder. Ovenlys er monteret med tolags energirude/acryl. Yderdøre er udført i træ med alubeklædning og tolags energiruder. Kælderyderdøre er med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Kælder Kældergulvet er udført i beton og slidlagsgulv. Isoleringsniveauet under betonen fremgår ikke af tegningsmaterialet og kunne ikke fastslås ved gennemgangen. Isoleringstykkelsen antages at svare til gældende krav på opførelsestidspunktet svarende til en U-værdi på 0,15. For at simplificere beregningerne er der ikke regnet med linietab ved bygningens fundamenter. Kælderydervægge mod jord er iflg. tegningsmaterialet udført i massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader.

6 SIDE 6 AF 14 Ventilation Ventilation Der er monteret et nyere mekanisk udsugningsanlæg der ventilerer køkkener, badeværelser, teknikrum og affaldsrum. Aggregater er placeret på det flade tag. Der er i alt placeret 23 udsugningsanlæg på bygningernes tage: Bygning 1 og 3 / Ejgårdsparken 1-3 og 9-11 (5 udsugningsanlæg pr. bygning) : - Exhausto, DTV MGE. Udsugning i boliger og maskinrum til elevator. Trykstyret - Exhausto, DTV 315. Udsugning i boliger og toilet i kælder. - Exhausto, DTV MGE. Udsugning i boliger og maskinrum til elevator. Trykstyret - Exhausto, DTV 200. Udsugning af affaldsrum i kælder. Trinløs EX-1,5 - Exhausto, DTV 200. Udsugning af affaldsrum i kælder. Trinløs EX-1,5 Bygning 2 / Ejgårdsparken 5-7 (6 udsugningsanlæg) : - Exhausto, DTV MGE. Udsugning i boliger og maskinrum til elevator. Trykstyret - Exhausto, DTV 315. Udsugning i boliger og toilet i kælder. - Exhausto, DTV MGE. Udsugning i boliger og maskinrum til elevator. Trykstyret - Exhausto, DTV 200. Udsugning af affaldsrum i kælder. Trinløs EX-1,5 - Exhausto, DTV 200. Udsugning af affaldsrum i kælder. Trinløs EX-1,5 - Exhausto, DTV 200. Udsugning af fyrrum i kælder. Trinløs EX-1,5 Bygning 4-7 / Ejgårdsparken 2-8 (2 udsugningsanlæg pr. bygning): - Exhausto, DTV 315. Udsugning i boliger. Trykstyret. - Exhausto, DTV 200. Udsugning af affaldsrum i kælder. Trinløs EX-1,5 Styringen af ventilatorer der udsuger fra affaldsrum og teknikrum kendes ikke. Lejlighederne er i gennemsnit større end 100 m2, og vi regner derfor med standard luftskifte for udsugningsventilation af lejligheder. Der er naturlig ventilation i trappeskakte. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. Varme Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i varmecentral i kælder i bygning 2.

7 SIDE 7 AF 14 Varmt vand Gaskedlen er placeret på gulv, isoleret og kondenserende. Ved besigtigelsen var kedeltemperaturen ca. 63 gr. C. Gaskedlen er af fabrikat Buderus, model Logano plus SB615. Gasbrænder er af fabrikat Weishaupt, brændertype WG 40N/1-A fra Ydelse fra kw. Effekt 0,8/0,7 kw. Kontrolautomatik: Logamatic Der foreligger ingen servicerapport. Varmt brugsvand produceres i gaskedelen og lagres i 4 stk. varmtvandsbeholdere af fabrikat Weishaupt type WAS 400 fra Varmtvandsbeholderne er på 400 liter og præisoleret med PUR skum. Ved besigtigelsen var temperaturen i varmtvandsbeholderne ca. 50 C. Varmtvandsbeholderne er placeret i varmecentral i kælderen i bygning 2. Til cirkulation af varmt brugsvand er der monteret en Grundfos Magna med en effekt på W. Pumpen kørte ved besigtigelsen på indstillingsværdi 2/9. Pumpen er isoleret. På tilslutningsrør til varmtvandsbeholderne er monteret en automatisk modulerende ladekredspumpe med en effekt på W. Ladekredspumpen er af fabrikat Smedegaard type ISOBAR 5-120C-MM. Varmt brugsvand fordeles mellem de forskellige bygninger i jordledninger. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i jord er antaget udført som 80 mm præisolerede stålrør. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kældre er udført i rustfri stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Lodrette brugsvandsrør i opvarmede arealer er udført som rustfri stålrør. Rørene føres i rørskakte og var ikke tilgængelige ved besigtiglesen. Rørene er antaget uisoleret. De cirkulerede vandmængder i varmtvandssystemet reguleres med Cirkon strengreguleringsventiler. Forslag 3: Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmede arealer med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med isogenapack.

8 SIDE 8 AF 14 Fordelingssystem Brugsvandsrørene er svært tilkommelige, og isoleringsarbejdet vil derfor kun være realistisk i forbindelse med renovering/udskiftning af rør i skakter. Radiatoranlægget er udført som 2-strenget anlæg med nedre fordeling. Det er ikke sommerudkobling på varmeanlæg. Hovedpumpe på centralvarme er en selvregulerende pumpe fab. Smedegaard type ISOBAR 5-120C-MM med en effekt på W. Vi har fået oplyst at centralvarmepumpen kører på et minimum om sommeren. Mellem kedelanlæg og varmtvandsbeholder er monteret en automatisk modulerende pumpe fab. Grundfos type Magna N 180 med en effekt på W. Ved gennemgangen var pumpen i drift på indstillingsniveau 2 af 9. Varmen mellem de forskellige bygninger bliver fordelt i jordledninger. Der foreligger ingen oplysninger om jordledninger. Varmefordelingsrør i jord er antaget udført som gennemsnitligt 80 mm præisolerede stålrør. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 60 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. I varmecentral er 2 pumper, 14 sæt flanger og 4 afspærringsventiler uisolerede. Forslag 2: Isolering af uisolerede pumper, flanger og afspærringsventiler i varmecentral svarende til gældende krav. Automatik Det er oplyst at der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Radiatorer i gangarealer i kælderen er udstyret med termostater låst på indstillingsværdi 1-1,5. Gaskedlen styres via automatik af fabrikat Buderus 4211 med betjeningspanel over kedlen. Automatik styrer fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Der er natsænkning på varmeanlægget.

9 SIDE 9 AF 14 Vedvarende energi Solceller Solceller er endnu ikke rentable for denne type byggerri. Ved facade eller tagrenovering kan solceller passende tænkes ind i byggeriet. Varmepumper Med billig naturgas er det umiddelbart ikke rentabelt at etablere varmepumper. Solvarme Med billig naturgas er det umiddelbart ikke rentabelt at etablere solvarmeanlæg. Der er ikke solvarme i bygningen. Installation af solvarme er ikke umiddelbart rentabelt, men kunne eventuelt overvejes af andre årsager end økonomiske. Hvis varmtvandsbeholderen alligevel skal udskiftes, vil investering i solvarme være fordelagtig,da solvarme kan anvendes til fremstilling af varmt brugsvand. El Belysning Trappebelysning består af lukkede armaturer med PL-rør. Der er timerknap på trappebelysning. Belysning ved indgange til trappeopgange består af armaturer med 2 stk. PL-rør. Belysning i kældre består af armaturer med lysrør og almindelige spoler. Kælderbelysning er med bevægelsesmeldere. I elevatorer består belysning af 2 lysrør med almindelige spoler. Belysningen er i konstant drift. Udendørs belysning består delvis af kviksølvpærer og sparepærer med skumringsrelæ. Forslag 1: Montering af powerlight T5 adaptore i elevatorer på armaturer med 58 W og almindelige spoler. I beregningerne er der taget udgangspunkt i en pris på 364 kr. pr. armatur inkl. montage. Powerlight T5 er en adapter, der kan monteres i de eksisterende T8 og T12 armaturer, hvorefter nye energibesparende T5 rør kan anvendes. Ved udskiftning til T5 rør fås en "flimmerfri" belysning samt en øget levetid i forhold til de eksisterende lysrør. Der er 10 elevatorer, og den samlede investering sættes til kr.

10 SIDE 10 AF 14 Vand Toiletter Det er oplyst at samtlige toiletter er udført som 2-skyls toiletter.

11 SIDE 11 AF 14 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 2003 År for væsentlig renovering: Varme: Kedel, Naturgas Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 6946 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 8989 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: BBR-udskriften anfører at der er: - et bebygget areal på 2139 m², - et kælderareal på 2043 m², - et etageareal (uden evt. kælder og tagetage) på 6946 m². Vi har opgjort det opvarmede areal til: 8989 m² inkl. opvarmet kælder. Vi har udregnet det opvarmede areal ved opmåling efter tegningerne for bygningen. Det er ejerens ansvar at oplysningerne i BBR stemmer med de faktiske forhold. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 71,23 kr. pr. m³ Naturgas: 8,25 kr. pr. m³ El: Fast afgift: 2,00 kr. pr. kwh 0,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen Varmeregnskabet udarbejdes af Brunata.

12 SIDE 12 AF 14 Der er individuelle energimålere i hver enkelt lejlighed. Koldt og varmt brugsvand afregnes efter m³målere. De samlede varme udgifter fordeles med: Ca. 79 % til varme efter forbrug målt med energimålere. Ca. 9 % til varme efter areal. Ca. 7 % til varmt vand efter målere. Ca. 5 % til varmt vand efter boligareal. I varmeregnskabet tages der højde for lejligheder med termisk udsat beliggenhed. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Standard bolig med eget køkken og bad (80-89 m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad (90-99 m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad ( m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad ( m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad (130 m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad (148 m²) kr.

13 SIDE 13 AF 14 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Reglerne fremgår af 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Klagen over energimærkningen sendes til: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere

14 SIDE 14 AF 14 Energikonsulent Firma: FORCE Technology Adresse: Hjortekærsvej Lyngby Telefon: dkdep201- Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden. Afd. 3 Gl. Stadionvej 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2012 Til den 23. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Faaborgvej 9 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere