Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren tiltrådt af [XXX]: Til 1 1) I stk. 2 ændres» ,«til:» ,«. [Præcisering af lovens anvendelsesområde for forvaltere, som forvalter eller markedsfører alternative investeringsfonde gennem filialer i Danmark] 2) I stk. 3 ændres» ,«til:» ,«. [Præcisering af lovens anvendelsesområde for forvaltere fra tredjelande, der planlægger at markedsføre alternative investeringsfonde i Danmark] 3) I stk. 5 ændres» ,«til:» ,«. [Præcisering af lovens anvendelsesområde for forvaltere med markedsføringspas] 4) Stk. 6 udgår. [Præcisering af definitionen på en kapitalforening] Til 3 5) Stk. 1, nr. 11, affattes således:»11) Kapitalforening: En alternativ investeringsfond stiftet i medfør af afsnit VIII som en forening med en eller flere investorer a) hvis formål er at skabe et afkast til foreningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed, b) hvis vedtægter angiver, at foreningen er en kapitalforening, og c) som har udpeget en forvalter, der har tilladelse til at administrere alternative investeringsfonde, som har ansvaret for at forvalte kapitalforeningen.«[præcisering af definitionen på en kapitalforening] 6) I stk. 3 udgår» 18, stk. 7«. Til 5 7) I stk. 7 ændres»finanstilsynet«til:»erhvervs- og vækstministeren«

2 [Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede regler om markedsføring til detailinvestorer] Til 6 8) I 6 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Tærskelværdierne i stk. 1 finder ikke anvendelser for virksomheder, der forvalter en eller flere kapitalforeninger, idet disse forvaltere uanset værdien af aktiverne skal have tilladelse af Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde.«stk. 4 og 5 bliver herefter til stk. 5 og 6. [Præcisering af det fastsatte krav i lovforslagets 3, stk. 1, nr. 11, til kapitalforeninger om at skulle forvaltes af en forvalter med tilladelse] Til 11 9) I stk. 3, nr. 1, indsættes før»kapitalgrundlag«:»tilstrækkeligt«. Til 16 10) I stk. 7 indsættes efter»eller i andele i UCITS«:»og kapitalforeninger, der opfylder betingelserne i 162, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed«. [Udvidelse af placeringsmuligheden for forvaltere af alternative investeringsfondes kapitalgrundlag] 11) I stk. 10 ændres»stk. 9 og 10«til:»stk. 8 og 9«. Til 18 12) I stk. 3 ændres»finanstilsynet«til:»erhvervs- og vækstministeren«. [Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede regler om god skik for forvaltere af alternative investeringsfonde] 13) I stk. 1 ændres»enhver«til:»hver«. [Sproglig korrektion] Til 25 Til 28 14) I stk. 1 indsættes efter»danmark«:», som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår,«. [Præcisering af bestemmelsens anvendelsesområde]

3 Til 49 15) I nr. 3 indsættes efter»svarer til reguleringen«:»og overvågningen«. Til 62 16) I stk. 3 ændres»finanstilsynet«til:»erhvervs- og vækstministeren«. [Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede regler om oplysninger til detailinvestorer] 17) I stk. 6 udgår», som er vedtaget«. 18) I stk. 2, nr. 4, udgår»eller oplysninger om«. Til 70 Til 77 Til 79 19) I stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»forvalteren i øvrigt ikke længere vil«:»kunne«. Til 86 20) I stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»forvalteren i øvrigt ikke længere vil«:»kunne«. Til 93 21) I stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»forvalteren i øvrigt ikke længere vil«:»kunne«. Til ) I stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»forvalteren i øvrigt ikke længere vil«:»kunne«. Til ) I stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»forvalteren i øvrigt ikke længere vil«:»kunne«.

4 Til ) 109, 1. pkt., affattes således:» 109. En forvalter af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark eller et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som har fået tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, og som ønsker at markedsføre alternative investeringsfonde fra et tredjeland eller alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som er feeder-fonde, der ikke opfylder kravet i 76, stk. 2, til professionelle investorer i Danmark, kan af Finanstilsynet få tilladelse til dette, når følgende betingelser er opfyldt:«[markedsføring i Danmark af alternative investeringsfonde fra tredjelande] Til ) I 114 ændres» 113, stk. 1, litra a, 113, stk. 3 og 4, og 113, stk. 5. litra a«til:» 113, stk. 1, nr. 1, stk. 3 og 4, og stk. 5, nr. 1«. Til ) I 116 ændres» 11, stk. 3, nr. 6«til:» 11, stk. 3, nr. 7«. Til ) I stk. 1, nr. 1 og nr. 2, ændres»marketingsstrategi«til:»markedsføringsstrategi«. Til ) I stk. 9, 1. pkt., indsættes efter»forvalteren i øvrigt ikke længere vil«:»kunne«. 29) I stk. 3, nr. 4, udgår»eller oplysninger om«. Til ) I stk. 11, 1. pkt., indsættes efter»forvalteren i øvrigt ikke længere vil«:»kunne«. 31) Efter 131 indsættes i kapitel 22: Til 131

5 » 131 a. Finanstilsynet kan fastsætte regler om revision for forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende, og som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, og deres dattervirksomheder, herunder om krav til revisor samt om valg og udpegelse af revisor. Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler om intern revision og om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler.«[hjemmel til fastsættelse af regler om revision for forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende, og som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde] Til ) I 133 indsættes efter stk. 6:»Stk. 7. Såfremt kapitalforeninger ønsker at aflægge årsrapport, skal det fremgå af foreningens vedtægter, hvorvidt årsrapporten skal aflægges efter årsregnskabsloven eller efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. med de fornødne tilpasninger.«[krav om vedtægtsbestemmelse om valg af regnskabsregler for kapitalforeninger] Til ) I stk. 1 ændres»betegnelserne«til:»betegnelsen«. [Sproglig korrektion] Til ) I stk. 9 ændres»stk. 6, nr. 18, 2. pkt.«til:»stk. 7, nr. 18, 2. pkt.«til ) I stk. 2 og 3 ændres» 67, stk. 5«til:» 67, stk. 4«. Til ) I stk. 1 ændres» 67, stk. 1-6«til:» 67, stk. 1-5«og efter» 129, stk. 1,«indsættes:» 131 b,«. [Konsekvensrettelse] 37) I stk. 2 indsættes efter» 28, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1,«:» 131 a, stk. 2 og 5,«[Konsekvensrettelse] 38) I stk. 4 ændres» 6, stk. 4 og 5«til:» 6, stk. 5 og 6«,» 32, stk. 2«til:» 32, stk. 3«,» 67, stk. 7«til:» 67, stk. 6«og» 154, stk. 6,«udgår. 39) I stk. 7 ændres»anden lovgivning«til:»den øvrige lovgivning«.

6 Til ) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:»01. I 360, stk. 2, ændres» 361, stk. 1, nr. 20«til:» 361, stk. 1, nr. 19«.«. [Konsekvensrettelse] 41) Den under nr. 4 foreslåede rykningsklausul affattes således:»nr bliver herefter nr «42) Den under nr. 5 foreslåede ændring affattes således:»5. 361, stk. 1, nr. 22, som bliver nr. 21, ophæves. Nr bliver herefter nr «43) Den under nr. 6 foreslåede ændring affattes således:»6. 361, stk. 1, nr. 31 og 32, som bliver nr. 29 og 30, ophæves og i stedet indsættes:»29) Centrale modparter med tilladelse, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), jf. 83, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., betaler årligt kr. 30) Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland, som Danmark er referenceland for, der er meddelt tilladelse til at forvalte danske alternative investeringsfonde, betaler årligt kr. 31) Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfonde, som er meddelt tilladelse til at markedsføre en udenlandsk alternativ investeringsfond i Danmark betaler årligt kr. pr. alternativ investeringsfond plus kr. pr. afdeling. 32) Godkendte udenlandske clearingcentraler, jf. 8 a i lov om værdipapirhandel m.v., betaler årligt kr.««til ) I den under nr. 1 foreslåede ændring indsættes efter»indgået aftale med«:»på det finansielle område«. [Præcisering] 45) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:»01. I 5, stk. 6, og 9, stk. 1, ændres» 3, stk. 1, nr. 4«til:» 3, stk. 1, nr. 5«.«. [Konsekvensrettelse] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1

7 Lovens anvendelsesområde præciseres for forvaltere med tilladelse i et andet EU-land eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som forvalter eller markedsfører andele i alternative investeringsfonde gennem filialer i Danmark, idet 176 ikke skal finde anvendelse for sådanne forvaltere. 176 omhandler alene forvaltere fra et tredjeland, der har Danmark som referenceland, og skal derfor ikke finde anvendelse for forvaltere omfattet af 1, stk. 2, idet denne bestemmelse fastsætter hvilke bestemmelser, der skal finde anvendelse for forvaltere fra et andet EU/EØS-land m.v., som har etableret en filial i Danmark. Til nr. 2 Lovens anvendelsesområde for forvaltere fra tredjelande, der planlægger at markedsføre andele i alternative investeringsfonde i Danmark præciseres, idet 176 ikke skal finde anvendelse for sådanne forvaltere. 176 omhandler således alene forvaltere fra et tredjeland, der har Danmark som referenceland, og skal derfor ikke finde anvendelse for forvaltere omfattet af 1, stk. 3, idet denne bestemmelse fastsætter hvilke bestemmelser, der skal finde anvendelse for forvaltere fra et tredjeland, der alene ønsker at markedsføre alternative investeringsfonde i Danmark, men som ikke har referenceland i Danmark eller et andet EU/EØS-land m.v. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 1. Til nr. 3 Lovens anvendelsesområde præciseres for forvaltere fra et EU-land eller et andet land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som forvalter eller markedsfører andele i alternative investeringsfonde i Danmark uden at etablere en filial i Danmark (markedsføringspas), idet 176 ikke skal finde anvendelse for sådanne forvaltere. 176 omhandler således alene forvaltere fra et tredjeland, der har Danmark som referenceland, og skal derfor ikke finde anvendelse for forvaltere omfattet af 1, stk. 5, idet denne bestemmelse fastsætter hvilke bestemmelser, der skal finde anvendelse for forvaltere fra et andet EU/EØS-land m.v. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 1. Til nr. 4 Lovforslagets 1 stk. 6, foreslås at udgå, og i stedet indsættes det i definitionen af en kapitalforening i lovforslagets 3, stk. 1, nr. 11, at en kapitalforening altid vil være en alternativ investeringsfond uanset antallet af investorer, jf. nærmere nedenfor til nr. 5. Til nr. 5 Bestemmelsen foreslås nyaffattet, hvorved det tilføjes til definitionen af en kapitalforening, at en kapitalforening kategoriseres som en alternativ investeringsfond. En kapitalforening er således pr. definition en alternativ investeringsfond uanset antallet af investorer i kapitalforeningen. Endvidere tilføjes det til definitionen, at kapitalforeninger i lighed med, hvad der gælder for specialforeninger m.v. efter den gældende lov om investeringsforeninger m.v., kan investere i likvide midler, herunder valuta, foruden de finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Til nr. 6 Henvisningen til 18, stk. 7, er ikke korrekt og udgår derfor.

8 Til nr. 7 Finanstilsynet er i lovforslaget tillagt bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om og betingelser for, at en forvalter må markedsføre andele i alternative investeringsfonde over for detailinvestorer i Danmark. Tilsvarende bemyndigelser er i den øvrige finansielle lovgivning tillagt erhvervs- og vækstministeren, og bestemmelsen foreslås derfor ændret i overensstemmelse hermed. Til nr. 8 Det fremgår af lovforslagets 3, stk. 1, nr. 11, litra c, at det er en betingelse for at stifte en kapitalforening, at denne har udpeget en forvalter, der er meddelt tilladelse af Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde. En registreret forvalter kan således ikke forvalte kapitalforeninger uanset værdien af de forvaltede aktiver. Dette er en fravigelse af bestemmelsen i 6, stk. 1, hvorefter en forvalter af alternative investeringsfonde skal have tilladelse af Finanstilsynet, såfremt den samlede værdi af de forvaltede aktiver overstiger 100 mio. euro eller 500 mio. euro, såfremt forvalteren udelukkende forvalter alternative investeringsfonde, der ikke har gearet sine investeringer og ingen investorer i fondene har en ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for den oprindelige investering i hver af fondene. Der er fundet hensigtsmæssigt at præcisere denne fravigelse fra hovedreglen i selve bestemmelsen, og det foreslås derfor indsat som et nyt stk. 4. Der er ikke tilsigtet nogen materiel ændring med bestemmelsen. Til nr. 9 Til nr. 10 Med ændringsforslaget får forvaltere af alternative investeringsfonde mulighed for at placere deres kapitalgrundlag, herunder ekstra kapitalgrundlag, i andele i kapitalforeninger, der opfylder betingelserne i det fremsatte forslag til ændring af 162, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed (L 177 fremsat den 1. marts 2013 om forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v.). Med ændringen ligestilles forvaltere af alternative investeringsfonde med investeringsforvaltningsselskaber på dette punkt. Dette er hensigtsmæssigt, idet det må forventes, at der vil være flere selskaber, der vil få tilladelse til at være såvel investeringsforvaltningsselskab som forvaltere af alternative investeringsfonde. Den foreslåede 162, stk. 1, nr. 8, i lov om finansiel virksomhed begrænser muligheden for at placere kapital i andele i kapitalforeninger, til de kapitalforeninger, hvis vedtægter lever op til en række begrænsninger, der indføres i 162 a og 162 b i lov om finansiel virksomhed med samme lovforslag (L177). Baggrunden for de foreslåede begrænsninger i 162 a og 162 b i lov om finansiel virksomhed er, at de omfattede kapitalforeninger fremadrettet ikke vil være under tilsyn og lovmæssig regulering af Finanstilsynet, som de eksisterende specialforeninger m.v. har været. Begrænsningerne indføres for at sikre, at det er muligt for bl.a. forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforvaltningssel-

9 skaber og med dette forslag også forvaltere af alternative investeringsfonde inden for de lovgivningsmæssige rammer at kunne placere kapital i kapitalforeningerne. Den foreslåede bestemmelse i 162 a i lov om finansiel virksomhed indeholder krav om, at det skal fremgå af kapitalforeningens vedtægter, at foreningen på en investors anmodning skal indløse andelen med midler fra foreningens formue, at der kun må investeres i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af lov om finansiel virksomhed, at der er nærmere angivne begrænsninger på foreningens muligheder for at optage lån, og at der skal fastsættes spredningsregler. Rammerne for spredningsreglerne er beskrevet direkte i den foreslåede bestemmelse i 162 b i lov om finansiel virksomhed. Med kravene til kapitalforeningernes vedtægter sikres en investorbeskyttelse, der skal svare til den investorbeskyttelse, der gælder for specialforeninger efter den gældende lov om investeringsforeninger m.v. Kravet om, at investorens andel af formuen på investors anmodning skal indløses med midler, der hidrører fra formuen medfører, at forvaltere af alternative investeringsfonde, der har investeret i kapitalforeningen, altid vil kunne afhænde andelene. Hermed sikres, at forslaget ikke er i strid med kravet i artikel 9, stk. 8, i FAIF-direktivet om, at forvaltere af alternative investeringsfonde kun må placere deres kapitalgrundlag, herunder ekstra kapitalgrundlag, i likvide eller let omsættelige aktiver. De foreslåede krav i 162 a og 162 b er nærmere beskrevet i bemærkningerne til L 177. Til nr. 11 Der er tale om en lovteknisk korrektion, idet henvisningen rettelig skal være til stk. 8 og 9, og ikke som i den foreslåede bestemmelse stk. 9 og 10. Til nr. 12 Finanstilsynet er i lovforslaget tillagt bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om god skik for forvaltere af alternative investeringsfonde. Tilsvarende bemyndigelser er i den øvrige finansielle lovgivning tillagt erhvervs- og vækstministeren, og bestemmelsen foreslås derfor ændret i overensstemmelse hermed. Til nr. 13 Der er tale om en sproglig korrektion, idet der fejlagtigt er skrevet»enhver«, hvor der rettelig skal stå»hver«. Til nr. 14 Med ændringsforslaget justeres anvendelsesområdet for bestemmelsen om pligt til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og at udarbejde politikker for at øge andelen af samme i ledelsesorganerne generelt. Pligten påhviler således efter forslaget kun forvaltere, der enten har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land m.v. eller har en balancesum på 500 mio.kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår. Med ændringsforslaget bringes bestemmelsen i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i lov om finansiel virksomhed 79 a, som blandt andet gælder for investeringsforvaltningsselskaber.

10 Til nr. 15 Til nr. 16 Finanstilsynet er i lovforslaget tillagt bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal gives til detailinvestorer og i hvilken form oplysningerne skal gives. Tilsvarende bemyndigelse er i den øvrige finansielle lovgivning tillagt erhvervs- og vækstministeren, og bestemmelsen foreslås derfor ændret i overensstemmelse hermed. Til nr. 17 Til nr. 18 Til nr. 19 Til nr. 20 Til nr. 21 Til nr. 22 Til nr. 23 Til nr. 24 Ændringsforslaget nyaffatter 109, 1. pkt., idet der ikke som i den foreslåede bestemmelse bør henvises til 97, men i stedet til 76, stk. 2. Det præciseres endvidere i bestemmelsen, at den tillige gælder for forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark. Det fremgår af ændringsforslaget, at en forvalter af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark eller et andet EU/EØS-land m.v., som har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører FAIF-direktivet og som ønsker at markedsføre alternative investeringsfonde fra et tredjeland eller alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som er feeder-fonde, der ikke opfylder kravene i det foreslåede 76, stk. 2, til professionelle investorer i Danmark, kan af Finanstilsynet få tilladelse til dette, når de i det foreslåede 109, nr. 1-4 nævnte betingelser er opfyldt. Alternative investeringsfonde, som ikke opfylder kravene i 76, stk. 2, er alternative investeringsfonde fra et EU/EØS-land m.v., som er feeder-fonde og hvor master-fonden eller master-fondens forvalter ikke er fra et EU/EØS-land m.v.

11 Til nr. 25 Der er tale om lovtekniske korrektioner, idet henvisningerne til 113, stk. 1, litra a, og 113, stk. 5, litra a, rettelig skal være til 113, stk. 1, nr. 1, og stk. 5, nr. 1. Til nr. 26 Der er tale om en lovteknisk korrektion, idet henvisningen til 11, stk. 3, nr. 6, rettelig skal være til 11, stk. 3, nr. 7. Til nr. 27 Der er tale om en sproglig præcisering, således at sprogbrugen i nr. 1 og 2 ensrettes med sprogbrugen i de øvrige bestemmelser i kapitel 18. Der er ikke tilsigtet nogen materiel ændring med ændringsforslaget. Til nr. 28 Til nr. 29 Til nr. 30 Til nr. 31 Der foreslås med ændringsforslaget indsat hjemmel i 131 a til, at Finanstilsynet kan fastsætte regler om revision for forvaltere af alternative investeringsfonde og deres dattervirksomheder. Forslaget til bestemmelsen gælder for forvaltere med registreret hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende, og som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Det foreslås i stk. 1, at Finanstilsynet kan fastsætte regler om revision for forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende, og som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, og deres dattervirksomheder. Reglerne vil bl.a. kunne omfatte krav til revisor og kunne omhandle valg og udpegelse af revisor. I medfør af 7 i lovforslaget skal forvaltere med tilladelse, der har registreret hjemsted i Danmark, og som ikke er selvforvaltende, være juridiske personer omfattet af selskabsloven. Reglerne fastsat af Finanstilsynet i medfør af det foreslåede stk. 1 skal bygge på de revisionsregler, der i dag gælder for selskaber omfattet af selskabsloven. Det foreslåede stk. 2 giver Finanstilsynet hjemmel til at fastsætte regler om intern revision i forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende, og som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, og deres dattervirksomheder, og om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler. Til nr. 32 Der er ikke fastsat særlige regler om regnskabsaflæggelse for kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Kapitalforeninger er omfattet af årsregnskabslovens anvendel-

12 sesområde, men de er ikke underlagt regnskabspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning. Det står derfor kapitalforeningerne frit for, om de ønsker at aflægge årsrapport. Med henblik på at mindske de administrative byrder for de eksisterende specialforeninger m.v., der fremover omdannes til kapitalforeninger, foreslås der med ændringsforslaget indført en vis valgfrihed for kapitalforeninger med hensyn til aflæggelse af årsrapport, hvis de vælger at aflægge årsrapport. Det er dog samtidig vigtigt, at der er gennemsigtighed for investorerne om, hvilket regelsæt en given kapitalforening i givet fald vælger at aflægge årsrapport efter. Hvis en kapitalforening vælger at aflægge årsrapport, vil det derfor skulle fremgå af vedtægterne om det sker efter årsregnskabslovens regler for klasse A (frivillig ordning med få og generelle regler) eller Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. med de fornødne tilpasninger. Til nr. 33 Der er tale om en sproglig korrektion, idet der fejlagtigt er skrevet»betegnelserne«, hvor der rettelig skal stå»betegnelsen«. Til nr. 34 Der er tale om en lovteknisk korrektion, idet henvisningen rettelig skal være til stk. 7, nr. 18, 2. pkt., og ikke som i den foreslåede bestemmelse stk. 6, nr. 18, 2. pkt. Til nr. 35 Der er tale om lovtekniske korrektioner, idet henvisningerne i stk. 2 og 3 rettelig skal være til 67, stk. 4, og ikke som i de foreslåede bestemmelser 67, stk. 5. Til nr. 36 Der er tale om 2 konsekvensrettelser, idet henvisningen til 67, stk. 1-6, rettelig skal være til 67, stk. 1-5, og der endvidere indsættes en bestemmelse om straf for overtrædelse af den med ændringsforslaget indsatte bestemmelse i 131 b. Til nr. 37 Der er tale om konsekvensrettelser, idet der indsættes bestemmelser for overtrædelser af de med ændringsforslaget indsatte bestemmelser om revisionspligt i 131 a, stk. 2 og 5. Til nr. 38 Der er tale om lovtekniske korrektioner, idet henvisningen til 6, stk. 4 og 5, med ændringen foreslået i nr. 8 i dette lovforslag ikke længere er korrekt. Der skal i stedet henvises til stk. 5 og 6. Henvisningerne til 32, stk. 2, og 67, stk. 7, er endvidere ikke korrekte. Der skal i stedet henvises til henholdsvis 32, stk. 3, og 67, stk. 6. Endelig er det ikke hensigten at strafbelægge bestemmelser udstedt i medfør af lovforslagets 154, stk. 6, hvorfor henvisningen til denne bestemmelse udgår. Til nr. 39 Der er tale om en sproglig præcisering, så sprogbruget i bestemmelsen ensrettes i forhold til stk. 8 i samme bestemmelse og tilsvarende bestemmelser i den øvrige lovgivning på det finansielle område. Til nr. 40 Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at der i nr. 37 i dette ændringsforslag foretages en rykning af bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed 361, hvorved nr. 20 bliver til nr. 19.

13 Der er tale om en lovteknisk korrektion. Der er tale om en lovteknisk korrektion. Der er tale om en lovteknisk korrektion. Til nr. 41 Til nr. 42 Til nr. 43 Til nr. 44 Der er tale om en præcisering, som medfører, at det i lighed med den øvrige lovgivning på det finansielle område fremgår direkte af bestemmelsen, at der skal være tale om en aftale på det finansielle område. Der er ikke tilsigtet nogen materiel ændring med bestemmelsen. Til nr. 45 Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at lovforslaget nyaffatter 3, hvorved der indsættes et nyt nr. 4 og det tidligere nr. 4 bliver nr. 5.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 OMTRYK (Ændret bemærkninger til ændringsforslag nr. 33)

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 OMTRYK (Ændret bemærkninger til ændringsforslag nr. 33) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 OMTRYK (Ændret bemærkninger til ændringsforslag nr. 33) Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2012/1 BTL 175 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013.

2012/1 BTL 175 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013. 2012/1 BTL 175 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 8 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-18 L 8 Bilag XX Offentligt xx. november 2017 Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]: Æ n d

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) LBK nr 1074 af 06/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 141-0037 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på 1) forvaltere af alternative investeringsfonde,

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) LOV nr 598 af 12/06/2013 Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0005 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

FAIF-NYHEDSBREV I DENNE UDGAVE MARTS Nye former for alternative investeringsfonde

FAIF-NYHEDSBREV I DENNE UDGAVE MARTS Nye former for alternative investeringsfonde FAIF-NYHEDSBREV MARTS 2018 I DENNE UDGAVE Nye former for alternative investeringsfonde i Danmark Virksomhedstyper for alternativ investering De nye AIF-selskabsformer FAIF-NYHEDSSERVICE Af Patrick Krintel

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 44

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 44 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 8 Bilag 16 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-18 L 8 Bilag XX Offentligt xx. november 2017 Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]: Æ n

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj Betænkning. over Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 L 81 Bilag 3 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

22. januar 2019 FM 2019/XX BILAG 2

22. januar 2019 FM 2019/XX BILAG 2 22. januar 2019 FM 2019/XX BILAG 2 Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 235 1 i lov nr. 456 af 18.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af

Ændringsforslag til 2. behandling af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 L 205 Bilag 4 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om

Læs mere

19. december Nr

19. december Nr Givið út 22. desember 2017 19. december 2017. Nr. 1582. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven,

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Forslag til. kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande

Forslag til. kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande Forslag til Skjal 1 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni juni Nr (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.)

2013 Udgivet den 13. juni juni Nr (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 615. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab.

CRD IV og CRR udgør fremover tilsammen de retlige rammer i EU for adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller investeringsselskab. Til organisationer og myndigheder på høringsliste Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning i høring. Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

22. januar 2019 FM 2019/xx BILAG 3

22. januar 2019 FM 2019/xx BILAG 3 22. januar 2019 FM 2019/xx BILAG 3 Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade 110, 2100 København Ø København, den 7. december 2011 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1) BEK nr 1151 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1011-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget 2018-19 L 26 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt 21. november 2018 J.nr. 2018-6527 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 26 - Forslag til Aktiesparekontolov. Hermed sendes svar

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om central investorinformation for special- og hedgeforeninger samt vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om central investorinformation for special- og hedgeforeninger samt vejledning til bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Nikoline Voetmann København, den 6. maj 2011 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om central investorinformation for special- og hedgeforeninger samt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Regulering af Alternative Investment Fund Managers nyt direktivudkast

Regulering af Alternative Investment Fund Managers nyt direktivudkast Regulering af Alternative Investment Fund Managers nyt direktivudkast Den 29. april 2009 offentliggjorde EU Kommissionen et direktivforslag vedrørende regulering af Alternative Investment Fund Managers

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Lov om investeringsforeninger 22, stk. 2, og 23, stk. 3, jf. EØF-direktiv 85/611 af 20. december 1985 (investeringsdirektivet).

Lov om investeringsforeninger 22, stk. 2, og 23, stk. 3, jf. EØF-direktiv 85/611 af 20. december 1985 (investeringsdirektivet). Kendelse af 14. december 1993. 93-47.563. Tiltrådt, at Finanstilsynet havde betinget en tilladelse - til at en investeringsforening kunne foretage indskud i en anden investeringsforening - af, at investeringen

Læs mere

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R 15. januar 2018 S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R Indledning Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ændring af Selskabsloven

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 1) LBK nr 1154 af 19/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 532

Læs mere

Lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet

Lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til: metwin@erst.dk Lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet Resumé Finans Danmark takker for muligheden for

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere