ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse"

Transkript

1 ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse Dokumentet beskriver det nuværende ejendomsstamregister (ESR) i form af funktionalitet, begreber, informationsindhold og snitflader til andre systemer.

2 Dokumentets metadata Projektnavn: ESR Udfasning Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version:.0 Status: Thomas Christiansen 2 - Analyse & Plan 902 ESR AS IS analyse 902a ESR AS IS analyse Rasmus Strange Petersen Godkendt Dokumentdato: Versionslog Version Dato Beskrivelse Initialer Klar til udsendelse SMP Side 2 af 25

3 Indhold Indledning Formål og kontekst Dokumentets tilblivelse Læsevejledning ESR overblik Baggrund Struktur og dataindhold ESR ejendomme ESR ejendomstyper skematisk fremstillet ESR Ejeroplysninger ESR Vurdering, ejendomsskat og -bidrag ESR registret Grunddataprogrammets påvirkning Funktionalitet Begreber Informationsindhold Snitflader Side 3 af 25

4 Indledning. Formål og kontekst I regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har regeringen og Kommunernes Landsforening indgået en aftale om et grunddataprogram under overskriften: Aftale om gode grunddata til alle en kilde til vækst og effektivisering. Når programmet er gennemført vil kommunernes behov for at opretholde et selvstændigt ejendomsstamregister (ESR) bortfalde, fordi oplysninger om ejendomme og deres ejere bliver tilgængelige fra de autoritative registre: Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. Dokumentet har til formål, at dokumentere den nuværende funktionalitet og informationsindhold i ESR tilstrækkeligt detaljeret til, at det efterfølgende kan anvendes i forbindelse med planlægningen af udfasningen og i forbindelse med afklaring af, om alle attributter er fordelt, alle anvendere er adviseret og som grundlag for initialudtræk til de nye autoritative registre samt den kommende løsning til opkrævning af ejendomsskat og bidrag. Nedenstående forholder sig ikke til, at SKAT (under navnet VUR) benytter en del af ESR i forbindelse med vurderingsopgaven..2 Dokumentets tilblivelse Dokumentet er resultatet af en løbende dialog med KMD, der i dag driver ESR. Dialogen har taget udgangspunkt i bilagene til dette dokument. Bilag som løbende er blevet bearbejdet og beriget med KMDs unikke viden om ESR..3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 ESR overblik Indeholder en introduktion til ESR herunder den nuværende anvendelse og den påvirkning heraf, som det fællesoffentlige grunddataprogram medfører. Kapitel 3 Funktionalitet Indeholder et overblik over de forskellige funktionsområder i ESR med en henvisning til de tilhørende KMD produktblade. Kapitel 4 Begreber Indeholder en beskrivelse af de begreber, der i dag anvendes i ESR, så disse udfra deres definitioner kan mappes til tilsvarende begreber i de nye løsninger, der afløser ESR. Kapitel 5 Informationsindhold Indeholder en beskrivelse af informationsindholdet i ESR. Kapitel 6 Snitflader Indeholder en beskrivelse af den kontekst, som ESR i dag indgår i i form af en beskrivelse af de enkelte snitflader med dertil hørende informationsindhold. Side 4 af 25

5 Til dette dokument hører en række bilag: Hovedbilaget er regnearket 902b - Samlet overblik over funktionalitet, begreber, data og snitflader, som er opbygget af følgende faner:. Funktionalitet Indeholdende en oversigt over ESRs funktionalitet, valideret og suppleret af KMD. b. Vejledning og referencer Indeholdende en læsevejledning og forklaring til fane. Funktionalitet. 2. Begreber Indeholdende en liste over anvendte ESR begreber, med en tilhørende definition. 3. Dataattributter Indeholdende ESRs forretningsattributter, beskrevet af KMD. 4. Snitflader Indeholdende en liste over alle identificerede snitflader, med nogle nøgle parametre. 6. Anvendere af snitflader Indeholdende en summering af hvilke systemer, der anvender ESR, med angivelse af hvilke snitflader der anvendes. De resterende bilag er: 903a Funktionsanalyse ESR Indeholdende et sammendrag af de forskellige ESR og Structura brugervejledninger. 904b2 - Forretnings- og begrebsmodel ESR juni 204 (KMD) Grafisk illustration af ESRs forretnings- og begrebsmodel, udarbejdet af KMD. 904c Bidragsoversigt Indeholdende kommunernes aktive bidragstyper, nøgletal og statistikker for bidrag pr. kommune. 905a - Systemkontekst og snitfladebeskrivelser Indeholdende en uddybende beskrivelse af udvalgte snitflader med angivelse af informationsindhold. 90c Notat om ejendomstyper Indeholdende en beskrivelse af ESRs forskellige ejendomstyper, samt en beskrivelse af artskoder, benyttelseskoder og kode for ej vurderet. Ejendomstypebeskrivelserne er gengivet i dette dokuments kapitel 2. Side 5 af 25

6 2 ESR overblik 2. Baggrund Ejendomsstamregistret (ESR) er et af de tidligste edb-registre i Danmark oprindelig etableret i 966. Registret er et privat register ejet af KMD, men det er alene kommunerne, der har ansvaret for registret, både for så vidt angår retningslinjer og vedligeholdelse af oplysningerne. Registret er siden starten blevet moderniseret på forskellige områder og flyttet til en nyere teknologisk platform, men megen af den grundlægende funktionalitet og struktur bygger på det oprindelige koncept. Registret har sin baggrund i vurderingsloven ( 39, stk2), der forpligter kommunen til at føre et register til vurderingen med oplysninger om de vurderede ejendomme, ejerforholdene mv. ESRs grundlæggende formål var oprindeligt ejendomsvurdering, men da ESR i den første lange periode var alene om at tilbyde et elektronisk hjemsted for oplysninger om fast ejendom, blev ESR efterhånden udbygget med en række andre oplysninger, der ikke havde noget at gøre med vurderingen. ESR er dermed i dag et grundlæggende og omfattende register, der bl.a. anvendes som administrativt redskab til hjælp i vurderingsopgaven og til opkrævning af en række kommunale ejendomsafgifter (renovation, kloak mv.). Det er i ESR vurderingsejendommen fødes med dens grundlæggende identifikation i form af ejendomsnummeret, som anvendes i andre registre og administrative systemer. 2.2 Struktur og dataindhold ESRs struktur er relativ kompliceret for udenforstående, bl.a. fordi det i grundstrukturen stadig bygger på den oprindelige struktur fra 60 erne, selvom det siden er udvidet med knopskydninger og mange nye oplysninger. Datastrukturen er opbygget således, at en lang række forskelligartede oplysninger er registreret i samme tabelstruktur, hvor tolkningen af de enkelte data afhænger af forskellige koder i ESR (artskode, benyttelseskode mv.), der gør det muligt at skabe en forståelse og klassifikation af de forskellige oplysninger. Disse koder er et langt stykke af vejen nøglen til forståelse af ESRs underliggende datamodel. Oprindelig udgjorde de matrikulære oplysninger grundlaget for etableringen af ESR. Systemets datastruktur blev som følge heraf designet ud fra denne forudsætning. Senere er et behov for at kunne registrere oplysninger om andet end grundarealer opstået. Det betyder, at man i ESR finder fx ejerlejlighedsoplysninger og oplysninger om udlejede arealer registreret i den samme tabelstruktur som matrikeloplysninger. Den grundlæggende struktur i ESR er illustreret nedenfor. Kun hovedtabeller samt de vigtigste relationer for forståelsen er medtaget her. For den mere detaljerede beskrivelse henvises til kapitel 0. Side 6 af 25

7 Datamodellen består af tre hovedområder: Figur : ESRs overordnede datamodel Ejendom, som indeholder stam- og vurderingsoplysninger om alle ejendomme, som indgår i en kommunal opkrævning af ejendomsskat, ejendomsbidrag mv. Ejendommen er forretningsmæssigt identificeret gennem et ejendomsnummer og en beliggenhedsadresse registreret i ESR Ejendom og de mere detaljerede ejendomsoplysninger registreret som matrikler i ESR Matrikel. Sidstnævnte opdateres fra GST Matrikel ift. approberede oplysninger om Samlet fast ejendom og matrikler ( Jordstykker ), men der findes også mange forekomster i ESR Matrikel, som er oprettet gennem ESRs brugerflade og som kun findes registreret i ESR. Ejerforhold, som indeholder oplysninger om en ejendoms ejere og administratorer. Ejere registreres med ejerandel, købsdata mv. og kan være personer identificeret med et CPR-nummer, virksomheder identificeret med et CVR-nummer eller personer hhv. virksomheder uden en sådan identifikation. Sidstnævnte registreres fuldt ud med de tilgængelige oplysninger i ESR, mens personer med et CPR-nummer og virksomheder med et CVRnummer hentes fra de tilhørende autoritative registre. Ejendomsskat og bidrag, som indeholder resultatet af det egentlige formål med ESR, dvs. grundlag og resultat af ejendomsvurdering med den dertil hørende opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag. I tilknytning hertil findes en årsopgørelse, oplysninger til styring af bidragsopkrævning, fritagelser for betaling af ejendomsskat, ejendomsskattelån mv. Side 7 af 25

8 2.3 ESR ejendomme 2.3. Overblik Den vigtigste registreringsenhed i ESR er ejendommen, der her skal forstås som vurderingsejendommen. Det er denne enhed, der f.eks. genfindes i BBR og en række andre registreringer især i kommunalt regi. En vurderingsejendom kan iflg. vurderingsloven bestå af følgende: Arealer, som i matriklen er opført under ét matrikelnummer Arealer, der er opført under flere matrikelnumre, når de iflg. noteringen i Matriklen og Tingbogen skal holdes forenede Arealer, der tilhører samme ejer og udgør én driftsenhed (landbrugsejendomme, der drives sammen, virksomheder over flere matrikler mv.) Bygninger opført på lejet grund Ejerlejligheder Ejendomme identificeres i ESR entydigt inden for hver kommune via et 6-cifter ejendomsnummer, som fødes i dette register. Entydighed på landsplan opnås gennem kommuneejendomsnummeret, som er en kombination af den 4-cifrede kommunekode med det 6-cifrede ejendomsnummer. Nogle steder beskrives ejendomsnummeret som de 3-cifret kommunenummer, efterfulgt af et antal nuller og herefter et ejendomsnummer på op til 7 cifre. Antallet af nuller skal sikre at kommune-ejendomsnummeret altid er på 0 cifre. Der er en vigtig principiel forskel på en Vurderingsejendom (identificeret i ESR via et ejendomsnummer) og en Samlet fast ejendom (identificeret i Matriklen via et SFE-nummer). Vurderingsejendommen kan bestå at flere samlede faste ejendomme, såfremt SKAT fastlægger, at disse skal underkastes en samlet vurdering i henhold til vurderingsloven. Dette er typisk tilfældet i forbindelse med vurdering af større landbrugsejendomme, som består af flere samlede faste ejendomme (evt. beliggende i hver sin kommune), og virksomheder, hvor det giver god mening at samvurdere kontor-, produktions- og lagerbygninger. Forudsætning for en sådan samvurdering er, at de forskellige samlede faste ejendomme skal have samme ejerkreds. ESR arbejder med forskellige ejendomsbegreber (identificeret via tilhørende artskoder). Disse beskrives nedenfor Almindelig ejendom (Et eller flere arealer med ingen, en eller flere bygninger) Ejendommen er defineret af et ejendomsnummer. De enkelte arealer vil normalt være identificeret af et tilsvarende antal matrikelnumre. Matrikelnumrene vil blive holdt sammen af ejendomsnummeret. Eventuelle bygninger er implicit indeholdt. Der er normalt angivet på hvilke matrikelnummer, bygningen er beliggende, såfremt der er flere matrikelnumre tilknyttet ejendommen. Såfremt ejendommen består af flere matrikelnumre, kan et af disse matrikelnumre historisk set være udpeges som det»vigtigste«og være tildelt artskode 00. De øvrige matrikelnumre vil få artskode 0. For nyere ejendomme, vil alle matrikelnumre have artskode Opkrævningsejendom specialtilfælde af almindelige ejendomme Side 8 af 25

9 En opkrævningsejendom er en ejendom, der strækker sig ind i en nabokommune. Der skelnes mellem»beliggenhedskommunen«, hvor en del af arealerne geografisk befinder sig, og»vurderingskommunen«, der har ansvaret for vurdering af ejendommen, og som derfor også registrerer arealerne. Arealerne i nabokommunen tildeles en særlig benyttelseskode 98. Arealer, der tilhører opkrævningsejendomme, vil være registreret dobbelt, nemlig både af beliggenhedskommunen og vurderingskommunen Ejendom på umatrikuleret areal specialtilfælde af almindelige ejendomme Nogle få arealer, f.eks. opfyldte arealer i havneområder, er ikke matrikuleret. Arealet tildeles et selvstændigt ejendomsnummer og kan yderligere være identificeret med en eller flere adresser. Arealet tildeles artskode og en benyttelseskode svarende til den faktiske benyttelse Bygninger på lejet grund Bygninger på lejet grund (BPLG) er defineret ved at bygningen har et ejendomsnummer, som er knyttet til ejendomsnummeret på den ejendom, bygningen står på. Ejendommen, bygningen står på, er defineret som en almindelig ejendom, jf. ovenstående. BPLG skal vurderes selvstændigt. Ejendommen BPLG tildeles en af artskoderne 03, 08, 09 eller 0 og ved foreløbige ejendomme 33, 38, og en af benyttelseskoderne 4 49 og Ejerlejligheder Ejerlejligheder er defineret ved et ejendomsnummer for ejerlejligheden (ejerlejlighedsejendommen) og som tilknyttes til ejendomsnummeret for moderejerlejlighedsejendommen, ejerlejlighedsejendommen er en del af. Ejerlejlighedsejendommen har tilknyttet det eller de matrikelnumre, ejerlejligheden står på. Ligeledes har moderejendommen for ejerlejlighederne tilknyttet de matrikelnumre, moderejendommen består af. Registreringen er opbygget med en»moderejendom«med benyttelseskode 20, der er ejerlejlighedernes fælles ejendom, herunder også grunden. De enkelte ejerlejligheder der angives med benyttelseskode 2 og artskode 02, tildeles hver især eget ejendomsnummer og en henvisning til moderejendommens ejendomsnummer. Tingbogens ejerlejlighedsnummer adskiller yderligere de enkelte ejerlejligheder fra hinanden Anlæg på søterritoriet Anlæg på søterritoriet er defineret af et ejendomsnummer Afgiftsejendom/Bidragsejendom En afgiftsejendom består af enheder med pålignede bidrag og afgifter og er tildelt et ejendomsnummer. Der kan være tale om en vandhane, en stadeplads eller anden»pseudoejendom«, der udløser en afgift til kommunen for vand, leje, renovation el. lign. Afgiftsejendomme er kendetegnet ved, at de har kode 4 for Ej vurderet. Den pågældende koder indebærer, at den pågældende»ejendom«ikke tages med i vurderingen. Der indberettes ikke altid matrikelnummer og artskode Ejendom under udstykning Udstykningen er endnu ikke approberet og den nye ejendom er derfor oprettet med et eget ejendomsnummer, en parcelidentifikation af det udstykkede areal og en henvisning til»stamparcellen«, som arealet udstykkes fra. Med én af artskoderne adskilles den nye ejendom fra de Side 9 af 25

10 eksisterende inden for den samme kategori. Moderejendommens areal ændres ikke før approbationen foreligger, og derfor vil det udstykkede areal være registreret dobbelt ESRs matrikeloplysninger Ændring af ejendomsforholdene i forbindelse med ekspropriation og udstykning kan ofte være langvarig og der er derfor mulighed for i ESR at registrere en række ændringer af matrikulær karakter, som der skal tages hensyn til ved vurdering. ESR Matrikel indeholder derfor mulighed for at registrere en række arealer, som, der ikke findes i Matriklen: Umatrikulerede arealer, der i dag især findes som fx opfyldte arealer i havneområder Afvigende arealer (tilskyllet, fraskyllet, eksproprieret fra/til o. lign.) Diverse arealer (dele af matrikelnumre, der afskæres f.eks. af en zonegrænse) Parceller (udstykket, men endnu ikke approberet). Til ESRs matrikeloplysninger er der knyttet nogle få planoplysninger. Først og fremmest er der oplysning om det enkelte matrikelnummers zonestatus, dvs, om det hører til by-, land- eller sommerhuszone. Normalt vil plangrænser følge matrikelskel men det sker dog, at en zonegrænse eller en plangrænse deler et matrikelnummer i to eller flere delområder, der i vurdering skal ansættes til forskellig værdi. Derfor er der i ESR mulighed for at indberette såkaldte diverse arealer med deres planstatus. Omfatter en ejerlejlighed f.eks. et pulterrum skal der også her ske en opdeling svarende til de forskellige værdier ved vurderingen. Derfor kan registreringen af diverse arealer tilsvarende anvendes til registreringer af ejerlejligheders arealer i kælder, pulterrum, garager mv. Side 0 af 25

11 2.4 ESR ejendomstyper skematisk fremstillet Mange af ejendomstyperne er i ESRs databaser oprettet med to registreringer til et ejendomsnummer. Dette er gjort for eksempelvis at binde en ejerlejlighed sammen med den moderejendom, ejerlejligheden ligger i. Nedenstående oversigt giver et overblik over de forskellige ejendomstyper, med de registreringer, der foretages i ESR. Udover de viste oplysninger, er der tilknyttet et ESR ejendomsnummer på hver registrering, som binder registreringerne sammen i de viste par. Ejendomstyper i ESR Matrikelnummer Henvis. til moderejd. Parcelnummer Artskoder Almindelige ejendomme - Almindelig ejendom JA 00/0 Almindelig ejendom under udstykning - Almindelig ejendom (før udstykning) JA 00/0 - Almindelig ejendom under udstykning JA JA JA 30/3 Umatrikulerede arealer (inkl. havne og jernbaner) - Umatrikuleret areal/havn/jernbane 05/06/07 Umatrikulerede arealer under udstykning (inkl. havne og jernbaner) - Umatrikuleret areal/havn/jernbane (før udstykning) 05/06/07 - Umatrikuleret areal/havn/jernbane under udstykning JA 35/36/37 Ejendomme med arealreguleringer - Almindelig ejendom JA 00/0/05/06/07 - Arealregulering JA Del af matrikelnummer (parcel) - Almindelig ejendom JA 00/0/05/06/07 - Del af matrikelnummer JA 04 Del af matrikelnummer (parcel) - midlertidig - Almindelig ejendom JA 00/0/05/06/07 - Del af matrikelnummer JA 34 Ejerlejlighed - Ejerlejligheder - moderejendom JA Benyttelseskoder Side af 25

12 Ejendomstyper i ESR Matrikelnummer Henvis. til moderejd. Parcelnummer Artskoder Benyttelseskoder - Den enkelte ejerlejlighed (indeholder også et ejerlejlighedsnummer) JA JA Ejerlejlighed under udstykning - Ejerlejligheder - moderejendom JA Den enkelte ejerlejlighed under udstykning (indeholder også et ejerlejlighedsnummer) JA JA Bygning på matrikelnummer (på lejet grund) - Almindelig ejendom (som bygningen er beliggende på) JA 00/ Bygning på lejet grund JA JA 03 4 Bygning på matrikelnummer (på lejet grund) - midlertidig - Almindelig ejendom (som bygningen er beliggende på) JA 00/ Bygning på lejet grund - midlertidig JA JA 33 4 Bygning på umatrikulerede arealer (inkl. havne og jernbaner) - Almindelig ejendom (som bygningen er beliggende på) JA 00/ Bygning på lejet grund JA JA 08/09/0 4 Bygning på umatrikulerede arealer (inkl. havne og jernbaner) - midlertidig - Almindelig ejendom (som bygningen er beliggende på) JA 00/ Bygning på lejet grund - midlertidig JA JA 38/39/40 4 Ejendomme beliggende i flere kommuner - Almindelig ejendom (Vurderingskommune) JA 00/0 - Almindelig ejendom (Beliggenhedskommune) JA JA 00/0 98 Afgiftsejendomme/Bidragsejendomme - Ejendom (JA) Ej vurderet: 04 Side 2 af 25

13 2.5 ESR Ejeroplysninger Her registreres den enkelte ejer af ejendommen det gælder både når ejeren er en enkeltperson, flere ejere i fælleskab og når ejeren er et aktieselskab eller tilhører andre ejendomsformer. Ejerne er karakteriseret ved ejerforhold kategori: privat, almennyttig, A/S, staten osv. Ejeroplysningerne fås hovedsagelig fra Tinglysningen i forbindelse med handel med fast ejendom. ESR overlapper derfor i høj grad med Tingbogen for så vidt angår oplysningerne om ejendomshandler og ejerforhold, men ESR er et mere levende register og ejeroplysningerne i ESR er derfor mere tidstro og fuldstændige i en række situationer, fordi ikke alle ejerskifter tinglyses (fx i forbindelse med virksomhedsovertagelser og dødsfald med familieovertagelse af ejerskab). Ejeroplysningerne i ESR vedligeholdes omhyggeligt af kommunen, da de er grundlaget for at kunne opkræve ejendomsskatten og forskellige afgifter rettidigt rette sted. Registreringen i Tingbogen er den grundlæggende registrering, som har ejendomsretlig virkning, mens registreringen i ESR udelukkende sker af administrative grunde. De to forskellige formål med registreringen betyder, at der er visse forskelle mellem henholdsvis ESRs og Tingbogens ejeroplysninger: Ejeroplysningen i ESR ændres ved dødsfald, hvor den efterlevende sidder i uskiftet bo. I Tingbogen bliver den afdøde ejer stående, indtil det er nødvendigt at få det rettet, f.eks. ved optagelse af et nyt lån eller tinglysning af et skadesløsbrev for indefrysning af ejendomsskatter. ESR har udover den egentlige ejer af ejendommen også registrering af en eventuel administrator (fx ift. ejerlejligheder eller andelslejligheder), der på vegne af ejeren varetager kontakten med myndigheder mv. ESR har en ajourføring af adresseoplysningerne, der er knyttet til ejeren eller administratoren, mens ejerens adresse i Tingbogen er den adresse, som ejeren havde på overdragelsestidspunktet. Registreringen i ESR sker normalt tidligere end i Tingbogen, i kraft af det grønne skema med salgsoplysninger, der skal afleveres til det kommunale ejendomsskattekontor ved enhver ejendomshandel. 2.6 ESR Vurdering, ejendomsskat og -bidrag Hovedformålet med ESR er ejendomsvurdering og derfor udgør vurderingsoplysninger hovedparten af oplysningerne i ESR. Udover en række stamoplysninger (som beskrevet ovenfor) indeholder ESR bl.a. resultaterne af den årlige almindelige vurdering af fast ejendom i form af det samlede vurderingsbeløb, værdi af grunden og evt. stuehusværdi, og derudover mange af de oplysninger og interne styrekoder, der ligger til grund for beregningen af det endelige vurderingsbeløb. Udover selve ejendomsskatten (grundskyld) indeholder ESR også en række informationer i relation til fritagelser for dækningsafgift eller ejendomsskat. Dette gælder eksempelvis statsligt, regionalt og kommunalt ejede ejendomme, fremmede staters gesandtskabsejendomme, fredede ejen- Side 3 af 25

14 domme og grunde tilhørende forsamlingshuse der ikke anvendes til erhverv ( 7-fritagelser) og sygehuse, skoler, biblioteker, museer mv. ( 8-fritagelser). I ESR registreres også en række oplysninger til brug for opkrævning af afgifter og bidrag i relation til Bidragsejendomme herunder et bidragskatalog, de enkelte bidrag og amortisable bidrag. Generelt er ejendomsskat og ejendomsbidragsområdet kendetegnet af mange integrationer til eksterne systemer primært ift. Økonomisystem og Debitorsystem hhv. ift. til en række eksterne systemer som afleverer bidrag til opkrævning via ejendomsskattebilletten. 2.7 ESR registret ESR er etableret med baggrund i vurderingsloven som et selvstændigt kommunalt anliggende. Registret er logisk set ét centralt register driftsafviklet af KMD. Fysisk er ESR databasen fordelt geografisk på fem centraler. Der findes således ikke en samlet database for hele landet. Eneste synkronisering mellem de fem databaser er matrikler i forbindelse med Opkrævningsejendomme, dvs. ejendomme med matrikler beliggende i en anden kommune end opkrævningskommunen. ESR registret er ikke fastlagt ved lov og er ikke tilknyttet et ministerium. Kommunerne er ifølge vurderingsloven, ejerlejlighedsloven og ejendomsskatteloven forpligtet til at føre et register til brug for vurdering og ejendomsbeskatning med oplysninger om de vurderede ejendomme, ejerforhold mv. På baggrund af dette har KMD udviklet ESR og tilbyder det til kommunerne. ESR er således et fælleskommunalt register med kommunerne som dataejere, og hvor den daglige it-drift vedligehold, support, udvikling mv. varetages af KMD. Kommunerne anvender hver deres del af registeret i forhold til indtastning og opdatering af ejendomme i de enkelte kommuner, men tager ikke del i den egentlige registerdrift. Retningslinjer for registreringen i ESR reguleres primært gennem de anvisninger, der findes i KMDs vejledninger til systemet samt i SKATs vurderingsvejledning, der dog kun vedrører de vurderingsrelevante indberetninger til ESR. Resultatet er, at registreringen i nogle situationer gribes forskelligt an fra den ene kommune til den anden. Anvender man ESRs data på tværs af kommunegrænserne kan man derfor støde på vanskeligheder, der i første omgang kan tolkes som problemer med datakvaliteten, men som i virkeligheden skyldes inkonsistens i registreringssystematikken. ESR indeholder personoplysninger i form af ejernes samt administratorernes navne og adresser. Private ejeres adresse er ikke er offentligt tilgængelig i modsætning til ejerens navn. For ejendomme, der er ejet af virksomheder, det offentlige eller lignende er ejerens, dvs. virksomhedens eller myndighedens adresse offentlig tilgængelig. Side 4 af 25

15 2.8 Grunddataprogrammets påvirkning Nedenfor ses en illustration af hovedindholdet i ESR hhv. hvilke registre dette overføres til i forbindelse med gennemførelsen af Grunddataprogrammet. NB! Der er tale om hovedtendenser. Den konkrete analyse må vise om der findes detaljer med en anden struktur end den viste på figuren. Figur 2. Grunddataprogrammets sammenhæng til ESRs nuværende indhold. Kommentarer til de enkelte oplysninger: ) Ejeroplysninger overføres til den nye Ejerfortegnelse Dette gælder kun for ejendomme, som kan fremadrettet kan identificeres i Matriklen med et BFE-nummer, dvs. Samlet Fast Ejendom, Ejerlejlighed og Bygning på fremmed grund. Ejeroplysninger ift. Bidragsejendomme skal håndteres i relation til de nye systemer til håndtering af Bidragsejendomme. 2) Administratoroplysninger overføres til den nye Ejerfortegnelse Dette gælder kun for ejendomme, som fremadrettet kan identificeres i Matriklen med et BFE-nummer, dvs. Samlet Fast Ejendom, Ejerlejlighed og Bygning på fremmed grund. Skulle der være registreret administratorer eller alternative adresser på Bidragsejendomme skal disse håndteres i relation til de nye systemer til håndtering af Bidragsejendomme. 3) Ejendomme identificeret med et BFE-nummer overgår til Matriklen I forbindelse med Grunddataprogrammet vil Matriklen overtage ansvaret for alle de ejendomme, som fremadrettet identificeres som Bestemt fast ejendom via et BFE-nummer, dvs. ejendomme af subtyperne Samlet Fast Ejendom, Ejerlejlighed og Bygning på Side 5 af 25

16 fremmed grund. Øvrige ejendomme ligger uden for Grunddataprogrammet og skal derfor overtages af KL/KOMBIT/Kommunerne i forbindelse med opkrævning af bidrag. 4) Samvurderede ejendomme overgår til SKAT Det nye fælles ejendomsbegreb Bestemt Fast Ejendom omfatter ikke samvurderede ejendomme. Der vil formentlig stadig være behov for at foretage samvurderinger i forbindelse med større landbrugsejendomme og virksomheder, men denne samvurdering er ikke en del af grunddataprogrammets ejendomsbegreb. Det bliver op til SKAT at samle de relevante BFE-numre i en vurdering og udstille denne som grunddata hhv. til brug for de nye kommunale økonomiløsninger. 5) Ejendomsvurderingen overgår til SKAT Grundlaget for SKATs ejendomsvurdering hentes fremover fra de udstillede fællesoffentlige grunddata. Er der behov for yderligere oplysninger, vil det være op til SKAT i samarbejde med KL/KOMBIT at finde en løsning herpå. Fx registreres i dag i ESR arealforhold ( Diverse arealer såsom vådområder der ikke egner sig til dyrkning), som skal underkastes en anden beskatning end resten af matriklen. Disse vil ikke være registreret i Matriklen, hvorfor det bliver op til vurderingen at registrere afvigelser af denne type i forbindelse med den generelle vurdering. 6) Beregning og opkrævning af ejendomsskat overgår til de nye Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Al funktionalitet omkring ejendomsskattebillet, fritagelser mv. overtages af Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen, som bygges med anvendelse af de fællesoffentlige grunddata. 7) Opkrævning af ejendomsbidrag overgår til de Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Al funktionalitet omkring opkrævning af ejendomsbidrag både for rigtige ejendomme registreret i matriklen og for de såkaldte Bidragsejendomme. Side 6 af 25

17 3 Funktionalitet AS IS analysen indeholder en funktionsanalyse (bilag 903a), der kort gennemgår essensen i de forskellige brugervejledninger vedrørende ESR. Nedenstående figur giver et overblik over de brugervejledninger, der er medtaget i funktionsanalysen. ESR del Structura moduler Structura portal ESR Registerdel KMD Structura Ejer KMD Structura Ejer Kvik KMD Structura Matrikel KMD Structura Ejendom KMD - ESR Kommuneoplysninger Struktura ESR Ejendomsskat KMD Ejendomsskat Tidsplan KMD Ejendomsskat KMD Postering Bidrag KMD Structura Bidrag Figur 3: Oversigt over ESR og Struktura moduler Hovedbilagets fane. Funktionalitet, indeholder en liste over identificerede funktionalitet i de forskellige ESR og Structura vejledninger samt yderligere funktionalitet oplyst af KMD. Som en del af bilaget, er der givet et første bud på hvor funktionaliteten flyttes hen, efter ESR udfasningen eller om funktionaliteten udgår. Det skal bemærkes at modtagerne af funktionalitet i skrivende stund ikke har bekræftet at de stiller en tilsvarende funktionalitet til rådighed. Eneste undtagelse for dette er Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen, her er der dog enkelte uafklarede emner, som ligeledes fremgår af bilaget. Side 7 af 25

18 4 Begreber ESR AS-IS analysen har identificeret en række begreber, enten i brugervejledninger, eller fra KMDs egen begrebsmodel. De vigtigste af disse begreber fremgår af hoverbilagets fane 2. Begreber; begreberne er gengivet nedenfor med deres tilhørende definitioner. Begreb Definition Administrator Juridisk person der varetager administrative opgaver ift. en kommune for en ejer Adresseændring Adresseoplysninger der kommer fra BBR og indeholder data til opdatering af adressen i ESR Afgiftsejendom Ejendom oprettet med det formål at administrere opkrævninger af afgifter uden at ejendommen udgør en egentlig ejendom (karakteriseret ved kode 4 for Ej vurderet) Afvigende Areal Arealafvigelser oprettet i tilknytning til matrikel eller ejendom og med anvendelse af artskoder 20 til 27 Amortisable bidrag Lån, afdragsordning eller garantistillelse for lån, bevilget af kommunen. Approbation Godkendelse af matrikulær ændring hos GST (Approbationsdato) Beliggenhedskommune Angivelse af den kommune, hvor en del af en ejendom er beliggende, såfremt den pågældende del er vurderet af anden kommune (Vurderingskommunen) Bidrag på ejendomsskat Anførelse af Bidrag på ejendomsskat på ejendomsskattebilletterne og dækker over grundskyld og dækningsafgift. Bidragsregister Populær benævnelse for ESR's bidragsdel Bidragsændring Ændring af bidrag der skal medtages på ejendomsskatten og kræver en ny ejendomsskattebillet Bygning på lejet grund BPFG er en selvstændig ejendom med henvisning til den vurderingsejendom, som det udlejede areal tilhører og som BPFG står på Diverse areal Diverse arealer knyttes til matrikelnummer som yderligere beskrivelse med angivelse af størrelsen af det enkelte Diverse areal. Typen af det enkelte Diverse areal angives ved en arealkode. Ejendomsbidrag Bidrag er betaling for en service eller ydelse, som vedrører en ejendom og som opkræves via ejendomsskattebilletten. Ejendomsskat Ejendomsskat er en afgift, som ejeren af en grund eller ejendom skal betale. Der udskrives årlige skattebilletter på alle ejendomme i Danmark. Derudover kan der forekomme løbende ændringer, tillægsskatter og reguleringer af skatter Ejendomsskattebillet Ejendomsskattebilletten viser de beløb vedr. Ejendomsskat, Ejendomsbidrag og Lånebetalinger, der skal betales for en ejendom for et givet kalenderår, herunder tillægsopkrævninger eller regulering som følge af ændringer i opkrævningsgrundlaget. Ejendomsskattelån Lån ydet til betaling af ejendomsskat mv. til personer, som i henhold til loven har krav på optagelse af sådanne lån. Side 8 af 25

19 Begreb Ejerskab Ejerskifte Ejerlejlighed Ejerlejlighedsmatrikel ESR-Ejendom Fritagelse Hovedejer Jord i fremmed kommune Kommunalt ejerlav Køber Landsejerlav Lejet grund Matrikel Moderejendom Rekapitulation Reserveret ejendomsnummer Skatteår Bidragskatalog Definition En Person eller Virksomheds (herunder udlændige og andre uden et CPR/CVR-nummer) ejerskabsandel af en ESR-ejendom. ESR-ejendom overgår helt eller delvist fra én ejer til en anden ejer (fra sælger til køber). Ejerskifte kan enten komme fra den elektroniske tinglysning og indeholder data til opdatering af ejeroplysninger for en eller flere ESR-ejendomme (ændringer baseret på Bestemt fast ejendom) eller fra kommunen. Den enkelte ejerlejlighed defineres som en ejendom med benyttelseskode 2 og artskode 02 og er tilknyttet en moderejendom som ligeledes er en ejendom, men med benyttelseskode 20. Moderejendommen, herunder grunden, moderejendommen består af, er fælles ejendom for de ejerlejligheder, der er beliggende på grunden. Én eller flere matrikulære enheder, ejerlejligheden er beliggende på (tilknyttet ejerlejligheden) ESR's ejendomsbegreb og som håndterer følgende typer ejendomme: - et eller flere arealer - arealer med bygninger - bygninger på lejet grund - anlæg på søterritorier - enheder med pålignede skatter, bidrag og afgifter - ejerlejligheder Bevilling af fritagelse for dækningsafgift Angiver hvem der skal betragtes som den væsentligste ejer Ejendom, der har arealer i flere kommuner, nemlig både i vurderingskommunen og i beliggenhedskommunen Kommunal ejerlavskode, der for den enkelte kommune entydigt identificere et bestemt landsejerlav, herunder hvilket landsejerlav, der er tale om Den fysiske eller juridiske person, der efter et købs gennemførelse og tinglysning har fået adkomst til en ejendom eller andele heraf. Køber kan bo i udlandet og køber kan være uden CPR-nr. eller CVR-nr. Entydig nummerering af ejerlav på landsplan Oprettelse af BPFG forud for at bygningen eksisterer Matrikel betegner et matrikulært areal. Kan arealmæssigt afvige fra det matrikulære areal fra GST. Moderejendom for ejerlejligheder Totaloptælling for den enkelte kommune af beregningsgrundlag, promiller, udregnede skatter, overførte bidrag, totaloptællinger samt ratefordeling Foretage reservering af et ikke benytte ejendomsnummer til fremtidig tildeling Det kalenderår de enkelte værdier er gældende for Et katalog for hver kommune, hvor det opgøres hvilke rammeforhold, der skal være gældende for bidragsbetaling i en kommune Side 9 af 25

20 Begreb Tidsplan Tillægsskattebillet Tingbog TinglysningsEjendom Umatrikulerede Arealer Vurderingskommune Øvrig matrikel Årsoplysninger Definition Beskriver tidsmæssigt de aktiviteter den enkelte kommune og KMD skal gennemføre for dannelse og udskrivning af ejendomsskattebilletter for kommunen Supplerende skattebillet dannet på baggrund af ændringer til den oprindelige skattebillet Den elektroniske tingbog Tinglysningslovens definition af en ejendom, herunder ejerlejligheder Arealer, der ikke er særkilt matrikuleret, og som er angivet i ESR Angivelse af den kommune, der er ansvarlig for vurderingen af en ejendom, såfremt en del af ejendommen er beliggende i anden kommune (Beliggenhedskommunen) Matrikler der ikke stammer fra GST, såsom parceller, foreløbige matrikler, arealafvigelser og umatrikulerede arealer (i ESR) Oplysninger, der anvendes som grundlag for at kunne udarbejde en ejendomsskattemæssig årsopgørelse for en ejendom. Udover hovedbilaget, er der udarbejdet et bilag, der beskriver ejendomstyperne (gengivet i nærværende dokuments kapitel 2) samt kodelisterne: Artskoder, der benyttes af ESR til at identificere ejendomstypen Benyttelseskoder, der er de koder SKAT anvender i forbindelse med ejendomsvurderingen Kode for ej vurderet, der anvendes af ESR og SKAT til at skelne mellem hvilke ESR ejendomme, der skal vurderes Side 20 af 25

21 5 Informationsindhold Informationsindholdet er beskrevet af KMD med udgangspunkt i nedenstående forretnings- og begrebsmodel: Ejer Ejendom Tinglysningsfrist -Frist_dato -Årsag_fristlysning Køber/Sælger/Ejer -Cpr-nr/CVR-nr -Ejerandel efter handel CPR-ændring -Ejers CPR-nummer -Årsag til hændelsen -Ejerstatus på ejendommen Tinglysningsændring -Modtaget fra e-tl -Overtagelsesdato -Ekspeditionstype -Type af opdeling 0.. Virksomhed -CVR-nummer 0.. -Kommunenummer 0.. Person 0.. -Personnummer -Fødselsdato -Kommunenummer *..* TinglysningsEjendom -Kommunenummer -Ejendomsnummer..* -Matrikelnummer Ejerskab -Entydigt nr. pr. ejendomsejer -Ejers statuskode -Ejerandele..* -Overtagelsesdato * Kommunalt ejerlav -Ejerlav -Landsejerlav 0....* Matrikelændring Matrikel -Kommunenummer -Ejerlavskode -Ejendomsnummer -Landsejerlavskode -Approbationsdato -Matrikelnummer ESR-Ejendom -Kommunenummer.. -Ejendomsnummer Adresseændring -Vejkode -Husnummer 0.. Administrator -Administrators CPR-/CVR-nr -Administratorkode DKJord -Matrikelnummer -Forureninger - Person -Personnummer 0.. -Fødselsdato -Kommunenummer Virksomhed -CVR-nummer -Kommunenummer 0.. Vej -Kommunenummer -Vejkode -Vejnavn Vurdering -Kommunenummer -Ejendomsnummer -Vurderingsår -Ændringsdato -Grundværdi -Fritagelse -Dækningsafgift Ejendomsskat og Bidrag..*..* Økonomisystem -Postering Debitor-system -Debitornummer -Kommunenummer -Ejendomsnr -Afsavnsrente -Morarente Årsoplysninger -Kommunenummer -Skatteår..* Ejendomsskat -Ejendomsskat id -Skatteår Ejendomsbidrag -Antal enheder -Beløb Vurderingsændring -Vurderingsår -Vurderings ændringsdato -Skattekonsekvens 0.. *..* Kommuneoplysninger -Kommune navn -Adresse Lånesagsændring -Kode for start/ophør af lån Bidragsændring -Bidragskode -Ydelse Amortisable bidrag -Bidragskode -Beløb Bidrag på ejendomsskat -Bidragskode -Beløb Rater på ejendomsskat -Ratebeløb -Ratedatoer Takst -Bidragskode -Skatteår -Enhedspris Figur 4: Forretnings- og begrebsmodel ESR juni 204 Ovenstående figur samt en detaljering af de viste tre områder er detaljeret i bilaget 904b2 - Forretnings- og begrebsmodel ESR juni 204 (KMD). Hovedbilagets fane 3. Dataattributter, indeholder de forretningsmæssige attributter i ESR, relateret til KMDs begreber, med en definitionsbeskrivelse, angivelse af datatyper og udfaldsrum for de attributter der bestemmes af værdisæt. Hovedbilagets fane 3b. Dataattributter SKAT_ESR, er den delmængde af informationsindholdet, hvor KMD er usikker på om dataejer er SKAT eller Kommunerne. Dette skal afklares mellem KOMBIT og SKAT. Udover disse to faner i hovedbilaget, er der udarbejdet tre yderligere bilag vedrørende informationsindholdet: Bidragsoversigt Amortisable bidrag Restdel af ESR Side 2 af 25

22 Disse bilag skal udelukkende anvendes af KOMBIT, i forbindelse med specifikationen af den nye Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsning. Bidragsoversigten indeholder de bidragstyper og tekster kommunerne anvender til 204 Ejendomsskattebilletten. Oversigten skal bruges til at sikre at den nye løsning som minimum understøtter de eksisterende behov for bidragsopkrævninger. Amortisable bidrag er en analyse af hvilke kommuner der anvender amortisable bidrag og hvad de anvender dem til. Den vigtigste pointe i analysen, er at der ikke afdrages og tilskrives renter på alle amortisable bidrag. Årsagen til dette undersøges af KL, hvis det er en fejl, skal analysen danne grundlag for en datavask, inden den nye løsning idriftsættes. Hvis det er bevidst, skal det sikres at den nye løsning understøtter hvilende amortisable bidrag. Restdel af ESR er en analyse af hvilke ESR ejendomme, der ikke vil kunne håndteres som selvstændige ejendomme i den nye løsning. Analysen danner grundlag for kommunikation med kommunerne om disse ESR ejendomme, med henblik på at identificere kommunernes behov for disse registreringer. Side 22 af 25

23 6 Snitflader AS IS analysen oplister alle identificerede snitflader og snitfladeanvendere. Nedenfor ses en grafisk repræsentation af snitfladerne: S&A Vej-data FAS Kommunale systemer Ejendoms Værdi Skat BBR KMD Byggesag KMD P-Data KMD GIS CPR Tinglysning GST Matrikel KMD Debitor KMD V-Data KMD Ejendomsskattelån SKAT vurdering Digital post (E-boks) DK-Jord ESR KMD Miljø KMD ØS KMD Ejendomsskattelån Bossinf-byf KKR OIS KMD Byggesag KMD Debitor Kommuneinformation GLR (LEC) EVS (Ejendoms Værdi Skat) Grundejernes investeringsfond KMD Adresse KMD Udbetaling Boligstøtte (Udbetaling Danmark) BBR SKAT Doc2Archive KMD Structura generelt KMD Sag Structura generelt Vurdering SVUR Digital post (E-boks) KMD Ejendomsskat-Postering KMD Ejendomsskat-Tidsplan KMD Sociale Pensioner (WISP) ESR Danmarks Statistik DIADEM KMD Ejendom E&M (KMD Ejendom & Miljø) E-ansøgning (Ejendomsskattelån) Boliganvisning Københavns kommune Boligejer.dk KMD Ejendomsskat KMD Areal FAS (KMD Forbrugs Afgifts System) KMD Boligformidling Jægerspris kommune (udgået?) Borger.dk KMD Bidrag KMD Matrikel KMD Kommuneoplysninger KMD Ejer Albertslund kommune (udgået?) Figur 5: ESR Systemkontekstdiagram Som det fremgår af figuren modtager ESR oplyser fra mange forskellige systemer, mens endnu flere systemer anvender data fra ESR. Hovedbilagets fane 4. Snitflader, indeholder alle de identificerede snitflader 458 styk, mens fanen 6. Anvendere af snitflader, viser hvilke systemer, der anvender data fra ESR. Anvenderne er gengivet nedenfor: Side 23 af 25

24 Anvender Antal identificerede snitflader Albertslund kommune (udgået?) 2 BBR 0 Boliganvisning Boligejer.dk Boligstøtte (Udbetaling Danmark) 5 Borger.dk Bossinf-byf 5 Danmarks Statistik 7 Diadem (Ejendomsdatarapporten) Doc2Archive E&M (KMD Ejendoms- og miljødatabase) E-ansøgning (Ejendomsskattelån) E-boks ESR 29 EVS (SKAT, EjendomsVærdiSkat) 3 FAS (KMD ForbrugsAfgiftsSystem) 3 GLR (LEC) Grundejernes Investeringsfond 3 Jægerspris kommune (udgået?) 4 Kaldes af KMD.JO.ESRSERVICES 4 KKR-forespørgsel 2 KMD Areal 3 KMD Bidrag 37 KMD Boligformidling 2 KMD Byggesag 22 KMD Debitor 2 KMD Ejendom 3 KMD Ejendomsskat 39 KMD Ejendomsskat Postering 2 KMD Ejendomsskat Tidsplan 0 KMD Ejendomsskattelån 6 KMD Ejer 40 KMD Kommuneoplysninger 0 KMD Matrikel 29 KMD Miljø 8 KMD Sag 5 KMD Sociale pensioner (WISP) KMD Udbetaling KMD ØS KMD-Adresse Kommuneinformation 9 Københavns kommune 4 OIS Side 24 af 25

25 Anvender Antal identificerede snitflader SKAT 6 Structura generelt 2 SVUR Vurdering 7 I alt 47 anvendersystemer, hvoraf KMD systemer udgør de 25. Nogle af snitfladerne er i form af direkte læsning fra ESRs tabeller, mens størstedelen er reelle snitflader som eksempelvis webservices til Boligejer.dk I hovedbilagets fane 4. Snitflader, fremgår en række oplysninger om snitfladerne, herunder type (online/batch) og afviklingsfrekvens samt naturligvis en beskrivelse af hvad snitfladen anvendes til. De snitflader, der anvendes til udveksling af Grunddata er ikke yderligere detaljeret, mens snitflader der skal overtages af den nye Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsning samt af SKATs vurderingssystem er detaljeret med informationsindhold i bilaget 905a - Systemkontekst og snitfladebeskrivelser. Side 25 af 25

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsoversigt 18-12-2014

Ejendomsoversigt 18-12-2014 Generelle oplysninger Ejendomsnr: 8529 Vejkode: 763 Vejnavn: Sandgraven Husnr: 3 Etage: Side/dørnr: Hovedejer Beliggenhed: Sandgraven 3 Matrikulært areal: 2.650 Heraf vejareal: 0 Areal til vurdering: 2.650

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ff Ølstykke By, Ølstykke Grundareal... 625 m² Ejendomsnummer:...012913 Kommune:...

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem

Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem 5. juli 2016 Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem (E&E) og ejendomsskattelånssystemer Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (Revideret efter workshop med lånesystemsleverandører)

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ac Serup By, Serup Grundareal... 489 m² Ejendomsnummer:...013976 Kommune:... Silkeborg

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Datagrundlaget for statistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken,

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Side 1. Sdr. Vissingvej 26C. Generelle oplysninger

Side 1. Sdr. Vissingvej 26C. Generelle oplysninger Sdr. Vissingvej 26C Generelle oplysninger Beliggenhed Sdr. Vissingvej 26C Ejerlav Matrikelnummer Ejendomsnummer 300638 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

ESR datavask og migrering 905a Systemkontekst og snitfladebeskrivelser

ESR datavask og migrering 905a Systemkontekst og snitfladebeskrivelser ESR datavask og migrering 905a Systemkontekst og snitfladebeskrivelser Dette dokument indeholder korte beskrivelser af ind- og udgående snitflader til ESR, samt et overbliksdiagram, der viser de identificerede

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Side 1. Fuglemosevej 1F. Generelle oplysninger. Kjellerup By, Hørup Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0.

Side 1. Fuglemosevej 1F. Generelle oplysninger. Kjellerup By, Hørup Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0. Fuglemosevej 1F Generelle oplysninger Beliggenhed Fuglemosevej 1F Ejerlav Matrikelnummer Ejendomsnummer 30482 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ejerforhold Ejerforhold Region Antal ejere 1

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 1 af 12 Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 2 af 12 Matrikulære

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling j ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 00.15.00.A21.002.03 51 Registrering af ejendomsdata m.v. i Århus

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Middelfartundersøgelsen. Sammenholdelse af Tinglysningssystemet, Det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR) og Matrikelregisteret d.

Middelfartundersøgelsen. Sammenholdelse af Tinglysningssystemet, Det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR) og Matrikelregisteret d. Middelfartundersøgelsen Sammenholdelse af Tinglysningssystemet, Det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR) og Matrikelregisteret d. 18/11 2005 Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Baggrund

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Mapning mellem OIS og Datafordeleren

Mapning mellem OIS og Datafordeleren Mapning mellem OIS og Datafordeleren Status: Godkendt Version: 1.0 Dato: 20.12.2017 Forord Implementeringen af det fællesoffentlige grunddataprogram medfører en række grundlæggende ændringer i forvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998

NOTAT. 8. kontor. J.nr Ref. KNI. Den 1. juli 1998 NOTAT ENERGISTYRELSEN 8. kontor J.nr. 53341-0003 Ref. KNI Energistyrelsens vurdering af udvalgte problemstillinger vedr. vindmøllers tilslutning til elnettet Den 1. juli 1998 I dette notat beskrives og

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL)

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) Denne vejledning er henvendt til kommunale medarbejdere, som skal beskæftige sig med indberetning af oplysninger til DIADEM gennem SemiAutomatisk

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere