BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger"

Transkript

1 BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1

2 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser, spændende kulturelle tilbud og store naturoplevelser tæt på boligområderne. Der er i dag omkring indbyggere og ca arbejdspladser i kommunen. Egebjerggård og det allerede eksisterende Østerhøj Bykvarter er med deres forskellige boligformer, integrerede erhverv og spændende arkitektur i dag meget velfungerende og efterspurgte boligområder. Vi vil gerne med den nye etape Østerhøj Syd udnytte de gode erfaringer til at skabe rammer om et levende og attraktivt bykvarter til glæde for alle, der skal bo og færdes i området. Den nye bebyggelse på Østerhøj Syd kommer til at ligge i et enestående, smukt kuperet landskab, og det forpligter, når man skal bygge! Det har været Kommunalbestyrelsens intention med Lokalplan nr for Østerhøj Syd at sikre, at den nye bebyggelse i området er i harmoni med landskabet, så de kvaliteter, der kendetegner Østerhøj Bykvarter og Naturpark i dag, også fremover kan bibeholdes. Bygherrevejledningen er tænkt som et supplement til lokalplanen og som hjælp og inspiration til kommende bygherrer og andre, der i de kommende år skal være med til at føre lokalplanens visioner og målsætninger ud i livet. Bygherrevejledningen skal medvirke til, at Østerhøj Syd bliver et sammenhængende, smukt og trygt bykvarter, hvor miljøhensyn og bæredygtighed er en naturlig del af planlægning og byggeri. Kommunalbestyrelsen har tænkt Bygherrevejledningen som et redskab til at forebygge misforståelser og fejldisponering i forbindelse med planlægning af byggeri i området. Det anbefales derfor, at potentielle bygherrer allerede inden grundkøb gør sig bekendt med vejledningens råd og anvisninger. På Kommunalbestyrelsens vegne, Borgmester Ove E. Dalsgaard 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 - af borgmester Ove E. Dalsgaard Byggeri i kuperet terræn side 5 - hvad gør man med hus og have, når terrænet skråner? Økologi i byggeriet side 9 - hvordan kan man spare på ressourcerne? Forebyggelse af kriminalitet side 15 - kan man nu være helt sikker? Gader og Stræder side 19 - hvordan kommer de til at se ud? Kunst side 23 - hvilke overordnede tanker ligger bag kunsten? foto: Bjarne Schläger foto: Bjarne Schläger Brugersamarbejde og grundejerforening side 25 Hvor ligger hvad i Måløv? side 27 - kort over lokalområdet Spørgsmål om emnerne i denne vejledning kan rettes til Teknisk Forvaltning, Byplanafdelingen (tlf ) eller Bygningsinspektoratet (tlf ), fax nr.: , 3

4 have boligstræde have Måløv Parkvej 4 Byggeri i kuperet terræn

5 BYGGERI I KUPERET TERRÆN - hvad gør man med hus og have, når grunden skråner? Østerhøjs top poppelhegn fælles friareal have boligstræde have ill.: Peter Juel Jeppesen Byggeri i kuperet terræn 5

6 BYGGERI I KUPERET TERRÆN Østerhøjområdet har et smukt og stærkt kuperet terræn. Dette giver mulighed for udbygningen af et enestående bykvarter med store landskabelige kvaliteter og spændende planløsninger for boliger og friarealer, MEN også risiko for store problemer, hvis der ikke er taget højde for terrænforskellene på forhånd. Når man køber en grund i kuperet terræn, er der dels nogle bestemmelser i bygningsreglement og lokalplaner som skal opfyldes, og dels nogle muligheder og begrænsninger der skal overvejes. Kommunalbestyrelsen ønsker, at området efter udbygning skal opleves som ét bykvarter, som er indpasset i landskabet, således at bakkens hovedform stadig kan opleves, når man går rundt i kvarteret, og så de fælles grønne områder opleves sammenhængende, smukke og harmoniske. højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 boligstræde Hovedproblem: En skrånende grund med ca.3 m s terrænforskel 37,0 36,5 36,0 Alle bygninger skal nøje tilpasses de særlige terrænforhold på netop den aktuelle grund, og det indebærer, at man på de fleste grunde i området ikke umiddelbart kan opføre et standardiseret type-hus. Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der allerede fra start knyttes professionel rådgiver (arkitekt/landskabsarkitekt) til byggeriet. Derved opnås den bedste udnyttelse af grundens muligheder og kvaliteter, og man undgår uigennemtænkte løsninger. Da bygningerne på grund af terrænforholdene bliver meget synlige i landskabet, har tagenes form og materiale en væsentlig betydning for områdets karakter. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på et højt kvalitetsniveau i hele området. Tilgængelighed for alle (ældre, handikappede og folk med barnevogne m.v.) skal så vidt muligt indtænkes ved anlæg af fælles stier, ramper m.v. højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 Huset er placeret parallelt med gaden. Terræn i haven er reguleret i bløde kurver. højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 Huset er placeret parallelt med gaden. Terræn i haven er terrasseret. 37,0 36,5 36,0 37,0 36,5 36,0 6 Byggeri i kuperet terræn

7 foto: Bjarne Schläger Der vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen blive bedt om en grundplan af ejendommen med eksisterende og projekterede koter og højdekurver påtegnet. Bygningen Før man bygger på en grund, der skråner (måske op til flere meter), skal det vurderes, hvordan man opnår den maksimale udnyttelse af grunden, så resultatet bliver både funktionelt og smukt. Huset kan fx placeres enten på langs eller på tværs af skråningen. En bygning placeret på langs af højdekurverne kan give et plant gulv uden niveauspring og en have, hvor terrænet må tilpasses, mens bebyggelse på tværs af højdekurverne kan give et hus med forskudte niveauer og en have, der ikke kræver så store terrænbearbejdninger. Herudover skal der naturligvis også tages hensyn til sol-orientering og udsigtsforhold. Der er muligheder for at udnytte grundens terrænforskelle arkitektonisk og derved opnå spændende planløsninger med forskudte planer/niveauer gennem huset, dobbelthøje rum, muligheder for høje kældre eller én etage mod én side og to etager mod den anden side, samt spændende terrasserede haver. Gulvkoten skal sammenholdes med vejkoten (for at sikre adgang i ét niveau), og mod havesiden med niveau for evt. terrasse. Fremtidige udvidelsesmuligheder bør også overvejes. Terrænet på friarealer og i haver For at det også fremover skal være muligt at opleve landskabet, er det vigtigt, at terrænet ændres så lidt som muligt i forhold til den terrænplan, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Hvis terrænet skal reguleres, gøres det mest nænsomt ved udforming af skråninger i bløde kurver eller terrasserede bede. Niveauet mellem vejskel og facadelinie skal så vidt muligt være plant af hensyn til boligstrædets samlede udseende. Hvis man skal kunne komme rundt om huset fra vej til have, kan det være nødvendigt at etablere trapper eller rampe. Skråninger over 1:4 bør suppleres med trin. Hvis skråninger er for stejle, kan muldlaget regne bort. Jordskråninger bør ikke være mere stejle end 1:2. Derudover skal man være opmærksom på terrænforholdene i forbindelse med adgangen fra fastlagt kote i vej, placering af garage/carport i forhold til vejkote og fremtidige udvidelsesmuligheder af boligen. P-pladserne kan place- højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 Med hus i forskudte planer kan større terrænreguleringer undgås. 37,0 36,5 36,0 højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 Et længehus placeret på tværs af højdekurverne kan give muligheder for rum med ekstra højde. 37,0 36,5 36,0 ill: Peter Juel Jeppesen Byggeri i kuperet terræn 7

8 res ved siden af hinanden eller i forlængelse af hinanden, alt efter terrænforholdene. På de stærkt skrånende grunde må man være ekstra opmærksom på regnvand og få etableret tilstrækkeligt med dræn omkring bygninger og opholdsarealer. Regnvand skal holdes på egen grund, f.eks. ved hjælp af afskærende dræn. Tal med din nabo. Hvis I sammen kan blive enige om en anden terrænhøjde i skel, kan Kommunalbestyrelsen ansøges om tilladelse til ændring af den fastsatte kote. Overskydende jord skal bortskaffes for grundejerens egen regning. Lovgivning Bygningsreglement 95 og 98 stiller bl.a. krav til adgangsforholdene og fællesarealerne, samt til terræn i forhold til gulvets beliggenhed. Kommunalbestyrelsen har med Lokalplan nr ønsket at bevare det eksisterende terræn mest muligt. Der fastsættes derfor faste koter ved grundenes skel og bestemmelser om, hvor meget der må afgraves eller opfyldes i forhold til et terræn godkendt af Kommunalbestyrelsen. Fomålsparagraffen i Lokalplan nr beskriver at bebyggelse og vejanlæg skal tilpasses landskabet, så terrænændringer minimeres. og følgende paragraffer: 7.10, 8.8, note i 9 og 9.4 og 9.5. bør særligt iagttages med hensyn til terrænforhold. Litteratur Bygningsreglement Bygningsreglement for småhuse, Uddrag fra Lokalplan nr Bebyggelsen skal ved sin udformning og placering tilpasses det naturlige terræn, så støttemure og høje sokler undgås. 8.8 Sokkelhøjden må ikke overstige 75 cm over færdigt terræn og skal derfor aftrappe i forhold til evt. skrånende terræn mod gaden. Note i 9 Det er lokalplanens intention, at det eksisterende terræn bevares så vidt muligt. Derfor tillades kun terrænændringer tæt på boligerne. For større boliggrupper kan der dog tillades en sammenhængende terrænændring, der tager hensyn til det samlede landskab. 9.4 Bebyggelse og haveanlæg skal så vidt muligt tilpasses det af Kommunalbestyrelsen godkendte færdigt regulerede terræn. Ved boligernes havesider må der dog terrænreguleres +/- 1 m i højden. Terrænforskellen skal derfra afvikles i en blød kurve eller ved gradvis aftrapning. Terrænreguleringer skal holdes mindst 2,5 m fra skel mod fælles grønne arealer og ½ m fra skel mod nabo. Mod gadesiden skal terrænet reguleres mellem facadelinien og skel mod vej til vejkote +/- 25 cm. Terrænet skal derfra reguleres til et af Kommunalbestyrelsen godkendt terræn. I forbindelse med parkeringsarealer kan der tillades en terrænregulering på max. 1,5 m målt fra et af Kommunalbestyrelsen godkendt terræn. 9.5 Terrænreguleringer, ud over de her nævnte, kræver Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse af koteret plan samt længde og tværsnit. I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal afleveres en grundplan med eksisterende og projekterede koter og højdekurver. Udearealer for alle anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden. (Dansk Standard-håndbog 105, 1995). x x nuværende terræn fremtidigt terræn (projekteret terræn) gulv kote hjørnekote ill: Peter Juel Jeppesen 8 Byggeri i kuperet terræn

9 ØKOLOGISK BYGGERI - hvordan kan man spare på ressourcerne? foto: Finn Christoffersen Økologi i byggeriet 9

10 ØKOLOGI Økologi og Agenda 21 er ord, der bliver meget brugt i disse år. Men vi synes ikke, at det bør blive ved ordene. Miljøet vedkommer os alle, og i den fremtidige bebyggelse på Østerhøj, med den pragtfulde placering i det kuperede landskab, virker det i særlig grad indlysende at tænke økologisk. Både i Bygningsreglementet og i Lokalplan nr er der bestemmelser, der har med miljø og bæredygtighed at gøre. Men derudover er der mange andre muligheder for at spare på ressourcerne og tilgodese miljøet. KOMMUNEN HAR TAGET 1. SKRIDT Økologisk byggeri er kendetegnet ved, at man helt fra den indledende planlægning af byggeriet tænker økologisk. Ballerup Kommune har allerede i forbindelse med udarbejdelsen af bebyggelsesplanen for Østerhøj Syd i høj grad tænkt på de økologiske aspekter i planlægningen: - bebyggelse og veje underordner sig landskabet for at minimere ændringer af terrænet, - områdets beplantning, søer og terræn er såvidt muligt bevaret, og der er friholdt store friarealer som del af Østerhøj Naturpark. Desuden indeholder Lokalplan nr for Østerhøj Syd bestemmelser, der tager sigte på at understøtte den økologiske tankegang: - regnvand fra veje skal føres via olieudskiller til eksisterende søer og lavninger, - der gives mulighed for at etablere minigenbrugsstation og flis- og komposteringsplads for haveaffald, - bebyggelsen skal tilsluttes naturgasnettet via et lokalt mini-kraftvarmeværk. Endelig er det værd at nævne, at en stor del af arealet har været drevet af kommunens økologiske landbrug Grantoftegård i de sidste 8 år! ØKOLOGI I BYGGERI Økologisk byggeri kan dreje sig om alt, lige fra at placere sit hus hensigtsmæssigt på grunden i forhold til sol og vind, og til at vælge vandbesparende vandhaner og brusere. Også når man anlægger sin have, har det betydning for miljøet, hvilke valg man træffer. Men det kan være svært at finde ud af, hvad man selv helt konkret kan gøre for at skåne miljøet - derfor kan lidt gode råd og inspiration være på sin plads. Denne vejledning indeholder gode råd og anbefalinger til kommende bygherrer på Østerhøj Syd vedr. økologisk byggeri. De ressourcebesparende tiltag, som står i de grå felter, er dem som Kommunalbestyrelsen finder det vigtigst at opfylde. Der henvises desuden til Lokalplan nr for Østerhøj Syd, særligt formålsparagraffen ( 1.4): det er lokalplanens formål (..) at området udbygges udfra bæredygtige holdninger, såvel økonomisk og socialt, som ved byggemodning, udformning, opførelse og drift af byggeri og friarealer, idet der så vidt muligt skal vælges byøkologiske løsninger Desuden henvises til lokalplanens 6 om miljøforhold og 8 om bebyggelsens ydre fremtræden (byggematerialer m.v.). - lokalplanens bestemmelser om korte facadeog grundbredder betyder kortere veje og dermed mindre anlæg og drift af veje og forsyningsledninger, - det er tilladt at supplere energiforbruget med vedvarende energikilder (solceller, solvarme) og biobrændselsanlæg, 10 Økologi i byggeriet

11 GODE RÅD OG ANBEFALINGER Byggegrunden - husets placering De største glaspartier i huset bør placeres mod syd (evt. syd-øst og syd-vest) for bedst at udnytte den passive solvarme. Rum, der kræver opvarmning, placeres mod syd (fx opholdsstue, opholdsværelser o.lign.). På den måde kan passiv solvarme erstatte noget af den traditionelle opvarmning. Rum, der kun kræver delvis opvarmning, placeres mod nord (fx indgang, bryggers, toilet, bad, køkken og soveværelser). Disse hensyn til solorienteringen skal dog naturligvis sammenholdes og afvejes med hensynet til udsigt og beliggenhed i terræn. Ved at give huset et godt tagudhæng kan man dels beskytte huset mod vejrliget, dels undgå overophedning om sommeren høj sommersol Det er en god idé at tage hensyn til kvalitet, patinering, vejrpåvirkninger, vedligeholdelsesbehov o.s.v., når man vælger byggematerialer. Hvor det er muligt, bør man anvende genbrugs-byggematerialer. Byggematerialer der ikke kan genanvendes, men kun kan bortskaffes ved deponering, bør fravælges. Man bør anvende overfladebehandlinger med en minimal afgasning (fx linoliemaling, limfarver o.s.v.). Ved at anvende tunge og varmelagrende bygningsmaterialer, især i sydvendte rum, kan man bedre udnytte den passive solvarme. Elektricitet Det anbefales, at der opsættes energisparepærer til belysning på fælles opholdsarealer (fx udendørs, ved trapper og i kældre). Lamperne skal styres med kontaktur eller skumringsrelæ. Alternativt kan der installeres bevægelsesmeldere og (i etageejendomme) trappeautomat. Byggematerialer lav vintersol Til byggeriets væsentligste dele anbefales det at vælge naturlige og/eller genanvendelige materialer som fx tegl, beton, natursten, træ, stål, aluminium og glas (se også bestemmelser i Lokalplan nr for Østerhøj Syd, 8). Der bør ikke benyttes PVC-holdige materialer til udvendige bygningsdele såsom tagrender, tagplader på carporte m.v. Man bør så vidt muligt vælge materialer med miljødeklaration, og gerne produkter med Dansk Indeklima Mærkning. Ved anskaffelse af hårde hvidevarer bør der vælges produkter med så lavt forbrug som muligt. El-forbruget skal dog sammenholdes med kapacitet, vandforbrug o.lign., så man får det samlet set mest besparende produkt. Man kan spare på elektriciteten ved at sørge for godt dagslys ved boligens arbejdspladser (køkkenbord, arbejdsbord o.lign.). Med naturlig ventilation i boligen kan der spares energi. Det kan dog, eksempelvis på badeværelser, være nødvendigt at supplere med behovstyret udsugning, fx med fugtføler eller lyskontakt. Man bør kun anskaffe tørretumbler, hvis man har specielt behov for det. I så fald anbefales det at vælge en lavenergi-tumbler med automatisk fugtføling. Ellers anbefales det at etablere overdækket udendørs tørreplads. Det kan være en god idé at etablere et fælles Økologi i byggeriet 11

12 vaskeri og fælles tørrepladser, inde eller (overdækket) ude. Solcelleanlæg på sydvendte flader kan være et godt supplement. Varme Der bør vælges vinduer med energiruder, der har en U-værdi på mellem 1 og 1,5. Derved undgås for stort varmetab gennem vinduerne. Rumopvarmning kan med fordel reguleres med termostater. Hvis man har luftvarme eller mekanisk ventilation, bør der etableres varmegenvinding. Øget varmeisolering i forhold til de krav, der stilles i Bygningsreglementet, kan betyde mærkbare besparelser på varmebudgettet. Fjernvarmen kan suppleres med et solvarmeanlæg til forsyning med varmt vand. Vand Det anbefales at vælge VA-godkendte toiletter med 4 liters skyl eller kombinationsskyl (3/6 liter). Til håndvask i badeværelset bør der vælges armatur med en maksimal vandgennemstrømning på 6 liter pr. minut. Bruserarmaturet bør være vandbesparende termostat-blandingsbatteri med en maksimal vandgennemstrømning på 12 liter pr. minut. Til køkkenvask bør der vælges vandbesparende armatur med en maksimal vandgennemstrømning på 12 liter pr. minut. Nye vaske- og opvaskemaskiner bør være vandbesparende; vandforbruget skal dog sammenholdes med kapacitet, el-forbrug o.lign., så man får det samlet set mest ressourcebesparende produkt. Det kan være en god idé at etablere et fælles vaskeri med lavenergi-maskiner. grebs armaturer; der går ganske meget vand til spilde, mens man indstiller temperaturen på et to-grebs armatur. Regnvand Overfladevand og tagvand bør, så vidt det overhovedet er muligt, nedsives på egen grund. Alternativt kan vand evt. bortledes til grøfter eller nedsivningsområder uden for egen grund. Private småveje, p-arealer etc. etableres med vandgennemtrængelige overflader, d.v.s. belægninger i fx brosten, grus eller græsarmeringssten. Tagvand kan opsamles i lagertanke og anvendes til bil- og tøjvask, havevanding og evt. toiletskyl. Tagvand kan også anvendes til at etablere et fælles vandmiljø. Affald Ved énfamiliehuse afsættes plads til beholdere både til dagrenovation og til opsamling af genanvendeligt papir. Ved husstande med fælles affaldsopsamling (fx etageboliger og tæt-lav bebyggelser) skal beholder til genanvendeligt papir placeres samme sted, og lige så nemt tilgængelig, som beholder til opsamling af dagrenovationen. Ovennævnte to punkter kan forventes snart at blive lovkrav. Der afsættes plads, enten i gårdrum eller affaldsøer, til opsamling/kildesortering af glas/flasker, jern og andre metaller, storskrald og haveaffald. Det er en god idé at sikre plads, fx under køkkenvasken, til at sortere husholdningsaffaldet i henholdsvis organisk affald og restaffald, da dette kan blive et krav fremover. Haveaffald og evt. vegetabilsk køkkenaffald bør komposteres - enten på egen grund eller i fælles komposteringsanlæg. Der kan spares en hel del vand ved at vælge ét- 12 Økologi i byggeriet

13 Lokalplan nr for Østerhøj Syd giver mulighed for at etablere fælles dyrkningshaver i området. Hvis man vælger beplantning, der kan give læ i bebyggelsen, kan man bedre udnytte de udendørs opholdsarealer, og der kan også opnås besparelser på boligernes varmebudgetter. Plads til affaldssortering under køkkenvasken. Der bør etableres plads til at indsamle papemballager. Der kan endvidere etableres plads til at indsamle genanvendeligt affald, eksempelvis PVCaffald og elektronikaffald. Haver/grønne arealer Det anbefales at vælge plantearter, der er tilpasset klimaet og jordbundsforholdene. På den måde mindskes behovet for at vande, luge og gøde. Der bør ikke anvendes kunstgødning og kemiske sprøjtemidler. Haveaffald kan med fordel komposteres til gødskning. Klatreplanter og espaliers på facaderne kan bidrage til at mindske varmetabet fra bygningen. Valg af klatreplanter skal dog nøje tilpasses facadens materiale for at undgå, at huset tager skade på længere sigt. Nogle typer (fx klematis) kan klatre på espalier, mens andre (fx efeu) hæfter direkte på facaden. Godt murværk tager normalt ikke skade af klatreplanter. Brug af trykimprægneret træ i haven bør helt undgås. Selvom trykimprægneret træ (i hvert fald det dansk- og svenskproducerede) ikke er så giftigt, som før i tiden, indeholder det stadig giftige tungmetaller og skal deponeres efter brug (må ikke forbrændes almindeligt). På grund af den relativt store forurening med udstødningsgas bør man undgå at bruge motordrevne plæneklippere. En times tur med en gammel motorplæneklipper forurener lige så meget, som en tur i bil (med katalysator) fra Skagen til Vejle! Hvis man anskaffer høns, kan man genbruge en hel del køkkenaffald som foder. Ved hønsehold skal kommunens hønseregulativ følges. Terrænet skal reguleres så lidt som muligt (jf. bestemmelserne i Lokalplan nr , 9). Eksisterende sund og lægivende beplantning bør bevares og sikres mod beskadigelse ved arbejdskørsel i byggeperioden. Det er en god idé at vælge buske og træer, der bærer frugter eller bær. Det kan både mennesker og fugle have glæde af. For at holde ukrudt nede og undgå stort arbejde med at luge anbefales det at anvende bunddækkende planter. Der findes fx mange bunddækkende stauder. Kompostering af haveaffald. Økologi i byggeriet 13

14 Litteratur Lokalplan nr for Østerhøj Syd. Bygningsreglementet, 1995 og Indeklima Håndbogen, SBI-anvisning 182. Ballerup Kommunes affaldsregulativ. (Regulativ for husholdningsaffald) Ballerup Kommunes hønseregulativ. (Regulativ for visse ikke-erhvervsmæssige dyrehold) Henrik Grove: Økologi i parcelhuset (Modtryk, april 1998). Økologisk byggeri - praktiske erfaringer. Rapport og bilagsrapport (DTI 1994). Energi og Arkitektur - en eksempelsamling af nyere byggerier (SBI 1995). Ib Asger Olsen: Planter i miljøet (Grønt Miljø). Op ad stolper, ned ad vægge - klatrende og slyngende planter ved hus og have (De danske Haveselskaber) Relevante internetadresser Forbrugerstyrelsen By- og Boligministeriet Miljø- og Energiministeriet Relevante adresser Grøn Information Nørregade 36, 2. DK-1165 København K tlf , Dansk Center for Byøkologi Jægergårdsgade 97, Postbox Århus tlf , Den Grønne Fond Højbro Plads København K tlf Københavns Miljø og Energi Kontor Blegdamsvej København N tlf Statens Byggeforsknings Institut Postbox Hørsholm tlf , Astma-Allergi Forbundet Hovedvej 9c 2600 Glostrup tlf Det Danske Haveselskab Jægersborgvej Gentofte tlf Haveejerens Grønne Telefon: Veksø Handelsstation Veksø Stationsvej 2A 3670 Veksø Sjælland, tlf DTI Danmarks Teknologiske Institut Den gode økologiske bolig DTU Danmarks Tekniske Universitet Peder Hauges Arkitekttegnestue: Økologisk Byggeri 14 Økologi i byggeriet

15 FOREBYGGELSE AF KRIMINALITET - kan man nu være helt sikker? Forebyggelse af kriminalitet 15

16 FOREBYGGELSE AF KRIMINALITET Undersøgelser og erfaringer har vist, at det med forholdsvis enkle midler er muligt at begrænse hærværk og anden kriminalitet i boligområder. Ved udbygningen af de nyeste bykvarterer i Ballerup Kommune, Egebjerggård og Østerhøj (etape 1+2), blev der arbejdet med at nedbringe kriminaliteten i områderne. Planlægningen af kvartererne var baseret på kriminalpræventive principper. Resultatet har været godt, og det har vist sig, at kriminaliteten i de nye bykvarterer er markant lavere i forhold til andre, nye boligområder. Sikkerhed og tryghed er væsentlige for vores følelse af velvære og livskvalitet. Tæt byggeri, synlige adgangsforhold, overskuelige boligenheder o.lign. bevirker, at der bliver færre tilfælde af hærværk, og at folk føler sig mere trygge, når de færdes i kvarteret. Beboerinddragelse, høje kvalitetskrav og kunst i nærmiljøet bidrager til at give beboerne en glæde ved deres kvarter, en fornemmelse af at høre til, og dermed en større følelse af ansvarlighed for boligområdet. Resultatet er, at beboerne, udover at føle sig mere trygge, også kan glæde sig over, at deres penge kan bruges til andet end reparationer efter hærværk. Begrænset kriminalitet har bl.a. disse positive følgevirkninger: - Færre fraflytninger. - Mindre huslejetab på tomme lejligheder. - Smukke og velholdte bygninger og udearealer og dermed et positivt image både indadtil og udadtil. - Lavere vedligeholdelsesomkostninger. - Flere midler til rådighed til støtte for beboerinitiativer. Erfaringerne viser, at det kan betale sig at indtænke det kriminalpræventive aspekt allerede fra starten, når et byggeri planlægges. Nøgleordene i forebyggelse af kriminalitet er: - Information og kommunikation om, hvad der sker i området. - Overskuelighed i bebyggelsen (ingen blinde vinkler ). - Klare tilhørsforhold (hvad er offentligt og hvad er privat). - Områdebevidsthed hos beboerne. - Stabile og sikre bygningsdele (svært at bryde ind, ingen oplagte hærværksemner). - Fællesskab. - Ansvarlighed. - Tryghed. - Trivsel. - Beboerindflydelse. Kommunen har taget 1. skridt Ballerup Kommune har i planlægningsfasen lagt vægt på at etablere gader og stræder, hvor bebyggelsen ligger tæt omkring gaden, med små forhaver i boligstræderne og med indgangene vendt mod gaden. Tæt bebyggede gadestrækninger giver beboerne en øget mulighed for at mødes helt uformelt, hvilket igen giver bedre sociale relationer. Desuden medfører tætheden næsten automatisk naboovervågning. Der har allerede fra den første planlægningsfase været inddraget en brugergruppe med repræsentanter fra beboerne i lokalområdet. Dette samarbejde vil fortsætte, når området er udbygget, bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af en revideret plejeplan for områdets offentlige friarealer. 16 Forebyggelse af kriminalitet

17 Kommunalbestyrelsen opfordrer til at benytte nedenstående checkliste for at sikre boligområdet bedst muligt. Kilde: bl.a. Kriminalpræventiv Boligprojektering fra Det Kriminalpræventive Råd. CHECKLISTE: Er der fælles beboeraktiviteter? Er vægoverfladerne udendørs robuste? Er adgangsvejen synlig fra husets vinduer? Er ydervægge, altaner m.v, udført uden klatrevenlige fremspring? Kan en hyrevognschaffør fra sin vogn se sin kunde hele vejen frem til hoveddøren? Er adgangsvejen velbelyst? Er ovenlys i lave bygninger sikret mod aftagning? Er vindueskarmene solidt fastgjort til ydervæggen? Er hoveddøren synlig for personer, der naturligt passerer bygningen? Er vinduesrammer sikret mod let aftagelighed? Er beplantningen placeret, så oversigtsforholdene ikke forringes, når beplantningen gror til? Er ruderne i de nederste etager monteret med indvendige glaslister, eller med udvendige lister og envejsskruer? Er p-pladserne synlige fra boligerne? Er beplantningen på grundens forareal lavere end 0,5 m eller opstammet højere end 2 m? Er oplukkelige vinduer sikret med mindst to fastholdelser i lukket stilling? Er yderdørens hængsler forsynet med skjult fastgørelse? Er der en klar opdeling i privat, halvprivat, halvoffentligt og offentligt område? Er disse områder delt ved hjælp af barrierer? Kan beboerne have et udendørs privatliv, uden at føle sig isoleret? Kan man opholde sig ugenert i boligen? Har man fra boligen bekvemt udsyn til de nære omgivelser? Kan man fra boligen se, hvem der nærmer sig entredøren? Er der fysiske muligheder for, også i regnvejr, at mødes med naboen? Er yderdørene forsynet med sikkerhedsslut-blik? Er det muligt at åbne yderdørene ved at knuse en rude i nærheden af låsen? Er udhuse og kælderrum sikret mod indbrud som resten af ejendommen? Er udhuse og kælderrum sikret, så de ikke giver mulighed for indbrud videre ind i ejendommen? Kan cykler placeres i et aflåst rum, og kan de fastholdes med kæde- eller wirelåse? Har I lavet aftaler om Nabohjælp? Forebyggelse af kriminalitet 17

18 Litteratur: Pjecer udgivet af Det Kriminalpræventive Råd: - Indbrudssikring af hus og hjem. - Kriminalpræventiv belysning. - Forebyggelse af vold og overfald. - Kriminalitet mod ældre kan forebygges. - Nabohjælp. - Tyverialarm i privat beboelse. - Lokalområdet, også dit ansvar. Forebyggelse af Kriminalitet (SBI bypl.l. 72/1996). Samarbejde om at bo godt (SBI-rapport 234/1994). Kom og tag fat (aktiv beboerinddragelse) Grete Korreman (AKF, 1992). Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk (Dansk Standard, DS 470). Norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet (Dansk Standard, DS 471). Adresser: Det Kriminalpræventive Råd Odensegade 5. 2.sal 2100 København Ø tlf SBI - Statens Byggeforsknings Institut Postbox Hørsholm tlf Dansk Standard Kollegievej Charlottenlund tlf Forebyggelse af kriminalitet

19 GADER OG STRÆDER - hvordan kommer der til at se ud? MÅLØV PARKVEJ boligstræde kvartergade stræde bolig kvarter TORV gade TORV bolig stræde boligstræde bolig stræde boligstræde BALLERUP BYVEJ Gader og stræder 19

20 Kvartergaden set mod torvet 1,50 1,85 1,85 5,60 1,85 1,85 1,50 FORTOV HOLDEBANE KØREBANE HOLDEBANE FORTOV KVARTERGADEN Kvartergadens normalprofil, snit 1:150 Kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på kvalitet i byområdet i såvel veje som bygninger. For at styrke sammenhængen til de første etaper på Østerhøj skal gader og stræder ved belægning, beplantning og gadeinventar gives et bymæssigt udtryk med høj kvalitet. Kvartergaden anlægges som stillevej med fortov og parkeringsbaner i begge sider og en 5,6 m bred kørebane. Fortove anlægges med betonfliser adskilt af chaussésten (granit) som traditionelle fortove, holdebanerne anlægges i chaussésten og kørebanerne i asfalt. Granit-kantsten adskiller fortove fra køre- og parkeringsbaner. Vejtilslutninger og hævede flader markeres ved opstammede træer. Belysningen etableres symmetrisk i begge vejsider. 20 Gader og stræder

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Indsigelse i forbindelse med nabohøring vedrørende dispensationsansøgning matr. nr. 40 av, sagsnummer: 11-0221, AC 11/8253, dateret d. 6.6.

Indsigelse i forbindelse med nabohøring vedrørende dispensationsansøgning matr. nr. 40 av, sagsnummer: 11-0221, AC 11/8253, dateret d. 6.6. Egedal Kommune Bygge og Plancentret 11. juni 2011 Vedr.: Indsigelse i forbindelse med nabohøring vedrørende dispensationsansøgning matr. nr. 40 av, sagsnummer: 11-0221, AC 11/8253, dateret d. 6.6.2011

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ SØNDERGÅRD.. Gode råd og anbefalinger

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ SØNDERGÅRD.. Gode råd og anbefalinger BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ SØNDERGÅRD.. Gode råd og anbefalinger 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Velkommen til Søndergård - det sidste sammenhængende by- og boligområde, der kan bygges i Ballerup;

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Plejecenter Bistrupvang Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Udearealer Det nye Bistrupvang Plejecenter er smukt placeret på et grønt rekreativt areal bag det gamle Nordvanggård kloster i Bistrup.

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Informationsmateriale Fjordsiden, Heltborg Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Heltborg by... 3 Området ved Fjordsiden... 3 Jordbundsforhold...

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Dispensationsansøgning vedrørende landskabsregulering

Dispensationsansøgning vedrørende landskabsregulering ansøgning om TERRÆNREGULERING Terrænregulering, dispensations-ansøgning vedrørende lokalplan nr. 39 Dispensationsansøgning vedrørende landskabsregulering I Lokalplan nr. 39 Sygehusområdet Aabenraa indgår

Læs mere

Udbudsmateriale Velbeliggende ubebygget grund til etageboliger i Østerhøj Nord Oktober 2012

Udbudsmateriale Velbeliggende ubebygget grund til etageboliger i Østerhøj Nord  Oktober 2012 Udbudsmateriale Velbeliggende ubebygget grund til etageboliger i Østerhøj Nord - et bykvarter som kombinerer bymæssige kvaliteter med nærhed til Østerhøj Naturpark Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra HTH

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger Rolands Have Ældre- og handicapegnede boliger Afdeling 921-0 Brøndby Boligselskab 22 2-værelses boliger i Brøndby klar til indflytning i efteråret 2015 Nygårds Plads 27, 1. 2605 Brøndby Telefon 3812 1353

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2

STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2 STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015.

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render ROSKILDE KOMMUNE Trekroner øst Dato: 20. januar 2012 Sagsbeh.: KAT Direkte tlf.: 46313715 E-mail: karenat@roskilde.dk Til alle grundejere i Trekroner øst Vejledning om overfladisk afledning af regnvand

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere