BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger"

Transkript

1 BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1

2 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser, spændende kulturelle tilbud og store naturoplevelser tæt på boligområderne. Der er i dag omkring indbyggere og ca arbejdspladser i kommunen. Egebjerggård og det allerede eksisterende Østerhøj Bykvarter er med deres forskellige boligformer, integrerede erhverv og spændende arkitektur i dag meget velfungerende og efterspurgte boligområder. Vi vil gerne med den nye etape Østerhøj Syd udnytte de gode erfaringer til at skabe rammer om et levende og attraktivt bykvarter til glæde for alle, der skal bo og færdes i området. Den nye bebyggelse på Østerhøj Syd kommer til at ligge i et enestående, smukt kuperet landskab, og det forpligter, når man skal bygge! Det har været Kommunalbestyrelsens intention med Lokalplan nr for Østerhøj Syd at sikre, at den nye bebyggelse i området er i harmoni med landskabet, så de kvaliteter, der kendetegner Østerhøj Bykvarter og Naturpark i dag, også fremover kan bibeholdes. Bygherrevejledningen er tænkt som et supplement til lokalplanen og som hjælp og inspiration til kommende bygherrer og andre, der i de kommende år skal være med til at føre lokalplanens visioner og målsætninger ud i livet. Bygherrevejledningen skal medvirke til, at Østerhøj Syd bliver et sammenhængende, smukt og trygt bykvarter, hvor miljøhensyn og bæredygtighed er en naturlig del af planlægning og byggeri. Kommunalbestyrelsen har tænkt Bygherrevejledningen som et redskab til at forebygge misforståelser og fejldisponering i forbindelse med planlægning af byggeri i området. Det anbefales derfor, at potentielle bygherrer allerede inden grundkøb gør sig bekendt med vejledningens råd og anvisninger. På Kommunalbestyrelsens vegne, Borgmester Ove E. Dalsgaard 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 - af borgmester Ove E. Dalsgaard Byggeri i kuperet terræn side 5 - hvad gør man med hus og have, når terrænet skråner? Økologi i byggeriet side 9 - hvordan kan man spare på ressourcerne? Forebyggelse af kriminalitet side 15 - kan man nu være helt sikker? Gader og Stræder side 19 - hvordan kommer de til at se ud? Kunst side 23 - hvilke overordnede tanker ligger bag kunsten? foto: Bjarne Schläger foto: Bjarne Schläger Brugersamarbejde og grundejerforening side 25 Hvor ligger hvad i Måløv? side 27 - kort over lokalområdet Spørgsmål om emnerne i denne vejledning kan rettes til Teknisk Forvaltning, Byplanafdelingen (tlf ) eller Bygningsinspektoratet (tlf ), fax nr.: , 3

4 have boligstræde have Måløv Parkvej 4 Byggeri i kuperet terræn

5 BYGGERI I KUPERET TERRÆN - hvad gør man med hus og have, når grunden skråner? Østerhøjs top poppelhegn fælles friareal have boligstræde have ill.: Peter Juel Jeppesen Byggeri i kuperet terræn 5

6 BYGGERI I KUPERET TERRÆN Østerhøjområdet har et smukt og stærkt kuperet terræn. Dette giver mulighed for udbygningen af et enestående bykvarter med store landskabelige kvaliteter og spændende planløsninger for boliger og friarealer, MEN også risiko for store problemer, hvis der ikke er taget højde for terrænforskellene på forhånd. Når man køber en grund i kuperet terræn, er der dels nogle bestemmelser i bygningsreglement og lokalplaner som skal opfyldes, og dels nogle muligheder og begrænsninger der skal overvejes. Kommunalbestyrelsen ønsker, at området efter udbygning skal opleves som ét bykvarter, som er indpasset i landskabet, således at bakkens hovedform stadig kan opleves, når man går rundt i kvarteret, og så de fælles grønne områder opleves sammenhængende, smukke og harmoniske. højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 boligstræde Hovedproblem: En skrånende grund med ca.3 m s terrænforskel 37,0 36,5 36,0 Alle bygninger skal nøje tilpasses de særlige terrænforhold på netop den aktuelle grund, og det indebærer, at man på de fleste grunde i området ikke umiddelbart kan opføre et standardiseret type-hus. Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der allerede fra start knyttes professionel rådgiver (arkitekt/landskabsarkitekt) til byggeriet. Derved opnås den bedste udnyttelse af grundens muligheder og kvaliteter, og man undgår uigennemtænkte løsninger. Da bygningerne på grund af terrænforholdene bliver meget synlige i landskabet, har tagenes form og materiale en væsentlig betydning for områdets karakter. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på et højt kvalitetsniveau i hele området. Tilgængelighed for alle (ældre, handikappede og folk med barnevogne m.v.) skal så vidt muligt indtænkes ved anlæg af fælles stier, ramper m.v. højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 Huset er placeret parallelt med gaden. Terræn i haven er reguleret i bløde kurver. højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 Huset er placeret parallelt med gaden. Terræn i haven er terrasseret. 37,0 36,5 36,0 37,0 36,5 36,0 6 Byggeri i kuperet terræn

7 foto: Bjarne Schläger Der vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen blive bedt om en grundplan af ejendommen med eksisterende og projekterede koter og højdekurver påtegnet. Bygningen Før man bygger på en grund, der skråner (måske op til flere meter), skal det vurderes, hvordan man opnår den maksimale udnyttelse af grunden, så resultatet bliver både funktionelt og smukt. Huset kan fx placeres enten på langs eller på tværs af skråningen. En bygning placeret på langs af højdekurverne kan give et plant gulv uden niveauspring og en have, hvor terrænet må tilpasses, mens bebyggelse på tværs af højdekurverne kan give et hus med forskudte niveauer og en have, der ikke kræver så store terrænbearbejdninger. Herudover skal der naturligvis også tages hensyn til sol-orientering og udsigtsforhold. Der er muligheder for at udnytte grundens terrænforskelle arkitektonisk og derved opnå spændende planløsninger med forskudte planer/niveauer gennem huset, dobbelthøje rum, muligheder for høje kældre eller én etage mod én side og to etager mod den anden side, samt spændende terrasserede haver. Gulvkoten skal sammenholdes med vejkoten (for at sikre adgang i ét niveau), og mod havesiden med niveau for evt. terrasse. Fremtidige udvidelsesmuligheder bør også overvejes. Terrænet på friarealer og i haver For at det også fremover skal være muligt at opleve landskabet, er det vigtigt, at terrænet ændres så lidt som muligt i forhold til den terrænplan, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Hvis terrænet skal reguleres, gøres det mest nænsomt ved udforming af skråninger i bløde kurver eller terrasserede bede. Niveauet mellem vejskel og facadelinie skal så vidt muligt være plant af hensyn til boligstrædets samlede udseende. Hvis man skal kunne komme rundt om huset fra vej til have, kan det være nødvendigt at etablere trapper eller rampe. Skråninger over 1:4 bør suppleres med trin. Hvis skråninger er for stejle, kan muldlaget regne bort. Jordskråninger bør ikke være mere stejle end 1:2. Derudover skal man være opmærksom på terrænforholdene i forbindelse med adgangen fra fastlagt kote i vej, placering af garage/carport i forhold til vejkote og fremtidige udvidelsesmuligheder af boligen. P-pladserne kan place- højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 Med hus i forskudte planer kan større terrænreguleringer undgås. 37,0 36,5 36,0 højdekurver 39,0 38,5 38,0 37,5 Et længehus placeret på tværs af højdekurverne kan give muligheder for rum med ekstra højde. 37,0 36,5 36,0 ill: Peter Juel Jeppesen Byggeri i kuperet terræn 7

8 res ved siden af hinanden eller i forlængelse af hinanden, alt efter terrænforholdene. På de stærkt skrånende grunde må man være ekstra opmærksom på regnvand og få etableret tilstrækkeligt med dræn omkring bygninger og opholdsarealer. Regnvand skal holdes på egen grund, f.eks. ved hjælp af afskærende dræn. Tal med din nabo. Hvis I sammen kan blive enige om en anden terrænhøjde i skel, kan Kommunalbestyrelsen ansøges om tilladelse til ændring af den fastsatte kote. Overskydende jord skal bortskaffes for grundejerens egen regning. Lovgivning Bygningsreglement 95 og 98 stiller bl.a. krav til adgangsforholdene og fællesarealerne, samt til terræn i forhold til gulvets beliggenhed. Kommunalbestyrelsen har med Lokalplan nr ønsket at bevare det eksisterende terræn mest muligt. Der fastsættes derfor faste koter ved grundenes skel og bestemmelser om, hvor meget der må afgraves eller opfyldes i forhold til et terræn godkendt af Kommunalbestyrelsen. Fomålsparagraffen i Lokalplan nr beskriver at bebyggelse og vejanlæg skal tilpasses landskabet, så terrænændringer minimeres. og følgende paragraffer: 7.10, 8.8, note i 9 og 9.4 og 9.5. bør særligt iagttages med hensyn til terrænforhold. Litteratur Bygningsreglement Bygningsreglement for småhuse, Uddrag fra Lokalplan nr Bebyggelsen skal ved sin udformning og placering tilpasses det naturlige terræn, så støttemure og høje sokler undgås. 8.8 Sokkelhøjden må ikke overstige 75 cm over færdigt terræn og skal derfor aftrappe i forhold til evt. skrånende terræn mod gaden. Note i 9 Det er lokalplanens intention, at det eksisterende terræn bevares så vidt muligt. Derfor tillades kun terrænændringer tæt på boligerne. For større boliggrupper kan der dog tillades en sammenhængende terrænændring, der tager hensyn til det samlede landskab. 9.4 Bebyggelse og haveanlæg skal så vidt muligt tilpasses det af Kommunalbestyrelsen godkendte færdigt regulerede terræn. Ved boligernes havesider må der dog terrænreguleres +/- 1 m i højden. Terrænforskellen skal derfra afvikles i en blød kurve eller ved gradvis aftrapning. Terrænreguleringer skal holdes mindst 2,5 m fra skel mod fælles grønne arealer og ½ m fra skel mod nabo. Mod gadesiden skal terrænet reguleres mellem facadelinien og skel mod vej til vejkote +/- 25 cm. Terrænet skal derfra reguleres til et af Kommunalbestyrelsen godkendt terræn. I forbindelse med parkeringsarealer kan der tillades en terrænregulering på max. 1,5 m målt fra et af Kommunalbestyrelsen godkendt terræn. 9.5 Terrænreguleringer, ud over de her nævnte, kræver Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse af koteret plan samt længde og tværsnit. I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal afleveres en grundplan med eksisterende og projekterede koter og højdekurver. Udearealer for alle anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden. (Dansk Standard-håndbog 105, 1995). x x nuværende terræn fremtidigt terræn (projekteret terræn) gulv kote hjørnekote ill: Peter Juel Jeppesen 8 Byggeri i kuperet terræn

9 ØKOLOGISK BYGGERI - hvordan kan man spare på ressourcerne? foto: Finn Christoffersen Økologi i byggeriet 9

10 ØKOLOGI Økologi og Agenda 21 er ord, der bliver meget brugt i disse år. Men vi synes ikke, at det bør blive ved ordene. Miljøet vedkommer os alle, og i den fremtidige bebyggelse på Østerhøj, med den pragtfulde placering i det kuperede landskab, virker det i særlig grad indlysende at tænke økologisk. Både i Bygningsreglementet og i Lokalplan nr er der bestemmelser, der har med miljø og bæredygtighed at gøre. Men derudover er der mange andre muligheder for at spare på ressourcerne og tilgodese miljøet. KOMMUNEN HAR TAGET 1. SKRIDT Økologisk byggeri er kendetegnet ved, at man helt fra den indledende planlægning af byggeriet tænker økologisk. Ballerup Kommune har allerede i forbindelse med udarbejdelsen af bebyggelsesplanen for Østerhøj Syd i høj grad tænkt på de økologiske aspekter i planlægningen: - bebyggelse og veje underordner sig landskabet for at minimere ændringer af terrænet, - områdets beplantning, søer og terræn er såvidt muligt bevaret, og der er friholdt store friarealer som del af Østerhøj Naturpark. Desuden indeholder Lokalplan nr for Østerhøj Syd bestemmelser, der tager sigte på at understøtte den økologiske tankegang: - regnvand fra veje skal føres via olieudskiller til eksisterende søer og lavninger, - der gives mulighed for at etablere minigenbrugsstation og flis- og komposteringsplads for haveaffald, - bebyggelsen skal tilsluttes naturgasnettet via et lokalt mini-kraftvarmeværk. Endelig er det værd at nævne, at en stor del af arealet har været drevet af kommunens økologiske landbrug Grantoftegård i de sidste 8 år! ØKOLOGI I BYGGERI Økologisk byggeri kan dreje sig om alt, lige fra at placere sit hus hensigtsmæssigt på grunden i forhold til sol og vind, og til at vælge vandbesparende vandhaner og brusere. Også når man anlægger sin have, har det betydning for miljøet, hvilke valg man træffer. Men det kan være svært at finde ud af, hvad man selv helt konkret kan gøre for at skåne miljøet - derfor kan lidt gode råd og inspiration være på sin plads. Denne vejledning indeholder gode råd og anbefalinger til kommende bygherrer på Østerhøj Syd vedr. økologisk byggeri. De ressourcebesparende tiltag, som står i de grå felter, er dem som Kommunalbestyrelsen finder det vigtigst at opfylde. Der henvises desuden til Lokalplan nr for Østerhøj Syd, særligt formålsparagraffen ( 1.4): det er lokalplanens formål (..) at området udbygges udfra bæredygtige holdninger, såvel økonomisk og socialt, som ved byggemodning, udformning, opførelse og drift af byggeri og friarealer, idet der så vidt muligt skal vælges byøkologiske løsninger Desuden henvises til lokalplanens 6 om miljøforhold og 8 om bebyggelsens ydre fremtræden (byggematerialer m.v.). - lokalplanens bestemmelser om korte facadeog grundbredder betyder kortere veje og dermed mindre anlæg og drift af veje og forsyningsledninger, - det er tilladt at supplere energiforbruget med vedvarende energikilder (solceller, solvarme) og biobrændselsanlæg, 10 Økologi i byggeriet

11 GODE RÅD OG ANBEFALINGER Byggegrunden - husets placering De største glaspartier i huset bør placeres mod syd (evt. syd-øst og syd-vest) for bedst at udnytte den passive solvarme. Rum, der kræver opvarmning, placeres mod syd (fx opholdsstue, opholdsværelser o.lign.). På den måde kan passiv solvarme erstatte noget af den traditionelle opvarmning. Rum, der kun kræver delvis opvarmning, placeres mod nord (fx indgang, bryggers, toilet, bad, køkken og soveværelser). Disse hensyn til solorienteringen skal dog naturligvis sammenholdes og afvejes med hensynet til udsigt og beliggenhed i terræn. Ved at give huset et godt tagudhæng kan man dels beskytte huset mod vejrliget, dels undgå overophedning om sommeren høj sommersol Det er en god idé at tage hensyn til kvalitet, patinering, vejrpåvirkninger, vedligeholdelsesbehov o.s.v., når man vælger byggematerialer. Hvor det er muligt, bør man anvende genbrugs-byggematerialer. Byggematerialer der ikke kan genanvendes, men kun kan bortskaffes ved deponering, bør fravælges. Man bør anvende overfladebehandlinger med en minimal afgasning (fx linoliemaling, limfarver o.s.v.). Ved at anvende tunge og varmelagrende bygningsmaterialer, især i sydvendte rum, kan man bedre udnytte den passive solvarme. Elektricitet Det anbefales, at der opsættes energisparepærer til belysning på fælles opholdsarealer (fx udendørs, ved trapper og i kældre). Lamperne skal styres med kontaktur eller skumringsrelæ. Alternativt kan der installeres bevægelsesmeldere og (i etageejendomme) trappeautomat. Byggematerialer lav vintersol Til byggeriets væsentligste dele anbefales det at vælge naturlige og/eller genanvendelige materialer som fx tegl, beton, natursten, træ, stål, aluminium og glas (se også bestemmelser i Lokalplan nr for Østerhøj Syd, 8). Der bør ikke benyttes PVC-holdige materialer til udvendige bygningsdele såsom tagrender, tagplader på carporte m.v. Man bør så vidt muligt vælge materialer med miljødeklaration, og gerne produkter med Dansk Indeklima Mærkning. Ved anskaffelse af hårde hvidevarer bør der vælges produkter med så lavt forbrug som muligt. El-forbruget skal dog sammenholdes med kapacitet, vandforbrug o.lign., så man får det samlet set mest besparende produkt. Man kan spare på elektriciteten ved at sørge for godt dagslys ved boligens arbejdspladser (køkkenbord, arbejdsbord o.lign.). Med naturlig ventilation i boligen kan der spares energi. Det kan dog, eksempelvis på badeværelser, være nødvendigt at supplere med behovstyret udsugning, fx med fugtføler eller lyskontakt. Man bør kun anskaffe tørretumbler, hvis man har specielt behov for det. I så fald anbefales det at vælge en lavenergi-tumbler med automatisk fugtføling. Ellers anbefales det at etablere overdækket udendørs tørreplads. Det kan være en god idé at etablere et fælles Økologi i byggeriet 11

12 vaskeri og fælles tørrepladser, inde eller (overdækket) ude. Solcelleanlæg på sydvendte flader kan være et godt supplement. Varme Der bør vælges vinduer med energiruder, der har en U-værdi på mellem 1 og 1,5. Derved undgås for stort varmetab gennem vinduerne. Rumopvarmning kan med fordel reguleres med termostater. Hvis man har luftvarme eller mekanisk ventilation, bør der etableres varmegenvinding. Øget varmeisolering i forhold til de krav, der stilles i Bygningsreglementet, kan betyde mærkbare besparelser på varmebudgettet. Fjernvarmen kan suppleres med et solvarmeanlæg til forsyning med varmt vand. Vand Det anbefales at vælge VA-godkendte toiletter med 4 liters skyl eller kombinationsskyl (3/6 liter). Til håndvask i badeværelset bør der vælges armatur med en maksimal vandgennemstrømning på 6 liter pr. minut. Bruserarmaturet bør være vandbesparende termostat-blandingsbatteri med en maksimal vandgennemstrømning på 12 liter pr. minut. Til køkkenvask bør der vælges vandbesparende armatur med en maksimal vandgennemstrømning på 12 liter pr. minut. Nye vaske- og opvaskemaskiner bør være vandbesparende; vandforbruget skal dog sammenholdes med kapacitet, el-forbrug o.lign., så man får det samlet set mest ressourcebesparende produkt. Det kan være en god idé at etablere et fælles vaskeri med lavenergi-maskiner. grebs armaturer; der går ganske meget vand til spilde, mens man indstiller temperaturen på et to-grebs armatur. Regnvand Overfladevand og tagvand bør, så vidt det overhovedet er muligt, nedsives på egen grund. Alternativt kan vand evt. bortledes til grøfter eller nedsivningsområder uden for egen grund. Private småveje, p-arealer etc. etableres med vandgennemtrængelige overflader, d.v.s. belægninger i fx brosten, grus eller græsarmeringssten. Tagvand kan opsamles i lagertanke og anvendes til bil- og tøjvask, havevanding og evt. toiletskyl. Tagvand kan også anvendes til at etablere et fælles vandmiljø. Affald Ved énfamiliehuse afsættes plads til beholdere både til dagrenovation og til opsamling af genanvendeligt papir. Ved husstande med fælles affaldsopsamling (fx etageboliger og tæt-lav bebyggelser) skal beholder til genanvendeligt papir placeres samme sted, og lige så nemt tilgængelig, som beholder til opsamling af dagrenovationen. Ovennævnte to punkter kan forventes snart at blive lovkrav. Der afsættes plads, enten i gårdrum eller affaldsøer, til opsamling/kildesortering af glas/flasker, jern og andre metaller, storskrald og haveaffald. Det er en god idé at sikre plads, fx under køkkenvasken, til at sortere husholdningsaffaldet i henholdsvis organisk affald og restaffald, da dette kan blive et krav fremover. Haveaffald og evt. vegetabilsk køkkenaffald bør komposteres - enten på egen grund eller i fælles komposteringsanlæg. Der kan spares en hel del vand ved at vælge ét- 12 Økologi i byggeriet

13 Lokalplan nr for Østerhøj Syd giver mulighed for at etablere fælles dyrkningshaver i området. Hvis man vælger beplantning, der kan give læ i bebyggelsen, kan man bedre udnytte de udendørs opholdsarealer, og der kan også opnås besparelser på boligernes varmebudgetter. Plads til affaldssortering under køkkenvasken. Der bør etableres plads til at indsamle papemballager. Der kan endvidere etableres plads til at indsamle genanvendeligt affald, eksempelvis PVCaffald og elektronikaffald. Haver/grønne arealer Det anbefales at vælge plantearter, der er tilpasset klimaet og jordbundsforholdene. På den måde mindskes behovet for at vande, luge og gøde. Der bør ikke anvendes kunstgødning og kemiske sprøjtemidler. Haveaffald kan med fordel komposteres til gødskning. Klatreplanter og espaliers på facaderne kan bidrage til at mindske varmetabet fra bygningen. Valg af klatreplanter skal dog nøje tilpasses facadens materiale for at undgå, at huset tager skade på længere sigt. Nogle typer (fx klematis) kan klatre på espalier, mens andre (fx efeu) hæfter direkte på facaden. Godt murværk tager normalt ikke skade af klatreplanter. Brug af trykimprægneret træ i haven bør helt undgås. Selvom trykimprægneret træ (i hvert fald det dansk- og svenskproducerede) ikke er så giftigt, som før i tiden, indeholder det stadig giftige tungmetaller og skal deponeres efter brug (må ikke forbrændes almindeligt). På grund af den relativt store forurening med udstødningsgas bør man undgå at bruge motordrevne plæneklippere. En times tur med en gammel motorplæneklipper forurener lige så meget, som en tur i bil (med katalysator) fra Skagen til Vejle! Hvis man anskaffer høns, kan man genbruge en hel del køkkenaffald som foder. Ved hønsehold skal kommunens hønseregulativ følges. Terrænet skal reguleres så lidt som muligt (jf. bestemmelserne i Lokalplan nr , 9). Eksisterende sund og lægivende beplantning bør bevares og sikres mod beskadigelse ved arbejdskørsel i byggeperioden. Det er en god idé at vælge buske og træer, der bærer frugter eller bær. Det kan både mennesker og fugle have glæde af. For at holde ukrudt nede og undgå stort arbejde med at luge anbefales det at anvende bunddækkende planter. Der findes fx mange bunddækkende stauder. Kompostering af haveaffald. Økologi i byggeriet 13

14 Litteratur Lokalplan nr for Østerhøj Syd. Bygningsreglementet, 1995 og Indeklima Håndbogen, SBI-anvisning 182. Ballerup Kommunes affaldsregulativ. (Regulativ for husholdningsaffald) Ballerup Kommunes hønseregulativ. (Regulativ for visse ikke-erhvervsmæssige dyrehold) Henrik Grove: Økologi i parcelhuset (Modtryk, april 1998). Økologisk byggeri - praktiske erfaringer. Rapport og bilagsrapport (DTI 1994). Energi og Arkitektur - en eksempelsamling af nyere byggerier (SBI 1995). Ib Asger Olsen: Planter i miljøet (Grønt Miljø). Op ad stolper, ned ad vægge - klatrende og slyngende planter ved hus og have (De danske Haveselskaber) Relevante internetadresser Forbrugerstyrelsen By- og Boligministeriet Miljø- og Energiministeriet Relevante adresser Grøn Information Nørregade 36, 2. DK-1165 København K tlf , Dansk Center for Byøkologi Jægergårdsgade 97, Postbox Århus tlf , Den Grønne Fond Højbro Plads København K tlf Københavns Miljø og Energi Kontor Blegdamsvej København N tlf Statens Byggeforsknings Institut Postbox Hørsholm tlf , Astma-Allergi Forbundet Hovedvej 9c 2600 Glostrup tlf Det Danske Haveselskab Jægersborgvej Gentofte tlf Haveejerens Grønne Telefon: Veksø Handelsstation Veksø Stationsvej 2A 3670 Veksø Sjælland, tlf DTI Danmarks Teknologiske Institut Den gode økologiske bolig DTU Danmarks Tekniske Universitet Peder Hauges Arkitekttegnestue: Økologisk Byggeri 14 Økologi i byggeriet

15 FOREBYGGELSE AF KRIMINALITET - kan man nu være helt sikker? Forebyggelse af kriminalitet 15

16 FOREBYGGELSE AF KRIMINALITET Undersøgelser og erfaringer har vist, at det med forholdsvis enkle midler er muligt at begrænse hærværk og anden kriminalitet i boligområder. Ved udbygningen af de nyeste bykvarterer i Ballerup Kommune, Egebjerggård og Østerhøj (etape 1+2), blev der arbejdet med at nedbringe kriminaliteten i områderne. Planlægningen af kvartererne var baseret på kriminalpræventive principper. Resultatet har været godt, og det har vist sig, at kriminaliteten i de nye bykvarterer er markant lavere i forhold til andre, nye boligområder. Sikkerhed og tryghed er væsentlige for vores følelse af velvære og livskvalitet. Tæt byggeri, synlige adgangsforhold, overskuelige boligenheder o.lign. bevirker, at der bliver færre tilfælde af hærværk, og at folk føler sig mere trygge, når de færdes i kvarteret. Beboerinddragelse, høje kvalitetskrav og kunst i nærmiljøet bidrager til at give beboerne en glæde ved deres kvarter, en fornemmelse af at høre til, og dermed en større følelse af ansvarlighed for boligområdet. Resultatet er, at beboerne, udover at føle sig mere trygge, også kan glæde sig over, at deres penge kan bruges til andet end reparationer efter hærværk. Begrænset kriminalitet har bl.a. disse positive følgevirkninger: - Færre fraflytninger. - Mindre huslejetab på tomme lejligheder. - Smukke og velholdte bygninger og udearealer og dermed et positivt image både indadtil og udadtil. - Lavere vedligeholdelsesomkostninger. - Flere midler til rådighed til støtte for beboerinitiativer. Erfaringerne viser, at det kan betale sig at indtænke det kriminalpræventive aspekt allerede fra starten, når et byggeri planlægges. Nøgleordene i forebyggelse af kriminalitet er: - Information og kommunikation om, hvad der sker i området. - Overskuelighed i bebyggelsen (ingen blinde vinkler ). - Klare tilhørsforhold (hvad er offentligt og hvad er privat). - Områdebevidsthed hos beboerne. - Stabile og sikre bygningsdele (svært at bryde ind, ingen oplagte hærværksemner). - Fællesskab. - Ansvarlighed. - Tryghed. - Trivsel. - Beboerindflydelse. Kommunen har taget 1. skridt Ballerup Kommune har i planlægningsfasen lagt vægt på at etablere gader og stræder, hvor bebyggelsen ligger tæt omkring gaden, med små forhaver i boligstræderne og med indgangene vendt mod gaden. Tæt bebyggede gadestrækninger giver beboerne en øget mulighed for at mødes helt uformelt, hvilket igen giver bedre sociale relationer. Desuden medfører tætheden næsten automatisk naboovervågning. Der har allerede fra den første planlægningsfase været inddraget en brugergruppe med repræsentanter fra beboerne i lokalområdet. Dette samarbejde vil fortsætte, når området er udbygget, bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af en revideret plejeplan for områdets offentlige friarealer. 16 Forebyggelse af kriminalitet

17 Kommunalbestyrelsen opfordrer til at benytte nedenstående checkliste for at sikre boligområdet bedst muligt. Kilde: bl.a. Kriminalpræventiv Boligprojektering fra Det Kriminalpræventive Råd. CHECKLISTE: Er der fælles beboeraktiviteter? Er vægoverfladerne udendørs robuste? Er adgangsvejen synlig fra husets vinduer? Er ydervægge, altaner m.v, udført uden klatrevenlige fremspring? Kan en hyrevognschaffør fra sin vogn se sin kunde hele vejen frem til hoveddøren? Er adgangsvejen velbelyst? Er ovenlys i lave bygninger sikret mod aftagning? Er vindueskarmene solidt fastgjort til ydervæggen? Er hoveddøren synlig for personer, der naturligt passerer bygningen? Er vinduesrammer sikret mod let aftagelighed? Er beplantningen placeret, så oversigtsforholdene ikke forringes, når beplantningen gror til? Er ruderne i de nederste etager monteret med indvendige glaslister, eller med udvendige lister og envejsskruer? Er p-pladserne synlige fra boligerne? Er beplantningen på grundens forareal lavere end 0,5 m eller opstammet højere end 2 m? Er oplukkelige vinduer sikret med mindst to fastholdelser i lukket stilling? Er yderdørens hængsler forsynet med skjult fastgørelse? Er der en klar opdeling i privat, halvprivat, halvoffentligt og offentligt område? Er disse områder delt ved hjælp af barrierer? Kan beboerne have et udendørs privatliv, uden at føle sig isoleret? Kan man opholde sig ugenert i boligen? Har man fra boligen bekvemt udsyn til de nære omgivelser? Kan man fra boligen se, hvem der nærmer sig entredøren? Er der fysiske muligheder for, også i regnvejr, at mødes med naboen? Er yderdørene forsynet med sikkerhedsslut-blik? Er det muligt at åbne yderdørene ved at knuse en rude i nærheden af låsen? Er udhuse og kælderrum sikret mod indbrud som resten af ejendommen? Er udhuse og kælderrum sikret, så de ikke giver mulighed for indbrud videre ind i ejendommen? Kan cykler placeres i et aflåst rum, og kan de fastholdes med kæde- eller wirelåse? Har I lavet aftaler om Nabohjælp? Forebyggelse af kriminalitet 17

18 Litteratur: Pjecer udgivet af Det Kriminalpræventive Råd: - Indbrudssikring af hus og hjem. - Kriminalpræventiv belysning. - Forebyggelse af vold og overfald. - Kriminalitet mod ældre kan forebygges. - Nabohjælp. - Tyverialarm i privat beboelse. - Lokalområdet, også dit ansvar. Forebyggelse af Kriminalitet (SBI bypl.l. 72/1996). Samarbejde om at bo godt (SBI-rapport 234/1994). Kom og tag fat (aktiv beboerinddragelse) Grete Korreman (AKF, 1992). Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk (Dansk Standard, DS 470). Norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet (Dansk Standard, DS 471). Adresser: Det Kriminalpræventive Råd Odensegade 5. 2.sal 2100 København Ø tlf SBI - Statens Byggeforsknings Institut Postbox Hørsholm tlf Dansk Standard Kollegievej Charlottenlund tlf Forebyggelse af kriminalitet

19 GADER OG STRÆDER - hvordan kommer der til at se ud? MÅLØV PARKVEJ boligstræde kvartergade stræde bolig kvarter TORV gade TORV bolig stræde boligstræde bolig stræde boligstræde BALLERUP BYVEJ Gader og stræder 19

20 Kvartergaden set mod torvet 1,50 1,85 1,85 5,60 1,85 1,85 1,50 FORTOV HOLDEBANE KØREBANE HOLDEBANE FORTOV KVARTERGADEN Kvartergadens normalprofil, snit 1:150 Kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på kvalitet i byområdet i såvel veje som bygninger. For at styrke sammenhængen til de første etaper på Østerhøj skal gader og stræder ved belægning, beplantning og gadeinventar gives et bymæssigt udtryk med høj kvalitet. Kvartergaden anlægges som stillevej med fortov og parkeringsbaner i begge sider og en 5,6 m bred kørebane. Fortove anlægges med betonfliser adskilt af chaussésten (granit) som traditionelle fortove, holdebanerne anlægges i chaussésten og kørebanerne i asfalt. Granit-kantsten adskiller fortove fra køre- og parkeringsbaner. Vejtilslutninger og hævede flader markeres ved opstammede træer. Belysningen etableres symmetrisk i begge vejsider. 20 Gader og stræder

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 SALGSINFORMATION To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 august 2011 HER LIGGER SØNDERGÅRD GRUNDE TIL TÆT-LAV BEBYGGELSE PÅ SØNDERGÅRD I MÅLØV Syd for Måløv Station vokser

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Nyhedsbrev til bygherrer

Nyhedsbrev til bygherrer Nyhedsbrev til bygherrer S Ø N D E R G Å R D Nu går det løs! juni 2002 INDHOLD Status for byggemodningen s. 3 Om terrænet på Søndergård s. 3 At bygge 1½ plan på Søndergård s. 4 Farver og materialer på

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015.

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund til dagligvarebutik. Parcel af matr.nr. 4 eæ Måløv by, Måløv.

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund til dagligvarebutik. Parcel af matr.nr. 4 eæ Måløv by, Måløv. UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund til dagligvarebutik. Parcel af matr.nr. 4 eæ Måløv by, Måløv. September 2011 Boc Erhvervsgrund på hjørnet af Klakkebjerg og Østerhøj

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Bo smukt til få penge I sommeren 2008 vil 24 lyse og moderne BoKlok ejerlejligheder stå klar til indflytning i Sydbyen. Sydbyen er en ny bydel under

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA Entreprenør: Salg: Nybolig Grenå Østergade 9 86 32 24 22 8500 Grenå www.nybolig.dk HVAM ARKITEKTKONTOR www.hvam-arkitektkontor.dk A /S hvam@arkitektkontor.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse Udbudsmateriale Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse JUNI 2013 Parcelhusområder er sjældent særligt miljø- eller klimavenlige, men her er

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 skødstrup Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 Construction A/S Construction A/S velkommen til lauritshøj Skødstrup Lauritshøj INDHOLD Beskrivelse af grundene > > > 2 placering på grund > > > 4 projektets

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Lejeboliger i Aarup 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Kielberg Ejendomsadministration Hunderupvej 71 Postboks 1311 5100 Odense C Tlf. 6311 7880 www.albeca.dk mail@albeca.dk

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere