Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs resultat 20 Privat 24 Erhverv 27 Industri 29 Sverige 32 Investeringsvirksomhed 35 Finansielle mål og forventninger 38 Kapital- og risikostyring 41 Tryg-aktien og udbyttepolitik 46 Selskabsledelse 54 Bestyrelse 57 Koncernledelse 58 Corporate Social Responsibility 65 Regnskab 148 Ordliste 151 Koncerndiagram 152 Produkter Tryg er Nordens næststørste forsikringsselskab. I Danmark og Norge er vi henholdsvis nummer et og tre, mens vi i Sverige er det femtestørste selskab på markedet. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Vores medarbejdere sikrer tryghed for næsten 3 millioner kunder. Få mere ud af rapporten Henvisning til yderligere information på tryg.com/dk. Henvisning til yderligere information i årsrapporten. Find flere QR-koder i årsrapporten. Hvis du har installeret en QR-læser på din smartphone, får du, ved at scanne QR-koden, adgang til rapporter og websider med yderligere information om Tryg. Redaktion Investor Relations Offentliggørelse 7. februar 2013 Design e-types Layout amo design Tryk Centertryk A/S Papir Munken Polar

3 Resultatoversigt Mio. DKK 4. kvt kvt Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Egenkapital, i alt Egenkapitalforrentning efter skat (%) 13,1 22,1 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Resultat pr. aktie á 25 DKK 18,9 36,5 Indre værdi pr. aktie (DKK) 149,2 180,9 Udbytte pr. aktie (DKK) 6,52 26,0 a) Price/Earnings 16,8 11,8 Præmievækst i lokal valuta -0,5-0,5 3,6 0,1 Bruttoerstatningsprocent 78,5 70,2 79,1 72,2 Nettogenforsikringsprocent -0,9 0,9-2,5-0,4 Skadeforløb i procent 77,6 71,1 76,6 71,8 Bruttoomkostningsprocent 16,9 16,3 16,6 16,4 Combined ratio 94,5 87,4 93,2 88,2 Combined ratio ekskl. afløb 101,2 92,1 97,9 93,2 Afløb f.e.r. i procent -6,7-4,7-4,7-5,0 Storskader f.e.r. i procent 6,2 4,3 2,7 2,3 Vejrskader f.e.r. i procent 4,5 2,2 3,6 1,8 Combined ratio opdelt på forretningsområder Privat 92,6 86,8 92,7 87,7 Erhverv 85,7 82,6 92,1 83,7 Industri 98,5 90,7 91,2 87,7 Sverige 113,5 87,5 102,9 95,3 a) Foreslået udbytte. Resultatet fra Trygs finske filial indgår under ophørende virksomhed, da forretningen ikke længere er en del af den fortsættende virksomhed. Sammenligningstallene er ændret i overensstemmelse hermed. Resultatet af ophørte og frasolgte aktiviteter fremgår af regnskabet. Resultatoversigt Årsrapport 2012 Tryg A/S 1

4 Bestyrelsesformanden: Et tilfredsstillende år ger og deres samfundsansvar. Tryg bidrager med cirka 800 mio. DKK gennem skattebetalinger og andre afgifter, ligesom en stor del af udbyttet går til almennyttige og tryghedsskabende formål via Trygheds- Gruppen, som er Trygs hovedaktionær. Optimering af kapitalstrukturen er et vigtigt område for bestyrelsen, som derfor besluttede at optage et nyt ansvarligt lån på 800 mio. DKK, indfri det hidtidige lån på 65 mio. EUR samt ekstraordinært iværksætte et tilbagekøb af egne aktier for 800 mio. DKK. Dette med henblik på en kapital nedsættelse, således at egenkapitalen reduceres tilsvarende var et tilfredsstillende år med et godt resultat. Vigtige strategiske tiltag, herunder ny udbyttepolitik, fornyelse af Nordea-aftale samt salg af den finske forretning, blev gennemført i løbet af året. I 2012 havde bestyrelsen særlig fokus på risici, og Tryg etablerede en proces, der sikrer, at alle væsentlige risici bliver rapporteret, og at disse risici indgår ved fastsættelse af individuelt solvensbehov. Salg af finsk forretning og ny Nordea-aftale I starten af 2012 meldte Tryg ud, at koncernens finske forretning var under strategisk vurdering, da den fornødne størrelse til at drive forretningen i Finland på et lønsomt grundlag ikke var blevet opnået efter ti år i markedet. I november 2012 solgte Tryg den finske forretning til If. Årets resultat Bestyrelsen og direktionen fastlagde i starten af 2011 en målsætning om en forrentning af egenkapitalen på 20 %. Med Morten Hübbe ved roret foretog vi et betydeligt retningsskift mod større lønsomhedsfokus, mere prisdifferentiering og klar placering af resultatansvar. Bestyrelsen ser med tilfredshed tilbage på 2012, hvor Tryg opnåede en forrentning af egenkapitalen på 22,1 % og en tilfredsstillende udvikling i resultatet, båret af et stærkt resultat for forsikringsforret ningen samt et usædvanligt højt investeringsresultat. Det gode resultat blev skabt, samtidig med at strategiske tiltag blev tilfredsstillende gennemført. Vi er endnu ikke i mål resultatmæssigt, men de iværksatte aktiviteter begynder at bære frugt. Udbytte og kapital Et af bestyrelsens fokusområder i 2012 var at skabe grundlag for stabile resultater og et stabilt udbytte til aktionærerne og samtidig at fastholde et solidt kapitalgrundlag til sikkerhed for kunderne. I den nye udbyttepolitik, vedtaget af bestyrelsen og offentliggjort i december 2012, er målet at udbetale % af årets resultat efter skat, hvor der samtidig tilstræbes et stabilt stigende nominelt udbytte. Det er vigtigt, at den nye udbyttepolitik er konkurrence dygtig og på niveau med Trygs nordiske konkurrenter. For 2012 foreslår bestyrelsen et udbytte på 26 DKK pr. aktie eller samlet mio. DKK. Det svarer til 72 % af årets resultat. I 2012 var der fokus på danske selskabers skattebetalin- Det strategiske samarbejde med Nordea i Danmark og Norge blev samtidigt styrket gennem den fornyede aftale med Nordea, så aftalen i langt højere grad understøtter Trygs fokus på lønsomhed. I Sverige og Finland ophører aftalen efter gensidigt ønske. På pensionsområdet fortsætter Tryg med at sælge Nordeas pensionsprodukter i Danmark og Norge. Formandsskifte Efter 16 år i bestyrelsen og syv år som bestyrelsesformand i Tryg er det på én gang vemodigt, men også med betydelig stolthed, at jeg til april kan give formandsstafetten videre til min efterfølger med vished om, at der er skabt et stabilt fundament for fremtidens Tryg. Årene som formand har budt på mange spændende udfordringer, hvor børsnoteringen i 2005 står som en af de største. Desuden har retningsskiftet de seneste år været til stor gavn for både kunder, medarbejdere og aktionærer. De mange tiltag har været nødvendige og sikrer, at Tryg kan fastholde sin stærke position i markedet. Jeg vil gerne udtrykke min store tak til Trygs aktionærer, ledelse og medarbejdere og ønske selskabet god vind fremover. Mikael Olufsen Bestyrelsesformand 2 Tryg A/S Årsrapport 2012 Bestyrelsesformandens forord

5 Koncernchefen: Trygs succes afhænger af mennesker under 15 i 2015, men fastholdt målsætningen om en egenkapitalforrentning på 20 %. Målene skal opnås ved at styrke vores kon - kur renceevne og skabe bedre sammenhæng mellem pris og risiko. På skadeområdet vil vi intensivere arbejdet med skadeforebyggelse og forbedre vores skadeindkøb. Erhverv blev i 2011 etableret som et selvstændigt område for at have særlig fokus på lønsomheden. Forbedringen af lønsomheden sker gennem risikobaseret prissætning, optimerede salgskanaler og bedre processer. I Sverige arbejder vi videre med at skabe bedre balance mellem vækst og lønsomhed ved at optimere salget og effektivisere forretningsprocesserne. På trods af en fortsat usikker makroøkonomisk situation i Europa hjalp de store forandringer internt i Tryg os frem til et markant forbedret resultat for 2012, som udgjorde mio. DKK før skat. Strategi og resultat At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt, hvad vi gør, og det er Trygs formål at opfylde denne målsætning. Det kræver, at vi er de bedste i branchen til forsikring, mennesker og indtjening. Alle tre dele er fundamentet for at kunne skabe tryghed og værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2012 præciserede vi de økonomiske målsætninger, som blandt andet skal opnås gennem forbedret prisdifferentiering, øget segmentering, skadeforebyggelse og bedre skadeindkøb. Den fase, Tryg nu går ind i, handler om forbedringer gennem hårdt internt arbejde. Resultatet for 2012 viser med tydelighed, at Tryg er på rette vej i forhold til vores målsætninger. Resultat før skat steg til mio. DKK i 2012 fra mio. DKK i 2011, og combined ratio udgjorde 88,2 mod 93,2 i Resultatet var stærkt hjulpet af få vejrskader samt et usædvanligt højt investerings afkast. Vi opfyldte desuden målet for 2012 i vores besparelses program, der samlet skal reducere omkostninger og skadeudgifter med 1 mia. DKK frem mod Vores succes afhænger af mennesker Med baggrund i medarbejdernes dedikerede indsats skaber vi gode resultater i Tryg. Derfor skal vi have fokus på optimale vilkår, for at vores medarbejdere udvikler deres kompetencer og potentiale og for at sikre en høj medarbejdertilfredshed. Jeg er stolt af, at Tryg på trods af de mange forandringer, som er gennemført i den seneste tid, fortsat bedømmes over gennemsnittet i den finansielle branche i årets medarbejderunder søgelse. I 2012 samlede vi kræfterne i stabsfunktionerne Kommunikation, HR, Marketing og Jura under ét nyt område, Medarbejdere og Omdømme, som blev repræsenteret i koncernledelsen. Det nye område skal sikre en stærk forankring af medarbejderaktivitet erne i koncern ledelsen og styrke stabsfunktionernes leverancer til forretningen, så Tryg kan være bedst til forsikring, mennesker og indtjening. På CSR-området var der gennem 2012 fortsat fokus på at reducere risikoen for klimarelaterede skader hos kunderne og nedbringe selskabets CO 2 -udslip. Som et stort selskab er vi bevidste om vores samfundsansvar, som er en naturlig del af vores dagligdag. Vores fremskridt i 2012 skyldes i høj grad effekten af initiativer, som er søsat i de senere år. Resultatet er et stærkere Tryg med et solidt fundament til at videreføre den positive resultatudvikling og skabe tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer i de kommende år. Ambitiøse finansielle mål I 2012 præciserede Tryg de finansielle mål med en combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal 2013 samt en omkostningsprocent Morten Hübbe Koncernchef Koncernchefens forord Årsrapport 2012 Tryg A/S 3

6 Årets højdepunkter Tryg lukkede børsen i New York Tryg-aktien klarede sig godt på den danske børs i 2011, og i februar 2012 var koncernchef Morten Hübbe inviteret til at afslutte handlen på Nasdaq-børsen i New York. Prestigefyldt arbejdsplads Tryg blev bedst placeret blandt virksomheder i den finansielle sektor på en liste over de mest prestigefyldte danske arbejdspladser i en YouGov-undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4. Forbedret resultat i Kundeservice I Norge forbedrede Tryg i 2012 resultaterne markant fra sidste års kundeservicemåling og fastholdt placeringen som et af de bedste selskaber. Januar Februar Marts April Maj Juni Vejhjælp i Erhverv og Industri Fra midten af april fik Erhvervs- og Industri kunder glæde af Trygs tilbud om ekstra tryghed på vejen for varevogne op til kg. Erhvervs- og Industrikunder, der benytter Tryg Vejhjælp, får blandt andet hjælp på stedet, assistance ved nedbrud og fritrækning. Ligesom i Privat er der også mulighed for at vælge Udvidet Tryg Vejhjælp med en række ekstra ydelser som for eksempel hjulskift. Stærkeste forsikringsbrand i Danmark Tryg er det stærkeste forsikringsbrand i Danmark, viser årets brandindeks for Finanssektoren udarbejdet for Finanswatch. Undersøgelsen lægger vægt på opfattelsen af brandet ud fra parametrene: Kvalitet, indtryk, value for money, lysten til at anbefale varemærket, omdømme og tilfredshed som kunde. Tryg lå desuden som det næststærkeste finansbrand, kun overgået af ATP. Tryg forsikrer dansk OL-delegation Tryg forsikrede den danske delegation ved OL i London. Cirka 300 personer, der talte aktive atleter, trænere, TEAM Danmarkansatte og inviterede gæster, var dækket af Trygs rejseforsikring. Standard & Poor s bekræfter A- rating Standard & Poor s bekræftede Tryg og Tryg Garantis A- rating i den årlige bedømmelse af begge selskaber. 4 Tryg A/S Årsrapport 2012 Årets højdepunkter

7 Kapitalmarkedsdag i London og præciserede mål På Trygs kapitalmarkedsdag i London, hvor internationale investorer, analytikere og finansjournalister deltog, præciserede ledelsen de finansielle mål med en combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal 2013 og en omkostnings procent under 15 i Målene skal nås igennem lavere omkostninger og reduktion af skade udgifterne på i alt 1 mia. DKK. Ændringer i koncernledelsen Kjerstin Fyllingen fratrådte sin stilling som koncerndirektør for Erhverv, og i stedet blev Niklas Larsen konstitueret koncerndirektør. Rikke Larsen blev udnævnt til koncerndirektør med ansvar for Medarbejdere og Omdømme, som blandt andet omfatter HR, Jura og Kommunikation. Livbøjen fyldte 60 år Livbøjen er et symbol på tryghed i de nordiske lande, og i Norge hænger der livbøjer langs kysterne. 60-året blev fejret med arrangementer i hele Norge med uddeling af livbøjer til kommuner, organisationer og private. Fornyet aftale med Nordea Det strategiske samarbejde med Nordea blev styrket, idet partnerskabsaftalen blev fornyet for en ny 5-årig periode for Danmark og Norge. Aftalen blev tilpasset, så den i højere grad understøtter Trygs fokus på lønsomhed. På pensionsområdet fortsætter Tryg med at sælge Nordeas pensionsprodukter i Danmark og Norge. Aftalen blev efter gensidigt ønske ikke fornyet i Sverige. Juli August September Oktober November December Finsk forretning solgt I 2012 var koncernens finske forretning under strategisk revision, da den forventede størrelse til at drive forretningen i Finland på et lønsomt grundlag ikke var blevet opnået efter ti år i markedet. I november solgte Tryg den finske forretning til If for 15 mio. EUR. Ny indboforsikring En ny indboforsikring blev lanceret i Danmark, som fastsætter en mere risikorigtig tarif. Den nye indboforsikring har ingen øvre forsikringssum, da det er Trygs ansvar, at forsikringssummen er fastsat korrekt. Kunden skal derfor ikke længere tage stilling til den samlede værdi. Ny udbyttepolitik Tryg ændrede sin udbyttepolitik fra og med udlodningen for Fremadrettet vil det årlige udbytte udgøre % af resultat efter skat. Årets højdepunkter Årsrapport 2012 Tryg A/S 5

8 Tryg når skaden er sket I skisæsonen 2012 sendte Tryg seks ambulancefly af sted for at hente tilskadekomne skiløbere. Hver gang vi fylder et ambulancefly i stedet for at sende tilskadekomne hjem med et rutefly, sørger vi for den gode tryghedsleverance, og for at kunderne oplever øget tryghed i skadesituationen. Samtidig sparer vi penge og forbedrer vores økonomi og skaber dermed fordele for både kunderne og selskabet.

9 Carsten Kristoffersen kom til skade ved en skiulykke i Canazei i Italien. Han var i kontakt med Tryg første gang mandag, og tirsdag fik han besked om det fly, der skulle fragte ham hjem torsdag. Det kunne dårligt gøres meget hurtigere, fortæller Carsten, men jeg ville ønske, at jeg på forhånd havde vidst, hvordan forsikringen virkede. Jeg kunne have sparet mig selv for noget usikkerhed og bøvl, hvis jeg inden afrejsen havde sat mig ind i, hvornår det gule sygesikringskort skal bruges, og hvornår min egen forsikring tager over.

10 Strategi og Key Performance Indicators At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt, hvad vi gør, og det er Trygs formål at opfylde denne målsætning. Det kræver, at vi er de bedste i branchen til forsikring, mennesker og indtjening. Alle tre dele er fundamentet for at kunne skabe tryghed og værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer. Det handler om at være Tryg Vi skaber tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. For at kunne levere tryghed og værdi til kunder, medarbejdere og aktionærer skal Tryg være en økonomisk veldrevet virksomhed. I 2012 blev de økonomiske målsætninger præciseret og meldt ud til markedet. De finansielle målsætninger er en egenkapitalforrentning på 20 % efter skat, en combined ratio på 90 eller derunder, som skal opnås fra 3. kvartal 2013, og en omkostningsprocent på under 15 i For at sikre en fortsat forbedring i indtjeningen, samt skabe fundamentet for en styrket markeds position og en forbedret konkurrenceevne, har Tryg fastlagt en række fokusområder: Forbedret prisdifferentiering og time to market. Erhverv tilbage på sporet. Solidt fundament i Sverige. Konkurrencedygtigt omkostnings- og erstatningsniveau. Forenkling af produkter og systemer. Forbedret prisdifferentiering og time to market Lønsomme forsikringsprodukter er afhængige af den rette sammenhæng mellem pris og risiko. Tryg forbedrer og opdaterer løbende sine tariffer og segmenteringsmodeller. I 2012 og de kommende år har Tryg særligt fokus på, at prisen i højere grad afspejler risikoen og på vores evne til at agere hurtigt i forhold til udviklingen i risiko billedet. Som konsekvens heraf lancerede vi i 2012 et nyt indbo produkt med betydeligt flere tarifkriterier og dermed en mere risikorigtig pris. Målet er senest i 2015 at være på niveau med eller bedre end konkurrenterne på størstedelen af vores produkter. Forholdet mellem pris og risiko påvirkes også af arbejdet med skade forebyggelse. Skadeforebyggelse skal både bidrage til at kunderne ikke oplever de gener, som en skade medfører, og samtidig reducere Trygs skadeudgifter ved at forebygge, at skader opstår og begrænse virkningerne, efter skaden er sket. Erhverv tilbage på sporet I 2011 blev Erhverv etableret som et selvstændigt forretningsområde i Tryg, hvilket gav øget fokus på erhvervskunder samt interne procesoptimeringer. Målet er en betydelig forbedring af lønsomheden i Erhverv gennem fokuserede initiativer. I 2012 blev lønsomheden forbedret markant i Erhverv, og fokusområderne både i 2012 og i de kommende år er forbedret risikobaseret prissætning, øget segmentering, omkostningsreduktioner, optimering af distributionskanaler og automatiserede processer. Solidt fundament i Sverige I Sverige har Tryg fokus på at skabe bedre balance mellem vækst og lønsomhed. For at nå målet vil vi i de kommende år gennemgå følgende strategiske faser: Opbygge position, levere resultater og skabe lønsom vækst. Tryg fokuserer på områderne optimering af salg og skade, bedre risikobaseret prissætning og effektivisering af forretningsprocesser. Konkurrencedygtigt omkostnings- og erstatningsniveau De sidste fem år har Tryg haft en stabil omkostningsprocent gennem en periode med høj vækst i præmieindtægten. I samme periode har flere af Trygs konkurrenter forbedret omkostningsprocenterne. Tryg har derfor sat sig et ambitiøst mål om at reducere omkostninger og erstatningsudgifter frem mod Forenkling af produkter og systemer Også inden for produkter arbejder Tryg med forenkling. Tryg har gennem de seneste årtier opkøbt selskaber, som i dag er en integreret del af Tryg. I Trygs portefølje indgår i mindre omfang produkter, som hidrører fra disse opkøb, og som er forskellige fra de produkter, der i dag sælges til kunderne. Som et led i forenklingen er der igangsat aktiviteter, der skal sikre, at antallet af produkter og systemer reduceres. Key Performance Indicators (KPIer) Tryg har fastlagt en række Key Performance Indicators (KPIer), som anvendes til at måle og følge op på de målsætninger, selskabet har fastlagt i sin strategi. Tryg har fastsat ambitiøse økonomiske målsætninger frem til 2015, men for at nå disse, er der også fastlagt KPIer for kunder og medarbejdere, da der er en klar sammenhæng mellem kunde- og medarbejdertilfredshed og de økonomiske resultater. Finansielle KPIer Tryg har fastsat målsætninger om en egenkapitalforrentning på 20 % og har sat et tilsvarende mål for forsikringsdriften udtrykt ved en 8 Tryg A/S Årsrapport 2012 Strategi og Key Performance Indicators

11 Det er vores ansvar som virksomhed at sikre, at vores medarbejdere har eller udvikler kompetencer, som gør dem attraktive i jobmarkedet, når jobusikkerheden øges. Til gengæld må medarbejderne være klar til løbende at udbygge kompetencerne i takt med udviklingen. combined ratio på 90 eller derunder, som skal opnås fra 3. kvartal En nødvendig forudsætning for at levere lønsomhed på dette niveau er et stærkt fokus på lønsom drift. Omkostningseffektivitet er væsentlig for konkurrenceevnen på længere sigt, og Tryg har et mål om at nå en omkostningsprocent på under 15 i 2015 og en reduktion på 1 mia. DKK på omkostninger og erstatninger i Dette indebærer besparelser på 400 mio. DKK på tværs af forretningsområder og stabsfunktioner. Tryg har samtidig igangsat et program, som skal reducere skadeudgifterne med 600 mio. DKK, hvilket især skal ske gennem forbedret skadeindkøb og forbedrede processer. De finansielle KPIer, egenkapitalforrentning, combined ratio og omkostningsprocent, er beskrevet under resultatet på side 16. Tilfredse og trygge kunder Tryg skal imødekomme kundernes tryghedsbehov fra første dag og på en måde, så de bliver ved med at foretrække Tryg som trygheds- Kundefastholdelse Indeks leverandør. Derfor har Tryg et mål om, at vi skal være bedre end vores konkurrenter på kundetilfredshed. Kundeoplevelsen skal være i centrum, og kunden skal sikres en korrekt præmie baseret på risikoforhold. Fokus skal forsat være på skadebehandling, skadeforebyggelse og høj kvalitet i produkter og service. Tryg møder kunderne på deres betingelser ved i stigende grad at kommunikere digitalt og levere ydelser, som er tilgængelige, uanset hvor kunderne befinder sig. KPIerne, som anvendes til at vurdere kundernes tilfredshed med Tryg, omfatter kundetilfredshed og kundefastholdelse. Kompetente medarbejdere Kompetente medarbejdere med et højt engagement er en forudsætning for at nå Trygs mål. Tryg ønsker at være blandt de selskaber, der har den højeste medarbejdertilfredshed i den nordiske finansielle sektor. En attraktiv arbejdsplads med fokus på kompetenceudvikling og dygtige ledere er nøglen hertil. Vi fokuserer på udvikling af ledere og medarbejderes kompetencer i overensstemmelse med Trygs strategi. I en tid, hvor der er fokus på omkostninger, lægger vi vægt på, at investering i kompetence udvikling ikke bremses, men tvært imod forstærkes. Medarbejdertilfredsheden vurderes såvel eksternt som internt gennem tilbagevendende målinger. I 2012 var det positivt, at Tryg fastholdt medarbejdertilfredsheden på et højt niveau og endnu engang placerede sig bedre end den finansielle sektor som helhed. Niveauet blev fastholdt i en periode med flere strukturelle tilpasninger, som medførte reduktioner i medarbejderantallet Kundetilfredshed Medarbejdertilfredshed Indeks 120 Indeks Strategi og Key Performance Indicators Årsrapport 2012 Tryg A/S 9

12 Kunder Som tryghedsleverandør ønsker Tryg at levere samlede løsninger karakteriseret ved enkelthed. Det er en vigtig del af Trygs distributionsstrategi at være tilgængelig der, hvor kunderne ønsker det, samt at hovedparten af distributionen sker via egne salgskanaler. I Tryg er forretningsområderne opdelt i Privat, Erhverv, Industri og Sverige. Salg til og betjening af privatkunder i Danmark sker via callcentre og internettet, via Trygs egne assurandører, gruppeaftaler, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. I Norge foregår salg og betjening på samme måde som i Danmark, men herudover benyttes franchisetagere, som er selvstændige sælgere, der kun sælger Trygs produkter. Privatkundesegmentet er det største af Trygs forretningsområder, og omsætningen i Danmark og Norge udgjorde mio. DKK i Erhvervskunder omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder. Det vil sige virksomheder med 0-4 ansatte (små) og op til 50 ansatte (mellemstore). I Danmark sker salg og betjening via Trygs egne assurandører og brancheaftaler. I Norge betjenes segmentet af franchisetagere og Trygs egne assurandører, ligesom der også i Norge er indgået gruppeaftaler med forskellige foreninger. Omsætningen i erhvervskundesegmentet i Tryg udgjorde mio. DKK i Industrikunder er karakteriseret ved store virksomheder, og Tryg i Danmark og Norge sælger forsikringer via eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. For virksomheder, der har behov for et internationalt forsikringsprogram, har Tryg et velfungerende samarbejde med AXA Group, der muliggør tilrettelæggelse af et samlet forsikringsprogram. Mæglerbetjent forretning varetages ligeledes af forretningsområdet Industri. Derfor er mellemstore virksomheder, der benytter mæglere, også inkluderet i Industri. Industri er det næststørste forretningsområde i Tryg og i 2012 udgjorde omsætningen i segmentet mio. DKK. I Sverige sælges forsikringerne til privatkunder via brandet Moderna, og salget sker via egne sælgere, kundecentre og internettet. En vigtig distributionskanal er også forhandlere, der sælger forsikringer sammen med forbrugsprodukter til sine kunder. Som eksempel kan nævnes båd- og motorcykelforhandlere samt elektronikbutikker. I 2012 udgjorde omsætningen i forretningsområdet mio. DKK. Et væsentligt element i Trygs distributionsstrategi er at være tilgængelig dér, hvor kunderne ønsker det, og at den primære distribution sker via egne salgskanaler. Tryg gør det muligt og overskueligt for kunderne at købe en forsikring online, anmelde en skade elektronisk, indhente tilbud og beregne priser. Erfaringerne fra det nordiske marked viser indtil nu, at internettet virker godt til oplysning og rådgivning samt betjening af kunderne, for eksempel i forbindelse med en skade. Selve salget udføres primært ved personlig kontakt mellem kunden og selskabet, blandt andet via telefon. Produkter og differentiering For at forbedre lønsomheden og skabe mere gennemsigtighed for kunden er der fokus på en skarpere prisfastsættelse af risikoen, hvilket indebærer inddragelse af flere relevante parametre i prissætningen. Derfor arbejder Tryg kontinuerligt med prisdifferentiering. I 2012 lancerede Tryg en ny indboforsikring, som er baseret på en mere risikorigtig tarif, hvilket betyder en forbedret konkurrencedygtighed over for kunderne. Den nye indboforsikring har ingen øvre forsikringssum. Kunden skal derfor ikke tage stilling til den samlede værdi af sit indbo, hvilket meget få kunder reelt har overblik over. Kunden skal kun oplyse om ting, der har en værdi over DKK, for at være dækket, mens resten som udgangspunkt er omfattet. Dette er med til at øge tryghedsfølelsen, og kunden skal fremover kun forholde sig aktivt og specifikt til sine særlige værdier. De mange initiativer inden for både prissætning og produktudvikling samt effektivisering af driften vil bidrage til, at Tryg bevarer sin stærke position på det nordiske marked. Behovet for forsikringer ændrer sig gennem livet. Derfor behandles eksempelvis privatkunder forskelligt i forhold til den livsfase, de befinder sig i. Livsfaserne er karakteriseret ved forskelle i blandt andet aktivitetsniveau, samlivsform, arbejdsliv, økonomi og tryghedsbehov. Fokus på dette betyder, at Tryg i størst mulig udstrækning kan tilbyde rådgivning og løsninger, der svarer til kundernes konkrete behov, og som passer til de forskellige faser og situationer i livet. På samme tid skaber den målrettede rådgivning og individuelle service mere tilfredse kunder og forbedrer mulighederne for salg. Det skal være klart for kunden, at det betaler sig at samle forsikringerne hos Tryg, idet kunden da kan få glæde af et kunde fordelsprogram. Kundefordelsprogrammet består af: Rabat på forsikringer ved at samle flere forsikringer hos Tryg. Fordele som for eksempel Tryg Vejhjælp, psykologisk krisehjælp og underforsikringsgaranti. Produktfordele som for eksempel gratis medforsikring af ledsager på rejseforsikring. Rabat på forskellige tryghedsprodukter, som for eksempel tyverialarmer. 10 Tryg A/S Årsrapport 2012 Kunder

13 Skadeforebyggelse Tryg har i de senere år haft fokus på skadeforebyggelse for at skabe tryghed for kunden, gøre opmærksom på risici og få kunden til at forholde sig til dem samt at begrænse skaderne, når de opstår. Tryg tilbyder forebyggende løsninger til sine kunder ved at tage udgangspunkt i viden, data og kompetence og omsætte det til forebyggende løsninger med fokus på, at kunderne undgår uønskede situationer. I 2012 tilbød Tryg de kunder, der i tidligere år har været ramt af en vandskade på grund af skybrud, at få lavet et gratis boligtjek for at forebygge eller begrænse fremtidige skader. Boligtjekket blev udført af fagmænd, der rådgav om konkrete, praktiske løsninger. Inden for landbruget har Tryg etableret initiativer, hvor bygninger gennemgås, og el-tavler termograferes, fordi brande i landbrugsbygninger oftest opstår her. Tryg har også etableret en sikkerhedspakke til nedbringelse af antallet af brandskader i hjemmet, der oftest opstår i december og januar. Sikkerhedspakken består blandt andet af brandhæmmer og røgalarmer, og kan købes via Trygs hjemmeside. Tilbuddet er sendt ud på til danske kunder og er endnu et tiltag, der skal minimere antallet af skader. Derudover har Tryg de to sites tryghedsraadgiveren.dk og trygghetsraadgiveren.no, hvor kunder og andre interesserede kan finde gode råd om, hvordan man sikrer sit hjem mod indbrud, vandskade og brand. På internetsiderne kan man også få gode råd til rejseforsikring, forsikring af sin familie og tjeklister, der kan være med til at forebygge eller begrænse skader. I samarbejde med FDM tilbyder Tryg også køretekniske kurser, hvor kunder mod et mindre beløb kan få rådgivning om økonomisk kørsel og køreteknik. Tiltaget er iværksat for at øge tryghedsfølelsen hos kunden ved glatføre på vejene. Se en oversigt over Trygs forsikringsprodukter på side 152 og på kunde sitene tryg.dk, tryg.no og modernaforsakringar.se. Kunder Årsrapport 2012 Tryg A/S 11

14 Forsikringsmarkedet Det nordiske forsikringsmarked er karakteriseret ved, at en række store selskaber er til stede i flere af de nordiske lande. De fire største selskabers markedsandel på det nordiske marked udgør 47 %. I forhold til de enkelte lande har de fire største selskaber en samlet markedsandel mellem 60 % og 77 %. For hele det nordiske marked udgør de samlede præmieindtægter cirka 160 mia. DKK var præget af fortsat økonomisk usikkerhed. Skønt EU og den Europæiske Centralbank iværksatte mange tiltag for at sikre økonomisk stabilitet i EU, er der stadig usikkerhed, som hæmmer de spæde tegn på opsving, som ellers ses i de sundere europæiske markeder. Dette giver sig udslag i lave vækstrater, som slår igennem på forsikringsselskabernes præmie indtjening, især inden for erhvervs- og industrisegmenterne. Den økonomiske usikkerhed forventes at fortsætte ind i 2013 og vil dermed præge markederne et godt stykke tid endnu. Set ud fra et forsikringsmæssigt synspunkt var 2012 et godt år, da de fleste nordiske selskaber har oplevet et relativt lavt niveau af skader. Dette gælder især de vejrrelaterede skader, hvor året bød på et gunstigt vejr. Derudover kan flere selskaber efterhånden se effekten af tidligere års prisjusteringer, og den generelle lønsomhed synes for mange selskaber at være forbedret. Fokus har de seneste par år fortsat været på sammenhæng mellem pris og risiko, og det forventes, at dette fokus på lønsomhed vil fortsætte. Det samme gælder for omkostningerne, hvor mange selskaber har haft effektivisering og omkostningsreduktioner på dagsordenen i en længere periode. I Danmark vedtog regeringen i starten af 2012 at fjerne fradragsretten for firmabetalte sundhedsforsikringer. Dette forventes at få en effekt på forsikringsselskabernes præmieindtjening på disse produkter, men afledte negative effekter på især den private sundhedssektor forventes også i kølvandet på denne lovændring. Herudover var der i Danmark også ændringer i lovgivningen, som påvirkede arbejdskadeområdet i Ændringen i pensionsalderen fra 65 år til 67 år medførte, at hensættelserne inden for arbejdsskadesforsikring blev forøget i Der var i årets løb også et forslag fremme om en arbejdsskadeafgift, som ville betyde, at selskaberne skulle øge præmierne for dette produkt med 14 %. Opkrævningen af arbejdsskadeafgiften blev dog ændret, således at den i stedet fra 1. januar 2013 skal foregå gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og således ikke gennem forsikringsselskaberne. Endelig vil en reform af lovgivningen vedrørende førtidspension og fleksydelser, som indebærer en opstramning af reglerne, medføre højere arbejdsskadeerstatninger. Dette skyldes dels, at fleksydelser modregnes i arbejdsskadeerstatninger, dels et forventet længere sagsforløb med flere midlertidige arbejdsskadeydelser. Endvidere påvirkes forsikringsvirksomhederne af en gradvis stigende lønsumsafgift frem mod Norge og Sverige har ikke oplevet større ændringer i lovgivningen på disse områder, og 2012 bød heller ikke på større strukturelle forandringer i markedet. I Norge har de mindre forsikringsselskaber erobret markedsandele fra de større selskaber, men har samtidig svært ved at få vækst og lønsomhed til at hænge sammen. Sverige har oplevet en række fusioner og opkøb blandt mindre aktører i markedet, men dog ikke noget, som ændrer det generelle billede af et stærkt konsolideret marked med få store aktører. I Finland blev markedskonsolideringen endnu mere markant i 2012, da markedets andetstørste selskab, Tapiola, fusionerede med markedets femtestørste selskab og blev dermed Finlands største forsikringsselskab. Efter fusionen vil de fire største selskaber i Finland stå for næsten 90 % af præmieindtægterne. Tryg i markedet Som det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden bliver Tryg påvirket af udviklingen i det nordiske forsikringsmarked, men samtidig er Tryg også med til at præge denne udvikling. I lighed med mange af de øvrige nordiske selskaber har Tryg over de seneste par år gennemført prisjusteringer for at imødekomme en negativ udvikling i forholdet mellem pris og risiko. Men hvor en stor del af disse prisjusteringer er sket som en reaktion på konkrete tendenser i markedet, vil Tryg fortsat arbejde med at udvikle produkter, som bedre tager højde for en lang række risikofaktorer. Der skal være et bedre forhold mellem risiko og præmie, og der skal ske en yderligere differentiering af Trygs produkter og en forbedring af konkurrenceevnen i det nordiske marked. Tiltagene i retning af mere effektive processer internt og i forbindelse med skadeindkøb er ligeledes centrale elementer i arbejdet med at forbedre Trygs konkurrenceevne. En effektiv og mindre omkostningstung forsikringsforretning vil på længere sigt gøre Tryg bedre rustet til at manøvrere i mere usikre og omskiftelige markeder. På længere sigt vil dette arbejde også bidrage til fundamentet for lønsom vækst. 12 Tryg A/S Årsrapport 2012 Forsikringsmarkedet

15 Markedsandele i Danmark Markedsandele i Norge Tryg Tryg 28,8 20,2 Topdanmark Codan 22,4 15,6 If Gjensidige 5,8 5,5 9,7 Procent 12,5 17,5 Alm. Brand Gjensidige If Øvrige 11,3 Procent 25,6 25,1 Sparbank 1 Øvrige Markedsandele i Sverige Markedsandele i Norden 3,9 15,6 1,3 29,4 15,3 Procent 16,0 18,5 Moderna (Tryg) Länsforsäkringar If Codan Folksam Gjensidige Øvrige 39,8 Procent 11,1 17,8 9,0 5,0 8,6 8,7 Tryg If Codan Gjensidige Länsforsäkringar Topdanmark Øvrige Kilde: Officielle markedstatistikker fra de pågældende lande. I tråd med det strategiske arbejde med at forbedre Trygs lønsomhed og konkurrenceevne traf Tryg i november 2012 beslutning om at sælge aktiviteterne i Finland til konkurrenten If. I det stærkt konsoliderede og samtidig meget konkurrenceprægede finske marked har Tryg ikke kunnet opnå en størrelse, der gav grundlag for en rentabel forsikringsdrift. Handlen var derfor den rigtige løsning for alle parter, men især for kunderne og de finske medarbejdere, som nu bliver del af en større finsk organisation. Samtidig gør frasalget, at Tryg nu kan fokusere på at drive lønsom forsikring i de markeder, hvor Tryg har en solid position og et godt fundament for fremtidig forretningsudvikling i Danmark, Norge og Sverige. Forsikringsmarkedet Årsrapport 2012 Tryg A/S 13

16 Forebyggelse i landbruget I marts 2012 offentliggjorde Tryg en under søgelse, som bekræftede vigtigheden af at tale brand - fore byggelse med vores kunder. Undersøgelsen viste, at der hos 10 % af landets landbrugs bedrifter er en betydelig brandrisiko. Derfor får Trygs kunder termograferet deres el-tavler for at afsløre potentielle alvorlige fejl, som kan forårsage skader for mange millioner kroner.

17 Fejl i el-tavler er hvert år skyld i store brande i landbruget. Det betyder nedgang i omsætningen og ekstra arbejde, inden omsætningen er tilbage på det forventede niveau. Med termografering måles anlæggene i drift for at se, hvor de største belastninger er. Termograferingen afslører forskelle i temperaturer og viser dermed, hvor de største risici kan være placeret. Det koster typisk DKK at reparere de fejl, en termografering afslører. Vi beder også vores landbrugskunder om at installere firetrace i deres høstmaskiner. Teknikken kan bruges til at undgå brande i for eksempel motorrummet på en mejetærsker eller en finsnitter. Installation og udstyr koster DKK og er et krav til nye store høstmaskiner og anbefales på bestående høstmaskiner. Vi er sikre på, at investeringen er alle pengene værd for kunden, som hurtigt kan få repareret sin høst maskine og få høsten i hus.

18 Trygs resultat Højdepunkter Årets resultat efter skat blev mio. DKK (1.140 mio. DKK ) og en høj egenkapitalforrentning efter skat på 22,1 % (13,1 %). Forsikringsteknisk resultat på mio. DKK (1.572 mio. DKK). Combined ratio på 88,2 (93,2). Skadeforløb på 71,8 (76,6). Lavere niveau af storskader, netto 471 mio. DKK (546 mio. DKK) og vejrskader, netto 356 (721 mio. DKK). Omkostningsprocent forbedret fra 16,6 til 16,4. Højt investeringsafkast, efter overførsel til forsikring, på 585 mio. DKK (61 mio. DKK). Nedskrivning af domicilejendomme med 350 mio. DKK. Foreslået udbytte på 26 DKK pr. aktie og foreslået aktietilbagekøb på 800 mio. DKK. påvirkede combined ratio negativt med 1,2 procentpoint. Med det forbedrede resultat og flere initiativer undervejs er Tryg godt på vej til at opnå målene om en egenkapitalforrentning på 20 % og en combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal Det høje investeringsafkast var især påvirket af stigende aktiekurser, gældskrisen i Sydeuropa og et lavt renteniveau, som medførte, at myndighederne foretog en teknisk justering af diskonteringsrenten, der anvendes ved diskontering af erstatningshensættelser i forsikringsvirksomheden. Disse forhold medførte dels store kursstigninger på især obligationer i de nordiske markeder, dels en engangsgevinst på 150 mio. DKK som følge af ændringen i diskonteringskurven. Herudover var investeringsafkastet påvirket af pæne gevinster på high yield- og emerging market-obligationer, samt nedskrivninger af domicilejendomme. Det primære formål med investeringsvirksomheden er at understøtte forsikringsvirksomheden og i øvrigt at have en lav risikoprofil. På den baggrund var investeringsafkastet for 2012 ekstraordinært højt og må, med baggrund i det lave rente niveau, forventes at være lavere de kommende år. Efter et par udfordrende år i 2010 og 2011, hvor især vejrrelaterede skader påvirkede resultatet, var 2012 på mange måder et godt år for Tryg. De væsentlige lønsomhedstiltag, som er gennemført de seneste år, havde en positiv effekt på resultatet, og væsentlige strategiske udfordringer i form af den finske forretning og fornyelsen af Nordea-aftalen blev løst. Det var også positivt at konstatere, at alle forretningsområder bidrog positivt til det samlede resultat, og her var det især positivt, at der for både Erhverv og Sverige var markante forbedringer i resultatet. Samtidig var der mange initiativer, som havde god fremdrift, og som især vil forbedre resultaterne i de kommende år. Dette omfatter blandt andet et besparelsesprogram på 1 mia. DKK og prisdifferentiering, som i 2012 for eksempel kom til udtryk gennem lancering af en ny indboforsikring på det danske marked. Trygs resultat efter skat udgjorde mio. DKK (1.140 mio. DKK), hvilket svarer til en egenkapitalforrentning på 22,1 % (13,1 %). Forbedringen i resultatet er sammensat af en fremgang i det for sikringstek niske resultat på 920 mio. DKK og et højere investeringsresultat på 524 mio. DKK. Det forsikringstekniske resultat blev forbedret fra mio. DKK til mio. DKK som følge af lønsomhedstiltag, et betydeligt lavere niveau af vejrskader og en positiv effekt af reassurance aftale ved rørende frekvensen af vejrskader. Combined ratio udgjorde 88,2 (93,2) trods et lavt renteniveau, der Den makroøkonomiske situation var i 2012 generelt karakteriseret ved en dansk økonomi med lav vækst og tilbageholdenhed i forbruget, hvilket påvirkede små og mindre erhvervsvirksomheder. Større industrikunder nød godt af fremgangen på eksportmarkederne, herunder især det tyske marked. Det norske marked var stort set upåvirket af den økonomiske krise i Sydeuropa, som ellers påvirkede resten af Europa. Norge havde fortsat en pæn vækst i bruttonationalproduktet, stigende lønninger og beskæftigelse, men fortsat en forholdsvis lav inflation. Den svenske økonomi var, ligesom den danske, påvirket af tilbageholdenhed i det private forbrug. Præmier Præmieindtægterne udgjorde mio. DKK ( mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en stort set uændret præmieindtægt. Præmieindtægterne var påvirket af Trygs fokus på lønsomhed, som blandt andet blev forbedret gennem prisforhøjelser og sanering af ulønsomme kunder. Præmieindtægten for Privat steg med 1,5 % (6,1 %) og var påvirket af en fortsat høj fornyelsesprocent i både den danske og den norske forretning. Den lavere vækst skyldes et lavere salg, især i den danske del af forretningen. Ydermere var præmie - ud viklingen inden for bilforsikringer påvirket af, at bilsalget i Danmark især omfattede mindre biler med et højere niveau af sikkerhed og dermed lavere gennemsnitspræmie. Præmieudviklingen i både erhvervs- og industrisegmentet var negativ med 2,0 % målt i lokal valuta. 16 Tryg A/S Årsrapport 2012 Trygs resultat

19 Præmieudviklingen var påvirket af kundernes reaktion på prisforhøjelser, saneringer og negative økonomiske konjunkturer, specielt på det danske marked. Tryg gennemførte væsentlige prisforhøjelser i 2010 for at forbedre lønsomheden med fokus på især privatbrancherne i Danmark. Prisforhøjelserne blev gennemført med baggrund i et stigende antal indbrud, stigende håndværkerpriser og et højere niveau af vejrskader. Efterfølgende har Tryg gennemført prisforhøjelser på erhvervsområdet. Fremadrettet vil der kun i mindre omfang være behov for prisforhøjelser ud over normal inflationsregulering. Erstatninger Skadeforløbet, der omfatter både erstatningsudgifter og resultatet af genforsikring i procent, udgjorde 71,8 (76,6). Forbedringen dækker især over effekten af lønsomhedstiltag, et lavt niveau af vejrskader og et godt resultat af en tværgående genforsikringsaftale. Niveauet for storskader var på et lavere niveau end i 2011, hvorimod det lavere renteniveau påvirkede skadeforløbet negativt. På kapitalmarkedsdagen i 2012 kommunikerede Tryg sit mål om en reduktion af skadeomkostningerne med i alt 700 mio. DKK (heraf 100 mio. DKK overført fra omkostningerne) frem mod Reduktionen skal især opnås ved at udnytte Trygs størrelse ved indkøb og gennem forbedrede processer. Tryg fulgte i 2012 løbende op på initiativerne, og den samlede effekt af disse var 120 mio. DKK, hvilket var lidt højere end de målsatte besparelser for 2012 på 100 mio. DKK. Især inden for bilområdet har initiativerne haft effekt. I de kommende år vil der være en større effekt inden for især bygningsområdet. Et væsentligt initiativ har været indgåelse af aftale om anvendelsen af Scalepoint et indkøbssystem, som er mere fleksibelt for kunderne, og som sikrer en mere korrekt fastsættelse af genstandes værdi. En væsentlig del af effekten vil også blive opnået gennem forbedrede processer. Niveauet af vejrskader, brutto udgjorde 323 mio. DKK (1.756 mio. DKK). Det betydeligt lavere niveau kan henføres til skybruddet i Københavnsområdet i juli 2011, som indebar erstatningsudgifter på 1,5 mia. DKK. Herudover lå vejrskader i 2012 på et lavere niveau end forventet for et gennemsnitligt år. I 2012 introducerede Tryg en ny indboforsikring, hvor risikoen for vejrskader er et væsentligt element i prissætningen. Niveauet af storskader var med 713 mio. DKK (858 mio. DKK) lidt lavere end i 2011 og noget højere end det forventede niveau for året som helhed på 550 mio. DKK. Tryg købte i juli 2011 en genforsikringsdækning, der begrænser Trygs udgifter i tilfælde af en høj frekvens af vejrskade begivenheder. Hvor traditionel genforsikring dækker pr. begivenhed, træder denne dækning i kraft, hvis Tryg har afholdt mere end 400 mio. DKK i erstatninger til vejrskader fordelt på flere begivenheder. Som følge af mange storme og skybrud i 2. halvår af 2011 og udviklingen i 1. halvår 2012 opnåede Tryg en reassurance dækning på 136 mio. DKK. Aftalen blev fornyet fra 1. juli 2012 til en lidt højere pris. Tryg forventer ikke noget provenu fra denne aftale, da den først og fremmest skal dække ved en høj frekvens af vejrmæssige begivenheder, hvilket ikke er det forventede normale vejrforløb. Vejrskader Storskader Mio. DKK Forventet niveau, brutto for 2012: 600 mio. DKK Mio. DKK Forventet niveau, brutto for 2012: 550 mio. DKK Storm og skybrud, brutto Storm og skybrud, netto Storskader, brutto Storskader, netto Trygs resultat Årsrapport 2012 Tryg A/S 17

20 Omkostninger Omkostningsprocenten blev 16,4 (16,6) i Forbedringen skal ses i sammenhæng med målsætningen om en omkostningsprocent under 15 i 2015, der skal opnås gennem initiativer, som vil reducere omkostningsniveauet med 300 mio. DKK frem til Det er positivt, at omkostningsprocenten i 2012 blev reduceret væsentligt på trods af en præmievækst, der var lavere end inflationen, og på trods af ikke tilbagevendende restruktureringsomkostninger på cirka 100 mio. DKK i forbindelse med de gennemførte strukturelle tilpasninger i Tryg. Initiativerne til at reducere omkostningerne med 300 mio. DKK frem mod 2015 er opdelt i årlige effekter. For 2013 er der fastlagt et mål om gennemførte initiativer svarende til 125 mio. DKK. For 2012 var effekten 55 mio. DKK og dækker især over en reduktion i antallet af medarbejdere i stabsfunktioner. Tryg forenkler processerne gennem en fladere organisation og en vurdering af værdiskabelse i forhold til kunderne. Processen vil fortsætte i 2013 for at sikre, at målet nås. Antallet af medarbejdere eksklusive den finske forretning blev reduceret fra til 3.912, hvilket afspejler de gennemførte effektiviseringstiltag. Omkostningsniveauet har de seneste år været påvirket af stigninger i lønsumsafgiften i Danmark, som vil stige yderligere i 2013 fra 10,5 % til 10,9 %. Lønsumafgiften vil i øvrigt fra 2013 være gradvis stigende og vil i 2021 udgøre 12,3 % svarende til en forøgelse på cirka 30 mio. DKK. Resultat af ophørte aktiviteter Resultatet af ophørte aktiviteter blev på 28 mio. DKK og vedrører primært den finske forretning, som i 4. kvartal blev solgt, og derfor indgår under ophørte aktiviteter. Den finske forretning blev solgt for 15 mio. EUR, og i samme forbindelse blev immaterielle aktiver vedrørende et større it-projekt nedskrevet med cirka 100 mio. DKK, således at den totale resultatpåvirkning var marginalt negativ. Herudover indgår afløb på hensættelserne til skader fra marineforretningen, som Tryg ophørte med at tegne i 2010, med et mindre positivt resultat. Investeringsresultat Trygs samlede investeringsportefølje på 45,5 mia. DKK (41,3 mia. DKK) havde i 2012 et højt bruttoafkast på mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 5,1 % (4,8 %) på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Trygs investeringsportefølje er opdelt i en matchportefølje og en fri portefølje. Matchporteføljen udgjorde 34,9 mia. DKK (32,6 mia. DKK) og var sammensat af obligationer, der matcher de forsikringsmæssige hensættelser, så udsving som følge af renteændringer så vidt muligt udlignes. Den resterende del af aktiverne, den fri portefølje, er en diversificeret portefølje af ejendomme, aktier og obligationer og afspejler selskabets egenkapital. Den fri portefølje udgjorde 10,8 mia. DKK pr. 31. december Opdelingen af investeringsporteføljen medfører samlet set en lav finansiel risiko og afspejler Trygs fokus på forsikringsforretningen. Afkastet på matchporteføljen efter overførsel til forsikringsteknisk rente udgjorde 109 mio. DKK (95 mio. DKK) for 2012 og var påvirket af ændringer i tilsynsrentekurven, som havde en positiv effekt på resultatet af matchporteføljen. Afkastet på den fri investeringsportefølje var mio. DKK. (184 mio. DKK). Resultatet var påvirket af store kursstigninger på både aktier og obligationer og af den negative udvikling på de finansielle markeder, herunder især gældskrisen i Sydeuropa. Aktieporteføljen, som er en global diversificeret portefølje, havde et positivt afkast på 13,0 % (4,2 %). Obligationsinvesteringer var påvirket af renteudviklingen i Europa og gav et afkast på 4,5 %, og især for high yield- og emerging market-obligationer var der et højt afkast i Sammensætningen af den fri portefølje var stort set uforandret i 2012, og porteføljen består fortsat af en diversificeret portefølje af ejendomme, aktier og obligationer. Andre finansielle indtægter og udgifter var negative med 551 mio. DKK, hvilket især vedrører nedskrivning af domicilejendomme. Nedskrivningerne skete i 2. og 4. kvartal på henholdsvis 150 mio. DKK og 200 mio. DKK med baggrund i dels en revurdering af lejeniveauet, dels et højere afkastkrav for at have større fleksibilitet ved eventuel beslutning om omstruktureringer. Inklusive andre finansielle indtægter og udgifter samt investeringsafkast vedrørende ophørte og frasolgte aktiviteter udgjorde investeringsresultatet 585 mio. DKK. Skat Skat af årets resultat var 837 mio. DKK svarende til 28 %. I 2012 har Tryg indbetalt 425 mio. DKK i selskabsskat og herudover er der indbetalt diverse arbejdsgiverafgifter svarende til 374 mio. DKK, således at der i alt er indbetalt cirka 800 mio. DKK i For 2011 var de samlede indbetalte skatter og afgifter cirka 600 mio. DKK. 18 Tryg A/S Årsrapport 2012 Trygs resultat

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. september 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Yderligere information 44

Yderligere information 44 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige og Finland

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere