Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård"

Transkript

1 Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014

2 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger til de enkelte bygningsdele: Fundamenter Terrændæk Etageadskillelser Trapper, ramper udvendigt Altaner Tage Vinduer og døre udv Trapper indv Affald Afløb og sanitet Vand Varme Ventilation Øvrig VVS-anlæg (vaskeri) El-installationscentraler (forsyning) Belysningsinstalationer Kommunikationsinstalationer (dør-tlf.) Tavler, skilte, skærme og postkasser Belægninger i terræn Maskiner og redskaber Udstyr i terræn, legepladsen o. lign Beplantning xx Teknisk prioritering..24 Bilag. Budget, vedligeholdelsesplan 10 år

3 Indledning: Denne vedligeholdelsesplan indeholder forslag til budget for de kommende 10 års større vedligeholdelsesopgaver på ejendommen E/F Boholtegård, Boholtevej Køge. Ejendommen består af 5 bygninger med boliger. Der er i alt 288 boliger på ejendommen. Vedligeholdelsesplanen er udfærdiget som et internt arbejdspapir for bestyrelsen, til brug for planlægning af forestående vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Opmærksomheden henledes på, at budgettallene er anslåede håndværkerudgifter inkl. 25 % moms, tillagt 10 % til uforudsete udgifter, 10 % til teknikerhonorar samt 3 % til administrationshonorar. Hvor intet andet er nævnt er budgettallene inkl. nødvendige følgearbejder, som opstilling af stillads, leje af skurvogne o. lign. Der er ikke foretaget konstruktive indgreb i konstruktionerne, hvorfor der tages forbehold for tilstedeværelsen af asbest, PCB eller lignende. Der tages forbehold for evt. skjulte fejl, mangler og andre defekter, der ikke er konstateret ved gennemgangen af ejendommen. Stamdata: Matr. nr: 38 b Søndre Køge Opførelsesår: 1966 Bebygget areal: m 2 Samlet bygningsareal: m 2 Samlet areal tagetage: 0 m 2 Udnyttet tagetage: 0 m 2 Samlet kælderareal: m 2 Samlet boligareal: m 2 Samlet erhvervsareal: 0 m 2 Antal lejligheder: 288 stk. Antal erhverv: 0 stk. Antal etager: 3 ekskl. kælder- og tagetage Kontaktpersoner: CEJ Ejendomsadministration A/S Ejendomsinspektør: Flemming Ingstrup 3

4 Sammenfatning: Vedligeholdelsesplanen er en oversigt over forslag, registreret som vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen de kommende 10 år. Eventuelle anbefalede eftersyn/kontrol af bygningsdele er medtaget som en aktivitet i vedligeholdelsesplanen. Arbejderne i budgettet er angivet som stikord og opstillet i rækkefølge efter SFB koder. Alle arbejder er forsynet med en prioritering fra 1 til 5, hvor 1 er akutte arbejder og 5 er arbejder af mere kosmetisk karakter. Se beskrivelse for de enkelte prioriteter bagerst i rapporten. Vurdering: Ejendommen er opført i 1966 og fremstår i god stand. Bevægelser i de bærende betonbjælker forsager revner i murværket. Det kræver en nærmere undersøgelse af årsagerne. Beløb til supplerende undersøgelse er medtaget i rapporten. Der er udlagt en tagmembran som anbefales udskiftet i 10 årsperioden. I den forbindelse skal der foretages en ekstraisolering af tagkonstruktionen iht. gældende regler. Der er tidligere foretaget en betonrenovering på facaderne. Der er p.t. ingen større akutte arbejder på klimaskærmen, men almindelig løbende vedligeholdelse af fuger, vinduer m.m. Ejendommen kan få et løft ved maling af opgangene, renovering af indgangspartier og reparation af kældertrapper. Der må forventes at der i forlængelse af 10 årsperioden skal påbegyndes en udskiftning af eksisterende rør samt ventiler på koldt og varmtvandsforsyningen på ejendommen. Det anbefales desuden af skifte de oprindelige afspærringsventiler samt regulerings T- stykker på centralvarmestrengene, så vandfordelingen kan indreguleres mellem strengene. Det vurderes at der ikke kommer større arbejder på vinduer i 10 årsperioden. 4

5 Økonomi Ved prioritering af arbejderne er der ikke taget hensyn til eventuel finansiering, men alene foretaget en vurdering ud fra restlevetiden af bygningsdelene. Hensigtsmæssig finansiering/låneoptagelse eller anden prioritering af bestyrelsen kan bevirke at arbejderne må udskydes eller fremrykkes, hvilket i givet fald kan ændre på de tekniske prioriteringer. Fremgangsmåde Rapporten er udarbejdet af CEJ Ejendomsadministration A/S Ejendomsinspektør: Flemming Ingstrup, Ingeniør Michael Nielsen, Ingeniør Besigtigelser på ejendommen er foretaget ad flere gange, med vicevært Jannick Røntved. Gennemgangene er udført som en besigtigelse fra terræn af facader. Tag og kælder er besigtiget og et lejemål er besigtiget. Udgifterne er baseret på prisniveau 1. kvartal 2014, svarende til regulerings indeks for boligbyggeri på 132, 2. Tidspunkt for igangsætning af arbejderne bør vurderes en gang årligt i forbindelse med en bygningsgennemgang foretaget af en byggekyndig person/ejendomsinspektør samt bestyrelsen. Herudover er medregnet en grundig bygningsgennemgang hver 3-4 år med en revision af rapporten. 5

6 Bemærkninger til de enkelte bygningsdele: 12 - Fundamenter Fundamentet er opmuret og er pudset udvendigt. Der er gennem fundamentet udført åbninger til sikringsrum i kælderen. Åbningerne er tilmurede og de er lukket oppefra med en betonplade. Der ses revner enkelte steder. Gennemgående i fundament, sokkelpuds løst flere steder. Betonpladerne der lukker sikringsrummene af er ikke tætte. Det medfører at der kommer sprækker i kældervæggene under. Der sættes penge af til at gennemgå fundamentet for revner, for at undgå frostsprængninger. Revner vurderes som værende ikke kritiske, men skal udbedres og puds på sokler eftergås. 2 ud af de 12 tidligere nedgange til sikringsrummene er renoveret. Det anbefales at de resterende også renoveres. 6

7 21 - Ydervægge Ejendommens facader er etableret med søjler og betonbjælker. Facaden er udfyldt med gule teglsten, hvor fugerne er af bakkemørtel. Over vinduerne er murstenene båret af betonbjælkerne. Sålbænken er lavet af beton og i portgennemgangen er der malede betonvægge. Der er en opmuret skorsten for tidligere gaskedel i blok 14 Ejendommen har tidligere gennemgået en større facaderenovering med nye fuger og reparation af betonbjælkerne. Der er udført dilatationsfuger i de bærende betonbjælker. Der er også dilatations fuger i murværket. Generelt er sten og fuger i god stand. Teglstenene på den snart ubenyttede skorsten falder ned på græsplænen. Flere steder hvor der er udført dilatationsfuger i betonbjælkerne ses der store bevægelsesrevner i murværket over. Revnerne opstår når betonbjælkerne udvider og trækker sig sammen i forbindelse med temperaturændringer. Malingen på væggene i gennemgangen ved porten virker slidt. Fugerne er udvasket enkelte steder. Dilatationsfugerne mellem murværket slipper enkelte steder. Det anbefales at nedrive skorsten delvist, da den ikke længere er i drift. Anbefalet at fjerne ca. 1 meter som vurderes at være i dårlig stand, med løst murværk og lukning af toppen. Revnerne over dilatationsfugerne vurderes til at være ikke-kritiske, men skal udbedres. Fuges med korrekt bagstop. 7

8 Der sættes penge af til at male port gennemgangen jævnligt. Bakkemørtelfugerne mellem mursten skal gennemgås og skiftes i hele felter med et passende tidsinterval på facaderne. Det samme gælder dilatationsfugerne i murværket. Betonrenovering af bjælker under tag, har vist sig flere steder ikke at være i orden utæt, manglende bundbehandling. Der ses flere steder hvor der er direkte hul ind i konstruktionen og fugerne er ej udført korrekt. Der afsættes beløb til gennemgang af facade fra lift og udbedring skaderne. I trappe opgange og i en enkelt bolig, har bevægelser i konstruktionerne forårsaget revner i indvendige vægge, puds er faldet ned. Det anbefales, at der afsættes et beløb til en statikker for vurdering af bygningens stabilitet, da revnerne er blevet voldsomme og mange efter den seneste betonrenovering. Da bygningen er opført i 1966 er der risiko for PCB i de oprindelige delitationsfuger. Der afsættes mindre beløb for undersøgelse af dette. 8

9 23 - Etageadskillelser Etageadskillelsen mellem kælder og stue er udført i støbt beton. Over betonen er der udlagt strøer og der er isoleret mellem disse. Etageadskillelsen er i fin stand. Efterisolering af etageadskillelsen i Energimærkningen fra 2010 er ikke medtaget i dette budget. Det er vurderet at omlægningen af rørene i loftet vil gøre investeringen urentabel. Af hensyn til røg og brand, anbefales bøsninger omkring rørgennemføringer i dækket eftergået og tætnet Trapper, ramper udvendigt De udvendige trapper er støbte betontrapper. Der er nedstøbte malede jerngitre. Revner på flere af betontrapperne, i vanger som i bund af trappe. Trin er begyndt at forvitre flere steder. Jerngitrene ruster, hvor de er nedstøbt. Det gør at metallet udvider sig og får betonen til at revne. Betontrapperne bør renoveres. Der sættes penge af til at renovere 2 trapper hvert 4. år. Der foretages en betonreparation med afsluttende topcoat af murvanger samt renovering af stålrækværk. Betontrin renoveres og behandles med epoxy, diffusionsåben og skridsikker. 9

10 26 - Altaner Hver bolig er med en indvendig altan. Væggen mellem altan og stue er en massiv gasbeton, ca. 30 cm tyk. Vedligehold af terrassedøre og vinduer til altanerne er beboernes eget ansvar, og derfor af forskellig stand. Altanerne er generelt i fin stand. Brystninger har enkelte frostsprængninger og betonafdækning på murværk er revnet enkelt steder. Altanbund er kun vurderet i 2 boliger. OK stand. Skader på murværk medtages under facaderenovering. Ingen umiddelbar vedligeholdelse på altanbun- 10

11 de. Det foreslås, at der laves et projektforslag, hvor altanerne lukkes af med skydeglas, så altanen bliver bedre beskyttet mod vejrlig om vinteren. Projekt hvor beboerne kan melde sig til og købe lukningen som en del af et samlet fælles projekt på ejendommen. Betonafdækning på altaner eftergås, skader udbedres og defekte delitationsfuger skiftes. 27 Tage Der er fladt tage med hæld til den ene side på alle bygningerne. Taget og aftrækskanalerne er beklædt med tagfolie. Aftrækskanalernes hætter og toppen af murværket er inddækket med zink. Der er ikke mulighed for at fastgøre faldsikring for tagdækkere. Tagfolien er tæt i samlinger, men har begyndende deformationer i overfladen enkelte steder. Flere steder kan ses, at søm er på vej op gennem tagmembranen. Skyldes fugt i konstruktionen/træværk som skyder sømmene op. Fugt vurderes at komme fra taghætter/ indefra boligerne. Ingen synlige skader på tag er fundet, men det oplyses at membranen løbende har skader som må repareres. Zinkinddækningen er af ældre dato, skruerne der fastgør dem ruster. Der er dog ingen tegn på utætheder. 11

12 Tagrender og nedløb er i zink. Der er observeret utætheder i toppen af ydervæggen i boligerne på de øverste etager. Det skyldes at tætningsfugen bag fuglegitrene er utæt. Der skal monteres faldsikring på taget, lovkrav. Faldsikringen monteres med dynamiske poster med wire imellem. Igangsættes samtidig med tagbelægning skiftes. Det vurderes at tagbelægning skal udskiftes inden for 5-10-årsperioden. Ved en fremtidig udskiftning bør der skiftes til løsning med længere levetid end en tagmembran. Ved udskiftning af tag skal der fortages ekstraisolering af tag. Anbefales opbygget med kileskåret isolering så murkronen ikke skal skiftes samtidig. Løsning skal findes som en del af projektet. Anbefales gennemført over 3 år. Der sættes penge af til et eftersyn af tagfolie og taghætter hvert år. I tageftersynet medtages rens af tagrender. Tætningsfugen bag fuglegitteret udskiftes Vinduer og døre udv. Der er monteret aluminiumsvinduer med termorude og indvendig trækarm i vinduerne til boligerne. Indgangsdørene og kældervinduerne er af træ og med enkeltlagsglas. Mellem vinduerne er ydervæggen beklædt med eternitplader og under vinduerne er der betonsålbænke. Opgangsdørpartierne er af ældre dato og med enkeltglasruder. 12

13 Fugerne omkring vinduerne er med elastisk fuge, og omkring døren er den udført i mørtel. Vinduerne ser fine ud. De virker tætte og aluminiummet er i fin stand. Trænger til en overfladebehandling med voks. Glasisætningsbånd krymper enkelte steder, hvilket er en fabrikationsfejl. Løsning/udskiftning skal afklares i samarbejde med Velfac. Der er isolering bag beklædningsplader mellem vinduer. OK Fugerne omkring vinduerne er ikke elastiske mere og slipper. Der ses skader på betonsålbænkene, revner og afskalning. De elastiske fuger omkring vinduer bør kontrolleres ca. hver 3. år. Evt. samtidig med revision af vedligeholdelsesplanen. Defekte fuger udskiftes. Det anbefales at lade alle vinduer og døre gennemgå hvert 6. år for smøring og justering af beslag og hængsler, så korrekt funktion sikres. Det anbefales at udskifte opgangsdørpartierne til nye og bedre isolerende døre. Efter udskiftningen bør de nye døre smøres og justeres jævnligt for korrekt funktion. Løsning med glasisætningsbånd som krymper, skal afklares med Velfac. Trævinduer mod kælder m.m. skal males. Afsat beløb hvert 7 år i gennemsnit. Men facader skal vurderes årligt. 13

14 34 - Trapper indv. De indvendige trapper er udført i beton med terrazzobelægning. Balustrene er i malet stål og håndlisten er i lakeret træ. Væggene er malet med en nistret maling (DING- DONG maling). Der er belys på hver etage med lystryk, tidsstyring. Terrazzogulvet er fra opførelsen af ejendommen. I de inspicerede opgange var der ikke synlige skader. Der ses sprækker på væggene, og pudset falder af enkelte steder. Opgangene bærer præg af at det er lang tid siden, de har været malet. Det forventes at terrazzogulvet i fremtiden vil sprække eller skalle af. Der sættes penge af til reparationer. Der sættes penge af til at male alle opgange, samt reparerer revnerne. I samme omgang bør belysningen ændres til en mere strømbesparende og sikres af DS 700 overholdes. Der skal tags højde for evt. bly i malingen inden der hentes tilbud ind på arbejdet. 14

15 51 Affald Affaldscontainere er opstillet frit for enden af gavlene. OK. Det sker dog at tomme containere er væltet i vinden. Der sættes penge af til at bygge et skur/opsætte servitelbure for affaldscontainerne og evt. en miljøstation fælles for bebyggelsen. Der afsættes beløb for udarbejdelse af oplæg til GF samt ansøgning i kommunen inden opstart af projekt Afløb og sanitet Faldstammerne fra hver bolig samles i boligens kældre. Derfra løber de ud i kloakledningen. Regnvand løber separat. Der ses gennemtæringer flere steder og muffer som er ved at revner. Afløbsledninger i terræn anbefales renset og undersøgt for skader med kamera hvert 15. år. Faldstammer anbefales renset som forebyggende vedligeholdelse hver 12. år. Udvendige sandfangsbrønde oprenses årligt, som en del af den løbende generelle vedligeholdelse. Der medtages i planen, at faldstammer strømpefores med 4-6 stk. pr. gang så en udskiftning undgås gennem etagerne. 15

16 53 Vand Rørinstallationerne til koldt, varmt og cirkulationen er i galvaniserede stålrør. Til hver af de fire boligblokke kommer koldtvandsstik ind fra gaden og fordeles til hver enkelt bolig. Ventilerne på koldt- og varmt vand er stort set alle fra opførelsen af ejendommen. Ejendommens varme brugsvandanlæg er ombygget til decentral fjernvarmeopvarmning i sommer Nye beholdere er forsynet med katolyse for beskyttelse af varmtvandrør. For fordeling af varmtvand mellem strengene er opsat regulerings Téeer på cirkulationsstrenge i kælder. Der er ikke opsat vandmålere for afregning i boligerne. Ældre rør med mange kalk aflejringer. Ældre rør. Ventiler på strengene er de oprindelige skydeventiler. Flere er skiftet til nye ventiler. 16

17 Løbende reparationer af utætheder tages over driften. Der skal sættes penge af til en udskiftning af ventiler på varmtvandsledningerne således at der sikres en god cirkulation gennem alle rørinstallationer. Dels af hensyn til forsyningen til beboerne, men primært så katolysen som er opsat på de nye beholdere kan beskytte rørsystemet mod yderligere tæringer. Beløb til at udskifte koldvandsstrengene, gøres først når antallet af utætheder og følgearbejder bliver for bekostelig Varme Varmeforsyningen er i 2014 ombygget fra naturgas opvarmet fælles varmecentral med en ældre Rendamax gaskedel til 4 nye varmecentraler opvarmet med fjernvarme via pladevarmevekslere i hver af de fire boligblokke. Der er jordledninger mellem blokkene som efter konverteringen er lukket ned. Centralvarmeanlæg er et 2-strengsanlæg til boligernes radiator med nedre fordeling. Der er radiatormålere fabr. Ista på radiatorerne med indbygget radiomodul. Opsat i Der er ventiler og regulerings Téere på strengene fra opførelsen. Enkelte steder er ventilerne udskiftet med STAD ventiler. Funktionsdygtig stand Der er uisolerede rørstykker enkelte steder i kælderen. I fremtiden vil der komme flere defekte ventiler. 17

18 Der sættes penge af til at få udskiftet samtlige ventiler, og få hele varmesystemet indreguleret, så fjernvarmeforsyningen kan energioptimeres. Det anbefales, at få opsat dynamiske reguleringsventiler på alle strengene, så alle beboerne får den rigtige varmeforsyning. Der sættes penge af til at efterisolere de uisolerede rørstykker. Varmemålere skal skifte efter 10 år afhensyn til levetid for batteri. Der er sat penge af til kontrol af ekspansionsbeholdere/udskiftning efter 10 år. 57 Ventilation I boligerne er der aftrækskanaler fra køkken og badeværelser. Aftrækskanalerne føres derfra op gennem ejendommen og ud gennem aftrækshætter i taget. Der ses ingen skader på aftrækskanalerne eller aftrækshætterne. I 10 årsperioden afsættes der et beløb til at rense aftrækskanalerne. Der afsættes beløb til projektforslag med mekanisk ventilation med varmegenvinding for sikring af et bedre indeklima. 18

19 58 - Øvrig VVS-anlæg (vaskeri) Der er fælles vaskeri på ejendommen. Der er 6 vaskemaskiner og 3 tørretumblere. Der er også betalingsanlæg i vaskerummet. Vaskemaskiner, tørretumblere og betalingsanlæg er i fin stand. Det vurderes at der i 10 årsperioden vil skulle skiftes 3 tørretumblere og 3 vaskemaskiner El-installationscentraler (forsyning) I kældrene er der placeret el-skab der fordeler strømmen til hver enkelt bolig. Sikringer og målere for fælles el er samlet i skabene. Funktionsdygtig stand Skal forventes skiftet helt eller delvist i perioden. Skal eftergås og sikres at alle grupper er fordelt korrekt og sikret med HPFI-relæer iht. gældende regler. Der afsættes mindre beløb i 10 årsperioden til udskiftning af tavlemateriel, etablering af jordspyd m.m. 19

20 63 Belysningsinstalationer Der er monteret gadelamper i gårdhaven ved stierne. Gadelamperne er forsynet med spare pære. Løbende vedligeholdt. Der afsættes et beløb til udskiftning af belysningsanlæg i perioden. Dels nye lamper i terræn og ved opgange m.m. og dels ny styring for energioptimering af installationen. Eksisterende standere kan evt. genbruges og forsynes med ny top isat ny LED-belysning Kommunikationsinstalationer (dør-tlf.) Der er ingen dørtelefoner på ejendommen. - Der sættes penge af til at monterer dørtelefoner, som en mulig løsning. Skal godkendes med budget på en generalforsamling. Afsættes 3. opgange pr. år samtidig med døre skiftes. 20

21 72 - Tavler, skilte, skærme og postkasser Der er opsat postkasser indenfor hoveddøren. God Ingen 82 - Belægninger i terræn Der er lagt fliser ved trappenedgange, under affaldscontainerne og på flisegangen i gårdhaven. Fliserne ligger fint i terræn, flisegangen i gårdhaven er dog en smule smal. Anlægning af en bredere sti lægges ind i 10 årsperioden. Det anbefales jævnligt at brænde ukrudt og i øvrigt renholde arealerne for at undgå skader i forbindelse med tiltagende bevoksning Maskiner og redskaber Der er rundt om ejendommen mange gangarealer, hvor det er nødvendigt at skovle sne i vintertiden. - En traktor med kost og saltspreder vil lette 21

22 arbejdet med at rydde sne Udstyr i terræn, legeplads o. lign. Der er i fællesarealerne placeret diverse legeredskaber. Udenfor opgangsdørene er der placeret cykelstativ. Legeredskaberne er placeret på et sandunderlag. Der bør afsættes et fast beløb til vedligeholdelse og reparation af redskaber. Bestyrelsen kan blive draget til ansvar i tilfælde af at defekte legeredskaber er årsag til at nogen kommer til skade. Legepladseftersyn anbefales igangsat for specifik afklaring af mangler m.m. Der afsættes også et beløb til at skifte sand i sandkassen. Eftersyn af legepladskonsulent bør foretages hvert 3. år. 22

23 88 Beplantning Der er i gårdhaven træer og buske. Ved indgangsdørene er der plantet hække, og ved trappenedgangene til kælderen er der planter. Beplantningen er generelt sund og velholdt. Det er dog ulovligt at have berberisbuske i gårdhaven, da de er giftige. Der sættes penge af til et arkitektforslag på et nyt haveanlæg, samt en eventuel realisering af projektforslaget. Der sættes også penge af til at fjerne de ulovlige berberisbuske. 23

24 Teknisk prioritering 1. Akutte arbejder Arbejder, der skal udføres, idet der er risiko for personskade, såfremt de ikke udføres det anførte år, eller hvor der allerede er risiko for personskade. Desuden arbejder, hvor der allerede er risiko for personskade. Desuden arbejder, hvor der er registreret væsentlige følgeskader på tilstødende bygningsdele. 2. Myndighedskrav Arbejder, der skal udføres, idet der er påbud fra fx arbejdstilsyn, veterinærmyndigheder m.m., eller der er risiko for påbud inden for kort tid. 3. Væsentlige følgeskader Arbejder, der skal udføres, idet der er risiko for væsentlige følgeskader, væsentlige forringelse, eller at bygningen ikke kan bruges, såfremt arbejderne ikke udføres det anførte år. 4. Forebyggende arbejder Arbejder, der udføres for at forebygge forhøjede vedligeholdelsesomkostninger, svarende til normal vedligeholdelse. 5. Æstetik/komfort Arbejder, der udføres af æstetiske hensyn, eller ønsker, der igangsættes for at forbedre komforten for beboerne. Er ikke forebyggende vedligeholdelse. 24

25 Bilag: Budget, vedligeholdelsesplan 10 år 25

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere