Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård"

Transkript

1 Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014

2 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger til de enkelte bygningsdele: Fundamenter Terrændæk Etageadskillelser Trapper, ramper udvendigt Altaner Tage Vinduer og døre udv Trapper indv Affald Afløb og sanitet Vand Varme Ventilation Øvrig VVS-anlæg (vaskeri) El-installationscentraler (forsyning) Belysningsinstalationer Kommunikationsinstalationer (dør-tlf.) Tavler, skilte, skærme og postkasser Belægninger i terræn Maskiner og redskaber Udstyr i terræn, legepladsen o. lign Beplantning xx Teknisk prioritering..24 Bilag. Budget, vedligeholdelsesplan 10 år

3 Indledning: Denne vedligeholdelsesplan indeholder forslag til budget for de kommende 10 års større vedligeholdelsesopgaver på ejendommen E/F Boholtegård, Boholtevej Køge. Ejendommen består af 5 bygninger med boliger. Der er i alt 288 boliger på ejendommen. Vedligeholdelsesplanen er udfærdiget som et internt arbejdspapir for bestyrelsen, til brug for planlægning af forestående vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Opmærksomheden henledes på, at budgettallene er anslåede håndværkerudgifter inkl. 25 % moms, tillagt 10 % til uforudsete udgifter, 10 % til teknikerhonorar samt 3 % til administrationshonorar. Hvor intet andet er nævnt er budgettallene inkl. nødvendige følgearbejder, som opstilling af stillads, leje af skurvogne o. lign. Der er ikke foretaget konstruktive indgreb i konstruktionerne, hvorfor der tages forbehold for tilstedeværelsen af asbest, PCB eller lignende. Der tages forbehold for evt. skjulte fejl, mangler og andre defekter, der ikke er konstateret ved gennemgangen af ejendommen. Stamdata: Matr. nr: 38 b Søndre Køge Opførelsesår: 1966 Bebygget areal: m 2 Samlet bygningsareal: m 2 Samlet areal tagetage: 0 m 2 Udnyttet tagetage: 0 m 2 Samlet kælderareal: m 2 Samlet boligareal: m 2 Samlet erhvervsareal: 0 m 2 Antal lejligheder: 288 stk. Antal erhverv: 0 stk. Antal etager: 3 ekskl. kælder- og tagetage Kontaktpersoner: CEJ Ejendomsadministration A/S Ejendomsinspektør: Flemming Ingstrup 3

4 Sammenfatning: Vedligeholdelsesplanen er en oversigt over forslag, registreret som vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen de kommende 10 år. Eventuelle anbefalede eftersyn/kontrol af bygningsdele er medtaget som en aktivitet i vedligeholdelsesplanen. Arbejderne i budgettet er angivet som stikord og opstillet i rækkefølge efter SFB koder. Alle arbejder er forsynet med en prioritering fra 1 til 5, hvor 1 er akutte arbejder og 5 er arbejder af mere kosmetisk karakter. Se beskrivelse for de enkelte prioriteter bagerst i rapporten. Vurdering: Ejendommen er opført i 1966 og fremstår i god stand. Bevægelser i de bærende betonbjælker forsager revner i murværket. Det kræver en nærmere undersøgelse af årsagerne. Beløb til supplerende undersøgelse er medtaget i rapporten. Der er udlagt en tagmembran som anbefales udskiftet i 10 årsperioden. I den forbindelse skal der foretages en ekstraisolering af tagkonstruktionen iht. gældende regler. Der er tidligere foretaget en betonrenovering på facaderne. Der er p.t. ingen større akutte arbejder på klimaskærmen, men almindelig løbende vedligeholdelse af fuger, vinduer m.m. Ejendommen kan få et løft ved maling af opgangene, renovering af indgangspartier og reparation af kældertrapper. Der må forventes at der i forlængelse af 10 årsperioden skal påbegyndes en udskiftning af eksisterende rør samt ventiler på koldt og varmtvandsforsyningen på ejendommen. Det anbefales desuden af skifte de oprindelige afspærringsventiler samt regulerings T- stykker på centralvarmestrengene, så vandfordelingen kan indreguleres mellem strengene. Det vurderes at der ikke kommer større arbejder på vinduer i 10 årsperioden. 4

5 Økonomi Ved prioritering af arbejderne er der ikke taget hensyn til eventuel finansiering, men alene foretaget en vurdering ud fra restlevetiden af bygningsdelene. Hensigtsmæssig finansiering/låneoptagelse eller anden prioritering af bestyrelsen kan bevirke at arbejderne må udskydes eller fremrykkes, hvilket i givet fald kan ændre på de tekniske prioriteringer. Fremgangsmåde Rapporten er udarbejdet af CEJ Ejendomsadministration A/S Ejendomsinspektør: Flemming Ingstrup, Ingeniør Michael Nielsen, Ingeniør Besigtigelser på ejendommen er foretaget ad flere gange, med vicevært Jannick Røntved. Gennemgangene er udført som en besigtigelse fra terræn af facader. Tag og kælder er besigtiget og et lejemål er besigtiget. Udgifterne er baseret på prisniveau 1. kvartal 2014, svarende til regulerings indeks for boligbyggeri på 132, 2. Tidspunkt for igangsætning af arbejderne bør vurderes en gang årligt i forbindelse med en bygningsgennemgang foretaget af en byggekyndig person/ejendomsinspektør samt bestyrelsen. Herudover er medregnet en grundig bygningsgennemgang hver 3-4 år med en revision af rapporten. 5

6 Bemærkninger til de enkelte bygningsdele: 12 - Fundamenter Fundamentet er opmuret og er pudset udvendigt. Der er gennem fundamentet udført åbninger til sikringsrum i kælderen. Åbningerne er tilmurede og de er lukket oppefra med en betonplade. Der ses revner enkelte steder. Gennemgående i fundament, sokkelpuds løst flere steder. Betonpladerne der lukker sikringsrummene af er ikke tætte. Det medfører at der kommer sprækker i kældervæggene under. Der sættes penge af til at gennemgå fundamentet for revner, for at undgå frostsprængninger. Revner vurderes som værende ikke kritiske, men skal udbedres og puds på sokler eftergås. 2 ud af de 12 tidligere nedgange til sikringsrummene er renoveret. Det anbefales at de resterende også renoveres. 6

7 21 - Ydervægge Ejendommens facader er etableret med søjler og betonbjælker. Facaden er udfyldt med gule teglsten, hvor fugerne er af bakkemørtel. Over vinduerne er murstenene båret af betonbjælkerne. Sålbænken er lavet af beton og i portgennemgangen er der malede betonvægge. Der er en opmuret skorsten for tidligere gaskedel i blok 14 Ejendommen har tidligere gennemgået en større facaderenovering med nye fuger og reparation af betonbjælkerne. Der er udført dilatationsfuger i de bærende betonbjælker. Der er også dilatations fuger i murværket. Generelt er sten og fuger i god stand. Teglstenene på den snart ubenyttede skorsten falder ned på græsplænen. Flere steder hvor der er udført dilatationsfuger i betonbjælkerne ses der store bevægelsesrevner i murværket over. Revnerne opstår når betonbjælkerne udvider og trækker sig sammen i forbindelse med temperaturændringer. Malingen på væggene i gennemgangen ved porten virker slidt. Fugerne er udvasket enkelte steder. Dilatationsfugerne mellem murværket slipper enkelte steder. Det anbefales at nedrive skorsten delvist, da den ikke længere er i drift. Anbefalet at fjerne ca. 1 meter som vurderes at være i dårlig stand, med løst murværk og lukning af toppen. Revnerne over dilatationsfugerne vurderes til at være ikke-kritiske, men skal udbedres. Fuges med korrekt bagstop. 7

8 Der sættes penge af til at male port gennemgangen jævnligt. Bakkemørtelfugerne mellem mursten skal gennemgås og skiftes i hele felter med et passende tidsinterval på facaderne. Det samme gælder dilatationsfugerne i murværket. Betonrenovering af bjælker under tag, har vist sig flere steder ikke at være i orden utæt, manglende bundbehandling. Der ses flere steder hvor der er direkte hul ind i konstruktionen og fugerne er ej udført korrekt. Der afsættes beløb til gennemgang af facade fra lift og udbedring skaderne. I trappe opgange og i en enkelt bolig, har bevægelser i konstruktionerne forårsaget revner i indvendige vægge, puds er faldet ned. Det anbefales, at der afsættes et beløb til en statikker for vurdering af bygningens stabilitet, da revnerne er blevet voldsomme og mange efter den seneste betonrenovering. Da bygningen er opført i 1966 er der risiko for PCB i de oprindelige delitationsfuger. Der afsættes mindre beløb for undersøgelse af dette. 8

9 23 - Etageadskillelser Etageadskillelsen mellem kælder og stue er udført i støbt beton. Over betonen er der udlagt strøer og der er isoleret mellem disse. Etageadskillelsen er i fin stand. Efterisolering af etageadskillelsen i Energimærkningen fra 2010 er ikke medtaget i dette budget. Det er vurderet at omlægningen af rørene i loftet vil gøre investeringen urentabel. Af hensyn til røg og brand, anbefales bøsninger omkring rørgennemføringer i dækket eftergået og tætnet Trapper, ramper udvendigt De udvendige trapper er støbte betontrapper. Der er nedstøbte malede jerngitre. Revner på flere af betontrapperne, i vanger som i bund af trappe. Trin er begyndt at forvitre flere steder. Jerngitrene ruster, hvor de er nedstøbt. Det gør at metallet udvider sig og får betonen til at revne. Betontrapperne bør renoveres. Der sættes penge af til at renovere 2 trapper hvert 4. år. Der foretages en betonreparation med afsluttende topcoat af murvanger samt renovering af stålrækværk. Betontrin renoveres og behandles med epoxy, diffusionsåben og skridsikker. 9

10 26 - Altaner Hver bolig er med en indvendig altan. Væggen mellem altan og stue er en massiv gasbeton, ca. 30 cm tyk. Vedligehold af terrassedøre og vinduer til altanerne er beboernes eget ansvar, og derfor af forskellig stand. Altanerne er generelt i fin stand. Brystninger har enkelte frostsprængninger og betonafdækning på murværk er revnet enkelt steder. Altanbund er kun vurderet i 2 boliger. OK stand. Skader på murværk medtages under facaderenovering. Ingen umiddelbar vedligeholdelse på altanbun- 10

11 de. Det foreslås, at der laves et projektforslag, hvor altanerne lukkes af med skydeglas, så altanen bliver bedre beskyttet mod vejrlig om vinteren. Projekt hvor beboerne kan melde sig til og købe lukningen som en del af et samlet fælles projekt på ejendommen. Betonafdækning på altaner eftergås, skader udbedres og defekte delitationsfuger skiftes. 27 Tage Der er fladt tage med hæld til den ene side på alle bygningerne. Taget og aftrækskanalerne er beklædt med tagfolie. Aftrækskanalernes hætter og toppen af murværket er inddækket med zink. Der er ikke mulighed for at fastgøre faldsikring for tagdækkere. Tagfolien er tæt i samlinger, men har begyndende deformationer i overfladen enkelte steder. Flere steder kan ses, at søm er på vej op gennem tagmembranen. Skyldes fugt i konstruktionen/træværk som skyder sømmene op. Fugt vurderes at komme fra taghætter/ indefra boligerne. Ingen synlige skader på tag er fundet, men det oplyses at membranen løbende har skader som må repareres. Zinkinddækningen er af ældre dato, skruerne der fastgør dem ruster. Der er dog ingen tegn på utætheder. 11

12 Tagrender og nedløb er i zink. Der er observeret utætheder i toppen af ydervæggen i boligerne på de øverste etager. Det skyldes at tætningsfugen bag fuglegitrene er utæt. Der skal monteres faldsikring på taget, lovkrav. Faldsikringen monteres med dynamiske poster med wire imellem. Igangsættes samtidig med tagbelægning skiftes. Det vurderes at tagbelægning skal udskiftes inden for 5-10-årsperioden. Ved en fremtidig udskiftning bør der skiftes til løsning med længere levetid end en tagmembran. Ved udskiftning af tag skal der fortages ekstraisolering af tag. Anbefales opbygget med kileskåret isolering så murkronen ikke skal skiftes samtidig. Løsning skal findes som en del af projektet. Anbefales gennemført over 3 år. Der sættes penge af til et eftersyn af tagfolie og taghætter hvert år. I tageftersynet medtages rens af tagrender. Tætningsfugen bag fuglegitteret udskiftes Vinduer og døre udv. Der er monteret aluminiumsvinduer med termorude og indvendig trækarm i vinduerne til boligerne. Indgangsdørene og kældervinduerne er af træ og med enkeltlagsglas. Mellem vinduerne er ydervæggen beklædt med eternitplader og under vinduerne er der betonsålbænke. Opgangsdørpartierne er af ældre dato og med enkeltglasruder. 12

13 Fugerne omkring vinduerne er med elastisk fuge, og omkring døren er den udført i mørtel. Vinduerne ser fine ud. De virker tætte og aluminiummet er i fin stand. Trænger til en overfladebehandling med voks. Glasisætningsbånd krymper enkelte steder, hvilket er en fabrikationsfejl. Løsning/udskiftning skal afklares i samarbejde med Velfac. Der er isolering bag beklædningsplader mellem vinduer. OK Fugerne omkring vinduerne er ikke elastiske mere og slipper. Der ses skader på betonsålbænkene, revner og afskalning. De elastiske fuger omkring vinduer bør kontrolleres ca. hver 3. år. Evt. samtidig med revision af vedligeholdelsesplanen. Defekte fuger udskiftes. Det anbefales at lade alle vinduer og døre gennemgå hvert 6. år for smøring og justering af beslag og hængsler, så korrekt funktion sikres. Det anbefales at udskifte opgangsdørpartierne til nye og bedre isolerende døre. Efter udskiftningen bør de nye døre smøres og justeres jævnligt for korrekt funktion. Løsning med glasisætningsbånd som krymper, skal afklares med Velfac. Trævinduer mod kælder m.m. skal males. Afsat beløb hvert 7 år i gennemsnit. Men facader skal vurderes årligt. 13

14 34 - Trapper indv. De indvendige trapper er udført i beton med terrazzobelægning. Balustrene er i malet stål og håndlisten er i lakeret træ. Væggene er malet med en nistret maling (DING- DONG maling). Der er belys på hver etage med lystryk, tidsstyring. Terrazzogulvet er fra opførelsen af ejendommen. I de inspicerede opgange var der ikke synlige skader. Der ses sprækker på væggene, og pudset falder af enkelte steder. Opgangene bærer præg af at det er lang tid siden, de har været malet. Det forventes at terrazzogulvet i fremtiden vil sprække eller skalle af. Der sættes penge af til reparationer. Der sættes penge af til at male alle opgange, samt reparerer revnerne. I samme omgang bør belysningen ændres til en mere strømbesparende og sikres af DS 700 overholdes. Der skal tags højde for evt. bly i malingen inden der hentes tilbud ind på arbejdet. 14

15 51 Affald Affaldscontainere er opstillet frit for enden af gavlene. OK. Det sker dog at tomme containere er væltet i vinden. Der sættes penge af til at bygge et skur/opsætte servitelbure for affaldscontainerne og evt. en miljøstation fælles for bebyggelsen. Der afsættes beløb for udarbejdelse af oplæg til GF samt ansøgning i kommunen inden opstart af projekt Afløb og sanitet Faldstammerne fra hver bolig samles i boligens kældre. Derfra løber de ud i kloakledningen. Regnvand løber separat. Der ses gennemtæringer flere steder og muffer som er ved at revner. Afløbsledninger i terræn anbefales renset og undersøgt for skader med kamera hvert 15. år. Faldstammer anbefales renset som forebyggende vedligeholdelse hver 12. år. Udvendige sandfangsbrønde oprenses årligt, som en del af den løbende generelle vedligeholdelse. Der medtages i planen, at faldstammer strømpefores med 4-6 stk. pr. gang så en udskiftning undgås gennem etagerne. 15

16 53 Vand Rørinstallationerne til koldt, varmt og cirkulationen er i galvaniserede stålrør. Til hver af de fire boligblokke kommer koldtvandsstik ind fra gaden og fordeles til hver enkelt bolig. Ventilerne på koldt- og varmt vand er stort set alle fra opførelsen af ejendommen. Ejendommens varme brugsvandanlæg er ombygget til decentral fjernvarmeopvarmning i sommer Nye beholdere er forsynet med katolyse for beskyttelse af varmtvandrør. For fordeling af varmtvand mellem strengene er opsat regulerings Téeer på cirkulationsstrenge i kælder. Der er ikke opsat vandmålere for afregning i boligerne. Ældre rør med mange kalk aflejringer. Ældre rør. Ventiler på strengene er de oprindelige skydeventiler. Flere er skiftet til nye ventiler. 16

17 Løbende reparationer af utætheder tages over driften. Der skal sættes penge af til en udskiftning af ventiler på varmtvandsledningerne således at der sikres en god cirkulation gennem alle rørinstallationer. Dels af hensyn til forsyningen til beboerne, men primært så katolysen som er opsat på de nye beholdere kan beskytte rørsystemet mod yderligere tæringer. Beløb til at udskifte koldvandsstrengene, gøres først når antallet af utætheder og følgearbejder bliver for bekostelig Varme Varmeforsyningen er i 2014 ombygget fra naturgas opvarmet fælles varmecentral med en ældre Rendamax gaskedel til 4 nye varmecentraler opvarmet med fjernvarme via pladevarmevekslere i hver af de fire boligblokke. Der er jordledninger mellem blokkene som efter konverteringen er lukket ned. Centralvarmeanlæg er et 2-strengsanlæg til boligernes radiator med nedre fordeling. Der er radiatormålere fabr. Ista på radiatorerne med indbygget radiomodul. Opsat i Der er ventiler og regulerings Téere på strengene fra opførelsen. Enkelte steder er ventilerne udskiftet med STAD ventiler. Funktionsdygtig stand Der er uisolerede rørstykker enkelte steder i kælderen. I fremtiden vil der komme flere defekte ventiler. 17

18 Der sættes penge af til at få udskiftet samtlige ventiler, og få hele varmesystemet indreguleret, så fjernvarmeforsyningen kan energioptimeres. Det anbefales, at få opsat dynamiske reguleringsventiler på alle strengene, så alle beboerne får den rigtige varmeforsyning. Der sættes penge af til at efterisolere de uisolerede rørstykker. Varmemålere skal skifte efter 10 år afhensyn til levetid for batteri. Der er sat penge af til kontrol af ekspansionsbeholdere/udskiftning efter 10 år. 57 Ventilation I boligerne er der aftrækskanaler fra køkken og badeværelser. Aftrækskanalerne føres derfra op gennem ejendommen og ud gennem aftrækshætter i taget. Der ses ingen skader på aftrækskanalerne eller aftrækshætterne. I 10 årsperioden afsættes der et beløb til at rense aftrækskanalerne. Der afsættes beløb til projektforslag med mekanisk ventilation med varmegenvinding for sikring af et bedre indeklima. 18

19 58 - Øvrig VVS-anlæg (vaskeri) Der er fælles vaskeri på ejendommen. Der er 6 vaskemaskiner og 3 tørretumblere. Der er også betalingsanlæg i vaskerummet. Vaskemaskiner, tørretumblere og betalingsanlæg er i fin stand. Det vurderes at der i 10 årsperioden vil skulle skiftes 3 tørretumblere og 3 vaskemaskiner El-installationscentraler (forsyning) I kældrene er der placeret el-skab der fordeler strømmen til hver enkelt bolig. Sikringer og målere for fælles el er samlet i skabene. Funktionsdygtig stand Skal forventes skiftet helt eller delvist i perioden. Skal eftergås og sikres at alle grupper er fordelt korrekt og sikret med HPFI-relæer iht. gældende regler. Der afsættes mindre beløb i 10 årsperioden til udskiftning af tavlemateriel, etablering af jordspyd m.m. 19

20 63 Belysningsinstalationer Der er monteret gadelamper i gårdhaven ved stierne. Gadelamperne er forsynet med spare pære. Løbende vedligeholdt. Der afsættes et beløb til udskiftning af belysningsanlæg i perioden. Dels nye lamper i terræn og ved opgange m.m. og dels ny styring for energioptimering af installationen. Eksisterende standere kan evt. genbruges og forsynes med ny top isat ny LED-belysning Kommunikationsinstalationer (dør-tlf.) Der er ingen dørtelefoner på ejendommen. - Der sættes penge af til at monterer dørtelefoner, som en mulig løsning. Skal godkendes med budget på en generalforsamling. Afsættes 3. opgange pr. år samtidig med døre skiftes. 20

21 72 - Tavler, skilte, skærme og postkasser Der er opsat postkasser indenfor hoveddøren. God Ingen 82 - Belægninger i terræn Der er lagt fliser ved trappenedgange, under affaldscontainerne og på flisegangen i gårdhaven. Fliserne ligger fint i terræn, flisegangen i gårdhaven er dog en smule smal. Anlægning af en bredere sti lægges ind i 10 årsperioden. Det anbefales jævnligt at brænde ukrudt og i øvrigt renholde arealerne for at undgå skader i forbindelse med tiltagende bevoksning Maskiner og redskaber Der er rundt om ejendommen mange gangarealer, hvor det er nødvendigt at skovle sne i vintertiden. - En traktor med kost og saltspreder vil lette 21

22 arbejdet med at rydde sne Udstyr i terræn, legeplads o. lign. Der er i fællesarealerne placeret diverse legeredskaber. Udenfor opgangsdørene er der placeret cykelstativ. Legeredskaberne er placeret på et sandunderlag. Der bør afsættes et fast beløb til vedligeholdelse og reparation af redskaber. Bestyrelsen kan blive draget til ansvar i tilfælde af at defekte legeredskaber er årsag til at nogen kommer til skade. Legepladseftersyn anbefales igangsat for specifik afklaring af mangler m.m. Der afsættes også et beløb til at skifte sand i sandkassen. Eftersyn af legepladskonsulent bør foretages hvert 3. år. 22

23 88 Beplantning Der er i gårdhaven træer og buske. Ved indgangsdørene er der plantet hække, og ved trappenedgangene til kælderen er der planter. Beplantningen er generelt sund og velholdt. Det er dog ulovligt at have berberisbuske i gårdhaven, da de er giftige. Der sættes penge af til et arkitektforslag på et nyt haveanlæg, samt en eventuel realisering af projektforslaget. Der sættes også penge af til at fjerne de ulovlige berberisbuske. 23

24 Teknisk prioritering 1. Akutte arbejder Arbejder, der skal udføres, idet der er risiko for personskade, såfremt de ikke udføres det anførte år, eller hvor der allerede er risiko for personskade. Desuden arbejder, hvor der allerede er risiko for personskade. Desuden arbejder, hvor der er registreret væsentlige følgeskader på tilstødende bygningsdele. 2. Myndighedskrav Arbejder, der skal udføres, idet der er påbud fra fx arbejdstilsyn, veterinærmyndigheder m.m., eller der er risiko for påbud inden for kort tid. 3. Væsentlige følgeskader Arbejder, der skal udføres, idet der er risiko for væsentlige følgeskader, væsentlige forringelse, eller at bygningen ikke kan bruges, såfremt arbejderne ikke udføres det anførte år. 4. Forebyggende arbejder Arbejder, der udføres for at forebygge forhøjede vedligeholdelsesomkostninger, svarende til normal vedligeholdelse. 5. Æstetik/komfort Arbejder, der udføres af æstetiske hensyn, eller ønsker, der igangsættes for at forbedre komforten for beboerne. Er ikke forebyggende vedligeholdelse. 24

25 Bilag: Budget, vedligeholdelsesplan 10 år 25

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader.

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader. Notat til generalforsamling d. 28. april 211 - tag- og vandskader. Vinteren 21/211 har desværre forårsaget en del skader på Ejerforeningens tag samt involveret vandskader i 5 lejligheder. Skaderne er sket

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-003626-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere