Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård"

Transkript

1 Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014

2 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger til de enkelte bygningsdele: Fundamenter Terrændæk Etageadskillelser Trapper, ramper udvendigt Altaner Tage Vinduer og døre udv Trapper indv Affald Afløb og sanitet Vand Varme Ventilation Øvrig VVS-anlæg (vaskeri) El-installationscentraler (forsyning) Belysningsinstalationer Kommunikationsinstalationer (dør-tlf.) Tavler, skilte, skærme og postkasser Belægninger i terræn Maskiner og redskaber Udstyr i terræn, legepladsen o. lign Beplantning xx Teknisk prioritering..24 Bilag. Budget, vedligeholdelsesplan 10 år

3 Indledning: Denne vedligeholdelsesplan indeholder forslag til budget for de kommende 10 års større vedligeholdelsesopgaver på ejendommen E/F Boholtegård, Boholtevej Køge. Ejendommen består af 5 bygninger med boliger. Der er i alt 288 boliger på ejendommen. Vedligeholdelsesplanen er udfærdiget som et internt arbejdspapir for bestyrelsen, til brug for planlægning af forestående vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Opmærksomheden henledes på, at budgettallene er anslåede håndværkerudgifter inkl. 25 % moms, tillagt 10 % til uforudsete udgifter, 10 % til teknikerhonorar samt 3 % til administrationshonorar. Hvor intet andet er nævnt er budgettallene inkl. nødvendige følgearbejder, som opstilling af stillads, leje af skurvogne o. lign. Der er ikke foretaget konstruktive indgreb i konstruktionerne, hvorfor der tages forbehold for tilstedeværelsen af asbest, PCB eller lignende. Der tages forbehold for evt. skjulte fejl, mangler og andre defekter, der ikke er konstateret ved gennemgangen af ejendommen. Stamdata: Matr. nr: 38 b Søndre Køge Opførelsesår: 1966 Bebygget areal: m 2 Samlet bygningsareal: m 2 Samlet areal tagetage: 0 m 2 Udnyttet tagetage: 0 m 2 Samlet kælderareal: m 2 Samlet boligareal: m 2 Samlet erhvervsareal: 0 m 2 Antal lejligheder: 288 stk. Antal erhverv: 0 stk. Antal etager: 3 ekskl. kælder- og tagetage Kontaktpersoner: CEJ Ejendomsadministration A/S Ejendomsinspektør: Flemming Ingstrup 3

4 Sammenfatning: Vedligeholdelsesplanen er en oversigt over forslag, registreret som vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen de kommende 10 år. Eventuelle anbefalede eftersyn/kontrol af bygningsdele er medtaget som en aktivitet i vedligeholdelsesplanen. Arbejderne i budgettet er angivet som stikord og opstillet i rækkefølge efter SFB koder. Alle arbejder er forsynet med en prioritering fra 1 til 5, hvor 1 er akutte arbejder og 5 er arbejder af mere kosmetisk karakter. Se beskrivelse for de enkelte prioriteter bagerst i rapporten. Vurdering: Ejendommen er opført i 1966 og fremstår i god stand. Bevægelser i de bærende betonbjælker forsager revner i murværket. Det kræver en nærmere undersøgelse af årsagerne. Beløb til supplerende undersøgelse er medtaget i rapporten. Der er udlagt en tagmembran som anbefales udskiftet i 10 årsperioden. I den forbindelse skal der foretages en ekstraisolering af tagkonstruktionen iht. gældende regler. Der er tidligere foretaget en betonrenovering på facaderne. Der er p.t. ingen større akutte arbejder på klimaskærmen, men almindelig løbende vedligeholdelse af fuger, vinduer m.m. Ejendommen kan få et løft ved maling af opgangene, renovering af indgangspartier og reparation af kældertrapper. Der må forventes at der i forlængelse af 10 årsperioden skal påbegyndes en udskiftning af eksisterende rør samt ventiler på koldt og varmtvandsforsyningen på ejendommen. Det anbefales desuden af skifte de oprindelige afspærringsventiler samt regulerings T- stykker på centralvarmestrengene, så vandfordelingen kan indreguleres mellem strengene. Det vurderes at der ikke kommer større arbejder på vinduer i 10 årsperioden. 4

5 Økonomi Ved prioritering af arbejderne er der ikke taget hensyn til eventuel finansiering, men alene foretaget en vurdering ud fra restlevetiden af bygningsdelene. Hensigtsmæssig finansiering/låneoptagelse eller anden prioritering af bestyrelsen kan bevirke at arbejderne må udskydes eller fremrykkes, hvilket i givet fald kan ændre på de tekniske prioriteringer. Fremgangsmåde Rapporten er udarbejdet af CEJ Ejendomsadministration A/S Ejendomsinspektør: Flemming Ingstrup, Ingeniør Michael Nielsen, Ingeniør Besigtigelser på ejendommen er foretaget ad flere gange, med vicevært Jannick Røntved. Gennemgangene er udført som en besigtigelse fra terræn af facader. Tag og kælder er besigtiget og et lejemål er besigtiget. Udgifterne er baseret på prisniveau 1. kvartal 2014, svarende til regulerings indeks for boligbyggeri på 132, 2. Tidspunkt for igangsætning af arbejderne bør vurderes en gang årligt i forbindelse med en bygningsgennemgang foretaget af en byggekyndig person/ejendomsinspektør samt bestyrelsen. Herudover er medregnet en grundig bygningsgennemgang hver 3-4 år med en revision af rapporten. 5

6 Bemærkninger til de enkelte bygningsdele: 12 - Fundamenter Fundamentet er opmuret og er pudset udvendigt. Der er gennem fundamentet udført åbninger til sikringsrum i kælderen. Åbningerne er tilmurede og de er lukket oppefra med en betonplade. Der ses revner enkelte steder. Gennemgående i fundament, sokkelpuds løst flere steder. Betonpladerne der lukker sikringsrummene af er ikke tætte. Det medfører at der kommer sprækker i kældervæggene under. Der sættes penge af til at gennemgå fundamentet for revner, for at undgå frostsprængninger. Revner vurderes som værende ikke kritiske, men skal udbedres og puds på sokler eftergås. 2 ud af de 12 tidligere nedgange til sikringsrummene er renoveret. Det anbefales at de resterende også renoveres. 6

7 21 - Ydervægge Ejendommens facader er etableret med søjler og betonbjælker. Facaden er udfyldt med gule teglsten, hvor fugerne er af bakkemørtel. Over vinduerne er murstenene båret af betonbjælkerne. Sålbænken er lavet af beton og i portgennemgangen er der malede betonvægge. Der er en opmuret skorsten for tidligere gaskedel i blok 14 Ejendommen har tidligere gennemgået en større facaderenovering med nye fuger og reparation af betonbjælkerne. Der er udført dilatationsfuger i de bærende betonbjælker. Der er også dilatations fuger i murværket. Generelt er sten og fuger i god stand. Teglstenene på den snart ubenyttede skorsten falder ned på græsplænen. Flere steder hvor der er udført dilatationsfuger i betonbjælkerne ses der store bevægelsesrevner i murværket over. Revnerne opstår når betonbjælkerne udvider og trækker sig sammen i forbindelse med temperaturændringer. Malingen på væggene i gennemgangen ved porten virker slidt. Fugerne er udvasket enkelte steder. Dilatationsfugerne mellem murværket slipper enkelte steder. Det anbefales at nedrive skorsten delvist, da den ikke længere er i drift. Anbefalet at fjerne ca. 1 meter som vurderes at være i dårlig stand, med løst murværk og lukning af toppen. Revnerne over dilatationsfugerne vurderes til at være ikke-kritiske, men skal udbedres. Fuges med korrekt bagstop. 7

8 Der sættes penge af til at male port gennemgangen jævnligt. Bakkemørtelfugerne mellem mursten skal gennemgås og skiftes i hele felter med et passende tidsinterval på facaderne. Det samme gælder dilatationsfugerne i murværket. Betonrenovering af bjælker under tag, har vist sig flere steder ikke at være i orden utæt, manglende bundbehandling. Der ses flere steder hvor der er direkte hul ind i konstruktionen og fugerne er ej udført korrekt. Der afsættes beløb til gennemgang af facade fra lift og udbedring skaderne. I trappe opgange og i en enkelt bolig, har bevægelser i konstruktionerne forårsaget revner i indvendige vægge, puds er faldet ned. Det anbefales, at der afsættes et beløb til en statikker for vurdering af bygningens stabilitet, da revnerne er blevet voldsomme og mange efter den seneste betonrenovering. Da bygningen er opført i 1966 er der risiko for PCB i de oprindelige delitationsfuger. Der afsættes mindre beløb for undersøgelse af dette. 8

9 23 - Etageadskillelser Etageadskillelsen mellem kælder og stue er udført i støbt beton. Over betonen er der udlagt strøer og der er isoleret mellem disse. Etageadskillelsen er i fin stand. Efterisolering af etageadskillelsen i Energimærkningen fra 2010 er ikke medtaget i dette budget. Det er vurderet at omlægningen af rørene i loftet vil gøre investeringen urentabel. Af hensyn til røg og brand, anbefales bøsninger omkring rørgennemføringer i dækket eftergået og tætnet Trapper, ramper udvendigt De udvendige trapper er støbte betontrapper. Der er nedstøbte malede jerngitre. Revner på flere af betontrapperne, i vanger som i bund af trappe. Trin er begyndt at forvitre flere steder. Jerngitrene ruster, hvor de er nedstøbt. Det gør at metallet udvider sig og får betonen til at revne. Betontrapperne bør renoveres. Der sættes penge af til at renovere 2 trapper hvert 4. år. Der foretages en betonreparation med afsluttende topcoat af murvanger samt renovering af stålrækværk. Betontrin renoveres og behandles med epoxy, diffusionsåben og skridsikker. 9

10 26 - Altaner Hver bolig er med en indvendig altan. Væggen mellem altan og stue er en massiv gasbeton, ca. 30 cm tyk. Vedligehold af terrassedøre og vinduer til altanerne er beboernes eget ansvar, og derfor af forskellig stand. Altanerne er generelt i fin stand. Brystninger har enkelte frostsprængninger og betonafdækning på murværk er revnet enkelt steder. Altanbund er kun vurderet i 2 boliger. OK stand. Skader på murværk medtages under facaderenovering. Ingen umiddelbar vedligeholdelse på altanbun- 10

11 de. Det foreslås, at der laves et projektforslag, hvor altanerne lukkes af med skydeglas, så altanen bliver bedre beskyttet mod vejrlig om vinteren. Projekt hvor beboerne kan melde sig til og købe lukningen som en del af et samlet fælles projekt på ejendommen. Betonafdækning på altaner eftergås, skader udbedres og defekte delitationsfuger skiftes. 27 Tage Der er fladt tage med hæld til den ene side på alle bygningerne. Taget og aftrækskanalerne er beklædt med tagfolie. Aftrækskanalernes hætter og toppen af murværket er inddækket med zink. Der er ikke mulighed for at fastgøre faldsikring for tagdækkere. Tagfolien er tæt i samlinger, men har begyndende deformationer i overfladen enkelte steder. Flere steder kan ses, at søm er på vej op gennem tagmembranen. Skyldes fugt i konstruktionen/træværk som skyder sømmene op. Fugt vurderes at komme fra taghætter/ indefra boligerne. Ingen synlige skader på tag er fundet, men det oplyses at membranen løbende har skader som må repareres. Zinkinddækningen er af ældre dato, skruerne der fastgør dem ruster. Der er dog ingen tegn på utætheder. 11

12 Tagrender og nedløb er i zink. Der er observeret utætheder i toppen af ydervæggen i boligerne på de øverste etager. Det skyldes at tætningsfugen bag fuglegitrene er utæt. Der skal monteres faldsikring på taget, lovkrav. Faldsikringen monteres med dynamiske poster med wire imellem. Igangsættes samtidig med tagbelægning skiftes. Det vurderes at tagbelægning skal udskiftes inden for 5-10-årsperioden. Ved en fremtidig udskiftning bør der skiftes til løsning med længere levetid end en tagmembran. Ved udskiftning af tag skal der fortages ekstraisolering af tag. Anbefales opbygget med kileskåret isolering så murkronen ikke skal skiftes samtidig. Løsning skal findes som en del af projektet. Anbefales gennemført over 3 år. Der sættes penge af til et eftersyn af tagfolie og taghætter hvert år. I tageftersynet medtages rens af tagrender. Tætningsfugen bag fuglegitteret udskiftes Vinduer og døre udv. Der er monteret aluminiumsvinduer med termorude og indvendig trækarm i vinduerne til boligerne. Indgangsdørene og kældervinduerne er af træ og med enkeltlagsglas. Mellem vinduerne er ydervæggen beklædt med eternitplader og under vinduerne er der betonsålbænke. Opgangsdørpartierne er af ældre dato og med enkeltglasruder. 12

13 Fugerne omkring vinduerne er med elastisk fuge, og omkring døren er den udført i mørtel. Vinduerne ser fine ud. De virker tætte og aluminiummet er i fin stand. Trænger til en overfladebehandling med voks. Glasisætningsbånd krymper enkelte steder, hvilket er en fabrikationsfejl. Løsning/udskiftning skal afklares i samarbejde med Velfac. Der er isolering bag beklædningsplader mellem vinduer. OK Fugerne omkring vinduerne er ikke elastiske mere og slipper. Der ses skader på betonsålbænkene, revner og afskalning. De elastiske fuger omkring vinduer bør kontrolleres ca. hver 3. år. Evt. samtidig med revision af vedligeholdelsesplanen. Defekte fuger udskiftes. Det anbefales at lade alle vinduer og døre gennemgå hvert 6. år for smøring og justering af beslag og hængsler, så korrekt funktion sikres. Det anbefales at udskifte opgangsdørpartierne til nye og bedre isolerende døre. Efter udskiftningen bør de nye døre smøres og justeres jævnligt for korrekt funktion. Løsning med glasisætningsbånd som krymper, skal afklares med Velfac. Trævinduer mod kælder m.m. skal males. Afsat beløb hvert 7 år i gennemsnit. Men facader skal vurderes årligt. 13

14 34 - Trapper indv. De indvendige trapper er udført i beton med terrazzobelægning. Balustrene er i malet stål og håndlisten er i lakeret træ. Væggene er malet med en nistret maling (DING- DONG maling). Der er belys på hver etage med lystryk, tidsstyring. Terrazzogulvet er fra opførelsen af ejendommen. I de inspicerede opgange var der ikke synlige skader. Der ses sprækker på væggene, og pudset falder af enkelte steder. Opgangene bærer præg af at det er lang tid siden, de har været malet. Det forventes at terrazzogulvet i fremtiden vil sprække eller skalle af. Der sættes penge af til reparationer. Der sættes penge af til at male alle opgange, samt reparerer revnerne. I samme omgang bør belysningen ændres til en mere strømbesparende og sikres af DS 700 overholdes. Der skal tags højde for evt. bly i malingen inden der hentes tilbud ind på arbejdet. 14

15 51 Affald Affaldscontainere er opstillet frit for enden af gavlene. OK. Det sker dog at tomme containere er væltet i vinden. Der sættes penge af til at bygge et skur/opsætte servitelbure for affaldscontainerne og evt. en miljøstation fælles for bebyggelsen. Der afsættes beløb for udarbejdelse af oplæg til GF samt ansøgning i kommunen inden opstart af projekt Afløb og sanitet Faldstammerne fra hver bolig samles i boligens kældre. Derfra løber de ud i kloakledningen. Regnvand løber separat. Der ses gennemtæringer flere steder og muffer som er ved at revner. Afløbsledninger i terræn anbefales renset og undersøgt for skader med kamera hvert 15. år. Faldstammer anbefales renset som forebyggende vedligeholdelse hver 12. år. Udvendige sandfangsbrønde oprenses årligt, som en del af den løbende generelle vedligeholdelse. Der medtages i planen, at faldstammer strømpefores med 4-6 stk. pr. gang så en udskiftning undgås gennem etagerne. 15

16 53 Vand Rørinstallationerne til koldt, varmt og cirkulationen er i galvaniserede stålrør. Til hver af de fire boligblokke kommer koldtvandsstik ind fra gaden og fordeles til hver enkelt bolig. Ventilerne på koldt- og varmt vand er stort set alle fra opførelsen af ejendommen. Ejendommens varme brugsvandanlæg er ombygget til decentral fjernvarmeopvarmning i sommer Nye beholdere er forsynet med katolyse for beskyttelse af varmtvandrør. For fordeling af varmtvand mellem strengene er opsat regulerings Téeer på cirkulationsstrenge i kælder. Der er ikke opsat vandmålere for afregning i boligerne. Ældre rør med mange kalk aflejringer. Ældre rør. Ventiler på strengene er de oprindelige skydeventiler. Flere er skiftet til nye ventiler. 16

17 Løbende reparationer af utætheder tages over driften. Der skal sættes penge af til en udskiftning af ventiler på varmtvandsledningerne således at der sikres en god cirkulation gennem alle rørinstallationer. Dels af hensyn til forsyningen til beboerne, men primært så katolysen som er opsat på de nye beholdere kan beskytte rørsystemet mod yderligere tæringer. Beløb til at udskifte koldvandsstrengene, gøres først når antallet af utætheder og følgearbejder bliver for bekostelig Varme Varmeforsyningen er i 2014 ombygget fra naturgas opvarmet fælles varmecentral med en ældre Rendamax gaskedel til 4 nye varmecentraler opvarmet med fjernvarme via pladevarmevekslere i hver af de fire boligblokke. Der er jordledninger mellem blokkene som efter konverteringen er lukket ned. Centralvarmeanlæg er et 2-strengsanlæg til boligernes radiator med nedre fordeling. Der er radiatormålere fabr. Ista på radiatorerne med indbygget radiomodul. Opsat i Der er ventiler og regulerings Téere på strengene fra opførelsen. Enkelte steder er ventilerne udskiftet med STAD ventiler. Funktionsdygtig stand Der er uisolerede rørstykker enkelte steder i kælderen. I fremtiden vil der komme flere defekte ventiler. 17

18 Der sættes penge af til at få udskiftet samtlige ventiler, og få hele varmesystemet indreguleret, så fjernvarmeforsyningen kan energioptimeres. Det anbefales, at få opsat dynamiske reguleringsventiler på alle strengene, så alle beboerne får den rigtige varmeforsyning. Der sættes penge af til at efterisolere de uisolerede rørstykker. Varmemålere skal skifte efter 10 år afhensyn til levetid for batteri. Der er sat penge af til kontrol af ekspansionsbeholdere/udskiftning efter 10 år. 57 Ventilation I boligerne er der aftrækskanaler fra køkken og badeværelser. Aftrækskanalerne føres derfra op gennem ejendommen og ud gennem aftrækshætter i taget. Der ses ingen skader på aftrækskanalerne eller aftrækshætterne. I 10 årsperioden afsættes der et beløb til at rense aftrækskanalerne. Der afsættes beløb til projektforslag med mekanisk ventilation med varmegenvinding for sikring af et bedre indeklima. 18

19 58 - Øvrig VVS-anlæg (vaskeri) Der er fælles vaskeri på ejendommen. Der er 6 vaskemaskiner og 3 tørretumblere. Der er også betalingsanlæg i vaskerummet. Vaskemaskiner, tørretumblere og betalingsanlæg er i fin stand. Det vurderes at der i 10 årsperioden vil skulle skiftes 3 tørretumblere og 3 vaskemaskiner El-installationscentraler (forsyning) I kældrene er der placeret el-skab der fordeler strømmen til hver enkelt bolig. Sikringer og målere for fælles el er samlet i skabene. Funktionsdygtig stand Skal forventes skiftet helt eller delvist i perioden. Skal eftergås og sikres at alle grupper er fordelt korrekt og sikret med HPFI-relæer iht. gældende regler. Der afsættes mindre beløb i 10 årsperioden til udskiftning af tavlemateriel, etablering af jordspyd m.m. 19

20 63 Belysningsinstalationer Der er monteret gadelamper i gårdhaven ved stierne. Gadelamperne er forsynet med spare pære. Løbende vedligeholdt. Der afsættes et beløb til udskiftning af belysningsanlæg i perioden. Dels nye lamper i terræn og ved opgange m.m. og dels ny styring for energioptimering af installationen. Eksisterende standere kan evt. genbruges og forsynes med ny top isat ny LED-belysning Kommunikationsinstalationer (dør-tlf.) Der er ingen dørtelefoner på ejendommen. - Der sættes penge af til at monterer dørtelefoner, som en mulig løsning. Skal godkendes med budget på en generalforsamling. Afsættes 3. opgange pr. år samtidig med døre skiftes. 20

21 72 - Tavler, skilte, skærme og postkasser Der er opsat postkasser indenfor hoveddøren. God Ingen 82 - Belægninger i terræn Der er lagt fliser ved trappenedgange, under affaldscontainerne og på flisegangen i gårdhaven. Fliserne ligger fint i terræn, flisegangen i gårdhaven er dog en smule smal. Anlægning af en bredere sti lægges ind i 10 årsperioden. Det anbefales jævnligt at brænde ukrudt og i øvrigt renholde arealerne for at undgå skader i forbindelse med tiltagende bevoksning Maskiner og redskaber Der er rundt om ejendommen mange gangarealer, hvor det er nødvendigt at skovle sne i vintertiden. - En traktor med kost og saltspreder vil lette 21

22 arbejdet med at rydde sne Udstyr i terræn, legeplads o. lign. Der er i fællesarealerne placeret diverse legeredskaber. Udenfor opgangsdørene er der placeret cykelstativ. Legeredskaberne er placeret på et sandunderlag. Der bør afsættes et fast beløb til vedligeholdelse og reparation af redskaber. Bestyrelsen kan blive draget til ansvar i tilfælde af at defekte legeredskaber er årsag til at nogen kommer til skade. Legepladseftersyn anbefales igangsat for specifik afklaring af mangler m.m. Der afsættes også et beløb til at skifte sand i sandkassen. Eftersyn af legepladskonsulent bør foretages hvert 3. år. 22

23 88 Beplantning Der er i gårdhaven træer og buske. Ved indgangsdørene er der plantet hække, og ved trappenedgangene til kælderen er der planter. Beplantningen er generelt sund og velholdt. Det er dog ulovligt at have berberisbuske i gårdhaven, da de er giftige. Der sættes penge af til et arkitektforslag på et nyt haveanlæg, samt en eventuel realisering af projektforslaget. Der sættes også penge af til at fjerne de ulovlige berberisbuske. 23

24 Teknisk prioritering 1. Akutte arbejder Arbejder, der skal udføres, idet der er risiko for personskade, såfremt de ikke udføres det anførte år, eller hvor der allerede er risiko for personskade. Desuden arbejder, hvor der allerede er risiko for personskade. Desuden arbejder, hvor der er registreret væsentlige følgeskader på tilstødende bygningsdele. 2. Myndighedskrav Arbejder, der skal udføres, idet der er påbud fra fx arbejdstilsyn, veterinærmyndigheder m.m., eller der er risiko for påbud inden for kort tid. 3. Væsentlige følgeskader Arbejder, der skal udføres, idet der er risiko for væsentlige følgeskader, væsentlige forringelse, eller at bygningen ikke kan bruges, såfremt arbejderne ikke udføres det anførte år. 4. Forebyggende arbejder Arbejder, der udføres for at forebygge forhøjede vedligeholdelsesomkostninger, svarende til normal vedligeholdelse. 5. Æstetik/komfort Arbejder, der udføres af æstetiske hensyn, eller ønsker, der igangsættes for at forbedre komforten for beboerne. Er ikke forebyggende vedligeholdelse. 24

25 Bilag: Budget, vedligeholdelsesplan 10 år 25

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gaabensevej 001 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Mogens Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søagerparken 045 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-151153 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere