Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007

2 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref J KATN Version 5 Dato Udarbejdet af KATN Kontrolleret af PJH/FMK Godkendt af PJH Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse Generel del I 1. Formål 7 2. Lovgrundlag 7 3. Gyldighedsområde 7 4. Definitioner 8 5. Pligter og rettigheder 9 6. Indsamlingsordninger 9 7. Anvisningsordninger Tilsyn og administration Gebyrer Særgebyrer Dispensationer Henvendelse og klager Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse (overgangsbestemmelse) 12 Generel del II 1. Affaldsordninger for husholdninger Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer, affaldsøer og komposteringspladser Genbrugsstationer Minigenbrugsstationer Affaldsøer Komposteringspladser 1.2 Midtfyns Genbrug 1.3 Oversigt over affaldsordninger Asbest Formål Definition af fraktion Håndtering 16 Ref /J KATN 3

4 Beton og blandet bygningsaffald Formål Definition af fraktion 3.3 Håndtering Brændbart affald Formål Definition af fraktion Håndtering Dæk Formål Definition af fraktion Håndtering Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) Formål Definition af fraktion Håndtering Farligt affald, medicin og kanyler Formål Definition af fraktion Håndtering Flamingo Formål Definition af fraktion Håndtering Genbrugseffekter Formål Definition af fraktion 9.3 Håndtering Gips Formål Definition af fraktion Håndtering Glas Formål Definition af fraktion Håndtering Haveaffald Formål Definition af fraktion Håndtering Afbrænding Isolering og andet ikke brændbart affald 27 Ref /J KATN 4

5 13.1 Formål Definition af fraktion Håndtering Jern og metal Formål Definition af fraktion Håndtering Papir og pap Formål Definition af fraktion Håndtering Plast herunder PVC Formål Definition af fraktion Håndtering Ren jord Formål Definition af fraktion Håndtering Restaffald Formål Definition af fraktion Håndtering Opsamlingsmateriel Skade på materiel Tømning Hjemmekompostering Særordninger for Avernakø, Lyø og Bjørnø Sanitet Formål Definition af fraktion Håndtering Træ herunder imprægneret træ Formål Definition af fraktion Håndtering Tøj Formål Definition af fraktion Håndtering Øvrigt affald Formål Definition af fraktion 39 Ref /J KATN 5

6 22.3 Håndtering Bilag 1. Adgangsveje til og placering af affaldsbeholdere og sækkestativer Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning ved skel Retningslinier for placering af renovationsbeholdere ved afhentning på standplads Retningslinier for placering af sækkestativer 40 Ref /J KATN 6

7 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra alle husstande i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på at forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Endvidere er formålet med dette regulativ at sikre implementeringen af kommunens til en hver tid gældende affaldsplan. 2. Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet med hjemmel i gældende miljølovgivning: Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. (inkl. senere ændringer), herunder også bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1634/2006 om affald (med senere ændringer). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk affald. (el-skrot bekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. 3. Gyldighedsområde Regulativet gælder for dagrenovation og andet affald fra husholdninger, der fremkommer i Faaborg-Midtfyn Kommune og omhandler håndtering af dette affald. Regulativet gælder endvidere for dagrenovationslignende affald fra erhverv, der frivilligt er tilmeldt dagrenovationsordningen. Regulativets bestemmelser gælder inden for Faaborg-Midtfyn Kommune. I forbindelse med forsøg med nye renovationsordninger kan der fastsættes særlige regulativbestemmelser for udvalgte områder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Områdernes afgrænsning, og de særlige regulativbestemmelser herfor, fastlægges i tillæg til dette regulativ. Affald, der er omfattet af dette regulativ, må kun indsamles og behandles efter bemyndigelse af Faaborg-Midtfyn Kommune. Ref /J KATN 7

8 4. Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ svarer til de definitioner, der fremgår af den til hver en tid gældende bekendtgørelse om affald, i det omfang der her er fastsat definitioner for de enkelte begreber. Definitionen af de enkelte affaldsfraktioner fremgår af regulativets særlige del II, hvor de enkelte ordninger er beskrevet. Affaldsfraktion: En affaldsfraktion er en gruppering af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Genanvendeligt affald: Affald, der teknisk er egnet til genanvendelse. Grundejere: Ved en grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsbolig-foreningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. Husstande: Ved husstande forstås alle boliger. En husstand defineres som en enhed, der omfatter samtlige personer på samme adresse uanset familiemæssige tilknytningsforhold. Indsamlingsmateriel: Enhver type renovationsbil, kærre o. lign., der anvendes til indsamling og transport af affald. Kildesortering: At affaldet sorteres, der hvor det genereres i forskellige ensartede fraktioner, for eksempel papir, pap, glas, metal, plast og madspild/andet organisk. Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholderen som er den sæk, spand, mini-container, vippe-container, maxi-container, mobilsug og lignende, som bruges på ejendommen til at opsamle affaldet i. Opsamlingsmateriel omfatter ikke nedstyrtningsskakte og internt transportmateriel. Renovatør: Det firma, der på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, står for indsamling af affald. Restaffald: Restaffald er den affaldsfraktion, der er tilbage, når de genanvendelige materialer og madspild/andet organisk affald er sorteret fra dagrenovation. Comment [LIW1]: Indsat Ref /J KATN 8

9 5. Pligter og rettigheder Husstande og grundejere i Faaborg-Midtfyn Kommune, i det følgende benævnt brugere, har pligt til at benytte de af kommunen etablerede ordninger for affald. Kommunalbestyrelsen fastsætter hvilke affaldsfraktioner, der omfattes af indsamlingsordninger og anvisningsordninger. (se punkt 6 og 7). Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er som udgangspunkt omfattet af en anvisningsordning. Brugernes opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening, lugt eller uhygiejniske forhold. Det er ikke tilladt at oplagre affald, så der kan opstå uhygiejniske forhold eller ske forurening af luft, vand eller jord. Det påhviler brugerne at sortere deres affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativets særlige del II. Affaldet skal sorteres i hjemmet eller på ejendommen (kildesortering), så der opnås så høj genanvendelse som mulig. Det påhviler endvidere brugeren ved ordninger med afhentning af affald, at: anvende godkendt materiel rengøre materiellet sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt materiel til, at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt at overfyldning kan undgås sikre fri adgang til materiellet på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet. Se også bilag 1. sikre at adgangsveje og standplads er tilstrækkeligt oplyst og holdes i god stand, herunder ryddes for sne og gruses på samme måde som påbudt for fortove på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet. Se også bilag 1. sikre at beholdere kun anvendes til de affaldsfraktioner, som de er godkendt til. Den kommunale myndighed fastsætter efter rådføring med Arbejdstilsynet de nærmere bestemmelser om anbringelse og anvendelse mv. af materiel, samt om adgangsforhold mv. for alle eller visse affaldsfraktioner. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at mobile sugesystemer eller andre faste afhentningssystemer kan eller skal benyttes. Afbrænding af haveaffald, må kun finde sted efter de bestemmelser der fremgår af regulativets særlige del II. 6. Indsamlingsordninger Ved indsamlingsordning i dette regulativ forstås: Ref /J KATN 9

10 En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten overdrager sit affald til kommunen, hvorved kommunen overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering. Kommunen har således ansvaret for såvel administration, drift, den praktiske udførelse og finansiering af ordningen. Kommunen kan drive ordningen ved egen foranstaltning eller ved at indgå en privatretlig aftale med en transportør. En indsamlingsordning kan organiseres både som en hente- og en bringeordning. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er omfattet af en anvisningsordning. 7. Anvisningsordninger Ved anvisningsordning i dette regulativ forstås: En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i det kommunale affaldsregulativ. Det praktiske, såvel som det økonomiske ansvar for at affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger, påhviler affaldsproducenten. Såfremt affald ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning, skal affaldsproducenten rette henvendelse til kommunen med henblik på en konkret anvisning. Ved henvendelse til kommunen anvises bortskaffelsesmulighed for en konkret affaldsfraktion. Affald, som anvises via denne ordning, skal bortskaffes ved brugerens egen foranstaltning og regning ved indgåelse af aftale om levering gennem en registreret transportør eller direkte til registreret modtageanlæg. Brugerne er ansvarlig for, at affaldet er bortskaffet i henhold til gældende lovgivning og med konkret anvisning fra kommunen. Anvisningsordninger er en bringeordning og omfatter alle affaldstyper, som på grund af den store mængde ikke kan afleveres på genbrugsstationerne eller til en af de øvrige ordninger for affald fra private husstande. Er der særlige bestemmelser for de enkelte fraktioner, der afviger fra ovenstående, vil det fremgå af beskrivelsen af de enkelte ordninger i regulativets særlige del II. 8. Tilsyn og administration Faaborg-Midtfyn Kommune administrerer og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 65. Kommunen kan udstede påbud og forbud vedrørende forhold omfattet af regulativet, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens 46 og 69 og affaldsbekendtgørelsens 70. Ref /J KATN 10

11 9. Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer, i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr af 22. december samt 29 i Affaldsbekendtgørelsen. Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal betale gebyr til dækning af de udgifter, der afholdes af driftsvirksomheden i forbindelse med driftsvirksomhedens affaldshåndtering. Det påhviler den, der har tinglyst adkomst til ejendommen at betale grundgebyr. Eventuelle særgebyrer betales af brugeren af ejendommen. Gebyrernes størrelse vedtages en gang årligt af kommunalbestyrelsen. Gebyrerne offentliggøres efter vedtagelse. Alle husstande og grundejere, der er omfattet af dette regulativ, skal meddele kommunen, hvis der sker ændringer, der kan påvirke gebyrerne, herunder meddele forøget eller reduceret behov for beholdervolumen. 9.1 Særgebyrer Kommunen kan opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som driftsvirksomheden påføres, eksempelvis som følge af særlige ydelser, herunder for eksempel for: udgifter, der følger af ukorrekt sortering. afhentning uden for ordinær rute afhentning ved standplads ugetømning Listen er ikke udtømmende og det fremgår nærmere af kommunens takstblad. 10. Dispensationer Kommunen kan, hvor lovgivningen åbner mulighed herfor, meddele dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. 11. Henvendelse og klager Henvendelse om regulativets bestemmelser rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Klager over administration af regulativets bestemmelser samt klager over indsamling af dagrenovation rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens afgørelser kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. Ref /J KATN 11

12 12. Overtrædelse og straf Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ, straffes med bøde, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at ændre bilag og tillæg til dette regulativkompleks. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Den kommunale myndighed og driftsvirksomheden kan foretage mindre ændringer i sorteringskrav m.v. 14. Ikrafttrædelse (overgangsbestemmelse) Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2008 i gl. Broby, gl. Ringe og gl. Ryslinge kommune, den 13. januar 2008 i gl. Årslev Kommune og den 1. april 2008 i gl. Faaborg Kommune. Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald i Broby Kommune, Regulativ for husholdningsaffald i Faaborg Kommune, April Regulativ for husholdningsaffald, Ringe Kommune, teknisk forvaltning, Regulativ for husholdningsaffald for Klintholmkommunerne, (Ryslinge) Regulativ for husholdningsaffald, 1997, (med senere revideringer)(årslev). Bo Andersen Borgmester Benny Balsgaard Kommunaldirektør Ref /J KATN 12

13 II. Særlig del: Affaldsordninger for husholdninger Comment [LIW2]: Tilføjet 1. Affaldsordninger for husholdninger 1.1 Genbrugsstationer, minigenbrugsstationer, affaldsøer og komposteringspladser Genbrugsstationer Genbrugsstationerne er bemandede pladser, hvor private personer kan aflevere naturligt forekommende affald fra private husholdninger, dog ikke restaffald til forbrænding. Affaldet bortskaffes i henhold til den enhver tid gældende affaldsplans målsætninger og prioritering. Desuden kan virksomheder med mindre mængder affald benytte genbrugsstationerne. Genbrugsstationernes personales vejledning og anvisninger om sortering og benyttelse af containere skal følges. Såfremt en anvisning ikke efterkommes kan brugeren bortvises af personalet på pladsen. For alle genbrugsstationerne gælder, at kun køretøjer op til 3500 kg totalvægt har adgang. Nærmere regler i øvrigt for den enkelte plads affaldsmodtagelse, -sortering og benyttelse er fastlagt i en brugervejledning, der er bekendtgjort på pladsen Minigenbrugsstationer Minigenbrugsstationerne er bemandede pladser med begrænsede åbningstider og med begrænsninger i, hvilke affaldstyper, der modtages. Minigenbrugsstationerne på Avernakø, Lyø og Bjørnø er ubemandede. På minigenbrugsstationerne kan private personer aflevere de mest almindelige forekommende typer affald fra private husholdninger, dog ikke restaffald til forbrænding. Det vil fremgå af containerne på de enkelte minigenbrugsstationer, hvilke affaldsfraktioner der kan bortskaffes. Minigenbrugsstationerne modtager ikke affald fra erhverv Affaldsøer Affaldsøerne er typisk kuber til flasker og papir/pap opstillet ved tæt bebyggelse og i sommerhusområderne. Affaldsøerne er ubemandede Komposteringspladser På komposteringspladserne kan afleveres haveaffald; uemballeret og uden fremmedelementer og snøring af nogen art. Ref /J KATN 13

14 Komposteringspladsen i Årslev modtager kun haveaffald såfremt transporten sker ved hjælp af køretøjer under 3500 kg med eller uden trailer, da transportvejen går over genbrugsstationen. På komposteringspladsen Baunebjerg i Faaborg må køretøjerne gerne veje over 3500 kg, men der må kun afleveres haveaffald fra private haver. Træstammer og trærødder samt gødning fra dyr; herunder kæledyr modtages ikke på komposteringspladserne. 1.2 Midtfyns Genbrug Midtfyns Genbrug afhenter hver 14. dag genanvendelige materialer ved de enkelte husstande. Midtfyns genbrug afhenter ikke genanvendelige materialer på øerne og i sommerhusområderne. Midtfyns Genbrug medtager kun genbrugelige materialer i klare poser, som også leveres af Midtfyns Genbrug. Midtfyns Genbrug lægger "nye" poser, når de afhenter affald. Såfremt det er muligt, bruges poserne flere gange. Poserne må maksimalt fyldes, så de vejer 10 kg. Ref /J KATN 14

15 1.3 Oversigt over affaldsordninger Faaborg-Midtfyn Kommunes ordninger for affald fra husholdninger i form af indsamlings- og anvisningsordninger fremgår af listen nedenfor. Comment [LIW3]: Opdateret Henteordning Midtfyns Genbrug Indsamlingsordning Bringeordning Affaldsø Anvisningsordning Renovatør Genbrugsstation Minigenbrugsstation Komposteringspladser Asbest Beton og blandet bygningsaffald 1 Brændbart affald Dæk Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) Farligt affald, medicin og kanyler 2 Flamingo Genbrugseffekter 3 Gips Glas Haveaffald 4 Isolering og andet ikke brændbart affald Jern og metal Papir og Pap Plast herunder PVC Ren jord Restaffald hjemmekompostering Sanitet Træ herunder imprægneret træ Tøj 5 Øvrigt affald 6 Bestemmelser for de enkelte fraktioner er beskrevet på de efterfølgende sider. 1 Store mængder anvises til særlige behandlere. 2 Medicin og kanyler skal dog afleveres på apoteket. 3 Ringeordning. 4 Skal så vidt muligt komposteres på egen grund. Kan også bortskaffes via komposteringspladser eller afbrændes. 5 Kan også bortskaffes via særlige containere opstillet af humanitære organisationer. 6 Bortskaffelse anvises af Faaborg-Midtfyn Kommune. Ref /J KATN 15

16 2. Asbest 2.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og deponering af asbest. 2.2 Definition af fraktion Asbest er i denne sammenhæng asbest- og eternitplader, skiferplader, asbest fra rørisolering og pakninger. 2.3 Håndtering Asbest bortskaffes via genbrugsstationer. Ref /J KATN 16

17 3. Beton og blandet bygningsaffald 3.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af beton og blandet bygningsaffald. 3.2 Definition af fraktion Beton er i denne sammenhæng ren beton og jernbeton. Blandet bygningsaffald er i denne sammenhæng affald, som forekommer ved nedbrydning af vægge, carporte, garager, udhuse og lignende mindre arbejder og består af for eksempel mursten, tegl, leca, gasbeton og større natursten. Blandet bygningsaffald og beton må ikke være glaseret. Glaserede materialer bortskaffes som sanitet. 3.3 Håndtering Beton og blandet bygningsaffald bortskaffes via genbrugsstationer. Ved store mængder blandet bygningsaffald, anvises affaldet til særlige behandlere. Ref /J KATN 17

18 4. Brændbart affald 4.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af brændbart affald. 4.2 Definition af fraktion Brændbart affald er i denne sammenhæng affald, som hører under de i regulativets særlige del II angivne definitioner, men er sammensat af flere typer materialer, er forurenet eller på anden måde uegnet til sortering, samt affald som ikke kan placeres under andre fraktioner. Brændbart affald er for eksempel tæpper, madrasser, møbler, flamingo, vinduesrammer, forurenet pap, papir, plast med mere. Uhygiejnisk eller fordærvet affald anses ikke for brændbart affald og skal bortskaffes som restaffald. 4.3 Håndtering Brændbart affald bortskaffes som restaffald eller via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer. Ref /J KATN 18

19 5. Dæk 5.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af dæk. 5.2 Definition af fraktion Dæk er i denne sammenhæng bildæk med og uden fælge. Traktordæk og cykeldæk indgår ikke i denne fraktion, men bortskaffes som brændbart affald. 5.3 Håndtering Dæk bortskaffes via genbrugsstationer. Ref /J KATN 19

20 6. Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) 6.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af elektrisk og elektronisk affald (EE-affald). 6.2 Definition af fraktion Elektrisk og elektronisk affald er i denne sammenhæng alle apparater og alt legetøj, der har brugt batterier eller været afhængige af strøm fra el-nettet, som for eksempel, computere, fjernsyn, musikanlæg, telefoner, hårde hvidevarer, køkkenmaskiner, andre elektriske/elektroniske apparater og legetøj samt lysstofrør og lavenergipærer. Undtaget er almindelige lysarmaturer og glødelamper. De bortskaffes som jern og metal eller brændbart afhængig af produktmateriale. 6.3 Håndtering Elektrisk og elektronisk affald (EE-affald) bortskaffes via genbrugsstationer. Ref /J KATN 20

21 7. Farligt affald, medicin og kanyler 7.1 Formål At undgå spredning af farligt affald i miljøet, herunder oplag over længere tid af farligt affald i husholdninger. At sikre, at alt farligt affald fra husholdninger indsamles og behandles via godkendte anlæg således, at farligt affald ikke blandes og bortskaffes sammen med andet affald 7.2 Definition af fraktion Ved farligt affald forstås alt affald, som indeholder stoffer der kan være skadelige for miljø og mennesker. Farligt affald defineres som angivet i Affaldsbekendtgørelsen 1634/ stk. 2. samt i Bilag 8, pkt. 11 til affaldsbekendtgørelsen 1634/2006, og omfatter blandt andet olie, benzin, oliefiltre, kemikalier, brændbare væsker, insekt- og plantegifte, maling og lak, lim spraydåser (også tomme), trykflasker, batterier og kviksølvholdige termometre, medicin og kanyler. 7.3 Håndtering Farligt affald bortskaffes via genbrugsstationer. Medicin og kanyler skal dog afleveres på apoteket. Farligt affald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. Beboerne på Lyø, Avanakø og Bjørnø har, efter aftale med driftsafdelingen, mulighed for at aflevere farligt affald udenfor genbrugsstationens normale åbningstider. Ref /J KATN 21

22 8. Flamingo 8.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af flamingo. 8.2 Definition af fraktion Flamingo er i denne sammenhæng flamingo, som for eksempel frugtkasser, beskyttelsesflamingo og "chips". Flamingo, der har været i berøring med kød, fisk og pålæg eller på anden måde tilsmudset og uhygiejnisk bortskaffes som brændbart affald. 8.3 Håndtering Flamingo bortskaffes via genbrugsstationer eller via Midtfyns Genbrugs ruteindsamling. Ref /J KATN 22

23 9. Genbrugseffekter 9.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af genbrugseffekter. 9.2 Definition af fraktion Genbrugseffekter i denne sammenhæng kasserede brugbare ting og sager, der vurderes at kunne sælges på loppemarked eller i genbrugsbutik. Genbrugseffekter er i denne sammenhæng ikke madrasser, gulvtæpper, dyner, fjernsyn, komfur, vaskemaskiner, tørretumbler og andet elektronisk udstyr. Madrasser, gulvtæpper og dyner bortskaffes som brændbart affald mens hårde hvidevare og andre el-artikler bortskaffes som elektrisk og elektronisk affald. 9.3 Håndtering Genbrugseffekter bortskaffes via genbrugsstationer eller via Midtfyns Genbrugs ruteindsamling. Ønsker man at bortskaffe genbrugseffekter via Midtfyns Genbrugs ruteindsamling, skal man kontakte Midtfyns Genbrug for information, om hvornår genbrugseffekterne kan afhentes. Genbrugseffekter kan desuden afleveres på Midtfyns Genbrug, Korsvangen 5, 5750 Ringe. Comment [LIW4]: Indsat Ref /J KATN 23

24 10. Gips 10.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og genanvendelse af gips Definition af fraktion Gips er i denne sammenhæng gipsplader. Gipsladerne må gerne være med tapet og glasvæv og mindre beslag, skruer og søm. Gipspladerne må ikke være med isolering, folie, træ eller metal Håndtering Gips bortskaffes via genbrugsstationer. Ref /J KATN 24

25 11. Glas 11.1 Formål At sikre størst mulig genanvendelse af glas Definition af fraktion Glas er i denne sammenhæng tømte og rengjorte flasker og husholdningsglas som for eksempel konserves- og syltetøjsglas og glasskåle, samt rent planglas uden træeller plastrammer. Medicinflasker er dog farligt affald og afleveres via apotekerordningen Håndtering Glas bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer, affaldsøer eller via Midtfyns Genbrugs eksisterende ruteindsamling. Planglas indsamles dog kun via genbrugsstationerne. Ref /J KATN 25

26 12. Haveaffald 12.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og nyttiggørelse af haveaffald Definition af fraktion Haveaffald er i denne sammenhæng alt vegetabilsk affald, der forekommer på en beboelses-ejendom i forbindelse med havearbejde, oprensning, beskæring, græsslåning med videre, som for eksempel hækafklip, blade, græs, ukrudt og mindre grene. Grene over 10 cm i diameter bortskaffes som brændbart affald Håndtering Haveaffald skal så vidt muligt komposteres på egen grund. Haveaffald kan herudover bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer og komposteringspladser eller afbrændes (dog ikke på øerne) Afbrænding Afbrænding af haveaffald kan ske under følgende betingelser: Afbrænding skal ske i tidsrummet fra solopgang til solnedgang og må ikke ske i perioden 1. juni til 30. september. Undtaget herfor er den 23. juni (Sct. Hans Aften). Afbrænding af haveaffald skal ske på en sådan måde, at det ikke er til væsentlig gene for omgivelserne. For en mængde på højst 0,2 m 3 må afbrænding ikke ske tættere end 10 m. fra bygninger med hårdt tag og ikke tættere end 30 m. fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer herunder brændbare markafgrøder. I vindens retning fordobles ovenstående afstande. For en mængde større end 0,2 m 3 må afbrænding ikke ske tættere end 30 m. fra bygninger med hårdt tag og fra brændbare markafgrøder og ikke tættere end 100 m. fra bygninger med stråtag eller andre tagtyper af letantændeligt materiale, stakke/oplag af letantændelige materialer eller vegetationer. I vindens retning fordobles ovenstående afstande. Det er dog tilladt at afbrænde tørt brænde på bål i det fri uden tids- eller årstidsmæssige begrænsninger. Afbrænding skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. Ref /J KATN 26

27 13. Isolering og andet ikke brændbart affald 13.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse og deponering af isolering og andet ikke brændbart affald Definition af fraktion Isolering og andet ikke brændbart affald er i denne sammenhæng for eksempel isoleringsmaterialer, spejlglas, ildfast og keramisk glas, bilruder, gulvvinyl, presenninger, regntøj, gummistøvler, vandsenge, puslepuder, voksduge, badedyr, bruseforhæng, persienner og andet blød PVC Håndtering Isolering og andet ikke brændbart affald bortskaffes via genbrugsstationer og minigenbrugsstationer. Ref /J KATN 27

28 14. Jern og metal 14.1 Formål At sikre en høj grad af genbrug eller genanvendelse af jern og metal Definition af fraktion Jern og metal er i denne sammenhæng rengjorte dåser fra konserves og drikkevarer, jernskrot samt messing, kobber, tin og andre metaller. Jern og metal må ikke indeholde olie eller andre væsker eller indeholde elektriske eller elektroniske komponenter. Jern og metal må endvidere ikke indeholde trykflasker; alle trykflasker skal afleveres som farligt affald Håndtering Jern- og metal bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer eller via Midtfyns Genbrugs ruteindsamling. Ved afhentning af Midtfyns Genbrug skal aluminium sorteres fra og afhentes som separat fraktion. Ref /J KATN 28

29 15. Papir og pap 15.1 Formål At sikre størst mulig genanvendelse af papir og pap Definition af fraktion Papir er i denne sammenhæng alle former for rent papir som for eksempel aviser, reklamer, ugeblade og bøger. Pap er i denne sammenhæng rent karton og pap samt alle former for rent bølgepap som benyttes som transport eller opbevaringsemballager uden lim og plastmaterialer. Papir- og papemballage til genanvendelse må ikke være tilsmudset med madrester eller indeholde plast og laminering. Tilsmudset papir og pap bortskaffes som restaffald. Gavepapir indgår heller ikke i denne fraktion og bortskaffes som brændbart affald Håndtering Papir og pap bortskaffes via genbrugsstationer, minigenbrugsstationer, affaldsøer eller via Midtfyns Genbrugs ruteindsamlingsordning. På genbrugsstationerne skal pap og papir afleveres i hver sin container. Ref /J KATN 29

30 16. Plast herunder PVC 16.1 Formål At sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse til genanvendelse af plast herunder PVC Definition af fraktion Plast er i denne sammenhæng rene plastdunke og -flasker, havemøbler, CDer, spande og baljer, rent plastfolie som afdækningsplast og emballeringsplast og lignende. PVC er i denne sammenhæng for eksempel hård PVC som PVC-holdige dræn, kloak og vandrør, trapezplader, tagrender og lignende Blød PVC som gummistøvler og presenninger bortskaffes som isolering og andet ikke brændbart affald Håndtering Plast herunder PVC bortskaffes via genbrugsstationer. Plast eksklusive PVC kan endvidere bortskaffes via Midtfyns Genbrugs ruteindsamling. På genbrugsstationen afleveres Cd er uemballeret og afleveres særskilt fra det øvrige plast. Hård og blød plast, som ønskes afhentet af Midtfyns Genbrug, skal stilles ud til vejen i hver sin pose. Ref /J KATN 30

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere