Center for Skole og Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Skole og Dagtilbud"

Transkript

1 Center for Skole og Dagtilbud

2

3 Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen samt sundhedstjenesten og tandplejen. Centerets primære opgaver er at arbejde med børn i alle alder, med børns sundhed, læring, trivsel og udvikling. Herudover administreres og udvikles skolefritidsordninger, Ungdomsskole og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) En stor opgave i centeret er arbejdet med fortsat inklusion samt at sikre, at der ved tidlig forebyggende indsats kan inkluderes flere børn i de kommende år Centeret er organiseret i afdelingerne: Skoleafdelingen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Dagtilbudsafdelingen Sundhedstjenesten Tandplejen Børne- og skoleudvalget omhandler skole og dagtilbud Social- og Sundhedsudvalget omhandler Sundhedstjenesten og Tandplejen 2. Strategi og resultatmål Her beskrives centrets strategi: Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Der skal foregå en tidlig indsats i forhold til børn med særligt behov. Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. Der skal arbejdes med tidlig sproglig opmærksomhed. Der arbejdes på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag er blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. Måltal 1

4 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Center for skole og dagtilbud fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i -priser) Tabel 2 Driftsbudget for Center for skole og dagtilbud fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget Børne og Skoleudvalget Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i -priser) Tabel 3 Driftsbudget for Center skole og dagtilbud fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Sekretariat Ledelse, sundhed og tandpleje Skoler - Sekreteriat og ledere Distrikt Ølstykke Distrikt Stenløse Distrikt Ganløse Distrikt Smørum Ungdomsskolen/SSP PPR Dagtilbud - Sekretariat og ledere Daginstitutioner område Smørum Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde Daginstitutioner område Ølstykke Daginstitutioner område Stenløse/Veksø Selvejende institutioner Private institutioner Område Klub Egedal Dagplejen Støttepædagog korps Sundhedstjenesten Tandplejen Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i -priser) stigningen fra til er begrundet i øgede udgifter til elevkørsel, privatskoleelever og inklusion i skolerne. 2

5 stigningen fra til er alt overvejende begrundet i et stigende antal børn i alderen 0 år til skolestart, som resulterer i et større behov for institutionspladser, som med et uændret serviceniveau vil medføre øgede udgifter. En konsekvens af det øgede udgifter til daginstitutionspladser er at der også er en stigning i indtægterne fra forældrebetaling. Stigningen i budgettet på Skoler Sekretariat og leder er væsentligst begrundet i at der er kommet flere privatskolelever og at der i forbindelse med budget er fjernet en negativ demografipulje på ca. 10,6 mio. kr. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af børn i alderen fra 0 år til skolestart. 2. Serviceniveauet for dagpleje og daginstitutioner 3. Antallet af skoleelever og børn, der anvender SFO 4. Serviceniveauet for skoler og SFO 5. Antal børn, som går i fritids- og aftenklub 6. Serviceniveauet for klubber Forudsætninger Antallet af børn i alderen fra 0 år til skolestart har stor betydning for kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med institutionsdrift, da ca. 70 % af børnene fra 0 år til 2 år 10 mdr. og 90 % af børnene fra 2 år og 11 mdr. til skolestart går i enten kommunal eller privat institution, hvis budgetter dannes ud fra princippet, at pengene følger barnet. Antallet af børn fra 0 år til skolestart er stigende de kommende år. Serviceniveauet for daginstitutioner dannes ud fra en beregnet bruttodriftsudgift pr plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (lønbudget), budget til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt udgifter til ejendomsdrift. Desuden medgår udgifter til ressourcepædagoger (støttepædagoger) i de samlede udgifter til den kommunale daginstitutionsdrift. Antallet af skoleelever i skoledistrikterne er udgangspunkt for, hvor mange klasser, der skal være i distriktets skoler og antallet af børn fra 0 til 3. kl, som anvender SFO er udgangspunkt for, hvor mange SFO-pladser, der budgetteres med. Serviceniveauet for skoler dannes ud fra den politisk besluttede klassekoefficient på 27, som afgør, hvor mange klasser der dannes, det politisk godkendte ugentlige undervisningstimetal for de relevante klasser, undervisningsprocenten, som er udtryk for, hvor stor procentdel af lærernes arbejdstid der er direkte undervisning, ressourcer til inklusionsarbejde, holdtimer, og særlig tildeling til elever i specialklasser. Ca. 80 % af børn i alderen fra 4. til 7. klasse går i Fritids- og aftenklub. Serviceniveauet for klubber dannes ud fra en beregnet bruttodriftsudgift pr plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (lønbudget), budget til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt udgifter til ejendomsdrift. Desuden udfører klubpædagogerne en del af deres arbejde som understøttende undervisning i skolen. I klubberne følger pengene også barnet, således at det budget klubberne får og reguleres til, er direkte afhængigt af det faktiske antal medlemmer. 3

6 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Løn: Som det fremgår af grafen, er lønforbruget nogenlunde ligeligt fordelt over året, dog med et større forbrug i april, hvor der udbetales særlig feriegodtgørelse og august, hvor der på skoleområdet udbetales nogle arbejdsbestemte løntillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler, at der medio og ultimo året sker mellemkommunal afregning for bl.a. privatskoler. Figur 2 Forventet indtægtsniveau Indtægter: Periodiseringen af indtægter tager højde for, at der sker mellemkommunal afregning for bl.a. specialklasselever medio og ultimo året. Øvrige indtægter er primært forældrebetaling for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber, som fordeler sig nogenlunde jævnt over året. 4

7 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Søgning til privatskole. Antal elever, der kræver særlige ressourcer, for at kunne inkluderes i skolen. Antal elever med særlige behov, der ikke kan inkluderes i skolen. Der er sket en stigning i antallet af privatskoleelever fra 2014 til 2015 og Det skal sikres af der flyttes midler fra det specialiserede område til almenområdet til den nødvendige støtte til inklusion. Der er sket en lille stigning i antallet af elever med et så særligt behov at de ikke kan inkluderes. 4 mio. kr. Svært, da forældrene har frit valg. Hver elev der inkluderes skal have mindst 360 undervisningstimer i støtte, svarende til kr. CSD Centeret CSD Centeret CSD Centeret 4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for. Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Legepladspulje daginstitutioner Ny institution i Smørum Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Legepladspuljen anvendes til at finansiere udgifter i forbindelse med at udbedre de sikkerhedsmæssige fejl og mangler på institutionernes legepladser i forbindelse med det årlige legepladseftersyn. Hvis der er flere penge i puljen, end nødvendigt for at udbedre de sikkerhedsmæssige forhold, anvendes de til at opgradere nedslidte legeredskaber for. Ny institution i Smørum er endnu ikke planlagt, ud over at der er forelagt en rapport fra eksternt konsulentfirma, som opridser de forskellige muligheder der er, for at opgradere det samlede institutionsområde i Smørum i forbindelse med en ny institution. Yderlige projektering og detailplanlægning skal ske i løbet af /. 4.2 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Skadesomfang Hvis der er flere og større sikkerhedsmæssigt uforsvarlige forhold på legepladserne, end puljen kan dække, kan det være nødvendigt at institutionerne selv bidrager af egne midler til pædagogiske materialer og aktiviteter. Der skal foretages en nøje prioritering. CSD- Centeret og områdelederne. 5

8 4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Legepladspulje: Anlæg på legepladspuljen falder som periodiseret og vist på grafen. Periodiseret anlægsbudget Legepladspulje Udgiften falder normalt i medio året, når de sikkerhedsmæssige forhold på legepladserne er udbedret, og i slutningen af året, når der samles op på eventuelt senere opståede skader. 6

9 Center for Skole og dagtilbud CSD Sekretariat 1. CSD Sekretariatets primære aktiviteter Sekretariatet varetager fælles administrative opgaver for Centeret 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Udmøntning af budgetlagt effektivisering på 3,7 mio. Kr. Skal gå i nul. Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Den overordnede, fælles administration skal udføres effektivt. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme CSD Sekretariats bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme CSD Sekretariats driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Der er budgetlagt med ca. 2,8 mio. kr. til løn, ca. 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling på daginstitutionsområdet og en ikke udmøntet effektivisering på ca. -3,7 mio. kr. Tabel 2 Driftsbudget for Sekretarait fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Sekretariat Dagtilbud fælles Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal ansatte Sekretariatets udgift er løn, hvorfor antallet af medarbejdere og deres lønniveau er afgørende for udgifternes størrelse. 7

10 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er nogenlunde ligeligt fordelt over året. Da øvrig eudgifter på sekretariatet stort set kun er kompetenceudvikling afspejler det større forbrug i august og ultimo året, at det typisk er på det tidspunkt, at der modtages regninger for den kompetenceudvikling, som købes hos ekstern leverandør. Indtægter: Der budgetlægges ikke med indtægter på sekretariatet. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. 4.Driftsbudget for Sekretariat 4.1 Sekretariatet Aktivitetsbudget for Sekretariat Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for sekretariat Tabel 3: Aktivitetsbudget for Sekretariatet Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Sekretariat Dagtilbud fælles Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sekretariat Dagtilbud fælles Udviklingen i kr. Sekretariat Dagtilbud fælles ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 8

11 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Antal medarbejdere Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger Periodiseret budget for Sekretariat Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Sekretariat Dagtilbud fælles 9

12 10

13 Center for Skole og dagtilbud Skoler Sekretariat og ledere 1. Skoler Sekretariat og ledere primære aktiviteter Skoler Sekretariat og leder varetager rådgivning of vejledning af skoler, SFO og Unge Egedal gennem administrative- og pædagogiske konsulenter og, aflønner distriktsskoleledere, organiserer fælles tiltag på skoleområdet i form af uddannelser og projektinitiering, varetager overordnet planlægning af skoleåret, samt opkræver forældrebetaling for SFO 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål At de overordnede rammer for skolernes arbejde er klare og tydelige. At skolerne arbejder aktivt med at understøtte strategien: Trivsel, læring og dannelse. At der opkræves korrekt forældrebetaling for SFO. At levere data til andre afdelinger/centre i det omfang, der er brug for det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Skoler Sekretariat og ledere s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Skoler Sekretariat og ledere s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Skoler - Sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) til løn, øvrige udgifter og indtægter er stort set uændret fra til 2012, hvilket muliggør et uændret serviceniveau. Den samlede stigning i udgiftsbudget fra til skyldes, at en tidligere budgetteret negativ demografipulje på skole- og SFO-området på ca. 10,6 mio. kr. er fjernet. Indtægtsbudgettet er forældrebetaling for SFO. 11

14 Tabel 2 Driftsbudget for Skoler - Sekreteriat og ledere fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Sekretariat Skoler fælles Administration og Ledelse Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal medarbejdere i afdelingen, samt antal distriktsskoleledere 2. Antal medarbejder i støttefunktion 3. Betaling til og fra andre kommuner Lønnen til administrative medarbejdere, konsulenter og distriktsskoleledere er en væsentlig del af lønudgiften. Under rammen er der budgetteret med 3,7 mio. kr. til flyvere, som er en medarbejdergruppe, som bistår skolerne i arbejdet med særlige indsatsområder, eller skolerne bevilges et beløb fra flyverkorpset, så de selv kan løse en særlig opgave. Der afregnes mellem kommuner for brug af pladser i andre kommuner. Der er budgetlagt med en udgift på ca. 9,25 mio. kr. til betaling og 8,8, mio. som indtægt fra andre kommuner. Der er budgetteret med en udgift på ca. 24,8 mio. kr. til dette formål. 4. Betaling til statslige og private skoler 5. Befordring af elever Der er budgetlagt med ca. 6 mio. kr. til dette formål 6. Indtægter fra forældrenes betaling Der er budgetlagt med ca. 45 mio. kr. i indtægter. for SFO 7. Betaling til efterskoler og ungdomskostskoler 8. Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er budgetlagt med ca. 8,8 mio. kr. til dette formål. Der er budgetlagt med ca. 3,9 mio. kr. til dette formål. Ungdommens Uddannelsesvejledning varetages af et 60 selskab, som er oprettet sammen med Frederikssund kommune. 3.3 Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Periodiseringen af lønbudgettet følger forbrugsmønsteret fra 2015, og er, som det fremgår af 12

15 ovenstående graf, jævnt fordelt over året. Øvrige udgifter: Øvrige udgifter er periodiseret ud fra det forventede forbrug, hvor en meget sto del falder medio året, hvor der sker mellemkommunal betaling og betaling for privatskoler, efterskoler m.v. Indtægter: Er dels forældrebetaling for SFO, dels betaling fra andre kommuner, som benytter skoletilbud i Egedal Kommune. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Antal elever i privatskole Da forældrene har frit skolevalg, er det altid forbundet med en vis usikkerhed, hvor mange forældre, er vælger privatskole til deres barn. Udgiften til privatskole er ca kr. pr. år pr. elev. At gøre egne skoler så attraktive, at forældrene vælger disse. CSD-Centeret og skolerne. 4.Driftsbudget for Skoler Sekretariat og ledere 4.1 CDS Centeret Aktivitetsbudget for Skoler Sekretariat og ledere Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Skoler Sekretariat og ledere Tabel : Aktivitetsbudget for Skoler - Sekretariat og ledere Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Sekretariat Skoler fælles Ung Egedal Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sekretariat Skoler fælles Ung Egedal Udviklingen i kr. Sekretariat Skoler fælles Ung Egedal ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger. 13

16 4.1.2 Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Sekretariat Skoler fælles Ung Egedal Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 3 Forventede indtægter pr. aktivitet i kr. Skoler fælles 14

17 Center for Skole og dagtilbud Distriktsskole Ølstykke 1. Distriktsskole Ølstykke s primære aktiviteter Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolerne. Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det imødekommer disse særlige behov og under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at være i skole. Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes der på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når der eleven har udbytte af det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distriktsskole Ølstykke s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distriktsskole Ølstykke s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Ølstykke fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) for budgetår og overslagsår er for skoler det samme, men budgetreguleres hvert år medio året på baggrund af antal klasser og elever. Fald i budgettet fra til er på grund af færre klasser og elever. Der er tilført midler til forbedring af muligheden for at styrke inklusionsindsatsen. 15

18 Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Ølstykke fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Distriktsskole Ølstykke Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 47,6. For specialklasser beregnes der et særskilt lønbudget. Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressourcer til specialundervisning ( 20.2), holdtimer, inklusion og vikarer. Distriktsskole Ølstykke er for budgetlagt med 59 normalklasser 0-9 kl., kl. og 1 specialklasse. 2. Antal elever Der er budgetlagt med elever i 0. til 9. klasse, samt 120 elever i 10. kl. Den gennemsnitlige klassekoefficient for 0. til 9. klasse er 21,7. til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Periodisering af lønbudget afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. I april udbetales særlig feriegodtgørelse og i august udbetales nogle arbejdsbestemte tillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er nogenlunde ligeligt fordelt over året, dog med en vis udgiftsstigning ultimo året, hvilket er udtryk for, at der i løbet af året udvises en vis tilbageholdenhed med anskaffelser, indtil man er sikker på, at budgettet holder, og hvis der på det tidspunkt er ikke anvendte midler, foretages der supplement af bl.a. IT-materiel og øvrigt inventar. Indtægter: Der budgetlægges ikke med indtægter på skolerne. 16

19 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ved inklusion skal der sikres økonomi til den nødvendige støtte. Midler fra det specialiserede område skal flyttes til normalområdet. 4. Driftsbudget for Distriktsskole Ølstykke 4.1 Distriktsskole Ølstykke Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ølstykke Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Ølstykke Tabel 3: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ølstykke Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Distriktsskole Ølstykke Udviklingen i enhedsprisen i kr. Distriktsskole Ølstykke Udviklingen i kr. Distriktsskole Ølstykke ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger Periodiseret budget for Distriktsskole Ølstykke Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Distriktsskole Ølstykke 17

20 18

21 Center for Skole og dagtilbud Distriktsskole Stenløse 1. Distriktsskole Stenløse s primære aktiviteter Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolerne. Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det imødekommer disse særlige behov og under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at være i skole. Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distriktsskole Stenløse s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distriktsskole Stenløse s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Stenløse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) for budgetår og overslagsår er for skoler det samme, men budgetreguleres hvert år medio året på baggrund af antal klasser og elever. Stigning i budget fra til og overslagsår er begrundet i ændret elevtal, samt at forbedre muligheden for at styrke inklusionsindsatsen. 19

22 Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Stenløse fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Distriktsskole Stenløse Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 47,6. For specialklasser beregnes der et særskilt lønbudget. Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressourcer til specialundervisning ( 20.2), holdtimer, inklusion og vikarer. Distriktsskole Stenløse er for budgetlagt med 84 normalklasser 0-9 kl. og 17 specialklasseelever. 2. Antal elever Der er budgetlagt med elever 0. til 9. klasse. Derudover er der budgetlagt med 17 specialklasselever. Den gennemsnitlige klassekoefficient for normalklasser er 22,91. til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. I april udbetales der særlig feriegodtgørelse, og i august udbetales der nogle arbejdsbestemte tillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er nogenlunde ligeligt fordelt over året, dog med en vis udgiftsstigning ultimo året, hvilket er udtryk for, at der i løbet af året udvises en vis tilbageholdenhed med anskaffelser, indtil man er sikker på, at budgettet holder, og hvis der på det tidspunkt er ikke anvendte midler, foretages supplement af bl.a. IT-materiel og øvrigt inventar. Indtægter: Der budgetteres ikke med indtægter på skolerne. 20

23 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ved inklusion skal der sikres økonomi til den nødvendige støtte. Midler fra det specialiserede område skal flyttes til normalområdet Driftsbudget for Distriktsskole Stenløse 4.1 Distriktsskole Stenløse Aktivitetsbudget for Distriktsskole Stenløse Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Stenløse Tabel 3: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Stenløse Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Distriktsskole Stenløse Udviklingen i enhedsprisen i kr. Distriktsskole Stenløse Udviklingen i kr. Distriktsskole Stenløse ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger Periodiseret budget for Distriktsskole Stenløse Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Distriktsskole Stenløse 21

24 22

25 Center for Skole og dagtilbud Distriktsskole Ganløse 1. Distriktsskole Ganløse s primære aktiviteter Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolerne. Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det imødekommer disse særlige behov og under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at være i skole. Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distriktsskole Ganløse s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distriktsskole Ganløse s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Ganløse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) for budgetår og overslagsår er for skoler det samme, men budgetreguleres hvert år medio året på baggrund af antal klasser og elever. 23

26 Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Ganløse fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Distriktskole Ganløse Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 47,6. For specialklasser beregnes der et særskilt lønbudget. Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressourcer til specialundervisning ( 20.2), holdtimer, inklusion og vikarer. Distriktsskole Ganløse er for budgetlagt med 31 normalklasser 0-9 kl. 2. Antal elever Der er budgetlagt med 713 elever i 0. til 9. klasse og 23 specialelever. Den gennemsnitlige klassekoefficient for normalklasser og elever er 23,0. til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 3.2 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. Det forventede lavere forbrug i marts er forbundet med den usikkerhed, at der de foregående år er tilført distriktsskolen refusioner for flex-job svarende til et helt år i marts måned. For at dette også skal være gældende i forudsættes, at der fortsat er beskæftiget medarbejdere i flex-job. I april måned udbetales særlig feriegodtgørelse og i august udbetales der nogle arbejdsbestemte tillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er nogenlunde ligeligt fordelt over året, dog med en vis udgiftsstigning ultimo året, hvilket er udtryk for, at der i løbet af året udvises en vis tilbageholdenhed med anskaffelser, indtil man er sikker på, at budgettet holder, og hvis der på det tidspunkt er ikke anvendte midler, foretages der supplement af bl.a. IT-materiel og øvrigt inventar. Indtægter: Der budgetlægges ikke med indtægter på skolerne. 24

27 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ved inklusion skal der sikres økonomi til den nødvendige støtte. Midler fra det specialiserede område skal flyttes til normalområdet. 4.Driftsbudget for Distriktsskole Ganløse 4.1 Distriktsskole Ganløse Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ganløse Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Ganløse Tabel 3: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ganløse Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Distriktskole Ganløse Udviklingen i enhedsprisen i kr. Distriktskole Ganløse Udviklingen i kr. Distriktskole Ganløse ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger Periodiseret budget for Distriktsskole Ganløse Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Distriktsskole Ganløse 25

28 26

29 Center for Skole og dagtilbud Distriktsskole Smørum 1. Distriktsskole Smørum s primære aktiviteter Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolerne. Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det imødekommer disse særlige behov og under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at være i skole. Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distriktsskole Smørum s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distriktsskole Smørum s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Smørum fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) for budgetår og overslagsår er for skoler det samme, men budgetreguleres hvert år medio året på baggruen af antal klasser og elever. Stigning i budget fra til og overslagsår er begrundet i ændret elevtal, samt at forbedre muligheden for at styrke inklusionsindsatsen. 27

30 Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Smørum fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Distriktsskole Smørum Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 47,6. For specialklasser beregnes der et særskilt lønbudget. Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressourcer til specialundervisning ( 20.2), holdtimer, inklusion og vikarer. Distriktsskole Smørum er for budgetlagt med 72 normalklasser 0-9 kl. og et specialklasseafsnit. 2. Antal elever Der er budgetlagt med elever 0. til 9. klasse samt 76 specialklasselever. Den gennemsnitlige klassekoefficient for normalklasser (0. til 9) er 22,5. til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbruget i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. I april udbetales særlig feriegodtgørelse og i august udbetales nogle arbejdsbestemte tillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er jævnt fordelt over året. Indtægter: Der budgetlægges ikke med indtægter på skolerne. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ved inklusion skal der sikres økonomi til den nødvendige støtte. Midler fra det specialiserede område skal flyttes til normalområdet. 28

31 4.Driftsbudget for Distriktsskole Smørum 4.1 Distriktsskole Smørum Aktivitetsbudget for Distriktsskole Smørum Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Smørum Tabel 3: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Smørum Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Distriktsskole Smørum Udviklingen i enhedsprisen i kr. Distriktsskole Smørum Udviklingen i kr. Distriktsskole Smørum ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger Periodiseret budget for Distriktsskole Smørum Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Distriktsskole Smørum 29

32 30

33 Center for Skole og Dagtilbud Dagtilbud Sekretariat og ledere 1. Dagtilbud Sekretariat og ledere primære aktiviteter Dagtilbud Sekretariat og ledere varetager rådgivning og vejledning af daginstitutioner og klubber gennem pædagogiske konsulenter, aflønner områdeledere for daginstitutioner, klub og fagplejen, organiserer fælles tiltag på institutionsområdet i form af uddannelse og projektinitiering, koordinere opgaver i forbindelse med frokostordning i daginstitutioner samt opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af fripladstilskud og søskenderabat for dagpleje, daginstitutioner og klubber. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål At dagpleje, institutions- og klubområdet lever op til gældende lovgivning. At dagpleje, institutions- og klubområdet arbejder aktivt med at understøtte kommunens strategisk og operationelle mål på området. At der opkræves korrekt forældrebetaling for institutionsbrug, og at visitationssystemet styres og holde opdateret. At levere data til andre afdelinger/centre i kommunen i det omfang, der er brug for det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Dagtilbud Sekretariat og lederes bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Dagtilbud Sekretariat og lederes driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Dagtilbud-sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 31

34 Tabel 2 Driftsbudget for Dagtilbud - Sekretariat og ledere fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) 010 Sekretariat Dagpleje Dagtilbud fælles Daginstitutionsområde Ganløse Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antal børn i dagpleje, institution og klub Forudsætninger Afdelingen opkræver forældrebetaling for børn i dagpleje, daginstitutioner og klubber samt udbetaler fripladstilskud og søskenderabat. Der er budgetlagt med indtægter for: 130 dagplejebørn 688 børn 0 til 2 år 10 mdr. og børn 2 år 11 mdr. til skolestart 1947 ubbørn 3.3 Periodiseret budget for Dagtilbud Sekretariat og ledere Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i De ekstraordinært store udgifter ultimo året er begrundet i, at der foretages mellemkommunal afregning for pladser på det tidspunkt. Indtægter: Indtægtsbudgettet er periodiseret ud fra mønsteret i De ekstraordinært store indtægter ultimo året er begrundet i, at der foretages mellemkommunal afregning for pladser på det tidspunkt. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. At udgiften til økonomiske fripladser og Udgiften til søskenderabat og økonomiske fripladser beregnes som en procentdel Da både indtægtsgrænser for økonomisk CSD-Centeret og CASøkonomi. 32

35 søskenderabat stiger af de samlede indtægter fra forældrebetaling, svarende til sidste års (2015) procentdel. Hvis forældrenes indtægt er lavere end forudsat i denne beregning, betyder det større udgifter end forudsat, og det samme gælder, hvis andelen af børn med ret til søskenderabat bliver større end forudsat. friplads og regler for søskenderabat er fastsat ved lov, kan der ikke iværksættes forebyggende foranstaltninger for at undgå en eventuel stigning i udgifterne. Derfor følges der op på dette i forbindelse med de kvartalsvis budgetopfølgninger. 4.Driftsbudget for Dagtilbud Sekretariat og ledere 4.1 CSD Centeret Aktivitetsbudget for Dagtilbud Sekretariat og ledere Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Dagtilbud Sekretariat og ledere Tabel 3: Aktivitetsbudget Dagtilbud Sekretariat og ledere Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Sekretariat Dagpleje Dagtilbud fælles Daginstitutionsområde Ganløse Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sekretariat Dagpleje Dagtilbud fælles Daginstitutionsområde Ganløse Udviklingen i kr. Sekretariat Dagpleje Dagtilbud fælles Daginstitutionsområde Ganløse ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Antal børn i dagpleje, daginstitutioner og klub. Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger. 33

36 4.1.2 Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i kr. Sekretariat Dagtilbud fælles Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 3 Forventede indtægter pr. aktivitet i kr. Dagtilbud fælles 34

37 Center for Skole og dagtilbud Institutionsområde Stenløse 1. Institutionsområde Stenløse s primære aktiviteter At skabe rammer for at børnene kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vejledning og inspiration fra kompetente medarbejdere. At børnene i trygge rammer kan opleve værdien af fællesskab som en vigtig forudsætning for egen udvikling. At forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen. Institutionen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der skal foregå en tidlig indsats i forhold til børn med særligt behov. Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. Måltal Der skal arbejdes med tidlig sproglig opmærksomhed. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Institutionsområde Stenløse s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Institutionsområde Stenløse s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Daginstitutioner område Stenøse/Veksø fordelt på løn, øvrige Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Det mindre fald i budgettet fra til, og stigningen fra og i overslagsårene er begrundet i børnetallet. tet lægges efter princippet, at pengene følger barnet. tet reguleres derfor flere gange i løbet af året i forbindelse med budgetopfølgninger, således at der er overensstemmelse mellem budget og antallet af indskrevne børn. 35

38 Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutioner område Stenløse/Veksø fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 2) Daginstitutionsområde Stenløse Nettobevilling i alt Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal børn Institutionen budgetlægges ud fra et forventet behov for institutionspladser i området. I er der budgetlagt med 252 børn 0-2 år og 10 mdr. og 436 børn fra 2 år 11 mdr. til skolestart. 2. Serviceniveau tet består af de børnerelaterede udgifter løn og pædagogiske materialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske materialer og aktiviteter beregnes pr barn, og reguleres kvartalsvis i overensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. Lønbudget pr barn 0 til 2 år 10 mdr. er kr. pr år og for 2 år 11 mdr. til skolestart kr. pr. år. til pædagogiske materialer og aktiviteter er kr. pr. år. Øvrige udgifter som er administration, energi, renovation og rengøring budgetteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt. Institutionens ugentlige åbningstid på 51,5 timer indgår som en forudsætning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. plads. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: lønforbruget forventes at blive, som grafen viser, og er periodiseret ud fra, hvordan det var i Variationen over året viser, at der sker en vis tilpasning af personalet ud fra det variable børnetal, som er kendetegnet ved, at der med udgangen af april måned sendes en hel årgang i SFO. Det ekstraordinært store lønforbrug i april skyldes, at der udbetales særlig feriegodtgørelse Øvrige udgifter: Fordeler sig nogenlunde jævnt hen over året, og er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i Det kendetegner institutionsområdet, at der udvises en vis tilbageholdenhed med anskaffelser hen over året, og at der sidst på året foretages bl.a. nødvendig opgradering af inventar og pædagogisk IT, hvis der er penge til det. Indtægter: Institutionerne har ingen budgetlagte indtægter. 36

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 2015-18 Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

8. Center for Skole og Dagtilbud

8. Center for Skole og Dagtilbud 8. 8. Præsentation af centeret Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på Kommunens folkeskoler

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Direktion og Udviklingssekretariat

Direktion og Udviklingssekretariat -21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

8. Center for Skole og Dagtilbud

8. Center for Skole og Dagtilbud 8. Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere