BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber"

Transkript

1 BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr København 1985

2 Ju bet. ISBN JJ trykteknik a-s, København 10605

3 Indholdsfortegnelse. Side Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium 5 Kapitel 2. Sammenfatning 7 Kapitel 3. Gældende retstilstand vedrørende privat vagtvirksomhed 10 Kapitel 4. Udvalgets arbejde og generelle overvejelser og forslag Politiets samarbejde med Securitas Udvalgets indhentning af oplysninger Udvalgets generelle overvejelser vedrørende behovet for en lovgivning vedrørende vagtvirksomhed Udvalgets generelle forslag til lovgivning vedrørende vagtvirksomhed 19 Kapitel 5. Udkast til lov om vagtvirksomhed med bemærkninger til de enkelte bestemmelser 26 Bilag. Beskrivelse af forholdene i en række andre lande 71

4

5 5 Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium. Allerede i 1960'erne blev der rejst spørgsmål om en særlig lovgivning for vagtselskaber, idet der efter de gældende regler ikke er nogen begrænsning i adgangen til at påbegynde privat vagtvirksomhed, ligesom der heller ikke i øvrigt findes særlige regler på området. Debatten i 1960'erne førte imidlertid ikke til, at der blev iværksat et udvalgs- eller lovgivningsarbejde, idet der ikke skønnedes at være et behov for en sådan lovgivning. Fra slutningen af 1970'erne blev spørgsmålet taget op på ny, hvilket bl.a. gav sig udslag i en række folketingsspørgsmål om, hvorvidt justitsministeren ville tage initiativ til en lovgivning om private vagtselskaber. Debatten drejede sig i øvrigt især om politiets særlige samarbejde med et enkelt vagtselskab (Securitas) og dette selskabs adgang til i modsætning til de andre vagtselskaber at udruste sine vægtere med knipler. På denne baggrund besluttede justitsministeren i november 1980 at nedsætte et udvalg om private vagtselskaber. Udvalget fik til opgave at undersøge hele problemkredsen omkring automatisk alarmoverføring m.v. Udvalget skulle tage stilling til relationerne mellem politiet og de private vagtselskaber og herunder politiets modtagelse af automatiske alarmer. Udvalget skulle tillige undersøge behovet for lovregulering af de nævnte områder og i- bekræftende fald fremkomme med forslag til en sådan lovgivning. Udvalget, hvis medlemmer blev endeligt udpeget i maj 1981, har haft følgende sammensætning: Afdelingschef i justitsministeriet P. Lundbæk Andersen, formand.

6 6 Vicerigspolitichef Arne Baun, udpeget af rigspolitichefen. Politidirektør i København P.V. Eefsen. Politimester J. Skat-Rørdam, udpeget af Foreningen af Politimestre i Danmark. Politiassistent Bjarne Jeppesen, udpeget af Dansk Politiforbund. Direktør Fritz Busch, udpeget af Assurandør-Societetet. Sekretariatschef Leif Senholt, udpeget af Det kriminalpræventive Råd. Formand for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning Jørgen Jørgensen, udpeget af Dansk Funktionærforbund. Brandchef Per Miller, udpeget af Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark. Underdirektør Stig Andersen, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening. Udvalgets sekretariat har bestået af kontorchef i justitsministeriet Peter Rhedin (indtil august 1984), kontorchef i justitsministeriet C.C. Duus (fra september 1984) samt fuldmægtig Torsten Hesselbjerg, justitsministeriet. Med afgivelsen af denne betænkning har udvalget, der har holdt 27 møder, afsluttet sit arbejde. Den 10. september P. Lundbæk Andersen Stig Andersen Arne Baun Fritz Busch (formand) P.V. Eefsen Bjarne Jeppesen Jørgen Jørgensen Per Miller Leif Senholt J. Skat-Rørdam /C.C. Duus Torsten Hesselbjerg

7 7 Kapitel 2. Sammenfatning. Betænkningens indhold omfatter en gennemgang af den gældende retstilstand vedrørende privat vagtvirksomhed i Danmark (kapitel 3) samt i et bilag en kortere beskrivelse af forholdene i en række andre lande. Kapitel 4 vedrører udvalgets arbejde og generelle overvejelser og forslag. Herunder redegøres for, at det særlige samarbejde mellem Securitas og politiet blev bragt til ophør pr. 1. oktober Endvidere redegøres for de af udvalget indhentede oplysninger vedrørende privat vagtvirksomhed i Danmark. Herfra kan nævnes, at der findes ca. 70 egentlige vagtselskaber, heraf er.securitas langt det største med ansatte. Der er installeret ca alarmeringsanlæg i virksomheder, private hjem m.v. Antallet af fejlalarmeringer af politiet fra disse anlæg er meget stort, formentlig i størrelsesordenen pct. Det har herudover været udvalgets opgave indledningsvis at tage stilling til, hvorvidt der måtte anses at være et behov for en lovregulering af den virksomhed, der udøves af private vagtselskaber. Denne består i første række dels af den såkaldte vægter tjeneste, dels af den vagtvirksomhed, der udføres ved hjælp af tekniske anlæg (tyverialarmer m.v.). I kapitel 4 gennemgår udvalget disse spørgsmål og konkluderer, at der bl.a. på grund af vægtertjenestens karakter og de mange fejlalarmeringer af politiet bør indføres en lovgivning på området. Hovedtrækkene i denne lovgivning bør bestå i, at der kræves autorisation for at kunne udøve privat erhvervsmæssig vagtvirksomhed, og at ansatte i en sådan vagtvirksomhed skal være godkendt. For at begrænse antallet af de mange fejlalarmeringer af politiet foreslår udvalget bl.a., at alarmer fra alarmeringsanlæg ikke må indføres direkte til politiet, men kun videregives til dette af personalet i en godkendt a- larmcentral. En lovgivning på området bør indeholde en nærmere angivelse af betingelserne for meddelelse og fratagel-

8 8 se af autorisationer og godkendelser. I øvrigt bør der fastsættes regler for vagtvirksomhedens udøvelse, herunder for så vidt angår personalets uddannelse, uniformering, udrustning og brug af hunde m.v. Særligt kan nævnes, at det er udvalgets opfattelse, at der ikke bør kunne udøves vagtvirksomhed på offentligt område samt anvendes hunde disse steder, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil. Udvalgets flertal (alle medlemmer med undtagelse af Stig Andersen) finder endvidere, at vagtvirksomhederne ikke bør have tilladelse til at udlevere stav til sine vægtere. Sammenfattende er det udvalgets generelle opfattelse, at formålet med en lovgivning på området ikke bør være at give vagtvirksomhederne særlige beføjelser, men derimod at udforme et regelsæt, der sikrer, at de udøver deres virksomhed på en for samfundet betryggende og forsvarlig måde. I kapitel 5 har udvalget på denne baggrund udarbejdet et udkast til lov om vagtvirksomhed med bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Lovudkastet indeholder bl.a. en definition af, hvad der skal forstås ved vagtvirksomhed, og dermed en angivelse af det område, der foreslås reguleret af loven. I bemærkningerne hertil foretages der en nærmere stillingtagen til de mange afgrænsningsspørgsmål, der vil kunne opstå i den forbindelse. Udvalget har ikke fundet det muligt og hensigtsmæssigt, at der i selve loven fastsættes bestemmelser om alle de forhold, der bør reguleres i forbindelse med lovens vedtagelse. Lovudkastet er derfor i vidt omfang udformet som en bemyndigelseslov, men i bemærkningerne til lovudkastets enkelte bestemmelser er der redegjort for, hvordan de forskellige bemyndigelsesbestemmelser efter udvalgets opfattelse bør udnyttes. Dette gælder således de tidligere nævnte spørgsmål om personalets uddannelse, uniformering m.v. samt tillige f.eks. spørgsmålet om, i hvilke tilfælde der bør gives tilladelse til vagtvirksomhed på offentligt område. Udvalget har således - selv om det har medført visse gentagel-

9 9 ser - valgt at affatte betænkningen på den måde, at alle de oplysninger, vurderinger og forslag, der efter udvalgets opfattelse er nødvendige i forbindelse med en stillingtagen til den nærmere udformning af en eventuel lovgivning vedrørende vagtvirksomhed, er samlet i lovudkastet med tilhørende bemærkninger.

10 10 Kapitel 3. Gældende retstilstand vedrørende privat vagtvirksomhed. 1. Efter gældende lovgivning er der ingen begrænsninger i adgangen til at påbegynde virksomhed som privat vagtselskab. Der findes heller ikke regler om kontrol med udøvelsen af privat vagtvirksomhed, ligesom der ikke er fastsat særlige bestemmelser om eller krav til personer, der udøver denne virksomhed. Efter den almindelige bestemmelse i straffelovens 79, stk. 1, 2. pkt., er der dog mulighed for, når særlige omstændigheder taler derfor, ved dom for strafbart forhold at frakende en person retten til at drive virksomhed af den pågældende karakter, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for (fremtidige) misbrug af virksomheden. Som eksempel på en sådan frakendelse kan nævnes Højesteretsdommen i Ugeskrift for Retsvæsen 1969, side 821, hvor en person blev dømt for bedrageri i forbindelse med tegning af abonnementer om tilsyn med bopælen ved bortrejse samt indtil videre frakendt retten til at udøve virksomhed, der bestod i at indgå aftaler om patrulje- eller vagttjeneste eller andet tilsyn med boliger. Efter gældende lovgivning er det politiet, der har til opgave at opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter samt foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning af sådanne, jfr. retsplejelovens 108, stk. 1. I den forbindelse er der tillagt politiet en række beføjelser, som ikke tilkommer private borgere, herunder personalet i vagtselskaber, der således f.eks. ikke kan foretage anholdelse i videre omfang end andre privatpersoner. Disses adgang til at foretage anholdelser er reguleret i retsplejelovens 755, stk. 2, jfr. stk. 1 og 4. Efter disse bestemmelser har pri-

11 11 vatpersoner, herunder vægtere, beføjelse til at foretage anholdelse eller rettere pågribelse af en person, såfremt den pågældende træffes under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, som vedkommende med rimelig grund mistænkes for, og som er undergivet offentlig påtale. Anholdelsen skal være påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre, jfr. stk. 1. Endelig må anholdelse ikke foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ville være et uforholdsmæssigt indgreb, jfr. stk. 4. Mens politiet kan tilbageholde i op til 24 timer, skal den private snarest muligt overgive den anholdte til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen, jfr. stk. 2, 2. pkt. Dette er baggrunden for, at det er mere træffende at karakterisere privatpersoners kompetence efter 755 som en pågribelsesbeføjelse og ikke en anholdelsesbeføjelse. Anholdelsen eller pågribelsen skal i øvrigt foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader, og den private kan ikke - i modsætning til politiet - foretage personlig ransagning, jfr. retsplejelovens 758, stk. 1. For så vidt angår de begrænsninger i adgangen til at anholde, der følger af den såkaldte proportionalitetsgrundsætning i retsplejelovens 755, stk. 4, kan endelig bemærkes, at det ikke er muligt generelt at angive disse, idet det må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, således af den endelige besvarelse af spørgsmålet henhører under domstolene. Herudover kan det nævnes, at straffrihedsreglerne i straffelovens 13 og 14 om nødværge, lovlig retshåndhævelse og nødret også gælder for ansatte i private vagtvirksomheder. Magtanvendelsen i forbindelse med en lovlig pågribelse, jfr. retsplejelovens ovennævnte regler, må dog ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at gennemtvinge selve pågribelsen, og adgangen til at anvende magt kan ikke anses for at være så vid som for politiets vedkommende. Med hensyn til vægternes bevæbning gælder våbenlovgivningens regler. Efter disse kræver det politiets tilladelse at erhver-

12 12 ve, besidde, bære eller anvende f.eks. skydevåben eller gummiknipler. Disse bestemmelser er blevet administreret på den måde, at ingen vægter har tilladelse til skydevåben (pistol), mens et enkelt selskab, nemlig Securitas, siden begyndelsen af dette århundrede har haft tilladelse til at udlevere knippel (stav) til sine vægtere. Vedrørende uniformering gælder reglen i straffelovens 132. Efter denne straffes med bøde den, som forsætligt eller med uagtsomhed på retsstridig måde benytter kendetegn eller dragt eller efterligninger heraf, som er forbeholdt dansk offentlig myndighed, f.eks. politiet. 2. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt politiet er forpligtet til at reagere på anmeldelser, der hidrører fra alarmeringsanlæg, må dette afgøres efter den almindelige regel i retsplejelovens 742. Det følger af denne bestemmelse, at politiet skal foretage efterforskning, og i den forbindelse eventuel udrykning, når der foreligger rimelig formodning om et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige. Prioriteringen og intensiteten af den efterforskning, der skal i- værksættes i den forbindelse, må i første række bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Herudover må det dog kunne tages i betragtning, at en meget betydelig del af alarmeringerne, indgået til politiet, hidtil har været fejlalarmeringer, jfr. nærmere kapitel 4.2. Endvidere kan nævnes, at der i tidens løb er udsendt nogle skrivelser om alarmeringsanlæg. En skrivelse fra justitsministeriet af 6. maj 1952 til et privat vagtselskab vedrører samarbejdet med politiet vedrørende anlæg, der er indrettet til lokal alarmering,, de såkaldte indbrudsvarslingsanlæg. I justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 18. marts 1969 anføres, at bl.a. under henvisning til den bølge af bankrøverier og forsøg herpå, der har fundet sted i den senere tid, bør ønsker om indføring til politistationerne af overfalds-

13 1 3 anlæg fra institutioner og pengeinstitutter imødekommes. Derimod må spørgsmålet om modtagelse af tyverialarmer, hvorfra fejlalarmeringer erfaringsmæssigt er særligt hyppigt forekommende, bero på forholdene i den enkelte politikreds. I politimester foreningens cirkulæreskrivelse af 18. januar 1973 henstilles det, at henvendelser om tilladelse til etablering af alarmeringsanlæg, der forudsætter politiets medvirken ved umiddelbar udrykning (d.v.s. uden at andre forinden på stedet har konstateret anledningen til alarmeringen), kun imødekommes på betingelse af, at anlægget forinden godkendes af politiets tekniske afdelinger. Endelig kan i den forbindelse nævnes, at der i det storkøbenhavnske område fra omkring 1976 er etableret en ordning, hvorefter Securitas på hverdage fra kl og lørdage fra kl først videregiver en alarminformation til politiet, når en af selskabets alarmpatruljer på alarmstedet har konstateret, at der er tale om en ægte alarmering. 3. Som det fremgår af afsnit 1 og 2 er der ikke fastsat generelle lovregler vedrørende privat vagtvirksomhed. I lovgivningen findes der dog enkelte love, der medtager vagtvirksomhed og lignende under lovens anvendelsesområde eller særlige regler i loven. I bogføringsloven nævnes således "vagtvirksomhed" som en af de erhvervsmæssige virksomheder, hvor pligten til at føre forretningsbøger påhviler personer, ansvarlige interessentskaber og kommanditselskaber ( 1, stk. 1, litra C, nr. 19, i lov nr. 178 af 5. juni 1959). Efter lov nr. 139 af 29. marts 1978 om visse forbrugeraftaler ("dørsalgsloven") gælder de særlige regler om forbrugerens fortrydelsesret i lovens kapitel 3 - om aftaler indgået uden for fast forretningssted - også ved aftale om en løbende forpligtelse for den erhvervsdrivende til mod vederlag at foretage tilsyn eller vedligeholdelse af fast ejendom eller løsøre eller at udføre vagttjeneste (jfr. lovens 5, stk.

14 14 2, nr. 1 ). Efter hundeloven (lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969) gælder pligten i 3, stk. 3, til at føre visse større hunde i bånd uden for København og byer over indbyggere bl.a. ikke hunde, der benyttes af vagtselskaber eller lignende. Fra hundelovens regler kan i øvrigt nævnes bestemmelsen i 3, stk. 5, om de såkaldte pladshunde, hvorefter løsgående glubske hunde ikke uden politiets tilladelse må anvendes til bevogtning af pladser. Nærmere retningslinier for politiets meddelelse af tilladelse er givet i 19 i justitsministeriets cirkulære nr. 148 af 2. august Heri anføres bl.a., at ansøgeren må godtgøre et rimeligt behov for anvendelsen af glubske pladshunde, f.eks. at der er tale om områder, hvor faren for tyveri eller hærværk ikke kan imødegås på normal vis ved forsvarlig aflukning. Endelig kan nævnes, at det efter hundelovens 2 er forbudt at holde hund på steder, hvor der ikke er beboelse, såsom i kolonihaver, medmindre politiet meddeler tilladelse dertil. Sådan tilladelse kan kun gives, når der skønnes at være sikkerhed for, at hunden vil blive passet forsvarligt, og tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes. Hundelovens 2 indebærer således, at anbringelse af hunde på ubeboede steder, herunder f.eks. på byggepladser og på industriområder uden for normal arbejdstid, kræver politiets tilladelse. Justitsministeriet har iøvrigt over for udvalget oplyst, at man agter at udarbejde nærmere regler om de vilkår af dyreværnsmæssig karakter, som bør stilles i forbindelse med en tilladelse i henhold til hundelovens 2 og 3, stk. 5.

15 15 Kapitel 4. Udvalgets arbejde og generelle overvejelser og forslag. 1. Politiets samarbejde med Securitas. Som nævnt i kapitel 1 om baggrunden for udvalgets nedsættelse bestod der et særligt samarbejde mellem politiet og et enkelt vagtselskab, nemlig Securitas. Udvalget anså det derfor som en af sine første opgaver at tage stilling til dette særlige samarbejde. Samarbejdet bestod i, at et antal polititjenestemænd havde et ansættelsesmæssigt tilknytningsforhold til selskabet som konsulent eller som tilsynsførende, i begge tilfælde med nærmere definerede arbejdsopgaver. Endvidere havde Securitas i et antal politikredse fået tilladelse til opstilling af skabe til kontrolure, vægternes nøgletasker m.v. på politistationerne, typisk i kælderrum, garager og lignende. Der var i udvalget enighed om, at det nævnte samarbejde mellem politiet og Securitas var forløbet positivt, bl.a. ud fra kriminalitetsforebyggende synspunkter, og at der derfor også i fremtiden måtte lægges vægt på, at de hidtidige gode samarbejdsrelationer blev bevaret. Det var imidlertid samtidig udvalgets principielle opfattelse, at dette samarbejde ikke burde indebære, at Securitas på de to nævnte specielle områder havde en særstilling i forhold til andre selskaber. Udvalget lagde herved bl.a. vægt på, at eksistensen af en sådan særstilling ville kunne vanskeliggøre gennemførelsen af et nyt generelt regelsæt på området. Efter drøftelser med Securitas indstillede udvalget herefter i november 1981 til justitsministeriet, at det omtalte samarbejde blev bragt til ophør pr. 1. oktober Justitsministeriet fulgte denne indstilling og henstillede

16 16 ved skrivelse af 27. november 1981 til Securitus, at samarbejdet mellem selskabet og politiet på de to nævnte områder blev bragt til ophør pr. 1. oktober Udvalgets indhentning af oplysninger. I juni 1981 anmodede justitsministeriet på foranledning af udvalget landets politikredse om en række oplysninger vedrørende private vagtselskaber. Af de modtagne svar fremgik, at politiet havde kendskab til ca. 70 egentlige selskaber, som udførte vægtertjeneste og/eller installerede alarmeringsanlæg med eller uden egen alarmcentral. Det dominerende vagtselskab overalt i landet var Securitas, der drev virksomhed i så godt som alle landets politikredse, og som har ansatte. I øvrigt viser oplysningerne fra politiet, at personalet i en del vagtselskaber er uniformeret, og at der i et vist omfang (i ca. 30 selskaber) anvendes hunde. Den af politiet konstaterede kriminalitet begået af ansatte i forbindelse med tjenesten er af ret begrænset omfang. I 1979 viste en undersøgelse således, at der i 10 politikredse igennem de senere år var konstateret godt 30 tilfælde af sådanne lovovertrædelser, herunder nogle tilfælde af tyverier og vold samt en række overtrædelser af våbenloven, hundeloven og politivedtægterne. De fra politiet i 1981 modtagne oplysninger viste, at der siden 1. januar 1979 kun havde været et tilfælde af overtrædelse af straffeloven (vold, uberettiget brug af stav). Ifølge oplysningerne fra politiet samt oplysninger indhentet af udvalget fra private vagtselskaber og firmaer, der installerer alarmer ingsanlæg, må det antages, at der i dag er installeret ca alarmeringsanlæg i virksomheder, private hjem m.v. Det tilsvarende tal i 1981 var formentlig ca anlæg, og der er således sket en ret kraftig stigning i antallet af installerede alarmeringsanlæg i de senere år. Ca anlæg indføres direkte til politiet, resten via en alarmcentral.

17 17 Alarmsignaler fra disse anlæg, hvoraf der årligt indløber ca til politiet, udgør en betydelig belastning af politiets arbejde, idet antallet af fejlalarmeringer af politiet er meget stort. Ifølge oplysningerne fra politiet udgjorde fejlalarmeringerne i 1980 ca. 95 pct. af alle alarmeringer, indgået til politiet. Ud over de nævnte oplysninger har udvalget indhentet oplysninger fra en række andre lande om forholdene vedrørende privat vagtvirksomhed. En kort gengivelse heraf er foretaget i bilaget til betænkningen. Endvidere er der i et vist omfang redegjort for udenlandske regler i forbindelse med udvalgets forslag i lovudkastet med tilhørende bemærkninger. 3. Udvalgets generelle overvejelser vedrørende behovet for en lovgivning vedrørende vagtvirksomhed. Efter kommissoriet har udvalget skullet tage stilling til behovet for en lovregulering vedrørende den virksomhed, som udføres af de private vagtselskaber. Denne omfatter særligt to former for virksomhed, nemlig dels den såkaldte vægtertjeneste, dels den virksomhed, der øves ved hjælp af tekniske anlæg (tyverialarmer m.v.). Det er udvalgets opfattelse, at der eksisterer et legitimt behov for den virksomhed, som vagtselskaberne udøver, idet politiet ikke kan føre tilsyn med private områder som f.eks. virksomheder, boliger m.v. Det må ligeledes lægges til grund, at vagtvirksomhedernes personale i praksis varetager en væsentlig kriminalpræventiv funktion, og at en kontakt mellem politiet og vagtvirksomhederne må anses for værdifuld ud fra politimæssige synspunkter. Der er således fra samfundets side knyttet en ikke uvæsentlig interesse til den virksomhed, som vagtselskaberne udøver, og alene dette forhold kunne efter udvalgets opfattelse tale for en lovregulering af området.

18 10 Hertil kommer, at vagtselskaberne udøver en virksomhed, der på grund af sin art og funktion indtager en særstilling i forhold til andre dele af erhvervslivet, idet der udføres opgaver, der kan minde om eller forveksles med politiopgaver. Da det er udvalgets opfattelse, at det primært er politiets opgave at opretholde ro og orden i samfundet, er det derfor af betydning for samfundet at have indseende og kontrol med vagtselskabernes virksomhed for at sikre, at de ikke udvikler sig til noget, der kunne opfattes som private politistyrker, og således, at de i det hele taget driver deres virksomhed på en betryggende og forsvarlig måde. På grund af virksomhedens nævnte karakter har borgerne på samme måde et rimeligt krav på beskyttelse mod overvågning og kontrol fra vagtselskabernes side. I sammenhæng hermed kan anføres, at udøvelse af privat vagtvirksomhed er forbundet med en særlig risiko for ulovligheder, og at der på tilsvarende områder i et vist omfang i lovgivningen er stillet krav om tilladelse til udøvelse af virksomheden, jfr. således loven om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed. En lovregulering vil endvidere kunne indebære en sanering af branchen, idet mindre seriøse selskaber ikke vil kunne opfylde lovgivningens krav. Dette vil også være til fordel for forbrugerne, der kun kan være interesseret i, at vagtvirksomheden udføres på faglig kompetent måde, og at der stilles visse krav i forbindelse med såkaldt "salg af privat sikkerhed". Herudover kan nævnes, at fagorganisationerne både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden ønsker en lovregulering af området. For så vidt angår særligt den vagtvirksomhed, der udføres ved hjælp af tekniske anlæg, kan bemærkes, at der er et klart behov for en regulering med henblik på at nedbringe det meget store antal fejlalarmeringer af politiet. Imod at indføre en lovgivning på området kan anføres, at f.eks.

19 19 en autorisationsordning vil kunne indebære, at de autoriserede vagtvirksomheder fremtræder med en halvofficiel status og bliver opfattet som en art konkurrent eller erstatning for politiet. De vil med andre ord kunne betragtes som en slags hjælpepoliti, der endvidere på længere sigt muligvis ville kræve - og få - visse retshåndhævende beføjelser og/eller en i forhold til de øvrige borgere udvidet adgang til anholdelse, bevæbning m.v. Herudover kunne det fremføres, at der ikke er dokumenteret noget klart behov for en lovgivning. I den sammenhæng kunne det særligt fremhæves, at de foreliggende oplysninger tyder på, at der kun i ret begrænset omfang begås kriminalitet i forbindelse med private vagtselskabers virksomhed. Endelig kunne administrative hensyn anføres. Sammenfattende er det udvalgets opfattelse, at der foreligger en klar overvægt af grunde, der taler for en offentlig regulering af de private vagtselskabers virksomhed. Udvalget har herved særligt lagt vægt på den udøvende virksomheds karakter og de mange fejlalarmeringer af politiet. 4. Udvalgets generelle forslag til lovgivning vedrørende vagtvirksomhed. En lovgivning på området kunne udformes på den måde, at der alene blev fastsat bestemmelser, der regulerede visse sider af vagtselskabernes virksomhed, f.eks. vedrørende uddannelse, udrustning, brug af hunde m.v. En sådan regulering ville imidlertid efter udvalgets opfattelse ikke på tilstrækkelig måde kunne tilgodese de hensyn, der må ligge bag en lovgivning af den omhandlede karakter. Formålet med lovgivningen bør som nævnt ikke være at give vagtvirksomhederne andre eller særlige beføjelser, men derimod at udforme et regelsæt, der sikrer, at de udfører deres virksomhed på en for samfundet betryggende og forsvarlig måde. Dette kan ikke opnås alene ved en række strafbelagte forbuds- og påbudsnormer. Udvalget finder således, at de nævnte formål mest hensigtsmæssigt opnås, såfremt der indføres en autorisationsordning for vagtvirksomheder, således som det også er tilfældet i f.eks.

20 20 Sverige og Finland. Endvidere svarer det til det forslag, som er indeholdt i udredningen fra det norske udvalg om vagtselskabernes virksomhed og tjenester m.v. fra juni Hovedindholdet af en sådan autorisationsordning bør være, at personer og selskaber kan meddeles autorisation til at udøve vagtvirksomhed, såfremt de opfylder visse nærmere angivne betingelser, herunder særligt for så vidt angår vandel samt økonomiske og faglige forhold, der gør det antageligt, at de vil kunne udøve vagtvirksomheden på forsvarlig måde og således, at den i henseende til kvalitet og effektivitet vil kunne leve op til de inden for branchen gældende regler og kutymer for god og sædvanlig, faglig kompetent vagtvirksomhed. De nærmere regler herom findes i 3 og 4 i lovudkastet. Det er endvidere udvalgets opfattelse, at formålet med loven kun kan opnås, såfremt der tillige stilles krav om, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til ansa;ttelse i virksomheden. Ud over et alderskrav på 18 år bør der stilles strenge vandelsmæssige krav, jfr. nærmere lovudkastets 7 og bemærkningerne hertil med en angivelse af mulige undtagelser fra godkendelses- og alderskravet for så vidt angår visse grupper af ansatte. En af de væsentligste - og vanskeligste - opgaver for udvalget har været at tage stilling til, hvordan vagtvirksomhed skulle defineres, og dermed, hvilke former for virksomhed der skulle være omfattet af en eventuel lovgivning. Udvalget har således skullet tage stilling, om en lovgivning alene skulle regulere erhvervsmæssig vagtvirksomhed, og i givet fald, hvordan erhvervsmæssig virksomhed i denne relation burde afgrænses. Udvalget har endvidere skullet vurdere særlige former for vagtvirksomhed, herunder bl.a. de såkaldte værditransporter og vagtvirksomhed ved bodyguards (personbeskyttelse i modsætning til tingsbeskyttelse). Endelig har udvalget indgående som et andet hovedspørgsmål drøftet de særlige problemer ved vagtvirksomhed på offentligt område, idet det som nævnt har været udvalgets principielle opfattelse vedrørende opgavefordelingen mellem politiet og private vagtvirksomheder,

21 21 at det primært bør være politiets opgave at opretholde ro og orden på offentligt område. Det er udvalgets forslag, at alene erhvervsmæssig vagtvirksomhed umiddelbart bør være omfattet af loven. Baggrunden herfor er bl.a., at i modsat fald ville tilsyn med f.eks. naboens ejendom under dennes bortrejse falde ind under loven, hvilket der ikke er behov for, hvortil kommer, at loven i givet fald ville blive yderst vanskelig at administrere og håndhæve. Det er endvidere udvalgets opfattelse, at vagtvirksomhed, der udøves ved egne ansatte, altså i såkaldt eget regi, ikke skal betragtes som erhvervsmæssig i lovens forstand. Udvalget har dog samtidig fundet, at der bør være en adgang til at bestemme, at ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed helt eller delvis skal være omfattet af loven. Denne adgang kan særligt tænkes udnyttet i tilfælde, hvor den ikke-erhvervsmæssige vagtvirksomhed har en høj grad af lighed med den virksomhed, der udøves af vagtselskaberne, således f.eks. af ansatte i større virksomheder. I disse tilfælde finder udvalget, at der endvidere bør være mulighed for at bestemme, at alene kravene til de ansatte (om godkendelse, uddannelse, uniformering, udrustning m.v.) skal finde anvendelse, uden at virksomheden skal være autoriseret. Udvalget foreslår i øvrigt en tilsvarende regulering for så vidt angår vagtvirksomhed, der udøves af statslig eller kommunal myndighed, d.v.s., at denne virksomhed falder uden for loven, medmindre der er truffet anden bestemmelse herom. Med hensyn til definitionen af vagtvirksomhed henvises til lovudkastet med bemærkninger. På dette sted skal anføres, at det centrale ved den såkaldte vægtertjeneste er, at der udøves personligt tilsyn med privat eller offentligt område for at skabe beskyttelse mod ulovlig indtrængning, tyveri, herunder indbruds- og butikstyveri, samt mod hærværk, brand og lignende. Vægternes opgave i den forbindelse bør primært være at observere og melde. Endvidere bør den egentlige magtudøvelse overlades til politiet.

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere