BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber"

Transkript

1 BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr København 1985

2 Ju bet. ISBN JJ trykteknik a-s, København 10605

3 Indholdsfortegnelse. Side Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium 5 Kapitel 2. Sammenfatning 7 Kapitel 3. Gældende retstilstand vedrørende privat vagtvirksomhed 10 Kapitel 4. Udvalgets arbejde og generelle overvejelser og forslag Politiets samarbejde med Securitas Udvalgets indhentning af oplysninger Udvalgets generelle overvejelser vedrørende behovet for en lovgivning vedrørende vagtvirksomhed Udvalgets generelle forslag til lovgivning vedrørende vagtvirksomhed 19 Kapitel 5. Udkast til lov om vagtvirksomhed med bemærkninger til de enkelte bestemmelser 26 Bilag. Beskrivelse af forholdene i en række andre lande 71

4

5 5 Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium. Allerede i 1960'erne blev der rejst spørgsmål om en særlig lovgivning for vagtselskaber, idet der efter de gældende regler ikke er nogen begrænsning i adgangen til at påbegynde privat vagtvirksomhed, ligesom der heller ikke i øvrigt findes særlige regler på området. Debatten i 1960'erne førte imidlertid ikke til, at der blev iværksat et udvalgs- eller lovgivningsarbejde, idet der ikke skønnedes at være et behov for en sådan lovgivning. Fra slutningen af 1970'erne blev spørgsmålet taget op på ny, hvilket bl.a. gav sig udslag i en række folketingsspørgsmål om, hvorvidt justitsministeren ville tage initiativ til en lovgivning om private vagtselskaber. Debatten drejede sig i øvrigt især om politiets særlige samarbejde med et enkelt vagtselskab (Securitas) og dette selskabs adgang til i modsætning til de andre vagtselskaber at udruste sine vægtere med knipler. På denne baggrund besluttede justitsministeren i november 1980 at nedsætte et udvalg om private vagtselskaber. Udvalget fik til opgave at undersøge hele problemkredsen omkring automatisk alarmoverføring m.v. Udvalget skulle tage stilling til relationerne mellem politiet og de private vagtselskaber og herunder politiets modtagelse af automatiske alarmer. Udvalget skulle tillige undersøge behovet for lovregulering af de nævnte områder og i- bekræftende fald fremkomme med forslag til en sådan lovgivning. Udvalget, hvis medlemmer blev endeligt udpeget i maj 1981, har haft følgende sammensætning: Afdelingschef i justitsministeriet P. Lundbæk Andersen, formand.

6 6 Vicerigspolitichef Arne Baun, udpeget af rigspolitichefen. Politidirektør i København P.V. Eefsen. Politimester J. Skat-Rørdam, udpeget af Foreningen af Politimestre i Danmark. Politiassistent Bjarne Jeppesen, udpeget af Dansk Politiforbund. Direktør Fritz Busch, udpeget af Assurandør-Societetet. Sekretariatschef Leif Senholt, udpeget af Det kriminalpræventive Råd. Formand for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning Jørgen Jørgensen, udpeget af Dansk Funktionærforbund. Brandchef Per Miller, udpeget af Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark. Underdirektør Stig Andersen, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening. Udvalgets sekretariat har bestået af kontorchef i justitsministeriet Peter Rhedin (indtil august 1984), kontorchef i justitsministeriet C.C. Duus (fra september 1984) samt fuldmægtig Torsten Hesselbjerg, justitsministeriet. Med afgivelsen af denne betænkning har udvalget, der har holdt 27 møder, afsluttet sit arbejde. Den 10. september P. Lundbæk Andersen Stig Andersen Arne Baun Fritz Busch (formand) P.V. Eefsen Bjarne Jeppesen Jørgen Jørgensen Per Miller Leif Senholt J. Skat-Rørdam /C.C. Duus Torsten Hesselbjerg

7 7 Kapitel 2. Sammenfatning. Betænkningens indhold omfatter en gennemgang af den gældende retstilstand vedrørende privat vagtvirksomhed i Danmark (kapitel 3) samt i et bilag en kortere beskrivelse af forholdene i en række andre lande. Kapitel 4 vedrører udvalgets arbejde og generelle overvejelser og forslag. Herunder redegøres for, at det særlige samarbejde mellem Securitas og politiet blev bragt til ophør pr. 1. oktober Endvidere redegøres for de af udvalget indhentede oplysninger vedrørende privat vagtvirksomhed i Danmark. Herfra kan nævnes, at der findes ca. 70 egentlige vagtselskaber, heraf er.securitas langt det største med ansatte. Der er installeret ca alarmeringsanlæg i virksomheder, private hjem m.v. Antallet af fejlalarmeringer af politiet fra disse anlæg er meget stort, formentlig i størrelsesordenen pct. Det har herudover været udvalgets opgave indledningsvis at tage stilling til, hvorvidt der måtte anses at være et behov for en lovregulering af den virksomhed, der udøves af private vagtselskaber. Denne består i første række dels af den såkaldte vægter tjeneste, dels af den vagtvirksomhed, der udføres ved hjælp af tekniske anlæg (tyverialarmer m.v.). I kapitel 4 gennemgår udvalget disse spørgsmål og konkluderer, at der bl.a. på grund af vægtertjenestens karakter og de mange fejlalarmeringer af politiet bør indføres en lovgivning på området. Hovedtrækkene i denne lovgivning bør bestå i, at der kræves autorisation for at kunne udøve privat erhvervsmæssig vagtvirksomhed, og at ansatte i en sådan vagtvirksomhed skal være godkendt. For at begrænse antallet af de mange fejlalarmeringer af politiet foreslår udvalget bl.a., at alarmer fra alarmeringsanlæg ikke må indføres direkte til politiet, men kun videregives til dette af personalet i en godkendt a- larmcentral. En lovgivning på området bør indeholde en nærmere angivelse af betingelserne for meddelelse og fratagel-

8 8 se af autorisationer og godkendelser. I øvrigt bør der fastsættes regler for vagtvirksomhedens udøvelse, herunder for så vidt angår personalets uddannelse, uniformering, udrustning og brug af hunde m.v. Særligt kan nævnes, at det er udvalgets opfattelse, at der ikke bør kunne udøves vagtvirksomhed på offentligt område samt anvendes hunde disse steder, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil. Udvalgets flertal (alle medlemmer med undtagelse af Stig Andersen) finder endvidere, at vagtvirksomhederne ikke bør have tilladelse til at udlevere stav til sine vægtere. Sammenfattende er det udvalgets generelle opfattelse, at formålet med en lovgivning på området ikke bør være at give vagtvirksomhederne særlige beføjelser, men derimod at udforme et regelsæt, der sikrer, at de udøver deres virksomhed på en for samfundet betryggende og forsvarlig måde. I kapitel 5 har udvalget på denne baggrund udarbejdet et udkast til lov om vagtvirksomhed med bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Lovudkastet indeholder bl.a. en definition af, hvad der skal forstås ved vagtvirksomhed, og dermed en angivelse af det område, der foreslås reguleret af loven. I bemærkningerne hertil foretages der en nærmere stillingtagen til de mange afgrænsningsspørgsmål, der vil kunne opstå i den forbindelse. Udvalget har ikke fundet det muligt og hensigtsmæssigt, at der i selve loven fastsættes bestemmelser om alle de forhold, der bør reguleres i forbindelse med lovens vedtagelse. Lovudkastet er derfor i vidt omfang udformet som en bemyndigelseslov, men i bemærkningerne til lovudkastets enkelte bestemmelser er der redegjort for, hvordan de forskellige bemyndigelsesbestemmelser efter udvalgets opfattelse bør udnyttes. Dette gælder således de tidligere nævnte spørgsmål om personalets uddannelse, uniformering m.v. samt tillige f.eks. spørgsmålet om, i hvilke tilfælde der bør gives tilladelse til vagtvirksomhed på offentligt område. Udvalget har således - selv om det har medført visse gentagel-

9 9 ser - valgt at affatte betænkningen på den måde, at alle de oplysninger, vurderinger og forslag, der efter udvalgets opfattelse er nødvendige i forbindelse med en stillingtagen til den nærmere udformning af en eventuel lovgivning vedrørende vagtvirksomhed, er samlet i lovudkastet med tilhørende bemærkninger.

10 10 Kapitel 3. Gældende retstilstand vedrørende privat vagtvirksomhed. 1. Efter gældende lovgivning er der ingen begrænsninger i adgangen til at påbegynde virksomhed som privat vagtselskab. Der findes heller ikke regler om kontrol med udøvelsen af privat vagtvirksomhed, ligesom der ikke er fastsat særlige bestemmelser om eller krav til personer, der udøver denne virksomhed. Efter den almindelige bestemmelse i straffelovens 79, stk. 1, 2. pkt., er der dog mulighed for, når særlige omstændigheder taler derfor, ved dom for strafbart forhold at frakende en person retten til at drive virksomhed af den pågældende karakter, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for (fremtidige) misbrug af virksomheden. Som eksempel på en sådan frakendelse kan nævnes Højesteretsdommen i Ugeskrift for Retsvæsen 1969, side 821, hvor en person blev dømt for bedrageri i forbindelse med tegning af abonnementer om tilsyn med bopælen ved bortrejse samt indtil videre frakendt retten til at udøve virksomhed, der bestod i at indgå aftaler om patrulje- eller vagttjeneste eller andet tilsyn med boliger. Efter gældende lovgivning er det politiet, der har til opgave at opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter samt foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning af sådanne, jfr. retsplejelovens 108, stk. 1. I den forbindelse er der tillagt politiet en række beføjelser, som ikke tilkommer private borgere, herunder personalet i vagtselskaber, der således f.eks. ikke kan foretage anholdelse i videre omfang end andre privatpersoner. Disses adgang til at foretage anholdelser er reguleret i retsplejelovens 755, stk. 2, jfr. stk. 1 og 4. Efter disse bestemmelser har pri-

11 11 vatpersoner, herunder vægtere, beføjelse til at foretage anholdelse eller rettere pågribelse af en person, såfremt den pågældende træffes under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, som vedkommende med rimelig grund mistænkes for, og som er undergivet offentlig påtale. Anholdelsen skal være påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre, jfr. stk. 1. Endelig må anholdelse ikke foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ville være et uforholdsmæssigt indgreb, jfr. stk. 4. Mens politiet kan tilbageholde i op til 24 timer, skal den private snarest muligt overgive den anholdte til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen, jfr. stk. 2, 2. pkt. Dette er baggrunden for, at det er mere træffende at karakterisere privatpersoners kompetence efter 755 som en pågribelsesbeføjelse og ikke en anholdelsesbeføjelse. Anholdelsen eller pågribelsen skal i øvrigt foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader, og den private kan ikke - i modsætning til politiet - foretage personlig ransagning, jfr. retsplejelovens 758, stk. 1. For så vidt angår de begrænsninger i adgangen til at anholde, der følger af den såkaldte proportionalitetsgrundsætning i retsplejelovens 755, stk. 4, kan endelig bemærkes, at det ikke er muligt generelt at angive disse, idet det må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, således af den endelige besvarelse af spørgsmålet henhører under domstolene. Herudover kan det nævnes, at straffrihedsreglerne i straffelovens 13 og 14 om nødværge, lovlig retshåndhævelse og nødret også gælder for ansatte i private vagtvirksomheder. Magtanvendelsen i forbindelse med en lovlig pågribelse, jfr. retsplejelovens ovennævnte regler, må dog ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at gennemtvinge selve pågribelsen, og adgangen til at anvende magt kan ikke anses for at være så vid som for politiets vedkommende. Med hensyn til vægternes bevæbning gælder våbenlovgivningens regler. Efter disse kræver det politiets tilladelse at erhver-

12 12 ve, besidde, bære eller anvende f.eks. skydevåben eller gummiknipler. Disse bestemmelser er blevet administreret på den måde, at ingen vægter har tilladelse til skydevåben (pistol), mens et enkelt selskab, nemlig Securitas, siden begyndelsen af dette århundrede har haft tilladelse til at udlevere knippel (stav) til sine vægtere. Vedrørende uniformering gælder reglen i straffelovens 132. Efter denne straffes med bøde den, som forsætligt eller med uagtsomhed på retsstridig måde benytter kendetegn eller dragt eller efterligninger heraf, som er forbeholdt dansk offentlig myndighed, f.eks. politiet. 2. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt politiet er forpligtet til at reagere på anmeldelser, der hidrører fra alarmeringsanlæg, må dette afgøres efter den almindelige regel i retsplejelovens 742. Det følger af denne bestemmelse, at politiet skal foretage efterforskning, og i den forbindelse eventuel udrykning, når der foreligger rimelig formodning om et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige. Prioriteringen og intensiteten af den efterforskning, der skal i- værksættes i den forbindelse, må i første række bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Herudover må det dog kunne tages i betragtning, at en meget betydelig del af alarmeringerne, indgået til politiet, hidtil har været fejlalarmeringer, jfr. nærmere kapitel 4.2. Endvidere kan nævnes, at der i tidens løb er udsendt nogle skrivelser om alarmeringsanlæg. En skrivelse fra justitsministeriet af 6. maj 1952 til et privat vagtselskab vedrører samarbejdet med politiet vedrørende anlæg, der er indrettet til lokal alarmering,, de såkaldte indbrudsvarslingsanlæg. I justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 18. marts 1969 anføres, at bl.a. under henvisning til den bølge af bankrøverier og forsøg herpå, der har fundet sted i den senere tid, bør ønsker om indføring til politistationerne af overfalds-

13 1 3 anlæg fra institutioner og pengeinstitutter imødekommes. Derimod må spørgsmålet om modtagelse af tyverialarmer, hvorfra fejlalarmeringer erfaringsmæssigt er særligt hyppigt forekommende, bero på forholdene i den enkelte politikreds. I politimester foreningens cirkulæreskrivelse af 18. januar 1973 henstilles det, at henvendelser om tilladelse til etablering af alarmeringsanlæg, der forudsætter politiets medvirken ved umiddelbar udrykning (d.v.s. uden at andre forinden på stedet har konstateret anledningen til alarmeringen), kun imødekommes på betingelse af, at anlægget forinden godkendes af politiets tekniske afdelinger. Endelig kan i den forbindelse nævnes, at der i det storkøbenhavnske område fra omkring 1976 er etableret en ordning, hvorefter Securitas på hverdage fra kl og lørdage fra kl først videregiver en alarminformation til politiet, når en af selskabets alarmpatruljer på alarmstedet har konstateret, at der er tale om en ægte alarmering. 3. Som det fremgår af afsnit 1 og 2 er der ikke fastsat generelle lovregler vedrørende privat vagtvirksomhed. I lovgivningen findes der dog enkelte love, der medtager vagtvirksomhed og lignende under lovens anvendelsesområde eller særlige regler i loven. I bogføringsloven nævnes således "vagtvirksomhed" som en af de erhvervsmæssige virksomheder, hvor pligten til at føre forretningsbøger påhviler personer, ansvarlige interessentskaber og kommanditselskaber ( 1, stk. 1, litra C, nr. 19, i lov nr. 178 af 5. juni 1959). Efter lov nr. 139 af 29. marts 1978 om visse forbrugeraftaler ("dørsalgsloven") gælder de særlige regler om forbrugerens fortrydelsesret i lovens kapitel 3 - om aftaler indgået uden for fast forretningssted - også ved aftale om en løbende forpligtelse for den erhvervsdrivende til mod vederlag at foretage tilsyn eller vedligeholdelse af fast ejendom eller løsøre eller at udføre vagttjeneste (jfr. lovens 5, stk.

14 14 2, nr. 1 ). Efter hundeloven (lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969) gælder pligten i 3, stk. 3, til at føre visse større hunde i bånd uden for København og byer over indbyggere bl.a. ikke hunde, der benyttes af vagtselskaber eller lignende. Fra hundelovens regler kan i øvrigt nævnes bestemmelsen i 3, stk. 5, om de såkaldte pladshunde, hvorefter løsgående glubske hunde ikke uden politiets tilladelse må anvendes til bevogtning af pladser. Nærmere retningslinier for politiets meddelelse af tilladelse er givet i 19 i justitsministeriets cirkulære nr. 148 af 2. august Heri anføres bl.a., at ansøgeren må godtgøre et rimeligt behov for anvendelsen af glubske pladshunde, f.eks. at der er tale om områder, hvor faren for tyveri eller hærværk ikke kan imødegås på normal vis ved forsvarlig aflukning. Endelig kan nævnes, at det efter hundelovens 2 er forbudt at holde hund på steder, hvor der ikke er beboelse, såsom i kolonihaver, medmindre politiet meddeler tilladelse dertil. Sådan tilladelse kan kun gives, når der skønnes at være sikkerhed for, at hunden vil blive passet forsvarligt, og tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes. Hundelovens 2 indebærer således, at anbringelse af hunde på ubeboede steder, herunder f.eks. på byggepladser og på industriområder uden for normal arbejdstid, kræver politiets tilladelse. Justitsministeriet har iøvrigt over for udvalget oplyst, at man agter at udarbejde nærmere regler om de vilkår af dyreværnsmæssig karakter, som bør stilles i forbindelse med en tilladelse i henhold til hundelovens 2 og 3, stk. 5.

15 15 Kapitel 4. Udvalgets arbejde og generelle overvejelser og forslag. 1. Politiets samarbejde med Securitas. Som nævnt i kapitel 1 om baggrunden for udvalgets nedsættelse bestod der et særligt samarbejde mellem politiet og et enkelt vagtselskab, nemlig Securitas. Udvalget anså det derfor som en af sine første opgaver at tage stilling til dette særlige samarbejde. Samarbejdet bestod i, at et antal polititjenestemænd havde et ansættelsesmæssigt tilknytningsforhold til selskabet som konsulent eller som tilsynsførende, i begge tilfælde med nærmere definerede arbejdsopgaver. Endvidere havde Securitas i et antal politikredse fået tilladelse til opstilling af skabe til kontrolure, vægternes nøgletasker m.v. på politistationerne, typisk i kælderrum, garager og lignende. Der var i udvalget enighed om, at det nævnte samarbejde mellem politiet og Securitas var forløbet positivt, bl.a. ud fra kriminalitetsforebyggende synspunkter, og at der derfor også i fremtiden måtte lægges vægt på, at de hidtidige gode samarbejdsrelationer blev bevaret. Det var imidlertid samtidig udvalgets principielle opfattelse, at dette samarbejde ikke burde indebære, at Securitas på de to nævnte specielle områder havde en særstilling i forhold til andre selskaber. Udvalget lagde herved bl.a. vægt på, at eksistensen af en sådan særstilling ville kunne vanskeliggøre gennemførelsen af et nyt generelt regelsæt på området. Efter drøftelser med Securitas indstillede udvalget herefter i november 1981 til justitsministeriet, at det omtalte samarbejde blev bragt til ophør pr. 1. oktober Justitsministeriet fulgte denne indstilling og henstillede

16 16 ved skrivelse af 27. november 1981 til Securitus, at samarbejdet mellem selskabet og politiet på de to nævnte områder blev bragt til ophør pr. 1. oktober Udvalgets indhentning af oplysninger. I juni 1981 anmodede justitsministeriet på foranledning af udvalget landets politikredse om en række oplysninger vedrørende private vagtselskaber. Af de modtagne svar fremgik, at politiet havde kendskab til ca. 70 egentlige selskaber, som udførte vægtertjeneste og/eller installerede alarmeringsanlæg med eller uden egen alarmcentral. Det dominerende vagtselskab overalt i landet var Securitas, der drev virksomhed i så godt som alle landets politikredse, og som har ansatte. I øvrigt viser oplysningerne fra politiet, at personalet i en del vagtselskaber er uniformeret, og at der i et vist omfang (i ca. 30 selskaber) anvendes hunde. Den af politiet konstaterede kriminalitet begået af ansatte i forbindelse med tjenesten er af ret begrænset omfang. I 1979 viste en undersøgelse således, at der i 10 politikredse igennem de senere år var konstateret godt 30 tilfælde af sådanne lovovertrædelser, herunder nogle tilfælde af tyverier og vold samt en række overtrædelser af våbenloven, hundeloven og politivedtægterne. De fra politiet i 1981 modtagne oplysninger viste, at der siden 1. januar 1979 kun havde været et tilfælde af overtrædelse af straffeloven (vold, uberettiget brug af stav). Ifølge oplysningerne fra politiet samt oplysninger indhentet af udvalget fra private vagtselskaber og firmaer, der installerer alarmer ingsanlæg, må det antages, at der i dag er installeret ca alarmeringsanlæg i virksomheder, private hjem m.v. Det tilsvarende tal i 1981 var formentlig ca anlæg, og der er således sket en ret kraftig stigning i antallet af installerede alarmeringsanlæg i de senere år. Ca anlæg indføres direkte til politiet, resten via en alarmcentral.

17 17 Alarmsignaler fra disse anlæg, hvoraf der årligt indløber ca til politiet, udgør en betydelig belastning af politiets arbejde, idet antallet af fejlalarmeringer af politiet er meget stort. Ifølge oplysningerne fra politiet udgjorde fejlalarmeringerne i 1980 ca. 95 pct. af alle alarmeringer, indgået til politiet. Ud over de nævnte oplysninger har udvalget indhentet oplysninger fra en række andre lande om forholdene vedrørende privat vagtvirksomhed. En kort gengivelse heraf er foretaget i bilaget til betænkningen. Endvidere er der i et vist omfang redegjort for udenlandske regler i forbindelse med udvalgets forslag i lovudkastet med tilhørende bemærkninger. 3. Udvalgets generelle overvejelser vedrørende behovet for en lovgivning vedrørende vagtvirksomhed. Efter kommissoriet har udvalget skullet tage stilling til behovet for en lovregulering vedrørende den virksomhed, som udføres af de private vagtselskaber. Denne omfatter særligt to former for virksomhed, nemlig dels den såkaldte vægtertjeneste, dels den virksomhed, der øves ved hjælp af tekniske anlæg (tyverialarmer m.v.). Det er udvalgets opfattelse, at der eksisterer et legitimt behov for den virksomhed, som vagtselskaberne udøver, idet politiet ikke kan føre tilsyn med private områder som f.eks. virksomheder, boliger m.v. Det må ligeledes lægges til grund, at vagtvirksomhedernes personale i praksis varetager en væsentlig kriminalpræventiv funktion, og at en kontakt mellem politiet og vagtvirksomhederne må anses for værdifuld ud fra politimæssige synspunkter. Der er således fra samfundets side knyttet en ikke uvæsentlig interesse til den virksomhed, som vagtselskaberne udøver, og alene dette forhold kunne efter udvalgets opfattelse tale for en lovregulering af området.

18 10 Hertil kommer, at vagtselskaberne udøver en virksomhed, der på grund af sin art og funktion indtager en særstilling i forhold til andre dele af erhvervslivet, idet der udføres opgaver, der kan minde om eller forveksles med politiopgaver. Da det er udvalgets opfattelse, at det primært er politiets opgave at opretholde ro og orden i samfundet, er det derfor af betydning for samfundet at have indseende og kontrol med vagtselskabernes virksomhed for at sikre, at de ikke udvikler sig til noget, der kunne opfattes som private politistyrker, og således, at de i det hele taget driver deres virksomhed på en betryggende og forsvarlig måde. På grund af virksomhedens nævnte karakter har borgerne på samme måde et rimeligt krav på beskyttelse mod overvågning og kontrol fra vagtselskabernes side. I sammenhæng hermed kan anføres, at udøvelse af privat vagtvirksomhed er forbundet med en særlig risiko for ulovligheder, og at der på tilsvarende områder i et vist omfang i lovgivningen er stillet krav om tilladelse til udøvelse af virksomheden, jfr. således loven om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed. En lovregulering vil endvidere kunne indebære en sanering af branchen, idet mindre seriøse selskaber ikke vil kunne opfylde lovgivningens krav. Dette vil også være til fordel for forbrugerne, der kun kan være interesseret i, at vagtvirksomheden udføres på faglig kompetent måde, og at der stilles visse krav i forbindelse med såkaldt "salg af privat sikkerhed". Herudover kan nævnes, at fagorganisationerne både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden ønsker en lovregulering af området. For så vidt angår særligt den vagtvirksomhed, der udføres ved hjælp af tekniske anlæg, kan bemærkes, at der er et klart behov for en regulering med henblik på at nedbringe det meget store antal fejlalarmeringer af politiet. Imod at indføre en lovgivning på området kan anføres, at f.eks.

19 19 en autorisationsordning vil kunne indebære, at de autoriserede vagtvirksomheder fremtræder med en halvofficiel status og bliver opfattet som en art konkurrent eller erstatning for politiet. De vil med andre ord kunne betragtes som en slags hjælpepoliti, der endvidere på længere sigt muligvis ville kræve - og få - visse retshåndhævende beføjelser og/eller en i forhold til de øvrige borgere udvidet adgang til anholdelse, bevæbning m.v. Herudover kunne det fremføres, at der ikke er dokumenteret noget klart behov for en lovgivning. I den sammenhæng kunne det særligt fremhæves, at de foreliggende oplysninger tyder på, at der kun i ret begrænset omfang begås kriminalitet i forbindelse med private vagtselskabers virksomhed. Endelig kunne administrative hensyn anføres. Sammenfattende er det udvalgets opfattelse, at der foreligger en klar overvægt af grunde, der taler for en offentlig regulering af de private vagtselskabers virksomhed. Udvalget har herved særligt lagt vægt på den udøvende virksomheds karakter og de mange fejlalarmeringer af politiet. 4. Udvalgets generelle forslag til lovgivning vedrørende vagtvirksomhed. En lovgivning på området kunne udformes på den måde, at der alene blev fastsat bestemmelser, der regulerede visse sider af vagtselskabernes virksomhed, f.eks. vedrørende uddannelse, udrustning, brug af hunde m.v. En sådan regulering ville imidlertid efter udvalgets opfattelse ikke på tilstrækkelig måde kunne tilgodese de hensyn, der må ligge bag en lovgivning af den omhandlede karakter. Formålet med lovgivningen bør som nævnt ikke være at give vagtvirksomhederne andre eller særlige beføjelser, men derimod at udforme et regelsæt, der sikrer, at de udfører deres virksomhed på en for samfundet betryggende og forsvarlig måde. Dette kan ikke opnås alene ved en række strafbelagte forbuds- og påbudsnormer. Udvalget finder således, at de nævnte formål mest hensigtsmæssigt opnås, såfremt der indføres en autorisationsordning for vagtvirksomheder, således som det også er tilfældet i f.eks.

20 20 Sverige og Finland. Endvidere svarer det til det forslag, som er indeholdt i udredningen fra det norske udvalg om vagtselskabernes virksomhed og tjenester m.v. fra juni Hovedindholdet af en sådan autorisationsordning bør være, at personer og selskaber kan meddeles autorisation til at udøve vagtvirksomhed, såfremt de opfylder visse nærmere angivne betingelser, herunder særligt for så vidt angår vandel samt økonomiske og faglige forhold, der gør det antageligt, at de vil kunne udøve vagtvirksomheden på forsvarlig måde og således, at den i henseende til kvalitet og effektivitet vil kunne leve op til de inden for branchen gældende regler og kutymer for god og sædvanlig, faglig kompetent vagtvirksomhed. De nærmere regler herom findes i 3 og 4 i lovudkastet. Det er endvidere udvalgets opfattelse, at formålet med loven kun kan opnås, såfremt der tillige stilles krav om, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til ansa;ttelse i virksomheden. Ud over et alderskrav på 18 år bør der stilles strenge vandelsmæssige krav, jfr. nærmere lovudkastets 7 og bemærkningerne hertil med en angivelse af mulige undtagelser fra godkendelses- og alderskravet for så vidt angår visse grupper af ansatte. En af de væsentligste - og vanskeligste - opgaver for udvalget har været at tage stilling til, hvordan vagtvirksomhed skulle defineres, og dermed, hvilke former for virksomhed der skulle være omfattet af en eventuel lovgivning. Udvalget har således skullet tage stilling, om en lovgivning alene skulle regulere erhvervsmæssig vagtvirksomhed, og i givet fald, hvordan erhvervsmæssig virksomhed i denne relation burde afgrænses. Udvalget har endvidere skullet vurdere særlige former for vagtvirksomhed, herunder bl.a. de såkaldte værditransporter og vagtvirksomhed ved bodyguards (personbeskyttelse i modsætning til tingsbeskyttelse). Endelig har udvalget indgående som et andet hovedspørgsmål drøftet de særlige problemer ved vagtvirksomhed på offentligt område, idet det som nævnt har været udvalgets principielle opfattelse vedrørende opgavefordelingen mellem politiet og private vagtvirksomheder,

21 21 at det primært bør være politiets opgave at opretholde ro og orden på offentligt område. Det er udvalgets forslag, at alene erhvervsmæssig vagtvirksomhed umiddelbart bør være omfattet af loven. Baggrunden herfor er bl.a., at i modsat fald ville tilsyn med f.eks. naboens ejendom under dennes bortrejse falde ind under loven, hvilket der ikke er behov for, hvortil kommer, at loven i givet fald ville blive yderst vanskelig at administrere og håndhæve. Det er endvidere udvalgets opfattelse, at vagtvirksomhed, der udøves ved egne ansatte, altså i såkaldt eget regi, ikke skal betragtes som erhvervsmæssig i lovens forstand. Udvalget har dog samtidig fundet, at der bør være en adgang til at bestemme, at ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed helt eller delvis skal være omfattet af loven. Denne adgang kan særligt tænkes udnyttet i tilfælde, hvor den ikke-erhvervsmæssige vagtvirksomhed har en høj grad af lighed med den virksomhed, der udøves af vagtselskaberne, således f.eks. af ansatte i større virksomheder. I disse tilfælde finder udvalget, at der endvidere bør være mulighed for at bestemme, at alene kravene til de ansatte (om godkendelse, uddannelse, uniformering, udrustning m.v.) skal finde anvendelse, uden at virksomheden skal være autoriseret. Udvalget foreslår i øvrigt en tilsvarende regulering for så vidt angår vagtvirksomhed, der udøves af statslig eller kommunal myndighed, d.v.s., at denne virksomhed falder uden for loven, medmindre der er truffet anden bestemmelse herom. Med hensyn til definitionen af vagtvirksomhed henvises til lovudkastet med bemærkninger. På dette sted skal anføres, at det centrale ved den såkaldte vægtertjeneste er, at der udøves personligt tilsyn med privat eller offentligt område for at skabe beskyttelse mod ulovlig indtrængning, tyveri, herunder indbruds- og butikstyveri, samt mod hærværk, brand og lignende. Vægternes opgave i den forbindelse bør primært være at observere og melde. Endvidere bør den egentlige magtudøvelse overlades til politiet.

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed 2008/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. november 2008 af Karen Hækkerup (S), Anne- Marie Meldgaard (S) og Flemming Møller Mortensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt.

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. - 69 - Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. 4.1. Betingelser for at iværksætte ransagning. Det fremgår af de af udvalget indsamlede statistiske oplysninger, jf. bilag 2 til betænkningen, at det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed LBK nr 956 af 20/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1112-0004 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1722 af 27/12/2016

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale 19-11-04 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale Dato: 4. november 2004 Dok.: CMA20741 Politikontoret Til brug ved Sikkerhedsdagen 2004 den 9. november 2004 arrangeret af SikkerhedsBranchen

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv. Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Troels Sten Nielsen Sagsnr.: 2016-5064-0794 Dok.: 1951494 Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 116 Offentligt Rapport afgivet af arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed oktober 2009 Indhold: Side 2 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 335 af 14. maj 1992, lov nr. 1064 af 23. december

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere