Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2017"

Transkript

1 Kære nye medarbejder i LEGOLAND ApS. På de næste sider bedes du læse følgende vigtige Merlin politikker i uddrag: Alkohol og misbrug Sundhed og sikkerhed Svind og tyveri Beskyttelse af børn og unge Bedrageri og svindel Kameraovervågning Databeskyttelse Whistleblowing Human Rights Oplysningspligt vedr. sygdom Formålet er, at alle medarbejdere i LEGOLAND arbejder indenfor de samme rammer. Alle politikker kan læses i fuld ordlyd i personalehåndbogen, som du får adgang til, når du starter i afdelingen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR Manager Hanne Clarke på tlf Venlig hilsen HR

2 Alkohol og misbrug 1. Formål Det er holdningen i LEGOLAND, at arbejdsmiljøet skal være frit for alkohol og alle former for stoffer, og denne politik beskriver retningslinjer på området. 2. Retningslinjer Alkohol- og misbrugspolitikken gælder alle LEGOLAND ansatte Man er altid ædru på arbejdet og aldrig påvirket af stoffer Man lugter ikke af alkohol i arbejdstiden Man må ikke være i besiddelse af, købe el. sælge euforiserende midler på arbejdspladsen. Nærmeste leder skal informeres om lægeordineret medicin, hvis medicinen kan påvirke præstation Ved sikkerhedsmæssig risiko har enhver medarbejder pligt til at kontakte nærmeste leder, sikkerhedsrepræsentant eller HR-afdelingen, hvis man oplever en påvirket kollega Medarbejderen bliver ved ansættelsen informeret om alkohol- og misbrugspolitikken 3. Sanktioner ved regelbrud Overtrædelse af retningslinjerne i Alkohol- og Misbrugspolitikken betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og vil få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Ved alvorlige overtrædelser kan medarbejderen blive bortvist uden yderligere varsel. 4. Test LEGOLAND tester for alkohol og stoffer ved begrundet mistanke. I forbindelse med gennemførelse af test skal evt. medicinforbrug oplyses, idet medicin kan påvirke testresultaterne. LEGOLAND anvender anerkendt testudstyr, og det er Security, som gennemfører testen. Ved test for stoffer sendes prøven til godkendt laboratorium til nærmere undersøgelse. Såfremt en medarbejder nægter at lade sig teste, anses mistanken bekræftet, og sanktionspolitikken træder i kraft. 5. Fortrolighed Medarbejdere, der bliver involveret i ovenstående personlige oplysninger, har tavshedspligt.

3 Sundhed og sikkerhed 1. Formål v/ Nick Varney, Merlin CEO Det er politikken i hele Merlin Entertainments at sidestille målene for sundhed, sikkerhed og velbefindende for medarbejdere, besøgende leverandører og andre besøgende med målene for kommerciel succes og kundeservice. Vi vil aldrig tillade, at profitovervejelser kommer til at overskygge definerede behov for eller krav om sundhed og sikkerhed. Som følge heraf er virksomhedens mål at sikre og opdatere de højeste, praktiske standarder for sundhed og sikkerhed i alle virksomhedens aktiviteter. Dette sikres gennem et effektivt styringssystem for sundhed, sikkerhed og miljø understøttet af den rette organisatoriske struktur, aktivt ledelsesengagement og effektiv kommunikation for at maksimere den enkeltes bidrag på alle niveauer. Ligeledes anerkender virksomheden behovet for effektiv risikostyring, for proaktive opdateringsprocedurer samt for fyldestgørende arbejdssystemer. Effektiviteten af sådanne systemer og procedurer evalueres gennem regelmæssigt tilsyn og skal auditeres. Målet er derfor at sikre effektive forholdsregler, hvilket opnås gennem gennemarbejdede og sikre systemer samt uddannelse, hvilket også vil bidrage til at undgå økonomiske tab for virksomheden. Både ledelsen og medarbejderne bidrager til at opnå dette mål ved at minimere skader og hændelser på arbejdspladsen. En kopi af dokumentet om virksomhedens sundheds- og sikkerhedspolitik sammen med de mere detaljerede oplysninger for arbejdsstedet vil være til rådighed for alle. 2. Gyldighed Sundheds- og sikkerhedspolitikken omfatter alle medarbejdere i LEGOLAND Billund. Sundhed og sikkerhed for vores gæster og medarbejdere er vores højeste prioritet og en integreret del af vores daglige forretning, hvorfor alle ledere og medarbejdere skal være bekendt med sundheds- og sikkerhedskrav og procedurer. 3. Beskrivelse Sundhed og sikkerhed styres overordnet af Merlin Entertainments Health and Safety Policy. Det daglige arbejdsmiljøarbejde drives af Sikkerhedsorganisationen i LEGOLAND og foregår indenfor rammerne af den danske arbejdsmiljølovning. Arbejdsmiljøarbejdet kontrolleres af Arbejdstilsynet. Ledelsen I LEGOLAND har det juridiske ansvar for, at kravene bliver overholdt, og at vi til stadighed har fokus på forbedringer af sundhed og sikkerhed, men det er i høj grad den enkelte medarbejders ansvar, at krav og procedurer bliver overholdt og at komme med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet i LEGOLAND.

4 Svind og tyveri 1. Formål Svindpolitikken beskriver fælles regler og retningslinjer i LEGOLAND for minimering af svind samt for forebyggelse af tyveri. 2. Gyldighed Svindpolitikken gælder alle LEGOLAND ansatte, og medarbejderen bliver ved ansættelsen informeret om svindpolitikken. Der bliver også informeret om politikken på introkurser, og politikken skal gennemlæses af alle ansatte. 3. Definitioner Ved svind forstås: butikstyveri tyveri begået af medarbejdere administrationssvind (f.eks. leverancefejl. ødelagte varer eller prismærkningsfejl) udlevering af effekter tilhørende LEGOLAND ApS til privat brug uden aftale og registrering registeret udlån med manglende tilbagelevering af effekter tilhørende LEGOLAND kontant tab Rammebestemmelser Der må ikke fjernes effekter tilhørende LEGOLAND ApS, medmindre dette på forhånd er skriftligt godkendt af leder. Desuden skal alt privatkøb kunne dokumenteres med bon eller anden godkendt dokumentation. 4. Gældende for medarbejdere Fremmøde og slut på arbejdsdagen Medarbejdere skal ved påbegyndelse og afslutning af arbejdsdagen bruge de officielle ind- og udgange: LEGOLAND Parken Teknisk Drift/Operations (Højmarksvej bygning 24-09) Information/Administration (Åstvej ved Administrationen) Gartnerafdeling (Højmarksvej bygning 24-07, Port A) F&B Hotel LEGOLAND konferencecenter) Vareindlevering over for LEGOLAND Parken Vareindlevering over for Svømmebadet (under Konferencecenter) LEGOLAND Holiday Village Den officielle indgang til Restauranten benyttes af receptionister, F&B personale og facilities personale Den officielle indgang til butikken benyttes af butikspersonale Stikprøvekontrol (ind- og udgange) Der gennemføres tilfældig stikprøvekontrol af medarbejderes tasker og poser ved ovennævnte adgange på forskellige ugedage og tidspunkter. Kontrollen udføres af LEGO Security. Kontrollen omfatter alle medarbejdere i LEGOLAND. Bon/dokumentation på privatkøb: Medarbejderen skal kunne fremvise betalingsbon på alle købte varer. For medarbejdere i butikkerne skal bon en være underskrevet af den kollega, der har betjent medarbejderen. Man må ikke betjene sig selv. Posen skal være klipset sammen og bon en klipset på. Bruges der anden dokumentation, skal denne underskrives af nærmeste leder.

5 Udlevering af effekter/gaver Kun nærmeste afdelingsleder og director kan godkende udlevering af effekter. Her forstås gaver, præmier o. lign. Underskrevet udleveringsseddel skal foreligge. Superviso- niveau kan godkende op til 50 kr. per person. Udlån af værktøj og lignende Registreres i afdelingens udlånsbog. Værktøj o. lign. skal desuden være mærket LEGOLAND ApS og registeret i afdelingen. Overvågning Security patruljerer 1-2 gange om dagen i parkens åbningstid. Der er varesikring i tøjbutikken Kids Wear. Der forefindes kameraovervågning flere steder i LEGOLAND ApS. Dette er markeret med tydelig skiltning jvf. lov om TV overvågning. Procedurer for brug af kasseterminal Der foreligger procedurer for håndtering af kasseterminaler. Alle medarbejdere, som skal betjene kasseapparater, skal have gennemgået Cash Handling og PCI e-learning kurser. Pengehåndtering Transport af pengebeholdningen må aldrig være synlig og skal bæres i specielle poser jf. procedure. Der må aldrig udleveres penge til personer, man ikke kender. Penge udleveres kun mod forevisning af LEGOLAND Idkortet. Biler på LEGOLAND ApS område Biler/køretøjer, der befinder sig på LEGOLAND ApS område, kan altid visiteres med henblik på effekter, der ikke er udleveret i henhold til ovennævnte bestemmelser Indkøbsordrer Som udgangspunkt skal alle køb af varer og tjenesteydelser ledsages af en kontrakt eller en indkøbsordre jf. Indkøbspolitik. Indkøbsordrer godkendes i henhold til Merlin Group Authority Document. Returkommission og leverandørgaver Der må aldrig forekomme returkommission mellem ansatte, og LEGOLAND medarbejdere må ikke modtage gaver (varer/penge) for at sikre virksomheden en ordre. Leverandørgaver til medarbejdere tilhører LEGOLAND ApS. 5. Sanktioner ved regelbrud Overtrædelse af retningslinjerne i Svindpolitikken betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og vil få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Alle er pligtige til at lade sig kontrollere. I grove tilfælde vil politiet blive tilkaldt. Tyveri er bortvisningsgrund uden mulighed for senere genansættelse i LEGOLAND ApS.

6 Beskyttelse af børn og unge Personalepolitikker 1. Formål Merlin Entertainments er baseret på et Fun Learning -koncept, som er et informerende læringskoncept for familier på forlystelsessteder, der pr. definition tiltrækker børn og unge. Med vores fokus på sundhed og sikkerhed for vores gæster skal vi også sikre, at alle børn og unge kan more sig i et sikkert miljø uden risiko for nogen form for misbrug, hvilket alle ansatte skal spille en aktiv rolle omkring. 2. Gyldighed Politikken gælder for alle forretningsområder i Merlin. Selv om der primært fokuseres på vores attraktioner, har vi stadig pligten til at tage vare på børn (defineret som børn under 16 år) og unge mennesker (defineret som unge på 16 år eller 17 år), som måtte besøge / arbejde i Merlin. Medarbejdererklæring: Dette dokument sikrer børn og unges velbefindende. Vi kræver derfor, at alle medarbejdere udfylder og underskriver en medarbejdererklæring om Beskyttelse af børn og unge. 3. Årvågenhed Det er vigtigt, at ansatte er opmærksomme og handler, når de bliver klar over et eventuelt tilfælde af misbrug, ser et barn, der føler sig fortabt eller er i en oprevet tilstand, eller ser voksne gæster ude af sig selv over, at et barn er blevet væk. Ansatte bør være opmærksomme på et barn, som bliver kontaktet af en åbenlys fremmed, eller på tegn på utilbørlig optræden hos en kollega, når der er børn til stede. Ansatte skal ligeledes være opmærksomme på, at de ikke bringer sig selv i en situation med børn, som kan være potentielt kompromitterende for dem. 4. Medarbejdererklæringens anvendelse og opbevaring i LEGOLAND ApS (ansatte og ansøgere) Medarbejdererklæringen samt eventuelt yderligere oplysninger fra Kriminalregisteret betragtes som personlige og fortrolige oplysninger. De vil kun blive anvendt internt i LEGOLAND ApS og vil kun være kendt af nærmeste ledere samt betroede medarbejdere i HR afdelingen. Oplysningerne vil være fortroligt arkiveret sammen med øvrige personlige dokumenter og oplysninger i relation til ansættelsen. Modtages erklæringen med Ja, kan ansøgeren ikke opnå ansættelse i LEGOLAND ApS Medarbejderen forpligter sig til at underrette virksomheden, hvis medarbejderen i løbet af ansættelsesforholdet modtager dom for straffeovertrædelser, der vedrører: Alle former for misbrug af børn og unge Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi Blufærdighedskrænkelse overfor børn under 15 år Såfremt medarbejderen opnår dom for straffeovertrædelser vedrørende de i medarbejdererklæringen beskrevne forhold, vil ansættelsesforholdet blive ophævet med øjeblikkelig virkning.

7 Bedrageri og svindel 1. Indledning Merlins politik for svindel omfatter alle medarbejdere i Merlin. Politikken opfordrer til åbenhed og ærlighed både internt og eksternt. Misligholdelse af politikken for svindel betragtes som en grov tjenesteforseelse, der i visse tilfælde kan medføre bortvisning. Merlins politik for svindel er: nul-tolerance over for enhver form for svindel at tage alle påstande om svindel meget alvorligt og efterforske alle påstande korrekt at vurdere risikoen for svindel at opfordre medarbejderne til at indberette mulige tilfælde af svindel og lette indberetningen for dem 2. Definition og kendetegn ved svindel Svindel er ulovligt og kan forekomme på alle niveauer i en virksomhed. I denne politik defineres svindel som: Dokumentfalsk, tyveri af penge og/eller varer, bedrageri, underslæb/misbrug af midler eller ejendom, bestikkelse/korruption, afpresning eller hvidvaskning af penge. Svindel handler ofte om at opnå en ulovlig eller moralsk uretmæssig fordel. Det er dog ikke nødvendigt at have til hensigt at opnå en fordel, og åbenlyst kriminelt motiv er heller ikke et krav. Mulige konsekvenser af svindel i Merlin omfatter bl.a. Civilretlig eller strafferetlig retsforfølgelse Tab af ressourcer eller ejendom Udgifter og forstyrrelser pga. efterforskning Skader på virksomhedens omdømme i offentligheden Mulige konsekvenser for den enkelte Svindel, der opdages, vil blive behandlet med største alvor. Den eller de involverede personer kan blive genstand for strafferetslig retsforfølgelse, civilretlig retsforfølgelse eller disciplinærsag jf. sanktionspolitikken. 3. Ansvarsområder Der er forskellige ansvarsområder i virksomheden, hvor medarbejderne er ansvarlige for: at følge de driftsprocedurer, der har til formål at beskytte Merlins aktiver at underrette ledelsen, hvis de mener, at der er mulighed for svindel eller mistanke om svindel 4. Indberetningsprocedurer Enhver medarbejder, der opdager eller har mistanke om svindel eller ulovlig adfærd, har pligt til at indberette det så hurtigt som muligt, enten gennem leder-systemet, HR eller via whistleblowing-politikken. Bemærk, at alle henvendelser vil blive behandlet strengt fortroligt og kan ske anonymt.

8 Kameraovervågning 1. Formål Formålet med kameraovervågningen er at forebygge og opklare tyveri af produkter eller penge og overfald på medarbejdere eller gæster samt at undgå misbrug af sæsonpas m.m. ved adgang til parken. Overvågningen skal primært virke præventivt og beskyttende, hvorfor kameraerne skal være synlige. Der er opsat skilte, der angiver, at områderne er overvåget med kamera. Overvågningen anvendes ligeledes i forbindelse med pengehåndtering mhp. arbejdsprocesser, flow og procedurer. 2. Gyldighed Kameraovervågning foretages i Parken, på Hotellet og i Village såvel udendørs som indendørs, f.eks. (men ikke begrænset til) indgange, lagre, kasseområder og Cash Office. Kameraovervågning omfatter såvel ansatte som gæster og andre eksterne, der færdes på virksomhedens arealer. 3. Definitioner Kameraovervågningen følger alle gældende love og bekendtgørelser. 4. Beskrivelser Se nærmere beskrivelse i personalehåndbogen 5. Ikrafttræden Retningslinier for kameraovervågning er trådt i kraft november 2008 og opdateret Ansvar Ansvaret for, at politikken følges, påhviler lederne i de enkelte afdelinger Databeskyttelse LEGOLAND ApS har indhentet tilladelse fra Datatilsynet til behandling af personlige oplysninger om ansatte og tidligere ansatte samt ansøgere i forbindelse med Personaleadministration i LEGOLAND ApS For så vidt angår ansatte og tidligere ansatte omfatter behandlingen følgende oplysninger: Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og personnummer, oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelse, oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger og evt. straffeattest. Der behandles endvidere oplysninger om personlighedstest/erhvervstest, arbejdsrelaterede oplysninger om bl.a. arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær, sygdomsperioder, pensionsforhold, skatteoplysninger og bankkontonummer. Endelig behandles der oplysninger om afskedigelse, bortvisning eller ophør af ansættelse. For så vidt angår ansøgere omfatter behandlingen følgende oplysninger: Identifikationsoplysninger, herunder navn, cpr.nummer, adresse og telefonnummer, oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelser. Endvidere behandles der evt. oplysninger om personlighedstest/erhvervstest og straffeattest. Manuelle/papir-oplysninger opbevares aflåst. Kun HR medarbejdere har adgang til disse informationer. Elektroniske oplysninger er sikret med firewall, viruskontrol og bruger ID med password, således at kun HR medarbejdere har adgang til oplysningerne. Oplysninger om ansatte og tidligere ansatte slettes senest 5 år efter fratræden. Straffeattester makuleres altid, når medarbejder fratræder. Oplysninger om ansøgere slettes senest 6 måneder efter afslag på ansættelse.

9 Whistleblowing-politik Virksomheden forpligtiger sig til at udføre forretningsvirksomhed med høj grad af ærlighed og moral, og vi forventer, at alle medarbejdere opretholder denne høje standard. Ikke desto mindre kan alle virksomheder ende i situationer, hvor noget går galt eller noget håndteres ulovligt eller uetisk. En åben og ansvarsfuld kultur er altafgørende for at forhindre disse situationer. Formål Formålet med politikken er: At opfordre medarbejdere til at indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder i fuld tillid til, at deres henvendelse vil blive taget alvorligt, og at fortroligheden vil blive overholdt. At levere guidelines til, hvordan medarbejdere kan gøre opmærksom på mistanke eller viden om ulovligheder. At forsikre medarbejdere om, at de i god tro kan komme frem med deres mistanke eller viden uden at frygte repressalier i tilfælde af, at der ikke er noget om sagen. Hvem gælder politikken for? Denne politik gælder for alle medarbejdere på tværs af Merlin Entertainments. Rapporteringskanaler og procedurer gælder også for midlertidigt ansatte. Hvad er virksomhedens retningslinjer? Alle medarbejdere skal være klar over vigtigheden af at forhindre uretmæssig adfærd på arbejdspladsen. Enhver sag, som kommer frem i henhold til denne politik, vil bliver undersøgt grundigt, hurtigt og i fortrolighed, og (når muligt og relevant) vil resultatet blive meldt tilbage til den medarbejder, som rejste sagen. Medarbejdere, som rejser en sag, har krav på fortrolighed, og deres identitet vil ikke blive videregivet uden deres tilladelse. Henvendelse kan også foretages anonymt. Ingen medarbejder vil lide skade efter at have rejst en sag i god tro i henhold til politikken. Hvis et lovbrud identificeres som følge af undersøgelsen, træder sanktionspolitikken i kraft sammen med relevante eksterne forholdsregler. Falske beskyldninger i ond tro er i sig selv en forseelse og vil blive behandlet jf. sanktionspolitikken. Forsøg på at dække over uhæderlighed er i sig selv en forseelse. Hvis en medarbejder bliver bedt om ikke at rejse en sag eller fremkomme med sin mistanke, skal vedkommende ikke acceptere det, selv ikke fra sin leder eller anden autoritet men gå videre til director eller til HR afdelingen. Hvad er whistleblowing? Whistleblowing er information, som afslører uhæderlighed eller fare på arbejdspladsen. Det kan være tyveri, brud på arbejdsmiljøloven, misligholdelse af lovmæssige forpligtelser, økonomisk svindel, anden kriminel aktivitet eller brud på interne politikker eller procedurer Information om mistanke eller viden I første omgang skal en medarbejder informere sin nærmeste leder om mistanke eller viden. Hvis medarbejderen tror, at nærmeste leder kan være involveret, skal afdelingsleder, HR afdelingen eller direktøren kontaktes. Hvis medarbejderen ikke ønsker at henvende sig lokalt, kan vedkommende alternativt rejse sagen på Merlin niveau direkte til Group HR Director, Group General Counsel, Group Finacial Controller eller Group Health, Satefy and Security Director. Kontaktdetaljer er som følger: Group HR Director Natalie Bickford Tel Group General Counsel Matt Jowett Tel Group Financial Controller Philip Pateman Tel Group HSS Director Dominic Wigley Tel Se nummer til Whistleblowing Hotline på Merlin Info Boards Se specifik proces for henvendelse i Personalehåndbogen eller på Workforce eller henvend dig direkte i HR!

10 Human rights (politik om menneskerettigheder) Formål Som global organisation har vi et ansvar for at opretholde og beskytte den enkelte ansatte, og vi er forpligtet til at sikre, at vi ikke er medskyldige i brud på menneskerettighederne. Denne politik gælder alle Merlin medarbejdere. Virksomhedens principper Merlin respekterer menneskerettigheder, og vi støtter og respekterer principperne, som er erklæret i The Universal Declaration of Human Rights. Menneskerettigheder kan defineres som basale rettigheder, der danner grundlag for frihed, retfærdighed og fred, som gælder ligeligt for alle og universelt i alle lande. Værdsættelse af forskellighed Merlin værdsætter mangfoldigheden af de mennesker, som arbejder i virksomheden og de bidrag, som de hver især leverer. Vi tolererer ikke diskrimination og chikane. Vi forpligter os til at sikre arbejdspladser, der er fri for diskrimination eller chikane på grund af race, køn, hudfarve, nationalitet, samfundsforhold, religion, alder, handicap, seksuel orientering, politisk anskuelse eller nogen anden status beskyttet af gældende lovgivning. Ansættelsesforhold Børnearbejde: Der må ikke benyttes eller drages fordel af børnearbejde, og ansættelse af personer under 18 år til stillinger, som indebærer farligt arbejde, er strengt forbudt. Fri bevægelse på arbejdsmarkedet Virksomheden forbyder alle former for tvangsarbejde inklusive fængselsarbejde og slavearbejde og enhver form for menneskehandel. Medarbejdere skal have frihed til at skifte arbejde i løbet af deres ansættelse, og personlige papirer eller løn må ikke tilbageholdes og derved forhindre medarbejdere i at afslutte deres ansættelsesforhold. Arbejdstiden skal være i overensstemmelse med branchen og nationale standarder. Overarbejde skal planlægges på en sådan måde, at sikkerhed og humane arbejdsvilkår sikres. Arbejdstiden skal honoreres i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser. Foreningsfrihed og kollektive forhandlinger Merlin respekterer medarbejdernes ret til at tilslutte sig, oprette eller ikke at tilslutte sig en fagforening uden frygt for repressalier, trusler eller chikane. Løn, personalegoder og ferie Merlin lønner medarbejdere i forhold til branchen og det lokale arbejdsmarked. Vi driver forretning i fuld overensstemmelse med gældende regler for løn, arbejdstid, overarbejde og personalegoder. Løn skal udbetales i lovligt betalingsmiddel og mindst én gang om måneden. Sundhed og sikkerhed Merlin er en sikker arbejdsplads i overensstemmelse med gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige regler og interne krav. Merlin ønsker at minimere risikoen for ulykker, skader og udsættelse for sundheds- eller sikkerhedsmæssige risici. Samtidig forpligter virksomheden sig til at opretholde en sikker og beskyttet arbejdsplads, der er fri for vold, chikane, forulempelser og usikre forhold på grund af interne eller eksterne trusler.

11 Denne side gælder kun medarbejdere i F&B + Hotel LEGOLAND Oplysningspligt vedr. sygdom ( ) Arbejdssted: LEGOLAND ApS Medarbejdere, der deltager i fremstilling/behandling og/eller servering af mad- og drikkevarer samt kommer i kontakt med udstyr/værktøj i forbindelse med fremstilling/tilberedning/ afrydning af madvarer og drikkevarer, skal sammen med ansættelsesbrevet erklære sig indforstået med herværende erklæring vedr. oplysningspligt om sygdom. Erklæringen skal afgives af hensyn til hygiejnesikkerhed og gæsternes sikkerhed. Undertegnede bekræfter hermed på tro & love, at jeg er indforstået med, på eget initiativ at skulle oplyse og afgive personlige oplysninger til min leder om helbredsoplysninger af betydning for arbejdet samt specielt også i nedenstående situationer: 1) Såfremt jeg bliver ramt af a. Opkastning i forbindelse med maveonde b. Diarré c. Udslæt d. Hudskader og hudlæsioner (bylder, betændte sår) - også selv om de er små. e. Betændelse fra næse, øjne el. ører Ligeledes kan jeg blive afkrævet prøver vedr. ovenstående. Disse betales af LEGOLAND. 2) Før jeg starter op efter sygdom, hvor jeg har været ramt af et el. flere af punkterne nævnt under 1). 3) Ved hjemkomst fra udlandsrejse hvor jeg har haft opkastning og/eller diarré i mere end to dage 4) Såfremt jeg bliver ramt af tyfus.

Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2016 (F&B + Hotel)

Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2016 (F&B + Hotel) Kære nye medarbejder i LEGOLAND ApS. På de næste sider bedes du læse følgende vigtige Merlin politikker i uddrag: Alkohol og misbrug Sundhed og sikkerhed Svind og tyveri Beskyttelse af børn og unge Bedrageri

Læs mere

Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2015

Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2015 Kære nye medarbejder i LEGOLAND ApS. På de næste sider bedes du læse følgende vigtige Merlin politikker i uddrag: Alkohol og misbrug Sundhed og sikkerhed Svind og tyveri Beskyttelse af børn og unge Bedrageri

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere HR og ansættelsesret - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere Advokat Sussi Skovgaard-Holm Advokatfuldmægtig Stine Kenneth Larsen Dansk Industri Bliv skarp på, hvornår

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 348-201300 KSO/kso 29.10.2017 Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 1. Indledning Fonden Musikkens Hus og Musikkens Spisehus ApS

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning TVovervågning Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af TV-overvågning Formål TV-overvågning i Struer Kommune benyttes for at bekæmpe, forebygge og opklare kriminelle handlinger som hærværk,

Læs mere

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Aarhus, den 3. november 2016 Agenda 2 1. Er det et lovkrav? 2. Er der behov for en whistleblowerordning for offentlige myndigheder? 3. Juridiske udfordringer

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere