Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary"

Transkript

1 Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build date: Not built Database summary Tables Columns Indexes Foreign keys Notes EnhedsAdresse En enhedsadresse skal entydigt identificere hovedadgangen til den enkelte bolig- eller erhvervsenhed inde i en bygning, dvs. entrédøren e.l. En enhedsadresse består af en adgangsadresse (dvs. vejnavn og husnummer) plus etagebetegnelse og sidebetegnelse eller dørnummer By By eller nærmere bynavn. Bynavne i CPR registrets relateret til adresser (vejafsnit). Lokalitet Kommunen kan efter adressebekendtgørelsens 12, stk. 2, knytte et historisk og permanent bygningsnavn, gårdnavn eller lignende til en eller flere adgangsadresser. Oplysningen indgår som en del af den fuldstændige adressebetegnelse, f.eks. i CPR-systemet, men benyttes kun af enkelte andre it-systemer. Muligheden for at registrere bygnings- og gårdnavne blev indført i 1980 erne efter et politisk ønske om at kunne bevare de oprindelige gårdnavne o.l. som en del af den officielle adressebetegnelse. (Bemærk CPR registrer på boligen og ikke på bygningen.) Slet Tabel over Slet Bruges til at fange permanente sletninger med. Til vidregivelse af data til OIS. FeltHistorikArkiv Tabel over Felt historik Tabellen gemmer ændring på felter. De seneste ændring findes i FeltHistorik tabellen :36 1 Denne tabel opdateres via trigger på FeltHistorik tabellen.

2 Ejerskab Ejerskab indeholder ejerforholdskode og ejendomsnummer. Når grunde peger på ejerskab, er ejerskabet gældende for alle entieter på grunden. Når peger på andet en grunde, er der tale om ejerlejligheder. Vejstykke Tabel over Postnummer Tabel over de vejstykker der findes i et postnummer Husk at bruge tid når der skal findes data: GetDate() Between PostnummerCprOpretTimestamp And PostnummerCprOphoerTimestamp EnhedEnhedsAdresse Tabel over EnhedAdresse Angiver alle Enhedsadresser på en enhed. Både den identificerende og supplerende EnhedOpgang Tabel over EnhedOpgang Alle indgange til en enhed. Både primære og supplerende. FeltHistorik Tabel over FeltHistorik Tabellen gemmer den sidst ændring på felter. KommunaltEjerlav Ejerlavstabel, delt op pr kommune. Med andre ord, et ejerlav der dækker flere kommuner, ligger der en række pr kommune. Kommune Generelle informationer om kommune. Kommune er de administrerende enheder, der vedligholder BBR. Kommuner med kommunenummer mindre en 100, er ikke kommuner i ordes betydning, men bruges til diverse administrative enheder. Matrikel Matrikel tabellen indholder matrikler fra KMS og ESR. Postdistrikt Tabel over Postdistrikt Opdateres kun med data fra CPR. Vej Tabel over Vej Det rigtige vejnavn findes via FK_KommuneNummer, VejKode og "GetDate() Between VejCprOpretTimestamp AND VejCprOphoertTimestamp" Notat Notat, indholder notater tilknyttet til en given record i en entitet. NotatType fortæller hvilken entitet, FK_Parent_id hvilken række i entiteten. Notatnummer angiver den sidste underopdeling (se beskrivelsen af felterne). Brugsenhed Tabel over Brugsenhed Brugsenhed. Har ingen brugervent nøgle AdresseSag AdresseSag :36 2 En adressesag kan indeholde sagsdata fra

3 Enhed Tabel over Enhed adgangsadresse og enhedsadresse, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType). Ved afslutning af en sag opdateres stamdata med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke. Foreløbige adresser (nye adresser), ændres fra status 3 til 1 for at holde historik. Adressesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Indholder oplysninger over bolig- og erhversenheder. Bemærk for hver record i enhed skal skal oprettes en record i EnhedOpgang med EnhedOpgangPrimaerIndgang sat til 1. Samt en record i EnhedAdresse med EnhedAdressePrimaerAdresse sat til 1. Rum Ved et Rum forståe et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i Rum. Rum eksistere på tre forskellige måder. 1) Et Rum kan befinde sig inde i en Erhvervs-/Boligenhed. 2) Et Rum kan befinde sig uden for en Erhvervs-/Boligenhed. Eks. et kælder- eller loftsrum tildelt til lejligheden. 3) Et Rum unden tilknytning til Erhvervs-/Boligenhed, men men beliggende på en etage. Eks. Vaskerum i kælderen eller fælleskøkken. Opgang Opgang/Indgang Ved en Opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en Bygning. Etage Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en Bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end ½ etagehøjde, regnes ikke som en samlet Etage, Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i Etagen. Tekniskanlaeg Ved et Teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en Bygning. Typen af et Teknisk anlæg vil blive nærmere defineret ved en positivliste i BBR-instruksen. Byggesag Byggesag En byggesag kan indeholde sagsdata fra en række entieter, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType) :36 3 Ved afslutning af et byggeri opdateres stamdata

4 Geometri Geometri med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke Byggesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Det skal være muligt at oprette stamdata direkte, dvs. med statuskode 1, uden forudgående oprettelse af sagsdata. Indholder geografiske punkter for Adgangsadresser, Bygninger og Teknisk anlæg. AdgangsAdresse En adgangsadresse angiver en bestemt hovedadgangsvej til en ejendom, bygning e.l., dvs. hoveddøren, opgangsdøren e.l. Adgangsadressen består af vejnavn og husnummer. Bygning En Bygning er defineret som é eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Grund Tabel over Grund Ved Grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. Definition af Grund der understøtter beregning af bebyggelsesprocent er: En Grund består af enten A), B) eller C): A) En matrikel B) Flere matrikler der er samnoteret og geografisk sammenhængende. C) Et umatrikuleret areal Når en Grund består af flere matrikler, skal alle matrikler der er geografisk sammenhængende indenfor samnoteringen, medtages i den pågældende Grund. En Grund oprettes kun i Nyt BBR når der forefindes mindst en BBR-relevant entitet på området (bygning, adresse eller teknisk anlæg). Andre relaterede definitionen: Fast ejendom: - samlet fast ejendom - umatrikuleret ejendom - ejerlejlighed - bygning på lejet grund - bygning på søterritorie - fælleslod/fraskilt andel af fælleslod Samlet fast ejendom: - et matrikelnummer - to eller flere matrikelnumre, der er samnoteret En vurderingsejendom kan bestå af mere end een samlet fast ejendom :36 4

5 :36 5

6 Owner: Target DB name: Number of columns: 42 Number of indexes: 6 Number of foreign keys: 6 Codes: 0 Type: Table :36 6 AdgangsAdresse En adgangsadresse angiver en bestemt hovedadgangsvej til en ejendom, bygning e.l., dvs. hoveddøren, opgangsdøren e.l. Adgangsadressen består af vejnavn og husnummer. Columns Data type Allow NULLs Value/Range AdgangsAdresse_id FK_Matrikel_id (FK,I3) FK_Kommune_id (FK,I6) FK_VejKode (FK,I5) small AdgangsAdresseHusnummer c(4) ObjektType BK_Crud_id big FK_SagAdresse_id (FK,I4) FK_AdgangsAdresseStam_id (FK,I1) AdgangsAdresseKilde AdgangsAdresseOprettelsesDato AdgangsAdresseIKrafttraedelsesDato AdgangsAdresseSenesteAendringsDato AdgangsAdresseNedlaeggelsesDato BK_Adressepunkt_id AdgangsAdresseGeometriKilde AdgangsAdresseNoejagtighedsklasse c(1) FK_Geometri_id (FK,I2) AdgangsAdresseTekniskStandard c(2) KommunaltFelt1 c(3) KommunaltFelt2 c(3) KommunaltFelt3 c(3) KommunaltFelt4 KommunaltFelt5 KommunaltFelt6 Journalnummer varc(60) BK_ESDHReference varc(200) Sikkerhedsklassifikation FK_OpretBruger_id AdgangsAdresseOpretTimestamp AdgangsAdresseAendretTimestamp AdgangsAdresseAendretFunktion varc(40) AdgangsAdresseOphoertTimestamp Vejnavn varc(40) Bynavn varc(50) Postdistriktnummer small Postdistriknavn varc(20) LokalitetNavn varc(34) EntydigVej VejAdresseringsnavn varc(20) AdgangsAdresseBeregn FK_BrugerAendret_id Indexes Columns Sort order Adresse_idx1 (I1) FK_AdgangsAdresseStam_id Ascending Adresse_idx2 (I2) FK_Geometri_id Ascending Adresse_idx3 (I3) FK_Matrikel_id Ascending Adresse_idx4 (I4) FK_SagAdresse_id Ascending Adresse_idx6 (I5) FK_VejKode Ascending

7 Adresse_idx5 (I6) FK_Kommune_id Ascending Foreign keys Child Parent Geometri_AdgangsAdresse_FK1 FK_Geometri_id Geometri.Geometri_id AdgangsAdresse_AdgangsAdresse_FK1 FK_AdgangsAdresseStam_id AdgangsAdresse_id AdresseSag_AdgangsAdresse_FK1 FK_SagAdresse_id AdresseSag.AdresseSag_id Vej_AdgangsAdresse_FK1 FK_VejKode Vej.VejKode Matrikel_AdgangsAdresse_FK1 FK_Matrikel_id Matrikel.Matrikel_id Kommune_AdgangsAdresse_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id AdgangsAdresse_Bygning_FK1 Bygning.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Tekniskanlaeg_FK1 Tekniskanlaeg.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Opgang_FK1 Opgang.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Notat_FK1 Notat.FK_Parent_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Grund_FK1 Grund.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_EnhedsAdresse_FK1 EnhedsAdresse.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id Column details 1. AdgangsAdresse_id 2. FK_Matrikel_id (FK,I3) AAD.1/EAD.1 - Adresse_id identifies Adresse Matrikel som AdgangsAdresse tilhøre. 3. FK_Kommune_id (FK,I6) 4. FK_VejKode (FK,I5) 5. AdgangsAdresseHusnummer 6. ObjektType AAD.2 - Kommune Adressen befinder sig i small AAD.7 - Vej Adressen beginder sig på. c(4) AAD.8 - Husnummer i Adressen AAD Objekttype er også kaldt Status. 1. Stamdata 2. Historisk stamdata 3. Sagsdata 4. Afsluttet eller henlagt sagsdata. 7. BK_Crud_id 8. FK_SagAdresse_id (FK,I4) :36 7 big Bruges af synkroniseringen. Indeholder nøgle til KMD-bbr.

8 Er altid null ved objekttype 1 og 2. Ved objekttype 3 og 4 peger den på adressesagen den recorden er en del af. 9. FK_AdgangsAdresseStam_id (FK,I1) FK_AdresseStam_id Angiver adressesagens stamdata. For ObjektType 3 og 4 er dette felt udfyldt og peger på en record med ObjektType 1 eller 2, dog ikke hvis det er en ny adresse.. For ObjektType 1 og 2 er dette felt udfyldt med NULL 10. AdgangsAdresseKilde AAD.20 - KildeTilAdresse Adresse Kode, der klassificerer kilden til adressen. 11. AdgangsAdresseOprettelsesDato AAD.21 - OprettelsesDato Adresse Dato for adressens oprettelse i BBR 12. AdgangsAdresseIKrafttraedelsesDato AAD.23 - Ikrafttrædelsesdato Adresse Dato for adressens ikrafttrædelse 13. AdgangsAdresseSenesteAendringsDato AAD.24 - SenesteÆndringsdato Adresse Dato for adressens seneste ændring 14. AdgangsAdresseNedlaeggelsesDato AAD.25 - NedlæggelsesDato Adresse Dato for adressens nedlæggelse 15. BK_Adressepunkt_id ADD.27 - Adressepunkt_id Samme værdi som FK_Geometri_id 16. AdgangsAdresseGeometriKilde AAD.30 - AdresseGeometriKilde 17. AdgangsAdresseNoejagtighedsklasse c(1) :36 8

9 AAD.28 - AdresseNoejagtighedsklasse 18. FK_Geometri_id (FK,I2) 19. AdgangsAdresseTekniskStandard Adressepunkt c(2) AAD.29 - TekniskStandard Kode for teknisk standard for geometridata 20. KommunaltFelt1 c(3) AAD.80 - KommunaltFelt1 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 21. KommunaltFelt2 c(3) AAD.81 - KommunaltFelt2 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 22. KommunaltFelt3 c(3) AAD.82 - KommunaltFelt3 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 23. KommunaltFelt4 AAD.83 - KommunaltFelt4 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 24. KommunaltFelt5 AAD.84 - KommunaltFelt5 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 25. KommunaltFelt6 AAD.85 - KommunaltFelt6 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 26. Journalnummer varc(60) AAD.86 - Journalnummer 27. BK_ESDHReference :36 9

10 28. Sikkerhedsklassifikation varc(200) AAD.87 ESDH_Reference AAD.99 - Sikkerhedsklassifikation 29. FK_OpretBruger_id 30. AdgangsAdresseOpretTimestamp Angiver hvilken bruger der oprindeligt oprettede recorden. AdgangsAdresseOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden. 31. AdgangsAdresseAendretTimestamp AdgangsAdresseAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 32. AdgangsAdresseAendretFunktion varc(40) AdgangsAdresseAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 33. AdgangsAdresseOphoertTimestamp AdgangsAdresseOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Ved objekttype 1 og 3, er data ikke relevant, da de er at betragte som slettet og aldrig skulle have været oprettet. Ved objekttype 2 og 4, angiver feltet hvornår data blev historiske. 34. Vejnavn varc(40) Vejnavn Et denormaliseret felt. 35. Bynavn varc(50) Bynavn Et denormaliseret felt :36 10

11 36. Postdistriktnummer small Postdistriktnummer Et denormaliseret felt. 37. Postdistriknavn varc(20) Postdistriknavn Denormaliseret felt. Der er lavet en speciel procedure til opdatering af dette felt. 38. LokalitetNavn varc(34) LokalitetNavn Et denormaliseret felt. 39. EntydigVej EntydigVej Entydig inde for kommunen. Kode: 0: Vejnavn er ikke entydig i kommunen, Postnummer kræves for entydighed. 1: Vejnavn er entydig i kommunen. Et denormaliseret felt/beregnet. 40. VejAdresseringsnavn varc(20) VejAdresseringsnavn Denormaliseret felt. 41. AdgangsAdresseBeregn Dette er et beregnet felt, der bliver brugt som del af et index. Feltet indeholder normalt NULL, men hvis følgende er opfyldet så vil feltet indeholde AdgangsAdresse_id. Husnummer er blankt eller FK_AdgangsAdresseStam_id ikke er null. Dette er lavet så det er muligt at lave dublettet af adgangsadersser, der netop disse eneskaber. 42. FK_BrugerAendret_id FK_BrugerAendret_id AdgangsAdresse Brugeren der senest ændret data. Feltet hører sammen med xxxaendrettimestamp Index details Adresse_idx :36 11

12 Column(s): Unique: Adresse_idx2 Column(s): Unique: Adresse_idx3 Column(s): Unique: Adresse_idx4 Column(s): Unique: Adresse_idx6 Column(s): Unique: Adresse_idx5 Column(s): Unique: FK_AdgangsAdresseStam_id (Asc) No FK_Geometri_id (Asc) No FK_Matrikel_id (Asc) No FK_SagAdresse_id (Asc) No FK_VejKode (Asc) No FK_Kommune_id (Asc) No Foreign key details (child) Geometri_AdgangsAdresse_FK1 FK_Geometri_id Geometri.Geometri_id Zero-or-One -to- Zero-or-More AdgangsAdresse_AdgangsAdresse_FK1 FK_AdgangsAdresseStam_id AdgangsAdresse_id Zero-or-One -to- Zero-or-More has is of AdresseSag_AdgangsAdresse_FK1 FK_SagAdresse_id AdresseSag.AdresseSag_id Zero-or-One -to- Zero-or-More :36 12

13 Vej_AdgangsAdresse_FK1 FK_VejKode Vej.VejKode One -to- Zero-or-More Bemærk: På grund af dokumentationsværktøjet, er denne relation ikke beskrevet helt korrekt relationen er Adresse INNER JOIN Kommune ON FK_Kommune_id = Kommune_id INNER JOIN Vej ON Kommune.KommuneNummer = Vej.FK_KommuneNummer AND FK_VejKode = VejKode AND GetDate() Between VejCprOpretTimestamp AND VejCprOphoertTimestamp Matrikel_AdgangsAdresse_FK1 FK_Matrikel_id Matrikel.Matrikel_id Zero-or-One -to- Zero-or-More Kommune_AdgangsAdresse_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id One -to- Zero-or-More :36 13

14 AdresseSag AdresseSag Owner: Target DB name: Number of columns: 12 Number of indexes: 0 Number of foreign keys: 1 Codes: 0 Type: Table En adressesag kan indeholde sagsdata fra adgangsadresse og enhedsadresse, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType). Ved afslutning af en sag opdateres stamdata med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke. Foreløbige adresser (nye adresser), ændres fra status 3 til 1 for at holde historik. Adressesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Columns Data type Allow NULLs Value/Range AdresseSag_id AdresseSagSagsnummer varc(32) BK_Crud_id big AdresseSagGodkendelsesDato AdresseSagInitialerPaaSagsbehandler c(5) FK_Kommune_id (FK) FK_OpretBruger_id AdresseSagOpretTimestamp AdresseSagAendretTimestamp AdresseSagAendretFunktion varc(40) AdresseSagOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id Foreign keys Child Parent Kommune_AdresseSag_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id AdresseSag_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id AdresseSag_id AdresseSag_AdgangsAdresse_FK1 AdgangsAdresse.FK_SagAdresse_id AdresseSag_id AdresseSag_EnhedsAdresse_FK1 EnhedsAdresse.FK_SagAdresse_id AdresseSag_id Column details 1. AdresseSag_id 2. AdresseSagSagsnummer varc(32) Sagsnummer Brugervendt nøgle, entydig i kommunen. 3. BK_Crud_id big BK_Crud_id 4. AdresseSagGodkendelsesDato :36 14 AAD.22/EAD.22 - Godkendelsesdato

15 5. AdresseSagInitialerPaaSagsbehandler c(5) ADD.88/ EAD.88 - InitialerPaaSagsbehandler 6. FK_Kommune_id (FK) Kommune sagen forekommer i. Feltet er nødvendig, hvis man opretter en sag uden at knytte adresser til, så vil recorden ikke høre til noget. 7. FK_OpretBruger_id 8. AdresseSagOpretTimestamp Angiver hvilken bruger der oprindeligt oprettede recorden. AdresseSagOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden. 9. AdresseSagAendretTimestamp AdresseSagAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 10. AdresseSagAendretFunktion varc(40) AdresseSagAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 11. AdresseSagOphoertTimestamp AdresseSagOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Ved objekttype 1 og 3, er data ikke relevant, da de er at betragte som slettet og aldrig skulle have været oprettet. Ved objekttype 2 og 4, angiver feltet hvornår data blev historiske. 12. FK_BrugerAendret_id FK_BrugerAendret_id AdresseSag Brugeren der senest ændret data. Feltet hører sammen med xxxaendrettimestamp Foreign key details (child) :36 15

16 Kommune_AdresseSag_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id Zero-or-One -to- Zero-or-More :36 16

17 Brugsenhed Tabel over Brugsenhed Owner: Target DB name: Number of columns: 29 Number of indexes: 4 Number of foreign keys: 4 Codes: 0 Type: Table :36 17 Brugsenhed. Har ingen brugervent nøgle Columns Data type Allow NULLs Value/Range Brugsenhed_id (I1) BrugsenhedNummer small FK_EnhedsAdresse_id (FK) ObjektType BrugsenhedNybyggeri FK_Byggesag_id (FK,I3) FK_BrugsenhedStam_id (FK,I2) FK_Bygning_id (FK,I4) BrugsenhedAnvendelsesKode c(4) BrugsenhedAreal BrugsenhedBeboelsesAreal BrugsenhedErhvervsAreal BrugsenhedArealKilde BrugsenhedSagstype KommunaltFelt1 c(3) KommunaltFelt2 c(3) KommunaltFelt3 c(3) KommunaltFelt4 KommunaltFelt5 KommunaltFelt6 Journalnummer varc(60) BK_ESDHReference varc(200) Sikkerhedsklassifikation FK_OpretBruger_id BrugsenhedOpretTimestamp BrugsenhedAendretTimestamp BrugsenhedAendretFunktion varc(40) BrugsenhedOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id Indexes Columns Sort order Brugsenhed_idx1 (I1) Brugsenhed_id Ascending Brugsenhed_idx2 (I2) FK_BrugsenhedStam_id Ascending Brugsenhed_idx3 (I3) FK_Byggesag_id Ascending Brugsenhed_idx4 (I4) FK_Bygning_id Ascending Foreign keys Child Parent EnhedsAdresse_Brugsenhed_FK1 FK_EnhedsAdresse_id EnhedsAdresse.EnhedsAdresse_id Brugsenhed_Brugsenhed_FK1 FK_BrugsenhedStam_id Brugsenhed_id Byggesag_Brugsenhed_FK1 FK_Byggesag_id Byggesag.Byggesag_id Bygning_Brugsenhed_FK1 FK_Bygning_id Bygning.Bygning_id Brugsenhed_Notat_FK1 Notat.FK_Parent_id Brugsenhed_id Brugsenhed_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id Brugsenhed_id Column details 1. Brugsenhed_id (I1)

18 2. BrugsenhedNummer small BRU.3 - BrugsenhedNummer Entydig nummer på brugsenheden inden for ejendommen 3. FK_EnhedsAdresse_id (FK) 4. ObjektType EnhedsAdresse hvor Brugsenheden befinder sig BRU Objekttype er også kaldt Status. 1. Stamdata 2. Historisk stamdata 3. Sagsdata 4. Afsluttet eller henlagt sagsdata. 5. BrugsenhedNybyggeri Nybyggeri angiver om stamdata er ved at blive oprettet via en sag. Er afhængig af feltet ObjektType. For alt andet end ObjektType 1 og 2 feltet værdien 0. For ObjektType 1 og 2 den følgende værdier Koder 0: Data (data udfyldt) 1: Nybyggeri (data ikke udfyldt, se ændringsdata Objekttype 3 eller 4.) 6. FK_Byggesag_id (FK,I3) 7. FK_BrugsenhedStam_id (FK,I2) 8. FK_Bygning_id (FK,I4) Er altid null ved objekttype 1 og 2. Ved objekttype 3 og 4 peger den på byggesagen den recorden er en del af. Null for objekttype 1 og 2, For objekttype 3 og 4 skal feltet være udfyldt. Objekttype 3 skal pege på en 1. og objekttype 4 skal pege på 1 eller 2. Bygningen Brugsenheden er tilknyttet. Peger altid på Grund med objekttype 1 eller BrugsenhedAnvendelsesKode c(4) :36 18

19 BRU.21 - Anvendelseskode Koder: Der henvises til kodesættet for bolig- og erhvervsen-hedens anvendelse, feltnr. ENH BrugsenhedAreal BRU.23 - Areal DEFINITION: Samlet areal BBRfelt: BrugsenhedBeboelsesAreal BRU.24 - BeboelsesAreal DEFINITION: AREAL TIL BEBOELSE BBRfelt: BrugsenhedErhvervsAreal BRU.25 - ErhversAreal BBRfelt: BrugsenhedArealKilde BRU.27 - KildeTilAreal DEFINITION: KILDE TIL AREAL VÆRDISÆT: Efterfølgende er der vist et par eksempler: 1->Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 2->Oplyst af teknisk forvaltning MAP: CKILDAR BBRfelt: BrugsenhedSagstype BrugsenhedSagstype Sag: 1 Nybyggeri 2 Til/ombygning 3 Nedrivning (helt eller delvis) Stam: 4 Fejlrettelse af "faktiske fejlregistreringer og udeladelser" 5 Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling 6 Opdeling i enheder 7 Sammenlægning af enheder 15. KommunaltFelt1 c(3) BRU.80 - KommunaltFelt :36 19

20 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 16. KommunaltFelt2 c(3) BRU.81 - KommunaltFelt2 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 17. KommunaltFelt3 c(3) BRU.82 - KommunaltFelt3 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 18. KommunaltFelt4 BRU.83 - KommunaltFelt4 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 19. KommunaltFelt5 BRU.84 - KommunaltFelt5 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 20. KommunaltFelt6 BRU.85 - KommunaltFelt6 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 21. Journalnummer 22. BK_ESDHReference 23. Sikkerhedsklassifikation 24. FK_OpretBruger_id 25. BrugsenhedOpretTimestamp varc(60) BRU.86 - Journalnummer varc(200) BRU.87 - ESDH_Reference BRU.99 - Sikkerhedsklassifikation Angiver hvilken bruger der oprindeligt oprettede recorden. BrugsenhedOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden :36 20

21 26. BrugsenhedAendretTimestamp BrugsenhedAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 27. BrugsenhedAendretFunktion varc(40) BrugsenhedAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 28. BrugsenhedOphoertTimestamp BrugsenhedOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Ved objekttype 1 og 3, er data ikke relevant, da de er at betragte som slettet og aldrig skulle have været oprettet. Ved objekttype 2 og 4, angiver feltet hvornår data blev historiske. 29. FK_BrugerAendret_id FK_BrugerAendret_id Brugsenhed Brugeren der senest ændret data. Feltet hører sammen med xxxaendrettimestamp Index details Brugsenhed_idx1 Column(s): Unique: Brugsenhed_idx2 Column(s): Unique: Brugsenhed_idx3 Column(s): Unique: Brugsenhed_idx4 Column(s): Unique: Brugsenhed_id (Asc) No FK_BrugsenhedStam_id (Asc) No FK_Byggesag_id (Asc) No FK_Bygning_id (Asc) No Foreign key details (child) EnhedsAdresse_Brugsenhed_FK1 FK_EnhedsAdresse_id EnhedsAdresse.EnhedsAdresse_id :36 21 One -to- Zero-or-More

22 Brugsenhed_Brugsenhed_FK1 FK_BrugsenhedStam_id Brugsenhed_id Zero-or-One -to- Zero-or-More has is of Byggesag_Brugsenhed_FK1 FK_Byggesag_id Byggesag.Byggesag_id Zero-or-One -to- Zero-or-More Bygning_Brugsenhed_FK1 FK_Bygning_id Bygning.Bygning_id Zero-or-One -to- Zero-or-More En brugsenhed er knyttet til en bygning. VENTER NY RETNINGSLINIER FRA EBST :36 22

23 By eller nærmere bynavn. Bynavne i CPR registrets relateret til adresser (vejafsnit). Owner: Target DB name: Number of columns: 14 Number of indexes: 2 Number of foreign keys: 0 Codes: 0 Type: Table Columns Data type Allow NULLs Value/Range By_id FK_KommuneNummer (I1) small FK_VejKode (I2) small ByHusnummerFra c(4) ByHusnummerTil c(4) ByVejside c(1) ByNavn varc(50) ByCprTimestamp ByCprOpretTimestamp ByCprOphoerTimestamp ByOpretTimestamp ByAendretTimestamp ByAendretFunktion varc(40) ByOphoertTimestamp Indexes Columns Sort order By_idx2 (I1) FK_KommuneNummer Ascending By_idx3 (I2) FK_VejKode Ascending By Column details 1. By_id 2. FK_KommuneNummer (I1) small Kommunen byen befinder sig i. 3. FK_VejKode (I2) 4. ByHusnummerFra 5. ByHusnummerTil small Vejen der er en del af byen (vejudsnit) c(4) HusnummerFra (vejudsnit) c(4) HusnummerTil (vejudsnit) 6. ByVejside :36 23 c(1)

24 7. ByNavn 8. ByCprTimestamp 9. ByCprOpretTimestamp 10. ByCprOphoerTimestamp 11. ByOpretTimestamp Vejside (vejudsnit) varc(50) Navn på byen Timestamp fra CPR OpretTimestamp fra CPR OphoerTimestamp fra CPR ByOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden. 12. ByAendretTimestamp ByAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 13. ByAendretFunktion varc(40) ByAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 14. ByOphoertTimestamp ByOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Index details By_idx2 Column(s): Unique: By_idx3 Column(s): Unique: FK_KommuneNummer (Asc) No FK_VejKode (Asc) No :36 24

25 Byggesag Byggesag Owner: Target DB name: Number of columns: 36 Number of indexes: 0 Number of foreign keys: 1 Codes: 0 Type: Table :36 25 En byggesag kan indeholde sagsdata fra en række entieter, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType). Ved afslutning af et byggeri opdateres stamdata med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke Byggesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Det skal være muligt at oprette stamdata direkte, dvs. med statuskode 1, uden forudgående oprettelse af sagsdata. Columns Data type Allow NULLs Value/Range Byggesag_id ByggesagsDato ByggesagLitra c(1) ByggesagSagsnummer c(32) BK_Crud_id big ByggesagByggetilladelsesDato ByggesagForventetPaabegyndelsesDato ByggesagPaabegyndelsesdato ByggesagIbrugtagningsTilladelsesDato ByggesagDelvisIbrugtagningsTilladelsesDato ByggesagHenlaeggelse ByggesagFaerdigtBygningsareal ByggesagForventetFuldfoertDato ByggesagFuldfoerelseAfByggeriDato ByggesagKode ByggesagAnmeldelseAfByggearbejdeDato ByggesagAnmeldelseAfNedrivningDato ByggesagGennemfoertNedrivningDato ByggesagForeloebigFaerdiggjortBygningsareal ByggesagForeloebigFaerdiggjortAntalLejligheder ByggesagForeloebigFaerdiggjortAntalLejlighederUdenKoekkenI ByggesagBygherreForhold ByggesagInitialerPaaSagsbehandler c(5) ByggesagAnsoegningModtaget ByggesagFyldestgoerendeAnsoegningModtaget ByggesagNaboorientering ByggesagFaerdigbehandletNaboorientering FK_Grund_id (FK) FK_OpretBruger_id ByggesagOpretTimestamp ByggesagAendretTimestamp ByggesagAendretFunktion varc(40) ByggesagOphoertTimestamp ByggesagGyldighedsdato FK_BrugerAendret_id Sikkerhedsklassifikation Foreign keys Child Parent Grund_Byggesag_FK1 FK_Grund_id Grund.Grund_id

26 Byggesag_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id Byggesag_id Byggesag_Bygning_FK1 Bygning.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Opgang_FK1 Opgang.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Etage_FK1 Etage.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Rum_FK1 Rum.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Enhed_FK1 Enhed.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Brugsenhed_FK1 Brugsenhed.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Grund_FK1 Grund.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Tekniskanlaeg_FK1 Tekniskanlaeg.FK_Byggesag_id Byggesag_id Column details 1. Byggesag_id 2. ByggesagsDato BYG.11 - ByggesagsDato BygningSagsoplysninger DEFINITION: SAGSDATO FRA CS. Den primære styrende dato på en sag. Sagens art (nybyggeri/nedrivning mm) bestemmer hvad denne dato egentlig er (hhv. Tilladelsesdato/ nedrivningstilladelsesdato) Byggesagsdatoen (år-måned-dag) angiver datoen for den enkelte byggesag vedr. bygningen. AFHÆNGIGHEDER: Hvis der er flere byggesager på samme bygning med samme dato, skal byggesagsdatoen efterfølges af litra. MAP: DSAGDATO_DATO BBRfelt: ByggesagLitra c(1) BYG.12 - Litra BygningSagsoplysninger DEFINITION: LITRA FRA CS Litra anvendes, hvor der er flere byggesager på samme bygning med samme byggesagsdato. VÆRDISÆT: Efterfølgende er der vist et par eksempler på gyldige kodeværdier. Blank Byggesagsdatoen ingen litra. A - Z Litra under byggesagsdatoen. O, Q, I og J forekommer ikke. MAP: ASAGID BBRfelt: ByggesagSagsnummer 5. BK_Crud_id c(32) big 6. ByggesagByggetilladelsesDato BYG.76 - ByggetilladelsesDato BygningSagsoplysninger :36 26

27 DEFINITION: Dato for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til/ombygningsarbejde. AFHÆNGIGHEDER: Datoen dannes maskinelt ud fra byggesagsdato og byggesagskode VED IMPLEMENTERING UNDERSØGES: om feltet kan udgå og erstattes af byggesagsdato og byggesagskode MAP: DBYGTIL_DATO BBRfeltnr: ByggesagForventetPaabegyndelsesDato BYG.77 - ForventetPåbegyndelsesDato BygningSagsoplysninger 8. ByggesagPaabegyndelsesdato BYG.78 - Påbegyndelsesdato is of BygningSagsoplysninger DEFINITION: Påbegyndelsesdato Dato for påbegyndelse af byggearbejdet. Vedr. nybyggeri og til/ombygning: Hvis byggesagskoden er 2, 4 eller 5 dvs. anmeldelsessager, dannes feltet maskinelt ud fra byggesagsdatoen. Såfremt den egentlige påbegyndelse afviger fra den maskinelt dannede, kan datoen rettes. Hvis byggesagskoden er 1, dvs. tilladelsessager efter BR-S, eller 3, BR-tilladelsessager kræves datoen indberettet. For nedrivningssager må feltet ikke indberettes. MAP: DPAABEG_DATO BBRfelt: ByggesagIbrugtagningsTilladelsesDato BYG.79 - IbrugtagningstilladelsesDato BygningSagsoplysninger DEFINITION: Ibrugtagnings tilladelsesdato I feltet anføres datoen for udstedelse af Ibrugtagningstilladelse. Hvis et byggeri er delvis ibrugtaget, eller der er indberettet fuldført, skal dato for endelig ibrugtagningstilladelse indberettes i feltet. MAP: BBRfelt: ByggesagDelvisIbrugtagningsTilladelsesDato BYG.80 - DelvisIbrugtagningstilladelsesDato BygningSagsoplysninger :36 27

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere