Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary"

Transkript

1 Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build date: Not built Database summary Tables Columns Indexes Foreign keys Notes EnhedsAdresse En enhedsadresse skal entydigt identificere hovedadgangen til den enkelte bolig- eller erhvervsenhed inde i en bygning, dvs. entrédøren e.l. En enhedsadresse består af en adgangsadresse (dvs. vejnavn og husnummer) plus etagebetegnelse og sidebetegnelse eller dørnummer By By eller nærmere bynavn. Bynavne i CPR registrets relateret til adresser (vejafsnit). Lokalitet Kommunen kan efter adressebekendtgørelsens 12, stk. 2, knytte et historisk og permanent bygningsnavn, gårdnavn eller lignende til en eller flere adgangsadresser. Oplysningen indgår som en del af den fuldstændige adressebetegnelse, f.eks. i CPR-systemet, men benyttes kun af enkelte andre it-systemer. Muligheden for at registrere bygnings- og gårdnavne blev indført i 1980 erne efter et politisk ønske om at kunne bevare de oprindelige gårdnavne o.l. som en del af den officielle adressebetegnelse. (Bemærk CPR registrer på boligen og ikke på bygningen.) Slet Tabel over Slet Bruges til at fange permanente sletninger med. Til vidregivelse af data til OIS. FeltHistorikArkiv Tabel over Felt historik Tabellen gemmer ændring på felter. De seneste ændring findes i FeltHistorik tabellen :36 1 Denne tabel opdateres via trigger på FeltHistorik tabellen.

2 Ejerskab Ejerskab indeholder ejerforholdskode og ejendomsnummer. Når grunde peger på ejerskab, er ejerskabet gældende for alle entieter på grunden. Når peger på andet en grunde, er der tale om ejerlejligheder. Vejstykke Tabel over Postnummer Tabel over de vejstykker der findes i et postnummer Husk at bruge tid når der skal findes data: GetDate() Between PostnummerCprOpretTimestamp And PostnummerCprOphoerTimestamp EnhedEnhedsAdresse Tabel over EnhedAdresse Angiver alle Enhedsadresser på en enhed. Både den identificerende og supplerende EnhedOpgang Tabel over EnhedOpgang Alle indgange til en enhed. Både primære og supplerende. FeltHistorik Tabel over FeltHistorik Tabellen gemmer den sidst ændring på felter. KommunaltEjerlav Ejerlavstabel, delt op pr kommune. Med andre ord, et ejerlav der dækker flere kommuner, ligger der en række pr kommune. Kommune Generelle informationer om kommune. Kommune er de administrerende enheder, der vedligholder BBR. Kommuner med kommunenummer mindre en 100, er ikke kommuner i ordes betydning, men bruges til diverse administrative enheder. Matrikel Matrikel tabellen indholder matrikler fra KMS og ESR. Postdistrikt Tabel over Postdistrikt Opdateres kun med data fra CPR. Vej Tabel over Vej Det rigtige vejnavn findes via FK_KommuneNummer, VejKode og "GetDate() Between VejCprOpretTimestamp AND VejCprOphoertTimestamp" Notat Notat, indholder notater tilknyttet til en given record i en entitet. NotatType fortæller hvilken entitet, FK_Parent_id hvilken række i entiteten. Notatnummer angiver den sidste underopdeling (se beskrivelsen af felterne). Brugsenhed Tabel over Brugsenhed Brugsenhed. Har ingen brugervent nøgle AdresseSag AdresseSag :36 2 En adressesag kan indeholde sagsdata fra

3 Enhed Tabel over Enhed adgangsadresse og enhedsadresse, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType). Ved afslutning af en sag opdateres stamdata med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke. Foreløbige adresser (nye adresser), ændres fra status 3 til 1 for at holde historik. Adressesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Indholder oplysninger over bolig- og erhversenheder. Bemærk for hver record i enhed skal skal oprettes en record i EnhedOpgang med EnhedOpgangPrimaerIndgang sat til 1. Samt en record i EnhedAdresse med EnhedAdressePrimaerAdresse sat til 1. Rum Ved et Rum forståe et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i Rum. Rum eksistere på tre forskellige måder. 1) Et Rum kan befinde sig inde i en Erhvervs-/Boligenhed. 2) Et Rum kan befinde sig uden for en Erhvervs-/Boligenhed. Eks. et kælder- eller loftsrum tildelt til lejligheden. 3) Et Rum unden tilknytning til Erhvervs-/Boligenhed, men men beliggende på en etage. Eks. Vaskerum i kælderen eller fælleskøkken. Opgang Opgang/Indgang Ved en Opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en Bygning. Etage Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en Bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end ½ etagehøjde, regnes ikke som en samlet Etage, Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i Etagen. Tekniskanlaeg Ved et Teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en Bygning. Typen af et Teknisk anlæg vil blive nærmere defineret ved en positivliste i BBR-instruksen. Byggesag Byggesag En byggesag kan indeholde sagsdata fra en række entieter, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType) :36 3 Ved afslutning af et byggeri opdateres stamdata

4 Geometri Geometri med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke Byggesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Det skal være muligt at oprette stamdata direkte, dvs. med statuskode 1, uden forudgående oprettelse af sagsdata. Indholder geografiske punkter for Adgangsadresser, Bygninger og Teknisk anlæg. AdgangsAdresse En adgangsadresse angiver en bestemt hovedadgangsvej til en ejendom, bygning e.l., dvs. hoveddøren, opgangsdøren e.l. Adgangsadressen består af vejnavn og husnummer. Bygning En Bygning er defineret som é eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Grund Tabel over Grund Ved Grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. Definition af Grund der understøtter beregning af bebyggelsesprocent er: En Grund består af enten A), B) eller C): A) En matrikel B) Flere matrikler der er samnoteret og geografisk sammenhængende. C) Et umatrikuleret areal Når en Grund består af flere matrikler, skal alle matrikler der er geografisk sammenhængende indenfor samnoteringen, medtages i den pågældende Grund. En Grund oprettes kun i Nyt BBR når der forefindes mindst en BBR-relevant entitet på området (bygning, adresse eller teknisk anlæg). Andre relaterede definitionen: Fast ejendom: - samlet fast ejendom - umatrikuleret ejendom - ejerlejlighed - bygning på lejet grund - bygning på søterritorie - fælleslod/fraskilt andel af fælleslod Samlet fast ejendom: - et matrikelnummer - to eller flere matrikelnumre, der er samnoteret En vurderingsejendom kan bestå af mere end een samlet fast ejendom :36 4

5 :36 5

6 Owner: Target DB name: Number of columns: 42 Number of indexes: 6 Number of foreign keys: 6 Codes: 0 Type: Table :36 6 AdgangsAdresse En adgangsadresse angiver en bestemt hovedadgangsvej til en ejendom, bygning e.l., dvs. hoveddøren, opgangsdøren e.l. Adgangsadressen består af vejnavn og husnummer. Columns Data type Allow NULLs Value/Range AdgangsAdresse_id FK_Matrikel_id (FK,I3) FK_Kommune_id (FK,I6) FK_VejKode (FK,I5) small AdgangsAdresseHusnummer c(4) ObjektType BK_Crud_id big FK_SagAdresse_id (FK,I4) FK_AdgangsAdresseStam_id (FK,I1) AdgangsAdresseKilde AdgangsAdresseOprettelsesDato AdgangsAdresseIKrafttraedelsesDato AdgangsAdresseSenesteAendringsDato AdgangsAdresseNedlaeggelsesDato BK_Adressepunkt_id AdgangsAdresseGeometriKilde AdgangsAdresseNoejagtighedsklasse c(1) FK_Geometri_id (FK,I2) AdgangsAdresseTekniskStandard c(2) KommunaltFelt1 c(3) KommunaltFelt2 c(3) KommunaltFelt3 c(3) KommunaltFelt4 KommunaltFelt5 KommunaltFelt6 Journalnummer varc(60) BK_ESDHReference varc(200) Sikkerhedsklassifikation FK_OpretBruger_id AdgangsAdresseOpretTimestamp AdgangsAdresseAendretTimestamp AdgangsAdresseAendretFunktion varc(40) AdgangsAdresseOphoertTimestamp Vejnavn varc(40) Bynavn varc(50) Postdistriktnummer small Postdistriknavn varc(20) LokalitetNavn varc(34) EntydigVej VejAdresseringsnavn varc(20) AdgangsAdresseBeregn FK_BrugerAendret_id Indexes Columns Sort order Adresse_idx1 (I1) FK_AdgangsAdresseStam_id Ascending Adresse_idx2 (I2) FK_Geometri_id Ascending Adresse_idx3 (I3) FK_Matrikel_id Ascending Adresse_idx4 (I4) FK_SagAdresse_id Ascending Adresse_idx6 (I5) FK_VejKode Ascending

7 Adresse_idx5 (I6) FK_Kommune_id Ascending Foreign keys Child Parent Geometri_AdgangsAdresse_FK1 FK_Geometri_id Geometri.Geometri_id AdgangsAdresse_AdgangsAdresse_FK1 FK_AdgangsAdresseStam_id AdgangsAdresse_id AdresseSag_AdgangsAdresse_FK1 FK_SagAdresse_id AdresseSag.AdresseSag_id Vej_AdgangsAdresse_FK1 FK_VejKode Vej.VejKode Matrikel_AdgangsAdresse_FK1 FK_Matrikel_id Matrikel.Matrikel_id Kommune_AdgangsAdresse_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id AdgangsAdresse_Bygning_FK1 Bygning.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Tekniskanlaeg_FK1 Tekniskanlaeg.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Opgang_FK1 Opgang.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Notat_FK1 Notat.FK_Parent_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_Grund_FK1 Grund.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_EnhedsAdresse_FK1 EnhedsAdresse.FK_AdgangsAdresse_id AdgangsAdresse_id Column details 1. AdgangsAdresse_id 2. FK_Matrikel_id (FK,I3) AAD.1/EAD.1 - Adresse_id identifies Adresse Matrikel som AdgangsAdresse tilhøre. 3. FK_Kommune_id (FK,I6) 4. FK_VejKode (FK,I5) 5. AdgangsAdresseHusnummer 6. ObjektType AAD.2 - Kommune Adressen befinder sig i small AAD.7 - Vej Adressen beginder sig på. c(4) AAD.8 - Husnummer i Adressen AAD Objekttype er også kaldt Status. 1. Stamdata 2. Historisk stamdata 3. Sagsdata 4. Afsluttet eller henlagt sagsdata. 7. BK_Crud_id 8. FK_SagAdresse_id (FK,I4) :36 7 big Bruges af synkroniseringen. Indeholder nøgle til KMD-bbr.

8 Er altid null ved objekttype 1 og 2. Ved objekttype 3 og 4 peger den på adressesagen den recorden er en del af. 9. FK_AdgangsAdresseStam_id (FK,I1) FK_AdresseStam_id Angiver adressesagens stamdata. For ObjektType 3 og 4 er dette felt udfyldt og peger på en record med ObjektType 1 eller 2, dog ikke hvis det er en ny adresse.. For ObjektType 1 og 2 er dette felt udfyldt med NULL 10. AdgangsAdresseKilde AAD.20 - KildeTilAdresse Adresse Kode, der klassificerer kilden til adressen. 11. AdgangsAdresseOprettelsesDato AAD.21 - OprettelsesDato Adresse Dato for adressens oprettelse i BBR 12. AdgangsAdresseIKrafttraedelsesDato AAD.23 - Ikrafttrædelsesdato Adresse Dato for adressens ikrafttrædelse 13. AdgangsAdresseSenesteAendringsDato AAD.24 - SenesteÆndringsdato Adresse Dato for adressens seneste ændring 14. AdgangsAdresseNedlaeggelsesDato AAD.25 - NedlæggelsesDato Adresse Dato for adressens nedlæggelse 15. BK_Adressepunkt_id ADD.27 - Adressepunkt_id Samme værdi som FK_Geometri_id 16. AdgangsAdresseGeometriKilde AAD.30 - AdresseGeometriKilde 17. AdgangsAdresseNoejagtighedsklasse c(1) :36 8

9 AAD.28 - AdresseNoejagtighedsklasse 18. FK_Geometri_id (FK,I2) 19. AdgangsAdresseTekniskStandard Adressepunkt c(2) AAD.29 - TekniskStandard Kode for teknisk standard for geometridata 20. KommunaltFelt1 c(3) AAD.80 - KommunaltFelt1 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 21. KommunaltFelt2 c(3) AAD.81 - KommunaltFelt2 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 22. KommunaltFelt3 c(3) AAD.82 - KommunaltFelt3 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 23. KommunaltFelt4 AAD.83 - KommunaltFelt4 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 24. KommunaltFelt5 AAD.84 - KommunaltFelt5 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 25. KommunaltFelt6 AAD.85 - KommunaltFelt6 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 26. Journalnummer varc(60) AAD.86 - Journalnummer 27. BK_ESDHReference :36 9

10 28. Sikkerhedsklassifikation varc(200) AAD.87 ESDH_Reference AAD.99 - Sikkerhedsklassifikation 29. FK_OpretBruger_id 30. AdgangsAdresseOpretTimestamp Angiver hvilken bruger der oprindeligt oprettede recorden. AdgangsAdresseOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden. 31. AdgangsAdresseAendretTimestamp AdgangsAdresseAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 32. AdgangsAdresseAendretFunktion varc(40) AdgangsAdresseAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 33. AdgangsAdresseOphoertTimestamp AdgangsAdresseOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Ved objekttype 1 og 3, er data ikke relevant, da de er at betragte som slettet og aldrig skulle have været oprettet. Ved objekttype 2 og 4, angiver feltet hvornår data blev historiske. 34. Vejnavn varc(40) Vejnavn Et denormaliseret felt. 35. Bynavn varc(50) Bynavn Et denormaliseret felt :36 10

11 36. Postdistriktnummer small Postdistriktnummer Et denormaliseret felt. 37. Postdistriknavn varc(20) Postdistriknavn Denormaliseret felt. Der er lavet en speciel procedure til opdatering af dette felt. 38. LokalitetNavn varc(34) LokalitetNavn Et denormaliseret felt. 39. EntydigVej EntydigVej Entydig inde for kommunen. Kode: 0: Vejnavn er ikke entydig i kommunen, Postnummer kræves for entydighed. 1: Vejnavn er entydig i kommunen. Et denormaliseret felt/beregnet. 40. VejAdresseringsnavn varc(20) VejAdresseringsnavn Denormaliseret felt. 41. AdgangsAdresseBeregn Dette er et beregnet felt, der bliver brugt som del af et index. Feltet indeholder normalt NULL, men hvis følgende er opfyldet så vil feltet indeholde AdgangsAdresse_id. Husnummer er blankt eller FK_AdgangsAdresseStam_id ikke er null. Dette er lavet så det er muligt at lave dublettet af adgangsadersser, der netop disse eneskaber. 42. FK_BrugerAendret_id FK_BrugerAendret_id AdgangsAdresse Brugeren der senest ændret data. Feltet hører sammen med xxxaendrettimestamp Index details Adresse_idx :36 11

12 Column(s): Unique: Adresse_idx2 Column(s): Unique: Adresse_idx3 Column(s): Unique: Adresse_idx4 Column(s): Unique: Adresse_idx6 Column(s): Unique: Adresse_idx5 Column(s): Unique: FK_AdgangsAdresseStam_id (Asc) No FK_Geometri_id (Asc) No FK_Matrikel_id (Asc) No FK_SagAdresse_id (Asc) No FK_VejKode (Asc) No FK_Kommune_id (Asc) No Foreign key details (child) Geometri_AdgangsAdresse_FK1 FK_Geometri_id Geometri.Geometri_id Zero-or-One -to- Zero-or-More AdgangsAdresse_AdgangsAdresse_FK1 FK_AdgangsAdresseStam_id AdgangsAdresse_id Zero-or-One -to- Zero-or-More has is of AdresseSag_AdgangsAdresse_FK1 FK_SagAdresse_id AdresseSag.AdresseSag_id Zero-or-One -to- Zero-or-More :36 12

13 Vej_AdgangsAdresse_FK1 FK_VejKode Vej.VejKode One -to- Zero-or-More Bemærk: På grund af dokumentationsværktøjet, er denne relation ikke beskrevet helt korrekt relationen er Adresse INNER JOIN Kommune ON FK_Kommune_id = Kommune_id INNER JOIN Vej ON Kommune.KommuneNummer = Vej.FK_KommuneNummer AND FK_VejKode = VejKode AND GetDate() Between VejCprOpretTimestamp AND VejCprOphoertTimestamp Matrikel_AdgangsAdresse_FK1 FK_Matrikel_id Matrikel.Matrikel_id Zero-or-One -to- Zero-or-More Kommune_AdgangsAdresse_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id One -to- Zero-or-More :36 13

14 AdresseSag AdresseSag Owner: Target DB name: Number of columns: 12 Number of indexes: 0 Number of foreign keys: 1 Codes: 0 Type: Table En adressesag kan indeholde sagsdata fra adgangsadresse og enhedsadresse, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType). Ved afslutning af en sag opdateres stamdata med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke. Foreløbige adresser (nye adresser), ændres fra status 3 til 1 for at holde historik. Adressesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Columns Data type Allow NULLs Value/Range AdresseSag_id AdresseSagSagsnummer varc(32) BK_Crud_id big AdresseSagGodkendelsesDato AdresseSagInitialerPaaSagsbehandler c(5) FK_Kommune_id (FK) FK_OpretBruger_id AdresseSagOpretTimestamp AdresseSagAendretTimestamp AdresseSagAendretFunktion varc(40) AdresseSagOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id Foreign keys Child Parent Kommune_AdresseSag_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id AdresseSag_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id AdresseSag_id AdresseSag_AdgangsAdresse_FK1 AdgangsAdresse.FK_SagAdresse_id AdresseSag_id AdresseSag_EnhedsAdresse_FK1 EnhedsAdresse.FK_SagAdresse_id AdresseSag_id Column details 1. AdresseSag_id 2. AdresseSagSagsnummer varc(32) Sagsnummer Brugervendt nøgle, entydig i kommunen. 3. BK_Crud_id big BK_Crud_id 4. AdresseSagGodkendelsesDato :36 14 AAD.22/EAD.22 - Godkendelsesdato

15 5. AdresseSagInitialerPaaSagsbehandler c(5) ADD.88/ EAD.88 - InitialerPaaSagsbehandler 6. FK_Kommune_id (FK) Kommune sagen forekommer i. Feltet er nødvendig, hvis man opretter en sag uden at knytte adresser til, så vil recorden ikke høre til noget. 7. FK_OpretBruger_id 8. AdresseSagOpretTimestamp Angiver hvilken bruger der oprindeligt oprettede recorden. AdresseSagOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden. 9. AdresseSagAendretTimestamp AdresseSagAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 10. AdresseSagAendretFunktion varc(40) AdresseSagAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 11. AdresseSagOphoertTimestamp AdresseSagOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Ved objekttype 1 og 3, er data ikke relevant, da de er at betragte som slettet og aldrig skulle have været oprettet. Ved objekttype 2 og 4, angiver feltet hvornår data blev historiske. 12. FK_BrugerAendret_id FK_BrugerAendret_id AdresseSag Brugeren der senest ændret data. Feltet hører sammen med xxxaendrettimestamp Foreign key details (child) :36 15

16 Kommune_AdresseSag_FK1 FK_Kommune_id Kommune.Kommune_id Zero-or-One -to- Zero-or-More :36 16

17 Brugsenhed Tabel over Brugsenhed Owner: Target DB name: Number of columns: 29 Number of indexes: 4 Number of foreign keys: 4 Codes: 0 Type: Table :36 17 Brugsenhed. Har ingen brugervent nøgle Columns Data type Allow NULLs Value/Range Brugsenhed_id (I1) BrugsenhedNummer small FK_EnhedsAdresse_id (FK) ObjektType BrugsenhedNybyggeri FK_Byggesag_id (FK,I3) FK_BrugsenhedStam_id (FK,I2) FK_Bygning_id (FK,I4) BrugsenhedAnvendelsesKode c(4) BrugsenhedAreal BrugsenhedBeboelsesAreal BrugsenhedErhvervsAreal BrugsenhedArealKilde BrugsenhedSagstype KommunaltFelt1 c(3) KommunaltFelt2 c(3) KommunaltFelt3 c(3) KommunaltFelt4 KommunaltFelt5 KommunaltFelt6 Journalnummer varc(60) BK_ESDHReference varc(200) Sikkerhedsklassifikation FK_OpretBruger_id BrugsenhedOpretTimestamp BrugsenhedAendretTimestamp BrugsenhedAendretFunktion varc(40) BrugsenhedOphoertTimestamp FK_BrugerAendret_id Indexes Columns Sort order Brugsenhed_idx1 (I1) Brugsenhed_id Ascending Brugsenhed_idx2 (I2) FK_BrugsenhedStam_id Ascending Brugsenhed_idx3 (I3) FK_Byggesag_id Ascending Brugsenhed_idx4 (I4) FK_Bygning_id Ascending Foreign keys Child Parent EnhedsAdresse_Brugsenhed_FK1 FK_EnhedsAdresse_id EnhedsAdresse.EnhedsAdresse_id Brugsenhed_Brugsenhed_FK1 FK_BrugsenhedStam_id Brugsenhed_id Byggesag_Brugsenhed_FK1 FK_Byggesag_id Byggesag.Byggesag_id Bygning_Brugsenhed_FK1 FK_Bygning_id Bygning.Bygning_id Brugsenhed_Notat_FK1 Notat.FK_Parent_id Brugsenhed_id Brugsenhed_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id Brugsenhed_id Column details 1. Brugsenhed_id (I1)

18 2. BrugsenhedNummer small BRU.3 - BrugsenhedNummer Entydig nummer på brugsenheden inden for ejendommen 3. FK_EnhedsAdresse_id (FK) 4. ObjektType EnhedsAdresse hvor Brugsenheden befinder sig BRU Objekttype er også kaldt Status. 1. Stamdata 2. Historisk stamdata 3. Sagsdata 4. Afsluttet eller henlagt sagsdata. 5. BrugsenhedNybyggeri Nybyggeri angiver om stamdata er ved at blive oprettet via en sag. Er afhængig af feltet ObjektType. For alt andet end ObjektType 1 og 2 feltet værdien 0. For ObjektType 1 og 2 den følgende værdier Koder 0: Data (data udfyldt) 1: Nybyggeri (data ikke udfyldt, se ændringsdata Objekttype 3 eller 4.) 6. FK_Byggesag_id (FK,I3) 7. FK_BrugsenhedStam_id (FK,I2) 8. FK_Bygning_id (FK,I4) Er altid null ved objekttype 1 og 2. Ved objekttype 3 og 4 peger den på byggesagen den recorden er en del af. Null for objekttype 1 og 2, For objekttype 3 og 4 skal feltet være udfyldt. Objekttype 3 skal pege på en 1. og objekttype 4 skal pege på 1 eller 2. Bygningen Brugsenheden er tilknyttet. Peger altid på Grund med objekttype 1 eller BrugsenhedAnvendelsesKode c(4) :36 18

19 BRU.21 - Anvendelseskode Koder: Der henvises til kodesættet for bolig- og erhvervsen-hedens anvendelse, feltnr. ENH BrugsenhedAreal BRU.23 - Areal DEFINITION: Samlet areal BBRfelt: BrugsenhedBeboelsesAreal BRU.24 - BeboelsesAreal DEFINITION: AREAL TIL BEBOELSE BBRfelt: BrugsenhedErhvervsAreal BRU.25 - ErhversAreal BBRfelt: BrugsenhedArealKilde BRU.27 - KildeTilAreal DEFINITION: KILDE TIL AREAL VÆRDISÆT: Efterfølgende er der vist et par eksempler: 1->Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 2->Oplyst af teknisk forvaltning MAP: CKILDAR BBRfelt: BrugsenhedSagstype BrugsenhedSagstype Sag: 1 Nybyggeri 2 Til/ombygning 3 Nedrivning (helt eller delvis) Stam: 4 Fejlrettelse af "faktiske fejlregistreringer og udeladelser" 5 Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling 6 Opdeling i enheder 7 Sammenlægning af enheder 15. KommunaltFelt1 c(3) BRU.80 - KommunaltFelt :36 19

20 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 16. KommunaltFelt2 c(3) BRU.81 - KommunaltFelt2 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 17. KommunaltFelt3 c(3) BRU.82 - KommunaltFelt3 Kommunespecifikt felt, med tilhørende kode. 18. KommunaltFelt4 BRU.83 - KommunaltFelt4 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 19. KommunaltFelt5 BRU.84 - KommunaltFelt5 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 20. KommunaltFelt6 BRU.85 - KommunaltFelt6 Kommunespecifikt felt, der kan indeholde et tal. 21. Journalnummer 22. BK_ESDHReference 23. Sikkerhedsklassifikation 24. FK_OpretBruger_id 25. BrugsenhedOpretTimestamp varc(60) BRU.86 - Journalnummer varc(200) BRU.87 - ESDH_Reference BRU.99 - Sikkerhedsklassifikation Angiver hvilken bruger der oprindeligt oprettede recorden. BrugsenhedOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden :36 20

21 26. BrugsenhedAendretTimestamp BrugsenhedAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 27. BrugsenhedAendretFunktion varc(40) BrugsenhedAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 28. BrugsenhedOphoertTimestamp BrugsenhedOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Ved objekttype 1 og 3, er data ikke relevant, da de er at betragte som slettet og aldrig skulle have været oprettet. Ved objekttype 2 og 4, angiver feltet hvornår data blev historiske. 29. FK_BrugerAendret_id FK_BrugerAendret_id Brugsenhed Brugeren der senest ændret data. Feltet hører sammen med xxxaendrettimestamp Index details Brugsenhed_idx1 Column(s): Unique: Brugsenhed_idx2 Column(s): Unique: Brugsenhed_idx3 Column(s): Unique: Brugsenhed_idx4 Column(s): Unique: Brugsenhed_id (Asc) No FK_BrugsenhedStam_id (Asc) No FK_Byggesag_id (Asc) No FK_Bygning_id (Asc) No Foreign key details (child) EnhedsAdresse_Brugsenhed_FK1 FK_EnhedsAdresse_id EnhedsAdresse.EnhedsAdresse_id :36 21 One -to- Zero-or-More

22 Brugsenhed_Brugsenhed_FK1 FK_BrugsenhedStam_id Brugsenhed_id Zero-or-One -to- Zero-or-More has is of Byggesag_Brugsenhed_FK1 FK_Byggesag_id Byggesag.Byggesag_id Zero-or-One -to- Zero-or-More Bygning_Brugsenhed_FK1 FK_Bygning_id Bygning.Bygning_id Zero-or-One -to- Zero-or-More En brugsenhed er knyttet til en bygning. VENTER NY RETNINGSLINIER FRA EBST :36 22

23 By eller nærmere bynavn. Bynavne i CPR registrets relateret til adresser (vejafsnit). Owner: Target DB name: Number of columns: 14 Number of indexes: 2 Number of foreign keys: 0 Codes: 0 Type: Table Columns Data type Allow NULLs Value/Range By_id FK_KommuneNummer (I1) small FK_VejKode (I2) small ByHusnummerFra c(4) ByHusnummerTil c(4) ByVejside c(1) ByNavn varc(50) ByCprTimestamp ByCprOpretTimestamp ByCprOphoerTimestamp ByOpretTimestamp ByAendretTimestamp ByAendretFunktion varc(40) ByOphoertTimestamp Indexes Columns Sort order By_idx2 (I1) FK_KommuneNummer Ascending By_idx3 (I2) FK_VejKode Ascending By Column details 1. By_id 2. FK_KommuneNummer (I1) small Kommunen byen befinder sig i. 3. FK_VejKode (I2) 4. ByHusnummerFra 5. ByHusnummerTil small Vejen der er en del af byen (vejudsnit) c(4) HusnummerFra (vejudsnit) c(4) HusnummerTil (vejudsnit) 6. ByVejside :36 23 c(1)

24 7. ByNavn 8. ByCprTimestamp 9. ByCprOpretTimestamp 10. ByCprOphoerTimestamp 11. ByOpretTimestamp Vejside (vejudsnit) varc(50) Navn på byen Timestamp fra CPR OpretTimestamp fra CPR OphoerTimestamp fra CPR ByOpretTimestamp Tidspunkt for oprettelse af recorden. 12. ByAendretTimestamp ByAendretTimestamp Tidspunkt for seneste ændring af recorden. 13. ByAendretFunktion varc(40) ByAendretFunktion Angiver hvilken funktion der seneste rette i recorden. Bruges til fejlsøgning. 14. ByOphoertTimestamp ByOphoertTimestamp OphoertTimestamp angiver om at recorden ikke længere er aktiv. Index details By_idx2 Column(s): Unique: By_idx3 Column(s): Unique: FK_KommuneNummer (Asc) No FK_VejKode (Asc) No :36 24

25 Byggesag Byggesag Owner: Target DB name: Number of columns: 36 Number of indexes: 0 Number of foreign keys: 1 Codes: 0 Type: Table :36 25 En byggesag kan indeholde sagsdata fra en række entieter, data fra disse entieter statuskode 3 (StatusKode er som felt navngivet ObjektType). Ved afslutning af et byggeri opdateres stamdata med sagsdata, og statuskoden for byggesagen ændres til afsluttet byggesag (statuskode 4). Sagsdata slettes ikke Byggesager, som henlægges, slettes ikke, men tildeles statuskode 4. Det skal være muligt at oprette stamdata direkte, dvs. med statuskode 1, uden forudgående oprettelse af sagsdata. Columns Data type Allow NULLs Value/Range Byggesag_id ByggesagsDato ByggesagLitra c(1) ByggesagSagsnummer c(32) BK_Crud_id big ByggesagByggetilladelsesDato ByggesagForventetPaabegyndelsesDato ByggesagPaabegyndelsesdato ByggesagIbrugtagningsTilladelsesDato ByggesagDelvisIbrugtagningsTilladelsesDato ByggesagHenlaeggelse ByggesagFaerdigtBygningsareal ByggesagForventetFuldfoertDato ByggesagFuldfoerelseAfByggeriDato ByggesagKode ByggesagAnmeldelseAfByggearbejdeDato ByggesagAnmeldelseAfNedrivningDato ByggesagGennemfoertNedrivningDato ByggesagForeloebigFaerdiggjortBygningsareal ByggesagForeloebigFaerdiggjortAntalLejligheder ByggesagForeloebigFaerdiggjortAntalLejlighederUdenKoekkenI ByggesagBygherreForhold ByggesagInitialerPaaSagsbehandler c(5) ByggesagAnsoegningModtaget ByggesagFyldestgoerendeAnsoegningModtaget ByggesagNaboorientering ByggesagFaerdigbehandletNaboorientering FK_Grund_id (FK) FK_OpretBruger_id ByggesagOpretTimestamp ByggesagAendretTimestamp ByggesagAendretFunktion varc(40) ByggesagOphoertTimestamp ByggesagGyldighedsdato FK_BrugerAendret_id Sikkerhedsklassifikation Foreign keys Child Parent Grund_Byggesag_FK1 FK_Grund_id Grund.Grund_id

26 Byggesag_FeltHistorik_FK1 FeltHistorik.FK_Parent_id Byggesag_id Byggesag_Bygning_FK1 Bygning.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Opgang_FK1 Opgang.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Etage_FK1 Etage.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Rum_FK1 Rum.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Enhed_FK1 Enhed.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Brugsenhed_FK1 Brugsenhed.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Grund_FK1 Grund.FK_Byggesag_id Byggesag_id Byggesag_Tekniskanlaeg_FK1 Tekniskanlaeg.FK_Byggesag_id Byggesag_id Column details 1. Byggesag_id 2. ByggesagsDato BYG.11 - ByggesagsDato BygningSagsoplysninger DEFINITION: SAGSDATO FRA CS. Den primære styrende dato på en sag. Sagens art (nybyggeri/nedrivning mm) bestemmer hvad denne dato egentlig er (hhv. Tilladelsesdato/ nedrivningstilladelsesdato) Byggesagsdatoen (år-måned-dag) angiver datoen for den enkelte byggesag vedr. bygningen. AFHÆNGIGHEDER: Hvis der er flere byggesager på samme bygning med samme dato, skal byggesagsdatoen efterfølges af litra. MAP: DSAGDATO_DATO BBRfelt: ByggesagLitra c(1) BYG.12 - Litra BygningSagsoplysninger DEFINITION: LITRA FRA CS Litra anvendes, hvor der er flere byggesager på samme bygning med samme byggesagsdato. VÆRDISÆT: Efterfølgende er der vist et par eksempler på gyldige kodeværdier. Blank Byggesagsdatoen ingen litra. A - Z Litra under byggesagsdatoen. O, Q, I og J forekommer ikke. MAP: ASAGID BBRfelt: ByggesagSagsnummer 5. BK_Crud_id c(32) big 6. ByggesagByggetilladelsesDato BYG.76 - ByggetilladelsesDato BygningSagsoplysninger :36 26

27 DEFINITION: Dato for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til/ombygningsarbejde. AFHÆNGIGHEDER: Datoen dannes maskinelt ud fra byggesagsdato og byggesagskode VED IMPLEMENTERING UNDERSØGES: om feltet kan udgå og erstattes af byggesagsdato og byggesagskode MAP: DBYGTIL_DATO BBRfeltnr: ByggesagForventetPaabegyndelsesDato BYG.77 - ForventetPåbegyndelsesDato BygningSagsoplysninger 8. ByggesagPaabegyndelsesdato BYG.78 - Påbegyndelsesdato is of BygningSagsoplysninger DEFINITION: Påbegyndelsesdato Dato for påbegyndelse af byggearbejdet. Vedr. nybyggeri og til/ombygning: Hvis byggesagskoden er 2, 4 eller 5 dvs. anmeldelsessager, dannes feltet maskinelt ud fra byggesagsdatoen. Såfremt den egentlige påbegyndelse afviger fra den maskinelt dannede, kan datoen rettes. Hvis byggesagskoden er 1, dvs. tilladelsessager efter BR-S, eller 3, BR-tilladelsessager kræves datoen indberettet. For nedrivningssager må feltet ikke indberettes. MAP: DPAABEG_DATO BBRfelt: ByggesagIbrugtagningsTilladelsesDato BYG.79 - IbrugtagningstilladelsesDato BygningSagsoplysninger DEFINITION: Ibrugtagnings tilladelsesdato I feltet anføres datoen for udstedelse af Ibrugtagningstilladelse. Hvis et byggeri er delvis ibrugtaget, eller der er indberettet fuldført, skal dato for endelig ibrugtagningstilladelse indberettes i feltet. MAP: BBRfelt: ByggesagDelvisIbrugtagningsTilladelsesDato BYG.80 - DelvisIbrugtagningstilladelsesDato BygningSagsoplysninger :36 27

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Det gøres opmærksom på, at listen ikke er komplet, da der er visse typer sandsynlighedsvalideringer, der er af en sådan karakter, at de ikke passer ind i skemaet. Disse

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer

Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Bilag B Sandsynlighedsvalideringer Det gøres opmærksom på, at listen ikke er komplet, da der er visse typer sandsynlighedsvalideringer, der er af en sådan karakter, at de ikke passer ind i skemaet. Disse

Læs mere

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik

OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik Version 1.5.0 Versionshistorik VERSION Beskrivelse 1.2.0 Energimærkedata tilføjet (CO33900T) 1.3.0 Plan2dk data tilføjet (CO35000T CO36700T ) IPLAN OIS SLETTET (CO14000T-CO14400T) 1.5.0 MiniMaks data tilføjet

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund] [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter:

Læs mere

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01 This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 1 Subject Area BBR Beskrivelse Subject area BBR indeholder den

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde ESBJERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ESBJERG KOMMUNE, TORVEGADE 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561 315465

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Tlf. 66 5699 Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdist 6 09 11 ygn. F8 = Jyllingevej 9 001

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 7 7.. Brugsenhed - (Frivillig)...

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014 Udbudsmateriale for Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 192 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 7 enfamiliehuse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 7 - Datamodel Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 7. Datamodel... 7. Logisk datamodel... 7.. Bygning (Obligatorisk)... 7.. Teknisk anlæg - (Frivillig)... 0 7.. Bolig-/erhvervsenhed (Obligatorisk)... 8 7.. Brugsenhed

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt kbs31 7 212OU211 \ Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø JULI 211 BBR-Meddelelse (Udskrift af plysninger fra Bygnings-g Bligregistret) Afsender Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø Skelbækvej 2 62 Aabenraa Mdtager.

Læs mere

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th Hørsholmsgade 28 Generelle oplysninger Beliggenhed Hørsholmsgade 28 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer 2769 Ejendomsnummer 260429 Moderejendomsnummer 0 Zone Byzone Ejendommen benyttes

Læs mere

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m²

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m² Boligbeskrivelse Kontantpris Kontantpris Kontakt sælger Navn Jesper Bach Telefon - 425.000 kr. Hjejlevej 13D, 8641 Sorring Til salg gennem Nybolig Hammel Tlf.: 8696 3000 SAGSNR. H1745 Bolig på 60 kvm og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Sagsnummer 2010/003611 Maj 2015 Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Danneskiold-Samsøes Alle 1 1434 København K Forsvarskommandoens domicil Kuglegården Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer 4 MD

BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer 4 MD Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Andelsboligforeningen Moesbakken v/randersegnens Boligforening: Rosenørnsgade 6 8900 Randers Ejerlav Rønde By, Bregnet Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

VURDERINGSFORRETNING

VURDERINGSFORRETNING Side 1 af 10 VURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej 71 73 B og Kastrupvej 292 296, 2770 Kastrup Side 2 af 10 VURDERINGSFORRETNING

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris Boligbeskrivelse Dybdalgårdvej 129, 5750 Ringe Næsten ny villa på 100 m2 med carport og redskabsrum til salg i attraktivt kvarter. Boligen er opført i 2011 og fremstår som ny. Boligen bliver nymalet inden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Den perfekte begynderlejlighed Rebæk Søpark 3, 7. 712., 2650 Hvidovre. Ejerlejlighed

Den perfekte begynderlejlighed Rebæk Søpark 3, 7. 712., 2650 Hvidovre. Ejerlejlighed Den perfekte begynderlejlighed Rebæk Søpark 3, 7. 712., 2650 Hvidovre Ejerlejlighed Den perfekte begynderlejlighed Rebæk Søpark 3, 7. 712., 2650 Hvidovre Kort & info Bolig#18132 Kontantpris Kr. 520.000

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere