Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 230 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivater, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre, KOM (2017) Resumé Kommissionen har den 3. maj 2017 fremsat et forslag til revision af EMIRforordningen vedrørende regulering af derivatmarkederne. Revisionen indgår i Kommissionens program for enkel og effektiv regulering (REFIT), hvorfor der ikke foreslås grundlæggende ændringer i forordningens kernekrav, men i stedet mindre, målrettede ændringer mhp. mere effektive og proportionale regler. EMIR-forordningen regulerer generelt derivathandler, som foregår uden for regulerede markeder, dvs. såkaldte over-the-counter -derivatmarkeder (OTC). Kommissionens forslag har til formål at gøre kravene for bl.a. rapportering af sådanne handler samt behandlingen af ikke-finansielle og mindre finansielle virksomheder mere proportionale og effektive. Endelig foreslås den nuværende undtagelse for pensionsselskaber forlænget, hvorved visse pensionsordninger undtages fra forpligtelsen til at cleare centralt, idet de ikke kan imødekomme kravet om kontant sikkerhedsstillelse, da deres aktiver er investeret. Regeringen støtter generelt Kommissionens forslag og formålet om at forenkle kravene og øge deres effektivitet samt nedbringe omkostninger og unødige byrder. 2. Baggrund En række større internationale finansielle virksomheders økonomiske vanskeligheder under den finansielle krise har bragt over-the-counter (OTC) derivaternes rolle i forbindelse med den finansielle stabilitet højt på dagsordenen. Et derivat er et finansielt instrument, hvis værdi afhænger af udviklingen i et underliggende aktiv eksempelvis aktier, obligationer, valuta eller lignende. Prædikatet OTC -derivat hentyder til, at derivatet ikke handles på et egentligt marked, men direkte mellem parterne, f.eks. to banker. I september 2009 enedes G20-landene om, at alle standardiserede OTC-derivatkontrakter skal cleares via centrale modparter senest ved udgangen af For at imødekomme G20-

2 2/11 landenes mål vedtog EU den såkaldte EMIR -forordning 1 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre i EMIR-forordningen foreskriver, at visse højt standardiserede OTC-derivater skal cleares igennem en central modpart. En central modpart (CCP) er en virksomhed, som indtræder i handlen og derved bliver køber for sælger og sælger for køber. Handlens oprindelige parter er derved ikke længere eksponeret over for hinanden, men i stedet over for den centrale modpart. De handlende har derfor kun en modpartsrisiko overfor den centrale modpart og ikke indbyrdes. Den centrale modpart påtager sig dermed risikoen for køber og sælger i tidsrummet fra handlen er indgået og til den er endeligt afsluttet. Hvis én af modparterne går konkurs, inden handlen er afsluttet, er CCP en således forpligtet over for den anden part. Denne proces omtales som clearing. Inden for EU findes der i dag 17 centrale modparter. Det er dog ikke alle disse, som tilbyder clearing af alle typer af derivater. Der findes ingen central modpart etableret i Danmark. En af de centrale modparter som tilbyder clearing af flest typer af derivater, og som er en vigtig central modpart for clearingen af rentederivater, er den engelsk etablerede LCH.Clearnet. Der er blot ét dansk clearingmedlem 2 af LCH.Clearnet. Det skyldes, at det er omkostningsfuldt at være et clearingmedlem af en central modpart, hvorfor flere virksomheder vælger at cleare indirekte, altså ved at indgå aftale med et etableret clearingmedlem frem for direkte med en central modpart. EMIR-forordningen foreskriver, udover krav om clearing af visse højt standardiserede OTC derivater, at alle OTC-derivater, som ikke cleares af en central modpart, skal underlægges risikoreducerende teknikker, der minimerer modpartsrisikoen, herunder udvekslingen af sikkerhedsstillelse. Risikoreducerende teknikker indebærer, at derivattransaktionerne skal bekræftes rettidigt, porteføljerne skal jævnligt afstemmes mellem modparterne, og det skal undersøges om porteføljerne kan komprimeres. Herudover skal modparterne have procedurer for bilæggelse af tvister mellem modparter, samt overvågning af værdien af de udestående aftaler. Hertil skal alle derivathandler indberettes til et handelsregister ( trade repositories ), som er datacentraler med tilladelse under EMIR til at tage imod transaktionsdata, for på den måde at give myndighederne et bedre overblik over omfanget af handlen med derivater. EMIR foreskriver, at Kommissionen skal gennemføre en revision af forordningen, hvilket er foranledningen til forslaget. Kommissionen har forud for revision 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli om OTCderivativer, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR - European Market Infrastructure Regulation). 2 Et generelt medlem kan få clearet transaktioner på vegne af sig selv samt andre virksomheder, der ikke er medlem af en central modpart. Et direkte medlem kan kun få clearet transaktioner på vegne af sig selv.

3 3/11 af EMIR foretaget en offentlig høring om, hvordan EMIR har virket og en offentlig høring vedrørende lovgivningen for finansielle tjenester generelt. Begge høringer har bidraget til Kommissionens forslag. Retsgrundlaget for forslaget til ændring af EMIR er artikel 114 i Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvilket er samme retsgrundlag som for den eksisterende retsakt. Europa-Parlamentet og Rådet er medlovgivere. Rådet træffer beslutning med kvalificeret flertal. Forslaget til forordningen blev offentliggjort sammen med en meddelelse fra Kommissionen, der omhandler Imødegåelse af udfordringer for vigtige finansielle markedsinfrastrukturer og videreudvikling af kapitalmarkedsunionen. Kommissionen er af den opfattelse, at yderligere ændringer set i lyset af udfordringerne på derivatclearingsområdet er nødvendige for at forbedre den nuværende ramme. Som opfølgning herpå har Kommissionen den 13. juni 2017 fremsat forslag til ændring af ESMA-forordningen og EMIR-forordningen vedrørende regulering af bl.a. tilsyn med, tilladelser og tredjelandsbestemmelser for centrale modparter (CCP er), jf. separat grund- og nærhedsnotat. 3. Formål og indhold Forslaget indgår i Kommissionens REFIT-program for enkel og effektiv regulering, hvorfor der ikke foreslås grundlæggende ændringer i forordningens kernekrav, men i stedet mindre ændringer, som tilsigter, at EMIR s krav opfylder de politiske målsætninger på en mere effektiv og proportional måde. Forslaget indeholder overordnet følgende ændringer: Udvidet definition af finansielle modparter EMIR-forordningen skelner imellem to overordnede kategorier af modparter til en derivathandel, som underlægges forskellige krav. Den første kategori er finansiel modpart, som er underlagt strengere krav end ikke-finansiel modpart, som er den anden kategori. De finansielle modparter er f.eks. banker og fondsmæglerselskaber, mens de ikke-finansielle modparter er andre erhvervsvirksomheder f.eks. industrivirksomheder og energiselskaber. Forslaget udvider definitionen af finansiel modpart til også at omfatte bl.a. alternative investeringsforeninger og værdipapircentraler. Virksomhederne hører i dag til kategorien ikkefinansielle modparter, hvilket menes at stride imod typen af aktivitet bedrevet i disse virksomheder. Fjernelse af clearingforpligtigelsen for små finansielle modparter Med forslaget undtages mindre finansielle modparter fra clearingforpligtigelsen. Undtagelsen er forbeholdt små finansielle virksomheder med et derivathandelsomfang under en vis tærskelværdi. Tærskelværdien er baseret på værdien af udestående derivatkontrakter inden for de fem aktivkategorier og er en milliard EUR for hhv. OTC-kredit- og aktiederivater og 3 milliarder for hhv. OTC-rente-, valuta- og råvarederivater. Rationalet for undtagelsen er, at den økonomiske byrde forbundet med clearing for mindre finansielle modparter ikke er proportional i forhold til de mindre virksomheders bidrag til den systemiske risiko.

4 4/11 Lettelse af clearingforpligtelse for ikke-finansielle modparter Ikke-finansielle modparter er i udgangspunktet undtaget for at cleare deres derivater via en central modpart, medmindre deres beholdning af OTC-derivater overskrider et fastlagt niveau, den såkaldte clearingstærskel. Beregningsmetoden for clearingtærsklen, som indeholder flere elementer, foreslås ændret med forslaget. Med de nuværende regler skal de ikke-finansielle virksomheder cleare alle deres derivater, hvis deres beholdning af OTC derivater overskrider tærsklen i blot én aktivklasse. Efter forslaget skal ikke-finansielle virksomheder kun cleare deres derivater i den eller de aktivklasser, hvor clearingstærsklen overskrides. Ændringen af hvilke derivater der skal cleares, som følge af overskridelse af clearingstærskelen foreslås ikke indført parallelt for kravet om de risikoreducerende teknikker. Det fastholdes således, at de risikoreducerende teknikker skal indføres for alle typer af derivater, hvis blot en clearingstærskel overskrides. Fjernelse af krav om frontloading EMIR-forordningen stiller krav om, at OTC-derivatkontrakter, der er indgået inden clearingforpligtigelsen på disse trådte i kraft, men efter at centrale modparter tilbyder clearing af disse, og som har en resterende løbetid over en vis grænse, skal cleares med tilbagevirkende kraft (såkaldt frontloading ). Forslaget fjerner frontloadingkravet fra EMIR med henvisning til, at det indebærer en usikkerhed for virksomheder, der ikke har vished for, hvilke af deres derivatkontrakter de potentielt skal cleare med tilbagevirkende kraft. Principper for clearing (FRAND) Forslaget indeholder et nyt krav om, at clearing skal tilbydes under fair, rimelige og ikke-diskriminerende kommercielle forhold (det såkaldte FRANDprincip ). Derfor pålægges en central modparts clearingmedlemmer at tilbyde clearing til kunder (kunde af clearingmedlem, som tilgår clearing hos den centrale modpart igennem deres clearingmedlem) ud fra dette princip. Clearingmedlemmer er virksomheder, typisk banker, med en direkte adgang til clearing hos en central modpart. Formålet med FRAND-princippet er at gøre clearing lettere tilgængeligt, særligt for mindre modparter, f.eks. mindre pengeinstitutter eller ikke-finansielle virksomheder, for hvilke adgangen til clearing har vist sig at være besværlig. Kommissionen gives beføjelser til at udstede en delegeret retsakt, som nærmere specificerer FRAND-princippet. Ændringer vedrørende rapporteringsforpligtelsen I henhold til EMIR skal alle modparter der anvender derivater indberette en række oplysninger om deres derivattransaktioner til et handelsregister, f.eks. værdien af derivaterne og hvem de er indgået med. Formålet med rapporteringskravet i EMIR er at øge tilsynsmyndighedernes overblik over og muligheder for at føre tilsyn med handelen med OTC derivater. Givet at OTC derivater handles bilateralt uden om et reguleret marked, kendes handelsdetaljerne kun af de involverede parter. Handelsdetaljerne rapporteres derfor til et handelsregister og er herigennem tilgængelige for nationale tilsynsmyndigheder. Handelsregistrene er under tilsyn af den centrale europæiske tilsynsmyndighed på værdipapirområdet

5 5/11 (ESMA). Forslaget reducerer virksomhedernes byrder ved rapporteringsforpligtelsen, idet ansvaret for en del af rapporteringen flyttes til andre parter, mens andre mere uvæsentlige dele af forpligtelsen udgår. Med forslaget ændres ansvaret for at rapportere transaktioner, så derivatkontrakter handlet på et reguleret marked og som er clearet hos en central modpart fremover skal rapporteres af den centrale modpart på vegne af begge parter i transaktionen. Herudover lettes rapporteringskravene specifikt for ikkefinansielle virksomheder med et begrænset omfang af derivater, idet ansvaret for rapportering af transaktioner mellem disse ikke-finansielle virksomheder og finansielle virksomheder foreslås placeret hos de finansielle virksomheder, som de indgår kontrakterne med. Rapporteringsforpligtelsen bliver yderligere lettet for de ikke-finansielle virksomheder ved, at forpligtelsen til at rapportere koncerninterne handler foreslås fjernet. Herudover foreslår Kommissionen at fjerne forpligtelsen for både finansielle og ikke-finansielle virksomheder til at rapportere handler, der er indgået før rapporteringsforpligtelsen trådte i kraft den 12. februar 2014 ( backloading ), med henvisning til at det er byrdefuldt for virksomhederne at rapportere disse handler, da informationen om disse ikke nødvendigvis er tilgængelig længere. Ændringer vedrørende handelsregistrene Forslaget pålægger handelsregistrene ( trade repositories ) yderligere forpligtelser i forbindelse med afstemning af data mellem handelsregistrene, sikring af datakvaliteten samt overførsel af data mellem handelsregistre i tilfælde af at de indberetningspligtige virksomheder ønsker det. Herudover øges størrelsen på de bøder, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) kan give et handelsregister, såfremt handelsregistrene ikke opfylder de påkrævede forpligtelser, f.eks. ikke lever op til krav om afstemning af data mellem handelsregistre. Samtidig gøres registreringskravene for registrering som handelsregister mere simple i de tilfælde, hvor et handelsregister allerede har tilladelse i henhold til anden EU-lovgivning. Øget transparens for centrale modparters sikkerhedsberegningsmodeller Forslaget pålægger centrale modparter at forsyne deres clearingmedlemmer med et værktøj, der kan simulere den mængde sikkerhedsstillelse, en konkret transaktion vil kræve. Sikkerhedsstillelse består typisk af kontanter, som den centrale modpart opkræver hos handlens modparter og som relaterer sig til den forventede risiko for den givne handel. Hertil pålægges centrale modparter at forsyne deres clearingmedlemmer med information vedrørende sikkerhedsstillelsesmodellens underliggende antagelser, svagheder og design. Formålet med dette er, at clearingmedlemmerne bedre kender deres eksponering over for den centrale modpart, og hvordan denne eventuelt kan ændre sig, hvis markedsusikkerheden stiger. Clearingmedlemmerne kan derved lettere planlægge deres behov for likviditet til sikkerhedsstillelse, også i tilfælde af højere markedsusikkerhed. Harmonisering og godkendelse af bilaterale sikkerhedsstillelsesmodeller Modparter, som ikke clearer OTC-derivater hos en central modpart, skal ifølge EMIR overholde visse risikoreduktionsteknikker. Som et led i de risikoreduce-

6 6/11 rende teknikker stiller EMIR krav om, at der skal udveksles sikkerhedsstillelse to modparter imellem (bilateral udveksling af sikkerhedsstillelse). Forslaget indeholder mandat til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om at udarbejde regulatorisk standard om procedurer for tilsynsmyndigheders godkendelse af virksomheders modeller til beregning af sikkerhedsstillelse, som er en del af risikoreduktionsteknikkerne. Formålet med dette er at ensarte tilsynsmyndigheders metode for godkendelse og løbende validering af sikkerhedsstillelsesmodeller. Suspension af clearingforpligtigelsen Dette forslag giver Kommissionen beføjelser til at suspendere clearingforpligtigelsen efter anmodning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). En suspension af clearingforpligtigelsen kan gives til en bestemt klasse af derivater eller type af modparter, såfremt det vurderes, at derivatklassen ikke længere er egnet til clearing, eller der mangler centrale modparter, som tilbyder clearing af derivatklassen, eller hvis clearing af derivatklassen eller en modpartstypes obligatoriske clearing af derivatklassen udgør en risiko for den finansielle stabilitet. Formålet med forslaget er at muliggøre en hurtig midlertidig suspension af clearingforpligtigelsen, så derivathandlen kan fortsætte uændret, særligt i situationer, som udgør en risiko for den finansielle stabilitet. Adskillelse og overførbarhed Forslaget præciserer de eksisterende regler i EMIR om adskillelse og overførbarhed af sikkerhedsstillelse placeret hos en central modpart, så sikkerhedsstillelse fra kunder posteret hos en central modpart på en individuelt adskilt konto ikke indgår i konkursboet for den centrale modpart eller clearingmedlemmet. Formålet er at øge beskyttelsen af kunder i tilfælde af konkurs af deres clearingmedlem eller af den centrale modpart. Forlængelse af pensionsundtagelsen EMIR indeholder en undtagelse for visse pensionsordninger fra forpligtelsen til at cleare centralt. Undtagelsen udløber i august 2018, men forslaget lægger op til at forlænge undtagelsen med yderligere tre år, idet der endnu ikke er fundet tekniske løsninger, der muliggør andre former for sikkerhedsstillelse end kontante midler. Honorering af et krav om sikkerhedsstillelse med kontante midler vil påføre pensionsudbydere og disses kunder uforholdsmæssige store omkostninger, idet pensionsselskaber som følge af forpligtelsen til at investere kundernes midler hensigtsmæssigt typisk ikke er i besiddelse af store kontantbeholdninger. Brugen af bankgarantier som sikkerhedsstillelse for ikke-finansielle modparter En CCP kan acceptere bankgarantier som sikkerhedsstillelse for ikke-finansielle modparter. Dette sker på strenge betingelser med hensyn til risikostyring. En delegeret forordning 3, udstedt af Kommissionen på baggrund af udkast fra ESMA, præciserer de nærmere betingelser for accept af kommercielle bankgarantier 3 Kommissionens delegerede forordning nr. 153/2013

7 7/11 som sikkerhedsstillelse. Betingelserne indebærer bl.a. at bankgarantien skal være fuldt sikkerhedsstillet. 4. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentet er medlovgiver på forslaget. Europa-Parlamentet har endnu ikke fastlagt sin holdning til Kommissionens forslag. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen fremfører, at formålet med EMIR-forordningen er at afbøde risiko og øge transparens og standardisering af OTC-derivatkontrakter ved at fastlægge ens krav for sådanne kontrakter og for centrale modparters og handelsregistres aktiviteter, hvilket ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene. Det er regeringens foreløbige vurdering, at forslaget generelt er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Det vurderes at være væsentligt at sikre mere proportionale og effektive regler for derivathandler, hvilket bedst opfyldes ved EU-regulering, da derivathandler meget ofte har en grænseoverskridende dimension. 6. Gældende dansk ret Den eksisterende lovgivning findes i EMIR-forordningen, der er direkte anvendelig i dansk ret. Finanstilsynet påser overholdelsen af EMIR og regler udstedt i medfør heraf, hvilket følger af 83, stk. 1, i værdipapirhandelsloven. Endvidere indeholder 57 f i værdipapirhandelsloven en bestemmelse, der har til formål at beskytte de aktiver, som et clearingmedlem har overdraget til en central modpart til sikkerhed for kunders positioner. Formålet med bestemmelsen svarer til det foreliggende forslag om at øge kunders (kunde af clearingmedlem, som tilgår clearing hos den centrale modpart igennem deres clearingmedlem) beskyttelse imod konkurs af deres clearingmedlem eller af den centrale modpart. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Forordningen vil finde direkte anvendelse i Danmark. Der forventes ingen konsekvenser for eksisterende dansk lovgivning på området. Økonomiske konsekvenser Statsfinansielle konsekvenser Forslaget forventes ikke at medføre nævneværdige statsfinansielle konsekvenser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget vurderes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser, idet kravene i forordningen generelt gøres mere proportionale og effektive. Hertil vil ændringerne i rapporteringsforpligtelsen bidrage til, at myndighederne får større overblik over virksomhedernes anvendelse af OTC-derivater, hvilket bidrager til at understøtte finansiel stabilitet og mindske risikoen for systemiske finansielle kriser.

8 8/11 Erhvervsøkonomiske konsekvenser Forslaget vurderes at have positive erhvervsøkonomiske konsekvenser. Ændringer i rapporteringsforpligtelserne, undtagelsen af mindre finansielle virksomheder fra clearingforpligtelsen samt ændringer af clearingforpligtelsen for ikkefinansielle virksomheder vurderes at mindske omkostningerne, heriblandt de administrative byrder, for de omfattede virksomheder. 8. Høring Forslaget er sendt i skriftlig høring i EU-specialudvalget for den finansielle sektor. Nedenfor sammenfattes hovedindholdet af de indkomne høringssvar fra Finans Danmark og Børsmæglerforeningen, Danmarks Rederiforening, Den danske Fondsmæglerforening, Dansk Energi og Forsikring & Pension. Overordnet er sektoren positive overfor forslaget. Finans Danmark og Børsmæglerforeningen Finans Danmark og Børsmæglerforeningen ( FIDA/BF ) kvitterer indledningsvist for, at Kommissionen med sit udspil gør en reel indsats for at imødegå de udfordringer, EMIR har givet anledning til indtil nu uden at kompromittere formålet med EMIR. FIDA/BF foreslår overordnet to ændringer ift. rapporteringskravene i forslaget. For det første foreslår FIDA/BF, at der indføres konsekvent ensidet rapportering med det formål at sikre datakvalitet og rapporteringsmatch, som i USA og Schweiz. FIDA/BF fremhæver, at ensidet rapportering dels indebærer 100 pct. match i handelsregistre (TR er), og at data er af en brugbar kvalitet, hvortil de regulatoriske byrder mindskes betragteligt. For det andet foreslår FIDA/BF, at der introduceres én EU-standard for rapportering med et minimum af fritekstfelter, således at forskellige handelsregistre (TR er) ikke stiller forskellige rapporteringskrav. Én fælles EU-standard vil bidrage til at øge sandsynlighed for match. Hertil finder FIDA/BF, at ændringerne i clearingforpligtelsen for små finansielle modparter og ikke-finansielle modparter er fornuftige, ligesom muligheden for hurtig midlertidig suspendering af clearingforpligtelsen findes positiv. FIDA/BF finder ligeledes overordnet ændringerne i rapporteringskrav positive heriblandt fjernelse af backloading rapportering og ensidet rapportering for ETDderivater (exchange-traded-derivates). FIDA/BF påpeger ydermere fsva. den øvre grænse for bødestørrelser, at bøderne skal være proportionale med overtrædelsen og savner umiddelbart en begrundelse for at øge rammerne for bødestørrelsen med en faktor 10. I deres specifikke bemærkninger påpeger FIDA/BF, at der kan være en række praktiske udfordringer med den angivne beregningsmetode for clearingstærsklen, hvorfor der opfordres til en klar og entydig informationsgang. Ligeledes op-

9 9/11 fordrer FIDA/BF til, at tekniske standarder generelt først finder anvendelse 12 måneder efter endelig offentliggørelse af standarden i EU-Tidende. Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening ( DR ) finder overordnet formålet med revisionen af EMIR-forordningen positivt. DR finder, at ændringen for beregningen af clearingtærsklen virker mere enkel, men samtidig mere fastlåst i et marked med risiko for udsving. DR foreslår derfor, at en overskridelse af tærskelværdien i særlige tilfælde (force majeure) kan suspenderes. DR støtter, at kravet om backloading bortfalder, da det ikke giver merværdi. Hertil skal ansvarsfordelingen fsva. rapportering være helt tydeliggjort, så ansvaret fuldt ud ligger hos den ene part. DR bemærker desuden, at koncernintern aktivitet foretaget uden for EU ikke bør være omfattet af kravet om risikoreducerende teknikker, hvis der findes et tilsvarende regime for den del af koncernen, som ligger uden for EU. Dette kan føre til dobbelt regulering for samme transaktioner. Den danske Fondsmæglerforening Den danske Fondsmæglerforening ( DDF ) er generelt positivt indstillet over for forslaget, men foreslår enkelte ændringer. DDF finder den ændrede beregningsmetode for clearingtærsklen hensigtsmæssig ift. den nuværende, men foreslår, at clearingforpligtelsen alene indtræder for den klasse af derivater, hvor clearingtærskelen overskrides for finansielle modparter, som på tilsvarende vis for ikke-finansielle modparter. DDF finder ikke, at det mærkbart vil forringe den finansielle stabilitet, idet man uanset er underlagt kravene til risikoreduktion i art. 11. DDF bemærker, at det nuværende forslag vil medføre, at finansielle modparter vil være nødsaget til at blive medlem eller indirekte medlem hos flere centrale modparter, da ikke alle centrale modparter clearer alle typer af aktivklasser. Dansk Energi Dansk Energi ( DE ) finder indledningsvist, at forslaget er positivt og adresserer en række administrativt tunge eller unødige restriktioner. DE understreger vigtigheden af, at forslaget ikke ændrer på den eksisterende undtagelse for risikoreducerende transaktioner ved beregningen af tærskelværdien for tvungen clearing (hedging-undtagelsen). DE finder det positivt, at der alene er krav om clearing for den pågældende aktivklasse, hvor tærskelværdien overskrides for ikke-finansielle modparter. DE finder herudover overordnet ændringerne ift. rapporteringskrav og handelsregistre (TR er) hensigtsmæssige. DE hilser muligheden for en midlertidig suspendering af clearingforpligtelsen velkommen, men er bekymret for tilstrækkelig hurtig proces samt langsom indfasning efter suspenderingen ophører. I relation til ændringen af beregningsgrundlaget af koncernens tærskelværdi, fremhæver DE, at der bør gives mulighed for i tilfælde af force majeure at anvende et alternativ beregningsgrundlag enten det hidtidige princip om rullende 30 dage eller anvendelse af de tre efterfølgende måneder (juni, juli og august) frem for de fo-

10 10/11 reslåede (marts, april og maj). DE vurderer, at det vil være i såvel den enkelte virksomheds som myndighedernes og samfundets interesse ikke at få falske positive underlagt et regime, som virksomheden først kan komme ud af efter næste års tre-måneders beregningsperiode. Dansk Energi fremhæver derudover tre generelle forhold i EMIR-forordningen, som de finder problematiske. Der ændres ikke på disse forhold i indeværende forslag. For det første ser DE gerne, at der indføres parallelitet mellem kravene til risikoreducerende tekniker og krav om clearing, således at der kun stilles krav om risikoreducerende tekniker for de aktivklasser, hvor tærskelværdien overskrides, ligesom forslaget om kravet om clearing er kalibreret. For det andet anbefaler DE, at alene koncernaktivitet foretaget i EU bør være omfattet, hvis der findes et tilsvarende regime (ækvivalens) for den del af koncernen, som ligger uden for EU. For det tredje påpeger DE, at der i den sekundære regulering til EMIR i modstrid med selve forordningsteksten er fastsat en bestemmelse om, at ikke-finansielle modparter alene kan anvende fully backed bankgarantier som sikkerhed. Dette opfattes reelt som et forbud mod bankgarantier, ud fra en argumentation om at den krævede likviditet ellers blot kunne anvendes direkte som sikkerhed. Forsikring & Pension Forsikring & Pension ( F&P ) er overordnet positivt indstillet over for forslaget. F&P finder dog, at EMIR i kombination med den generelle udvikling i markedet for clearede og ikke-clearede OTC-derivater medfører betydelig systemisk risiko for, at det i situationer, hvor de finansielle markeder er stressede, kan vise sig vanskeligt eller umuligt for pensionsselskaber at skaffe fornøden likviditet til afregning af variantionsmargin, hvorfor denne systemiske risiko bør afhjælpes. Derfor peger F&P på tre væsentlige forhold, som bør sikres med den reviderede EMIR-forordning. For det første påpeger F&P, at repo-markederne til enhver tid bør kunne benyttes af pensionsselskaber til at skaffe likviditet til margin-afregning. F&P finder det afgørende, at markederne til enhver tid fungerer smidigt og effektivt, også i perioder med uro på de finansielle markeder. F&P anbefaler, at centralbankerne bør inddrages til sikring af dette, således at der altid kan stilles priser i repomarkedet. For det andet understreger F&P vigtigheden af at sikre, at centrale modparter lever op til den forpligtelse, de har påtaget sig til at udvikle faciliteter, så variationsmargin kan afregnes i andre aktiver end kontanter, sådan som det tidligere har været praksis for ikke-clearede OTC derivater. F&P fremhæver i forbindelse hermed High Quality Liquid Assets som variationsmargin. For det tredje foreslår F&P i kombination med ovenstående en permanent undtagelse fra kravet om clearing for pensionssektoren og finder ikke, at en midlertidig forlængelse af undtagelse er en langsigtet løsning, da det ikke i tilstrækkelig grad nedbringer den betydelig koncentrationsrisiko på enkelte meget store clearing-huse som følge af EMIR-reguleringen og markedsudviklingen.

11 11/11 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der er på nuværende tidspunkt ikke nærmere kendskab til andre EU-landes holdninger til forslaget. EU-landene ventes dog generelt at støtte formålet med forslaget. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter generelt Kommissionens forslag til revisionen af EMIRforordningen og formålet om at forenkle kravene og øge deres effektivitet. Regeringen støtter overordnet forslagets ændringer til kravene i EMIRforordningen med det formål at nedbringe uforholdsmæssige omkostninger og byrder for de omfattede virksomheder. Heriblandt støtter regeringen ændringerne i forhold til clearingsforpligtelsen samt rapporteringskrav, hvor regeringen vil arbejde for konsekvent ensidet rapportering, under hensyntagen til datakvalitet og tiltagenes betydning for systemisk risiko. Regeringen støtter således Kommissionens forslag, som vurderes at balancere hensynet til lettelsen af administrative byrder og indvirkningen på systemisk risiko. Regeringen støtter, at muligheden for at undtage de omhandlede pensionsordninger bevares. Regeringen vil arbejde for, at der sikres tilstrækkelig tid til at finde en løsning, som muliggør anvendelse af sikkerhedsstillelse med andre midler end kontanter, og at der skabes tilstrækkelig incitament til, at de centrale modparter udvikler disse tekniske løsninger. Regeringen støtter at øge kravene til handelsregistrenes håndtering af det indrapporterede data, herunder sikring af datakvaliteten, således at det kan anvendes til tilsyn med virksomhedernes anvendelse af derivater. Regeringen arbejder for, at det fortsat skal være muligt at anvende bankgarantier som sikkerhedsstillelse for ikke-finansielle modparter. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Finanstilsynet 9. december 2013 J.nr. /sjh Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Formålet med EMIR-forordningen (European Market Infrastructure Regulation) er at reducere den systemiske risiko i

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0857 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2016 COM(2016) 857 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 85, stk.

Læs mere

Regulering fra Back til Front, eller omvendt!

Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Cirkusbygningen, d. 13/11-2013 Side 1/19 Lehman lektien Myndighederne vidste ikke hvor store mængder finansielle instrumenter der var udestående. Clearede

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Ny EU regulering på post trade området

Ny EU regulering på post trade området Ny EU regulering på post trade området Finanstilsynets EU formandskabsforum, 24. juni 2011 Stig Nielsen EMIR: Formål Hovedformål: At reducere den systemiske risiko fra handel med derivater ( dominoeffekt

Læs mere

Revision af EMIR. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet Att.: Anna Kjeltsen Århusgade København Ø

Revision af EMIR. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet Att.: Anna Kjeltsen Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Anna Kjeltsen Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: ank@ftnet.dk og pch@ftnet.dk Revision af EMIR Resumé Godt udgangspunkt for revision af EMIR Finanstilsynet har den 4.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 2 Offentligt 14. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen

Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen Høring om ændringsforslag til EMIR forordningen 22.05.2017 takker for muligheden for at give bemærkninger til Kommissionens forslag til revision af Europa-Parlamentet og Rådets forordning vedrørende regulering

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 92 Offentligt 4. januar 2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. January 17 17/00328-1 bni-dep Kommissionens forslag til ændring af direktivet om genopretning

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. juli 2016 Ændring af direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, KOM(2016)

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 142 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 142 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 142 Offentligt 13. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 119 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. January 17 Xx/xxxx-x Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti,

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 322 Offentligt GR UNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVA LG 27. juni 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER

NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER NYE MARGINKRAV FOR IKKE-CLEAREDE DERIVATER - Made Simple A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Februar 2016 Made simple De kommende regler om bilateral margin forventes at få vidtrækkende

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere