Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #"

Transkript

1 Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! #

2 Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til tilslutning af automatiske brandsikringsanlæg til Århus Brandvæsens Kontrol- og Overvågningscenter, uanset om det er et lovpligtig brandsikringsanlæg eller et frivilligt brandsikringsanlæg. Vi gør opmærksom på, at nærværende bestemmelser suppleres med specifikke vilkår efter en nærmere vurdering i det enkelte projekt. Supplerende vilkår vil fremgå som pkt. 7 og evt. 8 i de generelle betingelser. Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg og betingelser for modtagelse af alarm fra: Supplerende vilkår (fastsættes i det konkrete projekt) Tilslutningsdeklaration (bilag A)

3 1. Anlægget Definition Installation og vedligehold Inspektion Alarmer Alarm Nettet Særlige forhold 1.1. Et brandsikringsanlæg er anlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med anerkendte normer etc., der er godkendt af Århus Brandvæsen. Med til kategorien brandsikringsanlæg hører også rumslukningsanlæg og gasalarmeringsanlæg Brandsikringsanlæg skal installeres og vedligeholdes af en af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) godkendt installatør ved brug af godkendte komponenter og systemer Brandsikringsanlæg skal inspiceres af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN Alarmoverføring omfatter følgende signaler: - alarm - anlægsfejl - evt. andre signaler efter nærmere aftale med Århus Brandvæsen 1.5. Teleselskabernes betingelser for tilslutning til AlarmNettet skal overholdes Særlige bemærkninger (f.eks. etapevis etablering, fritagelse af overvågning af enkeltrum): Alle afvigelser i forhold til gældende forskrifter og regler skal godkendes forud for anlæggets etablering, og bekræftes skriftligt af Århus Brandvæsen, hvorefter de indgår som bilag til aftalen om alarmoverføring.

4 2. Supplerende vilkår Andre signaler Tilkørselsplan Nøgleboks 2.1. Århus Brandvæsen kan stille krav om, at der skal overføres flere brandsignaler fra anlægget (differentierede signaler) Til Århus Brandvæsen skal anlægsejeren fremsende en oversigtsplan i A4 format med tydelig angivelse af samtlige adgangsdøre, placering af anlæggets betjeningsudstyr samt placering af nøgleboks, brandsektionsadskillelser, udløsetryk for brandventilation (se bilag C) Ved døren, der fra det fri fører ind til anlæggets betjeningsudstyr, skal der opsættes en nøgleboks, tydeligt markeret med halvmåneskilt, indeholdende en hovednøgle til virksomheden/institutionen. Ved hovednøgle forstås en nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Opsætning af nøgleboksen skal foretages af anlægsejeren efter nærmere aftale med Århus Brandvæsen. De med nøgleboksen forbundne udgifter (nøgleboks, evt. tilslutning til tyverialarm m.v.) afholdes af anlægsejeren. Det er anlægsejerens pligt og ansvar, at der til enhver tid forefindes de(n) korrekte nøgle(er) i nøgleboksen. Århus Brandvæsens påtager sig ikke noget ansvar for 3. persons eventuelle misbrug af nøgleboksen med tilhørende nøgler. Adgangsvej Instruks Overvågning af loftrum 2.4. Adgangsvejen til anlæggets betjeningsudstyr skal afmærkes efter nærmere aftale med Århus Brandvæsen Ved anlæggets betjeningsudstyr skal der opsættes en kortfattet instruks for Århus Brandvæsens betjening af anlægget. Instruksen skal forelægges Århus Brandvæsen for godkendelse. De/den driftsansvarlige har ansvaret for at resætte brandalarmeringsanlægget umiddelbart efter enhver alarm Såfremt der finder overvågning sted af loftrum, skal der monteres loftlemme i et sådant omfang, at der ikke forekommer områder som vil være vanskeligt tilgængelige. Loftlemme skal have samme brandmodstandsevne som øvrig loftkonstruktion, skal have en fri åbning på min. b = 0,6 m og l = 0,9 m og være forsynet med solid, fast monteret saxestige eller almindelige stige. Hvis lemmen er aflåst, skal der umiddelbart ved lemmen forefindes værktøj til at åbne lemmen med. 0

5 Nedhængte lofter m.v. ABDL-anlæg Røgkanoner Lydgivere Andre alarmer Alarmterminal Service Andre tekniske alarmer Poll 2.7. Såfremt der forefindes eller etableres nedhængte lofter, hvorover hulrum kræves overvåget af ABA-anlæg, skal der umiddelbart under hver detektor forefindes/etableres let nedtagelig/oplukkelig plade/lem. Såfremt der finder overvågning sted af andre hulrum f.eks. installationsskakte skal der etableres adgangslemme Ved decentrale ABDL-anlæg skal tilhørende detektorer mærkes tydeligt ABDL Installation af røgkanoner i overvågede afsnit må kun ske efter nærmere aftale med Århus Brandvæsen og i øvrigt i overensstemmelse med gældende bestemmelser Hvor ABA-centralen er placeret må der ikke forefindes sirener eller andre lydgivere hidrørende f.eks. tyverialarmer o.lign Er der på lokaliteten monteret andre alarmer skal der ved ABA-centralen være mulighed for at afbryde lydgivere Brandsikringsanlægget skal tilsluttes Alarm Nettet via en alarmterminal af typen ATIM, der skal være indbygget i og energiforsynet fra brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr. Såfremt alarmterminalen ikke kan indbygges i brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr, skal alarmterminalen placeres i egnet montageboks eller lignende, hvortil adgang er mulig ved brug af nøgle eller værktøj Alarmterminalen og de tilhørende forbindelser til brandalarmeringsanlæggets betjeningsudstyr samt til teleselskabets monopolskillepunkt skal installeres og serviceres af brandsikringsanlæggets installatør Såfremt der af Århus Brandvæsen er givet tilladelse til overføring af andre tekniske alarmer end de brandsikringsanlæggets tilhørende, skal enhver tilslutning og servicering af disse signaler foretages af brandsikringsanlæggets installatør. Grænsefladen for den elektriske terminering af sådanne forbindelser skal etableres ved hjælp af egnede skilleklemmer monteret i særskilt, tydeligt markeret montageboks, hvortil adgang alene er mulig ved brug af nøgle eller værktøj Start/stop poll, samt afprøvning af alarmtransmissionen i forbindelse med 1. inspektion, foretages i samråd med

6 anlægsinstallatør og skal aftales forud med Århus Brandvæsens Kontrol- og Overvågningscenter henholdsvis Falcks vagtcentral. Det er en forudsætning for afprøvning af alarmtransmissionen, at Århus Brandvæsen har modtaget Tilslutningsdeklaration for automatiske brandbeskyttelsesanlæg i Århus Kommune (bilag A) i udfyldt stand. Endelig tilslutning Senest 1 uge forud for endelig tilslutning af alarmforbindelse til Kontrol- og Overvågningscentret, skal følgende fremsendes til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed: - tilslutningsdeklaration i udfyldt stand (se bilag A) gangs fejlfri inspektionsrapport fra et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht DS/EN fortegnelse over minimum 3 ansvarlige personer, der kan tilkaldes i tilfælde af alarm eller anlægsfejl. Jf. endvidere pkt tilkørselsplan jf. pkt kopi af instruks jvf. pkt Såfremt der ikke er sikkerhed for, at en af de pågældende personer kan træffes på ethvert tidspunkt, skal der oplyses navn og telefonnummer på døgnbemandet servicecentral/servicefirma, som ud fra forud fastlagt instruks kan foretage sig det videre fornødne efter tilkald Alarmtransmissionen kan alene idriftsættes endeligt efter Århus Brandvæsens godkendelse; godkendelsen forudsætter, at ovenstående krav under punkterne er opfyldt. 1

7 3. Anlægsdrift 1. gangs inspektion Inspektion Servicering Driftsinstruktion Information af medarbejdere Forebyggelse af blinde alarmer Afprøvninger 3.1. Anlægget skal, forinden bygningen tages i brug jf. pkt. 2.14, godkendes af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht Inspektionsfirmaet skal have kendskab til nærværende Generelle betingelser for brandsikringsanlæg og modtagelse af alarmer Anlægget skal inspiceres 1 gang årligt af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht Anlægsejer er ansvarlig for, at eventuelle fejl og mangler nævnt i inspektionsrapporten bliver rettede Anlægget skal serviceres af en af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut godkendt installatør, der er godkendt til det pågældende system. Serviceringsterminerne skal være i overensstemmelse med det for anlægget gældende For at Århus Brandvæsen kan godkende anlægget, skal anlægsinstallatøren dokumentere, at anlægsejeren og dennes særligt udpegede, ansvarlige person er instrueret i driften, betjening og kontrollen af anlægget (jf. Retningslinie 005 for Automatiske brandsikringsanlæg, 2. udgave, december 2004). Det skal ligeledes dokumenteres, at anlægsejeren er bekendt med gældende Vilkår for alarmoverføring til Århus Brandvæsen Det er anlægsejerens ansvar at informere medarbejdere i virksomheden om brandsikringsanlæggets funktion og virkemåde samt i relation hertil de forholdsregler, der skal iagttages for at forebygge utilsigtede alarmering (blinde alarmer), jvf. Pkt. 4.1 og Prøver på anlægget - og arbejder ved eller i nærheden af anlægget må ikke foretages, før anlægsejeren har sikret, at dette ikke vil medføre utilsigtede alarmeringer Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning; dog skal anlægsejeren gennemføre mindst 1 afprøvning pr. måned med alarmoverføring til Kontrol- og Overvågningscentret. Alle afprøvninger af alarmoverføringer skal aftales med Kontrol- og Overvågningscentret.

8 Til- og frakoblinger 3.8. Frakoblinger af anlægsdele og anlægsafsnit skal indskrænkes til det mindst mulige, såvel i tid som i omfang og kan alene foranlediges af anlægsejeren eller dennes særligt udpegede ansvarlige person (jf. pkt og 3.4).. Til- og frakoblinger af alarmforbindelsen til Kontrol- og Overvågningscentret skal godkendes af Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed i hvert enkelt tilfælde. I tilfælde af anlægsudkoblinger, frakoblinger og afbrydelser af alarmforbindelsen til Kontrol- og Overvågningscentret skal anlægsejeren etablere skærpet opsyn i virksomheden/institutionen. Opmærksomheden skal henledes på retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg Anlægsejers driftsansvarlige person for automatiske brandsikringsanlæg, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Ved ikke myndighedskrævede brandalarmeringsanlæg skal der foreligge en tilladelse fra anlægsejeren førend Kontrol- og Overvågningscentret kan frakoble alarmforbindelsen Brandvæsenet er ikke ansvarligt for teleselskabernes eventuelle afbrydelse af alarmforbindelsen til Kontrol- og Overvågningscentret. 4. Misligholdelse Misligholdelse 4.1. Århus Brandvæsen forbeholder sig ret til at foranledige frakobling af alarmtransmissionen fra et anlæg, såfremt anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand skønnes uforsvarlig, eller såfremt andre forhold af bygnings- eller sikkerhedsmæssig karakter tilsidesættes. Frakobling af alarmtransmissionen kan udløse drifts- og sikkerhedsmæssige påbud. 5. Økonomi Etablering/tilslutnin g Tilslutningsafgift/ årlig afgift 5.1. Udgifterne til anlæggets etablering herunder tilslutning af alarmforbindelsen til teleselskaberne påhviler anlægsejeren Til dækning af brandvæsenets og Kontrol- og Overvågningscentrets udgifter i forbindelse med anlægget, betales en tilslutningsafgift og en årlig afgift pr. alarmforbindelse.

9 Tilslutningsafgift andrager p.t. kr ,00 ekskl. moms. Den årlige afgift andrager p.t ,00 ekskl. moms. Ved aftale om tekniske alarmer jf. pkt. 2.12, aftales der en tillægsafgift. Refusion Blinde alarmer 5.3. Der ydes ikke refusion vedrørende den årlige afgift i tilfælde af nedlæggelse For udrykning til blinde alarmer fra anlægget, betales fra anlægsejeren et gebyr til dækning af Århus Brandvæsens udgifter i forbindelse med udrykningen. Ved en blind alarm fra anlægget forstås en automatisk tilkaldelse af Århus Brandvæsen, uden der er brand eller overhængende fare for brand. 6. Ansvar 6.1. Det er anlægsejerens ansvar, at anlægget til stadighed opfylder de krav og normer, der fremgår af nærværende betingelser og aftalen. Anlægsejeren er som sådan ansvarlig for alle skader, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af manglende opfyldelse Århus Brandvæsen påtager sig alene at reagere på modtagne signaler. Århus Brandvæsen kan ikke mødes af økonomiske krav af nogen art, herunder: - driftsstab - tidstab - avancetab - andre direkte eller indirekte tab Ethvert ansvar for på hvilken måde anden parts vagtcentral reagerer på alarmer og eventuelle andre signaler er brandvæsenet uvedkommende.

10 Bilag A - Tilslutningsdeklaration 2

11 Århus Brandvæsen Teknik og miljø Århus Kommune Tlf Fax Anlægstype: ABA AVS AGA ARS Lovpligtigt anlæg Frivilligt anlæg Hos: (Anlægsadresse) Alarmnummer: Anlægsejer: Installationsadresse: Postnr.: Telefon nr.: Anlægsinstallatør: Adresse: Postnr.: Telefon nr.: Betalingsadresse (v/tilslutning): Postnr.: Telefon nr.: Betalingsadresse (v/servicering): Postnr.: Telefon nr.: By: By: By: By: Anlægsejer og anlægsinstallatør anmoder hermed om Århus Brandvæsens godkendelse til etablering af automatisk alarmoverførsel mellem ovennævnte brandbeskyttelsesanlæg og Kontrol- og Overvågningscentret, med det formål, at kunne alarmere Århus Brandvæsen. Århus Brandvæsens vedlagte betingelser for alarmoverføring til Kontrol- og Overvågningscentret er en integreret del af nærværende aftale, og således en del af aftalegrundlaget. Afgifterne vedrørende tilslutning til og overvågning fra Århus Brandvæsens Kontrol- og Overvågningscentret udgør p.t. Tilslutningsafgift: kr ,00 (ekskl. moms) Årlig afgift: kr ,00 (ekskl. moms) Afgifterne reguleres årligt af Århus Byråd. Århus, den (for Århus Brandvæsen), den (for anlægsejer) Kontrol- og Overvågningscentret, Ny Munkegade 15, 8000 Århus C, tlf , Fax

12 Bilag B Køreplan 11

13 Administration for oprettelse af alarmoverføring til Århus Brandvæsens Kontrol- og Overvågningscenter Køreplan for kunder/installatører m.v. 1. Kunden fremsender skriftlig anmodning om alarmoverføring til Århus Brandvæsen. Århus brandvæsen fremsender derefter Tilslutningsdeklaration for automatiske brandbeskyttelsesanlæg i Århus Kommune samt Generelle betingelser for brandsikringsanlæg for modtagelse af alarmer fra: til kunden. 2. Kunden returnerer tilslutningsdeklarationen til Tilsyn og Myndighed i udfyldt stand, hvoraf anlægsadressen, alarmnetsnummer og telefonnummer på alarmadressen fremgår. Århus Brandvæsen giver anlægget et anlægsnummer samt taster de enkelte data ind på Århus Brandvæsens Kontrol- og Overvågningscenter. På foranledning af kunden udleverer Udrykningsafdelingen nøgleboks og skilt til opsætning. Så snart TDC har oprettet alarmnetforbindelse kan installatøren få oprettet prøve poll efter aftale med Kontrol- og Overvågningscentret. 3. Kunden fremsender type og betjeningsvejledning for centralskabet samt en A4 oversigtsplan/situationsplan med tydelig angivelse af adgangsdør, centraludstyr, flash, nøgleboks og tilkørselsvej (se vedlagte eksempel). 4. Inden anlægget endeligt kan godkendes og tilsluttes Århus Brandvæsens Kontrol- og Overvågningscenter, skal følgende være afleveret til Tilsyn og Myndighed: tilslutningsdeklaration (pkt. 2) anmærkningsfri rapport fra akkrediteret inspektionsselskab fortegnelse over 3 kontaktpersoner (privat tlf. + evt. mobilnummer). situationsplan (pkt. 3) Vigtige adresser og telefonnumre: Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Kirstinesmindevej Århus N Tlf.nr Fax nr Århus Brandvæsen Brand- og Redningsberedskab Ny Munkegade Århus C Tlf.nr Fax nr Århus Brandvæsen Kontrol- og Overvågningscentret Ny Munkegade Århus C Tlf.nr Fax nr

14 Bilag C Eksempel på Tilkørselsplan 13

15

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere