Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg"

Transkript

1 Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september

2 Indhold 1. Formål med notatet Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende beredskab De primære udgifter på myndighedsområdet Forskelle i udgifterne på myndighedsområdet Korrektion vedr. køretøjer Korrektion vedr. administrative ydelser Sammenlignelige udgifter på myndighedsområdet Konklusion og anbefalinger Det frivillige beredskab De primære udgifter i det frivillige beredskab Forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab Korrektion vedr. køretøjer Korrektion vedr. bygninger/lokaler Sammenlignelige udgifter i det frivillige beredskab Konklusion og anbefalinger Bygninger De primære udgifter vedr. bygninger Forskelle i udgifter vedr. bygninger Korrektion vedr. bygninger Sammenlignelige udgifter vedr. bygninger Regler for deponering og lånerammer Deponering vedr. leje af kommunale bygninger Deponering vedr. leje af private bygninger Konklusion og anbefalinger Administrative ydelser udført af kommunerne De primære udgifter vedr. administration for beredskaberne der udføres i kommunerne Forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration Korrektion vedr. administration Sammenlignelige udgifter vedr. administration Konklusion og anbefalinger Effektiviseringer iht. økonomiaftalen for

3 7. Serviceopgaver Serviceopgaver som udføres af Allerød Brandvæsen for Allerød Kommune Serviceopgaver som udføres af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen for Hørsholm og Rudersdal Kommuner Serviceopgaver som udføres af Nordsjællands Brandvæsen for Helsingør og Fredensborg kommuner Konklusion og anbefalinger Samlet budgetgrundlag Prisfremskrivning af budgettet Budgetgrundlag for beredskabet i 2015 og Ensartede principper for budget og regnskab i øvrigt Ensartede afregningsprincipper Bilag

4 1. Formål med notatet Dette notat har til formål at opliste beredskabernes totale udgifter i 2013 til beredskabsopgaverne og dermed danne grundlaget for det budget, som det nye samlede beredskab skal stilles til rådighed for at løse beredskabsopgaverne på det nuværende serviceniveau. Opgørelsen af de totale udgifter er relevant fordi alle beredskabsudgifter ikke er konteret under beredskaberne i dag, og fordi der mellem kommunerne ikke er en ensartet praksis for hvad beredskaberne betaler for, og hvad der stilles gratis til rådighed af ejerkommunerne. Det er vigtigt, at beredskabet får stillet hele budgettet til rådighed for selv at kunne beslutte, hvordan opgaverne udføres mest effektivt. Notatet skal udover opgørelsen af beredskabernes totale udgifter skabe klarhed over, hvad der er beredskabsopgaver og de primære udgifter hertil (afsnit 2-5) samt serviceopgaver (afsnit 7) skabe klarhed over besparelseskravet i 2015 hhv. 2016, jf. økonomiaftalen for 2015 (afsnit 6) give forslag til budget/prissætning, der hvor udgifterne i beredskaberne ikke er sammenlignelige og/eller ikke giver udtryk for kommunernes reelle udgifter I afsnit 8 fremgår en samlet opgørelse over budgetbehovet inkl. besparelseskravet (afsnit 2-6 sammenlagt). Endvidere findes der i afsnit 8 nøgletal over budgetbehovet fordelt på indbyggertal, areal og antal brandstationer. I afsnit 8 gives også anbefalinger til fælles fremtidig pris- og lønfremskrivning, fælles fremtidige principper for op- og nedreguleringer af budgettet, tidsfrister for aflevering af budget og regnskab til kommunen, afregningsprincipper mv. I såvel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen fordeles udgifterne i dag efter indbyggertal. I talmaterialet i dette notat, er udgifterne til de to beredskaber således fordelt mellem disse kommuner efter denne fordelingsnøgle. Eftersom der arbejdes med regnskabstal for 2013 benyttes indbyggertallet opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar 2013 til fordeling af udgifterne. Skemaerne i afsnit 2, 3, 4, 5 og 7 findes også i bilag, hvor de ikke er opsplittet på enkelt kommuner, men på de tre nuværende beredskaber. Notatet er udarbejdet som bilag til Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 4

5 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende beredskab Det afhjælpende beredskab er kommunernes udrykningsberedskaber. Det forebyggende beredskab udfører brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, lejlighedstilladelser, beredskabsplanlægning mv. Det afhjælpende og det forebyggende beredskab for de tre kommuner er beskrevet i Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 2.1 De primære udgifter på myndighedsområdet De primære udgifter til myndighedsområdet er: Faste og variable personaleudgifter (lønninger og andre personalerelaterede udgifter) herunder løn til administrative medarbejdere samt øvrige administrationsudgifter Køretøjer og driftsudgifter ifm. køretøjerne Materiel, mundering, udrustning, tekniske installationer samt etablering, drift og vedligehold af brandhaner Indtægter ved blinde alarmer m.m. 2.2 Forskelle i udgifterne på myndighedsområdet Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle på myndighedsområdet. Allerød Rudersdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg Alle køretøjer leases Slukningskøretøjer er leaset, Køretøjer over leases 80 % af en tanksprøjte (V2) med undtagelse af 2 enheder i som udgangspunkt benyttes som alternativ til Birkerød. Små køretøjer er købt Dykkerberedskab sammen med etablering af brandhaner (de Dykkerberedskab sammen med Ruderdal Hørsholm Brandvæsen resterende 20 % benyttes af det Nordsjællands Brandvæsen Ruderdal/Hørsholm betales for frivillige beredskab) Højderedningsberedskab at varetage brandslukning i Intet dykkerberedskab I administrationen er ansat tre området Fredensborg Syd Der er ansat en medarbejder på medarbejdere. Den ene bruger Tre administrative personer er 15 timer i beredskabet til 50 % af tiden på serviceområdet. ansat i beredskabet administration (50 % af tiden Af Rudersdal Kommune købes Helsingør udfører: Support, ITprogrammer, bruges på serviceopgaver) IT-udstyr og -support, økonomi- konsulentbistand Alt anden administration og lønsystemer, juridisk økonomi, debitor foretages af kommunens assistance, udarbejdelse af Fredensborg udfører: HR støtte stabsfunktioner, og der betales regnskab m.m. herunder bl.a. konsulentbistand ikke herfor heller ikke for brug Beredskabet afholder selv til lønbehandling, ansættelse og af kommunens it systemer, itudstyr, revisionsudgifter afskedigelser. it-support mv. Rudersdal/Hørsholm har en Beredskabet afholder selv Der er ingen revisionsudgifter i særlig (gratis) udgifter til hardware og revision forbindelse med beredskabet vagtcentralordning, som stilles Har etableret egen Benytter og betaler Falck for til rådighed af Københavns vagtcentralordning med afledte vagtcentralordning Kommune drifts og vedligeholdelsesudgifter 5

6 2.2.1 Korrektion vedr. køretøjer Beredskaberne har forskellige udgifter til køretøjer som følge af, at nogle leases og andre købes. Eftersom de fleste køretøjer er leasede, er udgifterne til køretøjer gjort sammenlignelige ved at antage, at alle køretøjer leases og beregne de udgifter, der ville være i forbindelse hermed. Ønsker beredskabet at købe et køretøj, kan den ikke afholdte leasingafgift opspares til købet. Når alle køretøjer opgøres til leasingafgiften, fås derfor et reelt billede af det gennemsnitlige årlige budgetbehov til køretøjer. Følgende korrektioner er således foretaget vedr. køretøjer i forhold til de konkrete regnskabstal: Leasingudgift til køretøjer: Alle leasede køretøjer indgår med den leasingafgift, der betales Alle køb af køretøjer i 2013 indgår ikke i udgifterne Alle køretøjer, som er ejede, indgår med den leasingafgift, som skulle afholdes, såfremt køretøjet var leaset og ikke ejet Øvrige driftsudgifter ifm. køretøjer indregnes sammen med mundering, udrustning mv. Driftsudgifter til køretøjer, som ikke indgår i leasingafgiften skal således indregnes sammen med mundering, udrustning mv. Driftsudgifter til køretøjer kan være serviceudgifter, synsudgifter, brændstofudgifter, forsikring mv Korrektion vedr. administrative ydelser Udgifterne til myndighedsområdet indeholder administration i form af administrative medarbejdere og andre administrationsudgifter som revision, it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. Der er stor forskel på, hvor stor en administration, de enkelte beredskaber selv har, og hvor meget der købes eller leveres gratis af kommunerne. Derfor behandles administrationen i to dele: I skema 2.3 indgår følgende: De medarbejdere, som brandvæsnerne selv har ansat til administration, indgår i personaleudgifterne på myndighedsområdet sammen med brandvæsenets øvrige personale Øvrige administrative udgifter jf. ovenfor som brandvæsenerne selv afholder I skema 2.3 indgår således ikke udgifter som betales til kommunerne for administration eller øvrige administrationsudgifter eller som leveres gratis af kommunerne. De administrative ydelser som kommunerne udfører indenfor økonomi, HR og løn, sekretariat, jura og opkrævning, it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. er opgjort for sig i afsnit 5. 6

7 2.3 Sammenlignelige udgifter på myndighedsområdet Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de tre beredskabers myndighedsopgaver med de korrektioner/den tilgang, som er beskrevet ovenfor vedr. køretøjer og administration. Beløb i kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Personale- og administrationsudgifter Ruderdal/Hørsholm beredskabs arbejde for Helsingør/Fredensborgs beredskab ved Fredensborg Syd Køretøjer (opgjort til leasingværdi) Driftsudgifter til køretøjer, mundering, udrustning, brandhaner, tekniske installationer mv Udgifter ifm. vagtcentral Indtægter ved blinde alarmer m.m I alt Konklusion og anbefalinger Tallene indeholder alene regnskabstal for 2013, og er ikke en gennemsnit for flere års udgifter. Dette er selvfølgelig en potentiel fejlkilde, idet de enkelte beredskaber kan have været belastet forskelligt af beredskabsopgaver i Det vurderes dog, at grundlaget er brugbart som budgetgrundlag, når alle tre beredskaber betragtes samlet. Et beredskab kan have haft færre udgifter end et gennemsnitsår, mens et andet kan have haft flere udgifter. Forskelle i tallene kan derudover skyldes, at der mellem beredskaberne kan være forskel på serviceniveauerne på forskellige områder jf. afsnit 2.2 samt Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen, hvor serviceniveauerne er beskrevet. Derudover kan forskelle skyldes særlige forhold som fx, at Rudersdal/Hørsholm har haft mulighed for at benytte sig af en gratis vagtcentralordning stillet til rådighed af Københavns Kommune, som de øvrige to beredskaber selv har skullet finde en løsning på og selv bekoste, at Helsingør/Fredensborg dækker et markant større areal end de øvrige to beredskaber osv. 3. Det frivillige beredskab Alle tre beredskaber har en supplerende frivillig beredskabsenhed. De frivillige beredskaber er et supplerende beredskab, som kan tilkaldes indenfor 1-2 timer som ekstra bemanding. De frivillige får ingen løn, og der udbetales kun instruktørløn i forbindelse med uddannelse. 7

8 3.1 De primære udgifter i det frivillige beredskab De primære udgifter til de frivillige beredskaber er: Instruktørløn Beklædning og materiel Køretøjer Bygninger/lokaler til det frivillige beredskab Ungdomsbrandvæsen Indtægter fra staten (enhedstimer fra Beredskabsstyrelsen) 3.2 Forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle i de frivillige beredskaber. Allerød Rudersdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg Det Frivillige beredskab har indgået separat aftale med henholdsvis Rudersdal og Hørsholm Kommuner En kommunal bygning benyttes alene som beredskabsgård for de frivillige og deres køretøjer De frivillige har 20 % af tanksprøjte V2 som leases. De frivillige har derudover to biler stillet til rådighed som ejes af kommunen Har eget budget som godkendes politisk De frivillige indgår i brandvæsnets opgavevaretagelse forbyggende og operativt, og er en integreret del af brandvæsenet Korrektion vedr. køretøjer Beredskaberne har forskellige udgifter til køretøjer som følge af, at nogle leases og nogle købes. I opgørelsen af udgifter til de frivilliges køretøjer opgøres disse efter samme princip som nævnt i afsnit Dvs. at alle køretøjer opgøres til det, de ville koste at lease, uanset om de er ejede eller leasede. I opgørelsen nedenfor i tabel 3.3 er øvrige driftsudgifter til køretøjer tillagt i udgifterne til køretøjer Korrektion vedr. bygninger/lokaler I nogle beredskaber lejes lokaler til det frivillige beredskab, i andre benyttes særskilte kommunale bygninger, og nogle bruger brandstationerne. På grund af denne forskellighed opgøres de bygninger, der benyttes til det frivillige beredskab sammen med de øvrige bygninger i afsnit 4. Bygninger indgår derfor ikke i opgørelsen af det frivillige beredskab. 8

9 3.3 Sammenlignelige udgifter i det frivillige beredskab Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de tre beredskabers frivillige beredskaber med de korrektioner, som er beskrevet ovenfor vedr. køretøjer og bygninger/lokaler. Beløb i kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Køretøjer Øvrige udgifter Indtægter fra staten I alt Konklusion og anbefalinger Beredskabscheferne anbefaler en ny fælles enhed organiseret under operativ afdeling. Samarbejdsaftaler, som findes i dag skal således opsiges/tilpasses som følge heraf. 4. Bygninger I Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen er brandstationerne i de tre beredskaber beskrevet. Nedenfor fremgår en oversigt over alle bygninger, som beredskaberne råder over herunder også diverse lokaler og administrationsbygninger. Af oversigten fremgår ejerforhold, bygningernes benyttelse og om der betales husleje. Bygning Benyttes til (opgjort i areal) Ejer og lejeforhold Hornbæk (brandstation) Myndighedsopgaver Helsingør lejer af privat person. Beredskabet betaler husleje. Espergærde (brandstation) Myndighedsopgaver Helsingør lejer grund af privat men ejer bygning. Beredskabet betaler husleje. Helsingør (brandstation) Myndighedsopgaver Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje. Helsingør (administrationsbygning) Adm. vedr. myndighedsområdet (90 %) Serviceopgaver (10 %) Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje. Tikøb (brandstation) Myndighedsopgaver Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje. Fredensborg (brandstation) Myndighedsområdet (50 %) Serviceopgaver (50 %) Fredensborg er ejer. Beredskabet betaler husleje. Nærum (brandstation) Myndighedsområdet (80 %) Serviceopgaver (20 %) Ruderdal er ejer. Beredskabet betaler husleje. Birkerød (brandstation) Myndighedsområdet Rudersdal er ejer. Beredskabet betaler for vedligehold og forbrug i stedet for husleje Hørsholm (brandstation) Myndighedsområdet (73 %) Serviceopgaver (27 %) Hørsholm er ejer. Beredskabet betaler husleje. Lokaler på Høvelte Kaserne Det frivillige beredskab Rudersdal leje af privat person. Beredskabet betaler husleje. Allerød (brandstation) Myndighedsområdet Allerød er ejer. Der betales ikke husleje. Vassingerød (garage) Det frivillige beredskab (45 %) Serviceopgaver (55 %) Allerød er ejer. Der betales ikke husleje. 9

10 4.1 De primære udgifter vedr. bygninger Der er følgende udgifter vedr. bygninger: Lejeudgift til private udlejere Lejeudgifter til kommunen Ejendomsskatter Vedligehold (indvendig/udvendig, tekniske installationer samt vedligehold af udenomsarealer inkl. snerydning) Forbrug (vand, el, varme, renovation) Forsikringer 4.2 Forskelle i udgifter vedr. bygninger Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. beredskabernes bygninger, sådan som der i dag afregnes for bygningerne. Allerød Rudersdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg Der betales ikke husleje for Der betales husleje for Nærum Station Hornbæk er privat ejet brandstationen og og Hørsholm stationer (undtaget og lejes via Helsingør Kommune beredskabsgården eftersom kælderen på Hørsholm Brandstationen Espergærde er beredskabet er kommunalt brandstation). Forsikring, kommunal ejet, men grunden Alle forsikringer, vedligehold og forbrug betales lejer kommunen af en privat. vedligeholdelses- og over lejen for disse to stationer Beredskabet betaler kommunen forbrugsudgifter til For stationen i Birkerød betales leje brandstationen og der ikke husleje. Der betales i De 3 øvrige brandstationer og en beredskabsgården betales af stedet for forsikringer, administrationsbygning er kommunen vedligehold og forbrug kommunalt ejet og der betales Kommunen har brugt til Der lejes lokaler på Høvelte husleje forsikringer, vedligehold og Kaserne til det frivillige I alle huslejer indgår forsikringer, forbrug på den del af de to beredskab inkl. vedligehold og ejendomsskatter, vedligehold og bygninger, som bruges til forbrug forbrug, (beredskabet har hidtil beredskabsopgaver betalt mindre vedligeholdelsesudgifter som fx Beredskabet betaler i alt i leje/forsikring/vedligehold/forbrug for den del af de fire bygninger, som bruges til beredskabsopgaver maling mv.) Beredskabet betaler i leje for de seks bygninger for den del af bygningerne, som bruges til beredskabsopgaver Korrektion vedr. bygninger Beredskaberne har forskellige udgifter til bygninger eftersom nogle betaler husleje og andre ikke. Samtidig er der forskel på, i hvilket niveau huslejen er opgjort, hvad beredskaberne betaler af øvrige bygningsudgifter. Det er således hverken fyldestgørende eller muligt at sammenligne udgifterne til bygningerne ud fra de bygningsudgifter, der indgår i beredskabernes/kommunernes regnskaber. Desuden skal det sikres, at lovgivningen overholdes, og at alle bygninger derfor fremover udlejes på markedsvilkår til beredskabet og dermed også, at beredskabet overføres budget hertil. 10

11 For hver enkelt kommune skal det således vurderes, hvilket budgetgrundlag, der bør indregnes i budgetgrundlaget, hvor udgangspunktet er, at der indskydes det areal og det budget, der i dag er afsat til bygningerne. 4.3 Sammenlignelige udgifter vedr. bygninger Allerød Brandvæsen har hidtil ikke betalt husleje, eftersom beredskabet har været kommunalt. Der skal således beregnes et helt nyt budgetgrundlag svarende til markedslejen for de to bygninger, som benyttes i Allerød Kommune. De to bygninger er af meget forskellig karakter, og huslejen dermed også forskellig. For beredskabsgården i Vassingerød, som er en ældre bygning, som ikke dagligt er fuldt opvarmet, er der opgjort en husleje alt inklusiv på 325 kr. pr. m2 for garagefaciliteter og 575 kr. pr. m2 for kontorfaciliteter svarende til en husleje på i alt kr. Brandstationen i Allerød er fra 2004 og mere centralt placeret, og bygningen er fuldt opvarmet hele tiden. Huslejen alt inklusiv for brandstationen er opgjort til 830 kr. pr. m2 for garagefaciliteter og kr. pr. m2 for kontorfaciliteter, hvilket svarer til en samlet husleje på kr. For Allerød Kommune skal der således indgå et budgetgrundlag vedr. bygninger på kr. Ruderdal/Hørsholm har betalt husleje efter forskellige principper for nogle af de bygninger, som har været stillet beredskabet til rådighed, mens andre bygninger er stillet til rådighed uden afregning. Afregning af det private lejemål er sket efter den af udlejer fastsatte pris på alt inklusiv. Rudersdal og Hørsholm Kommuner har i forbindelse med etableringen af det nye beredskab valgt at revurdere huslejen for de bygninger, som kommunerne stiller beredskabet til rådighed. Det betyder, at der fremover opkræves følgende huslejer inklusiv forbrug (men ex. indvendigt vedligehold, som er indeholdt i budgetgrundlaget for myndighedsopgaven) for de tre kommunale bygninger: 668 kr. pr. m2 for bygningen i Nærum (svarende til en husleje på i alt ), 816 kr. pr. m2 for bygningen i Birkerød (svarende til i alt kr.) og for bygningen i Hørsholm opkræves der 302 kr. pr. m2 for kælderarealer, 602 kr. pr. m2 for garagearealer og kr. pr. m2 for administrationsarealer (svarende til i alt kr.). Budgetgrundlaget for Ruderdal og Hørsholm Kommuner vedr. bygningerne er således i alt kr. Helsingør/Fredensborg betaler i dag husleje alt inklusiv efter en aftale om husleje fra 2004, der dengang blev sat til 500 kr. pr. garage m2 og kr. pr. kontor m2. Priserne svarer i 2013 priser til hhv. 632 og kr. pr. m2. Afregning af de to private lejemål sker efter den af udlejer fastsatte pris på i alt kr. For Helsingør/Fredensborg vurderes den samlede husleje på i alt kr. i 2013 at svare til bygningernes reelle værdi, og dermed være det budgetgrundlag, som skal benyttes for bygningerne i Helsingør og Fredensborg Kommuner. Efter ovenstående korrektioner, vurderes det, at alle bygninger er prissat i henhold til bygningernes reelle værdier. Desuden afregnes alle bygninger nu inklusiv alle de i afsnit 4.1 nævnte bygningsudgifter. Bygningsudgifterne som skal indregnes i budgetgrundlaget udgør således følgende: Beløb i kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Bygningsudgifter Det anbefales, at der i forbindelse med etableringen af selskabet udarbejdes lejeaftaler vedr. de enkelte bygninger, og at der i lejeaftalerne indarbejdes ensartede lejevilkår med hensyn til fx opsigelsesvarsler, eventuelle bindinger på lejeaftalerne mv., således at beredskabet ikke har forskellige vilkår at tage hensyn 11

12 til. Det anbefales i den sammenhæng også at vurdere, om det kan være hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret og budgettet til forbrug og indvendig vedligehold for alle de kommunale bygninger til beredskabet og sænke huslejen tilsvarende, for at beredskabet får mulighed for opnå besparelser på disse udgiftsområder. Ligeledes bør der laves en fælles aftale om, hvilken prisstigningstakst huslejen for de kommunale bygninger skal reguleres med, for at der af denne årsag ikke sker en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne i forhold til det aftalte forhold. Det anbefales, at huslejen reguleres med KL s prisstigningstakst for løn og priser i alt, som udmeldes i skrivelse G.1-1. ved budgetlægningen. Således kan huslejen for det kommende år indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen. I øvrigt anbefales det, at lejeaftaler vedr. private lejemål overdrages fra kommunerne til beredskabet (Hornbæk brandstation samt lokalerne på Høvelte Kaserne), og at eventuelle fremtidige private lejemål indgås direkte mellem beredskabet og den private udlejer. Jævnfør afsnit 4.5 om deponering, bør et lejemål dog ikke kunne indgås uden byrådenes godkendelse, såfremt det medfører et deponeringskrav for kommunen. 4.4 Regler for deponering og lånerammer Det er væsentligt, om der skal foretages deponering, når bygningerne udlejes af kommunen til beredskabet, og når beredskabet lejer af private udlejere. Som udgangspunkt skal der kun deponeres, hvis lejemålet kan sidestilles med en ny anlægsopgave Deponering vedr. leje af kommunale bygninger Ved leje af de nuværende kommunale bygninger, er der ikke tale om en ny anlægsopgave. Bygningerne er på et tidligere tidspunkt finansieret af kommunerne. Indenrigsministeriet har derfor meddelt, at der som udgangspunkt ikke skal ske deponering vedr. disse bygninger. Værdien af de nuværende bygninger i de enkelte kommuner, vil dog formentlig ikke fordele sig præcist efter den i samordningsaftalen fastsatte fordelingsnøgle, som deponering skal fordeles efter i et selskab med fælles kommunal benyttelse jf. lånebekendtgørelsen. Indenrigsministeriet har som følge heraf lavet en foreløbig udmelding om, at der skal beregnes en forholdsmæssig andel af bygningernes værdi efter fordelingsnøglen, hvorefter de kommuner, hvis egne bygninger har en lavere værdi end den beregnede andel, skal deponere forskellen. Samlokalisering af beredskaberne må ikke medføre en stigning i det benyttede areal eller en stigning i værdien af den samlede bygningsmasse, idet et øget bygningsareal eller et lejemål til en højere værdi, vil medføre et øget deponeringskrav for alle kommuner Hvis en samlokalisering medfører en anderledes fordeling af bygningsmassen mellem kommunerne (fx ved opsigelse af et kommunalt lejemål og indgåelse af en lejeaftale af en anden kommunes bygning), medfører 12

13 deponeringsreglerne, at der kan ske en væsentlig ændring af deponeringskravet for den kommune, hvor et kommunalt lejemål opsiges. Det er aftalt, at KL vil afklare problematikken med Indenrigsministeriet, med henblik på at finde en løsning, hvor kommunerne hverken skal deponere som følge af etableringen af beredskabsselskaberne eller som følge af eventuelle efterfølgende samlokaliseringer. Argumentet er, at det ikke kan have været tanken bag beslutningen om færre beredskabsenheder, at påføre kommunerne økonomiske byrder, som de ellers ikke ville have haft. I denne økonomiske opgørelse forudsættes det således, at kommunerne holdes fri for de deponeringsforpligtelser, som de gældende deponeringsregler ellers foreskriver Deponering vedr. leje af private bygninger Ved leje af private bygninger, skal der deponeres, fordi lejemålet kan sidestilles med en ny anlægsopgave. Er der tidligere foretaget deponering for en privat lejet bygning, skal der som udgangspunkt ikke ske deponering på ny. Beredskabet kommer til at råde over to bygninger, som er private lejemål (brandstationen i Hornbæk og lokaler på Høvelte Kaserne til Ruderdal/Hørsholms frivillige beredskab), samt en grund, som er privat lejemål (Espergærde bygningen er kommunens). Helsingør Kommune har tidligere foretaget deponering vedr. de to private lejemål. Deponeringen er nedskrevet efter reglerne herom, således at der pr. 1. januar 2015 resterer følgende deponeringskrav for Helsingør Kommune: Oprindelig deponering Rest deponering Resterende år deponeringen afskrives over pr Hornbæk kr kr. 4 år Espergærde (grund) kr kr. 14 år Ruderdal/Hørsholm har ikke foretaget deponering vedr. lokalerne på Høvelte Kaserne. Indenrigsministeriet har ikke givet en klar tilkendegivelse af, om etableringen af et nyt selskab, vil have betydning for, hvorvidt værdien af de private lejemål skal vurderes på ny, og om deponeringens oprindelige værdi skal forhøjes, således at det resterende deponikrav også skal forhøjes. I lighed med fordelingen af deponeringskravet for de kommunale bygninger, skal deponeringskravet vedr. de privatlejede bygninger også fordeles forholdsmæssigt. Indenrigsministeriet har dog som nævnt ovenfor endnu ikke givet en skriftlig tilbagemelding herpå. 13

14 I denne økonomiske opgørelse forudsættes det dog, at kommunerne holdes fri for yderligere deponeringsforpligtelser, som de gældende deponeringsregler måtte foreskrive jf. de drøftelser som KL forventes at indlede med Indenrigsministeriet. 4.5 Konklusion og anbefalinger Det vurderes, at alle bygninger er prissat i henhold til bygningernes reelle værdier. De beregnede lejeudgifter er opgjort inkl. alle udgifter for alle bygninger (for Rudersdal og Hørsholms bygninger dog uden indvendig vedligehold, som er indregnet i budgetgrundlaget under myndighedsopgaven i afsnit 2). Det anbefales at vurdere, om det kan være hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret og budgettet til indvendig vedligehold til beredskabet for alle bygningerne (som det er tilfældet for Rudersdal og Hørsholms bygninger), ligesom det bør vurderes om det er hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret og budgettet til forbrug på tilsvarende vis. I så fald bør huslejen naturligvis reduceres tilsvarende. Alle huslejer for kommunale bygninger bør reguleres med samme prisstigningstakst fremadrettet (KL s prisstigningstakst for løn og priser i alt, som udmeldes i skrivelse G.1-1). Endvidere anbefales det, at alle lejeaftaler med private udlejere af bygninger, som beredskabet benytter, overdrages til beredskabet. Det forudsættes, at KL s drøftelser med Indenrigsministeriet om deponering er, at kommunerne i beredskabssamarbejdet ikke skal deponere. Der indarbejdes således ikke økonomiske konsekvenser som følge af de gældende deponeringsregler. Det er væsentligt, at der i arbejdet med at samlokalisere beredskaberne ikke sker en stigning i det benyttede areal og at finansieringen af samlokaliseringen sker indenfor budgetgrundlaget, idet et øget bygningsareal eller et lejemål til en højere værdi, vil medføre et deponeringskrav for alle kommuner. Der bør være opmærksomhed på, at eventuel låntagning og garantistillelse på lignende vis som lejeaftaler vedr. lokaler belaster de deltagende kommuners låneramme forholdsmæssigt i forhold til den valgte fordelingsnøgle (eller stiller krav om en tilsvarende deponering). Det er derfor væsentligt, at såvel indgåelse af lejeaftaler (som ikke erstatter en tidligere lejeaftale), garantistillelse og låneoptagelse ikke kan vedtages egenrådigt af Beredskabskommissionen eller enkelte kommuner, men skal vedtages af alle kommunernes byråd. Det er derfor relevant, at dette indgår i samordningsaftalen. 5. Administrative ydelser udført af kommunerne Administrationen for de tre kommuner er beskrevet i Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Som nævnt i afsnit 2 er der stor forskel på, hvor stor en administration, de enkelte beredskaber selv har hvad de selv har ansat af administrative medarbejdere og hvad de selv betaler af øvrige administrative udgifter som revision, it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. Der er også stor forskel hvad de opkræves for de administrative ydelser, som kommunen stiller til rådighed. 14

15 Løn til administrative medarbejdere og øvrige administrative udgifter, som beredskaberne selv afholder, indgår i afsnit 2. Betaling af administrative ydelser til kommunerne er således ikke en del af udgifterne i afsnit 2. Dette afsnit omhandler kommunernes udgifter til administrative medarbejdere, som udfører opgaver for beredskabet samt administrative udgifter, som afholdes af kommunerne for beredskabet. 5.1 De primære udgifter vedr. administration for beredskaberne der udføres i kommunerne De udgifter som indgår i administrationen af beredskaberne i kommunerne er primært: Udgifter til indberetning og udbetaling af løn mv. Udgifter til bogføring, controlling, budgetlægning og -opfølgning, regnskabsudarbejdelse mv. Sekretariatsudgifter og juridisk bistand Revisionsudgifter hvis betalt af kommunen Udgifter til it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. 5.2 Forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. administrationen i beredskaberne. Allerød Rudersdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg Af Rudersdal Kommune købes Helsingør udfører: Support, ITprogrammer, IT-udstyr og -support, økonomiog konsulentbistand lønsystemer, juridisk økonomi, debitorarbejde assistance, udarbejdelse af regnskab m.m. Der er ansat en medarbejder på 15 timer i beredskabet til administration (50 % af tiden bruges på serviceopgaver), alt anden administration foretages af kommunens stabsfunktioner, og der betales ikke herfor Der betales heller ikke for brug af kommunens it systemer, itudstyr, it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. Beredskabschefen og viceberedskabschefen har kontorfaciliteter på rådhuset Beredskabet revideres sammen med kommunens øvrige regnskab Kommunen betaler ansvars- og ulykkesforsikring for brandmændene, kantineudgifter, inventar mv. Beredskabet afholder selv udgifter til revision (disse udgifter indgår derfor i skema 2.3) Fredensborg udfører: HR støtte herunder konsulentbistand til lønbehandling, ansættelse og afskedigelser. Der betales ikke for det arbejde og de it-systemer, som Helsingør og Fredensborg stiller til rådighed Beredskabet afholder selv udgifter til hardware og revision (disse udgifter indgår derfor i skema 2.3) 15

16 5.2.1 Korrektion vedr. administration Som det fremgår, er der store forskelle på, hvor meget beredskaberne benytter sig af kommunens administration og it samt hvad de betaler for det. Bedste sammenlignelige udgifter for de faktiske udgifter vedr. administrative ydelser fra kommunerne, er således ikke de beløb, der i dag betales (eller ikke betales) for ydelserne. Der kan heller ikke beregnes en generel administrationsprocent i forhold til beredskabets myndighedsudgifter, da der indgår forskellige niveauer af administration i de enkelte beredskabers myndighedsudgifter. Bedste sammenligningsgrundlag fås derfor ved at se bort fra den betaling, der sker for administration til kommunen (der hvor der betales herfor), og i stedet sammenlægge følgende udgifter vedr. de administrative ydelser, som udføres vedr. beredskabsopgaverne i kommunerne: løn- og økonomiadministration, juridisk bistand og sekretariatsarbejde mv. øvrige direkte personalerelaterede udgifter som forsikringer, kantineudgifter, inventar mv. it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. revisionsudgifter (hvis betalt af kommunen) 5.3 Sammenlignelige udgifter vedr. administration Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de tre beredskabers brug af kommunernes administration og it ud fra den tilgang, som er beskrevet ovenfor vedr. administration. De enkelte kommuner har selv opgjort udgifterne efter principperne om omkostningsbaserede takster. Det opgjorte budgetgrundlag er som nævnt ikke nødvendigvis overensstemmende med det hidtil opkrævede. Beløb i kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Administration og it udført af kommunen for beredskaberne Konklusion og anbefalinger Det anbefales, at beredskabet får stillet budget til rådighed svarende til den totale administration, der hidtil er blevet udført for beredskaberne af kommunerne uanset om det er det beløb, som kommunerne hidtil har opkrævet for deres ydelser. Beredskabernes budget bør således tillægges de administrative udgifter, som hidtil er blevet afholdt i kommunerne. Beredskabet har derved mulighed for selv at varetage den fulde administration eller selv vælge en eller flere kommuner (eller andre) til at udføre disse administrationsopgaver. 16

17 6. Effektiviseringer iht. økonomiaftalen for 2015 KL har den 25. juni fremsendt borgmesterbrev, som præciserer økonomiaftalens afsnit om beredskabet. Det fremgår, at der som et led i moderniseringsaftalen skal effektiviseres for 100 mio. kr. i 2015 samt for 50 mio. kr. som følge af DUT princippet. I alt 150 mio. kr. I 2016 stiger disse tal til hhv. 100 og 75 mio. kr. I alt 175 mio. kr. Nedenfor fremgår bloktilskudsnøglerne for 2015 sammenholdt med de beløb, der er fremsat som effektiviseringspotentialer i økonomiaftalen i 2015 og Beløb i kr. i 2015 priser pct. 150 mio. (2015 besparelse) 175 mio. (2016 besparelse) Merbesparelse i 2016 Allerød 0, Fredensborg 0, Helsingør 1, Hørsholm 0, Rudersdal 0, I alt 3, Effektiviseringerne indarbejdes fuldt ud i budgetgrundlaget for 2015 og Eftersom det nye beredskab først stiftes , vil mange effektiviseringer først være fuldt implementeret i løbet af andet halvår af Det må derfor forventes, at en del af effektiviseringerne for 2015 ikke kan realiseres i Det foreslås derfor, at finansiere den del af effektiviseringen, som ikke kan realiseres i 2015, af egenkapitalen, som de nuværende beredskaber bringer ind i det nye selskab. Nedenfor fremgår en oversigt over den forventede egenkapital pr Forventet egenkapital pr i kr. Ruderdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg 0 Allerød 0 I alt Rudersdal/Hørsholm havde pr en egenkapital på 4,5 mio. kr., men forventer i 2014 et forbrug af egenkapitalen på 1,0 mio. kr. til finansiering af bl.a. nyt kørselssystem, og dermed en egenkapital ultimo 2014 på 3,5 mio. kr. Helsingør/Fredensborg havde pr en negativ egenkapital på 3,8 mio. kr., men har i 2014 fået eftergivet en kortfristet gæld til de to ejerkommuner på i alt 3,3 mio. kr. Den resterende negative 17

18 egenkapital på 0,5 mio. kr. finansieres af ejerkommunerne i 2014, således at der ikke ultimo 2014 ingen egenkapital er i selskabet. Allerød forventer ikke noget overførselsbeløb, eftersom der i andet halvår er gennemført budgetreduktioner ned til det forventede forbrug som følge af kommunens ansættelses- og udgiftsstop. Det forventes, at der efter finansieringen af den ikke realiserede effektivisering, forsat er en positiv egenkapital i selskabet. Eftersom der ikke foretages særlige kontante indskud fra de fem kommuner i forbindelse med stiftelsen af selskabet, foreslås det, at denne del af egenkapitalen benyttes til finansiering af de etableringsomkostninger, som er nævnt i Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. I løbet af 2015 forventes der gennemført effektiviseringer, således at det fulde effektiviseringspotentiale på 6,3 mio. kr. realiseres i Serviceopgaver De serviceopgaver, som de tre beredskaber udfører for kommunerne i dag, er beskrevet i Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Serviceopgaverne er oplistet nedenfor, således at nærværende notat giver et samlet overblik over såvel beredskabsopgaver (afsnit 1 til 5) som serviceopgaver. Kommunerne skal være opmærksomme på, at serviceopgaverne efter dannelsen af det nye selskab skal løses i kommunerne eller forsat købes af beredskabet. Beredskabscheferne anbefaler, at alle serviceopgaver føres med over i det nye fælles beredskab. De serviceopgaver som samlet set i dag løses af de tre beredskaber havde i 2013 et omfang på 46 mio. kr. Omsætningen af serviceopgaver kan fordeles på de enkelte kommuner for at give et overblik over den forventede omsætning af serviceopgaver for det nye beredskabsselskab fordelt på kommuner. Der er dog tale om et estimeret opgørelse, da serviceopgaverne for Rudersdal/Hørsholm og Helsingør/Fredensborg nedenfor er fordelt efter indbyggertal, hvilket ikke nødvendigvis er den akkurate fordelingsnøgle for kommunerne individelle forbrug af serviceopgaverne. Nedenfor fremgår omsætningen af serviceopgaver Beløb i mio. kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Serviceopgaver 1,8 16,4 7,3 12,6 8,1 18

19 7.1 Serviceopgaver som udføres af Allerød Brandvæsen for Allerød Kommune Allerød Brandvæsen udfører serviceopgaver for kommunen for ca. 1,8 mio. kr. Følgende opgaver udføres: Driften af hjælpemiddeldepot, herunder opsætning og nedtagning af nødkald, nøglebokse etc. Den almindelige drift og vedligeholdelse af hjemmeplejens biler. Funktionen som risikokoordinator, herunder administrationen af forsikringsområdet og kontakt til kommunens forsikringsmægler. Den fysiske sikring af kommunens bygninger, herunder indkøb, drift og kontrakter med sikringsleverandører af tyverialarmer, video overvågning, låsesystemer, adgangskontrol mm Brandvæsenet har en ubemandet vagtcentral, der udover at modtage 112 samt ABA alarmer, modtager tyverialarmer og øvrige tekniske alarmer fra kommunale bygninger i Allerød og Furesø kommuner. Vagtcentralen løser både myndighedsopgaver og serviceopgaver. Servicevagtordning, der modtager og reagerer på borgerhenvendelser af enhver art, herunder meldinger om vandledningsbrud, stoppede vejbrønde, væltede træer, tryghedsbesøg på plejehjem mm. Afholdelse af førstehjælps- og brandslukningskurser for kommunens ansatte. Opsætning og eftersyn af brandmateriel i kommunens bygninger. 7.2 Serviceopgaver som udføres af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen for Hørsholm og Rudersdal Kommuner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen udfører serviceopgaver for kommunerne for ca. 23,7 mio. kr. Følgende opgaver udføres: Transport af borgere til og fra daghjem, aktivitetscentre, genoptræning samt kørsel af børn til specialskole og bøger fra bibliotek til skoler og plejehjem. Assistance til hjemmeplejen med løft af tunge borgere, hjertestop og behandling med ilt/sug, udbringning af linned. Udbringning af mad til institutioner og hjemmeboende pensionister. Fleet-management af i alt 76 hjemmeplejebiler med administration og vedligeholdelse. Drift af to kommuners hjælpemiddeldepoter med vask, reparation, ud- og hjembringning, opsætning af nødkald, nøglebokse og låsesystemer m.m. Tilsyn med - og vedligeholdelse af redningsposter. Administration og drift af brandhaner (Allerød Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen løser også opgaven men budgettet er under myndighedsdelen). Service af håndildslukkere. Døgnbemandet vagtcentral som håndterer nødkald, telefonhenvendelser til hjemmepleje, tyverialarmer, tekniske alarmer fra kommunale bygninger, borgerhenvendelser vedrørende vandledningsbrud, væltede træer, manglende vejbelysning m.m. og overvågning og ekspedition af nødkald fra Ballerup og Helsingør Kommuner. 19

20 7.3 Serviceopgaver som udføres af Nordsjællands Brandvæsen for Helsingør og Fredensborg kommuner Nordsjællands Brandvæsen udfører serviceopgaver for kommunerne for ca. 20,7 mio. kr. Følgende opgaver udføres: Drift af en fælles hjælpemiddelcentral for de to kommuner med ud- og hjembringning, reparation og vask af hjælpemidler, opsætning af nødkald, nøglebokse og låsesystemer m.m. Tyverivagtordning på alle kommunale bygninger i Fredensborg Kommune og drift af servicevagt der løfter borgere for hjemmeplejen i de to kommuner. Vedligeholdelse og eftersyn af hjertestartere i Helsingør Kommune. Brandskole med uddannelse af over kursister om året fra kommuner, søfarten og andre private virksomheder. Brandvæsenet har en ubemandet vagtcentral (kan bemandes ved behov), der udover at modtage 112-alarmer og automatiske brandalarmer samt videresender alarmerne til mandskabet og de enkelte stationer, modtager nødkald, tyverialarmer og tekniske alarmer fra kommunerne samt opsætning af nøglebokse ABA-kunder. Vagtcentralen løser både myndighedsopgaver og serviceopgaver. Varetager omstillingsopgaven for Helsingør Kommune. Kører ungdomsbrandvæsen sammen med Ung Fredensborg og har opstart af brandkadetter i Helsingør Kommune i samarbejde med SSPK og Center for Dagtilbud og Skoler. Vask og pleje af sundhedsbussen fra Fredensborg Kommune samt garageplads. Udlejning, drift og vedligeholdelse af SINE-terminaler hos eksterne samarbejdspartnere 7.4 Konklusion og anbefalinger Det er aftalt, at alle serviceopgaver som udgangspunkt flyttes med ind i beredskabssamarbejdet. 8. Samlet budgetgrundlag Det samlede budgetgrundlag til beredskabet er udgifterne og besparelserne i afsnit 2-6, som sammenholdes i dette afsnit og i øvrigt sammenstilles med omsætningen i de serviceopgaver, som beredskabet forventes at skulle løse jf. afsnit Prisfremskrivning af budgettet Budgetgrundlaget i afsnit 2, 3, 4, 5 og 7 er opgjort i 2013 priser, og skal således løn- og prisfremskrives til 2015 priser. Det er opgjort, at ca. 60 % af beredskabets udgifter er direkte lønudgifter. Herudover kommer, at udgifter vedr. bygninger indirekte består af såvel løn som diverse øvrige udgifter. For alle udgifter samlet set, estimeres lønudgifterne i beredskabets budgetgrundlag derfor at ligge lidt over 60 %. 20

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

N OTAT. Opgaver og økonomi i de nye beredskabsenheder

N OTAT. Opgaver og økonomi i de nye beredskabsenheder N OTAT Opgaver og økonomi i de nye beredskabsenheder KL udsendte d. 22. september 2014 notatet Juridiske rammer for etablering af beredskaber, der klargør, at de nye beredskabsenheder skal organiseres

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6 Østsjællands Beredskab Sagsnr. 278396 Brevid. 2306391 Ref. MLW Dir. tlf. 4631 3943 mariewaar@oesb.dk NOTAT: Budget 2017-2020 efter Beredskabskommissionens møde 13 05 2016 (2) 18. august 2016 Jf. vedtægter

Læs mere

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Overdragelsesaftale vedr. etablering af det fælleskommunale beredskab Brand & Redning Sønderjylland

Overdragelsesaftale vedr. etablering af det fælleskommunale beredskab Brand & Redning Sønderjylland Overdragelsesaftale vedr. etablering af det fælleskommunale beredskab Brand & Redning Sønderjylland Version af 10. december 2015 1 0. Præambel Regeringen og KL har i aftalen om kommunernes økonomi for

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. juni 2016aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission

Læs mere

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne/byrådene i de nævnte kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2016

Læs mere

Statusrapport for 2014

Statusrapport for 2014 JURIDISK KONTOR Dato: 6. maj 2015 Tlf. dir.: 4477 2881 Fax. dir.: 4477 2730 E-mail: ikj@balk.dk Kontakt: Inger Krogh-Jensen Sagsid: 00.01.10-P05-1-15 Statusrapport for 2014 Husleje- og Beboerklagenævnene

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Baggrunden for etablering af fælles hjælpemiddelcentral med Fredensborg Kommune, samt konsekvenser ved evt. opløsning

Baggrunden for etablering af fælles hjælpemiddelcentral med Fredensborg Kommune, samt konsekvenser ved evt. opløsning Baggrunden for etablering af fælles hjælpemiddelcentral med Fredensborg Kommune, samt konsekvenser ved evt. opløsning NOTAT Februar 2016 Administrativt anbefales det, at Fredensborg og Helsingør Kommuner

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Plan for Østjyllands Brandvæsen

Plan for Østjyllands Brandvæsen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2016 Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020 Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen fremsendes til Aarhus Byråd

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab LUKKET/FORTROLIGT Hovedstadens Beredskab Vurdering af grundlag for regulering af det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling (også benævnt Musefældeklausul ) Baggrund Etableringen af Hovedstadens

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 13. august 2014 Aftale om etablering af

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Tilstede: Direktør Rune Larsson (RL), Haderslev kommune BCH Jarl V Hansen,

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer Minikonference 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer 1. Velkomst v/ borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Minikonferencens formål indblik i nuværende beredskaber fælles viden

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere