Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg"

Transkript

1 Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september

2 Indhold 1. Formål med notatet Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende beredskab De primære udgifter på myndighedsområdet Forskelle i udgifterne på myndighedsområdet Korrektion vedr. køretøjer Korrektion vedr. administrative ydelser Sammenlignelige udgifter på myndighedsområdet Konklusion og anbefalinger Det frivillige beredskab De primære udgifter i det frivillige beredskab Forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab Korrektion vedr. køretøjer Korrektion vedr. bygninger/lokaler Sammenlignelige udgifter i det frivillige beredskab Konklusion og anbefalinger Bygninger De primære udgifter vedr. bygninger Forskelle i udgifter vedr. bygninger Korrektion vedr. bygninger Sammenlignelige udgifter vedr. bygninger Regler for deponering og lånerammer Deponering vedr. leje af kommunale bygninger Deponering vedr. leje af private bygninger Konklusion og anbefalinger Administrative ydelser udført af kommunerne De primære udgifter vedr. administration for beredskaberne der udføres i kommunerne Forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration Korrektion vedr. administration Sammenlignelige udgifter vedr. administration Konklusion og anbefalinger Effektiviseringer iht. økonomiaftalen for

3 7. Serviceopgaver Serviceopgaver som udføres af Allerød Brandvæsen for Allerød Kommune Serviceopgaver som udføres af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen for Hørsholm og Rudersdal Kommuner Serviceopgaver som udføres af Nordsjællands Brandvæsen for Helsingør og Fredensborg kommuner Konklusion og anbefalinger Samlet budgetgrundlag Prisfremskrivning af budgettet Budgetgrundlag for beredskabet i 2015 og Ensartede principper for budget og regnskab i øvrigt Ensartede afregningsprincipper Bilag

4 1. Formål med notatet Dette notat har til formål at opliste beredskabernes totale udgifter i 2013 til beredskabsopgaverne og dermed danne grundlaget for det budget, som det nye samlede beredskab skal stilles til rådighed for at løse beredskabsopgaverne på det nuværende serviceniveau. Opgørelsen af de totale udgifter er relevant fordi alle beredskabsudgifter ikke er konteret under beredskaberne i dag, og fordi der mellem kommunerne ikke er en ensartet praksis for hvad beredskaberne betaler for, og hvad der stilles gratis til rådighed af ejerkommunerne. Det er vigtigt, at beredskabet får stillet hele budgettet til rådighed for selv at kunne beslutte, hvordan opgaverne udføres mest effektivt. Notatet skal udover opgørelsen af beredskabernes totale udgifter skabe klarhed over, hvad der er beredskabsopgaver og de primære udgifter hertil (afsnit 2-5) samt serviceopgaver (afsnit 7) skabe klarhed over besparelseskravet i 2015 hhv. 2016, jf. økonomiaftalen for 2015 (afsnit 6) give forslag til budget/prissætning, der hvor udgifterne i beredskaberne ikke er sammenlignelige og/eller ikke giver udtryk for kommunernes reelle udgifter I afsnit 8 fremgår en samlet opgørelse over budgetbehovet inkl. besparelseskravet (afsnit 2-6 sammenlagt). Endvidere findes der i afsnit 8 nøgletal over budgetbehovet fordelt på indbyggertal, areal og antal brandstationer. I afsnit 8 gives også anbefalinger til fælles fremtidig pris- og lønfremskrivning, fælles fremtidige principper for op- og nedreguleringer af budgettet, tidsfrister for aflevering af budget og regnskab til kommunen, afregningsprincipper mv. I såvel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen fordeles udgifterne i dag efter indbyggertal. I talmaterialet i dette notat, er udgifterne til de to beredskaber således fordelt mellem disse kommuner efter denne fordelingsnøgle. Eftersom der arbejdes med regnskabstal for 2013 benyttes indbyggertallet opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar 2013 til fordeling af udgifterne. Skemaerne i afsnit 2, 3, 4, 5 og 7 findes også i bilag, hvor de ikke er opsplittet på enkelt kommuner, men på de tre nuværende beredskaber. Notatet er udarbejdet som bilag til Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 4

5 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende beredskab Det afhjælpende beredskab er kommunernes udrykningsberedskaber. Det forebyggende beredskab udfører brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, lejlighedstilladelser, beredskabsplanlægning mv. Det afhjælpende og det forebyggende beredskab for de tre kommuner er beskrevet i Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 2.1 De primære udgifter på myndighedsområdet De primære udgifter til myndighedsområdet er: Faste og variable personaleudgifter (lønninger og andre personalerelaterede udgifter) herunder løn til administrative medarbejdere samt øvrige administrationsudgifter Køretøjer og driftsudgifter ifm. køretøjerne Materiel, mundering, udrustning, tekniske installationer samt etablering, drift og vedligehold af brandhaner Indtægter ved blinde alarmer m.m. 2.2 Forskelle i udgifterne på myndighedsområdet Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle på myndighedsområdet. Allerød Rudersdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg Alle køretøjer leases Slukningskøretøjer er leaset, Køretøjer over leases 80 % af en tanksprøjte (V2) med undtagelse af 2 enheder i som udgangspunkt benyttes som alternativ til Birkerød. Små køretøjer er købt Dykkerberedskab sammen med etablering af brandhaner (de Dykkerberedskab sammen med Ruderdal Hørsholm Brandvæsen resterende 20 % benyttes af det Nordsjællands Brandvæsen Ruderdal/Hørsholm betales for frivillige beredskab) Højderedningsberedskab at varetage brandslukning i Intet dykkerberedskab I administrationen er ansat tre området Fredensborg Syd Der er ansat en medarbejder på medarbejdere. Den ene bruger Tre administrative personer er 15 timer i beredskabet til 50 % af tiden på serviceområdet. ansat i beredskabet administration (50 % af tiden Af Rudersdal Kommune købes Helsingør udfører: Support, ITprogrammer, bruges på serviceopgaver) IT-udstyr og -support, økonomi- konsulentbistand Alt anden administration og lønsystemer, juridisk økonomi, debitor foretages af kommunens assistance, udarbejdelse af Fredensborg udfører: HR støtte stabsfunktioner, og der betales regnskab m.m. herunder bl.a. konsulentbistand ikke herfor heller ikke for brug Beredskabet afholder selv til lønbehandling, ansættelse og af kommunens it systemer, itudstyr, revisionsudgifter afskedigelser. it-support mv. Rudersdal/Hørsholm har en Beredskabet afholder selv Der er ingen revisionsudgifter i særlig (gratis) udgifter til hardware og revision forbindelse med beredskabet vagtcentralordning, som stilles Har etableret egen Benytter og betaler Falck for til rådighed af Københavns vagtcentralordning med afledte vagtcentralordning Kommune drifts og vedligeholdelsesudgifter 5

6 2.2.1 Korrektion vedr. køretøjer Beredskaberne har forskellige udgifter til køretøjer som følge af, at nogle leases og andre købes. Eftersom de fleste køretøjer er leasede, er udgifterne til køretøjer gjort sammenlignelige ved at antage, at alle køretøjer leases og beregne de udgifter, der ville være i forbindelse hermed. Ønsker beredskabet at købe et køretøj, kan den ikke afholdte leasingafgift opspares til købet. Når alle køretøjer opgøres til leasingafgiften, fås derfor et reelt billede af det gennemsnitlige årlige budgetbehov til køretøjer. Følgende korrektioner er således foretaget vedr. køretøjer i forhold til de konkrete regnskabstal: Leasingudgift til køretøjer: Alle leasede køretøjer indgår med den leasingafgift, der betales Alle køb af køretøjer i 2013 indgår ikke i udgifterne Alle køretøjer, som er ejede, indgår med den leasingafgift, som skulle afholdes, såfremt køretøjet var leaset og ikke ejet Øvrige driftsudgifter ifm. køretøjer indregnes sammen med mundering, udrustning mv. Driftsudgifter til køretøjer, som ikke indgår i leasingafgiften skal således indregnes sammen med mundering, udrustning mv. Driftsudgifter til køretøjer kan være serviceudgifter, synsudgifter, brændstofudgifter, forsikring mv Korrektion vedr. administrative ydelser Udgifterne til myndighedsområdet indeholder administration i form af administrative medarbejdere og andre administrationsudgifter som revision, it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. Der er stor forskel på, hvor stor en administration, de enkelte beredskaber selv har, og hvor meget der købes eller leveres gratis af kommunerne. Derfor behandles administrationen i to dele: I skema 2.3 indgår følgende: De medarbejdere, som brandvæsnerne selv har ansat til administration, indgår i personaleudgifterne på myndighedsområdet sammen med brandvæsenets øvrige personale Øvrige administrative udgifter jf. ovenfor som brandvæsenerne selv afholder I skema 2.3 indgår således ikke udgifter som betales til kommunerne for administration eller øvrige administrationsudgifter eller som leveres gratis af kommunerne. De administrative ydelser som kommunerne udfører indenfor økonomi, HR og løn, sekretariat, jura og opkrævning, it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. er opgjort for sig i afsnit 5. 6

7 2.3 Sammenlignelige udgifter på myndighedsområdet Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de tre beredskabers myndighedsopgaver med de korrektioner/den tilgang, som er beskrevet ovenfor vedr. køretøjer og administration. Beløb i kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Personale- og administrationsudgifter Ruderdal/Hørsholm beredskabs arbejde for Helsingør/Fredensborgs beredskab ved Fredensborg Syd Køretøjer (opgjort til leasingværdi) Driftsudgifter til køretøjer, mundering, udrustning, brandhaner, tekniske installationer mv Udgifter ifm. vagtcentral Indtægter ved blinde alarmer m.m I alt Konklusion og anbefalinger Tallene indeholder alene regnskabstal for 2013, og er ikke en gennemsnit for flere års udgifter. Dette er selvfølgelig en potentiel fejlkilde, idet de enkelte beredskaber kan have været belastet forskelligt af beredskabsopgaver i Det vurderes dog, at grundlaget er brugbart som budgetgrundlag, når alle tre beredskaber betragtes samlet. Et beredskab kan have haft færre udgifter end et gennemsnitsår, mens et andet kan have haft flere udgifter. Forskelle i tallene kan derudover skyldes, at der mellem beredskaberne kan være forskel på serviceniveauerne på forskellige områder jf. afsnit 2.2 samt Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen, hvor serviceniveauerne er beskrevet. Derudover kan forskelle skyldes særlige forhold som fx, at Rudersdal/Hørsholm har haft mulighed for at benytte sig af en gratis vagtcentralordning stillet til rådighed af Københavns Kommune, som de øvrige to beredskaber selv har skullet finde en løsning på og selv bekoste, at Helsingør/Fredensborg dækker et markant større areal end de øvrige to beredskaber osv. 3. Det frivillige beredskab Alle tre beredskaber har en supplerende frivillig beredskabsenhed. De frivillige beredskaber er et supplerende beredskab, som kan tilkaldes indenfor 1-2 timer som ekstra bemanding. De frivillige får ingen løn, og der udbetales kun instruktørløn i forbindelse med uddannelse. 7

8 3.1 De primære udgifter i det frivillige beredskab De primære udgifter til de frivillige beredskaber er: Instruktørløn Beklædning og materiel Køretøjer Bygninger/lokaler til det frivillige beredskab Ungdomsbrandvæsen Indtægter fra staten (enhedstimer fra Beredskabsstyrelsen) 3.2 Forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle i de frivillige beredskaber. Allerød Rudersdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg Det Frivillige beredskab har indgået separat aftale med henholdsvis Rudersdal og Hørsholm Kommuner En kommunal bygning benyttes alene som beredskabsgård for de frivillige og deres køretøjer De frivillige har 20 % af tanksprøjte V2 som leases. De frivillige har derudover to biler stillet til rådighed som ejes af kommunen Har eget budget som godkendes politisk De frivillige indgår i brandvæsnets opgavevaretagelse forbyggende og operativt, og er en integreret del af brandvæsenet Korrektion vedr. køretøjer Beredskaberne har forskellige udgifter til køretøjer som følge af, at nogle leases og nogle købes. I opgørelsen af udgifter til de frivilliges køretøjer opgøres disse efter samme princip som nævnt i afsnit Dvs. at alle køretøjer opgøres til det, de ville koste at lease, uanset om de er ejede eller leasede. I opgørelsen nedenfor i tabel 3.3 er øvrige driftsudgifter til køretøjer tillagt i udgifterne til køretøjer Korrektion vedr. bygninger/lokaler I nogle beredskaber lejes lokaler til det frivillige beredskab, i andre benyttes særskilte kommunale bygninger, og nogle bruger brandstationerne. På grund af denne forskellighed opgøres de bygninger, der benyttes til det frivillige beredskab sammen med de øvrige bygninger i afsnit 4. Bygninger indgår derfor ikke i opgørelsen af det frivillige beredskab. 8

9 3.3 Sammenlignelige udgifter i det frivillige beredskab Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de tre beredskabers frivillige beredskaber med de korrektioner, som er beskrevet ovenfor vedr. køretøjer og bygninger/lokaler. Beløb i kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Køretøjer Øvrige udgifter Indtægter fra staten I alt Konklusion og anbefalinger Beredskabscheferne anbefaler en ny fælles enhed organiseret under operativ afdeling. Samarbejdsaftaler, som findes i dag skal således opsiges/tilpasses som følge heraf. 4. Bygninger I Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen er brandstationerne i de tre beredskaber beskrevet. Nedenfor fremgår en oversigt over alle bygninger, som beredskaberne råder over herunder også diverse lokaler og administrationsbygninger. Af oversigten fremgår ejerforhold, bygningernes benyttelse og om der betales husleje. Bygning Benyttes til (opgjort i areal) Ejer og lejeforhold Hornbæk (brandstation) Myndighedsopgaver Helsingør lejer af privat person. Beredskabet betaler husleje. Espergærde (brandstation) Myndighedsopgaver Helsingør lejer grund af privat men ejer bygning. Beredskabet betaler husleje. Helsingør (brandstation) Myndighedsopgaver Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje. Helsingør (administrationsbygning) Adm. vedr. myndighedsområdet (90 %) Serviceopgaver (10 %) Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje. Tikøb (brandstation) Myndighedsopgaver Helsingør er ejer. Beredskabet betaler husleje. Fredensborg (brandstation) Myndighedsområdet (50 %) Serviceopgaver (50 %) Fredensborg er ejer. Beredskabet betaler husleje. Nærum (brandstation) Myndighedsområdet (80 %) Serviceopgaver (20 %) Ruderdal er ejer. Beredskabet betaler husleje. Birkerød (brandstation) Myndighedsområdet Rudersdal er ejer. Beredskabet betaler for vedligehold og forbrug i stedet for husleje Hørsholm (brandstation) Myndighedsområdet (73 %) Serviceopgaver (27 %) Hørsholm er ejer. Beredskabet betaler husleje. Lokaler på Høvelte Kaserne Det frivillige beredskab Rudersdal leje af privat person. Beredskabet betaler husleje. Allerød (brandstation) Myndighedsområdet Allerød er ejer. Der betales ikke husleje. Vassingerød (garage) Det frivillige beredskab (45 %) Serviceopgaver (55 %) Allerød er ejer. Der betales ikke husleje. 9

10 4.1 De primære udgifter vedr. bygninger Der er følgende udgifter vedr. bygninger: Lejeudgift til private udlejere Lejeudgifter til kommunen Ejendomsskatter Vedligehold (indvendig/udvendig, tekniske installationer samt vedligehold af udenomsarealer inkl. snerydning) Forbrug (vand, el, varme, renovation) Forsikringer 4.2 Forskelle i udgifter vedr. bygninger Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. beredskabernes bygninger, sådan som der i dag afregnes for bygningerne. Allerød Rudersdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg Der betales ikke husleje for Der betales husleje for Nærum Station Hornbæk er privat ejet brandstationen og og Hørsholm stationer (undtaget og lejes via Helsingør Kommune beredskabsgården eftersom kælderen på Hørsholm Brandstationen Espergærde er beredskabet er kommunalt brandstation). Forsikring, kommunal ejet, men grunden Alle forsikringer, vedligehold og forbrug betales lejer kommunen af en privat. vedligeholdelses- og over lejen for disse to stationer Beredskabet betaler kommunen forbrugsudgifter til For stationen i Birkerød betales leje brandstationen og der ikke husleje. Der betales i De 3 øvrige brandstationer og en beredskabsgården betales af stedet for forsikringer, administrationsbygning er kommunen vedligehold og forbrug kommunalt ejet og der betales Kommunen har brugt til Der lejes lokaler på Høvelte husleje forsikringer, vedligehold og Kaserne til det frivillige I alle huslejer indgår forsikringer, forbrug på den del af de to beredskab inkl. vedligehold og ejendomsskatter, vedligehold og bygninger, som bruges til forbrug forbrug, (beredskabet har hidtil beredskabsopgaver betalt mindre vedligeholdelsesudgifter som fx Beredskabet betaler i alt i leje/forsikring/vedligehold/forbrug for den del af de fire bygninger, som bruges til beredskabsopgaver maling mv.) Beredskabet betaler i leje for de seks bygninger for den del af bygningerne, som bruges til beredskabsopgaver Korrektion vedr. bygninger Beredskaberne har forskellige udgifter til bygninger eftersom nogle betaler husleje og andre ikke. Samtidig er der forskel på, i hvilket niveau huslejen er opgjort, hvad beredskaberne betaler af øvrige bygningsudgifter. Det er således hverken fyldestgørende eller muligt at sammenligne udgifterne til bygningerne ud fra de bygningsudgifter, der indgår i beredskabernes/kommunernes regnskaber. Desuden skal det sikres, at lovgivningen overholdes, og at alle bygninger derfor fremover udlejes på markedsvilkår til beredskabet og dermed også, at beredskabet overføres budget hertil. 10

11 For hver enkelt kommune skal det således vurderes, hvilket budgetgrundlag, der bør indregnes i budgetgrundlaget, hvor udgangspunktet er, at der indskydes det areal og det budget, der i dag er afsat til bygningerne. 4.3 Sammenlignelige udgifter vedr. bygninger Allerød Brandvæsen har hidtil ikke betalt husleje, eftersom beredskabet har været kommunalt. Der skal således beregnes et helt nyt budgetgrundlag svarende til markedslejen for de to bygninger, som benyttes i Allerød Kommune. De to bygninger er af meget forskellig karakter, og huslejen dermed også forskellig. For beredskabsgården i Vassingerød, som er en ældre bygning, som ikke dagligt er fuldt opvarmet, er der opgjort en husleje alt inklusiv på 325 kr. pr. m2 for garagefaciliteter og 575 kr. pr. m2 for kontorfaciliteter svarende til en husleje på i alt kr. Brandstationen i Allerød er fra 2004 og mere centralt placeret, og bygningen er fuldt opvarmet hele tiden. Huslejen alt inklusiv for brandstationen er opgjort til 830 kr. pr. m2 for garagefaciliteter og kr. pr. m2 for kontorfaciliteter, hvilket svarer til en samlet husleje på kr. For Allerød Kommune skal der således indgå et budgetgrundlag vedr. bygninger på kr. Ruderdal/Hørsholm har betalt husleje efter forskellige principper for nogle af de bygninger, som har været stillet beredskabet til rådighed, mens andre bygninger er stillet til rådighed uden afregning. Afregning af det private lejemål er sket efter den af udlejer fastsatte pris på alt inklusiv. Rudersdal og Hørsholm Kommuner har i forbindelse med etableringen af det nye beredskab valgt at revurdere huslejen for de bygninger, som kommunerne stiller beredskabet til rådighed. Det betyder, at der fremover opkræves følgende huslejer inklusiv forbrug (men ex. indvendigt vedligehold, som er indeholdt i budgetgrundlaget for myndighedsopgaven) for de tre kommunale bygninger: 668 kr. pr. m2 for bygningen i Nærum (svarende til en husleje på i alt ), 816 kr. pr. m2 for bygningen i Birkerød (svarende til i alt kr.) og for bygningen i Hørsholm opkræves der 302 kr. pr. m2 for kælderarealer, 602 kr. pr. m2 for garagearealer og kr. pr. m2 for administrationsarealer (svarende til i alt kr.). Budgetgrundlaget for Ruderdal og Hørsholm Kommuner vedr. bygningerne er således i alt kr. Helsingør/Fredensborg betaler i dag husleje alt inklusiv efter en aftale om husleje fra 2004, der dengang blev sat til 500 kr. pr. garage m2 og kr. pr. kontor m2. Priserne svarer i 2013 priser til hhv. 632 og kr. pr. m2. Afregning af de to private lejemål sker efter den af udlejer fastsatte pris på i alt kr. For Helsingør/Fredensborg vurderes den samlede husleje på i alt kr. i 2013 at svare til bygningernes reelle værdi, og dermed være det budgetgrundlag, som skal benyttes for bygningerne i Helsingør og Fredensborg Kommuner. Efter ovenstående korrektioner, vurderes det, at alle bygninger er prissat i henhold til bygningernes reelle værdier. Desuden afregnes alle bygninger nu inklusiv alle de i afsnit 4.1 nævnte bygningsudgifter. Bygningsudgifterne som skal indregnes i budgetgrundlaget udgør således følgende: Beløb i kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Bygningsudgifter Det anbefales, at der i forbindelse med etableringen af selskabet udarbejdes lejeaftaler vedr. de enkelte bygninger, og at der i lejeaftalerne indarbejdes ensartede lejevilkår med hensyn til fx opsigelsesvarsler, eventuelle bindinger på lejeaftalerne mv., således at beredskabet ikke har forskellige vilkår at tage hensyn 11

12 til. Det anbefales i den sammenhæng også at vurdere, om det kan være hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret og budgettet til forbrug og indvendig vedligehold for alle de kommunale bygninger til beredskabet og sænke huslejen tilsvarende, for at beredskabet får mulighed for opnå besparelser på disse udgiftsområder. Ligeledes bør der laves en fælles aftale om, hvilken prisstigningstakst huslejen for de kommunale bygninger skal reguleres med, for at der af denne årsag ikke sker en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne i forhold til det aftalte forhold. Det anbefales, at huslejen reguleres med KL s prisstigningstakst for løn og priser i alt, som udmeldes i skrivelse G.1-1. ved budgetlægningen. Således kan huslejen for det kommende år indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen. I øvrigt anbefales det, at lejeaftaler vedr. private lejemål overdrages fra kommunerne til beredskabet (Hornbæk brandstation samt lokalerne på Høvelte Kaserne), og at eventuelle fremtidige private lejemål indgås direkte mellem beredskabet og den private udlejer. Jævnfør afsnit 4.5 om deponering, bør et lejemål dog ikke kunne indgås uden byrådenes godkendelse, såfremt det medfører et deponeringskrav for kommunen. 4.4 Regler for deponering og lånerammer Det er væsentligt, om der skal foretages deponering, når bygningerne udlejes af kommunen til beredskabet, og når beredskabet lejer af private udlejere. Som udgangspunkt skal der kun deponeres, hvis lejemålet kan sidestilles med en ny anlægsopgave Deponering vedr. leje af kommunale bygninger Ved leje af de nuværende kommunale bygninger, er der ikke tale om en ny anlægsopgave. Bygningerne er på et tidligere tidspunkt finansieret af kommunerne. Indenrigsministeriet har derfor meddelt, at der som udgangspunkt ikke skal ske deponering vedr. disse bygninger. Værdien af de nuværende bygninger i de enkelte kommuner, vil dog formentlig ikke fordele sig præcist efter den i samordningsaftalen fastsatte fordelingsnøgle, som deponering skal fordeles efter i et selskab med fælles kommunal benyttelse jf. lånebekendtgørelsen. Indenrigsministeriet har som følge heraf lavet en foreløbig udmelding om, at der skal beregnes en forholdsmæssig andel af bygningernes værdi efter fordelingsnøglen, hvorefter de kommuner, hvis egne bygninger har en lavere værdi end den beregnede andel, skal deponere forskellen. Samlokalisering af beredskaberne må ikke medføre en stigning i det benyttede areal eller en stigning i værdien af den samlede bygningsmasse, idet et øget bygningsareal eller et lejemål til en højere værdi, vil medføre et øget deponeringskrav for alle kommuner Hvis en samlokalisering medfører en anderledes fordeling af bygningsmassen mellem kommunerne (fx ved opsigelse af et kommunalt lejemål og indgåelse af en lejeaftale af en anden kommunes bygning), medfører 12

13 deponeringsreglerne, at der kan ske en væsentlig ændring af deponeringskravet for den kommune, hvor et kommunalt lejemål opsiges. Det er aftalt, at KL vil afklare problematikken med Indenrigsministeriet, med henblik på at finde en løsning, hvor kommunerne hverken skal deponere som følge af etableringen af beredskabsselskaberne eller som følge af eventuelle efterfølgende samlokaliseringer. Argumentet er, at det ikke kan have været tanken bag beslutningen om færre beredskabsenheder, at påføre kommunerne økonomiske byrder, som de ellers ikke ville have haft. I denne økonomiske opgørelse forudsættes det således, at kommunerne holdes fri for de deponeringsforpligtelser, som de gældende deponeringsregler ellers foreskriver Deponering vedr. leje af private bygninger Ved leje af private bygninger, skal der deponeres, fordi lejemålet kan sidestilles med en ny anlægsopgave. Er der tidligere foretaget deponering for en privat lejet bygning, skal der som udgangspunkt ikke ske deponering på ny. Beredskabet kommer til at råde over to bygninger, som er private lejemål (brandstationen i Hornbæk og lokaler på Høvelte Kaserne til Ruderdal/Hørsholms frivillige beredskab), samt en grund, som er privat lejemål (Espergærde bygningen er kommunens). Helsingør Kommune har tidligere foretaget deponering vedr. de to private lejemål. Deponeringen er nedskrevet efter reglerne herom, således at der pr. 1. januar 2015 resterer følgende deponeringskrav for Helsingør Kommune: Oprindelig deponering Rest deponering Resterende år deponeringen afskrives over pr Hornbæk kr kr. 4 år Espergærde (grund) kr kr. 14 år Ruderdal/Hørsholm har ikke foretaget deponering vedr. lokalerne på Høvelte Kaserne. Indenrigsministeriet har ikke givet en klar tilkendegivelse af, om etableringen af et nyt selskab, vil have betydning for, hvorvidt værdien af de private lejemål skal vurderes på ny, og om deponeringens oprindelige værdi skal forhøjes, således at det resterende deponikrav også skal forhøjes. I lighed med fordelingen af deponeringskravet for de kommunale bygninger, skal deponeringskravet vedr. de privatlejede bygninger også fordeles forholdsmæssigt. Indenrigsministeriet har dog som nævnt ovenfor endnu ikke givet en skriftlig tilbagemelding herpå. 13

14 I denne økonomiske opgørelse forudsættes det dog, at kommunerne holdes fri for yderligere deponeringsforpligtelser, som de gældende deponeringsregler måtte foreskrive jf. de drøftelser som KL forventes at indlede med Indenrigsministeriet. 4.5 Konklusion og anbefalinger Det vurderes, at alle bygninger er prissat i henhold til bygningernes reelle værdier. De beregnede lejeudgifter er opgjort inkl. alle udgifter for alle bygninger (for Rudersdal og Hørsholms bygninger dog uden indvendig vedligehold, som er indregnet i budgetgrundlaget under myndighedsopgaven i afsnit 2). Det anbefales at vurdere, om det kan være hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret og budgettet til indvendig vedligehold til beredskabet for alle bygningerne (som det er tilfældet for Rudersdal og Hørsholms bygninger), ligesom det bør vurderes om det er hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret og budgettet til forbrug på tilsvarende vis. I så fald bør huslejen naturligvis reduceres tilsvarende. Alle huslejer for kommunale bygninger bør reguleres med samme prisstigningstakst fremadrettet (KL s prisstigningstakst for løn og priser i alt, som udmeldes i skrivelse G.1-1). Endvidere anbefales det, at alle lejeaftaler med private udlejere af bygninger, som beredskabet benytter, overdrages til beredskabet. Det forudsættes, at KL s drøftelser med Indenrigsministeriet om deponering er, at kommunerne i beredskabssamarbejdet ikke skal deponere. Der indarbejdes således ikke økonomiske konsekvenser som følge af de gældende deponeringsregler. Det er væsentligt, at der i arbejdet med at samlokalisere beredskaberne ikke sker en stigning i det benyttede areal og at finansieringen af samlokaliseringen sker indenfor budgetgrundlaget, idet et øget bygningsareal eller et lejemål til en højere værdi, vil medføre et deponeringskrav for alle kommuner. Der bør være opmærksomhed på, at eventuel låntagning og garantistillelse på lignende vis som lejeaftaler vedr. lokaler belaster de deltagende kommuners låneramme forholdsmæssigt i forhold til den valgte fordelingsnøgle (eller stiller krav om en tilsvarende deponering). Det er derfor væsentligt, at såvel indgåelse af lejeaftaler (som ikke erstatter en tidligere lejeaftale), garantistillelse og låneoptagelse ikke kan vedtages egenrådigt af Beredskabskommissionen eller enkelte kommuner, men skal vedtages af alle kommunernes byråd. Det er derfor relevant, at dette indgår i samordningsaftalen. 5. Administrative ydelser udført af kommunerne Administrationen for de tre kommuner er beskrevet i Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Som nævnt i afsnit 2 er der stor forskel på, hvor stor en administration, de enkelte beredskaber selv har hvad de selv har ansat af administrative medarbejdere og hvad de selv betaler af øvrige administrative udgifter som revision, it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. Der er også stor forskel hvad de opkræves for de administrative ydelser, som kommunen stiller til rådighed. 14

15 Løn til administrative medarbejdere og øvrige administrative udgifter, som beredskaberne selv afholder, indgår i afsnit 2. Betaling af administrative ydelser til kommunerne er således ikke en del af udgifterne i afsnit 2. Dette afsnit omhandler kommunernes udgifter til administrative medarbejdere, som udfører opgaver for beredskabet samt administrative udgifter, som afholdes af kommunerne for beredskabet. 5.1 De primære udgifter vedr. administration for beredskaberne der udføres i kommunerne De udgifter som indgår i administrationen af beredskaberne i kommunerne er primært: Udgifter til indberetning og udbetaling af løn mv. Udgifter til bogføring, controlling, budgetlægning og -opfølgning, regnskabsudarbejdelse mv. Sekretariatsudgifter og juridisk bistand Revisionsudgifter hvis betalt af kommunen Udgifter til it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. 5.2 Forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. administrationen i beredskaberne. Allerød Rudersdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg Af Rudersdal Kommune købes Helsingør udfører: Support, ITprogrammer, IT-udstyr og -support, økonomiog konsulentbistand lønsystemer, juridisk økonomi, debitorarbejde assistance, udarbejdelse af regnskab m.m. Der er ansat en medarbejder på 15 timer i beredskabet til administration (50 % af tiden bruges på serviceopgaver), alt anden administration foretages af kommunens stabsfunktioner, og der betales ikke herfor Der betales heller ikke for brug af kommunens it systemer, itudstyr, it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. Beredskabschefen og viceberedskabschefen har kontorfaciliteter på rådhuset Beredskabet revideres sammen med kommunens øvrige regnskab Kommunen betaler ansvars- og ulykkesforsikring for brandmændene, kantineudgifter, inventar mv. Beredskabet afholder selv udgifter til revision (disse udgifter indgår derfor i skema 2.3) Fredensborg udfører: HR støtte herunder konsulentbistand til lønbehandling, ansættelse og afskedigelser. Der betales ikke for det arbejde og de it-systemer, som Helsingør og Fredensborg stiller til rådighed Beredskabet afholder selv udgifter til hardware og revision (disse udgifter indgår derfor i skema 2.3) 15

16 5.2.1 Korrektion vedr. administration Som det fremgår, er der store forskelle på, hvor meget beredskaberne benytter sig af kommunens administration og it samt hvad de betaler for det. Bedste sammenlignelige udgifter for de faktiske udgifter vedr. administrative ydelser fra kommunerne, er således ikke de beløb, der i dag betales (eller ikke betales) for ydelserne. Der kan heller ikke beregnes en generel administrationsprocent i forhold til beredskabets myndighedsudgifter, da der indgår forskellige niveauer af administration i de enkelte beredskabers myndighedsudgifter. Bedste sammenligningsgrundlag fås derfor ved at se bort fra den betaling, der sker for administration til kommunen (der hvor der betales herfor), og i stedet sammenlægge følgende udgifter vedr. de administrative ydelser, som udføres vedr. beredskabsopgaverne i kommunerne: løn- og økonomiadministration, juridisk bistand og sekretariatsarbejde mv. øvrige direkte personalerelaterede udgifter som forsikringer, kantineudgifter, inventar mv. it-udstyr, it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-licenser, it-support, inventar, kontorhold mv. revisionsudgifter (hvis betalt af kommunen) 5.3 Sammenlignelige udgifter vedr. administration Nedenfor fremgår sammenlignelige udgifter for de tre beredskabers brug af kommunernes administration og it ud fra den tilgang, som er beskrevet ovenfor vedr. administration. De enkelte kommuner har selv opgjort udgifterne efter principperne om omkostningsbaserede takster. Det opgjorte budgetgrundlag er som nævnt ikke nødvendigvis overensstemmende med det hidtil opkrævede. Beløb i kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Administration og it udført af kommunen for beredskaberne Konklusion og anbefalinger Det anbefales, at beredskabet får stillet budget til rådighed svarende til den totale administration, der hidtil er blevet udført for beredskaberne af kommunerne uanset om det er det beløb, som kommunerne hidtil har opkrævet for deres ydelser. Beredskabernes budget bør således tillægges de administrative udgifter, som hidtil er blevet afholdt i kommunerne. Beredskabet har derved mulighed for selv at varetage den fulde administration eller selv vælge en eller flere kommuner (eller andre) til at udføre disse administrationsopgaver. 16

17 6. Effektiviseringer iht. økonomiaftalen for 2015 KL har den 25. juni fremsendt borgmesterbrev, som præciserer økonomiaftalens afsnit om beredskabet. Det fremgår, at der som et led i moderniseringsaftalen skal effektiviseres for 100 mio. kr. i 2015 samt for 50 mio. kr. som følge af DUT princippet. I alt 150 mio. kr. I 2016 stiger disse tal til hhv. 100 og 75 mio. kr. I alt 175 mio. kr. Nedenfor fremgår bloktilskudsnøglerne for 2015 sammenholdt med de beløb, der er fremsat som effektiviseringspotentialer i økonomiaftalen i 2015 og Beløb i kr. i 2015 priser pct. 150 mio. (2015 besparelse) 175 mio. (2016 besparelse) Merbesparelse i 2016 Allerød 0, Fredensborg 0, Helsingør 1, Hørsholm 0, Rudersdal 0, I alt 3, Effektiviseringerne indarbejdes fuldt ud i budgetgrundlaget for 2015 og Eftersom det nye beredskab først stiftes , vil mange effektiviseringer først være fuldt implementeret i løbet af andet halvår af Det må derfor forventes, at en del af effektiviseringerne for 2015 ikke kan realiseres i Det foreslås derfor, at finansiere den del af effektiviseringen, som ikke kan realiseres i 2015, af egenkapitalen, som de nuværende beredskaber bringer ind i det nye selskab. Nedenfor fremgår en oversigt over den forventede egenkapital pr Forventet egenkapital pr i kr. Ruderdal/Hørsholm Helsingør/Fredensborg 0 Allerød 0 I alt Rudersdal/Hørsholm havde pr en egenkapital på 4,5 mio. kr., men forventer i 2014 et forbrug af egenkapitalen på 1,0 mio. kr. til finansiering af bl.a. nyt kørselssystem, og dermed en egenkapital ultimo 2014 på 3,5 mio. kr. Helsingør/Fredensborg havde pr en negativ egenkapital på 3,8 mio. kr., men har i 2014 fået eftergivet en kortfristet gæld til de to ejerkommuner på i alt 3,3 mio. kr. Den resterende negative 17

18 egenkapital på 0,5 mio. kr. finansieres af ejerkommunerne i 2014, således at der ikke ultimo 2014 ingen egenkapital er i selskabet. Allerød forventer ikke noget overførselsbeløb, eftersom der i andet halvår er gennemført budgetreduktioner ned til det forventede forbrug som følge af kommunens ansættelses- og udgiftsstop. Det forventes, at der efter finansieringen af den ikke realiserede effektivisering, forsat er en positiv egenkapital i selskabet. Eftersom der ikke foretages særlige kontante indskud fra de fem kommuner i forbindelse med stiftelsen af selskabet, foreslås det, at denne del af egenkapitalen benyttes til finansiering af de etableringsomkostninger, som er nævnt i Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. I løbet af 2015 forventes der gennemført effektiviseringer, således at det fulde effektiviseringspotentiale på 6,3 mio. kr. realiseres i Serviceopgaver De serviceopgaver, som de tre beredskaber udfører for kommunerne i dag, er beskrevet i Beslutningsoplæg til etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Serviceopgaverne er oplistet nedenfor, således at nærværende notat giver et samlet overblik over såvel beredskabsopgaver (afsnit 1 til 5) som serviceopgaver. Kommunerne skal være opmærksomme på, at serviceopgaverne efter dannelsen af det nye selskab skal løses i kommunerne eller forsat købes af beredskabet. Beredskabscheferne anbefaler, at alle serviceopgaver føres med over i det nye fælles beredskab. De serviceopgaver som samlet set i dag løses af de tre beredskaber havde i 2013 et omfang på 46 mio. kr. Omsætningen af serviceopgaver kan fordeles på de enkelte kommuner for at give et overblik over den forventede omsætning af serviceopgaver for det nye beredskabsselskab fordelt på kommuner. Der er dog tale om et estimeret opgørelse, da serviceopgaverne for Rudersdal/Hørsholm og Helsingør/Fredensborg nedenfor er fordelt efter indbyggertal, hvilket ikke nødvendigvis er den akkurate fordelingsnøgle for kommunerne individelle forbrug af serviceopgaverne. Nedenfor fremgår omsætningen af serviceopgaver Beløb i mio. kr. Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør Fredensborg Serviceopgaver 1,8 16,4 7,3 12,6 8,1 18

19 7.1 Serviceopgaver som udføres af Allerød Brandvæsen for Allerød Kommune Allerød Brandvæsen udfører serviceopgaver for kommunen for ca. 1,8 mio. kr. Følgende opgaver udføres: Driften af hjælpemiddeldepot, herunder opsætning og nedtagning af nødkald, nøglebokse etc. Den almindelige drift og vedligeholdelse af hjemmeplejens biler. Funktionen som risikokoordinator, herunder administrationen af forsikringsområdet og kontakt til kommunens forsikringsmægler. Den fysiske sikring af kommunens bygninger, herunder indkøb, drift og kontrakter med sikringsleverandører af tyverialarmer, video overvågning, låsesystemer, adgangskontrol mm Brandvæsenet har en ubemandet vagtcentral, der udover at modtage 112 samt ABA alarmer, modtager tyverialarmer og øvrige tekniske alarmer fra kommunale bygninger i Allerød og Furesø kommuner. Vagtcentralen løser både myndighedsopgaver og serviceopgaver. Servicevagtordning, der modtager og reagerer på borgerhenvendelser af enhver art, herunder meldinger om vandledningsbrud, stoppede vejbrønde, væltede træer, tryghedsbesøg på plejehjem mm. Afholdelse af førstehjælps- og brandslukningskurser for kommunens ansatte. Opsætning og eftersyn af brandmateriel i kommunens bygninger. 7.2 Serviceopgaver som udføres af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen for Hørsholm og Rudersdal Kommuner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen udfører serviceopgaver for kommunerne for ca. 23,7 mio. kr. Følgende opgaver udføres: Transport af borgere til og fra daghjem, aktivitetscentre, genoptræning samt kørsel af børn til specialskole og bøger fra bibliotek til skoler og plejehjem. Assistance til hjemmeplejen med løft af tunge borgere, hjertestop og behandling med ilt/sug, udbringning af linned. Udbringning af mad til institutioner og hjemmeboende pensionister. Fleet-management af i alt 76 hjemmeplejebiler med administration og vedligeholdelse. Drift af to kommuners hjælpemiddeldepoter med vask, reparation, ud- og hjembringning, opsætning af nødkald, nøglebokse og låsesystemer m.m. Tilsyn med - og vedligeholdelse af redningsposter. Administration og drift af brandhaner (Allerød Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen løser også opgaven men budgettet er under myndighedsdelen). Service af håndildslukkere. Døgnbemandet vagtcentral som håndterer nødkald, telefonhenvendelser til hjemmepleje, tyverialarmer, tekniske alarmer fra kommunale bygninger, borgerhenvendelser vedrørende vandledningsbrud, væltede træer, manglende vejbelysning m.m. og overvågning og ekspedition af nødkald fra Ballerup og Helsingør Kommuner. 19

20 7.3 Serviceopgaver som udføres af Nordsjællands Brandvæsen for Helsingør og Fredensborg kommuner Nordsjællands Brandvæsen udfører serviceopgaver for kommunerne for ca. 20,7 mio. kr. Følgende opgaver udføres: Drift af en fælles hjælpemiddelcentral for de to kommuner med ud- og hjembringning, reparation og vask af hjælpemidler, opsætning af nødkald, nøglebokse og låsesystemer m.m. Tyverivagtordning på alle kommunale bygninger i Fredensborg Kommune og drift af servicevagt der løfter borgere for hjemmeplejen i de to kommuner. Vedligeholdelse og eftersyn af hjertestartere i Helsingør Kommune. Brandskole med uddannelse af over kursister om året fra kommuner, søfarten og andre private virksomheder. Brandvæsenet har en ubemandet vagtcentral (kan bemandes ved behov), der udover at modtage 112-alarmer og automatiske brandalarmer samt videresender alarmerne til mandskabet og de enkelte stationer, modtager nødkald, tyverialarmer og tekniske alarmer fra kommunerne samt opsætning af nøglebokse ABA-kunder. Vagtcentralen løser både myndighedsopgaver og serviceopgaver. Varetager omstillingsopgaven for Helsingør Kommune. Kører ungdomsbrandvæsen sammen med Ung Fredensborg og har opstart af brandkadetter i Helsingør Kommune i samarbejde med SSPK og Center for Dagtilbud og Skoler. Vask og pleje af sundhedsbussen fra Fredensborg Kommune samt garageplads. Udlejning, drift og vedligeholdelse af SINE-terminaler hos eksterne samarbejdspartnere 7.4 Konklusion og anbefalinger Det er aftalt, at alle serviceopgaver som udgangspunkt flyttes med ind i beredskabssamarbejdet. 8. Samlet budgetgrundlag Det samlede budgetgrundlag til beredskabet er udgifterne og besparelserne i afsnit 2-6, som sammenholdes i dette afsnit og i øvrigt sammenstilles med omsætningen i de serviceopgaver, som beredskabet forventes at skulle løse jf. afsnit Prisfremskrivning af budgettet Budgetgrundlaget i afsnit 2, 3, 4, 5 og 7 er opgjort i 2013 priser, og skal således løn- og prisfremskrives til 2015 priser. Det er opgjort, at ca. 60 % af beredskabets udgifter er direkte lønudgifter. Herudover kommer, at udgifter vedr. bygninger indirekte består af såvel løn som diverse øvrige udgifter. For alle udgifter samlet set, estimeres lønudgifterne i beredskabets budgetgrundlag derfor at ligge lidt over 60 %. 20

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere