Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008"

Transkript

1 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 22. marts 2008, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Bo Johansen BJ Per Jespersgaard PJ Christian Kubel CK Poul Møller PM Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen Ca 100 var til stede, hvor 64 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen. Formanden meddelte, at det glatte føre betød, at pølsevognen fra Thybolig desværre var aflyst, hvilket medførte et par beklagende udbrud fra forsamlingen. Endvidere beklagede formanden, at vejene desværre ikke var gjort i stand, grundet dårligt vejr. Formanden oplyste, at Købmand Hillgaard havde sponsoreret 6 kasser sodavand til generalforsamlingen - og at EDC-mægleren i Hurup havde givet ejerforeningen 3x2 flasker rødvin. Dagsorden: 1) Valg af dirigent og evt. stemmetællere Bestyrelsen foreslog Jørgen Knudsen, VK 19, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig. 2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2007 Formandens beretning - generalforsamling 2008

2 Vand og atter vand det var det mest karakteristiske billede af Vorupør Klit, da året 2007 tog sin begyndelse. De enorme nedbørsmænger resulterede, som sikkert alle husker, i, at lavningen i det sydvestlige hjørne af Vorupør Klit modtog ekstremt meget vand. Dette skyldes primært, at de store mænger vand bevirkede, at grøftesystemet omkring Førby Sø førte vandet mod vest, i stedet for som vanligt mod øst, og dette vand er så via grøftesystemerne på den vestre side af Kystvejen endt i vores lavning. Der var flere perioder været vand henover Bredkærvej mod vest, som er den retning, vandet vil løbe, når der er fyldt op på vores side af vejen. Vandet var betænkeligt nær ved et af vore huse flere gange. Vi havde, som en udløber af dette, et møde med Thisted Kommune med henblik på at få løst problemerne og var efter dette møde ret optimistiske. Det har så siden vist sig, at vi åbenbart ikke havde noget at have vores optimisme i, da Thisted Kommune efterfølgende er løbet fra alle løfter, der drejer sig om at løse problemerne med den ekstra vandtilførsel til vores område fra et ikke-naturligt opland. Vi har påklaget sagen gennem Skov- og Naturstyrelsen og afventer stadig en afgørelse derfra. Bestyrelsen har derfor set i lyset af kommunens løftebrud og inaktivitet gennem sommeren fået udført forstærkningsarbejde på det dige, der om vinteren står sin prøve, når lavningen i det sydvestlige hjørne af området får tilført meget store mængder vand. Derved skulle vore huse nu være optimalt beskyttede mod vand, og vi kan så bare trække på skulderen over, at Bredkærvej oversvømmes. Da kommunens beredskabschef i forbindelse med det møde i Vorupør Klit fik øje på flere steder, hvor ejerne har lavet hække af grenaffald i området, udtrykte han klart, at alt dette skal fjernes, idet det er rene brandfælder. Der er flere gange blevet skrevet om det i Klitposten, og nogle ejere, har da også efterkommet kravet men der er stadig ejere i Vorupør Klit, der har anbragt kvas og grene som en hæk ude i bevoksningen, og det kan ikke understreges kraftigt nok, at dette ikke er tilladt det bringer hele området i fare, hvis bare en enkelt gnist lander et sådan sted. At sommeren var over os allerede i april måned 2007, hvor der blev sat varmerekord betød også, at der hurtigt blev meget, meget tørt i naturen og dermed ekstra risiko i relation til brandfare. Det er også vigtigt at notere sig, at man kun må grille på brandsikkert underlag, såsom fliser og har man en gammeldags helt åben grill, vil det være en fordel at skifte til en nyere model med låg, hvor man hurtigt kan kvæle for høje flammer eller springende gnister. For at summere op mht brandfare: det er vigtigt, at man retter sig efter de givne anvisninger dels ved at følge forbudet mod åben ild i naturen (der betyder, at man ikke laver bål, griller eller går og ryger ude i naturen) dels ved at fjerne alt grenaffald fra området, så der ikke længere ligger ophobning af tørre grene og kvas i naturen. Vedrørende emnet grene og kvas kan jeg i øvrigt oplyse, at bestyrelsens nye tiltag med afhentning af grenaffald to gange i 2007 blev en stor succes. Utroligt mange har benyttet sig af muligheden for at komme af med grene og kvas, og bestyrelsen har fået rigtigt mange rosende ord for dette nye initiativ. Vi startede med tre opsamlingssteder, men da det viste sig, at opsamlingsstedet ved kystvejen lokkede mange fremmede til med fyldte trailere, var vi

3 den anden gang nødt til at nøjes med at lave opsamling ved de to pumpestationer, hvor det ikke er synligt fra offentlig vej. Første gang fik vi grenene kørt væk, men det viste sig at være meget dyrt, så anden gang fandt vi en løsning med at få det fliset på stedet, og det var en langt billigere løsning. Også i år vil der kunne lægges grenaffald ved de to pumpestationer her i påskeugen og i efterårsferien og jeg vil derfor kraftigt appellere til, at alt vissent kvas og grenaffald bliver fjernet fra området, så ingen ejere længere er årsag til svække vores forholdsregler imod en brandkatastrofe. Flere ejere har undret sig over, at hastighedsskiltene på Bredkærvej er væk om vinteren Forklaringen er, at hastighedsbegrænsningen på Bredkærvej i vintertiden er ophævet, da politiet skønner, at der er så ringe trafik på den årstid, at der ikke er noget vundet ved at opretholde den. Mht. vejene i Vorupør Klit er vil vi som noget nyt her fra dette forår begynde at lade Michael stampe hullerne i vejene med en pladevibrator, før vejene bliver rettet af og gruset af Henrik. Vi håber med dette initiativ, at minimere problemet med dannelsen af store huller. Det er her også på sin plads at minde om, at jo langsommere man kører, jo mindre skade og huldannelse sker der på vejene. Der er i 2007 også blevet arbejdet med at omlægge en mindre strækning af Sandtornvej, så den i stedet for at følge en ret linie har fået et par sving. Dette er selvfølgelig gjort for at bringe farten ned, for farten er stadig vores allerstørste problem - alt for mange retter sig stadig ikke efter vores fartgrænse på 15 km i timen. I øvrigt kan jeg her indskyde, at postvæsenet har efter (endnu) en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen lovet bod og bedring mht. til at holde farten nede, men om det virker, skal jeg lade være usagt. Der har i flere omgange været indbrud i huse i Vorupør Klit i 2007 først i den ene ende og derefter i den anden. Vi har derfor i bestyrelsen undersøgt muligheden for at etablere videoovervågning af de to indgange, da vi mener, at dette vil kunne få en præventiv effekt, så tyvene vælger et område, hvor de ikke bliver overvåget. Vi kan derudover appellere til ikke at have kostbare effekter i sit sommerhus, så det er så lidt attraktivt som muligt for indbrudstyve. Vedr. forsikring kan jeg fortsætte med at oplyse, at bestyrelsen har rettet en henvendelse til vores forsikringsselskab, Thisted Forsikring, med forespørgsel om tillægsforsikringer. Vi har her fået oplyst, at den enkelte ejer har mulighed for at tegne en udvidet rørskadeforsikring, der vil være afhængig af størrelsen og standen på det enkelte hus, så den vil derfor blive fastsat individuelt. For et hus i størrelsen 62 m2 vil prisen ligge omkring 668 kroner pr. år. Hvis man er interesseret i en sådan forsikring, skal man henvende sig til Thisted Forsikring. Beplantningsrenoveringen fortsætter stille og roligt med HedeDanmark som samarbejdspartner. I den forbindelse er det vigtigt at påpege for alle ejere, at de træer, som fældes af HedeDanmark, skal HedeDanmark have til flisning, da dette er et led i prisaftalen. Vi har været ude for, at fældet træ er blevet fjernet af ejere omkring de renoverede arealer, så da HedeDanmark senere ankom for at flise, var træet væk! Dette bevirkede, at regningen til

4 os blev væsentligt større end aftalt på forhånd så husk: det fældede træ må ikke fjernes! De seneste år har der været et voksende problem her i Vorupør Klit med, at nogle ejere glemmer at informere deres lejere (evt. udlejningsbureauerne) om, at det ikke er tilladt at medbringe campingvogn eller opstille telte i Vorupør Klit. Det betyder, at bestyrelsen får forøgede klager herom fra andre ejere, der selvfølgelig - ønsker vores lokalplan overholdt. I de fleste tilfælde er lejerne, når man venligt forklarer dem reglerne, indforståede med, at de straks skal nedtage telt/flytte campingvognen ud af området men det burde ikke være nødvendigt for bestyrelsen at skulle bruge tid på den slags, da alle ejere i Klitten er bekendt med forbudet mod telte og campingvogne og derfor har pligt til sørge for, at deres lejere er informeret herom. Altså: er huset tilmeldt et bureau, bedes man rette henvendelse dertil for at sikre sig, at det tydeligt fremgår af materialet vedrørende huset, at der ikke må medtages campingvogne i området eller opstilles telte. Lejer man selv sit hus ud privat, skal den tilsvarende information selvfølgelig også gives tydeligt til lejerne, så der ikke er grobund for misforståelser Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Thisted Kommune med forespørgsel om, hvorvidt vi ville tillade fårehold på vore fredede arealer som led i en naturlig pleje af disse områder. Efter drøftelse i bestyrelsen blev vi enige om at tillade fårehold på den del af vores arealer, der er placeret øst for Kystvejen, da det er vores skøn, at medlemmerne primært bruger området vest for Kystvejen til at gå ture i. Vi har betinget os, at der til enhver tid skal være adgang for alle ejere i Vorupør Klit på de arealer, hvor fårene skal gå, og der bliver derfor lavet klaplåger flere steder i hegnet. Det er Thisted Kommune, der har ansvar for etablering og vedligehold af hegnet, men det er en privat fåreholder, som får lov til at lade sine dyr gå på det omtalte areal. Vedrørende dræn og kloakker kan jeg oplyse, at her i foråret er drænene på en strækning mellem Blåmunkevej og Sandtornvej blevet efterset, og det viser sig, at en renovering af en strækning er nødvendig. Vi har fået et prisoverslag på plus moms, som forudsætter, at arbejdet kan udføres i en tør periode. Dette vil nemlig være den billigste løsning. Vores kloakker er som vanligt blevet gennemspulet før efterårsferien og før påske. Som led i fortløbende vedligehold af kloakpumperne bliver disse også tilset med jævne mellemrum. Gennem primært sommerhalvåret 2007 har der været meget stor aktivitet på boldbanen mange gange i løbet af sommeren så jeg, at både basketballkurve, boldmål og gynger var i brug på samme tid, samtidig med, at andre spillede et medbragt kongespil og der blev snakket på dansk, tysk, hollandsk m.m. Vi kan derfor konstatere, at der er god brug for vores boldbane og øvrige legeområder, og bestyrelsen sørger fortløbende for, at de lever op til de krav, der er på området. Der er i 2007 blevet indkøbt et sæt minimål, som supplement til de større håndboldmål på boldbanen. Det forløbne år har som det fremgår generelt været et gennemsnitligt år i Klitten. Vi har en sund økonomi - og grundet salget af Klithuset for nogle år siden, stadig penge på kistebunden til at vi stille og roligt kan gennemføre vores beplantningsrenovering, som kommer til at strække sig over mange år - og der er derfor mulighed for til stadighed at holde

5 ejerbidraget på det samme lave niveau, som det har været gennem de seneste år. Kommentarer/spørgsmål til beretningen: VK 187: Hvor mange indbrud har der været i 2007? AH: ca.14 indbrud. VK 156: Der står til salg skilte ved Kystvejen og Bredkærvej. Det er ikke pænt, ej heller rimeligt. Den skags skilte bør stå ved de huse der er til salg. AH: Enig, vi taler med ejendomsmægleren. 3) Forelæggelse af årsregnskab 2007 til godkendelse PJ fremlagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev godkendt med akklammation. 4) Indkomne forslag Forslag om etablering af videoovervågning ved de to indgange til Vorupør Klit CK fremlagde forslaget om videoovervågning, og gjorde opmærksom på at bestyrelse blot ville redegøre for denne mulighed, samt forespørge generalforsamlingen om der skulle bruges tid på at undersøge dette yderligere. Spørgsmål/kommentarer: VK 121: Hvor lang tid tror I kameraerne bliver hængende? CK: Kan jeg ikke svare på. VK187: Er det ikke bedre at lukke blåmunkevejs udkørsel om vinteren? CK: Nej, det er jeg ikke enig i, jeg tror det er en dårlig ide. VK?: Hvem skal afgøre hvem der er på billederne som er tyv og hvem der er ærlig? CK: Det skal politiet. VK77: Er det ikke bedre med kamera attrapper? VK214: Kan vi ikke nøjes med skilte om overvågning? CK: Skilte alene eller dummies er ikke godt nok. Derefter fulgte en lille debat om blandt andet nabohjælp, tyverialarmer og operation

6 mærkning. CK fortalte, at operation mærkning er en god ide, der gør tyveri mindre tillokkende, da tyvekosterne bliver svære eller umulige at afsætte. CK fortalte, at alle kan hente et gratis mærkesæt til operation mærkning på enhver politistation. Der var ikke stemning for at fortsætte undersøgelser om kameraovervågning. Dirigenten ordinerede en kort sodavandspause. 5) Godkendelse af budget for 2008 PJ fremlagde budgettet, der blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er Christian Kubel og Poul Møller Begge blev genvalgt med akklammation. 7) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år Til suppleant blev Jørgen Hansen, VK 176 valgt. 8) Valg af revisor Revisionsfirmaet Partner Revision, Varde blev genvalgt 9) Eventuelt PJ orienterede om mulighed for at tegne ekstra rørskadeforsikring v. henvendelse til Walther Larsen, Thisted Forsikring. PJ: Klitfesten var en stor succes, og kassebeholdningen er nu på kr. Klitfestudvalget har foræret foreningen et rengøringssæt til brug i Depotet. AH: grundet sammenbrud af computeren er hele maillisten forsvundet, så venligst fremsend din mailadresse igen. Giv venligst besked når I får ny mailadresse. Vingaven fra EDC blev brugt som tak til følgende:

7 Dirigenten John fra Vorupør Michael, vores altid villige hjælper. Dirigent og formand takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede Kl. 11:15. Vorupør d.. Jørgen Knudsen, dirigent Annemarie Hyllgaardhus, formand

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere